Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014"

Transkript

1 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret Indledning Lejre Lærerforening og Center for Skoletilbud i Lejre Kommune har sammen udarbejdet dette forståelsespapir, som et samarbejdsgrundlag for det første år med de nye regler om læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid. I det følgende omfatter benævnelsen lærere såvel lærere som børnehaveklasseledere. Forståelsespapiret afklarer rammer for arbejdet i folkeskolerne i Lejre Kommune og indeholder parternes fælles forståelse af de nye regler for lærernes arbejdstid, jfr. den nye lov om arbejdstid. Den fælles forståelse tager udgangspunkt i arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 2 (underbilag 2.1 til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, Lov nr. 409) samt i Lejre Kommunes mål, indsatsområder og rammer for skolerne i skoleåret Samarbejdsgrundlaget evalueres af parterne medio januar Ledelse og samarbejde Det er afgørende, at der på skolerne opbygges et stærkt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Skoleledelsen har fået et større ledelsesrum på skolen og har et ansvar for at lede, således, at ledelsen understøtter folkeskolereformens centrale mål og lægger op til dialog. Et sådant samarbejdsmiljø bygges op af parter, der har tillid til og respekt for hinanden, som indgår i en forpligtende dialog, og som giver rum for professionel uenighed. Et samarbejdsmiljø, hvor der tages ansvar og genereres gode løsninger. Skoleledelsen har ansvaret for at lærere og børnehaveklasseledere har tid til planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, samarbejdet i team, forældrekontakt samt øvrige opgaver. at der er de fysiske rammer for, at arbejdet kan udføres på skolen i henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser. Et godt og stærkt samarbejde fordrer tæt kommunikation, så tryghed og sikkerhed optimeres, og der kan arbejdes målrettet med de nye udfordringer. Skolelederen må i den forbindelse forventes at være tydelig omkring sine prioriteringer, således at den enkelte medarbejder ikke lades i tvivl om, hvilke opgaver vedkommende forventes at løse (jfr. afsnittet om opgaveoversigten). Solid forventningsafstemning er dermed et vigtigt element i samarbejdet.

2 Der er opmærksomhed fra både Lejre Kommune og Lejre Lærerforening på, at der i skoleåret vil være et særligt behov for tid til de tillidsvalgte. Rammer for TR- og AMRarbejdet aftales senere og udformes i et andet dokument. Der vil særligt være behov for, at de tillidsvalgte deltager i faste møder med ledelsen, deltager i implementering af folkeskolereformen og løbende understøtter samarbejdet mellem skoleledelse og medarbejderne. Parterne er enige om, at et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere er præget af gode relationer og hyppig problemløsende kommunikation. Opstår der på den enkelte skole uklarheder eller uenigheder drøftes disse efter henvendelse fra TR eller SL mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune. Årsnorm og planlægning af skoleåret Et skoleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. Nettoårsnormen udregnes i Lejre Kommune for hvert skoleår som beskrevet i Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne. Nettoårsnormen er for skoleåret udregnet til 1679,8 timer. Årsnormen fordeles på mindst 205 og højst 215 dage, hvoraf 200 arbejdsdage lægges på elevernes undervisningsdage. Ferien afholdes i uge 42 og i ugerne 28 til 31 i Der kan aftales retningslinjer for afholdelse af 6. ferieuge på arbejdsdage på de enkelte skoler. Skolens ledelse fastsætter efter forudgående drøftelse i LU antallet af arbejdsdage i intervallet dage. Skolens ledelse udmelder placeringen af arbejdsdage i det kommende skoleår, inden opgavefordelingen finder sted, dog senest 1. maj. De 5-15 arbejdsdage, der ikke er skoledage for eleverne, kan placeres i første og sidste uge af elevernes sommerferie, på eventuelle hverdage i elevernes juleferie før 24. december og efter 1. januar, på de 3 første dage i påskeugen eller på fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. De øvrige hverdage ud over de arbejdsdage er ikke rådighedsdage. LU drøfter principperne for planlægningen af skoleåret. Planlægger skolelederen med en arbejdsuge på mere end 45 timer eller med en gennemsnitlig undervisning (faglig og understøttende undervisning) for de enkelte lærere på mere end 27 lektioner skal kriterier for dette forelægges LU til drøftelse i forbindelse med planlægningen af skoleåret. Der planlægges med mindst 4 timer på alle arbejdsdage. Arbejdet skal tilrettelægges samlet på den enkelte skole i videst muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl. 06:00 17:00. Undtaget fra dette tidsrum kan være ekskursioner, lejrskoler, skolearrangementer, forældremøder, videreuddannelse og lignende. Opgaveoversigten Forud for hvert skoleår (= normperiode) udarbejder ledelsen en skriftlig opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten udarbejdes af lederen på baggrund af en dialog mellem leder og lærer inden afslutningen af foregående skoleår. Tiden til denne dialog tilvejebringes i Side 2 af 5

3 forberedelsen af skoleåret ved omlægning af ellers planlagte opgaver i skoleåret Opgaveoversigten udleveres senest den 1. juli i skoleåret før til læreren. Der skal i LU i forbindelse med skoleårets planlægning drøftes hvordan man på skolen arbejder med bl.a. Arbejdstilrettelæggelsen og den enkeltes opgaveoversigt Opgaveoversigtens form Procedure vedr. flex-/fixtid. Se afsnit herom. Mål og rammer for teamsamarbejdet Forældrekontakt i form af besvarelse og telefonkontakt Skolelederen udarbejder en oversigt over de arbejdsopgaver, der skal løses på skolen. Denne oversigt over skolens arbejdsopgaver danner baggrund for skolelederens dialog med den enkelte lærer om den enkelte lærers opgaveoversigt. Skolens generelle kontakt med forældrene vil som udgangspunkt være placeret i dagtimerne. Der kan dog holdes forældremøder og andre former for skole-hjemsamarbejde efter kl. 17:00 efter aftale med skolelederen. På skolen findes ved skoleårets start en plan over, hvor medarbejderne har mulighed for at udføre deres arbejde. Opgavefordelingen kan først ske efter, at den kommunale procedure om afsked og forflyttelse er gennemført (rokeringsaftalen). I forbindelse med fordelingen af arbejdsopgaver skal skolelederen være opmærksom på, at der er overensstemmelse mellem krav og ressourcer for den enkelte lærers arbejdstid og arbejdsopgaver. Behov for justeringer/ændringer i den enkelte lærers arbejdsopgaver/mødeplan afklares mellem læreren og lederen, og skal varsles snarest som muligt. Justeringen omhandler også en afklaring af, hvorvidt ændringerne har konsekvenser, der medfører behov for andre ændringer i opgaveoversigten. Behov for justeringer/tilpasninger/ændringer i den enkelte lærers arbejdsopgaver og/eller mødetid opstået på baggrund af f.eks. sygdom, akutte forældrehenvendelser, tilfældige forlængelser mv. afklares mellem skolelederen og medarbejderen. Skoleledelsen og de enkelte lærere drøfter løbende opgaveløsningen. I det første skoleår lægger skolelederen en plan for to til tre samtaler sammen med medarbejderen. Opgaveoversigtens indhold Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren har ansvaret for at løse i normperioden således, at den enkelte lærer får et overblik over sine opgavemæssige ansvarsområder ved skoleårets start. Opgaveoversigten skal desuden indeholde en mødeplan, der angiver den tidsmæssige placering af lærerens fremmøde (møde- og sluttidspunkter) for hele arbejdstiden. Målet med opgaveoversigten er at skabe gennemsigtighed ift. lærerens individuelle arbejdsopgaver og de opgaver, som læreren forventes at løse i samarbejde med andre. Der skal i opgaveoversigten i forhold til den samlede mængde opgaver tages højde for følgende: Dage med ret til fravær med løn Nedsat tid Afspadsering fra tidligere normperiode Aldersreduktion Side 3 af 5

4 Kombinationsbeskæftigelse Frikøb til organisationsarbejde Eventuel indregning af 6. ferieuge Efter- og videreuddannelse. Den justerede nettoårsnorm angiver den enkelte lærers årlige arbejdstid, der planlægges på baggrund af en dialog mellem skolelederen og den enkelte lærer. Opgaveoversigten angiver det planlagte antal timer, der udløser undervisningstillæg i forhold til det udvidede undervisningsbegreb i henhold til tolkningen af A05. Ved skoleårets slutning opgøres lærerens præsterede arbejdstid. Tilstedeværelse og tidsregistrering Lærernes arbejde foregår som udgangspunkt på skolen, og lærerne skal derfor også som udgangspunkt være til stede på skolen, når de udfører deres arbejde. I lærerens arbejdsdag på skolen er der indlagt pauser, hvor læreren er til rådighed for opgaver, men som hovedregel kan holde pause. Arbejdsopgaver kan i nogle tilfælde udføres på andre lokaliteter end skolen, som f.eks. på et museum, på et bibliotek, i forbindelse med en ekskursion, lejrskole, virksomhedsbesøg eller lignende. Er der tale om en opgave, der af læreren skønnes med fordel at kunne løses et andet sted end på skolen kan dette i sjældne tilfælde aftales med skolelederen (herunder det tidsmæssige omfang og placering). For at sikre den enkelte lærer mulighed for en vis fleksibilitet i forhold til møde- og sluttidspunkt på arbejdsdagen, kan læreren, hvis der ikke på forhånd er aftalt undervisning eller møder på skolen, selv tage stilling til at benytte sig af at kunne komme før eller møde senere i forhold til den udmeldte mødeplan. Man kan uden at involvere lederen møde max en time før skolens aftalte fikserede mødetid og gå hjem max to timer senere end den fikserede sluttid. Andre afvigelser aftales med skoleledelsen. Skolens fikserede mødetid kan for eksempel være fra kl. 8:30 og 15:00 dagligt eller varieret fra ugedag til ugedag og kan variere i forhold til undervisningsdage og elevfridage. Efter en drøftelse i LU udmelder skolelederen skolens fixtid. Læreren kan selv benytte den fleksible mulighed, hvis de fleksible muligheder kan ligge i tidsrummet mellem kl. 6:00 og kl. 17:00. For deltidsansatte, ansatte på særlige vilkår og ansatte med aldersreduktion aftales muligheden for brug af flex- og fixtid mellem den ansatte og lederen. Afvigelser i forhold til planen registreres i et simpelt it-værktøj. I it-tidsregistreringssystemet registreres afvigelser i forhold til den oprindeligt udmeldte plan. Der opstår, når denne mulighed benyttes, mer- og mindre- forbrug af tid, som løbende afvikles efter aftale mellem lærer og leder. Den enkelte medarbejder kan maksimalt have 20 timer for meget eller 20 timer for lidt på denne fleksible tidskonto. Den fleksible tidskonto opgøres en gang om måneden af medarbejderen. Kontoen skal, hvis ikke andet er aftalt mellem leder og medarbejder, gå i nul ved normperiodens afslutning og er i nul ved periodens start. Hvis læreren ønsker at gøre brug af flexordningen er det lærerens ansvar, at lederen løbende kan tage stilling til eventuelle afvigelser fra den oprindeligt udmeldte mødeplan. Side 4 af 5

5 Ændringer i omfanget af arbejdsopgaver, der udføres på hverdage i tidsrummet 17:00 6:00 samt i weekender og på helligdage, sker ikke uden forudgående aftale med skolelederen. Det er lederens ansvar at opgøre aftalte ændringer i omfanget af undervisningsopgaver (af hensyn til udbetalingen af undervisningstillæg) og ændringer i omfanget af arbejdsopgaver der udføres på hverdage i tidsrummet 17:00 6:00 samt i weekender og på helligdage (af hensyn til udbetaling af arbejdstidsbestemte tillæg). Lejre den 10. marts 2014 For Lejre Lærerforening For Center for Skoletilbud Lejre Kommune Marianne Lund Kredsformand Helle Dydensborg Chef for Center for Skoletilbud Side 5 af 5

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere