Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration"

Transkript

1 Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil Nærmere om de to inspirationsværktøjer Værktøj til skoleledelsen i vurderingen af læreres undervisningskompetence Eventuel kompetenceafklaringssamtale om læreres realkompetencer tilbud fra Professionshøjskolerne Baggrund og formål Med folkeskolereformen er det besluttet, at lærere skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i (tidligere linjefagskompetence ). Målet er, at alle elever i folkeskolen i undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen om fuld kompetencedækning gælder alle fag og alle klassetrin. Det fremgår af folkeskolelovens 40 som et nyt stk. 7 med flg. formulering:»stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at lærerne i kommunens skolevæsen har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, som de underviser i (kompetencedækning). Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde med godkendelse af undervisningsministeren beslutte at fravige kravet om undervisningskompetence i 1. pkt.«uni-c foretager en årlig opgørelse af kompetencedækningen. Skoleledelserne skal derfor foretage en vurdering af, om de enkelte lærere har undervisningskompetence eller kompetencer svarende til undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Dette dokument formidler to værktøjer. Værktøjerne er udviklet til at støtte skolelederens dialog med den enkelte lærer om at vurdere vedkommendes undervisningskompetence ift. folkeskolens fag, jf. aftalen om fuld kompetencedækning. Vurderingen af øvrige kompetencebehov, fx vejlederfunktioner mv. beror derfor på andre vurderinger af skolernes og de enkelte læreres kompetenceudviklingsbehov. 1 Da KL og regeringen i 2013 indgik aftale om kommunernes økonomi for 2014, blev der aftalt et mål på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader«. I publikationen fra KL Aftalen om fuld kompetencedækning indhold og inspiration er beskrevet nærmere information om aftalen om fuld kompetencedækning: 1

2 Det er desuden formålet med værktøjerne, at de kan bidrage til at skabe større klarhed om de mulige kriterier, der kan lægges til grund for skoleledelsens kompetencevurdering af lærerne ift. folkeskolens fag, herunder bidrage til et mere ensartet grundlag for vurderingen af de enkelte lærere. De beskrevne værktøjer kan ikke erstatte en samtale om lærernes behov for evt. anden efteruddannelse. I det følgende afsnit beskrives de to værktøjer: Det første værktøj er udarbejdet af Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen. Det består af en række mulige kriterier, skoleledelsen kan inddrage i sin vurdering af, om en lærer som ikke har formel undervisningskompetence har kompetencer svarende hertil i et givet fag. Værktøjet er umiddelbart tilgængeligt jf. vedlagte bilag 1 og kan anvendes af skoleledelsen i de vurderinger, han/hun skal foretage af konkrete læreres undervisningskompetence i et givet fag. Vurderingen kan indgå som led i at lægge en fremadrettet plan for lærerens kompetenceudvikling, jf. aftale om individuelle efteruddannelsesplaner. Det andet værktøj - udarbejdet af Danske Professionshøjskoler - kan være relevant i de situationer, hvor skoleledelsen har vurderet, at en lærer enten ikke har eller kun delvist har kompetencer svarende til undervisningskompetence i et givet fag. Værktøjet er en kompetenceafklaringssamtale, som skoleledelsen i disse situationer kan vælge at rekvirere. Samtalen gennemføres af en professionshøjskole og afdækker lærerens niveau af realkompetencer i faget og giver på baggrund heraf et konkret, individuelt forslag til mulig efterfølgende (formel) kompetenceudvikling, der vil give læreren undervisningskompetence i faget. Da værktøjet er udviklet af Danske Professionshøjskoler (jf. bilag 2) skal det rekvireres herfra, hvis kommunen/skoleledelsen ønsker at anvende det. Værktøjerne er til inspiration for skoleledelsen i vurderingen af lærernes kompetencer til at undervise i et givet fag, og det er i sidste ende altid skoleledelsens konkrete vurdering, der afgør, om en lærer har kompetencer svarende til undervisningskompetence, jf. nedenfor Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil Undervisningskompetence og kompetencer svarende hertil er ikke nærmere afgrænset i lovteksten eller i de tilhørende bemærkninger. I UNI-C s kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen fra 2013 (og i den tilhørende vejledning til skolernes indberetning) defineres kompetencer svarende til linjefag som: At have kompetencer svarende til linjefag betyder, at læreren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til linjefag. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. ( ) 2

3 I UNI-C s vejledning til skolerne i forbindelse med indberetningen af kompetencedækningen fremgår endvidere at Det primære er ikke, hvor mange timer uddannelsen har varet, men hvilke kompetencer underviseren har opnået. Med definitionen er det ikke afgørende, hvilke formelle kompetencer en lærer har (fx omfang af formel kompetenceudviklingsaktivitet i relation til et undervisningsfag). Det afgørende er derimod, hvilke kompetencer læreren konkret besidder. Der er således ikke knyttet fx et formelt krav til indholdet eller omfanget af kompetenceudvikling, herunder er der ikke krav om en bestået prøve, bevis eller lignende. Det er denne definition, der anvendes i UNI-C s opgørelser og som lægges til grund i nærværende sammenhæng. Linjefagskompetence eller kompetencer svarende hertil omtales i dette notat herefter som undervisningskompetence. 2. Nærmere om de to inspirationsværktøjer 2.1. Værktøj til skoleledelsen i vurderingen af læreres undervisningskompetence Når skoleledelsen skal foretage en individuel og konkret vurdering af, om en lærer har undervisningskompetence i et fag, vil det bl.a. ske i en dialog med læreren. Til dette brug er der udarbejdet et kompetenceskema (bilag 1). Skemaet kan fx indgå i den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) mellem skoleleder og lærer i den del af samtalen, der drejer sig om lærerens uddannelsesplan og behov for kompetenceudvikling set i sammenhæng med skolens samlede kompetencebehov. Nedenfor er beskrevet en række relevante kriterier og overvejelser, skoleledelsen kan anvende i sin vurdering og i forbindelse med udfyldelse af skemaet i bilag 1. Kriterier til vurdering af undervisningskompetence I skoleledelsens vurdering af den enkelte lærers samlede undervisningskompetence i et fag kan der peges på tre relevante hovedområder af kompetencer: Lærerens faglige viden og færdigheder Lærerens didaktiske viden og færdigheder Lærerens undervisningserfaring Det afgørende i skoleledelsens vurdering er, om den enkelte lærer reelt har viden, færdigheder, erfaring og handlekompetencer inden for disse hovedområder, som samlet set sætter læreren i stand til at varetage undervisningen på niveau med en linjefagsuddannet lærer. Det er altså fremfor alt centralt at afklare: Hvad kan du? mere end blot: Hvilke kurser har du deltaget i? jf. UNI-C s definition oven for. Det kan desuden fremhæves som relevant, at en lærer både har faglig og didaktisk viden i et fag for at have undervisningskompetence. Neden for er oplistet en række relevante indikatorer, som tilsammen danner en helhedsvurdering, som kan belyse lærerens undervisningskompetence inden for de tre hovedområder af kompetencer: 3

4 Formelle kompetencer: Linjefag/undervisningsfag fra læreruddannelsen eller formel efteruddannelse i faget på diplomniveau- eller kandidatniveau Anden (efter)uddannelse, f.eks. deltagelse i læreruddannelsens grundfag 2 eller kurser Deltagelse i pædagogisk udviklingsarbejde eller aktionslæringsforløb i faget Deltagelse i faglige netværk eller faglige foreningers arbejde Undervisningserfaring 3, herunder erfaring med afgangsprøve i faget Andre relevante og dokumenterede kompetencer og uddannelser Resultater i form af elevernes udbytte af undervisningen (fx test, afgangsprøver mv.) Neden for er til inspiration angivet mulige eksempler på konkrete vurderinger: Beslægtede linjefag: Linjefag i biologi i kombination med undervisningserfaring i natur/teknik kan vurderes som undervisningskompetence i natur/teknik Grunduddannelse/fællesfag i et fag kan indgå i vurderingen af en lærers undervisningskompetence. Fx kan grunduddannelse i kristendomskundskab i kombination med undervisningserfaring i faget vurderes som undervisningskompetence i faget kristendomskundskab på klassetrin Anden uddannelse: Fx. en musikpædagoguddannelse eller konservatorieuddannelse i rytmisk musik i kombination med undervisningserfaring i musik, kan vurderes som undervisningskompetence i musik Delvist linjefag: Linjefaget dansk med aldersspecialisering 1. 6 klasse kan, suppleret med efteruddannelse, vurderes som undervisningskompetence i dansk klasse Linjefag i håndarbejde og/eller sløjd suppleret med relevant efteruddannelse, vil kunne vurderes som undervisningskompetence i håndværk og design Mulige udfald af vurderingen Læreren har undervisningskompetence Læreren vurderes at have undervisningskompetence i et fag (den samlede vurdering i skemaet bliver grøn) og der er, i denne sammenhæng, ikke behov for yderligere kompetenceudvikling. Læreren har ikke fuld undervisningskompetence Såfremt læreren vurderes til ikke at have undervisningskompetence i et givet fag, eller vurderes til delvist at have undervisningskompetence i faget (den samlede vurdering i skemaet bliver rød eller gul), kan skoleledelsen i dialog med læreren lave en plan for opnåelse af fuld undervisningskompetence. Der kan sondres mellem to situationer: 2 Lærere der er uddannet mellem 1966 og 1991 har eksamen i grundfagene dansk, kristendom og matematik mhp. undervisning i klasse. Desuden har de grunduddannelseseksamen i 3 ud af 4 flg. fag: musik, håndarbejde, formning/billedkunst eller idræt. 3 F.eks. indenfor de seneste 10 år 4

5 1) Hvis læreren vurderes at være tæt på at have undervisningskompetence (gul), kan den konkrete kompetenceudviklingsaktivitet umiddelbart besluttes af skoledelsen i dialog med læreren. 2) Vurderes læreren at have et større suppleringsbehov, eller knytter der sig en større usikkerhed til vurderingen af den pågældende lærers undervisningskompetence, kan skoleledelsen finde det hensigtsmæssigt, at læreren fx kompetencevurderes ved en samtale, der udføres af den lokale professionshøjskole (jf. inspirationsværktøj 2, afsnit 2.2. nedenfor) Eventuel kompetenceafklaringssamtale om læreres realkompetencer tilbud fra Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne har udviklet et tilbud, som kommunerne/skoleledelserne kan vælge at rekvirere i de situationer, hvor skoleledelsen har vurderet, at en lærer enten ikke har eller kun delvist har kompetencer svarende til undervisningskompetence i et givet fag. Tilbuddet består af en kompetenceafklaringssamtale, der afdækker en lærers undervisningskompetence i et fag, han/hun har undervisningserfaring i, men som han/hun ikke har en formel uddannelse inden for (fx linjefag fra læreruddannelsen). Samtalen tager udgangspunkt i kompetencemålene for faget i læreruddannelsen, og det giver mulighed for at realkompetencevurdere læreren: Hvad kan og ved læreren allerede, og hvad mangler læreren evt. for at kunne opnå undervisningskompetence? Professionshøjskolernes kompetenceafklaringssamtale varer ca. 45 minutter og tager udgangspunkt i case-materiale, fx en elevbesvarelse af en opgave, et læremiddel eller lignende. Samtalen er en faglig og fagdidaktisk samtale ud fra det konkrete materiale om undervisning i det pågældende fag. Der gives 1 time til forberedelse af casen, og samtalen varetages af erfarne lektorer i det pågældende fag fra læreruddannelsen. Prisen på en kompetenceafklaringssamtale vil ligge omkring 1500 kr., men kan variere. Der henvises til den nærmeste professionshøjskoles hjemmeside for nærmere information. Efter ønske kan kompetenceafklaringssamtalen foretages ude på den enkelte skole. Værktøjet er nærmere beskrevet i bilag 2. Dokumentet er udarbejdet i september 2014 af: Danmarks Lærerforening Børne- og Kulturchefforeningen Skolelederforeningen KL 5

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere