den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker"

Transkript

1 den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

2 Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune Hovedbiblioteket, Århus VUC Århus Lærdansk Århus FOF Århus FO-Århus Fritid og Samfund Folkeoplysningssamvirket Århus Udarbejdet af Louise Overgaard på baggrund af rapporten Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Mere information om projektet Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker: eller kontakt projektleder Louise Overgaard, Layout: ITK Design / Thomas Kallmoes Vestergaard Tryk: Chronografisk as Støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier som projekt af overbygningskarakter

3 5 Projektet Den kompetente borger 6 Otte motivationsfaktorer for samarbejde mellem områderne 8 Otte råd om samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker 11 Fire forslag til samarbejdsmetoder 12 Oplagte snitflader mellem områderne 14 Flere nyttige materialer fra Den kompetente borger 14 Litteratur og links

4

5 den kompetente borger / Gode råd 5 Projektet Den kompetente borger Projektet Den kompetente borger er et udviklingsprojekt, hvor Netværk for voksenundervisning i Århus og Borgerservice og Biblioteker har fokuseret på at innovere samarbejdsmulighederne mellem folkeoplysning og folkebiblioteker. Projektpartnerne ville sammen med andre centrale aktører skabe en model for, hvordan decentrale samarbejdskonstellationer i fremtiden kan imødekomme den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling. Projektet skulle dels kortlægge eksisterende samarbejdserfaringer samt afdække barrierer og udviklingsmuligheder, dels indsamle idéer til fremtidige samarbejder samt afprøve nye samarbejdskonstellationer. Projektet bestod overordnet af tre spor: et arbejde med at give input til policy-niveauet på begge områder, et research- og analysearbejde samt et dialogbaseret arbejde. Projektet blev benævnt Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker, fordi hovedformålet for et samarbejde mellem folkeoplysningen og bibliotekerne må være at skabe tilbud, som understøtter borgeren i at være og vedblive med at være kompetent. Projektet blev støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier som udviklingsprojekt af overbygningskarakter. Det blev realiseret i et samarbejde mellem FO Århus, FOF Århus, VUC Århus, Lærdansk Århus, Folkeoplysningssamvirket Århus, Fritid og Samfund samt Borgerservice og Biblioteker Århus. Projektet har konkluderet, at der er muligheder og potentialer i et samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker. Vi kan styrke vores organisationer, vi kan udbygge vores tilbud, vi kan sikre vores borgere større muligheder for uformel uddannelse, og vi kan blive vægtigere samfundsaktører, hvis samarbejdet mellem områderne udbygges. Rundt i landet pågår på nuværende tidspunkt gode samarbejder, men der er også mange kommuner, hvor folkeoplysningen og bibliotekerne lever hvert deres liv. Det kan være fordi man ikke har fået en idé at samarbejde om eller fordi man ser hinanden som uhensigtsmæssige konkurrenter. Projektet Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker håber med denne pjece at give nogle motivationsgrunde for at samarbejde, men også at give råd om, hvordan man kan samarbejde. Pjecen er skrevet på baggrund af rapporten Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker. Rapporten identificerer drivkræfter og barrierer for samarbejde, giver eksempler på samarbejder og uddyber de råd, som fremgår af det følgende. Rapporten kan downloades fra:

6 6 den kompetente borger / Gode råd Otte motivationsfaktorer for samarbejde mellem områderne Vi kan skabe gode tilbud, selvom vi er økonomisk pressede Begge områder er økonomisk pressede, og alligevel stilles der høje krav til de services, som vi udbyder. Ved at samarbejde kan vi dele vores økonomiske midler og vores personaleressourcer og dermed fortsat have mulighed for at tilbyde vores borgere gode services, arrangementer etc. Vi kan skabe en bredere vifte af tilbud Ved at samarbejde kan vi dels koordinere vores arbejde, så vi sikrer, at vi ikke tilbyder det samme. Dels har vi mulighed for at supplere hinandens tilbud, og dels kan der være mulighed for at skabe tilbud, som områderne ikke havde råd til, hvis de skulle lave dem på egen hånd. Vi kan skabe bedre tilbud, fordi vi har forskellige styrker og kompetencer Områderne har hver deres spidskompetencer. Et samarbejde giver f.eks. mulighed for at kombinere dygtige undervisere med informationsspecialister. Aftenskolehold kan få kendskab til materialer, som er tilgængelige på biblioteket, og biblioteket kan gøre opmærksom på de aftenskoletilbud, som relaterer sig til det materiale, borgeren søger på biblioteket. Vi kan fokusere målrettet på at understøtte den kompetente borger Forskellige borgergrupper har forskellige behov. Ved at samle vores kræfter har vi større mulighed for at fokusere på specifikke målgrupper. Vi kan skabe tilbud til flere, og vi kan skabe helstøbte tilbud, hvor borgerne ved, hvor de skal gå hen for at lære mere. Vi kan få en større markedsføringsplatform En af områdernes største udfordringer er, at borgerne ikke kender vores tilbud. Vi er ikke tilstrækkeligt synlige i gadebilledet, og det er hyppigt kun de borgere, der leder efter os, som finder os. Ved at samarbejde om at synliggøre hinandens tilbud får vi mulighed for at være til stede på flere platforme og dermed mulighed for større synlighed. Vi kan gøre os mere synlige f.eks. i forhold til det politiske niveau Hverken folkeoplysningen eller bibliotekerne er i tvivl om deres samfundsmæssige betydning og vigtigheden af at fokusere på den uformelle læring. Men vi er små, når det drejer sig om at slå vores vigtighed fast på samfundsniveau. Ved at samarbejde har vi større mulighed for at synliggøre os lokalt og kan f.eks. vise, at vi kan understøtte væsentlige samfundsdebatter.

7 den kompetente borger / Gode råd 7 Vi kan styrke fokus på vigtigheden af voksen- og efteruddannelse og den uformelle uddannelse Der er i Danmark et massivt fokus på den formelle uddannelse, og målet er, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Men der er mange borgere, som har vanskeligt ved at komme gennem det formelle uddannelsessystem. Samtidig er der en stor gruppe ældre borgere, der står uden for arbejdsmarkedet. Alle disse borgere har brug for uddannelse, og samfundet har brug for dem. Hvis folkeoplysningen og bibliotekerne samarbejder med andre aktører inden for voksen-og efteruddannelserne, kan vi dels skabe nye tilbud, men også synliggøre eksisterende tilbud i større omfang. Vi kan skabe nye og anderledes læringsrum For at skabe nye, spændende læringstilbud eller læringstilbud for borgergrupper, som vi traditionelt ikke har godt fat i, kan det være en fordel at samarbejde. At vi har forskellige kompetencer, forskellige ressourcer og forskellige måder at gøre ting på kan bevirke, at vi kan udvikle processer, der bliver til anderledes læringstilbud.

8 8 den kompetente borger / Gode råd Otte råd om samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Lær hinanden at kende Når man kender hinandens områder og hinandens ledere og medarbejdere er det nemmere at se, hvordan man kan bruge hinanden til gensidig nytte. Det er hyppigt manglende kendskab og erfaring med samarbejde, der skaber fordomme. Det er f.eks. primært parter, som ikke samarbejder, der mener, at der er økonomiske barrierer for samarbejde mellem områderne. Koordiner aktivitetsplaner Det seneste år er der kommet opfordringer til, at områderne skal koordinere aktivitetsplaner. Dette kan sikre, at områderne ikke gentager hinandens tilbud men beriger hinandens tilbud. Det er f.eks. en idé, at bibliotekerne laver snuse-kurser eller appetitvækker-arrangementer, og at oplysningsforbundene laver dybdegående kurser og foredragsrækker. Således ses biblioteket ikke længere som en konkurrent men som en indslusning af borgere til folkeoplysningen. Identificér fællesområder og egne områder Der er en lang række fællesområder mellem områderne. Lad det være et incitament for at samarbejde og koordinere indsatsen. Bibliotekerne og forbundene har også forskellige kerneområder. Lad det være incitament for at udvikle synergier mellem tilbuddene og til at skabe tilbud, som man ikke kunne have udbudt alene. Brug hinandens ressourcer og kompetencer Bibliotekerne er offentlige rum. Bibliotekerne har ofte gode lokaler, de har gode kommunikationskanaler og har ofte, grundet den tætte kontakt med mange borgere, et godt kendskab til, hvad der er oppe i tiden. Forbundene har et korps af dygtige undervisere, de har gode kommunikationskanaler, og de er professionelle til at lægge arrangementsprogrammer. At sætte disse elementer sammen kan skabe nye dimensioner. Identificer jeres fælles mål I samarbejdet er det vigtigt, at områderne er enige om, hvad det fælles mål er. Derfor er det væsentligt at tale om, hvad områderne hver især vil opnå ved samarbejdet, og hvordan samarbejdet kan opfylde den enkelte institutions vision. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt at afklare, om samarbejdet er et forsøg på at udbygge driften eller om det er noget ekstra det gør en forskel for, hvor meget man har i klemme, og om man ser muligheder for samarbejde på den lange bane. Vær opmærksomme på hinandens årshjul Alle har perioder med spidsbelastninger. Hvis områderne har spidsbelastninger på samme tid, skal der ikke planlægges samarbejde dér. Hvis spidsbelastningerne ligger på forskellige tidspunkter, vil et årshjul give klarhed over, hvem der kan rykke på hvilket tidspunkt (se f.eks. årshjul for Hovedbiblioteket i Værktøjskassen på

9 den kompetente borger / Gode råd 9 Italesæt barrierer ved samarbejde Der kan være barrierer ved et samarbejde, og selvom man selvfølgelig ikke altid skal fokusere på problemerne, kan det være sundt for samarbejdet, at man ved, hvor problemstillingerne er. Man kommer nemt længere, hvis man er bevidste om konkurrenceproblematikker, kulturforskelle, udgangspunkter, dagsordener, forudsætninger og vilkår. Skab ligeværdighed i samarbejdet For at skabe et godt samarbejde, der kan fungere over tid, er det vigtigt, at samarbejdet indgås på lige fod. De implicerede parter skal alle have en oplevelse af, at alle bidrager på en eller anden måde. Det er f.eks. hensigtsmæssigt, at der er klarhed over, hvem der gør hvad hvornår, og at alle påtager sig en del af opgaverne.

10 kreative rum Videnspolitisk forum folkeoplysning og Bibliotek Den kompetente borger borgerinddragelse møder på lederog medarbejderniveau

11 den kompetente borger / Gode råd 11 Fire forslag til samarbejdsmetoder Skab møder både på leder- og medarbejderniveau Det er vigtigt for samarbejdet, at der er god kontakt på lederniveau. Men det er meget sjældent lederne, der skal udføre samarbejdet i praksis. Samtidig er det ofte medarbejderne, der har fingrene så langt nede i det praktiske, at de får idéerne. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne også kender hinanden i tilstrækkeligt omfang til, at de ved, hvordan de kan bruge hinanden, og hvor de skal ringe hen, hvis de har en idé. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at arbejde systematisk med, at både ledere og medarbejdere fra områderne mødes. Skab et videnspolitisk forum For at sikre koordination mellem områderne og et politisk fokus på voksen- og efteruddannelse, kan det være en idé at skabe et forum, der bærer problemstillingen frem. Dette kunne være et videnspolitisk forum, som fokuserer på voksenuddannelse, kompetenceudviklingen hos borgere uden videregående uddannelse, borgere med særlige behov samt gruppen af ældre borgere uden for arbejdsmarkedet. Et videnspolitisk forum kan fungere som mødested for aktørerne inden for voksen- og efteruddannelse og det politiske niveau. Det kan være et idéforum og kan sikre informationsflow mellem relevante parter. Men samtidig kan det arbejde målrettet med at få voksen- og efteruddannelsen bragt på den politiske dagsorden f.eks. via en videnspolitik. Skab kreative rum med nogen, der tænker anderledes Ledere og medarbejdere fra folkeoplysningen og bibliotekerne tænker hyppigt meget ens. Det kan være et problem, når man skal få nye idéer og tænke andre alternativer. Vi kan derfor skabe kreative rum, hvor parter med forskellige kompetencer mødes og skaber fælles mål, så nye tanker kan opstå og udvikling finde sted. For folkeoplysningen og bibliotekerne kan det være hensigtsmæssigt at inddrage en tredje part i de kreative rum. Den tredje part kan måske se andre perspektiver og kan sætte områderne i forhold til deres respektive livsverdener. Kreative rum kan både fungere som et rum for service- og kompetenceudvikling, som metode til at skabe kendskab på tværs af områderne og som kompetenceløft for vores borgere. Gør borgere kompetente og engagerede ved at inddrage dem Borgerinddragelse er både værdifuldt for organisationer, når de skal udvikle services, og når de skal give borgerne en særlig historie om organisationen. Men borgerinddragelsesprocesser kan også i høj grad motivere borgere til at være aktive samfundsborgere. Ved at skabe rum for at borgerne høres og inddrages i specifikke processer, trænes de i at give deres mening til kende, og der signaleres, at der er behov for deres kompetencer. Borgerinddragelsesprocesser kan laves i forhold til alle typer borgere og på et utal af måder. I forhold til borgerne er det væsentlige at skabe respektfulde processer, der kan fungere som anderledes læringsrum.

12 12 den kompetente borger / Gode råd Oplagte snitflader mellem områderne IT-undervisning Både folkeoplysning og biblioteker har tradition for at udbyde IT-undervisning. Samtidig kan ses en stigning i forventningen til bibliotekernes deltagelse i højnelsen af danskernes generelle IT-kompetencer tiltaget Lær mere om IT fra IT- og Telestyrelsen er eksempel herpå. Med en rivende teknologisk udvikling og et IT-barometer for 2009, som viser, at ca. 40% af befolkningen ikke eller knap kan anvende computer, er der et stort grundlag for at skabe mange og forskelligartede tilbud om IT-undervisning. Rapporten Folkebiblioteket i vidensamfundet opfordrer også til, at der på området IT-undervisning skabes samarbejde mellem områderne. Der kan laves traditionelle snusekurser og undervisningstilbud. Det kan også være mere uformelle læringstilbud, hvor biblioteksrummets åbne og tilgængelige karakter kan bruges aktivt, eller borgerinddragelse, hvor borgere underviser borgere. Kulturelt mødested I folkeoplysningen og på bibliotekerne er kulturarrangementer hyppigt foredrag. I forhold til foredrag kan et samarbejde bestå af en koordinering af foredrag, fælles reklame eller fælles planlægning og afholdelse af foredragene. Men ved at samarbejde og udnytte hinandens kompetencer og ressourcer kan det kulturelle mødested tænkes bredere. Det kan være udstillinger, interaktive møder eller workshops. Det kan foregå i biblioteksrummet, byrummet eller på kulturinstitutioner. Det drejer sig om at skabe kul turelle mødesteder, hvor områderne udnytter hinandens styrker og forskellige indgange til borgerne. Demokratisk mødested Grundet områdernes formålsparagraffer er det nærliggende at samarbejde om at skabe fælles demokratiske mødesteder. Aftenskolerne er f.eks. forpligtet til at afsætte 10% af deres midler til debatskabende virksomhed. At skabe et demokratisk mødested kan tænkes bredt. Det kan f.eks. være fælles kampagner i byen, arrangementer, konkurrencer eller udgivelser. Ved at samarbejde om at lave demokratiske mødesteder har man mulighed for at udvikle nye måder at afholde debatter på. Man har samtidig mulighed for at nå bredere ud, blive en del af byrummet og måske profilere sig som væsentlig samfundsaktør i forhold til det politiske niveau. Fælles kommunikationsplatform Både bibliotekerne og folkeoplysningen har en udfordring i at kommunikere deres tilbud. Informationsmængderne er så massive, at man enten skal skille sig ud fra mængden eller regne med, at folk ved, hvad de leder efter. Alternativt kan man forsøge at være synlig så mange steder som muligt. Man kan arbejde med fælles kommunikation på mange niveauer og i forskelligt omfang. Det kan være fælles kampagner og hjemmesider eller koordination mellem hjemmesider. Det kan f.eks. dreje sig om fælles reklame for arrangementer eller fælles informationsskærme opstillet på biblioteket, hos voksenuddannelserne og i byrummet.

13 den kompetente borger / Gode råd 13 Realkompetencer Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har gjort realkompetence til et indsatsområde. De arbejder med, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til, at borgerne kan sætte ord på de kompetencer, som de får ved at indgå i uformelle sammenhænge som familien, sportsklubben og i folkeoplysningens skoler og foreninger. Pointen er, at vi hver især kan meget mere end det, vi formelt lærer igennem vores uddannelser. Men også at det er værdifuldt, at man kan sætte ord på egne kompetencer, og at andre kan anerkende dem. Mange borgere kender ikke muligheden for at få et realkompetencebevis. Et samarbejde mellem områderne kan bidrage til at øge kendskabet hertil. Men det fælles arbejde med kreative rum og borgerinddragelsesprocesser kan kombineres med, at de implicerede borgere får hjælp til at sætte ord på de kompetencer, som de har fået ved at deltage. Læringsrum i biblioteket Bibliotekerne anser sig selv for at være læringsrum. Der kan være flere grunde til, at det også er interessant for folkeoplysningen at se biblioteket som et læringsrum: Der kommer mange typer borgergrupper, biblioteksrummets åbne karakter giver mulighed for at lave anderledes undervisningstilbud, og biblioteket kan bidrage med deres spidskompetence: informationskompetence. Der kunne indgås samarbejde om holdundervisning. Men også individuel vejledning og undervisning i udlånet kunne være udgangspunkt for et samarbejde, idet biblioteksrummet som læringsrum kan ses som muligheden for at perspektivere folkeoplysningens undervisning. Det kan være folkeoplysningens forlængede arm.

14 14 den kompetente borger / Gode råd Flere nyttige materialer fra Den kompetente borger Rapporten Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker er udgangspunkt for denne pjece. I rapporten er der uddybning af alle elementer fra denne pjece samt eksempler på eksisterende samarbejder. Rapporten kan downloades fra www. denkompetenteborger.dk Filmen Laboratorieforsøget Et kreativt mødested mellem folkeoplysning, biblioteker og uddannelsesafsøgende beskriver den prototype på et kreativt rum, som blev lavet i regi af Den kompetente borger. Filmen kan ses på you tube.com og Værktøjskassen er en samling af redskaber, som kan bruges i arbejdet med at komme i gang eller videre med samarbejde mellem folkeoplysningen og bibliotekerne. Værktøjskassen består bl.a. af eksempler på samarbejdsaftaler, årshjul m.m. Værktøjskassen findes på Litteratur og links Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.: Danmarks Evalueringsinstitut (2010): Biblioteksloven: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 med de ændringer, der følger af lov nr af 17. december 2002, lov nr. 430 af 6. juni 2005, lov nr. 431 af 6. juni 2005, lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 346 af 18. april https://www.retsinformation.dk Folkebiblioteket i vidensamfundet: Styrelsen for Bibliotek og Medier (2010): Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning rapport fra Folkeoplysningsudvalget: Undervisningsministeriet (2010): Folkeoplysningsloven: Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet af https://www.retsinformation.dk IT-Barometer: IT-Formidler: Realkompetencer:

15

16

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

v/preben Clausen, rektor, VUC Aarhus

v/preben Clausen, rektor, VUC Aarhus Aarhus som uddannelsesby for alle v/preben Clausen, rektor, VUC Aarhus Prolog Disposi4on Never waste a crisis VUC som eksempel Udfordringer Uddannelse i konkurrencestaten En lokal videnspoli4k organisering

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek

Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek Et bibliotekstiltag for, med og af unge Mindspot Resultat af projektet YOUng: Pågik fra 01. januar 2007 til 01. april 2009. Støttet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Indhold. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014...4. Vision for Borgerservice og Biblioteker...6

Indhold. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014...4. Vision for Borgerservice og Biblioteker...6 Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Indhold Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014...4 Vision for Borgerservice og Biblioteker...6 Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen 14 pejlemærker for en læringsreform Af Børne og Kulturchefforeningen Forord På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2013 blev der sat fokus på behovet for en sammenhængende læringsreform, som nødvendigvis

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Læringsprojekt/ ipads Evaluering 1(før kompetenceløft)

Læringsprojekt/ ipads Evaluering 1(før kompetenceløft) 1 Læringsprojekt/ ipads Evaluering 1(før kompetenceløft) Hvilken skole er du ansat på? Hvor er du ansat: Arbejder du primært i: I hvor stor del af din undervisning planlægger du anvendelse af IT? I hvor

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL)

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL) Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder Uddannelsesforum Ligeværd (UL) 1 Indholdsfortegnelse: Forord.side 3 Indledning..side 4 Kursustilbud..side 7 1) Introduktion til alle undervisere

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere