Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg"

Transkript

1 Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående. Anlægsprojekter markeret med stjerne betyder, at der er tale om puljer. Beløbene er i kr. mens U og I står for henholdsvis udgifter og indtægter MAG Digitaliseringsplan 2014 Tryghed i eget hjem Digitale medier i dagtilbud Elektroniske låse og nødkald U U U En del af tet til "Elektroniske låse og nødkald" har været placeret under projektet "Tryghed i eget hjem". Budgettet flyttes derfor til det oprindelige projekt. Budgettet overføres til 2016, da det er en forudsætning for projektet, at der bliver installeret velfungerende trådløse netværk i daginstitutionerne. Derfor fremrykkes der omvendt t.kr. på anlægsprojektet ITinfrastruktur dagtilbud fra 2016 til 2015, så installeringen af de trådløse netværk kan igangsættes allerede i En del af tet til "Elektroniske låse og nødkald" har været placeret under projektet "Tryghed i eget hjem". Budgettet flyttes derfor til det oprindelige projekt.

2 Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret SU Nordens Plads - U boligdelen Merforbruget skyldes nødvendig istandsættelse af fire nedslidte bygninger, som var planlagt fraflyttet i forbindelse med oprettelse af nye botilbud på Nordens Plads Som følge af forsinkelsen i byggeriet, jævnfør Socialudvalget 3/11-14, sag nr 106, skal borgerne blive i nuværende botilbud til 2018, hvorved istandsættelsen er påkrævet. Det er blandt andet opfyldelse af brandkrav, udbedring af vand og fugt i kælder, elinstallationer, utætte døre og vinduer, malerarbejde samt gulvarbejde, som indgår i istandsættelsen. De økonomiske konsekvenser, herunder nødvendig istandsættelse af nedslidte bygninger, som følge af forsinkelse i byggeriet på Nordens Plads håndteres i særskilt sag til Magistraten i april 2015.

3 Udvalg BMU Anlægsprojekt Pulje til implementering af klimatilpas-ningsog skybrudsplan* U/I Korrigeret Skattefinansieret U jf. sag 62 BMU 2/ er der foreløbig disponeret 600 t.kr. til uforudsete udgifter idet klimaprojekterne har karakter af pilotprojekter, og derfor har større risiko for ubalance mellem og forbrug. En andel af midlerne til uforudsete udgifter forventes at skulle omdisponeres til Lindevangsparken, men merudgiften er ikke endeligt opgjort. Et forsigtigt skøn er ca. 300 t.kr. på den skattefinansierede del af projektet. Der vil blive forelagt en separat sag når der er større sikkerhed om det forventede merforbrug på Lindevangsparken.

4 Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BMU Implementering af klimatil-pasningsog skybrudsplan - Lindevangsparken Skattefinansieret U I Takstfinansieret U I jf. sag 244 BMU 27/ er projektet i Lindevangsparken forsinket pga. diverse tvister, men forventes afsluttet i 3. kvartal Der forventes et merforbrug, men størrelsen af dette drøftes i øjeblikket med rådgiver. Et foreløbig skøn er ca. 1 mio. kr. fordelt med 300 t.kr. på den skattefinansierede del, og 700 t.kr. på medfinansieringsdelen. Der vil blive forelagt en separat sag når der er større sikkerhed om det forventede merforbrug på Lindevangsparken, hvor der omplaceres midler fra Pulje til implementering af klimatilpasningsog skybrudsplan.

5 Pulje Baggrundsdata for projekter til forbedring af trafiksikkerheden på Frederiksberg 2014 U U I forbindelse med 3. FR blev der fremrykket på 1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Budgettet er fra delprojektet vedr. baggrundsdata, som ikke havde noget i 2015, og der er derfor behov for at omplacere på 1 mio. kr. mellem delprojekter under puljen. BMU Byudvikling ved U Projektet forløber ikke helt så hurtigt Fasanvej station som forventet. Det vurderes derfor, at der i 2015 vil være et mindreforbrug på 300 t.kr. som overføres til Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BMU Trafikhandlingspl an: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* BMU Udgifter relateret U Der blev i forbindelse med Budget til svømmehallen - Trafiksanering 2015 afsat i alt 12 mio. kr. til udgifter relateret til svømmehallen (OPPprojekt). Det fulde anlægs er afsat under By- og Miljøudvalget, men idet 0,7 mio. kr. vedrører rådgivning til OPP-projektet, skal dette omplaceres til Kulturog Fritidsudvalget fordelt med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016.

6 Busfremkommelighedsprojektet er gennemført med forventning om statsstøtte til projektet, som imidlertid ikke er lagt. Der forventes en indtægt på 0,7 mio. kr. i 2. kvartal. BMU Etablering af U Jf. sag 72 på BMU den 9/ cykelbane på gennemføres proces/borgerdialog i Grundtvigsvej 2015, mens anlæg af cykelbanerne gennemføres i 2016 eller Beslutningen om hvornår cykelbanerne etableres træffes bl.a. på baggrund af input fra borgerdialogen. På den baggrund afsættes 0,5 mio. kr. til proces/borgerdialog i 2015 mens det resterende rådighedsbeløb foreløbig overføres til Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BMU Busfremkommelighed U 0 0 linje 9A I BMU Områdefornyelse, U Der er i 3. kvartal lagt med at I Områdefornyelsen medfinansierer et Søndermarkskvarteret eventuelt køb/istandsættelse af Community Center. Derudover forventes udgifter vedrørende udearealer på Nordens Plads og til projektledelse, samt forskønnelse af underføringen på Roskildevej. De afsatte midler til udearealer på Borgmester Fischersvej overføres til 2016, idet projektet afventer gennemførelse af andre projekter i området (bl.a. en daginstitution).

7 BMU Områdefornyelse U Der forventes et mindreforbrug på Nordre Fasanvej I ,8 mio. kr. i 2015 som overføres til Syd Dels har projektudviklingen taget længere tid end oprindeligt estimeret og dels fordi et af de større delprojekter vedr. skolegårdsfornyelse afventer skolens udbygning som er planlagt til 2016 og BMU Områdefornyelse U Resttet til områdefornyelse i Svømmehalskvarteret I Svømmehalskvarteret er afsat til at vest Langelandsplads. Idet p-kælderen under Langelandsplads pt. skønnes etableret i 2016/2017 vil der ikke være behov for til pladsen i Der afsættes 1 mio. kr. til projektering og proces for borgerinddragelse i 2016, mens det resterende 11,3 mio. kr. flyttes til BMU Områdefornyelse U Der forventes mindreforbrug på 1,8 Nordre Fasanvej I mio. kr. i 2015 som overføres til Nord Dels har projektudviklingen taget længere tid end oprindeligt estimeret, og dels har processen omkring samarbejdsmodel med Kirken taget væsentligt længere tid end oprindeligt estimeret.

8 Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret UU Skolen på Duevej, U Projektet forløber planmæssigt, der udbygning forventes dog en mindre forskydelse af udgifterne, og 476 t.kr. overføres derfor til UU Lindevangsskolen, U Der er udarbejdet en ny tidsplan udbygning med byggestart i juli 2015, og den nye plan medfører en forskydelse af t.kr. til UU Genanvendelse af U Skolen på Nyelandsvej skulle Lollandsvej som overtage lokalerne på Lollandsvej, indskolingsbygning når Frederiksberg Ny Skole flytter til Grundtvigsvej (skulle have været aug15), men da Grundtvigsvej er forsinket, så forsinkes dette også.

9 Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret UU Indretning af 12 faglokaler Rådighedsbeløb/P rojekteringsbevilling Skolen på Nyelandsvej, faglokaler U U Budgettet korrigeres, således at projekt 00 (puljen) nulstilles som følge af en omplacering fra projekt 01. Skolen på Bülowsvej, faglokaler U Med det tildelte til faglokaler på Bülowsvej er der mulighed for at indrette faglokale til madkundskab, mens det ikke er muligt at indeholde etablering af designlokale i tet Projektet er udbudt i licitation med en option på etablering af designlokale, og det forventes, at der vil være et merforbrug på 500 t.kr. såfremt det er muligt, at der både etableres lokaler til design og madkundskab. Der forelæggges en sag for Undervisningsudvalget hvor licitation synliggøres, og hvor der anvises finansiering til etablering af designlokalet, det foreslås, at et mindreforbrug på 500 t.kr. på Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet bruges til denne finansiering.

10 UU Skolen på U Ombygningen af Skolen på Grundtvigsvej Grundtvigsvej genudbydes, hvorfor der er lavet en revideret tidsplan, og projektet er derfor forsinket, og t.kr. overføres til UU Klub Vagtelvej U Der forventes kun udgift til honorar i 2015, og der overføres derfor 800 t.kr. til UU Fuglevangsvej 5 - U % af udgifterne til projektet udvidelse af forventes først at falde i 2016, klubfacilitet - Klub hvorfor der overføres t.kr. Et Tempeltræet forventet mindeforbrug på yderligere 500 t.kr. foreslåes anvendt til designlokale på Skolen på Bülowsvej ( Skolen på Bülowsvej, faglokaler), sag vedr. dette forslag forelægges udvalget.

11 Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BU Carlsvognen, U Projeketet forløber planmæssigt, nybygning men forundersøgelserne har været billigere end forventet, derfor overføres et mindreforbrug på 416 t.kr. til BU Smørblomsten U Der forventes et merforbrug på 3,84 mio. kr. på nybygning af Børnehuset Frederiksvej (tidligere Smørblomsten). Derudover 1,06 mio.kr. skyldes forskel mellem bevilling og rådighedsbeløb. Merforbruget skyldes en kombination af flere uheldige faktorer; der blev under byggeriet fundet skeletrester, der skulle fjernes fra byggegrunden, og der har været en del projektændringer undervejs, og tilsidst en gennemgående mangelfuld ekstern byggeledelse. Der forelægges en sag for Børneudvalget, hvor projektet belyses nærmere, og der anvises finansering af merforbruget. BU Solbjerg Have U Projektet er forsinket, og derfor daginstitutioner forventes kun et forbrug på 700 t.kr. i Resten overføres til 2016.

12 Der forventes udgifter til jordbundsundersøgelser, rådgivning og projektering i 2015, men der forventes overført et mindreforbrug på 300 t.kr. til Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BU Magnoliahuset - U udvidelse BU Solmarken - U Projektet er forsinket pga. juridiske tilbygning til forhold, og der overføres derfor daginstitution mindreforbrug på t.kr. til KFU Svømmehal på U Der blev i forbindelse med Budget grunden ved Bernhard Bangs Allé 2015 afsat i alt 12 mio. kr. til udgifter relateret til svømmehallen (OPPprojekt). Det fulde anlægs er afsat under By- og Miljøudvalget, men idet 0,7 mio. kr. vedrører rådgivning til OPP-projektet, skal dette omplaceres til Kulturog Fritidsudvalget fordelt med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016.

13 Der forventes et yderligere merforbrug på projektet, da forhandlingerne om prøvebelysning (mellem Rambøll og Fugmann) førte ikke til det forventede nedslag efter gennemgang i timepriser. Derudover har der været et nødvendigt ekstraarbejde til en sag. Der kommer ikke yderligere på projektet. Der fremlægges særsklit sag. Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret KFU Pulje til bunkers* Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret KFU Kunstgræs på U Frederiksberg Stadion Madvigs Alle 7 U Byggeriet er stort set færdigt. Der mangler at blive betalt en højtvandslukker til kloakken. Afsluttes i år. Pilotprojekt vedr. brug af bunkers til legepladser hhv. mobile idrætsanlæg U Skal ikke bruges. Kan bidrage til at finansiere merforbrug på Kunstgræs

14 Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret MAG Salg af arealer - I Kraghave Region Hovedstaden er ansvarlig for salget. Regionens seneste vurdering er, at salget vil give Frederiksberg Kommune en merindtægt på 178 t.kr. Salget af Lithauen Allé 5 forventes gennemført i 2. kvartal og skønnes at indbringe 413 t.kr. Derudover forventes overskydende byggemodningsbidrag fra areal i tranportcenteret at indbringe 765 t.kr. i 4. kvartal. Dvs. en samlet indtægt på t.kr. Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret MAG Salg af Bygaden 66, Kraghave I Region Hovedstaden er ansvarlig for salget. Regionens seneste vurdering er, at salget gennemføres i 4. kvartal og at Frederiksbergs andel af salget vil være 86t.kr.

15 BEU Byfornyelse og U kondemnering, U I Byfornyelse og kondemnering, U U I De to projekter "Byfornyelse og kondemnering" skal ses under ét. I alt forventes et forbrug på 26,7 mio. kr. i 2015, mens det korrigerede efter overførsel fra 2014 er på 35,0 mio. kr.generelt gælder for byfornyelse, at delprojekterne styres ud fra en betragtning om at forsøge at overholde den overordnede ramme afsat til byfornyelse, frem for at overholde det enkelte projekts års, for dermed at sikre optimal brug af anlægsrammen. Samlet set er der en forsinkelse på forbruget af byfornyelsesmidler i 2015 fordi to projekter, som var forventet gennemført fra 2015 er udskudt - foreløbig på ubestemt tid. Dels er projektet på Mariendalsvej udskudt, fordi de tilbud andelsforeningen har modtaget overstiger deres afsatte, og dels er projektet på Helgesvej 22 sat i midlertidigt bero af ejerne. Det vil i forbindelse med 2016 blive konkretiseret hvorvidt der i 2016 er behov for både den afsatte ramme på 28 mio. kr. og de overførte midler på 8,271 mio. kr.

16 Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BEU Tagudskiftning på U Sønderjyllands Alle 2 Frederiksberg HF er ansvarlig for byggeriet. På nuværende tidspunkt vurderes der at være et mindreforbrug på Frederiksberg Kommunes andel af projektet i størelsesordnen 500 t.kr. BEU Pulje til imødekommel-se af AT-påbud* U Projektet er igangssat i AT14-04, Lugtgener, Skellet 27 U overensstemmelse med disponeringssag på BEU den 27/ Bevilling/rådighedsbeløb omplaceres derfor fra 00 pulje til dette projekt. Skolen på Nyelandsvej U På nuværende tidspunkt vurderes projektet at slutte med et mindreforbrug på omkring 500 t.kr.

17 PCB-pilotprojekter på Betty Nansens Allé U U Projektet er afsluttet uden forbrug i 2015, idet den afsluttende gennemgang ikke gav anledning til yderligere arbejder. Samlet set er der således et mindreforbrug på 262 t.kr. på sagen. SK14-09, Urnegården på Søndermark Kirkegård U 95 Skimmelsager tildeles bagudrettet ultimo Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BEU Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmel- forekomster* Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret BEU Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* Mariendal, børnehus Etablering af varslingsanlæg U 4 17 U Projektet er afsluttet. Merforbruget skyldes, at følgeskaderne efter vandskade var mere omfangsrige end først antaget. Projektet er afsluttet. Mindreforbruget skyldes, at der var færre uforudsete udgifter end forventet.

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice

Læs mere

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten Bilag 6b. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og forventes at blive udført

Læs mere

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1703 Monopolbrud 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet,

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG 031113 Køb af FB klubhus U 100-100 0 Projektet nedlægges i 2016, da tet er indarbejdet i projektet Køb "Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus" MAG

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 002070 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118) U Pga. af periodeforskydelse søges midlerne overført til

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015 Skattefinansieret U 407.513 335.593 71.920 74.735 8.268-6.049 I -46.920-14.471-32.449-18.238 62 0 Her inden for loft U 367.002 322.841 44.161 46.977 8.268-6.049 Her uden for loft U 40.511 12.752 27.759

Læs mere

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B)

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B) Bilag 1. Anlægsoverførsler fra 2013-2014 A D B A-B C D Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Skattefinansieret i alt U 373.354 2.888.258 344.346 29.008 28.484 26.553-2.015 I -41.810-516.770-36.803-5.006-2.843

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling Dato:7, juni 2013 Sagsbeh: mecl Journal 2013/0009277 Anlægsprojekt 2010 Børnehuset Mariagården Dronningensvej 30-32 modernisering af tagetage, herunder indretning af grupperum 2011 Ingeborggården, Troels-

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B)

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) Skattefinansieret, i alt U 769.325 542.498 226.826 150.627 39.504 5.214-15.031 I -95.106-63.879-31.227-24.047-11.850 0 220 Skattefinansieret, i alt N 674.219 478.619 195.599 126.580 27.654 5.214-14.811

Læs mere

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 369.996 368.483 1.513 46.378 I -69.318-41.568-27.750-31.674 Heraf inden for ramme U 369.764 367.977 1.787 46.378 Heraf uden for ramme U 232 505-273 0 I Skattefinansieret netto N 300.678

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 1 Resterende midler fra den politisk besluttede bevilling vedr. Kompetence- og Trivselspuljen. Magistraten 14.329 kr. 80.671 kr. Kontoafgrænsning 13090-645511002-MP1390

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007 Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal BUU BILAG B Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter Projekter i Rådighedsbeløb 30.09. af mer- 301001-13-07 Caretaker, Skolernes

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d NOTAT Redegørelse/status for byggesager på dagtilbudsområdet 2013-2014 12. november 2013 Dok.nr.: 2013/0022727-1 Dagtilbudsafdeling Gravhunden, Magnoliavej 58 1.00 Hvad omfattede renoveringen/byggeprojektet?

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Referat. Kommunalbestyrelsen. Mødedato: 28. august Mødetidspunkt: 19:00. Kommunalbestyrelsens mødesal. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Referat. Kommunalbestyrelsen. Mødedato: 28. august Mødetidspunkt: 19:00. Kommunalbestyrelsens mødesal. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødesal Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Gunvor Wibroe havde meldt forfald i den første 1½ time af mødet. Ali Maktabi deltog i stedet. Sidetal:

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B)

U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B) Skattefinansieret U 380.896 368.992 11.903 39.618-6.318 I -50.993-34.265-16.728-16.745 Her inden for ramme U 372.000 357.651 14.348 42.063 Her uden for ramme U 8.896 11.340-2.445-2.445 teknisk illingen

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet

Læs mere

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6B - Ansøgte overførsler Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019

Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Kat. Pol. Nr. U/I/N 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter, brutto U 377.205 347.242 380.197 346.540, brutto I -31.415-55.927-17.767-16.500 Anlægsudgifter,

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg

Budgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016 Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

HALVÅRLIG STATUS OVER IGANGVÆRENDE BYGGEPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE (SEPTEMBER 2016)

HALVÅRLIG STATUS OVER IGANGVÆRENDE BYGGEPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE (SEPTEMBER 2016) HALVÅRLIG STATUS OVER IGANGVÆRENDE BYGGEPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE (SEPTEMBER 2016) LOUIS PETERSENS BØRNEGÅRD GODTHÅBSVEJ 81 - TILBYGNING Visualisering af tilbygningen set fra legepladsen. Med

Læs mere