Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler"

Transkript

1 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

2

3 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

4 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Moderniseringsstyrelsen hjemmeside

5 Indhold Indhold 1 Nye arbejdstidsregler den 1. august Tjenestemændenes arbejdstidsregler Fra timetælleri til dialog om opgaven Det nye ledelsesrum Ledelsesret og -pligt Lokale aftaler 9 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale Forskellige regelsæt Lærere med dagarbejde Lærere med døgnarbejde Sondringen mellem lærere med og uden almindelig dagarbejdstid Læsevejledning til kapitler om arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdstiden Lærernes særlige værnsregler Årsnorm Beregning af den årlige arbejdstid Lærere med døgnarbejde Fastlæggelse af arbejdstiden Tilstedeværelse og hjemmearbejde Tilrettelæggelse af pauser Lejrskoler, hytteture mv Prøver/eksamen Ferie og særlige feriedage Ferie Særlige feriedage Særlige regler for lærere med dagarbejde Ulempetillæg Weekendgodtgørelse Ulempetillæg til lærere på produktionsskoler Særlige regler for lærere med døgnarbejde Fridage Godtgørelse ved inddragelse af fastlagt fridag Arbejde på ubekvemme tidspunkter Ulempetillæg til lærere på produktionsskoler... 27

6 Indhold 8 Opgørelse af arbejdstiden Årsopgørelse Arbejdstid Pauser Fravær med løn Lejrskoler, hytteture mv Prøver/eksamen Rejsetid Rådighedstjeneste Tilkald Delt tjeneste Overarbejde Tidsregistrering Overgangsordning Hovedprincipper Produktionsskolerne Samarbejde og dialog Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Ledelsens informationspligt Emner for samarbejdsudvalget Fastlæggelse af retningslinjer/principper Samarbejdsudvalget som dialogforum Tillidsrepræsentantens nye rolle Tillidsrepræsentanter i staten Opgaver Samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant Rammer for arbejdets udførelse Forandringer og ledelse Hvileperioder og fridøgn Daglig hvileperiode Ugentligt fridøgn Undtagelser Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Bilag 51 Tjenesteplaner hvad gælder? Er ledelsen forpligtet til at udarbejde en opgaveoversigt? Kan ledelsen planlægge arbejdstiden fleksibelt? Er arbejdstiden opgjort ved en tjenesteplan?... 52

7 Kapitel 1 1 Nye arbejdstidsregler den 1. august 2014 Nyt kapitel Moderniseringsstyrelsen udsender denne vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler med det formål at understøtte lederne i håndteringen af de nye rammer for lærernes arbejdstid. Den 1. august 2014 trådte nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. De nye arbejdstidsregler indebærer, at centralt og lokalt aftalte bindinger på anvendelsen af arbejdstiden og bestemmelser, der har sammenhæng hermed, ophæves. Ledelsen får ret til at lede og fordele arbejdet og dermed mulighed for løbende at prioritere ressourcerne. Det er en fast og langvarig arbejdsretlig praksis i Danmark, at lovgivning, der som lov nr. 409 afslutter en konflikt, umiddelbart efter vedtagelsen fungerer som en kollektiv overenskomst og anerkendes som sådan af arbejdsmarkedets parter. Uenigheder om bestående overenskomster og aftaler løses i det fagretlige system, hvor uenigheden i sidste ende kan indbringes for faglig voldgift. Løn- og ansættelsesvilkårene for lærerne på produktionsskoler fremgår af Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 20. juni 2014 om organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler. Den består af en teknisk sammenskrivning af den forlængede og fornyede overenskomst med de ændringer, der fremgår af lov nr Cirkulæret kan findes på her. 1.1 Tjenestemændenes arbejdstidsregler De nye arbejdstidsregler for ikke-akademiske lærere i staten samt lærere i kommunerne og regionerne følger tjenestemændenes arbejdstidsaftale med enkelte modifikationer. Arbejdstidsaftalen regulerer de overordnede rammer for medarbejdernes arbejdstid så som arbejdstidens tilrettelæggelse og opgørelse, men indeholder ikke bindinger på selve anvendelsen af arbejdstiden. 1.2 Fra timetælleri til dialog om opgaven De nye arbejdstidsregler er et markant paradigmeskifte. 1. august 2014 fik lederne på tværs af undervisningsinstitutionerne det samme ledelsesrum, herunder mulighed for at prioritere ressourcerne som alle andre ledere. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

8 Kapitel 1 Nye arbejdstidsregler den 1. august 2014 De nye arbejdstidsregler er en helt ny måde at tænke og tilrettelægge arbejdet for både ledere og lærere på skolerne. Fokus på timer og minutter skal erstattes med fokus på opgaveløsningen. En tæt dialog mellem ledelse og medarbejder er en forudsætning for, at implementeringen af de nye regler fører til en bedre skole for eleverne og en mere attraktiv arbejdsplads for lærerne. Vi har et transfervindue. Det er nu Noget skal være anderledes på alle skoler den 1. august 2014 Et paradigmeskifte eller en kulturforandring tager tid, og 1. august 2014 er en milepæl i forhold til forandringsprocessen. Fra denne dato skal noget været forandret. 6 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

9 Kapitel 2 2 Det nye ledelsesrum Nyt kapitel Med de nye arbejdstidsregler skal den enkelte leder kende sit ledelsesrum og bruge det til at anvende personaleressourcer på en måde, der bedst muligt understøtter institutionens strategiske mål og kerneopgaver. Overgangen fra detaljerede regler og akkorder til nye rammer for anvendelsen af lærernes arbejdstid medfører, at ledelsen skal udfylde rammerne lokalt i dialog med lærerne med udgangspunkt i elevernes behov, lærernes kompetencer mv. Ledelsen skal udøve god personaleledelse baseret på tillid, dialog og sparring. Det forudsætter blandt andet en løbende dialog mellem nærmeste leder og lærer om fx mål med undervisningen, prioritering af opgaver, forventninger til kvaliteten i undervisningen, samarbejdet i lærerteams mv. Den løbende dialog mellem leder og lærer er et naturligt element i god personaleledelse og skal ikke forveksles med tjenstlige samtaler. Ledelsesret og -pligt 2.1 Ledelsen spiller en afgørende rolle for en vellykket implementering af de nye arbejdstidsregler på skolen. Som arbejdsgiver har man både ret og pligt til at lede og fordele arbejdet. Mere konkret er ledelsesretten en bred vifte af forskellige beføjelser, som giver ledelsen ret til at: Antage og afskedige medarbejdere Give direktiver for arbejdets udførelse Fastlægge arbejdstiden inden for de grænser, der måtte være overenskomstmæssigt fastlagt Udstede ordensregler og nærmere bestemmelser om ophold på arbejdspladsen Indføre kontrolforanstaltninger På områder, hvor der ikke er fastsat regler og aftaler, gælder ledelsesretten. En vigtig del af ledelsesretten er det såkaldte fortolkningsfortrin. Fortolkningsfortrinnet giver lederen ret til at lægge sin fortolkning af overenskomster og aftaler til grund, hvis der opstår uenighed mellem ledelse og medarbejdere om forståelsen af en bestemmelse i overenskomsten eller aftalen. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

10 Kapitel 2 Det nye ledelsesrum Lederens fortolkning af reglerne er derfor bindende for medarbejderne, indtil det modsatte måtte blive slået fast i forbindelse med et mæglingsmøde eller en faglig voldgift. Det gælder, uanset om medarbejderne, tillidsrepræsentanten eller organisationen er uenige i lederens fortolkning af reglerne. Fortolkningsfortrinnet sigter på at sikre en uforstyrret arbejdsgang, når der opstår uenighed om forståelsen af overenskomster og aftaler. 8 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

11 Kapitel 3 3 Lokale aftaler Nyt kapitel Alle lokale aftaler både kollektive og individuelle aftaler samt kutymer om anvendelsen af lærernes arbejdstid blev ophævet med virkning fra 1. august i tjenestemændenes arbejdstidsaftale giver adgang til at fravige eller supplere aftalens bestemmelser ved lokal aftale. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel. Efter udløbet af den lokale aftale gælder bestemmelserne i tjenestemændenes arbejdstidsaftale. Den almindelige adgang til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der tilpasser de centralt aftalte arbejdstidsregler til de lokale forhold og de konkrete personalegrupper, vil således gælde på undervisningsområdet som på alle andre områder. Der er principielt ingen begrænsninger med hensyn til indholdet af de fravigelser eller supplementer til de centralt aftalte regler, som kan aftales lokalt. På undervisningsområdet, som på alle andre områder, er det imidlertid ikke intentionen, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. I forbindelse med implementeringen af de nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet vil der derfor være fokus på, at der ikke indgås lokale aftaler, der genindfører de aftalebindinger på, hvad lærerne skal lave i deres arbejdstid, som netop er ophævet med lov nr Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, som er indgået i henhold til de tidligere gældende arbejdstidsregler, blev med loven videreført i overensstemmelse med deres indhold og bortfaldt senest pr. 1. august 2014 i forbindelse med de nye arbejdstidsreglers ikrafttræden. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

12 Kapitel 3 Lokale aftaler 10 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

13 Kapitel 4 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale Nyt kapitel Lærerne på produktionsskolerne følger pr. 1. august 2014 tjenestemændenes arbejdstidsaftale, som udover at gælde for tjenestemænd i staten også allerede omfatter mange af de overenskomstansatte i staten, fx kontorfunktionærer, håndværkere og ufaglærte medarbejdere. Det følger af 3 i organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler, at lærerne følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Der anføres dog videre, at arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperiode), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode. Arbejdstidsaftalen regulerer de overordnede rammer for medarbejdernes arbejdstid så som arbejdstidens tilrettelæggelse og opgørelse. Aftalen indeholder ikke bindinger på selve anvendelsen af arbejdstiden. Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten 4.1 Forskellige regelsæt Tjenestemændenes arbejdstidsregler består af to delvis forskellige regelsæt et for ansatte med almindelig dagarbejdstid (dagarbejde) og et for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig dagarbejdstid (døgnarbejde). Begge grupper er omfattet af en række fælles bestemmelser. Det er ledelsen, der efter en konkret vurdering afgør, om en lærer er omfattet af reglerne for dag- eller døgnarbejde. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

14 Kapitel 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale Tjenestemændenes arbejdstidsaftale Lærere med dagarbejde Lærere med dagarbejde har en arbejdstid, der normalt er placeret i tidsrummet fra kl. 06 til kl. 19 på ugens 5 første dage, og som derfor normalt har fri i weekenderne. Med almindelig dagarbejdstid, hvor udgangspunktet er, at arbejdstiden placeres på ugens fem første dage, og hvor man normalt holder fri i weekenden, kompenseres der for arbejde på ubekvemme tidspunkter, altså om aftenen eller i weekender/helligdage, jf. kapitel 6 om særlige regler for lærere med dagarbejde. Når en lærer, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagsarbejdstid, undtagelsesvis arbejder uden for almindelig dagsarbejdstid, fx ved aftenmøder, skolefester eller lignende, bliver læreren ikke omfattet af regelsættet for døgnarbejde, men får ulempetillæg og weekendgodtgørelse efter de særlige regler, der gælder for lærere med dagarbejde, jf. kapitel Lærere med døgnarbejde Lærere med døgnarbejde har en arbejdstid, der normalt er placeret helt eller delvis uden for normal dagarbejdstid. Reglerne tager højde for den fysiske og psykiske belastning, der kan være forbundet med skiftende og ubekvemme arbejdstider. Af samme årsag er der regler om frihedsopsparing og godtgørelse for inddragelse af planlagt frihed samt særlige tillæg, jf. kapitel 7 om særlige regler for lærere med døgnarbejde. Det er ledelsens tilrettelæggelse af arbejdstiden, som er afgørende for, om læreren er omfattet af reglerne for døgnarbejde. En lærer med almindeligt dagarbejde bliver ikke 12 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

15 Kapitel 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale døgnarbejder, fordi læreren selv vælger at placere en del af sin arbejdstid uden for almindelig dagarbejdstid, fx i forbindelse med forberedelse af undervisningen Sondringen mellem lærere med og uden almindelig dagarbejdstid De to regelsæt varetager to forskellige hensyn. Det ene er ikke bedre end det andet, men tager hver i sær højde for forskellige måder at arbejde på. Det er således afgørende for, hvilket af de to regelsæt læreren skal følge, om arbejdstiden må anses for normalt at være placeret uden for almindelig dagarbejdstid. Tjenestemændenes arbejdstidsaftale angiver ikke præcise kriterier for, hvornår arbejdstiden for en medarbejder må anses for normalt at være placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid. Der er ikke fastsat detaljerede regler om, at fx aften-, nat-, eller weekendarbejde inden for en given periode medfører, at den ansattes normale arbejdstid må anses for delvis at være placeret uden for almindelig dagarbejdstid, og den ansatte dermed for omfattet af reglerne for døgnarbejde. Ledelsen foretager en konkret vurdering af, hvorvidt læreren er omfattet af reglerne for dagarbejde eller døgnarbejde. I vurderingen skal der tages højde for, at reglerne for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid, i højere grad tager hensyn til den fysiske og psykiske belastning ved skiftende og ubekvemme arbejdstider, fx ved at en del af ulempebetalingen ydes i form af frihedsopsparing. Når der tages stilling til, hvilket af de to regelsæt en lærer skal følge, bør der derfor lægges vægt på, om der regelmæssigt forekommer planlagt arbejdstid uden for almindelig dagarbejdstid, hyppigheden af dette samt den tidsmæssige udstrækning og belastning. 4.2 Læsevejledning til kapitler om arbejdstid I kapitel 5 gennemgås de fælles bestemmelser for tilrettelæggelse af arbejdstiden for alle lærere. Dernæst beskrives de særlige regler for lærere med dagarbejde i kapitel 6. De særlige regler for lærere med døgnarbejde beskrives i kapitel 7. I kapitel 8 gennemgås de fælles bestemmelser for opgørelse af arbejdstiden. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

16 Kapitel 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale 14 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

17 Kapitel 5 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden Nyt kapitel Formålet med lærernes nye arbejdstidsregler er blandt andet, at lærerne skal tilbringe en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne og være mere tilgængelige for elever, lærerkollegaer og ledelsen på skolen. 5.1 Lærernes særlige værnsregler I de nye arbejdstidsregler findes en række værnsregler. Værnsreglerne følger ikke af tjenestemændenes arbejdstidsregler, men er særlige for undervisningsområdet. Værnsreglerne fastlægger en overordnet ramme for tilrettelæggelsen af arbejdstiden samt ledelsens dialog med læreren om arbejdsopgaverne. Lærernes særlige værnsregler Arbejdets tilrettelæggelse ( 3, stk. 3) Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne Til bestemmelsen om arbejdets tilrettelæggelse er tilknyttet følgende cirkulærebemærkning: Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet Lærerens opgaveoversigt ( 3, stk. 4 og 5) Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden Hvis der i løbet af normperioden er behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer Til bestemmelsen om udarbejdelse af en opgaveoversigt er tilknyttet følgende cirkulærebemærkninger: Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der blandt andet afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

18 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden Ledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov Med indførelse af nye arbejdstidsregler er det ledelsens ansvar at være i løbende dialog med lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for deres arbejdstid. For at understøtte denne dialog kan der på den enkelte skole etableres et tidsregistreringssystem. På produktionsskolerne sætter de særlige værnsregler alene en overordnet ramme for tilrettelæggelsen og anvendelsen af arbejdstiden. Det er fx fortsat muligt at planlægge med møder om aftenen og i weekender. Det er også muligt at dele arbejdstiden op, såkaldt delt tjeneste, hvis ledelsen finder det nødvendigt. Opgaveoversigten skal sætte rammerne for lærerens arbejde og skal som udgangspunkt indeholde lærerens hovedarbejdsopgaver. Når der opstår behov for ændringer i lærerens arbejdsopgaver i løbet af året, skal dette drøftes med læreren. Der er dog ikke krav om et bestemt varsel på et antal dage, timer eller lignende. Ligeledes gives der ikke særlige tillæg for ændringer i lærerens opgaveoversigt. Opgaveoversigten er dynamisk og er således ikke udtryk for en udtømmende liste over lærerens arbejdsopgaver. Lærerens opgaveoversigt skal ikke indeholde konkrete timetal for forberedelse, tilstedeværelse undervisning mv. Oplysninger om, hvornår læreren skal møde på arbejde, undervise mv. kan kommunikeres på anden vis, fx ved samtaler, via intranet mv. Det er ikke et krav, at oplysningerne fremgår af opgaveoversigten. I tjenestemændenes arbejdstidsaftale omtales begrebet tjenesteplaner. Tjenesteplaner skal ikke forveksles med opgaveoversigten. Der henvises til den vedlagte vejledning om tjenesteplaner, jf. bilag Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

19 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden 5.2 Årsnorm Lærerne er fortsat omfattet af en årsnorm, jf. 3, stk. 2. Årsnormen fastlægger den årlige arbejdstid, som lærerne skal præstere. Arbejdstiden kan derfor tilrettelægges fleksibelt over en periode på et år og skal først opgøres ved normperiodens slutning, jf. kapitel 8 om opgørelse af arbejdstiden. Fremover skal årsnomen beregnes konkret for den enkelte normperiode, jf. afsnit om beregning af den årlige arbejdstid. Lærerne har ikke længere en generel fastsat årsnorm på 1924 timer, 1680 timer, 1671 timer eller lignende er et beregningsteknisk timetal, der alene anvendes ved fastsættelse af timelønnen, herunder overtidsbetaling og lønfradrag. Arbejdstiden for en fuldtidsansat lærer udgør gennemsnitlig 37 timer om ugen, 7,4 timer pr. arbejdsdag. En deltidsansat lærers arbejdstid er forholdsmæssigt nedsat. Årsnormen kan følge skoleåret, kalenderåret eller en anden 12-måneders periode. Det er ledelsen, der fastlægger placeringen af normperioden. Hvis man fx ønsker at omlægge normen fra skoleår (med start 1. august) til kalenderår, vil man i overgangsfasen skulle opgøre arbejdstiden efter en kortere normperiode på 5 måneder. Med hensyn til opgørelsen af arbejdstiden pr. 1. august 2014 ved de nye arbejdstidsreglers ikrafttræden henvises til kapitel 11 om overgangsordning Beregning af den årlige arbejdstid Man skal ikke tilrettelægge efter eller sammenholde den præsterede arbejdstid med 1924 timer. Den faktiske årsnorm vil variere fra år til år, afhængigt af blandet andet skudår og antallet af søgnehelligdage. Den årlige arbejdstid beregnes for en periode på 1 år (normperioden). Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af arbejdsdage. Antallet af arbejdsdage beregnes som antallet af kalenderdage fratrukket fridage og søgnehelligdage, det vil sige helligdage, der falder på andre ugedage end søndag. Søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri, fratrækkes ikke ved beregningen. Fridage er som udgangspunkt defineret som lørdage og søndage. Der er ikke fastsat generelle regler om frihed på grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Disse dage er som udgangspunkt almindelige arbejdsdage. Der kan dog på den enkelte institution være praksis/kutyme for at give frihed med løn på en eller flere af disse dage. Den årlige arbejdstid skal ikke ændres, hvis en eller flere af årets fridage efterfølgende inddrages. Det hænger sammen med, at arbejdet på fridagen ikke indgår i den almindelige arbejdstidsopgørelse, men godtgøres særskilt, jf. kapitel 6 om særlige regler for lærere med dagarbejde og 7 og særlige regler for lærere med døgnarbejde. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

20 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden Lærere med døgnarbejde For lærere med dagarbejde er lørdage og søndage som udgangspunkt fridage. Dette kan være anderledes ved døgnarbejde, fx kan læreren have fast fri hver mandag. Lærere med døgnarbejde har ret til fridage efter 15 i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, jf. kapitel 7 om særlige regler for lærere med døgnarbejde. Fordelingen af fridage og søgnehelligdage i normperioden kan være anderledes ved døgnarbejde. Beregningen af den årlige arbejdstid for lærere med døgnarbejde kan derfor adskille sig fra det resultat, der gælder for lærere med dagarbejde. Eksempel på beregning af norm for skoleåret 2014/2015 Antal kalenderdage er 365 Antal søgnehelligdage er 9 Antal fridage er = 252 arbejdsdage 252 x 7,4 = 1.864,8 timer 5.3 Fastlæggelse af arbejdstiden Den ugentlige arbejdstid er på gennemsnitlig 37 timer og kan variere hen over året. Ledelsen kan fx tilrettelægge arbejdstiden på en sådan måde, at den ugentlige arbejdstid i nogle perioder udgør mere end 37 timer, mens den i andre perioder udgør mindre end 37 timer eventuelt helt ned til 0 timer (0-dage). Ledelsen fastlægger den daglige arbejdstid. Det betyder, at man som leder kan operere med udgangspunkt i en fast planlægning med 7,4 timer pr. arbejdsdag. Det er dog også muligt, at planlægge med et varierende timetal, fx at fastlægge, hvor mange timer læreren skal være på arbejde de enkelte arbejdsdage. 18 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

21 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden Ledelsen kan også vælge ikke at planlægge lærerens arbejdstid fuldt ud. I så fald vil læreren ikke have et fast defineret arbejdstimetal for de enkelte arbejdsdage. Det vil derfor i en vis grad være op til læreren selv at fastlægge tidsrammen for de enkelte arbejdsdage. Dette er indenfor rammerne af tjenestemændenes arbejdstidsaftale og kræver derfor ikke en lokalaftale. De nye arbejdstidsregler har givet ledelsen fuld rådighed over arbejdstidsressourcen og dermed mulighed for at flytte rundt på opgaverne mellem lærerne og udligne eventuelle arbejdspukler i løbet af normperioden. Efter arbejdstidsdirektivet, som er implementeret med aftale af 18. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, jf. cirkulære nr. 91 af 18. juli 2003, må den gennemsnitlige arbejdstid for en lærer i løbet af en syvdages periode dog ikke overstige 48 timer beregnet over en periode på 12 måneder. Eksempler på en lærers ugentlige arbejdstid Arbejdstid ved fuldtidsbeskæftigelse Det årlige timetal, der 0-dage skal præsteres Lærernes arbejdsdage Faktisk arbejdstid 7,4 timer dagligt Eksempel 1 37 timer ugentlig i gennemsnit 1642,8 timer Ingen 222 dage 37 timer ugentligt ekskl. frokostpause Eksempel 2 37 timer ugentlig i gennemsnit 1642,8 timer 22 dage (efterår, jul, vinter og påske) 200 dage 8,2 timer dagligt 41 timer ugentligt ekskl. frokostpause Note: I eksemplet er der taget udgangspunkt i et skoleår med 261 kalenderdage ekskl. lørdage/søndage og 9 søgnehelligdage. Læreren afholder alle feriedage og særlige feriedage i normperioden. Antallet af timer, der skal præsteres, er udregnet ud fra (261x7,4)-(9x7,4)-((25+5)x7,4). Lærerens ugentlige arbejdstid er således afhængig af antallet af dage, hvor læreren skal arbejde. 5.4 Tilstedeværelse og hjemmearbejde Udgangspunktet for de nye arbejdstidsregler er, at læreren er til stede på sin arbejdsplads i hele arbejdstiden. Det er ledelsen på skolen, der afgør, hvor en lærer skal udføre sit arbejde. Ledelsen kan således pålægge læreren at udføre arbejdet på arbejdspladsen eller på andre af ledelsen anviste steder, fx i forbindelse med lejrskoler og hytteture. En leder kan i kraft af ledelsesretten imødekomme en lærers ønske om at udføre arbejdsopgaver i hjemmet. Ligesom det foregår på andre arbejdspladser. Ledelsen kan dog ikke pålægge læreren at arbejde hjemme, hverken i kraft af ledelsesretten eller ved indgåelse af en kollektiv lokal aftale. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

22 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden En sådan imødekommelse er ikke en fravigelse af de nye arbejdstidsregler, men en del af ledelsesretten. Derfor kræver det ikke, at der indgås en lokal aftale, for at en lærer kan arbejde hjemme. 5.5 Tilrettelæggelse af pauser Det er ledelsen, som fastlægger, i hvilket omfang eventuelle pauser medregnes i arbejdstiden. Tjenestemændenes arbejdstidsaftale indeholder alene regler om pauser i tilfælde af, at ledelsen vælger at indlægge pauser i løbet af arbejdsdagen, som indgår i arbejdstiden. Lærerne skal naturligvis have lejlighed til at spise frokost, hvis de er på skolen hele eller det meste af dagen. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at der automatisk ydes en betalt pause. Der er således ikke noget i vejen for, at der efter de nye arbejdstidsregler planlægges med en spisepause i løbet af dagen, som ikke indgår i arbejdstiden. Efter arbejdstidsdirektivet, som er implementeret med aftale af 18. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, jf. cirkulære nr. 91 af 18. juli 2003, har ansatte, hvis daglige arbejdstid overstiger seks timer, ret til en pause af et sådant omfang og med en sådan placering inden for arbejdsdagen, at formålet med pausen tilgodeses. Pausen skal således ikke placeres umiddelbart efter den pågældende er mødt på arbejde eller umiddelbart inden arbejdstidens ophør. Reglerne fastlægger ikke pausens længde og tager ikke stilling til, om pausen skal medregnes i arbejdstiden. Såfremt en pause medregnes i arbejdstiden, må læreren ikke forlade arbejdsstedet og skal være til rådighed. Opstår et behov, vil der i pausen kunne gives orientering til lærerne, og kolleger og elever kan kontakte læreren med henblik på at vende faglige spørgsmål og lignende. Hvis ledelsen tilrettelægger arbejdsdagen med en pause, som ikke tæller med i arbejdstiden, skal læreren ikke stå til rådighed og må dermed forlade arbejdsstedet i pausen. 5.6 Lejrskoler, hytteture mv. Lejrskoler, hytteture mv. er en arbejdsopgave, som alle andre arbejdsopgaver. De nye arbejdstidsregler angiver alene den overordnede ramme, som skal udfyldes lokalt på skolen. Det gælder også i forbindelse med lejrskoler, hytteture mv.. En lejrskole kan have meget forskellig karakter, med hensyn til fx varighed, destination, begivenhedsforløb og elevernes alder. Ledelsen har mulighed for at tilrettelægge arbejdet på lejrskoler, hytteture mv. efter de faktiske forhold. Dermed skal der tages stilling til, hvornår læreren er på arbejde, hvornår læreren står til rådighed, samt hvornår læreren har fri. Lejrskoler, hytteture mv. adskiller sig således ikke fra andre opgaver. 5.7 Prøver/eksamen Medvirken til prøver/eksamen tilrettelægges og opgøres på linje med andre opgaver. 20 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

23 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden 5.8 Ferie og særlige feriedage Ferie Ferie kan ikke forlods fradrages i arbejdstiden. Retten til 5 ugers ferie fremgår af ferieloven. Det er ledelsen, der efter drøftelse med læreren træffer den endelige afgørelse om feriens placering. Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned har fastsat andet, anses ferien for placeret med 5 hverdage fra og med den 1. august ved skoleårets start samt de 20 hverdage, der ligger umiddelbart forud for den 1. august ved skoleåret slutning Særlige feriedage Retten til 5 særlige feriedage følger ikke af ferieloven men af ferieaftalen. Skolen og den ansatte kan i stedet for afvikling af de særlige feriedage indgå aftale om, at de særlige feriedage godtgøres kontant ved skoleårets udløb. Ved udbetaling ydes kontant godtgørelse i henhold til ferieaftalen. Godtgørelsen for samtlige fem særlige feriedage udgør 2,5 pct. af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. For hver afholdt særlig feriedag nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt. Såfremt det aftales, at de særlige feriedage skal udbetales, følges reglerne herom i ferieaftalen. Der henvises til ferieaftalen, jf. cirkulære nr af 9. november 2005 samt ferievejledningen. Ferieaftalen Ferievejledningen Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Juli 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse Juni 2014 Vejledning

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL) PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057 Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL) - 2 Uoverensstemmelsen anga r forståelsen af 7, stk. 1, nr. 7, i

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler DGI-byen, København, 24. marts 2014 Program Kl. 13.00 Kl. 13.05 Kl. 13.35 Kl. 14.10 Kl. 14.45 Kl. 15.15 Kl. 15.40 Kl. 16.05 Kl. 16.20

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Hotel Frederik II, Slagelse, 26. marts 2014 Program Kl. 09.00 Velkomst Kl. 09.05 Tema 1: Kvalitetsløft på de frie grundskoler Kl. 09.35

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 018-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-510-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Disposition - indhold Hvem er vi? Politiske beslutninger indtil nu Uddannelsesudvalget Arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 027-15 J.nr. 2014-1513-0156 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Overenskomst OK 15 Arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) med Uddannelsesforbundets kommentarer

Overenskomst OK 15 Arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) med Uddannelsesforbundets kommentarer Overenskomst OK 15 Arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) med Uddannelsesforbundets kommentarer August 2015 Side 1 Overenskomst OK 15 om arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) - med Uddannelsesforbundets kommentarer

Læs mere