Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj faglighed, Inklusion, Innovation, IT og Trivsel 4 3. Aktiviteter 6 Inklusion mål, status, handleplan og evaluering 6 Om Undervisningsdifferentiering og dynamisk holddannelse 6 Om Intensive holdforløb udenfor det almindelige skema 8 Om Aktionslæring 8 4. Innovation og entreprenørskab 9 Innovation og entreprenørskab mål, status, handleplan og evaluering 9 5. Trivsel 10 Trivsel - mål, status, handleplan og evaluering 10 Om didaktik og drama 12 Om forumspil i SFO IT-medier i undervisningen/sfo 13 IT-medier i undervisningen/sfo mål, status, handleplan og evaluering Hvordan når vi vores mål? 14 Faglig udvikling, organisering status, mål, handleplan og evaluering 14 Om Kommunikation og videndeling 14 Om faglige vejledere 16 Om medarbejderudvikling, teamsamarbejde og teamudvikling 17 Om ressourcecenteret 18 Om skole- hjemsamarbejdet 19 Om kompetenceudvikling 20 Om mødefacilitering 21 Om aktionslæringsforløb med fokus på didaktisk professionalisme Proces for og brug af virksomhedsplanen på Kongevejens Skole 22 2

3 1. Skolens værdier og vision Dialog, anerkendelse af mangfoldighed, engagement baseret på kreativitet og refleksion, helhed og innovation Virksomhedsplanen for Kongevejens Skole afspejler skolens værdigrundlag, hvor værdierne er: Dialog, Anerkendelse af mangfoldighed, Engagement baseret på kreativitet og refleksion, Helhed og Innovation. Endvidere er afsættet for virksomhedsplanen skolens vision for de næste 10 år, som lyder: Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden! Eleverne skaber deres værdier i fællesskabet med andre. De er motiveret af deres drømme, bruger deres potentialer og former deres egen ønskede fremtid. Med selvindsigt udfordrer de livet og verden, mens de bevarer den indre ro og balance. Eleverne på Kongevejens Skole er Globalt kompetente: Globaliseringen opleves som en naturlig del af elevernes liv, og de påtager sig et globalt ansvar. Eleverne er således trygge og konkurrencedygtige verdensborgere, der kan begå sig i en globaliseret verden. De har veludviklede sproglige og interkulturelle kompetencer, idet de har indsigt og evne til at forstå dagligdagens kulturelle kompleksitet samt de kan kommunikere fordomsfrit med mennesker fra andre kulturer. Eleverne på Kongevejens Skole er Socialt kompetente: Eleverne udviser nysgerrighed, respekt, omsorg, hensyn og ansvarlighed over for sig selv og deres omgivelser. De kan indgå i samt opbygge fællesskaber. De kan etablere venskaber og sætte sig i andres sted. De har et realistisk selvværd og accepterer forskellighed. Eleverne kan tage initiativ og træffe valg, men også ændre deres valg, hvis der er behov herfor. Eleverne på Kongevejens Skole er Fagligt stærke: Eleverne har gode opmærksomheds- og koncentrationsevner, så de gennem faglige og tværfaglige undervisningsforløb bliver dygtige og mestrer de læringsmål, de skal nå. Eleverne skal lære at finde egne faglige styrkesider og have mulighed for udvikling af talentet. Der skal være plads til at udvikle både brede faglige kompetencer og dyrke talentet inden for enkelte områder. Eleverne opnår således en passion for læring og bliver i stand til at sætte viden og færdigheder i samspil med fællesskabet. Eleverne på Kongevejens Skole er Innovative: Eleverne arbejder med problemløsninger på nyskabende måder, hvor de er aktive, og opgaven er i centrum. De har mod og vilje til at gå nye veje og tænke på tværs. Fejl ses som et læringspotentiale og et skridt på vejen mod succes. Opfindsomhed, fantasi, risikovillighed og værditilskrivelsen er i fokus. Eleverne udvikler konkrete tiltag, der skaber værdi for enten dem 3

4 selv eller andre. I den innovative proces opstår en passion, et ligeværd og et engagement i mødet mellem elev og lærer, som bygger på en fælles søgning mod en ukendt løsning. Innovation er et mindset og en vej til, at eleverne opnår både indsigt og udsyn. Eleverne på Kongevejens Skole er Kreative: Eleverne evner at blive inspireret til at lege med ideer, tanker, muligheder og materialer, hvor ideerne, forslagene, kunsten og udtryksformen er resultatet. Kreativiteten er en integreret del af skolelivet. 2. Politiske mål Høj faglighed, Inklusion, Innovation, IT og Trivsel Regeringens udspil december 2012: Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen For at løfte folkeskolen opstiller regeringen tre nationale mål for folkeskolen. De skal både give retning og sætte et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling. Målene er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Lyngby-Taarbæk kommunes skoleudviklingsstrategi 2020 siger om vision om høj faglighed, inklusion, IT og trivsel: Om høj faglighed: Alle elever skal fortsat styrkes fagligt, og vi skal sikre, at vi i Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til den nationale 95 % -målsætning om, at eleverne får et godt fundament for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi vil sikre, at det faglige niveau hos lærere og pædagoger er højt og udvikles gennem videndeling og kompetenceudvikling. Vi har fokus på undervisningsdifferentiering, klasseledelse og relationskompetence, som alle er dokumenterede faktorer for, at undervisning lykkes. Et velfungerende skole-hjem-samarbejde er afgørende for, om eleverne har optimale lærings- vilkår. Den enkelte skoles viden skal systematisk indsamles og formidles til de øvrige skoler, så skolernes samlede evidensbaserede viden fortsat optimeres. Erfaringerne fra andre områder viser, at fælles videndeling er en afgørende forudsætning for udvikling af kvaliteten. Om inklusion: Alle børn og unge skal ses og værdsættes som unikke personer og sikres ret til faglig, personlig og social udvikling i et ligeværdigt, socialt fællesskab. På den måde skaber vi de bedste betingelser for at klæde alle eleverne på til at kunne deltage ligeværdigt i et demokratisk samfund. Vi vil inklusion, både når det gælder elever med særlige behov, der er i læringsvanskeligheder, og når det gælder elever med særlige forudsætninger, der har store læringspotentialer. 4

5 Om Innovation: Vi vil gøre eleverne innovative, aktive og skabende i deres eget liv, så de er klar til at berige iværksætterkulturen i Danmark. Vi vil udvikle elevernes innovative handlekompetencer, så de kan navigere i den komplekse verden, de lever i. Eleverne skal ikke stoppe op, når de møder udfordringer, men lære at se løsningsmuligheder. De skal lære at tænke anderledes og bruge deres viden på nye måder, når de ikke kender svaret på forhånd. Eleverne skal i den daglige undervisning møde innovative problemløsningsværktøjer. Lærere og pædagoger skal søge og afprøve nye ideer samt inddrage eksisterende forskning om innovation i udviklingen af undervisningen. Om IT: Digitale medier skal på lige fod med analoge medier være en integreret del i undervisningen i alle fag. Derfor skal lærerne være rustet til at kunne tage stilling til, hvilke medier der skal bruges hvornår, til hvem og hvordan. Mediepædagogik og mediedidaktik skal sættes i fokus i lærernes kompetenceudvikling. Læreren tilrettelægger undervisningen i åbne og fleksible læreprocesser, hvor deltagerperspektivet er styrende. Såvel elevens formelle som uformelle læring kommer i spil i læringsprocesserne. Informationskompetence bliver mere nødvendig end nogensinde. Eleverne skal forholde sig til, hvilke informationer de bruger og fra hvilke kilder, der hentes. De skal vælge medie og produkt - og begrunde deres valg gennem hele processen. Der undervises i både virtuelle og i fysiske rum, på tværs af grænser og i dialog med elever fra andre lande. IT bruges til at styre mod de ønskede mål. IW-tavler indgår i såvel lærernes undervisning som i elevernes arbejde. Om trivsel: Børn og unge føler sig ønskede, elskede og værdsatte. De besidder værdifulde ressourcer og oplever, at voksne tager dem alvorligt, lytter og har tillid til dem som selvstændige mennesker. Børn og unge oplever og er medansvarlige for, at der er plads til alle i et fællesskab med rum og respekt for forskellighed. I Lyngby-Taarbæk Kommune tages udgangspunkt i et helhedssyn på barndommen og ungdommen. Børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i institutionaliserede rammer, der er trygge og af en kvalitet, så alle børn og unge opnår og videreudvikler alsidige kompetencer. Dette stiller høje krav til voksnes samarbejde og dialog på tværs af forskellige miljøer, børn og unge færdes i. Forældrene er børnenes væsentligste kontakt til voksne, og familien udgør basen i børns og unges liv. Det er forældrene, der har ansvaret for at sikre børnenes udvikling og trivsel, og Lyngby-Taarbæk Kommune støtter forældrene i varetagelsen af denne opgave. Forældrenes aktive deltagelse i barnets læring og opbakning til skolen har en hel central betydning for elevernes læring og faglige resultater. Aktiv inddragelse af eleverne har indflydelse på elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisning. Der er gode erfaringer med elev-til- 5

6 elev lektiecafeer, hvor elever hjælper kammerater, der er fagligt udfordret. Dette styrker elevernes sociale og faglige kompetencer samt trivslen på skolen. 3. Aktiviteter Inklusion mål, status, handleplan og evaluering Mål: Kongevejens Skole har et inkluderende læringsmiljø Status: Vi har på skolen arbejdet med SAL i de sidste tre år. SAL står for Systemisk Analyse af Læringsmiljøer. Fokus i SAL ligger på klasseledelse, relationsarbejde og undervisningsdifferentiering. Gennem dette arbejde kan teamet analysere et barns adfærd både socialt og fagligt for derigennem at finde tiltag, som kan skabe bedre rammer for trivsel og læring. Handleplan: Der er en uddannet tovholder i hvert team. Alle nyansatte bliver sendt på et introkursus, så de kender til principperne i SAL. Tovholderne får ti timer til tovholdermøder, hvor der er fokus på udvikling og evaluering. I år er møderne blevet brugt til at udvikle Kongevejens Skoles egen model SAL-konkret, som er baseret på den oprindelige SAL-model. Alle teams skal arbejde med SAL og have vejledning to gange om året. På skolen har tre tovholdere fået timer til at støtte arbejdet i teams på skolen. Evaluering: SAL er et nyttigt og relevant værktøj, som skolens teams bruger flittigt. Det har været et år præget af udviklingen af SAL-konkret, som er en kortere version af, hvordan man helt konkret gør, når man har forstået teorien bag. For at understøtte det inkluderende læringsmiljø arbejder vi udover arbejdet med SAL med: Undervisningsdifferentiering og dynamisk holddannelse Intensive holdforløb udenfor almindeligt skema Aktionslæring Om Undervisningsdifferentiering og dynamisk holddannelse Status: I forhold til undervisningsdifferentiering og dynamisk holddannelse planlægges der i skolens årgangsteam efter, at skolens tolærertimer i videst muligt omfang anvendes til holddannelse. Derudover arbejdes med holddeling i klasserne og på tværs af årgangene og i afdelingerne i samarbejde med skolens ressourcelærere. I indskolingen anvendes holdtimerne for en stor del til, at der er to lærere i klassen, hvor den ene lærer står for undervisningen, og den anden støtter op omkring enkelte elever i eller uden for klassen. På mellemtrinnet er antallet af holdtimer, der er tildelt klasserne ganske få. Specialundervisningslærerne i dansk og matematik underviser i stedet udvalgte elever på læse- og matematikhold før, i eller efter skoletid. I udskolingen bliver undervisningen i matematik gennemført på tre forskellige hold på tværs af årgangens klasser. Holdene arbejder med samme emne med den samme tidsramme, men det faglige niveau og lektiemængden er forskellig på de tre hold, der bygger på tre forskellige 6

7 vidensniveauer. Et hold fokuserer på elevernes basisfærdigheder, et andet hold fokuserer på det almindelige niveau for færdigheder og kompetencer, og et tredje hold fokuserer på det usædvanlige færdighedsniveau og ekspertkompetencer. Eleverne vælger efter vejledning fra lærerne, hvilket hold de ønsker at arbejde på. Eleverne vælger hold for et emne af gangen, og det er muligt at skifte hold undervejs, hvis eleven og lærerne mener, at eleven har valgt et forkert hold. I udskolingen ligger alle de større fags timer på en årgang på samme tid. Herigennem skabes der grobund for, at der i perioder kan dannes hold på tværs af klasser, og at lærerne kan undervise på tværs af klasser i emner/delemner, hvor de har specielle kompetencer og/eller interesser. Mål: At lærerne samarbejder om at lave holddannelse i klassen, på årgangen og i afdelingerne på langs - løbende gennem skoleåret med forskellige formål At forberedelsen af undervisningen i holddelingsforløbene kvalificeres gennem fælles planlægning lærerne imellem At lærerne har kendskab til og udøver en bred vifte af undervisnings- og læringsformer, der understøtter undervisningsdifferentiering At skolens faglige vejledere indgår i holddelingen i eksemplariske forløb med fokus på undervisningsdifferentiering Handleplan: Der sættes fokus på klasseledelse som afsæt for undervisningsdifferentiering og dynamisk holddannelse i årgangsteam og inden for afdelingerne af skolens faglige vejledere. Skolens ressourcelærere og faglige vejledere superviserer skolens lærere i forhold til, hvordan man kan styrke undervisningsdifferentieringen i undervisningen med afsæt i: Læringsfokuseret undervisningsdifferentiering hvor lærerne inddrager eleverne i deres forventninger til dem. Eleverne er med til at opstille mål, og der foregår en løbende evaluering, som eksempelvis kan ske i dialog mellem lærer og elev i undervisningen. Undervisningsdifferentiering - der bygger på didaktiske kriterier for det enkelte barns læringsbehov med andre ord, tilrettelægger læreren undervisningen ud fra elevernes konkrete læringsbehov samt det undervisningsstof, der skal arbejdes med. Potentialeorienteret undervisningsdifferentiering der bygger på tre vidensniveauer: Basisfærdigheder Det almindelige niveau for færdigheder og kompetencer Det udsædvanlige færdighedsniveau og ekspertkompetencer Evaluering: 7

8 Arbejdet med at styrke undervisningsdifferentieringen på skolen evalueres i de enkelte afdelinger, i ressourcecenteret og i det faglige vejledernetværk. Om Intensive holdforløb udenfor det almindelige skema Status: Vi har i indeværende skoleår afprøvet intensive holdforløb i matematik udenfor det almindelige skema for de elever, som har udfordringer i faget. Forløbene er af ca. 5 ugers varighed, hvor eleverne møder ind tre gange om ugen før skole fra kl. 7:45-8:10. Der arbejdes intensivt på hold med ca. tre elever fra samme klassetrin, og undervisningen varetages af en af specialundervisningslærerne i matematik og/eller matematikvejlederen. Før et forløb startes op, laves der en screening af de enkelte elever, hvor deres faglige kunnen og udfordringer kortlægges, så der kan arbejdes med fokus på dette. I forløbene arbejdes der aktivt med, at eleverne får et mere positivt forhold til matematik samtidigt med, at eleverne forbedrer deres faglige niveau. Der arbejdes i forløbene med forskellige former for spil og aktiviteter samt computerspil, der er med til at udvikle elevernes strategier og kompetencer inden for matematikken. Mål: Med udgangspunkt i holdundervisning i matematik udenfor den normale undervisningstid at få skabt erfaring og eksemplariske forløb, der kan overføres på andre faglige intensive forløb udenfor den almindelige undervisningstid, for elever der har særlige behov, enten fordi de er fagligt svage eller særligt fagligt stærke. At (matematik)læreren i samarbejde med den faglige vejleder i matematik eller et andet fag indgår i et konkret og fagligt samarbejde omkring udviklingen af de svageste elevers faglige kunnen i matematik eller et andet fag, hvor forløbet er kendetegnet ved at være kort og intensivt (20-30 min af gangen), at der testes både før og efter forløbet, så effekten er synlig for alle parter og at forløbet foregår udenfor almindelige undervisningstid, så eleverne, der deltager i forløbet samtidig deltager som normalt i den øvrige undervisning og dermed i det øvrige klassefællesskab. Handleplan: Der sættes fokus på projektet ved, at der i matematikfagteamet afsættes tid til, at alle matematiklærere får indsigt i, hvordan undervisningen på disse intensive hold foregår. Matematikvejlederen og specialunderviserne i matematik afsætter tid til at mødes med elevernes matematiklærer(e), hvor de enkelte elevers kunnen og udfordringer diskuteres. Evaluering: Evaluering af projektet sker i et samarbejde mellem de involverede lærere og matematikvejlederen og/eller specialunderviseren i matematik efter hvert endt forløb. Det er matematikvejlederen og/eller specialunderviseren i matematik, der er ansvarlig for at indkalde til denne evaluering. Om Aktionslæring Status: Ledelsen har i samarbejde med de faglige vejledere udvalgt fokusområdet aktionslæring fra skoleåret Mål: At sikre en høj faglighed ved, at lærerne sætter fokus på udvikling af deres undervisning 8

9 At lærerne får et forum, hvor fagdidaktik kommer naturligt i fokus At de faglige vejledere får legitimitet til at overvære og samarbejde med lærerne omkring udvikling af undervisning Handleplan: Der er udarbejdet kontrakt med aktionslæringskonsulent Helle Plauborg om et aktionslæringsforløb, der indledes med et fællesoplæg for alle medarbejdere på pædagogisk dag 7. august Da Helle Plauborgs tilgang til aktionslæring er, at det forudsætter frivillighed og lyst fra den enkelte medarbejder til dette arbejde, gives alle teams herefter tilbuddet om at få et arbejdsforløb, hvor Helle Plauborg i samarbejde med de faglige vejledere, der på den måde klædes på til selv at overtage superviseringsopgaven med aktionslæring, konsulterer og arbejder med aktionslæring i de teams, der har meldt sig til dette. Et halvt år efter starter Helle Plauborg endnu et forløb op med de teams, der ønsker dette og vejlederne indgår igen som samarbejdspartnere. Målet er, at vejlederne løbende tager sig af at vejlede og arbejde med teams, der ønsker at arbejde med aktionslæring, men at vi har Helle Plauborg på en til to gange om året. Evaluering: Vejlederen er ansvarlig for, at de enkelte aktionslæringsforløb evalueres efter hvert endt forløb. 4. Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab mål, status, handleplan og evaluering Status: Lærere og primærpædagoger har været igennem en hel dags workshop med fokus på at arbejde med innovationsdidaktik og innovative processer ved brug af KIE-modellen. I den forbindelse har alle årgange i skoleåret 12/13 gennemgået et forløb med deres klasser, hvor de har arbejdet med eleverne i det kreative, innovative og entreprenante læringsrum. Gennem forskellige aktiviteter og energizers er eleverne blevet ført igennem de tre læringsrum i KIEmodellen. Det kreative læringsrum, hvor det handler om at fremelske idéskabelse og opfindsomhed samt at bryde konventionelle rammer. Det innovative læringsrum, hvor det gælder om at prioritere idéer og gøre dem bedre samt finde ud af hvilken nytteværdi, vi kan skabe. Det entreprenante læringsrum, hvor eleverne skal ud over rampen og føre idéerne ud i livet bl.a. gennem prototyping og forskellige præsentationsformer. Mål: Give eleverne kompetencer i at tænke skævt og kreativt i deres problemløsninger Give eleverne et iværksættende og skabende mindset Give eleverne innovative kompetencer dvs. at eleverne forstår at tilføre merværdi i deres arbejde. I øvrigt deltager skolens 9. klasser hvert år i kommunens innovationscup en konkurrence for Lyngby-Taarbæks folkeskoler og ungdomsuddannelser. Eksempler: 9

10 I indskolingen har flere i dette skoleår arbejdet ud fra KIE-modellen i samarbejde med innovationsagenterne fra 8. klasserne. I børnehaveklassen hed emnet Afrimark, som er et globaliseringsprojekt med udgangspunkt i Afrika (Ghana, som er julekalenderprojektet 2012) og Danmark. I 1. klasse arbejdede de med Jul i mange lande (USA, Sverige og Tanzania) og i 2. klasserne producerede de en legebog til 1. klasserne. Mellemtrinnet har brugt den innovative vinkel på Gigaprojektet, som sidste år havde overskriften: Bevægelse. Målet var, at eleverne arbejdede med og tilegnede sig forskellige udtryksformer, der medførte udvidede handlemuligheder fremover. Udskolingen: I udskolingen arbejder vi ud fra den innovative projektopgave, hvor problemstillingen f.eks. kan være social innovation i den tredje verden, unges fritidsliv i LTK mm. Udover projektopgaven bliver den innovative tilgang til den daglige undervisning brugt, hvor det giver mening. Der bliver hvert år uddannet et hold innovationsagenter i 8. klasserne, som er med til at understøtte det innovative arbejde, primært i indskolingen. Handleplan: På baggrund af de innovationsforløb, der har været afholdt i skoleåret og evalueringen af disse, aftaler hvert årgangsteam, hvad næste skridt er, for at udvikle lærerkompetencer indenfor innovationsdidaktikken. Nogle har indtil nu stået på sidelinjen og deltaget i planlægningen, og andre har instrueret forløb for eleverne. Brugen af disse erfaringer samt sparring i forhold til planlægning og udførelse af et eller flere nye innovationsforløb skal sikre lærernes faglige og taksonomiske udvikling i forhold til innovationspædagogikken og skabe udsyn til andre innovationsmodeller. Evaluering: De enkelte årgangsteams evaluerer på et teammøde deres innovationsforløb med en innovationsvejleder (Jesper eller Rikke). Vigtige evalueringspunkter er: Elevernes læringsudbytte, lærernes udbytte samt hvad er næste skridt?. Det vil være grundlaget for teamets indsats i forhold til næste skoleår. Innovationsvejlederne laver et evalueringsdesign. 5. Trivsel Trivsel - mål, status, handleplan og evaluering Mål: Alle elever på Kongevejens Skole trives og er trygge og, at de oplever, de bliver set og anerkendt for, hvem de er. Vi sørger generelt for at skabe grundlaget for sunde vaner både fysisk og psykisk. At bevægelse i højere grad inddrages som en naturlig del af den almindelige undervisning for at fremme læringsmiljøet og motivationen hos eleverne. Status: I forhold til trivsel og det psykiske undervisningsmiljø har vi netop opdateret skolens antimobbestrategi, hvor vores mål, status, handleplan og evaluering er nøjere beskrevet. Antimobbestrategien ligger på skolens hjemmeside. En af metoderne, der bl.a. arbejdes med for at få det positive og anerkendende fokus i klassen, er anerkendelsesrunden. Anerkendelsesrunden er en tilbagevendende begivenhed, der typisk foregår i klassenstid. Eleverne sidder i en rundkreds og fortæller på skift hinanden om, hvad de ser af kvaliteter, egenskaber og bidrag, den enkelte kommer med til klassefællesskabet. Formålet med anerkendelsesrunden er, at eleverne skal blive bevidste om, hvilke kvaliteter deres klassekammerater har, og hvordan de påvirker klassefællesskabet på en positiv måde. Alle de positive udsagn bliver skrevet ned i et dokument, som printes og hænges op i klassen. Eleverne kan også få et eksemplar med hjem, som kan bruges i en samtale med deres 10

11 forældre, om de forskelligheder og kvaliteter de enkelte elever har i klassen. I forhold til sundhed tages der på Kongevejens Skole udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedsbegreb, som beskæftiger sig med både fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke kun fravær af sygdom. I dette afsnit beskrives, hvordan sundhed er tænkt ind i undervisningen og på skolen generelt. Kost På skolen opfordres til sunde madvaner, hvilket eleverne bl.a. får kendskab til gennem hjemkundskab (6.-7.kl.). På skolen er der mulighed for at købe sunde sandwich og salater hele ugen. Maden er udvalgt i samarbejde med elevrådet. I indskolingen og på mellemtrinnet arbejdes der med en god mad-og spisekultur. Desuden indarbejdes emnet som faglig integration i de sammenhænge, hvor det er foreneligt med undervisningen i de pågældende fag. Motion Hele skolen har motionsdag hvert år inden efterårsferien, hvor indskoling og mellemtrin løber motionsløb, mens udskolingen laver turnering i forskellige aktiviteter. Hvert tredje år er der sundhedsuge for hele skolen i første uge af september, hvor der sættes fokus sundhed, herunder motion og kost men også mental sundhed samt trivsel. Ugen forberedes ved, at planlægningen tages op på et lærermøde. I indskolingen arbejdes der i perioder med motion og bevægelse som fast indslag i dagligdagen. Det sker f.eks. i børnehaveklassen ved daglige morgenløbeture og på de andre trin, hvor man, som en del af undervisningen, bruger bevægelse i skolegården. I skolefritidsordningen (SFO) spiller leg og fysisk aktivitet en stor rolle i dagligdagen. Undervisning: I udskolingen er der på 7. klassetrin indført bevægelse en gang om ugen. Dette fag tilgodeser elevernes fysiske og mentale sundhed ved, at eleverne bevæger sig på en sjov måde. I idræt veksler undervisningen mellem teori og praksis, hvor eleverne får indblik i, hvad sjov, sund og god motion er. I biologi beskæftiger undervisningen sig målrettet med et nuanceret og bredt sundhedsbegreb. Der arbejdes med kost og motion med fokus på almen dannelse og en sund krop samt psykiske og fysiske sygdomme som følge af forkert levevis. Derudover varetager biologi seksualundervisningen i udskolingen. På mellemtrinnet har vi i 6. kl. seksualundervisning på tværs af de boglige fag, i Uge sex. Emnet inddrages også på 4. og 5. klassetrin som faglig integration i de sammenhænge og på det aldersniveau, hvor det er foreneligt med undervisningen i de pågældende fag. Handleplan: At fortsætte det nuværende arbejde med sundhed. Evaluering: Efter sundhedsugen evalueres forløbet i de tre afdelinger og en repræsentant i hver afdeling tager evalueringen med tilbage til planlægningsgruppen. I indskolingen evalueres løbende i samarbejde med elevernes forældre og SFO. 11

12 Om didaktik og drama At optimere læringen, mener vi, sker gennem fysisk aktivitet men også i en kobling mellem, at kroppen er aktiv og hovedet arbejder med såvel faglige som sociale læringsprocesser. At inddrage drama i undervisningen eller SFO giver en unik mulighed for dette. Kvaliteten i drama er derudover, at det kan bruges i alle humanistiske fag, hvor eleverne gennem f.eks. rollespil får mulighed for at leve sig ind i både historiske perioder, en dansk eller fremmedsprogs tekst eller gennem små dramaøvelser leger med kropsudtryk eller mere teambuildende øvelser. Mål: Anvender man dramaøvelser som pædagogiske redskaber i undervisningen, medvirker dette til at give eleverne mulighed for: at afprøve nye roller, hvor nye kompetencer er i spil at leve sig ind i andre mennesker og situationer (empati) at opbygge mod og selvværd at opbygge et socialt sammenhold at give større forståelse for kommunikation gennem kropssprog, gestik og mimik at bearbejde erfaringer og oplevelser Handleplan: I begyndelsen af skoleåret nedsætter vi en arbejdsgruppe af 3 4 dramalærere, der udarbejder nogle eksemplariske dramaforløb til inspiration for skolen til at tænke drama ind i undervisningen på alle klassetrin, så undervisningen bliver levende og eleverne aktive både i krop og hoved og derved udvider deres muligheder for at tilegne sig læring i et fysisk og psykisk socialt fællesskab. Evaluering: Arbejdsgruppen evaluerer med ledelsen skolens arbejde med drama i slutningen af skoleåret. Om forumspil i SFO Mål: At styrke trivslen hos børnene i 2. klasse ved at bruge forumspil til at håndtere konflikter samt træne dem i at samarbejde om i fællesskab at finde løsninger på problemer At resten af husets afsnit, børn og personale stifter bekendtskab med metoden At børnene fra 2. klasse, på længere sigt, optrænes til at være forumspilsagenter Status: 2. klasserne har i SFO gennem de sidste 2 år arbejdet med trivsel og konflikthåndtering blandt børnene. Der har været fokus på, at børnene skulle lære at løse egne konflikter samt blive opmærksomme på, hvilken betydning det har, hvordan de taler og opfører sig overfor hinanden. Der arbejdes med forskellige tiltag og metoder blandt andet cirkeltid, ugens ven og børnemøder. Et nyt tiltag er forumspil, hvor børnene opfører små rolleskuespil for hinanden, som omhandler autentiske kriseagtige episoder, som de selv har været en del af eller episoder, som de har set eller hørt om i f.eks. fjernsynet. Undervejs i skuespillet byder børnene ind med forslag om, hvordan rollerne skal opføre sig blandt andet ved at bytte sig selv ind i rollen. Således leges der med problemerne, og børnene tør udvide deres grænser. Børnene oplever, at deres egne problemer deles af andre, og at de kan være en ressource for andre børn med deres løsningsforslag. 12

13 Handleplan: Der afsættes tid til, at de voksne, som laver forumspil, kan gå fra med en mindre gruppe børn. På personalemøder i foråret afprøves og præsenteres metoden for SFO-personalet. Børn fra andre afsnit inviteres med til forumspil hos 2. klasserne, så det spredes ud i huset via børnenes oplevelser. Det undersøges, hvilke udbud der er af kurser indenfor området. Evaluering: Arbejdet med forumspil evalueres i november 2013 på SFO-personalemødet. 6. IT-medier i undervisningen/sfo IT-medier i undervisningen/sfo mål, status, handleplan og evaluering Mål: Vi ønsker at øge motivationen hos eleverne og give et bredt tilbud om læring Vi ønsker at udnytte den fleksibilitet, IT giver, at man kan være i kontakt med andre, også når de ikke er til stede Vi ønsker at lære eleverne at forholde sig kritisk og konstruktivt til deres egen og andres brug af IT Status: Vi har indkøbt interaktive tavler til alle klasselokaler og flere faglokaler. Vi har indkøbt nogle få ipads til afprøvning blandt udvalgte lærere fra forskellige afdelinger og med forskellige funktioner på skolen. Lærerne har forpligtet sig til at dokumentere, hvordan ipads bedst udnyttes i planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning. Vi er opmærksomme på, at IT ikke i sig selv er hverken mål eller løsning, men at det er et værktøj. Vi mener, det er vigtigt, at lærerne kan forholde sig kritisk og konstruktivt til deres egen brug af IT i undervisningen, da det betyder, at lærerne opnår kompetencer, hvorigennem de kan lære eleverne at forholde sig kritisk og konstruktivt til deres brug af IT. Erfaringerne fra ipad-testgruppen peger primært i to retninger. For det først er ipad en et rigtigt godt værktøj i dagligdagen for den enkelte lærer. Her fremhæves især, at ipad en er let og handy i brug, den fylder ikke så meget i tasken, den er hurtig i opstart, og man har dermed hurtig og nem adgang til sine dokumenter og noter. Derudover kan den nemt bruges til registrering af fravær, karakterer og lignende. For det andet peger testgruppen på, at ipad en er til stor nytte i samarbejdet med enkelte eller få elever. Det er forholdsvis nemt at finde små træningsprogrammer til især de yngste elever, og ipad en kan bruges til at optage små videoer som dokumentation af elevernes udvikling samt filme elevers fremlæggelser. En af lærerne i testgruppen skriver: Jeg er i øjeblikket i gang med et projekt med Appen PuppetPals, hvor eleverne sammen med deres læsemakker skal lave en historie på maksimalt to minutter i PuppetPals. De skal først skrive et manuskript, derefter indspille deres historie i PuppetPals, og til slut bliver historien vist på tavlen for resten af klassen. Indtil videre har det været en stor succes, hvor der arbejdes med skrivning og fortælling med et enormt engagement. Dette er dog et projekt, hvor de elever, der har mundtlige vanskeligheder og er fagligt svage, har brug for ekstra hjælp. 13

14 PuppetPals er et godt eksempel på en App, der kan bruges i undervisningen. Det er et interaktivt teaterunivers, som er velegnet til samarbejdsøvelser, og det er medvirkende til at udvikle elevernes sproglige evner. Børnene udfordres kreativt og træner deres sproglige bevidsthed og historiefortælling. To andre lærere skriver: I 0.kl. har vi haft gode resultater med at bruge ipad som arbejdsredskab i en lille specialgruppe af børn, der er sproglig opmærksomhed på. Gruppen på mellem fem og syv børn er blevet taget ud af undervisningen to lektioner om ugen og har her brugt ipad en som arbejdsredskab. De Apps, der primært er arbejdet med, er Knæk læsekoden fra time2learn, ABC Balloner, PuppetPals og Vokaljagt. I App en Knæk læsekoden er det en træning i lyde, sammensætning af lyde og øvelse af skriveretning. APP en kan også bruges til 1. kl., hvor man bl.a. kan træne 120 ord med børnene. ABC Balloner er brugt til at træne deres bogstavsbevidsthed og kendskab til bogstavets lyd. Samtidig træner man også deres finmotorik. Erfaringen med brug af ipad og disse App s er, at eleverne bliver enormt engageret og arbejdsivrige, så snart man tager ipad en frem. Børnene tør at udfordre sig selv på en anden måde, end når de arbejder med almindelige bøger. De elever, der normalt er meget stille og har svært ved kreative fag, bliver aktive og tør at eksperimentere og søge ny viden. Da vi ikke har indkøbt ipads i klassesæt, har vi ingen erfaringer med brugen af dem i klassesammenhæng. Erfaringer fra testgruppen har vist, at ipad en også har begrænsninger, der blandt andet gør, at det ikke er muligt at bruge en række af de online undervisningsmidler, som skolen abonnerer på. Handleplan: De faglige vejledere har alle fået tid til at deltage i forberedelse, gennemførsel og ikke mindst evaluering af undervisningen hos kolleger, hvorfor der fra vejledernes side opnås et legitimt rum for vejledning, hvor diskussion om IT-didaktik skal have sin naturlige plads. Alle faglige vejledere gennemfører hvert skoleår mindst et aktionsforløb, hvor IT er i fokus. Der arbejdes i ipad-testgruppen videre på at klarlægge, hvilken rolle ipads kan og bør få på skolen. Gruppens diskussioner, tanker og konklusioner fremlægges skoleåret igennem på lærermøder. Evaluering: Vores faglige vejledere vil løbende året igennem, - i samarbejde med de øvrige lærere -, evaluere brugen af IT i undervisningen samt de digitale undervisningsmaterialers muligheder og begrænsninger. 7. Hvordan når vi vores mål? Faglig udvikling, organisering status, mål, handleplan og evaluering Om Kommunikation og videndeling Mål: At få styrket skolens Show and tell kultur f.eks. på lærermøderne 14

15 At få organiseret fagene og indholdet i især fagteam 2 i en mere meningsgivende struktur At få styrket fagteamssamarbejdet og den faglige brobygning på langs af skolen i alle fag At få videreudviklet den faglige progression i alle fag og dermed også ændret samtaleark, så de passer til den videreudviklede faglige progression. At få styrket lærernes arbejde med elevernes overgange mellem skolens afdelinger At få styrket elevernes overgang fra børnehave til skole med fokus på tidlig SFO-start At få styrket elevernes overgang fra skole til ungdomsuddannelse Status: Skolen arbejder med udvikling af det faglige niveau gennem videndeling på fælles møder, gennem skolens fagteam, de faglige vejledere og i arbejdet med overgange mellem skolens afdelinger og eksternt med børnehaver og ungdomsuddannelser. Medarbejderne og afdelingerne videndeler om faglige forløb, særlige tiltag, forskellige indsatsområder m.m. på fællesmøder. Alle lærere er med i to fagteam enten dansk eller matematik (fagteam 1) og et andet fagteam (fagteam 2), der består af flere fag inden for en faggruppe. Fagteamene holder møder indenfor afdelingen, og nogle fagteam holder også møder på tværs af afdelingerne. Alle fagteam har en fagudvalgsformand, der sørger for indkaldelse og dagsorden. I de fag, hvor der er en faglig vejleder, er den faglige vejleder formand. I fagteamet kommer de faglige vejledere og andre ressourcepersoner med faglige input samt seneste nyt fra det kommunale netværk. Der arbejdes med faglig brobygning i dansk og matematik afdelingerne mellem, og skolens faglige progression tilpasses og udvikles. Der aftales anskaffelse af relevante materialer, og ønskerne afleveres til fagudvalgsformanden, der tager budgetønskerne med i skolens materialeudvalg. På ledelsesniveau er der fra oktober 2012 indført Månedsnyt til forældre, elever og medarbejderne, hvis formål er, at videreformidle viden om, hvad der rører sig rundt om på skolen både i afdelingerne, undervisningen, i SFO en og om, hvad der arbejdes med i udvalg og skolebestyrelse. Hensigten er på den måde at binde afdelingerne og SFO en mere sammen evt. inspirere hinanden til spørgsmål og dialog og mere videndeling. Derudover bruges Månedsnyt til at fortælle om ministeriets politiske indsatsområder på folkeskoleområdet og om kommunens og vores egen opfølgning på disse indsatsområder, så rammen og formålet for skolens virke hele tiden er klar. Skolen har flere år tilbage udarbejdet en faglig progression i alle fag. Der er udviklet samtaleark med afsæt i den faglige progression til brug ved den årlige elevsamtale som afsæt til udarbejdelse af elevplanen. Den faglige progression bruges internt som udgangspunkt for udarbejdelse af periode- og årsplaner. For at lette elevernes overgang fra afdeling til afdeling afholdes hvert forår brobygningsmøder mellem afgivende specialundervisnings-, dansk- og matematiklærere fra 0., 3.- og 6. Årgang til specialundervisnings- dansk og matematiklærere i kommende 1., 4. og 7. årgang, hvor elevernes faglige og sociale niveau overleveres. Der er udformet to foldere til forældrene, der orienterer om overgangene, som hedder Velkommen til mellemtrinnet og Velkommen til udskolingen. Der samarbejdes omkring en brobygningsdidaktik med distriktets børnehaver samt med Virum Gymnasium. 15

16 Handleplan: Der sættes fokus på, at der på de fleste fællesmøder skal være en form for videndeling lærerne mellem, hvor det bliver anerkendt af alle, at man gerne må være stolt af og fortælle sin gode historie. Fagteam 1 mødes 4 gange om året. Fagteam 2 mødes 3 gange om året, hvoraf det ene møde omhandler budget. Møderne lægges i skolens kalender ved skoleårets start. På første lærermøde efter sommerferien 2013 udarbejdes en forventningsafklaring for arbejdet i fagteam 2 med udgangspunkt i et oplæg fra pædagogisk udvalg. Dagsorden og referat fra både fagteam 1 og fagteam 2 lægges i dokumentarkiv på Intra og sendes til ledelsen. Fagteam 2 organiseres som følger: Praktisk/musiske fag: Idræt, sløjd, musik, billedkunst, hjemkundskab og håndarbejde Supplerende undervisning og AKT Sprogfag: Engelsk, tysk og fransk Humanistiske fag: Historie, kristendom og samfundsfag Naturfag: Natur og teknik, biologi, geografi, biologi og fysik Skolens faglige progression videreudvikles og tages i brug. I pædagogisk udvalg udarbejdes en ramme for, hvad den faglige progression skal indeholde. Der tages stilling til, hvor konkret den faglige progression skal udformes, og hvordan den bliver et godt afsæt for udarbejdelsen af både periode/årsplaner og elevplaner. Overgangene styrkes ved, at der skabes rammer for, at lærere fra én afdeling kan undervise efter aftale i én anden afdeling. Helt konkret organiseres en pædagogisk dag årligt for alle tre afdelinger, hvor mellemtrinslærerne underviser indskolingseleverne sammen med deres elever, mens indskolingen holder pædagogisk dag, og udskolingslærerne underviser mellemtrinnet sammen med deres elever, mens mellemtrinslærerne afholder pædagogisk dag. Udskolingseleverne får omlagt deres undervisning på udskolingslærernes pædagogiske dag. I forbindelse med tidlig SFO-start den 1. maj sættes fokus på brobygningen mellem børnehaver og skole. Samarbejdet med bl.a. Virum Gymnasium søges udvidet gennem konkrete fælles projekter. Evaluering: Indsatsen omkring videndeling på fællesmøder, fagteamsamarbejdet, faglig progression samt styrkelsen af overgange evalueres løbende på lærermøder ved brug af skolens evalueringsplan. Et samarbejde med Virum Gymnasium er kommet i stand, og fungerer foreløbig to gange årligt, hvor 2.g kommer og laver work-shops, der lægger op til mundtlighed for 9.klasses fransk hold. Tysk og matematik (9.klasse) er i gang med at skabe et samarbejde på lige fod med det, der er i fransk. Om faglige vejledere Mål: De faglige vejledere skal bidrage til fastholdelse og videreudvikling af det faglige og didaktiske høje niveau Vi skal sikre faglige vejledere indenfor alle faggrupper, således vi har ekspertise at trække på At de faglige vejledere bliver aktive i at supervisere den enkelte lærer i direkte forbindelse med undervisningen 16

17 At de faglige vejledere laver eksemplariske undervisningsforløb til inspiration for den enkelte lærer At de faglige vejlederes arbejde med IT i fagene styrkes i samarbejde med skolens ITvejledere At der prioriteres uddannelse af én engelskvejleder, én danskvejleder til indskolingen og evt. mellemtrinnet, og én læsevejleder til udskolingen Status: Vejlederne vejleder lærere i alle 3 afdelinger om materialer, metoder, integration af IT i fagene, faglige forløb i undervisningen m.m. De støtter op omkring udarbejdelse og opfølgning på faglige tests og nationale test i klasserne. De formidler om og holder samlingen af webbaserede undervisningsmidler ajour. De bidrager, bl.a. gennem det at være fagudvalgsformænd, til at styrke og udvikle deres fag gennem hele skoleforløbet. De sidder med i de kommunale netværk og videregiver viden derfra til kolleger og ledelse. De er idemagere og opsøgende og rådgiver ledelsen i forhold til faglige og økonomiske prioriteringer f.eks. i forhold til udarbejdelse af skolens kompetenceudviklingsplan. Skolen har faglige vejledere fordelt som følger: Faglig vejleder matematik indskoling Faglig vejleder naturfag indskoling/mellemtrin Læsevejleder indskoling Læsevejleder mellemtrin Faglig vejleder matematik mellemtrin/udskoling Faglig vejleder naturfag mellemtrin/udskoling Faglig vejleder dansk udskoling Handleplan: Der udvikles en model for, hvordan de faglige vejledere kan kobles på alle lærere/årgangsteam i løbet af et skoleår. Der fokuseres på at skabe tydelighed omkring, hvordan man bruger de faglige vejledere og til hvad. De faglige vejledere udarbejder et katalog over, hvad de kan bidrage med i forhold til de konkrete årgange med fokus på IT i fagene, faglig læsning og undervisningsdifferentiering. Dette fremlægges på den årlige planlægningsworkshop i foråret. Der prioriteres undervisningstid (to-lærertimer), hvad der svarer til én-to ugentlige lektioner til hver af de faglige vejledere. Evaluering: Ledelsen og de faglige vejledere planlægger en evaluering af vejledernes funktion og arbejde. Om medarbejderudvikling, teamsamarbejde og teamudvikling Mål: At hvert nyt skoleår indledes med i teamet sammen at tale om den enkeltes personprofil (Belbins) og dels at afstemme gensidige forventninger til hinanden i fordelingen af arbejdsopgaver i teamet m.m. ud fra skolens oplæg til teamsamarbejdet. 17

18 Status: Skolens lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteam. Som udgangspunkt er man kun tilknyttet ét årgangsteam, men denne organisering er udfordret i forhold til at få fagfordelingen til at gå op. Teamets opgaver (se skoleaftale) fordeles årligt gennem brug af teamets tjekliste for teamsamarbejde. Handleplan: Der arbejdes løbende med forventningsafklaring til opgaveløsningen på teammøder og i samarbejde med ledelsen. Evaluering: Fra skoleåret samles evalueringen af hhv. medarbejderudvikling og teamudvikling i en proces, der indledes med, at den enkelte medarbejder følges i en undervisningslektion af ledelsen, derefter følger MUS og TUS og processen afsluttes med, at der tages stilling til skolens samlede behov for kompetenceudvikling. Denne ligger så igen til grund for virksomhedsplanen for det kommende skoleår. Der er fra oktober 2012 i MUS indført, at samtalen indledes med området arbejdsglæde med en række underpunkter, da skolens holdning er, at trivsel og arbejdsglæde er forudsætningen for, at såvel læring som opgaveløsning kan finde sted. Om ressourcecenteret Mål: At ressourcecenterets kompetencer samles på færre personer for alle tre afdelinger At ressourcen til den supplerende undervisning bliver anvendt i tæt samarbejde med årgangsteamet ud fra de aktuelle behov. At skolens tests, herunder de nationale test, bliver en integreret del af skolens evaluering og bruges fremadrettet, også i den supplerende undervisning. At udvikle ressourcelærerens faglighed - især med fokus på opdateret viden på området og supervision af kolleger At etablere en lektiecafe for elever med læse/skrivevanskeligheder. At etablere en læsekreds bestående af elever med læsevanskeligheder, der læser en time efter skoletid hver uge og taler om de gode bøger. Nye elever med læsevanskeligheder på mellemtrinnet testes ved skolestart Status: Skolens ressourcecenter består af specialundervisningslærere, AKT-medarbejdere og relevante faglige vejledere, der vejleder kolleger og underviser eleverne inden for de aktuelle områder. Ressourcelæreren er som udgangspunkt tilknyttet én afdeling. Skolens psykolog og ledelse er også tilknyttet ressourcecenteret. Den supplerende undervisning kan gives som støtte, enten til den enkelte elev eller som holdundervisning, og den kan ligge før, i og efter skoletid. Den supplerende undervisning kan indgå i projekter og tværfaglige forløb i samarbejde med årgangsteamene. Specialundervisningslæreren har ansvaret for, at skolens testplan overholdes og kan være vejledende med hensyn til faglige tiltag ud fra resultaterne. To af ressourcecenterets lærere deltager i skolens visitationsudvalg, der sammen med en pædagog, SFO-leder, skolepsykolog og skoleleder ved skoleårets afslutning fordeler skolens ressourcer til elever med særlige behov ud fra en vurdering af: 18

19 Hvordan ser den samlede ressource ud til den supplerende undervisning? Skal ressourcen tildeles den enkelte elev eller klassen generelt? Hvilken fagperson vil bedst kunne løse den konkrete opgave? Ressourcecenteret mødes fire gange om året med ledelsen og koordinerer og justerer den supplerende undervisning. Specialundervisningsfagteamet udveksler erfaringer, ideer og faglig viden Handleplan: Brugen af ressourcerne for supplerende undervisning tilpasses årligt, så der skabes størst mulig fleksibilitet og effektivitet i forhold til at hjælpe elever med faglige og/eller sociale problemer. Vi har primært fokus på dansk og matematik, men kan efter behov og ressourcer også tilbyde engelsk. Der tages stilling til, hvor mange lektioner en ressourcelærer skal have og /eller om ressourcen skal gives til teamet. Den supplerende undervisning skal også fokusere på inklusionselevernes faglige behov. Disse varetages normalt ikke af AKT-læreren. Der planlægges efter, at ressourcetildelingen understøtter holddeling, hvor det er muligt. Skolens faglige vejledere i matematik og læsevejlederne understøtter lærerne i deres anvendelse af test på teammøder m.m. Elever på 6. klassetrin, som staver under middel, tilbydes et ugentligt stavekursus udenfor skemaet på to lektioner fra august december. Her arbejdes målrettet med stavereglerne. CD-ord præsenteres og eleverne gør erfaringer med programmet. Evaluering: Ressourcecenterets arbejde evalueres på et lærermøde og på et ressourcecentermøde i henhold til skolens evalueringsmodel. Alle elever testes for læsevanskeligheder i slutningen af 2. eller starten af 3. klasse med tests fra dansk videnscenter for ordblindhed. Elever med nævnte vanskeligheder tilbydes støtte efter aftale med de implicerede parter. Elever med store læsevanskeligheder kan, efter aftale med forældrene, indstilles til kortere eller længerevarende kurser på Lindegårdsskolen. Til elever med store læsevanskeligheder kan ansøges om en IT-rygsæk, hvis det skønnes, at eleven vil kunne profitere af kompenserende undervisning. Om skole- hjemsamarbejdet Mål: Forældre og medarbejdere søger gennem skole/hjemsamarbejdet en fælles forståelse og respekt for hinandens roller og forskelligheder og indgår i et konstruktivt helhedsbaseret samarbejde omkring eleven og dennes skolegang. Status: Forældremøder: Et årligt forældremøde, hvor lærerne sætter dagsorden med udgangspunkt i et formøde mellem kontaktforældre og lærere/pædagoger. Et årligt forældremøde/temamøde, hvor kontaktforældrene sætter dagsorden med udgangspunkt i et formøde mellem kontaktforældrene og lærere/pædagoger. Samtaler: En årlig samtale mellem elev, lærere/pædagoger og forældre med udgangspunkt i elevplanen. 1. samtale i 1.kl. kan afvige fra dette. Til denne samtale skal der ikke komme noget nyt frem, som lærere/pædagoger, forældre og elever ikke har viden om i forvejen. Eleven er i fokus til samtalen. 19

20 Behovssamtaler: Både forældre og lærere/pædagoger kan have behov for at mødes mere end én gang om året. Begge parter kan tage initiativ til en samtale. Det kan også være en telefonsamtale. Her tages de mere ressourcekrævende emner op. Handleplan: Den almindelige kommunikation imellem skolen og hjemmene foregår over skoleintra. Dvs. fraværs- information, lektier, ugebreve o.l. Ved mere ressourcekrævende emner benyttes behovssamtalen. I øvrigt følges planen som under punktet for status. Evaluering: Skole/hjemsamarbejdet evalueres løbende i teams, lærermøder, forældremøder (Temamødet) og i skolebestyrelsen. Om kompetenceudvikling Mål: At skolen har en tydelig linje i forhold til prioritering af medarbejdernes kompetenceudvikling At vi vægter en fokuseret kompetenceudvikling på fælles og generelle læringskompetencer, som vi følger op over flere år (herunder SAL, klasseledelse, aktionslæring, mødefacilitering) At alle medarbejdere på skolen sikres et højt fagligt niveau At der fortsat prioriteres uddannelse af faglige vejledere At der op til skoleårets start planlægges to fællespædagogiske dage At der igen i kommende skoleår planlægges en pædagogisk dag i afdelingerne og SFO en Status: Medarbejderne på Kongevejens Skole har en kompetenceudviklingsplan, som aftales og justeres til den årlige medarbejderudviklingssamtale. Der tages på medarbejderudviklingssamtalen stilling til den enkelte medarbejders kompetenceudvikling i forhold til de besluttede indsatsområder fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Centeret og skolens egne. Skolen har gode erfaringer med, at kurser planlægges på skolen i tæt relation til den enkelte medarbejders praksis, samt at der planlægges fælles kurser for fagteam, afdelinger og hele personalegruppen. Det er endvidere blevet prioriteret, at flere medarbejdere kan komme på samme kursus. Gennem de sidste år har der været prioriteret kompetenceudvikling i forhold til: Uddannelse af faglige vejledere Inklusion især med fokus på SAL Innovation især med fokus på KIE-modellen Faglig efteruddannelse i forhold til medarbejderens og skolens behov To fælles pædagogiske dage for hele personalet omkring undervisningen som opstart på skoleåret En pædagogisk dag i hver af de tre afdelinger SAL-dag for tovholdere Handleplan: Der prioriteres kompetenceudvikling inden for følgende områder: Fælleskurser: 20

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere