Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for lærere og børnehaveklasseledere i skolevæsnet pr. 1. august Med henblik på at sikre en vis grad af ensartethed i skolevæsnet i udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne har Lærerkreds Nord og Center for Undervisning udarbejdet en fælles planlægningsramme og et fælles værdigrundlag for samarbejdet. Det værdimæssige grundlag, udarbejdet af Lærerkreds Nord og Center for Undervisning, er rammen og giver retning for planlægningen og tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Planlægningsrammen har bindende karakter for skoleledelsernes implementering af de nye arbejdstidsbestemmelser for lærere og børnehaveklasseledere. Den fælles planlægningsramme erstatter ikke Lov 409, men skal ses som en tydeliggørelse af det samlede skolevæsens udmøntning af arbejdstidsbestemmelserne. Der kan ikke indgås decentrale lokalaftaler på skolerne om arbejdstidsbestemmelserne, men den fælles planlægningsramme anvendes som grundlag for dialog mellem skoleledelserne og medarbejderne i blandt andet MED-udvalget. Der er endvidere mulighed for, at TR og skoleleder kan indgå aftaler som supplerer lov 409 og den fælles planlægningsramme. Ved siden af de gældende arbejdstidsbestemmelser for medarbejderne vil en lang række andre styringsdokumenter sætte rammen om medarbejdernes arbejde. Det gælder skolepolitikken, skolebestyrelsens principper, MEDudvalgets retningslinjer, eventuelle supplerende aftaler mellem TR og skoleleder, mv. Skoleledelsen fordeler skolens arbejdsopgaver blandt medarbejderne efter dialog med medarbejderne og under hensyn til f.eks. elevernes behov, medarbejdernes forskellige erfaring, kompetencer og ønsker. Ledelsen følger op på medarbejdernes indsats, mål og resultater i arbejdet løbende gennem hele skoleåret. Det er væsentligt, at anvendelsen af medarbejderens arbejdstid sker med udgangspunkt i, hvad der bedst fremmer elevernes læring, resultater og trivsel. Skoleledelsen er ansvarlig for, at skolens samlede arbejdstid organiseres på en måde, som giver medarbejderne tid til individuelt og kollektivt at løse forberedelsesopgaven og andre nødvendige opgaver i tilknytning til undervisningen. Denne organisering fremgår af et grundskema for den enkelte medarbejder grundskemaet kan være gældende for et helt skoleår eller for kortere perioder. Skolelederen er ansvarlig for, at grundskemaerne udarbejdes.

2 Medarbejdernes arbejdstid Inden for de givne rammer har medarbejderne ansvaret for professionelt at løse undervisningsopgaverne og andre læringsaktiviteter for eleverne. Medarbejderne/teamene har ansvaret for at tilrettelægge, planlægge, udføre, evaluere og udvikle undervisningen efter de gældende mål og rammer. Side2/5 Der planlægges med en normperiode på et år fra 1. august til 31. juli. En normperiode består af 1924 timer fratrukket ferie samt søgnehelligdage, bortset fra de søgnehelligdage der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen har fri. Nettoarbejdstiden for skoleåret 2014/2015 udgør 1672,4 time, som udgør et årsværk. Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage i dagtimerne i tidsrummet , og den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Skoleledelsen orienterer forældrene om, at henvendelserne til lærerne almindeligvis skal foregå i lærernes tilstedeværelsestid. Medarbejdernes arbejdstid fordeles på maksimalt 210 arbejdsdage de 200 skoledage for eleverne samt første og sidste uge i elevernes sommerferie. Disse uger kan anvendes til planlægning, efteruddannelse m.v. Lærerne er til stede på arbejdspladsen i 40 timer om ugen i 40 uger samt 2 uger af 30 timer. Det er op til skolerne at tilrettelægge, hvordan de 40 timer udmøntes. Tilstedeværelsestidens placering kan ændres i løbet af året med et varsel på tre uger. Medarbejderne udfører som udgangspunkt arbejdet på arbejdsstedet efter ovennævnte ramme, med mindre der er planlagt aktiviteter udenfor arbejdsstedet som kurser, ekskursioner, lejrskoler m.v. Medarbejderne kan i særlige tilfælde, og efter forudgående aftale med skoleledelsen, udføre dele af arbejdet i hjemmet. Arbejdstiden opgøres i dette tilfælde med den mødeplanlagte tid, og medarbejderen kan kun anvende den tid, der er aftalt med skoleledelsen. Rammen for skoleåret 2014/2015 vil se således ud: Nettotimetallet udgør således Tilstedeværelsestid 40*40 time + 2*30 time Resterende arbejdstimer 1672,4 timer 1660 timer 12,4 timer De resterende arbejdstimer placeres af skoleledelsen og varsles til medarbejderne så tidligt som muligt. Timerne kan ikke anvendes til vikartimer. Tiltræder eller fratræder en medarbejder midt på skoleåret, vil der på samme måde ske en forholdsmæssig beregning af arbejdstiden på grundlag af arbejdsdage i perioden.

3 Seniordage, omsorgsdage og 6. ferieuge kan afvikles på hele eller halve dage og indregnes med den planlagte tid. 6. ferieuge kan endvidere indregnes i årsnormen eller udbetales. Side3/5 Maksimalt undervisningstimetal Der fastlægges et maksimalt undervisningstimetal som dækker over summen af fagdelt undervisning, holdtimer og understøttende undervisning. For lærerne fastsættes et maksimalt undervisningstimetal på 850 timer årligt. For nyuddannede lærere fastsættes et maksimalt undervisningstimetal på 750 timer årligt, og for børnehaveklasseledere fastsættes et maksimalt undervisningstimetal på 900 timer årligt. Afbalanceret opgaveportefølje For medarbejdere på nedsat tid, eller medarbejdere som løser en større mængde opgaver, der ikke er undervisning, er skolelederen forpligtet til at tilrette deres arbejdstid med en rimelig balance mellem undervisning, forberedelse og øvrige aktiviteter. For at opnå en balancering af opgaverne for blandt andet deltidsansatte medarbejdere, reduceres det maksimale undervisningstimetal. For de medarbejdere, der ikke er fuldtidsbeskæftigede på skolen, reduceres det maksimale undervisningstimetal tilsvarende i forhold til beskæftigelsesgraden. Ligeledes reduceres den maksimale undervisningstid for TR og AMR i forhold til det aftalte tidsforbrug. I forhold til medarbejdere på nedsat tid nedsættes tilstedeværelsestiden forholdsmæssigt med samme procentvise sats som den nedsatte arbejdstid. Det samme gælder for aldersreduktion og medarbejdere der har tid til lejrskoler. Vikartimer Hvis medarbejderne varetager vikartimer, skal disse fremgå af opgaveoversigten og af grundskemaet. Tilfældigt opståede vikartimer skal aftales mellem medarbejder og leder. En vikartime i en sådan situation kan enten betyde overarbejde eller en omfordeling af arbejdet. Overarbejde vil sige, at medarbejderen og lederen aftaler, at det påtænkte arbejde medarbejderen skulle udføre på vikartidspunktet lægges uden for tilstedeværelsestiden. En omfordeling vil betyde, at lederen skal pege på en anden opgave medarbejderen ikke skal løse. Opgaveoversigt og opgørelse af arbejdstid Forud for hver normperiode (skoleåret) udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den enkelte lærer/børnehaveklasseleder, og den udleveres til medarbejderne senest fire uger før normperioden påbegyndes. Opgaveoversigten angiver de overordnede opgaver, den enkelte medarbejder påtænkes at skulle løse i normperioden og udgør et helt årsværk.

4 Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer med det aftalte værdipapir som grundlag, hvor der blandt andet afstemmes forventninger til arbejdsopgavernes omfang, så der er balance mellem opgaverne og den enkeltes nettoarbejdstid. Side4/5 Skoleledelsen er løbende opmærksom på medarbejdernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte medarbejder efter behov. Skulle der i løbet af skoleåret opstå et behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringerne. Det kan eksempelvis betyde, at der skal ske en omprioritering af opgaverne inden for den givne ramme, således at nogle opgaver må nedprioriteres eller ikke længere løses, fordi nye er kommet til. Hvis der kommer nye opgaver til, som ikke er muligt at løse indenfor den samlede årlige arbejdstid, aftaler ledelsen og medarbejderne den tidsmæssige ramme for opgaven, og dette vil i givet fald betyde overarbejde. Ved afslutningen af normperioden opgøres medarbejdernes arbejdstid jf. 7 - hvis der er aftalt overarbejde i løbet af året, fremgår dette af denne opgørelse. Den præsterede arbejdstid gøres op som en sum af medarbejdernes årlige fastlagte tilstedeværelsestid, de yderligere ledelsesplacerede timer samt en eventuelt aftalt overarbejdstid. Ledelsen skal sikre, at de planlagte undervisningstimer for skoleåret er beskrevet i forhold til det udvidede undervisningsbegreb. Ledelsen sikrer, at undervisningstimetallet er kendt af medarbejderen ved normperiodens start. Disse danner baggrund for den løbende udbetaling af undervisningstillæg jf. overenskomstens 5 stk. 2. AMR, TR og MED-udvalg Til funktionen som fællestillidsrepræsentant afsættes der timer til en fuldtidsansat FTR, som dækker hele overenskomstområdet. På den enkelte skole afsættes 100 timer pr skole og 4,5 time pr. medarbejder indenfor overenskomstområdet til tillidsrepræsentanten. Tiden medtages i opgaveoversigten og placeres som udgangspunkt i tilstedeværelsestiden. Tillidsrepræsentanten registrerer løbende den anvendte tid med angivelse af opgavernes indhold og omfang. Skolelederne skal være opmærksomme på i deres planlægning, at FTR kan planlægge fælles TR møder 10 gange om året, samt hvis der opstår særlige behov. Disse møder placeres i Frederikshavn mandage fra kl FTR kan i samme tidsrum planlægge fællesmøder for AMR/TR fire gange om året, samt hvis der opstår særlige behov. Til varetagelse af funktionen som AMR afsættes den nødvendige tid, dog således at der i opgaveoversigten forlods medregnes 30 timer pr. skole samt 0,5 time pr. medarbejder, som arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer.

5 Fællestillidsrepræsentanten kan om mandagen planlægge med fælles TR/AMR møder 4 gange om året, og hvis der opstår særlige behov. I MED-udvalgene kan blandt andet følgende drøftes: Side5/5 - Retningslinjer for fagfordelingen - Mål og rammer for teamsamarbejdet - Tilgængeligheden af de lokale styringsdokumenter - Rammer for placeringen af arbejdsopgaverne - Opfølgning Der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter for Frederikshavn Kommune og Lærerkreds Nord. Følgegruppen mødes efter behov og drøfter implementeringen af arbejdstidsbestemmelserne, og søger at afklare eventuelle uenigheder om udmøntningen på skoleniveau. Ved udgangen af skoleåret 2014/2015 evalueres den fælles planlægningsramme og en eventuelt justering foretages på baggrund af evalueringen. Lars Busk Hansen Lærerkreds Nord Vibeke Post Madsen Undervisningschef

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere