den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker"

Transkript

1 den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

2 Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune Hovedbiblioteket, Århus VUC Århus Lærdansk Århus FOF Århus FO-Århus Fritid og Samfund Folkeoplysningssamvirket Århus Udarbejdet af Louise Overgaard på baggrund af rapporten Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Mere information om projektet Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker: eller kontakt projektleder Louise Overgaard, Layout: ITK Design / Thomas Kallmoes Vestergaard Tryk: Chronografisk as Støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier som projekt af overbygningskarakter

3 5 Projektet Den kompetente borger 6 Otte motivationsfaktorer for samarbejde mellem områderne 8 Otte råd om samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker 11 Fire forslag til samarbejdsmetoder 12 Oplagte snitflader mellem områderne 14 Flere nyttige materialer fra Den kompetente borger 14 Litteratur og links

4

5 den kompetente borger / Gode råd 5 Projektet Den kompetente borger Projektet Den kompetente borger er et udviklingsprojekt, hvor Netværk for voksenundervisning i Århus og Borgerservice og Biblioteker har fokuseret på at innovere samarbejdsmulighederne mellem folkeoplysning og folkebiblioteker. Projektpartnerne ville sammen med andre centrale aktører skabe en model for, hvordan decentrale samarbejdskonstellationer i fremtiden kan imødekomme den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling. Projektet skulle dels kortlægge eksisterende samarbejdserfaringer samt afdække barrierer og udviklingsmuligheder, dels indsamle idéer til fremtidige samarbejder samt afprøve nye samarbejdskonstellationer. Projektet bestod overordnet af tre spor: et arbejde med at give input til policy-niveauet på begge områder, et research- og analysearbejde samt et dialogbaseret arbejde. Projektet blev benævnt Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker, fordi hovedformålet for et samarbejde mellem folkeoplysningen og bibliotekerne må være at skabe tilbud, som understøtter borgeren i at være og vedblive med at være kompetent. Projektet blev støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier som udviklingsprojekt af overbygningskarakter. Det blev realiseret i et samarbejde mellem FO Århus, FOF Århus, VUC Århus, Lærdansk Århus, Folkeoplysningssamvirket Århus, Fritid og Samfund samt Borgerservice og Biblioteker Århus. Projektet har konkluderet, at der er muligheder og potentialer i et samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker. Vi kan styrke vores organisationer, vi kan udbygge vores tilbud, vi kan sikre vores borgere større muligheder for uformel uddannelse, og vi kan blive vægtigere samfundsaktører, hvis samarbejdet mellem områderne udbygges. Rundt i landet pågår på nuværende tidspunkt gode samarbejder, men der er også mange kommuner, hvor folkeoplysningen og bibliotekerne lever hvert deres liv. Det kan være fordi man ikke har fået en idé at samarbejde om eller fordi man ser hinanden som uhensigtsmæssige konkurrenter. Projektet Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker håber med denne pjece at give nogle motivationsgrunde for at samarbejde, men også at give råd om, hvordan man kan samarbejde. Pjecen er skrevet på baggrund af rapporten Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker. Rapporten identificerer drivkræfter og barrierer for samarbejde, giver eksempler på samarbejder og uddyber de råd, som fremgår af det følgende. Rapporten kan downloades fra:

6 6 den kompetente borger / Gode råd Otte motivationsfaktorer for samarbejde mellem områderne Vi kan skabe gode tilbud, selvom vi er økonomisk pressede Begge områder er økonomisk pressede, og alligevel stilles der høje krav til de services, som vi udbyder. Ved at samarbejde kan vi dele vores økonomiske midler og vores personaleressourcer og dermed fortsat have mulighed for at tilbyde vores borgere gode services, arrangementer etc. Vi kan skabe en bredere vifte af tilbud Ved at samarbejde kan vi dels koordinere vores arbejde, så vi sikrer, at vi ikke tilbyder det samme. Dels har vi mulighed for at supplere hinandens tilbud, og dels kan der være mulighed for at skabe tilbud, som områderne ikke havde råd til, hvis de skulle lave dem på egen hånd. Vi kan skabe bedre tilbud, fordi vi har forskellige styrker og kompetencer Områderne har hver deres spidskompetencer. Et samarbejde giver f.eks. mulighed for at kombinere dygtige undervisere med informationsspecialister. Aftenskolehold kan få kendskab til materialer, som er tilgængelige på biblioteket, og biblioteket kan gøre opmærksom på de aftenskoletilbud, som relaterer sig til det materiale, borgeren søger på biblioteket. Vi kan fokusere målrettet på at understøtte den kompetente borger Forskellige borgergrupper har forskellige behov. Ved at samle vores kræfter har vi større mulighed for at fokusere på specifikke målgrupper. Vi kan skabe tilbud til flere, og vi kan skabe helstøbte tilbud, hvor borgerne ved, hvor de skal gå hen for at lære mere. Vi kan få en større markedsføringsplatform En af områdernes største udfordringer er, at borgerne ikke kender vores tilbud. Vi er ikke tilstrækkeligt synlige i gadebilledet, og det er hyppigt kun de borgere, der leder efter os, som finder os. Ved at samarbejde om at synliggøre hinandens tilbud får vi mulighed for at være til stede på flere platforme og dermed mulighed for større synlighed. Vi kan gøre os mere synlige f.eks. i forhold til det politiske niveau Hverken folkeoplysningen eller bibliotekerne er i tvivl om deres samfundsmæssige betydning og vigtigheden af at fokusere på den uformelle læring. Men vi er små, når det drejer sig om at slå vores vigtighed fast på samfundsniveau. Ved at samarbejde har vi større mulighed for at synliggøre os lokalt og kan f.eks. vise, at vi kan understøtte væsentlige samfundsdebatter.

7 den kompetente borger / Gode råd 7 Vi kan styrke fokus på vigtigheden af voksen- og efteruddannelse og den uformelle uddannelse Der er i Danmark et massivt fokus på den formelle uddannelse, og målet er, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Men der er mange borgere, som har vanskeligt ved at komme gennem det formelle uddannelsessystem. Samtidig er der en stor gruppe ældre borgere, der står uden for arbejdsmarkedet. Alle disse borgere har brug for uddannelse, og samfundet har brug for dem. Hvis folkeoplysningen og bibliotekerne samarbejder med andre aktører inden for voksen-og efteruddannelserne, kan vi dels skabe nye tilbud, men også synliggøre eksisterende tilbud i større omfang. Vi kan skabe nye og anderledes læringsrum For at skabe nye, spændende læringstilbud eller læringstilbud for borgergrupper, som vi traditionelt ikke har godt fat i, kan det være en fordel at samarbejde. At vi har forskellige kompetencer, forskellige ressourcer og forskellige måder at gøre ting på kan bevirke, at vi kan udvikle processer, der bliver til anderledes læringstilbud.

8 8 den kompetente borger / Gode råd Otte råd om samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Lær hinanden at kende Når man kender hinandens områder og hinandens ledere og medarbejdere er det nemmere at se, hvordan man kan bruge hinanden til gensidig nytte. Det er hyppigt manglende kendskab og erfaring med samarbejde, der skaber fordomme. Det er f.eks. primært parter, som ikke samarbejder, der mener, at der er økonomiske barrierer for samarbejde mellem områderne. Koordiner aktivitetsplaner Det seneste år er der kommet opfordringer til, at områderne skal koordinere aktivitetsplaner. Dette kan sikre, at områderne ikke gentager hinandens tilbud men beriger hinandens tilbud. Det er f.eks. en idé, at bibliotekerne laver snuse-kurser eller appetitvækker-arrangementer, og at oplysningsforbundene laver dybdegående kurser og foredragsrækker. Således ses biblioteket ikke længere som en konkurrent men som en indslusning af borgere til folkeoplysningen. Identificér fællesområder og egne områder Der er en lang række fællesområder mellem områderne. Lad det være et incitament for at samarbejde og koordinere indsatsen. Bibliotekerne og forbundene har også forskellige kerneområder. Lad det være incitament for at udvikle synergier mellem tilbuddene og til at skabe tilbud, som man ikke kunne have udbudt alene. Brug hinandens ressourcer og kompetencer Bibliotekerne er offentlige rum. Bibliotekerne har ofte gode lokaler, de har gode kommunikationskanaler og har ofte, grundet den tætte kontakt med mange borgere, et godt kendskab til, hvad der er oppe i tiden. Forbundene har et korps af dygtige undervisere, de har gode kommunikationskanaler, og de er professionelle til at lægge arrangementsprogrammer. At sætte disse elementer sammen kan skabe nye dimensioner. Identificer jeres fælles mål I samarbejdet er det vigtigt, at områderne er enige om, hvad det fælles mål er. Derfor er det væsentligt at tale om, hvad områderne hver især vil opnå ved samarbejdet, og hvordan samarbejdet kan opfylde den enkelte institutions vision. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt at afklare, om samarbejdet er et forsøg på at udbygge driften eller om det er noget ekstra det gør en forskel for, hvor meget man har i klemme, og om man ser muligheder for samarbejde på den lange bane. Vær opmærksomme på hinandens årshjul Alle har perioder med spidsbelastninger. Hvis områderne har spidsbelastninger på samme tid, skal der ikke planlægges samarbejde dér. Hvis spidsbelastningerne ligger på forskellige tidspunkter, vil et årshjul give klarhed over, hvem der kan rykke på hvilket tidspunkt (se f.eks. årshjul for Hovedbiblioteket i Værktøjskassen på

9 den kompetente borger / Gode råd 9 Italesæt barrierer ved samarbejde Der kan være barrierer ved et samarbejde, og selvom man selvfølgelig ikke altid skal fokusere på problemerne, kan det være sundt for samarbejdet, at man ved, hvor problemstillingerne er. Man kommer nemt længere, hvis man er bevidste om konkurrenceproblematikker, kulturforskelle, udgangspunkter, dagsordener, forudsætninger og vilkår. Skab ligeværdighed i samarbejdet For at skabe et godt samarbejde, der kan fungere over tid, er det vigtigt, at samarbejdet indgås på lige fod. De implicerede parter skal alle have en oplevelse af, at alle bidrager på en eller anden måde. Det er f.eks. hensigtsmæssigt, at der er klarhed over, hvem der gør hvad hvornår, og at alle påtager sig en del af opgaverne.

10 kreative rum Videnspolitisk forum folkeoplysning og Bibliotek Den kompetente borger borgerinddragelse møder på lederog medarbejderniveau

11 den kompetente borger / Gode råd 11 Fire forslag til samarbejdsmetoder Skab møder både på leder- og medarbejderniveau Det er vigtigt for samarbejdet, at der er god kontakt på lederniveau. Men det er meget sjældent lederne, der skal udføre samarbejdet i praksis. Samtidig er det ofte medarbejderne, der har fingrene så langt nede i det praktiske, at de får idéerne. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne også kender hinanden i tilstrækkeligt omfang til, at de ved, hvordan de kan bruge hinanden, og hvor de skal ringe hen, hvis de har en idé. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at arbejde systematisk med, at både ledere og medarbejdere fra områderne mødes. Skab et videnspolitisk forum For at sikre koordination mellem områderne og et politisk fokus på voksen- og efteruddannelse, kan det være en idé at skabe et forum, der bærer problemstillingen frem. Dette kunne være et videnspolitisk forum, som fokuserer på voksenuddannelse, kompetenceudviklingen hos borgere uden videregående uddannelse, borgere med særlige behov samt gruppen af ældre borgere uden for arbejdsmarkedet. Et videnspolitisk forum kan fungere som mødested for aktørerne inden for voksen- og efteruddannelse og det politiske niveau. Det kan være et idéforum og kan sikre informationsflow mellem relevante parter. Men samtidig kan det arbejde målrettet med at få voksen- og efteruddannelsen bragt på den politiske dagsorden f.eks. via en videnspolitik. Skab kreative rum med nogen, der tænker anderledes Ledere og medarbejdere fra folkeoplysningen og bibliotekerne tænker hyppigt meget ens. Det kan være et problem, når man skal få nye idéer og tænke andre alternativer. Vi kan derfor skabe kreative rum, hvor parter med forskellige kompetencer mødes og skaber fælles mål, så nye tanker kan opstå og udvikling finde sted. For folkeoplysningen og bibliotekerne kan det være hensigtsmæssigt at inddrage en tredje part i de kreative rum. Den tredje part kan måske se andre perspektiver og kan sætte områderne i forhold til deres respektive livsverdener. Kreative rum kan både fungere som et rum for service- og kompetenceudvikling, som metode til at skabe kendskab på tværs af områderne og som kompetenceløft for vores borgere. Gør borgere kompetente og engagerede ved at inddrage dem Borgerinddragelse er både værdifuldt for organisationer, når de skal udvikle services, og når de skal give borgerne en særlig historie om organisationen. Men borgerinddragelsesprocesser kan også i høj grad motivere borgere til at være aktive samfundsborgere. Ved at skabe rum for at borgerne høres og inddrages i specifikke processer, trænes de i at give deres mening til kende, og der signaleres, at der er behov for deres kompetencer. Borgerinddragelsesprocesser kan laves i forhold til alle typer borgere og på et utal af måder. I forhold til borgerne er det væsentlige at skabe respektfulde processer, der kan fungere som anderledes læringsrum.

12 12 den kompetente borger / Gode råd Oplagte snitflader mellem områderne IT-undervisning Både folkeoplysning og biblioteker har tradition for at udbyde IT-undervisning. Samtidig kan ses en stigning i forventningen til bibliotekernes deltagelse i højnelsen af danskernes generelle IT-kompetencer tiltaget Lær mere om IT fra IT- og Telestyrelsen er eksempel herpå. Med en rivende teknologisk udvikling og et IT-barometer for 2009, som viser, at ca. 40% af befolkningen ikke eller knap kan anvende computer, er der et stort grundlag for at skabe mange og forskelligartede tilbud om IT-undervisning. Rapporten Folkebiblioteket i vidensamfundet opfordrer også til, at der på området IT-undervisning skabes samarbejde mellem områderne. Der kan laves traditionelle snusekurser og undervisningstilbud. Det kan også være mere uformelle læringstilbud, hvor biblioteksrummets åbne og tilgængelige karakter kan bruges aktivt, eller borgerinddragelse, hvor borgere underviser borgere. Kulturelt mødested I folkeoplysningen og på bibliotekerne er kulturarrangementer hyppigt foredrag. I forhold til foredrag kan et samarbejde bestå af en koordinering af foredrag, fælles reklame eller fælles planlægning og afholdelse af foredragene. Men ved at samarbejde og udnytte hinandens kompetencer og ressourcer kan det kulturelle mødested tænkes bredere. Det kan være udstillinger, interaktive møder eller workshops. Det kan foregå i biblioteksrummet, byrummet eller på kulturinstitutioner. Det drejer sig om at skabe kul turelle mødesteder, hvor områderne udnytter hinandens styrker og forskellige indgange til borgerne. Demokratisk mødested Grundet områdernes formålsparagraffer er det nærliggende at samarbejde om at skabe fælles demokratiske mødesteder. Aftenskolerne er f.eks. forpligtet til at afsætte 10% af deres midler til debatskabende virksomhed. At skabe et demokratisk mødested kan tænkes bredt. Det kan f.eks. være fælles kampagner i byen, arrangementer, konkurrencer eller udgivelser. Ved at samarbejde om at lave demokratiske mødesteder har man mulighed for at udvikle nye måder at afholde debatter på. Man har samtidig mulighed for at nå bredere ud, blive en del af byrummet og måske profilere sig som væsentlig samfundsaktør i forhold til det politiske niveau. Fælles kommunikationsplatform Både bibliotekerne og folkeoplysningen har en udfordring i at kommunikere deres tilbud. Informationsmængderne er så massive, at man enten skal skille sig ud fra mængden eller regne med, at folk ved, hvad de leder efter. Alternativt kan man forsøge at være synlig så mange steder som muligt. Man kan arbejde med fælles kommunikation på mange niveauer og i forskelligt omfang. Det kan være fælles kampagner og hjemmesider eller koordination mellem hjemmesider. Det kan f.eks. dreje sig om fælles reklame for arrangementer eller fælles informationsskærme opstillet på biblioteket, hos voksenuddannelserne og i byrummet.

13 den kompetente borger / Gode råd 13 Realkompetencer Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har gjort realkompetence til et indsatsområde. De arbejder med, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til, at borgerne kan sætte ord på de kompetencer, som de får ved at indgå i uformelle sammenhænge som familien, sportsklubben og i folkeoplysningens skoler og foreninger. Pointen er, at vi hver især kan meget mere end det, vi formelt lærer igennem vores uddannelser. Men også at det er værdifuldt, at man kan sætte ord på egne kompetencer, og at andre kan anerkende dem. Mange borgere kender ikke muligheden for at få et realkompetencebevis. Et samarbejde mellem områderne kan bidrage til at øge kendskabet hertil. Men det fælles arbejde med kreative rum og borgerinddragelsesprocesser kan kombineres med, at de implicerede borgere får hjælp til at sætte ord på de kompetencer, som de har fået ved at deltage. Læringsrum i biblioteket Bibliotekerne anser sig selv for at være læringsrum. Der kan være flere grunde til, at det også er interessant for folkeoplysningen at se biblioteket som et læringsrum: Der kommer mange typer borgergrupper, biblioteksrummets åbne karakter giver mulighed for at lave anderledes undervisningstilbud, og biblioteket kan bidrage med deres spidskompetence: informationskompetence. Der kunne indgås samarbejde om holdundervisning. Men også individuel vejledning og undervisning i udlånet kunne være udgangspunkt for et samarbejde, idet biblioteksrummet som læringsrum kan ses som muligheden for at perspektivere folkeoplysningens undervisning. Det kan være folkeoplysningens forlængede arm.

14 14 den kompetente borger / Gode råd Flere nyttige materialer fra Den kompetente borger Rapporten Den kompetente borger Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker er udgangspunkt for denne pjece. I rapporten er der uddybning af alle elementer fra denne pjece samt eksempler på eksisterende samarbejder. Rapporten kan downloades fra www. denkompetenteborger.dk Filmen Laboratorieforsøget Et kreativt mødested mellem folkeoplysning, biblioteker og uddannelsesafsøgende beskriver den prototype på et kreativt rum, som blev lavet i regi af Den kompetente borger. Filmen kan ses på you tube.com og Værktøjskassen er en samling af redskaber, som kan bruges i arbejdet med at komme i gang eller videre med samarbejde mellem folkeoplysningen og bibliotekerne. Værktøjskassen består bl.a. af eksempler på samarbejdsaftaler, årshjul m.m. Værktøjskassen findes på Litteratur og links Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.: Danmarks Evalueringsinstitut (2010): Biblioteksloven: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 med de ændringer, der følger af lov nr af 17. december 2002, lov nr. 430 af 6. juni 2005, lov nr. 431 af 6. juni 2005, lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 346 af 18. april https://www.retsinformation.dk Folkebiblioteket i vidensamfundet: Styrelsen for Bibliotek og Medier (2010): Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning rapport fra Folkeoplysningsudvalget: Undervisningsministeriet (2010): Folkeoplysningsloven: Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet af https://www.retsinformation.dk IT-Barometer: IT-Formidler: Realkompetencer:

15

16

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Nye partnerskaber nye muligheder Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsgruppen anbefaler...

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere