Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset"

Transkript

1 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Lisa Pihl Jensen, Carl Jørgen Heide, Inger-Marie Albertsen Afbud: Søren Sønderlund Hansen, Pia Dam Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Valg af næstformand Halvårsstatistik juni Midtvejsevaluering gældende Virksomhedsplan Reform af erhvervsuddannelserne (EUD) - afledte effekter Budget Garantimodellen Virksomhedsplan Evt...8

2 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Godkendelse af dagsorden 14/17945 Beslutningstema: Godkendelse af dagsorden. Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden jf. Årshjul. Bilag: Åben - Årshjul 2014 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Godkendt. Årshjulet ændres således, at november-mødet erstattes af 2 møder i henholdsvis oktober og januar. 2. Valg af næstformand 14/17945 Beslutningstema: Valg af næstformand til Centerrådet. Indstilling: Det indstilles, at Der vælges en næstformand for perioden Sagsfremstilling: Valg af næstformand til Centerrådet. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Jakob Holm, valgt. 3. Halvårsstatistik juni /31255 Beslutningstema: Halvårsstatistik juni

3 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Indstilling: Det indstilles, at Halvårsstatistik juni tages til efterretning. Sagsfremstilling: Jf. tidligere aftale orienteres politikerne i Centerrådet om, hvordan de tidligere års afgangselevers status er pr. juni Således fremgår det af bilagsmaterialet, hvordan afgangseleverne i er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Bilag: Åben - Halvårsstatistik juni Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. 4. Midtvejsevaluering gældende Virksomhedsplan /10321 Beslutningstema: Opfølgning på Virksomhedsplan 2014 Indstilling: Det indstilles, at Orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Fokus nu i foråret har været arbejdet med EUD reformen, og de afledte effekter denne har. Arbejdet med implementering af reformen pågår nu i de 4 kommuner, og udformningen af dette arbejde vil blive tilføjet Virksomhedsplanen i løbet af efteråret. Bilag: Åben - Udkast til Virksomhedsplan for Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. Tidsplanen iht. pkt. 5 implementeres i virksomhedsplanen. 2

4 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Reform af erhvervsuddannelserne (EUD) - afledte effekter 13/31262 Beslutningstema: Reformen af erhvervsuddannelserne og afledte effekter. Indstilling: Det indstilles, at: Orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Med reformen af erhvervsuddannelserne (EUD) og den vedtagne lovgivning på området, vil der vejledningsmæssigt komme følgende udfordringer, der alle skal støtte op om det vedtagne mål, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, fastholdes i denne og gennemføre. Det forventes fra Regeringens side, at i 2020 har 25 af de unge valgt en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse, stigende til 30 i I reformen peges der på forskellige måder at imødekomme dette på bl.a. tanken om en øget campustænkning, både fysisk men også i form af samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre interessenter. Samtidig skal den vejledning UU varetager fortrinsvis være målrettet de 20, der vurderes til ikke at være uddannelsesparate. Man er således forpligtet på at iværksætte forskellige initiativer i grundskolen for at disse unges parathed kan øges til det positive. I den forbindelse skal alle kommuner udbyde en EUD 10. kl., der skal sikre at unge ikkeuddannelsesparate, der gerne vil have en EUD uddannelse, igennem et forløb på EUD 10 kan afprøve sig selv i brobygning til erhvervsuddannelser, praktikker m.v. så de bliver parate til at starte på en erhvervsuddannelse efter endt 10. klasse. Med et karakterkrav på 02 i dansk og 02 i matematik ved FSA, som optagelseskrav til en erhvervsuddannelse, skærpes fokus på at gøre de unge i folkeskolen så dygtige som muligt. For de 80 skal UU lave kollektiv vejledning, tilrettelægge det timeløse fag Uddannelse og Job, samt koordinere introkurser og brobygning. I forbindelse med udfyldelse af uddannelsesplanen i 9. og 10. klasse er det fremover forældrenes ansvar at dette sker. UU udfylder uddannelsesplanen for de 20 sammen med forældrene og de unge. For at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse og udfordres på deres uddannelsesvalg, skal samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne, uu og grundskolerne i de 4 kommuner styrkes. 3

5 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Et fokus på Campus med samarbejdsaftaler imellem de forskellige interessenter herunder de 4 kommuner. Fokus på tiltag for de 80 unge der skal udfordres i deres uddannelsesvalg. Fokus på samarbejder for de 20 der ikke er uddannelsesparate i forhold til at løfte denne gruppe. Fokus på samarbejdet med det lokale erhvervsliv, her tænkes på introbesøg, praktikker, oplysninger om jobmuligheder, lærlinge situation m.v. Et øget fokus på de 4 sydfynske kommuners muligheder og forhindringer i forhold til at uddanne alle unge. På det årlige sommermøde mellem Svendborg Erhvervsskole og de 4 sydfynske kommuners borgmestre, udvalgsformænd og direktører samt UU-Center Sydfyn d blev det aftalt, at der nedsættes en tværkommunal Task-Force for at imødekomme EUD-reformen. Dette arbejde forventes iværksat umiddelbart efter sommerferien. Tovholder er Børn og Ungedirektøren i Svendborg Kommune. Bilag: Åben - Tidsplan for skoleåret 2014/15 i forhold til reformen af erhvervsuddannelserne og vejledning. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. Et overblik over mentortilgangen i de 4 kommuner er ønskeligt. Det bemærkes, at UU-centeret også varetager vejledning i 7. kl., hvilket tilføjes i bilaget. Centerrådet agerer styregruppe for Task-Forcen besluttet på sommermødet d Budget /18197 Beslutningstema: Revideret budget 2015 Indstilling: Det indstilles, at 4

6 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Revideret budget 2015 godkendes, herunder at takststigningen på 2,41 kr. per indbygger per godkendes. Sagsfremstilling: Centerrådet godkendte på mødet den 31. marts 2014 budget I forbindelse med UU-Center Sydfyns indflytning i Ungekontakten, Svendborg Kommune, er der behov for tilpasning af budget Svendborg Kommune vil forstærke indsatsen for unge. Flere unge skal gennemføre en uddannelse, og opnå mulighed for beskæftigelse og et selvstændigt voksenliv. Derfor har et enstemmigt byråd besluttet, at der skal etableres en tværfaglig enhed for unge, nemlig Ungekontakten, som åbner den 18. juni Formålet med Ungekontakten er at styrke den tværfaglige indsats for de unge, og forbedre koordinationen i de forebyggende og sociale indsatser. Målgruppen for Ungekontakten er unge i alderen år, der har vanskeligheder og behov for en koordineret og tværfaglig kommunal indsats. De afdelinger, der flytter med i Ungekontakten er: UU-Center Sydfyn Jobcentrets unge-team Familieafdelingens unge-team Socialfagligt Centers unge-team SSP-konsulenter Desuden vil der hver dag være tilstedeværelse af Borgerservice samt ad hoc tilknytning af medarbejdere fra Ungdomsrådgivningen og Sundhedsafdelingen. Ungekontakten etableres i en del af SIMAC s bygning på A.P. Møllers Vej 37. De nærmeste naboer er Svendborg Erhvervsskole, Svendborg Gymnasium, SOSU-skolen (fra 2015) samt Sydfyns ErhvervsForskole, hvor størstedelen af UU-Center Sydfyns målgruppe tager deres ungdomsuddannelse. Placeringen af Ungekontakten midt i campusmiljøet er et klart signal om, at fokus er uddannelse og beskæftigelse. Placeringen giver samtidig optimale muligheder for et godt og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvilket er et væsentligt element i den nye kontanthjælpsreform og erhvervsuddannelsesreform. I forbindelse med etableringen af Ungekontakten har der været store omkostninger knyttet til tilpasning og ombygning af lokalerne fra et skolemiljø til kontormiljø. Disse omkostninger har Svendborg Kommune finansieret. I forbindelse med driften af Ungekontakten er der en række fælles udgifter til husleje, el, vand og varme, rengøring, rådhusbetjent og indvendig vedligeholdelse. Den udvidede styregruppe for Ungekontakten har besluttet, at fællesudgifterne i Ungekontakten skal fordeles på de fire største afdelinger, der flytter med til Ungekontakten. Den udvidede styregruppe består af tre fagdirektører (Børn og Unge, Social og Sundhed og Kultur, Erhverv og Udvikling) samt fire afdelingschefer (afdelingschef 5

7 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Børn og Unge med særlige behov, socialchef, sundhedschef, arbejdsmarkedschef). Formanden for styregruppen er Helle Troelsen, afdelingschef, Børn og Unge med særlige behov. Der er udarbejdet en fordelingsnøgle på baggrund af antal medarbejdere i de fire største afdelinger. Det er oplyst, at UU-Center Sydfyn bidrager med 11 medarbejdere i Ungekontakten ud af i alt 36 medarbejdere, der vil have domicil på adressen. Det samlede areal udgør m2, og UU-Center Sydfyns andel udgør 11/36 = 318 m2 i beregningshenseende. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: UU-Center Sydfyn har indtil den 18. juni 2014 ikke haft udgifter til husleje, el, vand, varme og rengøring, idet disse udgifter har været afholdt centralt af Svendborg Kommune. Fra den 18. juni 2014 er UU-Center Sydfyns domicil i lejede lokaler i en del af SIMACs bygning på A.P. Møllers Vej 37. Svendborg Kommunes Afdeling for Børn og Unge med særlige behov afholder hele børn og unges andel i 2014, herunder også UU-Center Sydfyns andel. For at kommunerne i UU-Center Sydfyn kan nå at få indarbejdet takststigningen i budgettet, vil forhøjelse af taksten således først være gældende fra den 1. januar Samlede udgifter til husleje, indvendig vedligehold, a-conto el, vand og varme kr. samt rengøring fastsat til 1/3 af servicemedarbejders stilling på kr. = kr. Samlede udgifter for lejemålets m kr. Heraf udgør UU-Center Sydfyns andel 318/1.041 m2 = kr., hvilket vil give en forhøjelse af taksten med 2,41 kr. Den nye takst for 2015 vil herefter udgøre 83,79 kr. pr. indbygger Alle ovenstående priser er 2014 priser. Konsekvenserne af ovenstående kan ses i bilagene. Bilag: Åben - Beregninger vedr. takststigning i UU-Center Sydfyn Åben - Økonomi for UU budget 2015 per Åben - Konsekvens ved bortfald af Ungepakke II og nedgang i antal indbyggere Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Forslaget medtages i de verserende budgetprocedurer i de 4 kommuner. Med ændring af, at en takststigning først iværksættes fra 2016 og finansieringen af merudgiften i 2015 realiseres via akkumuleret overskud/overførsel i UU-Center Sydfyns budget. 7. Garantimodellen 6

8 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den /27488 Beslutningstema: Retningslinier for præcisering og konkretisering af Garantimodellen. Indstilling: Det indstilles, at Reformen af erhvervsuddannelserne (EUD) og de udfordringer den bringer, skal inddrages i arbejdet med at udmønte Garantimodellen. Ideerne om Campus i Faaborg og andre Campus samarbejder, skal medtænkes i Garantimodellen. Økonomien i Garantimodellen skal undersøges. Sagsfremstilling: Det arbejde der pågår i forhold til at implementere den nye erhvervsuddannelsesreform og den fokuserede vejledning, skal indgå i arbejdet med at gøre Garantimodellen præcis og konkret. I forbindelse med arbejdet i forhold til Campus Faaborg og andre Campus samarbejder skal Garantimodellen ind som en del af samarbejdsaftalen. Arbejdet med at konkretisere Garantimodellen skal påbegyndes i et samarbejde med de arbejdsfora, der er nedsat. Der skal udarbejdes forskellige modeller på en sådan garantimodel, samt en undersøgelse af eventuelle udgifter i forbindelse med Garantimodellen. Der vil blive givet en status for arbejdet med Garantimodellen på næstkommende Centerrådsmøde. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Godkendt. 8. Virksomhedsplan /19758 Beslutningstema: Virksomhedsplan 2015 Indstilling: I forhold til at skulle godkende Virksomhedsplanen på Centerrådsmødet i november 2014, lægges sagen op til drøftelse med henblik på input til Virksomhedsplan

9 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Sagsfremstilling: Under hensyntagen til Centerrådets beslutninger på mødet d at Virksomhedsplan 2014 ses som 1. udkast til Virksomhedsplan 2015, og da der nu arbejdes med implementering af reformen på området samt lægges budgetter for 2015, skal disse overvejelser indgå i arbejdet med Virksomhedsplan Bilag: Åben - Udkast til Virksomhedsplan for Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Inddrages i de respektive fagudvalgsdrøftelser med UU-Center Sydfyn i august/september Evt. 14/17945 Beslutningstema: Evt. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Næste møde afholdes i Ungekontakten (oktober). Fremover afholdes møder på skift i kommunerne på onsdage. Orientering om tilbud fra Rotary om besøg på skolerne. 8

10 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Mette Kristensen Jakob Holm Søren Sønderlund Hansen Lisa Pihl Jensen Carl Jørgen Heide Inger-Marie Albertsen Pia Dam 9

11 Bilag: 1.1. Årshjul 2014 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 25. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

12 Årshjul Centerråd 2014 X = Ny virksomhedsplan X = Gældende virksomhedsplan X = Budget / Regnskab X = Statistik X = Love og reformtiltag

13 Bilag: 3.1. Halvårsstatistik juni Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 25. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

14 HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2014 På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. Tallene er opgjort samlet for UU-Center Sydfyn samt enkeltvis for de 4 kommuner. Tallene er opgjort i 2 aldersgrupper, nemlig år og år. Ligeledes findes en oversigt, som viser hvilken uddannelse/aktivitet elever fra 9. klasse årgang 2011, 2012 og 2013 pt. er i gang med. Tallene er trukket fra UU-Center Sydfyns database UV-Vej Så snart en ung begynder, afbryder eller afslutter en aktivitet (uddannelse, job o.a.) opdaterer UU-Center Sydfyn databasen ved hjælp af systemoverførsler fra skoler, uddannelsesinstitutioner, SKAT o.a. eller af uu-vejlederen selv). Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 1

15 Forberedende og udviklende aktiviteter 3,2 Andre ungdomsuddannelser 0,2 Midlertidige aktiviteter 0,2 AKTUEL PLACERING ÅRIGE HELE UU-CENTER SYDFYN Pt ikke i gang 0,8 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 15,3 Grundskolen Erhvervsuddannelser inkl. EGU - 4,2 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 4,2 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) - 15,3 Andre ungdomsuddannelser - 0,2 Forberedende og udviklende aktiviteter - 3,2 Midlertidige aktiviteter - 0,2 Pt ikke i gang - 0,8 Grundskolen 76.1 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 2

16 Forberedende og udviklende aktiviteter 2,8 Andre ungdomsuddannelser 0,2 Midlertidige aktiviteter 0,1 AKTUEL PLACERING ÅRIGE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Pt ikke i gang 0,6 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 15,4 Grundskolen 76,7 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 4,1 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 4,1 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 15,4 Andre ungdomsuddannelser 0,2 Forberedende og udviklende aktiviteter 2,8 Midlertidige aktiviteter 0,1 Pt ikke i gang 0,6 Grundskolen 76,7 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 3

17 Forberedende og udviklende aktiviteter 3,6 Andre ungdomsuddannelser 0,3 Midlertidige aktiviteter 0,3 AKTUEL PLACERING ÅRIGE SVENDBORG KOMMUNE Pt ikke i gang 0,7 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 15,8 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 4,1 Grundskolen 75,2 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 4,1 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 15,8 Andre ungdomsuddannelser 0,3 Forberedende og udviklende aktiviteter 3,6 Midlertidige aktiviteter 0,3 Pt ikke i gang 0,7 Grundskolen 75,2 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 4

18 Forberedende og udviklende aktiviteter 3,7 Andre ungdomsuddannelser 0,2 Midlertidige aktiviteter 0,5 Pt ikke i gang 1,5 AKTUEL PLACERING ÅRIGE LANGELAND KOMMUNE Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 13 Grundskolen 75,7 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 5,4 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 13 Andre ungdomsuddannelser 0,2 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 5,4 Forberedende og udviklende aktiviteter 3,7 Midlertidige aktiviteter 0,5 Pt ikke i gang 1,5 Grundskolen 75,7 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 5

19 Forberedende og udviklende aktiviteter 1,4 Andre ungdomsuddannelser 0 AKTUEL PLACERING ÅRIGE ÆRØ KOMMUNE Midlertidige aktiviteter 0 Pt ikke i gang 0,9 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 12,7 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 3,3 Grundskolen 81,6 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 3,3 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 12,7 Andre ungdomsuddannelser 0 Forberedende og udviklende aktiviteter 1,4 Midlertidige aktiviteter 0 Pt ikke i gang 0,9 Grundskolen 81,6 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 6

20 AKTUEL PLACERING ÅRIGE HELE UU-CENTER SYDFYN Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 0,8 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 16,6 Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 0,8 Afsluttet ungdomsuddannelse 36,6 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 16,6 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 24,7 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1,5 Forberedende og udviklende aktiviteter 10,7 Midlertidige aktiviteter 5,9 Pt ikke i gang 3 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 24,7 Pt ikke i gang 3 Afsluttet ungdomsuddannelse 36,6 Midlertidige aktiviteter 5,9 Forberedende og udviklende aktiviteter 10,7 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1,5 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 7

21 Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 0,8 AKTUEL PLACERING ÅRIGE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Erhvervsuddannelser inkl. EGU 19 Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 0,8 Afsluttet ungdomsuddannelse 34,1 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 19 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 24,2 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1,7 Forberedende og udviklende aktiviteter 12,6 Midlertidige aktiviteter 5,2 Pt ikke i gang 2,4 Midlertidige aktiviteter 5,2 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 24,2 Pt ikke i gang 2,4 Afsluttet ungdomsuddannelse 34,1 Forberedende og udviklende aktiviteter 12,6 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1,7 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 8

22 AKTUEL PLACERING ÅRIGE SVENDBORG KOMMUNE Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 0,7 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 14,9 Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 0,7 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 14,9 Afsluttet ungdomsuddannelse 39,3 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 24,6 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 24,6 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1,4 Forberedende og udviklende aktiviteter 9,6 Midlertidige aktiviteter 6,2 Pt ikke i gang 3,3 Afsluttet ungdomsuddannelse 39,3 Pt ikke i gang 3,3 Midlertidige aktiviteter 6,2 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1,4 1 Forberedende og udviklende aktiviteter 9,6 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 9

23 AKTUEL PLACERING ÅRIGE LANGELAND KOMMUNE Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 1,5 Afsluttet ungdomsuddannelse 33,7 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 20,6 Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 1,5 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 20,6 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 18,8 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1 Forberedende og udviklende aktiviteter 12,9 Midlertidige aktiviteter 8,4 Pt ikke i gang 3,1 Midlertidige aktiviteter 8,4 Forberedende og udviklende aktiviteter 12,9 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 18,8 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1 Pt ikke i gang 3,1 Afsluttet ungdomsuddannelse 33,7 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 10

24 AKTUEL PLACERING ÅRIGE ÆRØ KOMMUNE Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 1,8 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 16,9 Afsluttet ungdomsuddannelse 32,3 Grundskolen inkl. 11. og 12. skoleår 1,8 Erhvervsuddannelser inkl. EGU 16,9 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 27,2 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1,4 Forberedende og udviklende aktiviteter 9,5 Midlertidige aktiviteter 7,1 Pt ikke i gang 3,7 Midlertidige aktiviteter 7,1 Forberedende og udviklende aktiviteter 9,5 Andre ungdomsuddannelser (bl.a. STU) 1,4 Gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, IB, STX) 27,2 Pt ikke i gang 3,7 Afsluttet ungdomsuddannelse 32,3 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 11

25 Alle unge - med aktuel adresse i UU-Center Sydfyns område - som har afsluttet 9. klasse i 2011 UU- Center Sydfyn - alle 4 kommuner afsluttet 9. klasse 2011 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt i I alt I alt i i Andre ungdomsuddannelser 1 0,1 0 0,0 11 0,7 0 0,0 12 0,7 Erhvervsuddannelser 9 0,6 17 1, ,2 1 0, ,9 Forberedende og udviklende 2 0,1 10 0, ,1 1 0, ,9 aktiviteter Grundskolen 1 0,1 0 0,0 4 0,2 0 0,0 5 0,3 Gymnasiale uddannelser 4 0,2 1 0, ,8 0 0, ,1 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 3 0,2 46 2,8 1 0,1 50 3,1 Hovedtotal 17 1,0 31 1, ,9 3 0, , FAABORG-MIDTFYN afsluttet 9. klasse 2011 KOMMUNE Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt i I alt I alt i i Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 5 0,7 0 0,0 5 0,7 Erhvervsuddannelser 5 0,7 7 1, ,0 1 0, ,9 Forberedende og udviklende 2 0,3 2 0,3 54 8,1 0 0,0 58 8,7 aktiviteter Grundskolen 1 0,1 0 0,0 1 0,1 0 0,0 2 0,3 Gymnasiale uddannelser 0 0,0 1 0, ,6 0 0, ,8 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 0 0,0 17 2,5 0 0,0 17 2,5 I alt 8 1,2 10 1, ,2 1 0, ,0 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 12

26 479 - SVENDBORG KOMMUNE afsluttet 9. klasse 2011 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt i I alt I alt i i Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 5 0,6 0 0,0 5 0,6 Erhvervsuddannelser 3 0,4 9 1, ,5 0 0, ,0 Forberedende og udviklende 0 0,0 3 0,4 52 6,5 1 0,1 56 7,0 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,1 Gymnasiale uddannelser 2 0,3 1 0, ,8 0 0, ,1 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 1 0,1 23 2,9 1 0,1 25 3,1 I alt 5 0,6 13 1, ,5 2 0, , LANGELAND KOMMUNE afsluttet 9. klasse 2011 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt i I alt I alt i i Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Erhvervsuddannelser 1 1,0 1 1, ,5 0 0, ,6 Forberedende og udviklende 0 0,0 2 2, ,2 0 0, ,2 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 Gymnasiale uddannelser 0 0,0 0 0, ,1 0 0, ,1 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 1 1,0 5 5,1 0 0,0 6 6,1 I alt 1 1,0 4 4, ,9 0 0, ,0 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 13

27 492 - ÆRØ KOMMUNE afsluttet 9. klasse 2011 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt i I alt I alt i i Andre ungdomsuddannelser 1 1,6 0 0,0 1 1,6 0 0,0 2 3,3 Erhvervsuddannelser 0 0,0 0 0,0 5 8,2 0 0,0 5 8,2 Forberedende og udviklende 0 0,0 3 4,9 0 0,0 0 0,0 3 4,9 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 1,6 1 1,6 Gymnasiale uddannelser 2 3,3 0 0, ,4 0 0, ,7 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 1 1,6 1 1,6 0 0,0 2 3,3 I alt 3 4,9 4 6, ,5 0 1,6 61 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 14

28 Alle unge - med aktuel adresse i UU-Center Sydfyns område - som har afsluttet 9. klasse i 2012 UU-CENTER SYDFYN afsluttet 9. klase 2012 ALLE 4 KOMMUNER Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i i skoleår 0 0,0 0 0,0 3 0,2 0 0,0 3 0,2 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 4 0,3 0 0,0 4 0,3 Erhvervsuddannelser 6 0,4 14 0, ,0 2 0, ,5 Forberedende og udviklende 2 0,1 7 0, ,8 1 0, ,5 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 25 1,7 0 0,0 25 1,7 Gymnasiale uddannelser 2 0,1 0 0, ,1 2 0, ,4 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 1 0,1 21 1,4 0 0,0 22 1,5 I alt 10 0,7 22 1, ,5 5 0, , FAABORG-MIDTFYN afsluttet 9. klasse 2012 KOMMUNE Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i i skoleår 0 0,0 0 0,0 3 0,5 0 0,0 3 0,5 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 2 0,3 0 0,0 2 0,3 Erhvervsuddannelser 4 0,7 4 0, ,4 0 0, ,7 Forberedende og udviklende 1 0,2 1 0, ,2 1 0, ,7 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 10 1,7 0 0,0 10 1,7 Gymnasiale uddannelser 1 0,2 0 0, ,8 1 0, ,1 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 0 0,0 6 1,0 0 1,0 6 1,0 I alt 6 1,0 5 0, ,8 2 1, ,0 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 15

29 479 - SVENDBORG KOMMUNE afsluttet 9. klasse 2012 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i i skoleår 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 2 0,3 0 0,0 2 0,3 Erhvervsuddannelser 2 0,3 7 1, ,0 1 0, ,4 Forberedende og udviklende 1 0,1 4 0,6 58 8,3 0 0,0 63 9,1 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 5 0,7 0 0,0 5 0,7 Gymnasiale uddannelser 0 0,0 0 0, ,7 1 0, ,8 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 0 0,0 12 1,7 0 0,0 12 1,7 I alt 3 0,4 11 1, ,7 2 0, , LANGELAND KOMMUNE afsluttet 9. klasse 2012 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i i skoleår 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Erhvervsuddannelser 0 0,0 3 2, ,6 1 0, ,7 Forberedende og udviklende 0 0,0 1 0,8 12 9,4 0 0, ,2 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 4 3,1 0 0,0 4 3,1 Gymnasiale uddannelser 0 0,0 0 0, ,5 0 0, ,5 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 1 0,8 2 1,6 0 0,0 3 2,4 I alt 0 0,0 5 3, ,3 1 0, ,0 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 16

30 492 - ÆRØ KOMMUNE afsluttet 9. klasse 2012 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt i Afsluttet Afsluttet I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i i skoleår 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Erhvervsuddannelser 0 0,0 0 0, ,6 0 0, ,6 Forberedende og udviklende 0 0,0 1 1,4 1 1,4 0 0,0 2 2,9 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 6 8,6 0 0,0 6 8,6 Gymnasiale uddannelser 1 1,4 0 0, ,1 0 0, ,6 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0 1 1,4 I alt 1 1,4 1 1, ,1 0 0, ,0 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 17

31 Alle unge - med aktuel adresse i UU-Center Sydfyns område - som har afsluttet 9. klasse i 2013 UU-CENTER SYDFYN - ALLE 4 afsluttet 9. klasse 2013 KOMMUNER Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt Afslutte Afslutte Aftalt Aftalt i I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i t t i i skoleår 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 1 0,1 4 0,3 0 0,0 5 0,3 Erhvervsuddannelser 1 0,1 1 0,1 1 0,1 98 6,4 1 0, ,7 Forberedende og udviklende 2 0,1 1 0,1 0 0,0 85 5,6 1 0,1 89 5,9 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 2 0,1 0 0, ,0 1 0, ,2 Gymnasiale uddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0, ,4 0 0, ,4 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0,5 0 0,0 8 0,5 I alt 3 0,2 4 0,3 2 0, ,2 3 0, , FAABORG-MIDTFYN afsluttet 9. klasse 2013 KOMMUNE Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt Afslutte Afslutte Aftalt Aftalt i I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i t t i i skoleår 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,5 0 0,0 3 0,5 Erhvervsuddannelser 0 0,0 1 0,2 0 0,0 48 7,4 0 0,0 49 7,6 Forberedende og udviklende 1 0,2 0 0,0 0 0,0 30 4,6 1 0,2 32 4,9 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 1 0,2 0 0, ,2 0 0, ,4 Gymnasiale uddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 0 0, ,2 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,5 0 0,0 3 0,5 I alt 1 0,2 2 0,3 0 0, ,4 1 0, ,0 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 18

32 479 - SVENDBORG KOMMUNE afsluttet 9. klasse 2013 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt Afslutte Afslutte Aftalt Aftalt i I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i t t i i skoleår 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,1 0 0,0 2 0,3 Erhvervsuddannelser 0 0,0 0 0,0 1 0,1 35 5,1 1 0,1 37 5,4 Forberedende og udviklende 0 0,0 1 0,1 0 0,0 47 6,9 0 0,0 48 7,0 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 1 0,1 0 0, ,4 1 0, ,7 Gymnasiale uddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 0 0, ,1 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,4 0 0,0 3 0,4 I alt 0 0,0 2 0,3 2 0, ,1 2 0, , LANGELAND KOMMUNE afsluttet 9. klasse 2013 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt Afslutte Afslutte Aftalt Aftalt i I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i t t i i skoleår 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Erhvervsuddannelser 1 0,8 0 0,0 0 0, ,7 0 0, ,3 Forberedende og udviklende 1 0,8 0 0,0 0 0,0 6 4,9 0 0,0 7 5,6 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0, ,9 Gymnasiale uddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0, ,8 0 0, ,5 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,6 0 0,0 2 1,6 I alt 2 1,6 0 0,0 0 0, ,0 0 0, ,0 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 19

33 492 - ÆRØ KOMMUNE afsluttet 9. klasse 2013 Aktuel placering - juni 2014 Afbrudt Afbrudt Afslutte Afslutte Aftalt Aftalt i I gang I gang i Tilmeldt Tilmeldt I alt I alt i i t t i i skoleår 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Erhvervsuddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,9 0 0,0 2 2,9 Forberedende og udviklende 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,9 0 0,0 2 2,9 aktiviteter Grundskolen 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 0 0, ,1 Gymnasiale uddannelser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 10,1 0 0,0 7 10,1 Midlertidige aktiviteter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 I alt 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0, ,0 Kilde: UU-Center Sydfyn UVDATA/UV-Vej pr Side 20

34 Bilag: 4.1. Udkast til Virksomhedsplan for Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 25. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 58030/14

35 Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse og erhverv i det sydfynske, skal der ske en videreudvikling af centerrådets arbejde. Dels for at styrke båndene mellem de 4 kommuner i forhold til uddannelse og erhverv, dels for at kunne opnå større gennemslagskraft lokalt, regionalt og nationalt. Mål: At centerrådet tager politisk ejerskab af en revitaliseret virksomhedsplan og virksomhedsplanen anvendes som et omdrejningspunkt i Centerrådets arbejde over de kommende 4 år. At virksomhedsplanen udgør kontrakten mellem Centerrådet og UU-Center Sydfyn. Virksomhedsplanen udspecificeres delvist, således de respektive kommuner kan se sig selv i planen. At der etableres særskilte mødefora mellem lederen af UU-centeret og center-kommunernes skolechefer/skoledirektører med henblik på øget koordination af indsatsen. Der aftales efter behov tilsvarende tværkommunale mødefora med f.eks. jobcentrene. Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate I forbindelse med udviklingen af UU-Center Sydfyns kerneydelser, skal vejledningen til de ikke uddannelsesparate opprioriteres yderligere. Denne prioritering tydeliggøres og synliggøres, bl.a. ved at indgå tværgående samarbejde i kommunerne og mellem kommunerne. Den overordnede ambition om, at 95 af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, skal fortsat forfølges. Mål: At virksomhedsplanen synliggør prioritering/indsats for de ikke uddannelsesparate At der etableres en mentorordning, der bygger på erfaringerne fra transitmentorprojektet At der fokuseres på tætte samarbejder mellem de

36 respektive familieafdelinger og UU- Center Sydfyn i alle 4 kommuner. At der for UU-Center Sydfyn sker en stigning af andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, på min.1 for hvert af de kommende 4 år. Fokuseret vejledning I reformen af erhvervsuddannelserne indgår også ændringer af UU s opgaver og af vejledningen som helhed. Mål: At UU-Center Sydfyns opgaver udfolder sig i tråd med de målsætninger reformen indeholder. Dette sker i tæt samspil med Centerrådet. At sikre samarbejdet mellem Folkeskoler og UU- Center i forhold til faget Uddannelses og Job (tidligere uddannelse erhvervs og arbejdsmarkeds orientering UEA) og vejledning af de ikke uddannelsesparate At sikre fælles standarder for denne vejledning i de 4 kommuner. At udvikle samarbejdet med de 4 jobcentre i forbindelse med kontanthjælpsreformen, samt fokusere på de muligheder der ligger heri. At tilpasse UU- Centrets aktiviteter til de nye og ændrede opgaver der knytter sig til reformerne. Nyskabelse og fastholdelse af uddannelsestilbud til de særligt udfordrede I tråd med ovenstående skal der tages initiativer - i samarbejde med uddannelsesstederne - med henblik på at kvalitetssikre uddannelsestilbuddene/udbuddet af uddannelser. Det kan være ved at udvikle eksisterende tilbud samt ved at etablere nye. I den sammenhæng skal der være opmærksomhed på muligheden for at søge eksterne puljemidler. Mål:. At uddannelsestilbuddene for målgruppen udvikler sig i et tæt samarbejde mellem UU-Center Sydfyn, kommunerne og de involverede uddannelsesinstitutioner. At der sættes fokus på de såkaldte Gråzone unge At sikre sammenhæng i indsatserne

37 Garantimodellen Garantimodellen partnerskabet mellem ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og de fire centerkommuner skal revitaliseres. Garantimodellen skal fremstå som et tydeligt og handlingsorienteret partnerskab, der medvirker til at undgå frafald fra ungdomsuddannelserne, samt styrke indsatserne for de udfordringsramte. Mål: At Garantimodellens udmøntning operationaliseres i konkrete rammer med henblik på, at kunne foretage en opfølgning herpå. At UU- Center Sydfyn indkalder til første møde med samarbejdsparterne i første kvartal af 2014,og sikrer den fremadrettede proces. Udvikling af UU-Center Sydfyn som organisation Organisationen skal løbende tilpasses de kommende udfordringer vha. strategi, mål og udviklingsarbejde internt i organisationen. Mål: At UU-Center Sydfyn organisere sig således at man hurtigt kan tilpasse sig nye behov, udfordringer og opgaver, i et udviklingsorienteret og fleksibelt perspektiv At UU-Center Sydfyn bliver en central og aktiv og synlig medspiller i forhold til unge, uddannelse og erhverv på Sydfyn Primært Svendborg Kommune Ungekontakten Ungekontakten udgør en af de centrale målsætninger for Byrådets arbejde i 2014 og frem. UU-Center Sydfyn placeres fysisk i Ungekontakten, hvilket medfører spændende muligheder for et intensiveret samarbejde på tværs af direktørområder. Ungekontakten forventes taget i brug i juni 2014, hvor UU-Center Sydfyn flytter fra Rådhuset i Ramsherred til SIMAC på A.P.Møllersvej (CAMPUS). Mål: At UU-Center Sydfyn bidrager til, at Ungekontakten bliver et helhedsorienteret initiativ, hvor samarbejdet mellem Ungekontaktens medarbejdere medfører en

38 effektiv og smidig tilgang til målgruppen for Ungekontaktens arbejde. At UU-Center Sydfyn samtidig fastholdes som en fælles og selvstændig enhed for de 4 centerkommuner. At medarbejderne i UU-Center Sydfyn oplever den nye placering af UU-Center Sydfyn som positiv og befordrende for udviklingen af UU-Center Sydfyn. At erfaringerne fra Ungekontakten bidrager til UU centerets arbejde i de øvrige 3 centerkommuner. Primært FaaborgMidtfyn Kommune Udvikling af tilbud for unge med særlige behov Primært Ærø Kommune Primært Langeland Kommune Deltage i projektgruppe vedr. udvikling at nye tiltag for gruppen af unge med særlige behov. Tidsplan for skoleåret 2014/15 i forhold til reform af erhvervsuddannelse og vejledning 8.klasse behandles efter nye regler for vejledning Uddannelsesparathedsvurdering i efteråret 14 Særlige forløb for de ikke-uddannelsesparate, ca.20 Obligatoriske introduktionskurser for alle i foråret 2015 Kollektiv vejledning af alle Undervisning i faget Uddannelse og job 9. og 10. klasse behandles efter gældende regler Uddannelsesparathedsvurdering i 9. og 10. klasse Efterår 2014 Obligatorisk brobygning i 10.klasse efter gældende regler Forældrene skal selv tilmelde de unge til optagelse.dk i marts 2015 Elever i 9.og 10.klasse skal have 02 i dansk og ansvar Folkeskolen UU og folkeskolen UU og folkeskolen UU UU og Folkeskolen Ansvar UU UU Folkeskolen og UU

39 matematik ved afgangsprøverne i juni 2015 hvis de ønsker optagelse på en erhvervsuddannelse EUD10 Kommunerne skal tilbyde EUD 10 fra august 2015 Info materiale skal være klar i løbet af efteråret 2014 Erhvervsuddannelserne Nye uddannelser starter august 2015 Info materiale klar i løbet af efteråret 2014 Optagelsesprøve i juli 2015 for unge der ikke opfylder karakterkravene Ny kombineret ungdomsuddannelse (KU) Ny kombineret ungdomsuddannelse skal være klar august 2015 Udbud i løbet af efteråret 2014 for partnerskaber UU-Center Sydfyn står for visitering til de 58 pladser Ansvar Kommunerne Kommunerne Ansvar erhvervsskolerne Erhvervsskolerne Erhvervsskolerne Ansvar UVM/partnerskaber UVM UU

40 Bilag: 5.1. Tidsplan for skoleåret 2014/15 i forhold til reformen af erhvervsuddannelserne og vejledning. Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 25. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

41 Tidsplan for skoleåret 2014/15 i forhold til reform af erhvervsuddannelserne og vejledning Grundskolen 8.klasse behandles efter ny regler for vejledning (fokuseret vejledning) Uddannelsesparathedsvurdering i efteråret 2014 skolens ansvar Særlige forløb for de ikke-uddannelsesparate ca. 20, UU og skolens ansvar Obligatoriske introduktionskurser for alle i foråret 2015 UU og skolens ansvar Kollektiv vejledning af alle UU ansvar Undervisning i Uddannelse og Job for alle UU og skolens ansvar 9. og 10.klasse behandles efter de hidtil gældende regler for vejledning/ overgangsordning UU uddannelsesparathedsvurderer 9. og 10. klasser efterår 2014UU ansvar Obligatorisk brobygning i 10.klasse efter gældende regler UU tilmelder til optagelse.dk senest 1. marts 2015 EUD 10 Elever i 9. og 10.klasse skal have 02 i dansk og matematik ved afgangsprøverne i 2015, hvis de ønsker optagelse på en erhvervsuddannelse. Kommunerne skal tilbyde EUD 10 fra august 2015 Infomateriale skal være klar i løbet af efteråret 2014 Erhvervsskolerne Nye uddannelser starter august 2015 Info materiale klar i løbet af efteråret 2014 Optagelsesprøve for unge der ikke får karaktererne 02 i juli 2015, og som er parate Ny kombineret ungdomsuddannelse Ny kombineret ungdomsuddannelse skal være klar til august 2015 Udbud i løbet af efteråret 2014 for de institutioner der kan danne partnerskaber UU-Center Sydfyn står for visitering, der er tildelt vores område 58 pladser

42 Bilag: 6.1. Beregninger vedr. takststigning i UU-Center Sydfyn Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 25. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

43 UU-Center Sydfyn Beregninger vedr. Ungekontakten Grundlag: Ungekontaktens faktiske budget F. Ejendoms- og kapitalomkostninger Pris pr. m2 a. ejendomsvedligeholdelse, opvarmning, el og vand 344 b. husleje 500 c. rengøring 128 I alt pr. m2 i 2014 pris 972 Samlet areal m2 heraf UU-Center 11 medarbejdere ud af 36 medarbejdere kr. forholdsmæssig andel m2 ud fra ovenstående udgør 318 m2 Pris i alt for ejendomsudgifter for 318 m Takststigning pr. indbygger 2015 i 2014 priser 2,41 Kommune Indbyggere Ejd.udg. pr. komm. kr. Budget 2015 i 2014 priser Budget 2015 incl. ejd. udg. Faaborg-Midtfyn Langeland Svendborg Ærø I alt Takst pr. indbygger 81,38 2,41 83, /LJ

44 Bilag: 6.2. Økonomi for UU budget 2015 per Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 25. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

45 Økonomi for UU-Center Sydfyn ajourf Regnskab 2013 Budget 2014 Nyt Budget 2015 ej fremskr. Antal indbyggere i alt Procent Antal vejledere Kr. pr. indb. Til rådighed pr. indbygger 85,06 85,68 83,79 Indtægter: Indtægt fra kommunerne i alt Tilkøbsydelser Dertil evt. salg af timer til Jobcenter vedr. de årige fra 2015 Samlet indtægt Udgifter: Lønninger til vejledere ,73 16,9 62,98 Administration og ledelse ,25 12,01 Udgift til kørsel ,15 0,97 Udgift til efteruddannelse ,83 1,55 Ejendomsudgifter, husleje m.v ,86 IT programmer, udstyr og kvalitetssikring ,18 4,36 Samlet udgift Balance Overført fra tidligere år I alt resultat overføres til

46 Bilag: 6.3. Konsekvens ved bortfald af Ungepakke II og nedgang i antal indbyggere Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 25. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

47 Konsekvens ved bortfald af Ungepakke II og nedgang i antal indbyggere Antal indbyggere Budgetreduktion 2015 kr. UU-Center Sydfyn - bortfald af Ungepakke II og nedgang i antal indbyggere Takst kr. Til rådighed pr. indbygger budget ,68 Til rådighed pr. indbygger budget 2015 excl. ejendomsudgifter 81,38 Reduktion i rådighedsbeløb grundet nedgang i indbyggertal Reduktion i rådighedsbeløb grundet bortfald af Ungepakke II ift. budget , Reduktion i alt Reduktion fordelt forholdsmæssigt ud fra budget 2014 Kr. Lønninger til vejledere Administration og ledelse Udgift til kørsel Udgift til efteruddannelse Ejendomsudgifter, husleje m.v. 0 IT programmer, udstyr og kvalitetssikring Samlet reduktion Ovenstående reduktioner vil betyde nedgang i antal vejledere med 1 person fra 2015 eller 2016 se nedenfor. Med hensyn til reduktion på administration og ledelse, vil der fra medio 2014 være tilpasset det reducerede budget. Reduktionen på kr. som følge af nedgang i antallet af indbyggere er alene taget over lønninger til vejledere. I 2015 er der en positiv overførsel fra 2013 på kr. Det kan besluttes, at overførslen anvendes i 2015 til at undgå reduktionerne. Ved uændrede forudsætninger vil reduktionen være at udmønte fra 2016 og frem.

48

49 Bilag: 8.1. Udkast til Virksomhedsplan for Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 25. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 58030/14

50 Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse og erhverv i det sydfynske, skal der ske en videreudvikling af centerrådets arbejde. Dels for at styrke båndene mellem de 4 kommuner i forhold til uddannelse og erhverv, dels for at kunne opnå større gennemslagskraft lokalt, regionalt og nationalt. Mål: At centerrådet tager politisk ejerskab af en revitaliseret virksomhedsplan og virksomhedsplanen anvendes som et omdrejningspunkt i Centerrådets arbejde over de kommende 4 år. At virksomhedsplanen udgør kontrakten mellem Centerrådet og UU-Center Sydfyn. Virksomhedsplanen udspecificeres delvist, således de respektive kommuner kan se sig selv i planen. At der etableres særskilte mødefora mellem lederen af UU-centeret og center-kommunernes skolechefer/skoledirektører med henblik på øget koordination af indsatsen. Der aftales efter behov tilsvarende tværkommunale mødefora med f.eks. jobcentrene. Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate I forbindelse med udviklingen af UU-Center Sydfyns kerneydelser, skal vejledningen til de ikke uddannelsesparate opprioriteres yderligere. Denne prioritering tydeliggøres og synliggøres, bl.a. ved at indgå tværgående samarbejde i kommunerne og mellem kommunerne. Den overordnede ambition om, at 95 af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, skal fortsat forfølges. Mål: At virksomhedsplanen synliggør prioritering/indsats for de ikke uddannelsesparate At der etableres en mentorordning, der bygger på erfaringerne fra transitmentorprojektet At der fokuseres på tætte samarbejder mellem de

51 respektive familieafdelinger og UU- Center Sydfyn i alle 4 kommuner. At der for UU-Center Sydfyn sker en stigning af andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, på min.1 for hvert af de kommende 4 år. Fokuseret vejledning I reformen af erhvervsuddannelserne indgår også ændringer af UU s opgaver og af vejledningen som helhed. Mål: At UU-Center Sydfyns opgaver udfolder sig i tråd med de målsætninger reformen indeholder. Dette sker i tæt samspil med Centerrådet. At sikre samarbejdet mellem Folkeskoler og UU- Center i forhold til faget Uddannelses og Job (tidligere uddannelse erhvervs og arbejdsmarkeds orientering UEA) og vejledning af de ikke uddannelsesparate At sikre fælles standarder for denne vejledning i de 4 kommuner. At udvikle samarbejdet med de 4 jobcentre i forbindelse med kontanthjælpsreformen, samt fokusere på de muligheder der ligger heri. At tilpasse UU- Centrets aktiviteter til de nye og ændrede opgaver der knytter sig til reformerne. Nyskabelse og fastholdelse af uddannelsestilbud til de særligt udfordrede I tråd med ovenstående skal der tages initiativer - i samarbejde med uddannelsesstederne - med henblik på at kvalitetssikre uddannelsestilbuddene/udbuddet af uddannelser. Det kan være ved at udvikle eksisterende tilbud samt ved at etablere nye. I den sammenhæng skal der være opmærksomhed på muligheden for at søge eksterne puljemidler. Mål:. At uddannelsestilbuddene for målgruppen udvikler sig i et tæt samarbejde mellem UU-Center Sydfyn, kommunerne og de involverede uddannelsesinstitutioner. At der sættes fokus på de såkaldte Gråzone unge At sikre sammenhæng i indsatserne

52 Garantimodellen Garantimodellen partnerskabet mellem ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og de fire centerkommuner skal revitaliseres. Garantimodellen skal fremstå som et tydeligt og handlingsorienteret partnerskab, der medvirker til at undgå frafald fra ungdomsuddannelserne, samt styrke indsatserne for de udfordringsramte. Mål: At Garantimodellens udmøntning operationaliseres i konkrete rammer med henblik på, at kunne foretage en opfølgning herpå. At UU- Center Sydfyn indkalder til første møde med samarbejdsparterne i første kvartal af 2014,og sikrer den fremadrettede proces. Udvikling af UU-Center Sydfyn som organisation Organisationen skal løbende tilpasses de kommende udfordringer vha. strategi, mål og udviklingsarbejde internt i organisationen. Mål: At UU-Center Sydfyn organisere sig således at man hurtigt kan tilpasse sig nye behov, udfordringer og opgaver, i et udviklingsorienteret og fleksibelt perspektiv At UU-Center Sydfyn bliver en central og aktiv og synlig medspiller i forhold til unge, uddannelse og erhverv på Sydfyn Primært Svendborg Kommune Ungekontakten Ungekontakten udgør en af de centrale målsætninger for Byrådets arbejde i 2014 og frem. UU-Center Sydfyn placeres fysisk i Ungekontakten, hvilket medfører spændende muligheder for et intensiveret samarbejde på tværs af direktørområder. Ungekontakten forventes taget i brug i juni 2014, hvor UU-Center Sydfyn flytter fra Rådhuset i Ramsherred til SIMAC på A.P.Møllersvej (CAMPUS). Mål: At UU-Center Sydfyn bidrager til, at Ungekontakten bliver et helhedsorienteret initiativ, hvor samarbejdet mellem Ungekontaktens medarbejdere medfører en

53 effektiv og smidig tilgang til målgruppen for Ungekontaktens arbejde. At UU-Center Sydfyn samtidig fastholdes som en fælles og selvstændig enhed for de 4 centerkommuner. At medarbejderne i UU-Center Sydfyn oplever den nye placering af UU-Center Sydfyn som positiv og befordrende for udviklingen af UU-Center Sydfyn. At erfaringerne fra Ungekontakten bidrager til UU centerets arbejde i de øvrige 3 centerkommuner. Primært FaaborgMidtfyn Kommune Udvikling af tilbud for unge med særlige behov Primært Ærø Kommune Primært Langeland Kommune Deltage i projektgruppe vedr. udvikling at nye tiltag for gruppen af unge med særlige behov. Tidsplan for skoleåret 2014/15 i forhold til reform af erhvervsuddannelse og vejledning 8.klasse behandles efter nye regler for vejledning Uddannelsesparathedsvurdering i efteråret 14 Særlige forløb for de ikke-uddannelsesparate, ca.20 Obligatoriske introduktionskurser for alle i foråret 2015 Kollektiv vejledning af alle Undervisning i faget Uddannelse og job 9. og 10. klasse behandles efter gældende regler Uddannelsesparathedsvurdering i 9. og 10. klasse Efterår 2014 Obligatorisk brobygning i 10.klasse efter gældende regler Forældrene skal selv tilmelde de unge til optagelse.dk i marts 2015 Elever i 9.og 10.klasse skal have 02 i dansk og ansvar Folkeskolen UU og folkeskolen UU og folkeskolen UU UU og Folkeskolen Ansvar UU UU Folkeskolen og UU

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Bo Petersen, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Bemærkninger:

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 29-10-2014 Kl. 15:30 Ungekontakten

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 29-10-2014 Kl. 15:30 Ungekontakten Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 29-10-2014 Kl. 15:30 Ungekontakten Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa Pihl Jensen Afbud: Carl Jørgen Heide,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 22-06-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Karina Jørgensen, Mette H. Frederiksen

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den 06-12-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Carl Jørgen Heide, Curt Sørensen, Karina Jørgensen

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1 om Ungekontakten, nr. 3, december 2014 Nyhedsbrev Ungekontakten Svendborg Kommune A. P. Møllersvej 37, indgang A 5700 Svendborg Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 10-16.30 Fredag kl. 9-14

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015. Så langt så godt. Nyhedsbrev #4 efterår 2015 1. Så langt så godt. Hvad nu?

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015. Så langt så godt. Nyhedsbrev #4 efterår 2015 1. Så langt så godt. Hvad nu? om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015 Nyhedsbrev Ungekontakten Svendborg Kommune A. P. Møllersvej 37, indgang A 5700 Svendborg Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 10-16.30 Fredag kl. 9-14

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning Nørreport Centret Nørregade 58, 2. sal 7500 Holstebro Tlf. 9664 3040 Fax 9664 3042 uunvj@uunvj.dk www.uunordvestjylland.dk REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Torsdag

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4675 Fax. uucentersydfyn@svendborg.dk www.uu-centersydfyn.dk Samarbejdsaftale mellem Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner om Ungdommens

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Mødelokale K7, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 18:00 Fraværende: Anders Norup, Peter Frisgaard og Maybritt Pedersen Øvrige deltagere: Bodil Gammelgaard

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Gruppens medlemmer Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Mødeplan for gruppens arbejde Formål med arbejdsgruppen Formanden for arbejdsgruppen er Jesper Okholm, Sct. Jørgens Skole

Læs mere