Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere"

Transkript

1 Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast til et administrations- og arbejdsgrundlag, der afspejler både rammer og visioner for arbejdet på de randrusianske folkeskoler samt indeholder de nye regler for læreres og børnehaveklasselederes arbejdsvilkår fra 1. august Administrations- og arbejdsgrundlaget tager udgangspunkt i lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsforhold. De øvrige faggrupper på skolen, skolepædagoger m.fl., skal lokalt tilpasse deres arbejdsforhold, så de følger de centrale overenskomster og de samme principper som lærerne og børnehaveklasseledernes administrations- og arbejdsgrundlag samtidig med, at der tages hensyn til de særlige forhold, der gælder for de enkeltes faggruppers særlige opgaver og opgavevaretagelsen som helhed. Administrations- og arbejdsgrundlaget for lærere og børnehaveklasseledere er udarbejdet og udmøntet indenfor rammerne af den økonomi, der følger af byrådets beslutning om finansiering af folkeskolereformen, Lov nr. 409 samt øvrige love og overenskomster for alle fagområderne. Administrations- og arbejdsgrundlaget indeholder i forhold til Lov 409 yderligere værnsbestemmelser omkring fx mulighed for flekstid og afvikling af 6. ferieuge på skoledage. Udkastet til administrations- og arbejdsgrundlag indeholder således skoleafdelingens forslag til overordnede rammer for tilrettelæggelsen af arbejdet for lærere og børnehaveklasseledere på de randrusianske folkeskoler. Disse rammevilkår skal medvirke til at sikre, at arbejdet med den nye lov om arbejdstid og folkeskolereformen gives et solidt afsæt som frisætning og understøttelse af at bringe medarbejdernes professionelle viden og kompetencer i spil if. med implementeringen af folkeskolereformen i Randers Kommune. Antal arbejdsdage for lærere og børnehaveklasseledere: 1. Skolerne skal som minimum planlægge med de 2 første hverdage i forlængelse af skoleårets afslutning i 2015, og de 5 hverdage, der falder før elevernes første skoledag i Dvs. 7 arbejdsdage i alt. Derudover skal der planlægges med mindst 3 arbejdsdage mere udenfor elevernes skoledage i normperioden. Hvilke dage, det bliver, afgøres af den respektive skole. Det vil sige, at der skal planlægges med mindst 10 arbejdsdage udover de dage, man arbejder på elevernes skoledage. Antal arbejdsdage kan reduceres for deltidsansatte og for lærere med eksamen i 9. og 10. klasse 2. Skolerne kan ikke planlægge arbejde på følgende dage: a. Dage planlagt med ferie b. 23. december januar 2015 c. 15. maj 2015 (fredagen efter Kr. Himmelfartsdag) 1

2 3. Skolerne kan planlægge arbejde på de dage, der ikke er undtaget, jf. pkt. 2. Dvs., der kan planlægges arbejde på: a. dagene fra 1. august til elevernes første skoledag b. 2 dage i elevernes efterårsferie eller vinterferie. Heraf følger, at skolerne skal placere en samlet uges ferie i efterårs- eller vinterferien. Fx 2 arbejdsdage i uge 42, og heraf følger, at der afholdes ferie i hele uge 7. c. Dagene før påske, dvs. 30. marts -1. april d. Dagene fra skoleårets afslutning til medarbejderens sommerferie påbegyndes e. Grundlovsdag 4. Kollektiv ferieplanlægning for lærere/børnehaveklasseledere a. Der planlægges med 4 ugers ferie i skolernes sommerferie b. Der planlægges med 1 uges ferie i enten uge 42 eller uge 7 Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvilke dage man anvender ud over dem, der er nævnt under pkt. 1. Men der kan maksimalt planlægges med 215 arbejdsdage i alt. Opgaverne på disse dage er teamsamarbejde, forberedelse, pædagogiske dage, kursus, elevplaner, individuelle handleplaner, tilsynsopgaver, indkøb. Mødetiderne kan variere fra dag til dag. Dette kan dog fraviges pga. arbejdsrelaterede forhold på individniveau. Fx lærere, der skal deltage i skolerejser i fx 10. klasse, Science Camp, på længerevarende efteruddannelse, eller at samarbejde med andre kræver, at der tages flere eller færre arbejdsdage i anvendelse. Ledelsens vurdering af hvilke arbejdsdage, man agter at anvende på skolen, forelægges og drøftes med skolens personale. Det er ikke en forudsætning, at alle medarbejdere har samme antal arbejdsdage. Lærerne har mellem arbejdsdage. Den enkelte arbejdsuge med børn bliver i gennemsnit timer. Planlægningsbestemmelser for arbejdet. Arbejdet tilrettelægges efter bestemmelserne i arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne. Ved planlægningen af arbejdet på skolerne skal der iagttages følgende: De vejledende mødetider planlægges som udgangspunkt for et skoleår af gangen. Hvis en skole har forskellige mødetider i skoleåret, udarbejder skolen i samarbejde med medarbejderne en tidsplan for fastlæggelse af mødetiderne. Hele eller dele af lærernes arbejdstid kan planlægges af medarbejderne. Der udarbejdes en tidsfrist for fastlæggelse af denne arbejdstid, (f.eks. forældremøder ). Hvis mødetiderne skal ændres i forbindelse med tilpasning af arbejdstiden eller en omlægning af opgaver, underrettes medarbejderne hurtigst muligt. En arbejdsfri dag skal varsles med mindst 80 timer. Skolerne planlægger ikke med arbejdsdage for fuldtidsansatte, der er kortere end 5 timer. Dette kan fraviges ved individuel aftale. Arbejdet kunne organiseres på følgende måde: Arbejdsuger med elever (eksempel): 2

3 Der arbejdes med 2 lange dage, hvor alle medarbejdere møder til 17.00, og 3 arbejdsdage, der er kortere. Alle lærere har ikke samme mødetider, og mødetiderne kan svinge fra uge til uge. F.eks.: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: 7: Fredag: Derudover er der 30 timer til aftenarbejde og forlængelser af arbejdsdagen. På arbejdsdage uden elever: 15 arbejdsdage fra udenfor skolernes ferie j.fr. ovenstående. 3

4 Rammer for flekstid for lærere og børnehaveklasseledere i Randers Kommune Formål Fleksibel arbejdstid giver den enkelte medarbejder mulighed for, indenfor nedenstående rammer, selv at tilrettelægge sin daglige arbejdstid under hensyntagen til driften, opgavefordelingen og til den enkeltes hverdag. Rammerne udfyldes af ledelsen på den enkelte skole efter dialog med medarbejderne. Hvem er omfattet Ordningen gælder for månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere ansat i Randers Kommune. Definitioner Fasttid er den tid på dagen, hvor medarbejderen skal være til stede på arbejdsstedet med mindre andet er aftalt med den nærmeste leder. Fasttiden fastlægges konkret på den enkelte skole, fx fra Fasttiden kan variere på ugens forskellige dage og hen over et skoleår. Fasttiden kan også variere for de enkelte medarbejdere. Fasttiden kan fastsættes for alle medarbejdere eller individuelt. Flekstid er tiden før og efter fasttiden, hvor medarbejderen selv kan tilrettelægge sin arbejdstid. Den enkelte skole kan vælge at sætte en ydre ramme for flekstiden, fx så der kun kan arbejdes inden for en given tidsramme, fx kl med mindre andet aftales konkret med nærmeste leder. Generel flekstidsordning En arbejdsdag udgør det tidsrum for komme-gå tid, som skolen har planlagt den enkelte medarbejder til. Er man fx planlagt til at møde fra udgør arbejdstiden 8 timer og 10 minutter. Under hensyn til den enkeltes fasttid, arbejdsopgaver og i samarbejde med nærmeste leder samt relevante kolleger tilrettelægger den enkelte medarbejder selv sine mødetidspunkter. Flekstiden kan samles på tværs af dage og på tværs af uger. Både så man arbejder mere end forudsat i en periode, og mindre end forudsat. Ved udgangen af hver måned må flekstidssaldoen højst udgøre 10 timer i henholdsvis overskud eller underskud. Lederen kan pålægge medarbejdere i konkrete situationer at møde på bestemte tidspunkter. Fx at man møder tidligere eller bliver længere end defineret i ens fasttid. Det forudsættes at være et samspil mellem hvornår behovet for at ændre i arbejdstiden opstår, og hvornår medarbejderen orienteres herom. Pålagt tilstedeværelse/opgavevaretagelse efter kl. 17 m.m. udløser Ulempegodtgørelse efter 11 i lov nr Hvis en medarbejder selv vælger at arbejde sent, henholdsvis tidligt, for mest hensigtsmæssigt at kunne tilrettelægge sit arbejde, er der tale om brug af flekstidsordningen, hvorfor der ikke udløses Ulempegodtgørelse m.m. Medarbejderes adgang til at være omfattet af flekstid kan efter konkret og individuel vurdering suspenderes og erstattes af arbejdstider fastlagt af ledelsen. Registrering af arbejdstid Medarbejdere registrerer selv dagligt deres arbejdstid mv. i et flekstidsregnskab, som ved månedens udgang skal godkendes af nærmeste leder. Hvis skolen har defineret en tidsramme for den daglige arbejdstid, fx et komme-gå tidspunkt for den enkelte medarbejder, registreres der alene arbejdstid, hvis man afviger fra den definerede tidsramme. Er arbejdstiden fx fastlagt til 8 timer og 10 minutter om dagen, skal der kun registreres arbejdstid, hvis man arbejder mere eller mindre på dagen. Over- og merarbejde Hvis en medarbejder ikke mener at kunne løse sine opgaver inden for den normerede arbejdstid, kræver det en direkte aftale med den nærmeste leder om, hvornår der udløses over-/merarbejde. 4

5 Medarbejderen har pligt til at inddrage den nærmeste leder og kan ikke modtage over-/merarbejdshonorering, hvis den nærmeste leder ikke har haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet på forhånd, f.eks. ved at prioritere i opgaverne/opgavesammensætningen. Hjemmearbejde Hjemmearbejde kan efter anmodning fra medarbejderen gennemføres efter forståelse med - og tilladelse fra nærmeste leder. De arbejdstidsmæssige rammer for at arbejde hjemme er de samme rammer, som gælder for en almindelig arbejdsdag. Indregning af fravær Syge- og feriedage Hele sygedage, feriedage og særlige feriedage (6. feriedage) medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer, og ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Indregning af delvist fravær Hvis en medarbejder er delvist fraværende pga. barns sygedag og egen sygdom, medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer, og ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Læge- og tandlægebesøg og lign. Læge- eller tandlægebesøg og lign. skal som udgangspunkt placeres uden for normal arbejdstid. Omsorgsdage Omsorgsdage medregnes det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer, og ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Afvikling af underskud/overskud af timer Hvis opgørelsen af arbejdstiden i løbet af normperioden viser underskud/overskud af timer, kan den nærmeste leder, i dialog med medarbejderen, foretage omlægning af tjenesten. I forbindelse med fratrædelse i løbet af en normperiode skal der indgås en aftale mellem medarbejder og leder om, hvordan medarbejderens evt. over-/undertid skal håndteres. Ikrafttræden Denne ramme for flekstid gælder i en forsøgsperiode fra 1. august juli Der midtvejsevalueres i februar

6 6. ferieuge afvikling Reglerne for afvikling af 6. ferieuge følger af Lov nr Hvis den ansatte og skolelederen ikke indgår aftale om at overføre ferietimer ud over 15,42 time pr. måned (6. ferieuge), skal den ansatte meddele skolelederen, om vedkommende ønsker ferietimerne afviklet eller udbetalt. Denne meddelelse skal gives senest 1. maj, medmindre skolelederen har fastsat en anden dato. Ønsker den ansatte at afvikle optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned (6. ferieuge), sker det som en nedskrivning af årsnormen eller, hvis forholdene tillader det, som afholdelse efter den ansattes ønsker.«reglerne for afvikling af 6. ferieuge følger således de hidtidige principper. Det er medarbejderen, der vælger, om denne ønsker frihed eller udbetaling. Vælger den enkelte lærer at få det afviklet som frihed er den hidtidige særregel videreført. Enten nedsættes den årlige nettoarbejdstid med 37 timer. Eller der kan, hvis forholdene tillader det, ske afholdelse efter den ansattes ønsker. Der har været et ønske om, at der åbnes for, at der kan ske afvikling af 6. ferieuge på skoledage. Dette set i sammenhæng med, at der med Lov nr. 409 er åbnet for, at der kan blive flere arbejdsdage for lærere, og at omfanget af tilstedeværelse i den samlede arbejdstid er udgangspunktet. Uden at sætte regel under skøn, så åbnes der med nedenstående for, at man i det ledelsesmæssige skøn skal være mere åben for, at der kan ske afvikling af 6. ferieuge på skoledage. I udgangspunktet er det således forholdene på den enkelte skole, der ud fra en ledelsesmæssig vurdering afgør, om det fx er muligt at afvikle frihed på dage, hvor eleverne har undervisning. Under normale forhold vurderes afholdelse af 6. ferieuge på skoledage som uforenelig med den pædagogiske opgave med mindre, der ved opgaveomlægning kan sikres, at eleverne modtager undervisning af deres faste lærere, eller deltager i planlagte aktiviteter gennemført af eksterne samarbejdspartnere. Afvikling af 6. ferieuge på skoledage: Skolelederen kan aftale med det enkelte team, at 6. ferieuge kan afvikles på skoledage, hvis: - man i teamet arbejder med fleksibelt skema for eleverne - man arbejder i selvstyrende team, og lærerne/børnehaveklasselederne som konsekvens heraf selv står for hele eller dele af skemaomlægninger ved planlagt fravær og sygdom Afviklingen af 6. ferieuge på skoledage bør ikke føre til: - at skoledagen for eleverne vil blive forringet - kvalitativt vurderet - som følge af lærerens/børnehaveklasselederens fravær - at eleverne pga. fraværet får en skoledag, hvor den planlagte aktivitet ikke kan gennemføres Det er fortsat sådan, at fravær ikke kan ske uden konkret aftale mellem den enkelte lærer/børnehaveklasseleder og skolens ledelse. Det er endvidere fortsat sådan, at læreren/børnehaveklasseleder senest 1. maj skal give meddelelse, om man ønsker udbetaling eller nedskrivning af årsnorm. Imødekommes eventuelle ønsker om, at der sker delvis afvikling på skoledage, er det ikke en forudsætning, at man inden skoleårets start definerer på hvilke konkrete dage, det skal ske. Ikrafttræden Denne ramme for afvikling af 6. ferieuge på skoledage gælder i en forsøgsperiode fra 1. august juli Der midtvejsevalueres senest i april Arbejdsgruppens møde 27. januar 2014, 5. februar 2014, 19. februar og 24. februar. Torben Bugge Skolechef 6

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Industriens Overenskomst samt

Industriens Overenskomst samt Post Danmark Personale Løn & ansættelse Dato 1. juni 2007 Versionsnr. 1 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for over- enskomstansatte på særlige vilkår i Post Dan- mark

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST 2013-2015

OVERENSKOMST 2013-2015 OVERENSKOMST 2013-2015 FINANSFORBUNDET OG ARBEIÐSGEVARAFELAGÍD HJÁ FÍGGJARSTOVNUM Í FØROYUM FINANSFORBUNDET FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overenskomstområde... 3 2. Ansættelse... 3 Medarbejdere

Læs mere