IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan"

Transkript

1 IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan

2 Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter vi fokus på arbejdet med en række innovative forhold og processer ofte i tæt samspil med konkrete virksomheder. Studieretningen er relevant for dig, der ønsker et konkret grundlag for videregående studier, der har innovative forhold som en central del af undervisningen. Det kan fx handle om en lang række erhvervsøkonomiske uddannelser eller korte videregående uddannelser. Ønsker du at starte egen virksomhed eller søger du om ansættelse i moderne danske eller udenlandske virksomheder, kommer du også langt med Marketing og innovation. Undervisning og studieture På Marketing og innovation oplever du et praktisk og teoretisk samspil. Du modtager undervisning i klasselokalet og i grupper. Endvidere vil du opleve, hvordan teori virker i praksis gennem virksomhedsbesøg, foredrag og andre aktiviteter. Beskrivelse af studieretningen Studieplanen beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse på studieretningen Marketing og innovation. Studieretningsfagene er virksomhedsøkonomi A, afsætning A og innovation C. Fagene giver dig et godt indblik i afsætningsmæssige og innovative sammenhænge, processer og problemstillinger. Ud over studieretningsfagene skal du have obligatoriske fag og derudover kan du vælge mellem forskellige valgfag på tredje år. Du bliver desuden tilbudt studierejser til Tyskland eller England og USA. 2

3 I nedenstående figur kan du se, hvordan din treårige handelsgymnasieuddannelse er bygget op omkring Marketing og innovation. Fag i studieretningsforløbet Obligatoriske fag 1. år (2. semester) 2. år 3. år Dansk Engelsk A Matematik C* Samfundsfag C* Samtidshistorie B Tysk B* eller Spansk A Spansk A International økonomi B Erhvervsret C Studieretningsfag Afsætning A Virksomhedsøkonomi C Innovation C Valgfag Fag markeret med * kan gennem valgfag løftes til et højere niveau. Matematik B Markedskommunikation C Mediefag C Organisation C Psykologi C Matematik A Tysk A Samfundsfag B Finansiering C Markedskommunikation C Mediefag C Organisation C Psykologi C 3

4 Marketing og innovation Virksomheders markedsføring er det centrale tema for undervisningen i de enkelte studieretningsfag, - og også, når fagene arbejder sammen. Denne toning vil også kunne mærkes i de øvrige fag, når dette er relevant. I undervisningen vil der være fokus på arbejdet med virksomheders innovative processer, ofte med en meget konkret og realistisk tilgang. Du kan læse mere om de enkelte fag i bilag 2. Arbejdsformer På Marketing og innovation kommer du til at arbejde på mange forskellige måder. Vi lægger vægt på, at du udvikler din evne til at kombinere viden fra forskellige fag, og til reflektere over det, du lærer. Du udvikler din forståelse af dig selv som individ og borger i et demokratisk og internationalt orienteret samfund. Vi arbejder på at variere arbejdsformerne, så de virker motiverende på dig og derigennem stimulerer din aktive medvirken i undervisningen. Som et væsentligt fokuspunkt i dit studie kommer du til at opleve, hvordan innovationsprocessen styres og fungerer i en række konkrete virksomheder. Disse integreres i løbet din uddannelse. Fagligt samspil På Marketing og innovation skal du også arbejde med flere fag på én gang med et samlet tema. Temaet kan fx tage udgangspunkt i en virksomhed eller en konkret problemstilling. Det er noget, du vil opleve både i den daglige undervisning og i forbindelse med en række særligt tilrettelagte aktiviteter. Du kan læse mere i bilagene om de forskellige flerfaglige samarbejder. 4

5 Pædagogiske fokuspunkter De pædagogiske fokuspunkter sigter på at udvikle dig fra folkeskoleelev til gymnasieelev, så du efter din studentereksamen kan være klar til selvstændige, videregående studier. Du vil udvikle og blive bevidst omkring din egen læringsstil og lærepro-cesser. De pædagogiske fokuspunkter retter sig også mod at videreudvikle dine evner til at arbejde med det faglige indhold og de faglige metoder på et gymnasialt niveau. Der er særlig fokus på at udvikle din medleven og medbestemmelse i tilrettelæggelsen af undervisningen. Dine studiemetoder trænes gennem forskellige arbejdsformer med særlig fokus på progression over hele dit uddannelsesforløb. Vi vil fremme din evne til at søge viden, din ansvarlighed, dit engagement og din trivsel. Det vil du opnå gennem bl.a. større projekter fordelt på 2. og 3. år via fx erhvervscases, studieretningsprojekter og Det Internationalt Område (DIO). Erhvervscase Casearbejdsformen i undervisningsforløbet erhvervscase har en central plads i forhold til at understøtte udviklingen af dine faglige evner og din studiekompetence. Arbejdet i det internationale område har en historisk og en nutidig dimension. Du skal gennem arbejdet udvikle din forståelse af menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer, din evne til at begå dig i møder med repræsentanter fra andre kulturer samt deres interkulturelle kompetence. Løbende evaluering Den løbende evaluering retter sig mod videreudvikling af dine evner til at arbejde med det faglige indhold og de faglige metoder. Gennem evalueringsarbejdet ønsker vi: at styrke dialogen mellem lærer og elev, så du kan opleve et trygt læringsmiljø at give dig som elev mulighed for indflydelse på undervisningens indhold og form at evaluere de enkelte fag, såvel som flerfaglige forløb og rejser at fokusere på dine faglige, personlige og studiemæssige kompetencer, din indsats og dit udbytte Studieplanen er revideret den 19. december Fokus i de enkelte casebaserede forløb vil være klart formuleret og give anledning til refleksioner over såvel kompetencemål som indholdsmæssige og metodiske problemstillinger. Fagligt relevante studiemetoder trænes. Studieretningsprojekt & DIO Projektarbejdsformen både i forbindelse med studieretningsprojektet, undervisningen i det internationale område og fagene i øvrigt har en central plads i forhold til at understøtte udviklingen af dine faglige evner og din studiekompetence. 5

6 IBC Handelsgymnasiet Bilag 1: Studietur / forlagt undervisning Studieture på Vi lever i en verden, der er præget af stigende globalisering, hvilket primært skyldes den teknologiske udvikling, som har gjort verden mindre. Her vil der være fokus på innovative opgaver, der skal løses i grupper, samtidig med at du lærer dine klassekammerater bedre at kende Vi er derfor nødt til at forholde os til den internationale omverden og være åben for forandringer og andre kulturer. Det gælder både den almene hverdagskultur med vaner, traditioner og normer såvel som virksomhedskultur i udlandet. Studietur 2. og 3. år Studieturen(e) på 2. og 3. år med innovationseleverne kan både ligge i efteråret på 2. og 3. år og kan gå til et af verdens innovationscentre München, USA (Silicon Valley) eller Shanghai. I starten af grundforløbet tilrettelægges en innovationscamp /introtur. Formålet med denne camp er at give dig en introduktion til de grundlæggende kompetencer inden for innovation og ryste dig sammen med dine nye kammerater. Der lægges vægt på at vælge et sted, hvor eleverne får en anden undervisning i profilfagene afsætning, virksomhedsøkonomi og innovation, hvor man kan besøge innovative virksomheder, læringsforum hvor det innovative er i højsædet. Studietur 1. år I april måned tager 1-års klassen på studietur til København, hvor DM i innovation foregår. Dette sker for, at du allerede på første år oplever en klar toning af linien og dermed føler dig som inno-elev. 6

7 Bilag 2: Fagene på marketinglinjen I alle fag skal du arbejde med at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Vi lægger vægt på, at du opnår et stort og varieret ordforråd og fagligt begrebsapparat inden for alle fag. Afsætning A I dette fag arbejder vi med afsætningsøkonomiske problemstillinger i relation til såvel danske som udenlandske virksomheder. Det handler om virksomhedens interne og eksterne forhold, fx dens strategiske muligheder, målgrupper, konkurrencestruktur, informationsindsamling og/eller parametermix i både nationale og internationale sammenhæng. Parametermix for en virksomhed er dennes produkt, pris, distribution og promotion. International økonomi B Hvorfor ser den økonomiske verden ud som den gør? Vi analyserer den indflydelse lande, husholdninger og virksomheder har på den økonomiske situation i Danmark og udlandet. Der arbejdes videre med den viden, der er opnået i samfundsfag, men med vægten lagt på analysen af de faktorer, der har indflydelse på den økonomiske udvikling. Virksomhedsøkonomi A Her arbejder vi med virksomheden og dens strategiske muligheder bl.a. i forbindelse med årsregnskabet. Endvidere ser vi på regnskabsanalyser, virksomhedens drift herunder indtjening, omkostninger og optimering af rette priser samt logistik, aktivitetsoptimering, investeringsteori og budgettering. Dansk A Det handler om mundtlige og skriftlige sprogfærdighed, herunder kommunikation og argumentation. Dit kendskab til sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder bliver udvidet, og du kommer til at arbejde med centrale værker med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og tankegang. Engelsk A Er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der handler om de engelsksprogede områder og globale sammenhænge. Her arbejder vi med det engelske sprog som kommunikationsmiddel og som middel til forståelse af kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder. Faget omfatter arbejdet med kommunikation i praksis, tekstanalyse og tekstperspektivering samt det engelske sprogs opbygning og grammatik. Tysk B Vi styrker den mundtlige sprogfærdighed, arbejder med sproglig korrekthed og det nuancerede sprogbrug. Der læses temaer som fx Vergangenheit und Gegenwart og Landeskunde. I det skriftlige arbejde arbejdes der med sætningsanalyse med fokus på større grammatisk korrekthed. På andet år inddrages tre nye emner: Etik, Ost-West og Wirtschaft. I skriftlig tysk trænes især brugen af præpositioner, pronominer og bisætninger. Desuden introduceres tysk handelskorrespondance. Samtidshistorie B Med vægt på den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling arbejder vi med Danmarks-, Europa- og verdenshistorien. I den forbindelse ser vi blandet andet på de internationale konflikter og samarbejdsmuligheder, europæisk integration, demokrati og menneskerettigheder i tiden fra ca frem til nutiden. 7

8 Samfundsfag C I dette fag arbejder vi med danske og internationale forhold med henblik på at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge. Kernestoffet er sociologi, politik, økonomi og internationale forhold (EU). Matematik C Her handler det om finansiel regning, funktioner og statistik. Vi udarbejder emneopgaver, som er større skriftlige opgaver, der bruges som grundlag for eksamen. Erhvervsret C Er et juridisk fag, der giver dig omfattende viden omkring de generelle retslige principper og et bredt indblik i erhvervsrettet lovgivning. Erhvervsret handler også om hvordan disse love på én gang skaber muligheder og samtidig sætter rammer for den internationale og markedsorienterede virksomhed. Innovation C Her arbejdes der med forståelsen af innovationers betydning for danske virksomheder. Faget omhandler også en række innovationsteoretiske problemstillinger fra idégenerering til en mere strategisk styring af innovationsprocessen. Ligeledes arbejder vi med et konkret innovationsprojekt, og deltager i en række messer. APP: Active world Elever fra IBC, EUC Lillebælt og Rosborg Gymnasium løb med 2. pladsen ved dette års innovationsmesterskaber i København /2013 8

9 Bilag 3: Faglige samspil på marketinglinjen For at opnå en bredere og dybere forståelse for forskellige problemstillinger, er der i de gymnasiale uddannelser i dag et stigende fokus på samspillet mellem fagene. I handelsgymnasiet er der obligatorisk flerfagligt samarbejde i en række fag, men der er også flerfagligt samarbejde i dagligdagen mellem de forskellige faglærere. Desuden er der flerfagligt samarbejde i forbindelse med en række særlige aktiviteter, herunder blandt andet virksomhedsbesøg og -kontakt. Obligatorisk flerfagligt samarbejde Opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller samtidshistorie eller begge fag - skrives på andet år Opgave i en faglig problemstilling inden for en virksomheds interne og eksterne forhold, hvor fagene afsætning og virksomhedsøkonomi indarbejdes - skrives på andet år. Studieretningsopgave i en flerfaglig problemstilling fra to eller tre af studieretningens obligatoriske og studieretningsfag - skrives på andet år Studieretningsprojekt, hvor eleverne arbejder med en selvvalgt problemstilling. To fag inddrages - pojektet skrives på tredje år Det internationale område, hvor eleverne arbejder med en selvvalgt problemstilling, der kombinerer relevante fag (fremmedsprog, dansk, samtidshistorie, international økonomi) - skrives i slutningen af tredje år Flerfagligt samarbejde i andre sammenhænge Generelt indgår alle fag i fagligt samspil i forbindelse med virksomhedskontakt og rejseaktivitet. På første år bidrager fagene samfundsfag, dansk, afsætning, virksomhedsøkonomi og innovation til det faglige samarbejde i forbindelse med studieturen til København. På andet år er det fagene afsætning, virksomhedsøkonomi, innovation, international økonomi, engelsk, dansk og tysk, der bidrager til det faglige samspil, når studieturen går til München. På tredje år er det afsætning, engelsk, dansk og samtidshistorie, der er i fagligt samspil før, under og efter studierejsen. Flerfagligt samarbejde i dagligdagen Fagene arbejder sammen på forskellige måder - lige fra en løs koordinering, hvor man fx læser om det samme emne i to eller flere fag til en egentlig fagintegration, hvor fagene arbejder ud fra en fælles problemformulering. 9

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere