Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk"

Transkript

1 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen i dansk (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 12, stk. 1. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 17. juni 2010 behandlet Aalborg Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 3. redigerede udgave, oktober Akkrediteringsrådet 8. juli 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3

2 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 21. juni 2010 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav, 3. uddannelsens normerede studietid, 4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 30. juni 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Bachelor (BA) i dansk Bachelor of Arts (BA) in Danish ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det humanistiske hovedområde, og dermed er uddannelsen kategoriseret som en humanistisk bacheloruddannelse i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B). Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 6590 AUDD 6590 KOT: Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for dansk.

3 Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 31. juli 2016, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Aalborg. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Universitetet er velkommen til at kontakte konstitueret direktør Sami Stephan Boutaiba på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Konstitueret direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Bachelor- og kandidatuddannelse i dansk Aalborg Universitet Turnusakkreditering

5 Turnusakkreditering, forår 2010 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen... 6 Indstilling for kandidatuddannelsen... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 6 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen... 7 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil... 8 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for humaniora Forskning inden for dansk sprog og litteratur Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for danskfagets fagområde Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i dansk består af: Kernefaglig ekspert Henk van der Liet, professor i skandinaviske sprog og litteratur, Amsterdam Universitet Aftagerrepræsentant Birthe Balleby, rektor, Risskov Gymnasium Studerende Maya Schuster, stud.mag., kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier, Københavns Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 11. januar 2010 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 9. marts 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 10. maj 2010 Høringssvar modtaget 25. maj Aalborg Universitet havde ingen bemærkninger til akkrediteringsrapporten. Sagsbehandling afsluttet 25. maj 2010 Bemærkninger 5. maj 2010 indhentet revideret indstilling af titler 5

9 Indstilling for bacheloruddannelsen ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i dansk til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Bacheloruddannelsen i dansk på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes at opfylde akkrediteringskriterierne. Indstilling for kandidatuddannelsen ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i dansk til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i dansk på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes at opfylde akkrediteringskriterierne. Resumé af kriterievurderingerne Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist Ikke Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist Ikke

10 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted Aalborg Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Det humanistiske hovedområde Antal nye studerende i de seneste 3 år opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Bacheloruddannelsen: 2007: 40, 2008: 19, 2009: 22 Kandidatuddannelsen: 2007: 27, 2008: 10, 2009: 18 Den samlede studenterbestand på uddannelsen i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Bacheloruddannelsen: 2007: 113, 2008: 76, 2009: 50 Kandidatuddannelsen: 2007: 79, 2008: 58, 2009: 31 Antal fuldførte grader på uddannelsen i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Bacheloruddannelsen: 2007: 25, 2008: 18, 2009: 30 Kandidatuddannelsen: 2007: 36, 2008: 38, 2009: 29 Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Bacheloruddannelsen: - Kandidatuddannelsen: - 7

11 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Uddannelsen har som almene kompetencemål, at den studerende skal blive i stand til: selvstændigt at formulere, bearbejde og belyse faglige problemstillinger under anvendelse af anerkendte og relevante videnskabelige teorier, metoder og værktøjer at forholde sig analytisk og selvstændigt reflekterende til fagenes genstandsområder og deres teorier og metoder at anvende forskellige faglige arbejds- og evalueringsformer, herunder problemorienteret projektarbejde i grupper at indgå i projektsamarbejde og varetage projektledelse at strukturere egne læreprocesser og selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling at formidle sin faglige viden mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper at analysere praktiske problemstillinger i en professionel/erhvervsmæssig sammenhæng samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger. Uddannelsen har som specifikke Danskfaglige kompetencemål, at den studerende skal opnå følgende kompetencer inden for Danskuddannelsens faglige genstandsområder, litteratur, medier og sprog: Viden og forståelse: den studerende skal opnå indsigt i forskellige sprogvidenskabelige tilgange, sprogteori, sproglig analyse og det danske sprogs struktur og historie den studerende skal opnå indsigt i grundlæggende litteraturvidenskabelige teorier og metoder inden for den litterære tekstanalyse den studerende skal opnå overblik over og indsigt i den danske litteraturhistorie og kulturhistorie med udblik til verdenslitteraturen, bl.a. gennem læsning af et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske tekster fra middelalderen til nutiden den studerende skal opnå indsigt i grundlæggende teorier og metoder inden for medieområdet den studerende skal opnå overblik over og indsigt i dansk mediehistorie i en global kontekst, bl.a. på baggrund af et kendskab til de væsentligste mediegenrer og deres udvikling den studerende skal opnå indsigt i humanistisk videnskabsteori samt kendskab til danskfagets historie, teori og metode den studerende skal opnå kendskab til norsk og svensk sprog og litteratur. Færdigheder ud fra en sprogvidenskabelig indsigt skal den studerende opnå færdighed i at analysere tale og skriftsprogligt materiale på dansk og andre nordiske sprog, bl.a. med henblik på sproglig variation på baggrund af indsigt i den litterære tekstanalyses teorier og metoder skal den studerende opnå færdighed i at analysere tekster fra forskellige tider og forskellige genrer samt placere teksterne i deres kultur- og socialhistoriske sammenhæng på baggrund af medievidenskabelig indsigt skal den studerende opnå færdighed i at analysere medieprodukter fra forskellige medier, fx radio, film, fjernsyn, dagspresse, ugeblade, magasiner og computermedier den studerende skal beherske dansk skrift- og talesprogsnorm på højt niveau. Kompetencer: den studerende skal opnå kompetence til at undervise i Dansk på gymnasialt niveau og i andre sammenhænge kunne formidle et tilsvarende danskfagligt stof den studerende skal kunne videreudvikle egen kompetence inden for områderne litteratur, medier og sprog den studerende skal kunne reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring 8

12 den studerende skal kunne reflektere over de gensidige kulturelle relationer, der betinger udviklingen af dansk sprog, litteratur og medier i en international sammenhæng den studerende skal kunne forholde sig til sproglige, kulturelle og æstetiske problemer i en global sammenhæng den studerende skal udvikle kompetencer i at identificere, afgrænse og analysere et danskfagligt problem samt i faglig kommunikation og formidling den studerende skal kunne reflektere over videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence på dansk. (Bilag 3b: Studieordning for bacheloruddannelsen) 9

13 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Intellektuelle kompetencer: Den studerende skal opnå følgende vidensmål: Viden om videnskabeligt anerkendte teorier og metoder, som er relevante for udforskning og bearbejdning/behandling af danskfaglige problemstillinger Viden om principper for videnskabelig vidensproduktion Den studerende skal opnå følgende færdigheds- og kompetencemål: Evne til at arbejde problemorienteret og kreativt med det danskfaglige fagområde Evne til at evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk Evne til at forholde sig kritisk reflekterende til egen viden og herud fra tilrettelægge egen læreproces Faglige kompetencer: Den studerende skal i forlængelse af gennemført bacheloruddannelse opnå mindst to af de følgende tre vidensmål: Viden om det danske sprogs opbygning, brug, historie og variation samt hertil hørende teorier og metoder Periodemæssigt bred og genremæssigt varieret viden om den danske, sekundært den nordiske litteraturs historie i en international sammenhæng samt hertil hørende teorier og metoder Viden om de vigtigste mediegenrer og om den nyere medieudvikling i Danmark samt hertil hørende teorier og metoder Den studerende skal opnå følgende færdigheds- og kompetencemål: Beherskelse af dansk skrift- og talesprogsnorm Evne til at analysere og fortolke tekster og andre medieprodukter fra forskellige perioder og i forskellige genrer Praksisorienterede kompetencer: Den studerende skal opnå følgende vidensmål: Teoretisk og praktisk viden om undervisningstilrettelæggelse og læringsformer, herunder problembaseret læring og projektarbejde Indsigt i principper for læring gennem tværfagligt samarbejde Indsigt i Danskfagets anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning Den studerende skal opnå følgende færdigheds- og kompetencemål: Faglig kompetence til at formidle Danskfaglige emner og problemstillinger inden for rammerne af undervisning og andre formidlingskontekster, herunder at undervise i Dansk på gymnasialt niveau Faglig kompetence til at fremme indlæring af dansk sprog og til at fremme tilegnelsen af dansk litteratur samt til at fremme tilegnelsen af viden om danske medieprodukter. (Bilag 3c: Studieordning for kandidatuddannelsen) Af studieordningen for kandidatuddannelsen fremgår yderligere overordnede mål for viden, færdigheder og kompetencer: Den studerende skal i kandidatuddannelsens centrale fag Dansk dække følgende fagområder: Sprog Litteratur Medier 10

14 Den studerende fastlægger selv, inden for hvilke af ovenstående tre fagområder projektmodulerne, praksismodulet og kandidatspecialemodulet placeres og kan herved profilere sin kandidatuddannelse. To områder skal dog være dækket. Inden for fagområdet Sprog skal den studerende opnå følgende mål: Vidensmål: Indgående kendskab til udvalgte områder inden for studiet af det danske sprog, studiet af sprogets bygning og dets anvendelse i forskellige sociale og kulturelle kontekster Færdigheds- og kompetencemål: Sikker beherskelse af teorier og metoder inden for grammatik og sprogbrugsbeskrivelse samt indsigt i centrale sprogdidaktiske teorier og metoder Beherskelse af dansk skrift- og talesprogsnorm Inden for fagområdet Litteratur skal den studerende opnå følgende mål: Vidensmål: Videregående viden om teorier og metoder inden for litterær analyse Sikker viden om et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære danske tekster, set i en nordisk og videre international sammenhæng Kendskab til litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske problemstillinger knyttet til de væsentligste strømninger og perioder i litteraturhistorien Kendskab til litteraturhistorieskrivningens teori og historie Færdigheds- og kompetencemål: Evne til at analysere og redegøre for de væsentligste litteraturanalytiske problemstillinger knyttet til de litterære hovedgenrer (fiktive som faktuelle) Evne til at perspektivere centrale danske litterære værker i forhold til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden Evne til at analysere og redegøre for den danske litteraturs historie og samspil med sprog, kultur og samfund Evne til at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære og ikke-litterære tekster under inddragelse af et sprogligt perspektiv Inden for fagområdet Medier skal den studerende opnå følgende mål: Vidensmål: Videregående viden om teorier og metoder inden for medievidenskab Videregående kendskab til mediegenrer inden for fiktion og fakta, herunder spillefilm, dokumentarfilm og nyhedsgenrerne Videregående kendskab til hovedlinjer i den nyere medieudvikling i Danmark på en international baggrund Færdigheds- og kompetencemål: Evne til at analysere danske medieprodukter i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng Evne til at redegøre for de væsentligste medieanalytiske problemstillinger knyttet til trykte og elektroniske medier (Bilag 3c: Studieordning for kandidatuddannelsen) 11

15 Bacheloruddannelsens struktur Semester Fagelement ECTS 1. Problembaseret læring (S) 5 1. Tekstanalyse (projekt) (K) 5 1. Human- og samfundsvidenskabelig teori og metode (S) 5 1. Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie I (K) 5 1. Medieanalyse I (K) 5 1. Grundlæggende grammatik (K) 3 1. Stilistik (K) 2 2. Medievidenskab (projekt)(k) Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II (K) 5 2. Medieanalyse II og Mediehistorie (K) Dansk grammatik og fonetik (K) 5 3. Sprogvidenskab (projekt) (K) Litterær tekstanalyse III (K) 5 3. Dansk sproghistorie (K) 5 3. Norsk og svensk I (K) 5 3. Litteraturhistorie III (K) 5 4. Litteraturvidenskab (projekt) (K) Litterær tekstanalyse IV (K) 5 4. Norsk og svensk II (K) 5 4. Valgfag Valgfag Bachelorprojekt (K) Tilvalg Tilvalg 30 K: Konstituerende fag S: Støttefag Kandidatuddannelsens struktur Semester Fagelement ECTS 7. Tilvalg Tilvalg Projektmodul 1: Kurser i Medie- og sprogvidenskab samt Litteraturvidenskab Praksismodul: Kurser i Generel læringsteori og Praktisk formidling Projektmodul 2: Kurser i Medie- og sprogvidenskab samt Litteraturvidenskab Valgfag Valgfag Kandidatspecialemodul 30 Den studerende skal i kandidatuddannelsens centrale fag Dansk dække følgende fagområder (jf. de faglige mindstekrav): Sprog, Litteratur, Medier. Den studerende fastlægger selv, inden for hvilke af de ovenstående tre fagområder projektmodulerne, praksismodulet og kandidatspecialemodulet placeres, og har herved mulighed for at profilere sin kandidatuddannelse. To af områderne skal dog være dækket (Bilag 3c: Studieordning for kandidatuddannelsen i dansk). 12

16 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Aftagerpanel Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det fremgår af side 3 i dokumentationsrapporten, at bachelor- og kandidatuddannelsen i dansk har haft et rådgivningspanel med repræsentanter fra arbejdsmarkedet siden I 2009 blev et nyt aftagerpanel med 6 medlemmer konstitueret, og akkrediteringspanelet vurderer, at det aktuelle aftagerpanel repræsenterer relevante dele af arbejdsmarkedet for uddannelsens dimittender både i form af gymnasieskolen og det private erhvervsliv. Der afholdes 1-2 møder om året med repræsentanter for uddannelsens ledelse, hvor uddannelsen diskuteres. På side 4 i dokumentationsrapporten fremhæves en styrkelse af den sprogvidenskabelige dimension på bacheloruddannelsen i 2009 som et eksempel på en ændring, foranlediget af dialogen med aftagerpanelet. Dertil kommer, at Det Humanistiske Fakultet hvert år samler op på dialogen med aftagerpanelerne for alle fakultetets uddannelser, hvilket gør det muligt at samle op på erfaringerne på ledelsesniveau. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsen har etableret en løbende dialog med aftagerpanelet, som i høj grad anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Aftagere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Ud over dialogen med aftagerpanelet indgår repræsentanter fra uddannelsen i Netværk om Uddannelse og Formidling, som bl.a. inkluderer undervisere i dansk fra gymnasier, handelsskoler og læreruddannelsen. Det fremgår af side 4 i dokumentationsrapporten, at der typisk afholdes 3 årlige møder, hvor der diskuteres et aktuelt emne. Selvom dialogen i netværket ikke er direkte rettet mod bachelor- og kandidatuddannelsen i dansk, er det akkrediteringspanelets vurdering, at den bidrager til at holde uddannelsen opdateret i forhold til den aktuelle arbejdsmarkedssituation i de uddannelsesinstitutioner, der udgør et væsentligt arbejdsmarked for dimittenderne. Akkrediteringspanelet vurderer yderligere, at dette forhold ligeledes understøttes af samarbejdet med relevante aftagere omkring det projektorienterede forløb på kandidatuddannelsens 9. semester, samt af Inspiration Nord-samarbejdet, der giver gymnasielærere og elever mulighed for at følge faglige forløb på uddannelsen. Gælder kun for bacheloruddannelsen Da langt de fleste bachelordimittender jf. kriterium 2, fortsætter på kandidatuddannelsen i dansk, som hører under samme studienævn, vurderes dialogen med relevante aftagere og uddannelsens dimittender i høj grad at være sikret. Dimittender/alumner Gælder kun for kandidatuddannelsen Hvert 5. år gennemfører Karrierecentret på AAU en større dimittendundersøgelse, der inkluderer dimittender fra kandidatuddannelsen i dansk. Undersøgelsen blev senest gennemført i , og resultaterne fremgår af bilag 2a. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen løbende indhenter relevant information om uddannelsens dimittender. Af besøget på uddannelsen fremgik det, at undersøgelsen har givet et indblik i, om uddannelsen leverer det, som dimittenderne skal bruge i erhvervslivet og på side 6 i doku- 13

17 mentationsrapporten fremhæves projektet Fra cand.stud. til cand.job. som et eksempel på, at resultaterne af undersøgelsen anvendes i forhold til uddannelsen. I projektet fokuseres der netop på at udvikle nogle af de kompetencer, som de studerende efterspørger i undersøgelsen f.eks. forretningsforståelse. På besøget blev AAU s tilbud om Livslang læring uddybet, og det fremgik, at det årlige arrangement, som har til formål at efteruddanne dimittender fra uddannelsen, også udgør et væsentligt element i dialogen med uddannelsens dimittender. Af besøget fremgik det yderligere, at alumnenetværket Kandidatnet, der beskrives på side 4 i dokumentationsrapporten, aktuelt er under opbygning, men at det fremover i højere grad vil gøre det muligt at komme i kontakt med dimittenderne. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er opfyldt på vis. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er opfyldt på vis. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 3-5 Bilag 1a: Det Humanistiske Fakultets kommissorium for aftagerpaneler Bilag 1b: Aftagerpanelet for Dansk/Studienævnet for Sprog, Kultur og Formidling Bilag 1c: Mødereferat for Aftagerpanelet Bilag 2a: Aftager- og Kandidatundersøgelsen 2008, Delrapport for Studienævnet for Sprog, Kultur og Formidling Bilag 2b: Oversigt over aktiviteter Fra cand.stud. til cand.job. 14

18 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Det fremgår af tabellen nederst på side 5 i dokumentationsrapporten, at mere end 90 % af bachelordimittenderne fortsatte i beskæftigelse eller videreuddannelse i perioden Gælder kun for kandidatuddannelsen Af side 5 i dokumentationsrapporten fremgår ligeledes beskæftigelsestallene for kandidatdimittenderne: År Aalborg Universitet Landsgennemsnittet % 76 % % 78 % % 81 % % 83 % Akkrediteringspanelet vurderer, at dimittenderne fra kandidatuddannelsen i dansk finder beskæftigelse i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. Det vurderes yderligere, at Aalborg Universitet løbende arbejder med at sikre dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet f.eks. gennem projektet Cand.stud. til cand.job. Projektet, som på besøget blev fremhævet som værende velfungerende, fokuserer bl.a. på kompetenceafklaring og erhvervsvejledning, der er specielt målrettet mod de studerende på kandidatuddannelsen i dansk. Mødet med de studerende understregede desuden vigtigheden af de gode muligheder for projektorienterede forløb. Akkrediteringspanelet vurderer yderligere, at der er en god sammenhæng mellem den seneste gymnasiereform og den projektorienterede tilgang, som kendetegner danskuddannelsen på Aalborg Universitet, hvilket vurderes at understøtte dimittendernes mulighed for at blive gymnasielærere. Resultaterne fra dimittendundersøgelsen, der blev gennemført i (bilag 2a), vurderes overordnet set at sandsynliggøre, at de adspurgte dimittender har fundet relevant beskæftigelse primært inden for det offentlige (67 %) med typiske jobfunktioner som undervisning, kommunikation og administration. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt på vis. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt på vis. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 5-8 Bilag 2a: Aftager- og Kandidatundersøgelsen 2008, Delrapport for Studienævnet for Sprog, Kultur og Formidling Bilag 2b: Oversigt over aktiviteter Fra cand.stud. til cand.job. 15

19 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmæssig dækning for uddannelsens fagområder Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Bachelor- og kandidatuddannelsen i dansk bygger på tre faglige genstandsområder: Litteratur, medier og sprog. På side 9-12 i dokumentationsrapporten har institutionen redegjort for hvilke undervisere, der er tilknyttet de forskellige genstandsområder, og akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens VIP er samlet set sikrer en tilstrækkelig bred forskningsmæssig dækning af undervisningen inden for alle tre områder dog med flest forskere inden for litteratur og medier. Samtidig vurderer akkrediteringspanelet, at undervisernes egne redegørelser for sammenhængen mellem deres forskning og undervisning, som fremgår af bilag 5c, er med til at give et meget præcist billede af ovenstående. Af besøget på uddannelsen fremgik det, at forskningsmiljøet omkring danskuddannelsen har gennemgået en del forandringer og udskiftninger inden for de seneste 10 år specielt inden for sprog og medier, men akkrediteringspanelet vurderer, at den aktuelle situation netop afspejler en hensigtsmæssig relation mellem bredden på de områder, der forskes inden for, og uddannelsens fagelementer. Akkrediteringspanelet vurderer samtidig, at det er positivt, at forskningsmiljøet omkring bachelor- og kandidatuddannelsen i dansk ofte indgår i forskningsgrupper med repræsentanter fra beslægtede fagområder f.eks. inden for de øvrige sprogfag, kommunikation og lingvistik. Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål Gælder kun for bacheloruddannelsen I bilag 3d redegøres der for, hvordan de enkelte mål for viden, færdigheder og kompetencer, som indgår i bacheloruddannelsens kompetenceprofil, understøttes af læringsmålene i de enkelte fagelementer. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at der er en klar sammenhæng mellem uddannelsens overordnede profil og indholdet i de enkelte fagelementer. De tre faglige genstandsfelter (litteratur, medier og sprog) er nogenlunde lige vægtet i uddannelsens fagelementer. Gælder kun for kandidatuddannelsen Samme redegørelse findes for kandidatuddannelsen i bilag 3e, som vurderes at sandsynliggøre, at kompetenceprofilen understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål. Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, det fremgik af besøget på uddannelsen, at kompetenceprofilen for kandidatuddannelsen aktuelt er under revision i forhold til at leve op til kvalifikationsrammens typebeskrivelse, samt at de studerende kun skal opnå kompetencemålene for to af de tre faglige genstandsområder (litteratur, medier og sprog). Det fremgik samtidig af besøget på uddannelsen, at der hvert semester altid udbydes undervisning inden for mindst to af de tre faglige genstandsområder, og at det i praksis ofte vil være muligt for de studerende at dække to af genstandsområderne inden for det samme fagelement. Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer yderligere, at bachelor- og kandidatuddannelsen i dansk lever op til de faglige mindstekrav for uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler, som de er beskrevet for 16

20 danskfaget i vejledning nr. 5 af 18. januar 2006 jf. også vurderingen af de faglige mindstekrav under legalitetsdelen i denne rapport. Panelet vurderer således på baggrund af de vedlagte studieordninger (bilag 3b og 3c), at de studerende ved at følge de obligatoriske fagelementer opnår tilstrækkelig bredde inden for sprog, litteratur og medier i løbet af bacheloruddannelsen, mens de specialiseres inden for to af områderne på kandidatuddannelsen. Fagområdets videnskabelige teorier og metoder Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsen i dansk giver de studerende viden om fagområdets videnskabelige teorier og metoder og færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder. Det fremgår af side 15 i dokumentationsrapporten, at de studerende på 1. semester introduceres til generel humanistisk og samfundsvidenskabelig teori og metode, mens danskfagets teorier og metoder indgår i fagelementerne inden for litteraturanalyse, medieanalyse og grammatik og bl.a. bringes i anvendelse under de 5 projektforløb inklusiv bachelorprojektet. Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at ovenstående fokus på fagområdets videnskabelige teori og metoder yderligere udvikles på kandidatuddannelsen og bidrager til, at de studerende opnår forskningsmetodiske kompetencer. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at de studerendes færdigheder i at anvende fagområdets videnskabelige metoder generelt understøttes af den problembaserede tilgang i undervisningen og projekterne, ligesom det på baggrund af besøget på uddannelsen vurderes positivt, at der var eksempler på, at underviserne inddrager deres egne aktuelle forskningsmetodiske problemstillinger i undervisningen. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt på vis. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt på vis. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 3a1-9 CV og publikationslister for de fagansvarlige Bilag 3b Studieordning for bacheloruddannelsen Bilag 3c Studieordningen for kandidatuddannelsen Bilag 3d Skema over bacheloruddannelsens kompetenceprofil sammenholdt med uddannelsens fagelementer Bilag 3e Skema over kandidatuddannelsens kompetenceprofil sammenholdt med uddannelsens fagelementer Bilag 5c Sammenhæng mellem forskning og undervisning 17

21 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens tilrettelæggere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af CV er og publikationslister for de fagansvarlige VIP er og ankerlærerne for de enkelte semestre (bilag 3a1-9), at de medarbejdere, der har det reelle ansvar for tilrettelæggelsen af uddannelsen er placeret centralt i de relevante forskningsmiljøer. Akkrediteringspanelet bemærker samtidig, at ansvaret for den formelle tilrettelæggelse af uddannelsen ikke tydeligt fremgår af dokumentationsrapporten. Af besøget på uddannelsen fremgik det dog, at studienævnet for dansk blev nedlagt i 2006, hvorefter uddannelsen kom under Studienævnet for Sprog, Kultur og Formidling, som også dækker engelsk, tysk og musik. Der var imidlertid behov for et studienævn, som var tættere på uddannelsen, hvorfor der i 2009 blev oprettet et interimstudienævn for dansk. To af de fagansvarlige undervisere indgår i interimstudienævnet den ene som studienævnsformand. Antal studerende pr. VIP Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Af tabel 4d på side 17 i dokumentationsrapporten fremgår det, at der pr. 1. oktober 2009 var tilknyttet 10 VIP er til bachelor- og kandidatuddannelsen i dansk, hvor der samlet set var 81 indskrevne studerende. Akkrediteringspanelet vurderer, at dette forhold sandsynliggør, at de studerende kan have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø at det også gør sig gældende i praksis blev yderligere understøttet af mødet med de studerende, hvor det fremgik, at der var en god og direkte kontakt med VIP erne, som bl.a. blev styrket af organiseringen af projektvejledningen, hvor hver studerende har 8 vejledningstimer. VIP/DVIP-ratio Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen På side i dokumentationsrapporten har institutionen dokumenteret hvilke undervisere, der har varetaget undervisningen i efterårssemestret 2008 og forårssemestret Af oversigten fremgår det, at undervisningen i overvejende grad er blevet gennemført af uddannelsens VIP er med kun en enkelt DVIP, der underviste i efteråret På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at det ikke giver mening at tale om en egentlig VIP/DVIP-ratio og konkluderer, at langt den væsentligste del af underviserne er VIP er. Det fremgik af mødet med underviserne, at i de få tilfælde, hvor der anvendes DVIP er i undervisningen, er der typisk tale om tidligere studerende, der er særligt forskningsegnede, og som ofte indgår i VIP ernes forskning. Ankerlæreren på det enkelte semester har desuden et ansvar for at sikre forskningsbaseringen af DVIP ernes undervisning. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 er opfyldt på vis. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 er opfyldt på vis. 18

22 Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 3a1-9 CV og publikationslister for de fagansvarlige Bilag 5c Sammenhæng mellem forskning og undervisning 19

23 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmiljøet Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Af bilag 5a og 5b fremgår antallet af forskningspublikationer, som forskningsmiljøet bag uddannelsen har publiceret i de seneste 4 år. Opgørelsen i bilag 5b omfatter 11 forskere og er opgjort som antal forskningspublikationer i alt (2006: 19, 2007: 18, 2008: 19, 2009: 33). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund og på baggrund af de vedlagte publikationslister (bilag 3a1-9) samt redegørelsen for forskningsaktiviteterne inden for hhv. litteratur, medier og sprog, som fremgår af side i dokumentationsrapporten, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Selvom det fremgik af på besøget på uddannelsen, at der jf. kriterium 3, har været visse organisatoriske ændringer i løbet af de seneste 10 år, så vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsmiljøets aktuelle styrke og tætte relation til de studerende er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at uddannelsen baseres på forskning på højt niveau. Akkrediteringspanelet vurderer yderligere, at forskningsmiljøets styrke understøttes af samarbejdet med relaterede miljøer på Aalborg Universitet inden for f.eks. kommunikation og lingvistik, som det beskrives på side i dokumentationsrapporten. Forskningsmiljøets internationale samarbejde Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer yderligere, at forskningsmiljøet bag uddannelsen deltager aktivt i internationalt samarbejde og netværk både i og uden for Norden. På side i dokumentationsrapporten gives et overblik over forskningsmiljøets internationale aktiviteter inden for hhv. litteratur-, medie- og sprogforskning. Her fremgår det, at de internationale aktiviteter især knytter sig til organisationer og netværk som International Association for Scandinavian Studies (IASS), Nordisk Selskab for Litteraturforskning (Nordlit) og derudover nævnes f.eks., at forskningsmiljøet omkring litteratur indgår i et internationalt forskningssamarbejde omkring Kaj Munk, og at enkelte VIP er indgår i redaktioner på internationale tidsskrifter f.eks. medietidsskriftet Northern Lights. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt på vis. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt på vis. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 3a1-9 CV og publikationslister for de fagansvarlige Bilag 5a Publikationsliste peer reviewed Bilag 5b Publikationsliste Bilag 5c Sammenhæng mellem forskning og undervisning 20

24 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Bacheloruddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens struktur, faglige progression og kompetenceprofil Gælder kun for bacheloruddannelsen Som det fremgår af redegørelsen på side i dokumentationsrapporten og studieordningen for bacheloruddannelsen i dansk (bilag 3b), er bacheloruddannelsen bygget op af en række mindre fagelementer primært på 5 ECTS-point hver. Af side 26 i dokumentationsrapporten fremgår det, at medier, sprog og litteratur er principielt ligestillede grundområder i faget, men medier fylder lidt mindre end sprog, som fylder lidt mindre end litteratur. Denne graduering afspejles klart i forløbene over to (medier), tre (sprog) og fire (litteratur) semestre, men modificeres i retning af ligestilling gennem de frie projektvalg, kursusudbuddene på 1. og 5. semester og valgfagene på 4. semester (dokumentationsrapport, s. 26). På hvert semester undervises de studerende inden for alle tre faglige genstandsfelter, men semestret afsluttes med et projektforløb på 10 ECTS-point inden for ét af dem. Dertil kommer, at de studerende selv kan vælge det faglige fokus for projektet på 1. semester og for bachelorprojektet. Akkrediteringspanelet vurderer, at strukturen er med til at understøtte de studerendes faglige progression i forhold til at nå de mål for viden, færdigheder og kompetencer, som er beskrevet i uddannelsens kompetenceprofil, og at den sikrer et sammenhængende uddannelsesforløb fra start til slut og på tværs af fagelementerne inden for de enkelte semestre. På baggrund af besøget på uddannelsen vurderer akkrediteringspanelet desuden, at det er sandsynliggjort, at strukturen også fungerer i praksis. Det forhold, at de enkelte semestre har en ankerlærer, som har ansvaret for koordineringen af undervisningen, vurderes at være en styrke. Samtidig gav de studerende udtryk for, at uddannelsens struktur var velfungerende, og at der var en god sammenhæng både mellem de mange mindre fagelementer, som gav et godt overblik, og mellem undervisnings- og projektforløbene. Projekterne gav netop de studerende mulighed for at gå i dybden med de centrale emner. Akkrediteringspanelet vurderer yderligere, at det faglige niveau på 1. og 2. semester i høj grad er tilpasset adgangskravene. Uddannelsens 1. semester kan karakteriseres som en art basissemester inden for Danskfaget. Semestret rummer en bred introduktion under en tekstanalytisk synsvinkel til fagets grundområder: dansk litteratur, dansk sprog og danske medier (dokumentationsrapport, s. 25). Dertil kommer, at de generelle støttefag på 1. semester fokuserer på at introducere problembaseret læring samt humanistisk og samfundsvidenskabelig teori og metode, som et udgangspunkt for den projektorienterede undervisning, der karakteriserer resten af uddannelsen. Gælder kun for kandidatuddannelsen Den studerende skal jf. kriterium 3, beskæftige sig med mindst to af de tre kernefaglige områder; litteratur, medier og sprog og dette sikres ved, at mindst to af områderne altid er dækket af de undervisningsforløb, der udbydes i de to projektmoduler på hhv. 2. og 3. semester. Akkrediteringspanelet bemærker imidlertid, at selvom der er tale om specifikke forløb for hhv. 2. og 3. semesters-studerende, så har modulerne samme læringsmål i studieordningen, hvorfor det kan siges at være uklart, i hvilket omfang den mulighed, som 21

25 strukturen giver for at sikre den faglige progression mellem modulerne, bringes i anvendelse i praksis. Samtidig er akkrediteringspanelet dog opmærksomt på, at den fagdidaktiske dimension, som udvikles i praksismodulet på 9. semester er med til at skabe en faglig progression i bredden i forhold til projektmodulerne. Selvom det fremgår af side 26 i dokumentationsrapporten, at progressionen på kandidatuddannelsen i dansk kan opleves som mindre synlig, vurderer akkrediteringspanelet således, at strukturen overordnet set understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Akkrediteringspanelet vurderer yderligere, at kandidatuddannelsen i dansk er tilrettelagt på en måde, der skaber en hensigtsmæssig faglig sammenhæng og progression fra bacheloruddannelsen primært i kraft af projektmodulet på 8. semester, hvilket blev understøttet af mødet med de studerende. Frafald Gælder kun for bacheloruddannelsen Aalborg Universitet har redegjort for frafaldet på bacheloruddannelsen i dansk på side i dokumentationsrapporten. Her fremgår det, at frafaldet på uddannelsens første år udgør 13,8 % af de studerende, der startede i 2006, 30 % i 2007 og 15,8 % i Til sammenligning var frafaldet på første år af bacheloruddannelserne inden for humaniora på landsplan 23 % i 2006, 23 % i 2007 og 21 % i Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at frafaldet på uddannelsens første år var mere end 25 % højere end hovedområdet på landsplan i 2007 mens det lå under gennemsnittet i 2006 og På side 6 i bilag 6a fremgår de samlede frafaldstal for hele bacheloruddannelsen. Af de 57 studerende, der startede i 2002, faldt 43,9 % fra (humaniora på landsplan: 38 %), af de 41, der startede i 2003 faldt 36,6 % fra (humaniora på landsplan: 34 %), og af de 43 studerende, der startede i 2004 faldt 30,2 % fra i løbet af uddannelsen (humaniora på landsplan: 38 %). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at frafaldet på bacheloruddannelsen er relativt højt blandt de studerende, der startede i 2002 og i 2003, men ikke mere end 25 % højere end hovedområdet på landsplan. Af tabel 6f på side 27 i dokumentationsrapporten er det foreløbigt samlede frafald desuden opgjort for de studerende, der startede i , hvor studieskiftere inden for humaniora er fratrukket og ovenstående tendens vurderes at fortsætte blandt disse studerende. Akkrediteringspanelet vurderer, at Aalborg Universitet og studieledelsen har fokus på frafaldet, og på side i dokumentationsrapporten er der redegjort for årsagerne og de tiltag, som er sat i værk for at nedbringe det. Der gives følgende årsager: Der er frit optag, og der optages derfor ofte studerende, som ikke har kunnet få adgang til deres foretrukne uddannelse, typisk Psykologi eller Journalistuddannelsen. Disse studerer på Danskuddannelsen et eller to semestre (dokumentationsrapport, s. 27) Frafaldet sker i forbindelse med tilvalget, hvor der er en del eksempler på studerende, som vælger de etårige (60 ECTS) tilvalgsfag i Medievidenskab, Retorik og Formidling, Visuel Kultur samt Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet. Da der på nuværende tidspunkt er forskel på ECTS på tilvalgsfag fra AAU og Aarhus Universitet, fortsætter de studerende ofte på kandidatuddannelserne på Aarhus Universitet for at undgå et ophold i studierne. Da bachelorprojektet yderligere indgår som en del af disse tilvalg, betyder det også, at de studerende ikke registreres som havende gennemført BAuddannelsen på Dansk-uddannelsen i Aalborg (dokumentationsrapport, s. 27). Der er eksempler på studerende, der reelt kun ønsker at læse dansk som tilvalgsfag (3 i indeværende semester). Af praktiske hensyn indskrives de på det centrale fag i Dansk, men eftersom de kun færdiggør den del af faget, som udgør tilvalgsfaget, tæller de med i frafaldsstatistikken (dokumentationsrapport, s. 27). Akkrediteringspanelet anerkender, at ovenstående kan forklare en del af frafaldet, som således ikke vurderes entydigt at hænge sammen med uddannelsens struktur. Af besøget på uddannelsen fremgik det, at der er fokus på den del af frafaldet, som handler om, at de studerende vælger deres tilvalg på Aarhus Universitet, og at der arbejdes på at sikre hensigtsmæssige meritprocedurer, så de studerende vender tilbage og tager deres kandidatuddannelse i Aalborg. Dertil kommer, at studienævnet siden 2007 har indkaldt de studerende, der var bagud, til samtaler med det formål at tilrettelægge individuelle studieplaner, som der løbende følges 22

26 op på med gode erfaringer (dokumentationsrapport, s. 28). På side 28 i dokumentationsrapporten beskrives desuden arbejdet med at sikre et godt socialt studiemiljø på uddannelsen, hvilket bl.a. gøres ved at studienævnet ansætter tutorer og sociale koordinatorer og arrangerer fester og studieture. De positive resultater af dette arbejde blev bekræftet på besøget på uddannelsen - selvom det vurderes at være uklart, hvilken effekt, det reelt har haft på uddannelsens frafald. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at frafaldet på bacheloruddannelsen generelt er relativt højt, og at førsteårs-frafaldet i 2007 også var mere end 25 % højere end sammenligningsgrundlaget. Det vurderes dog samtidig, at universitetet og uddannelsesledelsen har fokus på at undersøge årsagerne til frafaldet og har iværksat tiltag, som kan forventes at have en positiv effekt. Gælder kun for kandidatuddannelsen Frafaldet på kandidatuddannelsen i dansk kan sammenskrives i følgende tabel: Frafald, dansk* Frafald, humaniora på landsplan^ 2003 (opgjort 2006) 13,3 % 15 % 2004 (opgjort 2007) 14,6 % 14 % 2005 (opgjort 2008) 12,9 % 15 % *Tallene er hentet fra bilag 6a, s. 14 ^Jf. ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at frafaldet på kandidatuddannelsen ikke er mere end 25 % højere end hovedområdet på landsplan og at ovenstående tiltag også vil have en vis effekt for de studerende på kandidatuddannelsen. Studieprogression Gælder kun for bacheloruddannelsen På baggrund af tabellen på side 17 i bilag 6a kan studieprogressionen for bacheloruddannelsen i dansk sammenfattes i følgende tabel: Antal studerende STÅ Studieprogression, Dansk, BA 06/ ,4 0,76 0,65 07/ ,6 0,70 0,68 08/ ,1 0,55 0,64 Studieprogression, humaniora, landsplan Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at studieprogressionen på bacheloruddannelsen i dansk ikke er markant lavere end hovedområdet på landsplan. Samtidig vurderer akkrediteringspanelet, at Aalborg Universitet og studieledelsen har en strategi og praksis for at forbedre studieprogressionen på bacheloruddannelsen. På side 29 i dokumentationsrapporten anføres det således, at en del studerende har haft vanskeligt ved at få færdiggjort deres centrale fag i Dansk, som afsluttes med BA-projektet på 5. semester, samtidigt med at tilvalgsfaget også påbegyndes på dette semester. For at fastholde de studerende i at få færdiggjort det centrale fag og dermed fremme studieprogressionen har man på Dansk meget aktivt vejledt de studerende og støttet dem i forbindelse med BA-projektskrivningen. Desuden er det overordnet på AAU besluttet at indføre samme struktur på og placering af alle tilvalgsfag på de tre hovedområder, således at overgangen fra centralt fag til tilvalgsfag sker samtidigt på alle gymnasiefag uanset hovedområde. Dermed bliver det også muligt for uddannelserne at koordinere placeringen af de udbudte kurser, så de studerende reelt har mulighed for at følge kurser både på det centrale fag og på tilvalgsfaget (dokumentationsrapport, s. 29). Dertil kommer, at tiltaget med at gennemføre samtaler og udarbejde individuelle studieplaner for studerende, der kommer bagud, ligeledes vurderes at understøtte studieprogressionen. 23

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Revideret akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i dansk.

Revideret akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i dansk. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 5. august 2010 Revideret akkreditering og godkendelse af eksisterende

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i finsk.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i finsk. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i finsk.

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i journalistik. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i filosofi. Bacheloruddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere