Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler"

Transkript

1 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

2

3 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

4 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Moderniseringsstyrelsen hjemmeside

5 Indhold Indhold 1 Nye arbejdstidsregler den 1. august Tjenestemændenes arbejdstidsregler Fra timetælleri til dialog om opgaven Det nye ledelsesrum Ledelsesret og -pligt Lokale aftaler 9 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale Forskellige regelsæt Lærere med dagarbejde Lærere med døgnarbejde Sondringen mellem lærere med og uden almindelig dagarbejdstid Læsevejledning til kapitler om arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdstiden Lærernes særlige værnsregler Årsnorm Beregning af den årlige arbejdstid Lærere med døgnarbejde Fastlæggelse af arbejdstiden Tilstedeværelse og hjemmearbejde Tilrettelæggelse af pauser Lejrskoler, hytteture mv Prøver/eksamen Ferie og særlige feriedage Ferie Særlige feriedage Særlige regler for lærere med dagarbejde Ulempetillæg Weekendgodtgørelse Ulempetillæg til lærere på produktionsskoler Særlige regler for lærere med døgnarbejde Fridage Godtgørelse ved inddragelse af fastlagt fridag Arbejde på ubekvemme tidspunkter Ulempetillæg til lærere på produktionsskoler... 27

6 Indhold 8 Opgørelse af arbejdstiden Årsopgørelse Arbejdstid Pauser Fravær med løn Lejrskoler, hytteture mv Prøver/eksamen Rejsetid Rådighedstjeneste Tilkald Delt tjeneste Overarbejde Tidsregistrering Overgangsordning Hovedprincipper Produktionsskolerne Samarbejde og dialog Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Ledelsens informationspligt Emner for samarbejdsudvalget Fastlæggelse af retningslinjer/principper Samarbejdsudvalget som dialogforum Tillidsrepræsentantens nye rolle Tillidsrepræsentanter i staten Opgaver Samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant Rammer for arbejdets udførelse Forandringer og ledelse Hvileperioder og fridøgn Daglig hvileperiode Ugentligt fridøgn Undtagelser Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Bilag 51 Tjenesteplaner hvad gælder? Er ledelsen forpligtet til at udarbejde en opgaveoversigt? Kan ledelsen planlægge arbejdstiden fleksibelt? Er arbejdstiden opgjort ved en tjenesteplan?... 52

7 Kapitel 1 1 Nye arbejdstidsregler den 1. august 2014 Nyt kapitel Moderniseringsstyrelsen udsender denne vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler med det formål at understøtte lederne i håndteringen af de nye rammer for lærernes arbejdstid. Den 1. august 2014 trådte nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. De nye arbejdstidsregler indebærer, at centralt og lokalt aftalte bindinger på anvendelsen af arbejdstiden og bestemmelser, der har sammenhæng hermed, ophæves. Ledelsen får ret til at lede og fordele arbejdet og dermed mulighed for løbende at prioritere ressourcerne. Det er en fast og langvarig arbejdsretlig praksis i Danmark, at lovgivning, der som lov nr. 409 afslutter en konflikt, umiddelbart efter vedtagelsen fungerer som en kollektiv overenskomst og anerkendes som sådan af arbejdsmarkedets parter. Uenigheder om bestående overenskomster og aftaler løses i det fagretlige system, hvor uenigheden i sidste ende kan indbringes for faglig voldgift. Løn- og ansættelsesvilkårene for lærerne på produktionsskoler fremgår af Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 20. juni 2014 om organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler. Den består af en teknisk sammenskrivning af den forlængede og fornyede overenskomst med de ændringer, der fremgår af lov nr Cirkulæret kan findes på her. 1.1 Tjenestemændenes arbejdstidsregler De nye arbejdstidsregler for ikke-akademiske lærere i staten samt lærere i kommunerne og regionerne følger tjenestemændenes arbejdstidsaftale med enkelte modifikationer. Arbejdstidsaftalen regulerer de overordnede rammer for medarbejdernes arbejdstid så som arbejdstidens tilrettelæggelse og opgørelse, men indeholder ikke bindinger på selve anvendelsen af arbejdstiden. 1.2 Fra timetælleri til dialog om opgaven De nye arbejdstidsregler er et markant paradigmeskifte. 1. august 2014 fik lederne på tværs af undervisningsinstitutionerne det samme ledelsesrum, herunder mulighed for at prioritere ressourcerne som alle andre ledere. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

8 Kapitel 1 Nye arbejdstidsregler den 1. august 2014 De nye arbejdstidsregler er en helt ny måde at tænke og tilrettelægge arbejdet for både ledere og lærere på skolerne. Fokus på timer og minutter skal erstattes med fokus på opgaveløsningen. En tæt dialog mellem ledelse og medarbejder er en forudsætning for, at implementeringen af de nye regler fører til en bedre skole for eleverne og en mere attraktiv arbejdsplads for lærerne. Vi har et transfervindue. Det er nu Noget skal være anderledes på alle skoler den 1. august 2014 Et paradigmeskifte eller en kulturforandring tager tid, og 1. august 2014 er en milepæl i forhold til forandringsprocessen. Fra denne dato skal noget været forandret. 6 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

9 Kapitel 2 2 Det nye ledelsesrum Nyt kapitel Med de nye arbejdstidsregler skal den enkelte leder kende sit ledelsesrum og bruge det til at anvende personaleressourcer på en måde, der bedst muligt understøtter institutionens strategiske mål og kerneopgaver. Overgangen fra detaljerede regler og akkorder til nye rammer for anvendelsen af lærernes arbejdstid medfører, at ledelsen skal udfylde rammerne lokalt i dialog med lærerne med udgangspunkt i elevernes behov, lærernes kompetencer mv. Ledelsen skal udøve god personaleledelse baseret på tillid, dialog og sparring. Det forudsætter blandt andet en løbende dialog mellem nærmeste leder og lærer om fx mål med undervisningen, prioritering af opgaver, forventninger til kvaliteten i undervisningen, samarbejdet i lærerteams mv. Den løbende dialog mellem leder og lærer er et naturligt element i god personaleledelse og skal ikke forveksles med tjenstlige samtaler. Ledelsesret og -pligt 2.1 Ledelsen spiller en afgørende rolle for en vellykket implementering af de nye arbejdstidsregler på skolen. Som arbejdsgiver har man både ret og pligt til at lede og fordele arbejdet. Mere konkret er ledelsesretten en bred vifte af forskellige beføjelser, som giver ledelsen ret til at: Antage og afskedige medarbejdere Give direktiver for arbejdets udførelse Fastlægge arbejdstiden inden for de grænser, der måtte være overenskomstmæssigt fastlagt Udstede ordensregler og nærmere bestemmelser om ophold på arbejdspladsen Indføre kontrolforanstaltninger På områder, hvor der ikke er fastsat regler og aftaler, gælder ledelsesretten. En vigtig del af ledelsesretten er det såkaldte fortolkningsfortrin. Fortolkningsfortrinnet giver lederen ret til at lægge sin fortolkning af overenskomster og aftaler til grund, hvis der opstår uenighed mellem ledelse og medarbejdere om forståelsen af en bestemmelse i overenskomsten eller aftalen. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

10 Kapitel 2 Det nye ledelsesrum Lederens fortolkning af reglerne er derfor bindende for medarbejderne, indtil det modsatte måtte blive slået fast i forbindelse med et mæglingsmøde eller en faglig voldgift. Det gælder, uanset om medarbejderne, tillidsrepræsentanten eller organisationen er uenige i lederens fortolkning af reglerne. Fortolkningsfortrinnet sigter på at sikre en uforstyrret arbejdsgang, når der opstår uenighed om forståelsen af overenskomster og aftaler. 8 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

11 Kapitel 3 3 Lokale aftaler Nyt kapitel Alle lokale aftaler både kollektive og individuelle aftaler samt kutymer om anvendelsen af lærernes arbejdstid blev ophævet med virkning fra 1. august i tjenestemændenes arbejdstidsaftale giver adgang til at fravige eller supplere aftalens bestemmelser ved lokal aftale. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel. Efter udløbet af den lokale aftale gælder bestemmelserne i tjenestemændenes arbejdstidsaftale. Den almindelige adgang til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der tilpasser de centralt aftalte arbejdstidsregler til de lokale forhold og de konkrete personalegrupper, vil således gælde på undervisningsområdet som på alle andre områder. Der er principielt ingen begrænsninger med hensyn til indholdet af de fravigelser eller supplementer til de centralt aftalte regler, som kan aftales lokalt. På undervisningsområdet, som på alle andre områder, er det imidlertid ikke intentionen, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. I forbindelse med implementeringen af de nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet vil der derfor være fokus på, at der ikke indgås lokale aftaler, der genindfører de aftalebindinger på, hvad lærerne skal lave i deres arbejdstid, som netop er ophævet med lov nr Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, som er indgået i henhold til de tidligere gældende arbejdstidsregler, blev med loven videreført i overensstemmelse med deres indhold og bortfaldt senest pr. 1. august 2014 i forbindelse med de nye arbejdstidsreglers ikrafttræden. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

12 Kapitel 3 Lokale aftaler 10 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

13 Kapitel 4 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale Nyt kapitel Lærerne på produktionsskolerne følger pr. 1. august 2014 tjenestemændenes arbejdstidsaftale, som udover at gælde for tjenestemænd i staten også allerede omfatter mange af de overenskomstansatte i staten, fx kontorfunktionærer, håndværkere og ufaglærte medarbejdere. Det følger af 3 i organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler, at lærerne følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Der anføres dog videre, at arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperiode), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode. Arbejdstidsaftalen regulerer de overordnede rammer for medarbejdernes arbejdstid så som arbejdstidens tilrettelæggelse og opgørelse. Aftalen indeholder ikke bindinger på selve anvendelsen af arbejdstiden. Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten 4.1 Forskellige regelsæt Tjenestemændenes arbejdstidsregler består af to delvis forskellige regelsæt et for ansatte med almindelig dagarbejdstid (dagarbejde) og et for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig dagarbejdstid (døgnarbejde). Begge grupper er omfattet af en række fælles bestemmelser. Det er ledelsen, der efter en konkret vurdering afgør, om en lærer er omfattet af reglerne for dag- eller døgnarbejde. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

14 Kapitel 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale Tjenestemændenes arbejdstidsaftale Lærere med dagarbejde Lærere med dagarbejde har en arbejdstid, der normalt er placeret i tidsrummet fra kl. 06 til kl. 19 på ugens 5 første dage, og som derfor normalt har fri i weekenderne. Med almindelig dagarbejdstid, hvor udgangspunktet er, at arbejdstiden placeres på ugens fem første dage, og hvor man normalt holder fri i weekenden, kompenseres der for arbejde på ubekvemme tidspunkter, altså om aftenen eller i weekender/helligdage, jf. kapitel 6 om særlige regler for lærere med dagarbejde. Når en lærer, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagsarbejdstid, undtagelsesvis arbejder uden for almindelig dagsarbejdstid, fx ved aftenmøder, skolefester eller lignende, bliver læreren ikke omfattet af regelsættet for døgnarbejde, men får ulempetillæg og weekendgodtgørelse efter de særlige regler, der gælder for lærere med dagarbejde, jf. kapitel Lærere med døgnarbejde Lærere med døgnarbejde har en arbejdstid, der normalt er placeret helt eller delvis uden for normal dagarbejdstid. Reglerne tager højde for den fysiske og psykiske belastning, der kan være forbundet med skiftende og ubekvemme arbejdstider. Af samme årsag er der regler om frihedsopsparing og godtgørelse for inddragelse af planlagt frihed samt særlige tillæg, jf. kapitel 7 om særlige regler for lærere med døgnarbejde. Det er ledelsens tilrettelæggelse af arbejdstiden, som er afgørende for, om læreren er omfattet af reglerne for døgnarbejde. En lærer med almindeligt dagarbejde bliver ikke 12 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

15 Kapitel 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale døgnarbejder, fordi læreren selv vælger at placere en del af sin arbejdstid uden for almindelig dagarbejdstid, fx i forbindelse med forberedelse af undervisningen Sondringen mellem lærere med og uden almindelig dagarbejdstid De to regelsæt varetager to forskellige hensyn. Det ene er ikke bedre end det andet, men tager hver i sær højde for forskellige måder at arbejde på. Det er således afgørende for, hvilket af de to regelsæt læreren skal følge, om arbejdstiden må anses for normalt at være placeret uden for almindelig dagarbejdstid. Tjenestemændenes arbejdstidsaftale angiver ikke præcise kriterier for, hvornår arbejdstiden for en medarbejder må anses for normalt at være placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid. Der er ikke fastsat detaljerede regler om, at fx aften-, nat-, eller weekendarbejde inden for en given periode medfører, at den ansattes normale arbejdstid må anses for delvis at være placeret uden for almindelig dagarbejdstid, og den ansatte dermed for omfattet af reglerne for døgnarbejde. Ledelsen foretager en konkret vurdering af, hvorvidt læreren er omfattet af reglerne for dagarbejde eller døgnarbejde. I vurderingen skal der tages højde for, at reglerne for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid, i højere grad tager hensyn til den fysiske og psykiske belastning ved skiftende og ubekvemme arbejdstider, fx ved at en del af ulempebetalingen ydes i form af frihedsopsparing. Når der tages stilling til, hvilket af de to regelsæt en lærer skal følge, bør der derfor lægges vægt på, om der regelmæssigt forekommer planlagt arbejdstid uden for almindelig dagarbejdstid, hyppigheden af dette samt den tidsmæssige udstrækning og belastning. 4.2 Læsevejledning til kapitler om arbejdstid I kapitel 5 gennemgås de fælles bestemmelser for tilrettelæggelse af arbejdstiden for alle lærere. Dernæst beskrives de særlige regler for lærere med dagarbejde i kapitel 6. De særlige regler for lærere med døgnarbejde beskrives i kapitel 7. I kapitel 8 gennemgås de fælles bestemmelser for opgørelse af arbejdstiden. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

16 Kapitel 4 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale 14 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

17 Kapitel 5 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden Nyt kapitel Formålet med lærernes nye arbejdstidsregler er blandt andet, at lærerne skal tilbringe en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne og være mere tilgængelige for elever, lærerkollegaer og ledelsen på skolen. 5.1 Lærernes særlige værnsregler I de nye arbejdstidsregler findes en række værnsregler. Værnsreglerne følger ikke af tjenestemændenes arbejdstidsregler, men er særlige for undervisningsområdet. Værnsreglerne fastlægger en overordnet ramme for tilrettelæggelsen af arbejdstiden samt ledelsens dialog med læreren om arbejdsopgaverne. Lærernes særlige værnsregler Arbejdets tilrettelæggelse ( 3, stk. 3) Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne Til bestemmelsen om arbejdets tilrettelæggelse er tilknyttet følgende cirkulærebemærkning: Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet Lærerens opgaveoversigt ( 3, stk. 4 og 5) Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden Hvis der i løbet af normperioden er behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer Til bestemmelsen om udarbejdelse af en opgaveoversigt er tilknyttet følgende cirkulærebemærkninger: Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der blandt andet afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

18 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden Ledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov Med indførelse af nye arbejdstidsregler er det ledelsens ansvar at være i løbende dialog med lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for deres arbejdstid. For at understøtte denne dialog kan der på den enkelte skole etableres et tidsregistreringssystem. På produktionsskolerne sætter de særlige værnsregler alene en overordnet ramme for tilrettelæggelsen og anvendelsen af arbejdstiden. Det er fx fortsat muligt at planlægge med møder om aftenen og i weekender. Det er også muligt at dele arbejdstiden op, såkaldt delt tjeneste, hvis ledelsen finder det nødvendigt. Opgaveoversigten skal sætte rammerne for lærerens arbejde og skal som udgangspunkt indeholde lærerens hovedarbejdsopgaver. Når der opstår behov for ændringer i lærerens arbejdsopgaver i løbet af året, skal dette drøftes med læreren. Der er dog ikke krav om et bestemt varsel på et antal dage, timer eller lignende. Ligeledes gives der ikke særlige tillæg for ændringer i lærerens opgaveoversigt. Opgaveoversigten er dynamisk og er således ikke udtryk for en udtømmende liste over lærerens arbejdsopgaver. Lærerens opgaveoversigt skal ikke indeholde konkrete timetal for forberedelse, tilstedeværelse undervisning mv. Oplysninger om, hvornår læreren skal møde på arbejde, undervise mv. kan kommunikeres på anden vis, fx ved samtaler, via intranet mv. Det er ikke et krav, at oplysningerne fremgår af opgaveoversigten. I tjenestemændenes arbejdstidsaftale omtales begrebet tjenesteplaner. Tjenesteplaner skal ikke forveksles med opgaveoversigten. Der henvises til den vedlagte vejledning om tjenesteplaner, jf. bilag Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

19 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden 5.2 Årsnorm Lærerne er fortsat omfattet af en årsnorm, jf. 3, stk. 2. Årsnormen fastlægger den årlige arbejdstid, som lærerne skal præstere. Arbejdstiden kan derfor tilrettelægges fleksibelt over en periode på et år og skal først opgøres ved normperiodens slutning, jf. kapitel 8 om opgørelse af arbejdstiden. Fremover skal årsnomen beregnes konkret for den enkelte normperiode, jf. afsnit om beregning af den årlige arbejdstid. Lærerne har ikke længere en generel fastsat årsnorm på 1924 timer, 1680 timer, 1671 timer eller lignende er et beregningsteknisk timetal, der alene anvendes ved fastsættelse af timelønnen, herunder overtidsbetaling og lønfradrag. Arbejdstiden for en fuldtidsansat lærer udgør gennemsnitlig 37 timer om ugen, 7,4 timer pr. arbejdsdag. En deltidsansat lærers arbejdstid er forholdsmæssigt nedsat. Årsnormen kan følge skoleåret, kalenderåret eller en anden 12-måneders periode. Det er ledelsen, der fastlægger placeringen af normperioden. Hvis man fx ønsker at omlægge normen fra skoleår (med start 1. august) til kalenderår, vil man i overgangsfasen skulle opgøre arbejdstiden efter en kortere normperiode på 5 måneder. Med hensyn til opgørelsen af arbejdstiden pr. 1. august 2014 ved de nye arbejdstidsreglers ikrafttræden henvises til kapitel 11 om overgangsordning Beregning af den årlige arbejdstid Man skal ikke tilrettelægge efter eller sammenholde den præsterede arbejdstid med 1924 timer. Den faktiske årsnorm vil variere fra år til år, afhængigt af blandet andet skudår og antallet af søgnehelligdage. Den årlige arbejdstid beregnes for en periode på 1 år (normperioden). Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af arbejdsdage. Antallet af arbejdsdage beregnes som antallet af kalenderdage fratrukket fridage og søgnehelligdage, det vil sige helligdage, der falder på andre ugedage end søndag. Søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri, fratrækkes ikke ved beregningen. Fridage er som udgangspunkt defineret som lørdage og søndage. Der er ikke fastsat generelle regler om frihed på grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Disse dage er som udgangspunkt almindelige arbejdsdage. Der kan dog på den enkelte institution være praksis/kutyme for at give frihed med løn på en eller flere af disse dage. Den årlige arbejdstid skal ikke ændres, hvis en eller flere af årets fridage efterfølgende inddrages. Det hænger sammen med, at arbejdet på fridagen ikke indgår i den almindelige arbejdstidsopgørelse, men godtgøres særskilt, jf. kapitel 6 om særlige regler for lærere med dagarbejde og 7 og særlige regler for lærere med døgnarbejde. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

20 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden Lærere med døgnarbejde For lærere med dagarbejde er lørdage og søndage som udgangspunkt fridage. Dette kan være anderledes ved døgnarbejde, fx kan læreren have fast fri hver mandag. Lærere med døgnarbejde har ret til fridage efter 15 i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, jf. kapitel 7 om særlige regler for lærere med døgnarbejde. Fordelingen af fridage og søgnehelligdage i normperioden kan være anderledes ved døgnarbejde. Beregningen af den årlige arbejdstid for lærere med døgnarbejde kan derfor adskille sig fra det resultat, der gælder for lærere med dagarbejde. Eksempel på beregning af norm for skoleåret 2014/2015 Antal kalenderdage er 365 Antal søgnehelligdage er 9 Antal fridage er = 252 arbejdsdage 252 x 7,4 = 1.864,8 timer 5.3 Fastlæggelse af arbejdstiden Den ugentlige arbejdstid er på gennemsnitlig 37 timer og kan variere hen over året. Ledelsen kan fx tilrettelægge arbejdstiden på en sådan måde, at den ugentlige arbejdstid i nogle perioder udgør mere end 37 timer, mens den i andre perioder udgør mindre end 37 timer eventuelt helt ned til 0 timer (0-dage). Ledelsen fastlægger den daglige arbejdstid. Det betyder, at man som leder kan operere med udgangspunkt i en fast planlægning med 7,4 timer pr. arbejdsdag. Det er dog også muligt, at planlægge med et varierende timetal, fx at fastlægge, hvor mange timer læreren skal være på arbejde de enkelte arbejdsdage. 18 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

21 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden Ledelsen kan også vælge ikke at planlægge lærerens arbejdstid fuldt ud. I så fald vil læreren ikke have et fast defineret arbejdstimetal for de enkelte arbejdsdage. Det vil derfor i en vis grad være op til læreren selv at fastlægge tidsrammen for de enkelte arbejdsdage. Dette er indenfor rammerne af tjenestemændenes arbejdstidsaftale og kræver derfor ikke en lokalaftale. De nye arbejdstidsregler har givet ledelsen fuld rådighed over arbejdstidsressourcen og dermed mulighed for at flytte rundt på opgaverne mellem lærerne og udligne eventuelle arbejdspukler i løbet af normperioden. Efter arbejdstidsdirektivet, som er implementeret med aftale af 18. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, jf. cirkulære nr. 91 af 18. juli 2003, må den gennemsnitlige arbejdstid for en lærer i løbet af en syvdages periode dog ikke overstige 48 timer beregnet over en periode på 12 måneder. Eksempler på en lærers ugentlige arbejdstid Arbejdstid ved fuldtidsbeskæftigelse Det årlige timetal, der 0-dage skal præsteres Lærernes arbejdsdage Faktisk arbejdstid 7,4 timer dagligt Eksempel 1 37 timer ugentlig i gennemsnit 1642,8 timer Ingen 222 dage 37 timer ugentligt ekskl. frokostpause Eksempel 2 37 timer ugentlig i gennemsnit 1642,8 timer 22 dage (efterår, jul, vinter og påske) 200 dage 8,2 timer dagligt 41 timer ugentligt ekskl. frokostpause Note: I eksemplet er der taget udgangspunkt i et skoleår med 261 kalenderdage ekskl. lørdage/søndage og 9 søgnehelligdage. Læreren afholder alle feriedage og særlige feriedage i normperioden. Antallet af timer, der skal præsteres, er udregnet ud fra (261x7,4)-(9x7,4)-((25+5)x7,4). Lærerens ugentlige arbejdstid er således afhængig af antallet af dage, hvor læreren skal arbejde. 5.4 Tilstedeværelse og hjemmearbejde Udgangspunktet for de nye arbejdstidsregler er, at læreren er til stede på sin arbejdsplads i hele arbejdstiden. Det er ledelsen på skolen, der afgør, hvor en lærer skal udføre sit arbejde. Ledelsen kan således pålægge læreren at udføre arbejdet på arbejdspladsen eller på andre af ledelsen anviste steder, fx i forbindelse med lejrskoler og hytteture. En leder kan i kraft af ledelsesretten imødekomme en lærers ønske om at udføre arbejdsopgaver i hjemmet. Ligesom det foregår på andre arbejdspladser. Ledelsen kan dog ikke pålægge læreren at arbejde hjemme, hverken i kraft af ledelsesretten eller ved indgåelse af en kollektiv lokal aftale. Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

22 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden En sådan imødekommelse er ikke en fravigelse af de nye arbejdstidsregler, men en del af ledelsesretten. Derfor kræver det ikke, at der indgås en lokal aftale, for at en lærer kan arbejde hjemme. 5.5 Tilrettelæggelse af pauser Det er ledelsen, som fastlægger, i hvilket omfang eventuelle pauser medregnes i arbejdstiden. Tjenestemændenes arbejdstidsaftale indeholder alene regler om pauser i tilfælde af, at ledelsen vælger at indlægge pauser i løbet af arbejdsdagen, som indgår i arbejdstiden. Lærerne skal naturligvis have lejlighed til at spise frokost, hvis de er på skolen hele eller det meste af dagen. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at der automatisk ydes en betalt pause. Der er således ikke noget i vejen for, at der efter de nye arbejdstidsregler planlægges med en spisepause i løbet af dagen, som ikke indgår i arbejdstiden. Efter arbejdstidsdirektivet, som er implementeret med aftale af 18. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, jf. cirkulære nr. 91 af 18. juli 2003, har ansatte, hvis daglige arbejdstid overstiger seks timer, ret til en pause af et sådant omfang og med en sådan placering inden for arbejdsdagen, at formålet med pausen tilgodeses. Pausen skal således ikke placeres umiddelbart efter den pågældende er mødt på arbejde eller umiddelbart inden arbejdstidens ophør. Reglerne fastlægger ikke pausens længde og tager ikke stilling til, om pausen skal medregnes i arbejdstiden. Såfremt en pause medregnes i arbejdstiden, må læreren ikke forlade arbejdsstedet og skal være til rådighed. Opstår et behov, vil der i pausen kunne gives orientering til lærerne, og kolleger og elever kan kontakte læreren med henblik på at vende faglige spørgsmål og lignende. Hvis ledelsen tilrettelægger arbejdsdagen med en pause, som ikke tæller med i arbejdstiden, skal læreren ikke stå til rådighed og må dermed forlade arbejdsstedet i pausen. 5.6 Lejrskoler, hytteture mv. Lejrskoler, hytteture mv. er en arbejdsopgave, som alle andre arbejdsopgaver. De nye arbejdstidsregler angiver alene den overordnede ramme, som skal udfyldes lokalt på skolen. Det gælder også i forbindelse med lejrskoler, hytteture mv.. En lejrskole kan have meget forskellig karakter, med hensyn til fx varighed, destination, begivenhedsforløb og elevernes alder. Ledelsen har mulighed for at tilrettelægge arbejdet på lejrskoler, hytteture mv. efter de faktiske forhold. Dermed skal der tages stilling til, hvornår læreren er på arbejde, hvornår læreren står til rådighed, samt hvornår læreren har fri. Lejrskoler, hytteture mv. adskiller sig således ikke fra andre opgaver. 5.7 Prøver/eksamen Medvirken til prøver/eksamen tilrettelægges og opgøres på linje med andre opgaver. 20 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014

23 Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdstiden 5.8 Ferie og særlige feriedage Ferie Ferie kan ikke forlods fradrages i arbejdstiden. Retten til 5 ugers ferie fremgår af ferieloven. Det er ledelsen, der efter drøftelse med læreren træffer den endelige afgørelse om feriens placering. Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned har fastsat andet, anses ferien for placeret med 5 hverdage fra og med den 1. august ved skoleårets start samt de 20 hverdage, der ligger umiddelbart forud for den 1. august ved skoleåret slutning Særlige feriedage Retten til 5 særlige feriedage følger ikke af ferieloven men af ferieaftalen. Skolen og den ansatte kan i stedet for afvikling af de særlige feriedage indgå aftale om, at de særlige feriedage godtgøres kontant ved skoleårets udløb. Ved udbetaling ydes kontant godtgørelse i henhold til ferieaftalen. Godtgørelsen for samtlige fem særlige feriedage udgør 2,5 pct. af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. For hver afholdt særlig feriedag nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt. Såfremt det aftales, at de særlige feriedage skal udbetales, følges reglerne herom i ferieaftalen. Der henvises til ferieaftalen, jf. cirkulære nr af 9. november 2005 samt ferievejledningen. Ferieaftalen Ferievejledningen Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes

OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes Centralorganisations forhandlingsområder. Indhold: 1. Indledning 2. Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Protokollat med tilkendegivelse. l Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Ved Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere