Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole"

Transkript

1 Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014

2 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme. Hjortholm Kostskole har en overenskomst med Næstved Kommune B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Uanmeldt tilsyn Næstved Kommune. Hjortholm Kostskole har efter aftale med v/ Pæd. Adm. konsulent Ida Berg Meyer supervisor Anne Saxtorph, psykolog. Desuden Center for Uddannelse har skolen ansat egen psykolog, Conny Rådmandshaven 20 Hansen Næstved Alexander Osmund Skoleleder Susålandets Skole Åsøvej Glumsø Anmeldt tilsyn Næstved Kommune. v/ Pæd. Adm. konsulent Stine Brandt Jørgensen Center for Uddannelse Rådmandshaven Næstved Alexander Osmund Skoleleder Susålandets Skole Åsøvej Glumsø D. Institutionsbeskrivelse (antal børn, undervisningssted, antal lærere, leder): Skolen er beliggende på: Næstved Landevej Fuglebjerg Skolen er en selvejende døgninstitution, der har driftsaftale med Gentofte Kommune. Skolens forstander er Aksel Christensen Skoleleder er Jimmy Thomsen Hjortholm Kostskole er normeret til 25 elever. Der var i forbindelse med det anmeldte tilsyn visiteret 30 elever til skolen. Ved det uanmeldte tilsyn var der visiteret 27 elever. Der var i tilsynsperioden tilknyttet 15,5 medarbejdere, heraf var 14 ansat som lærere, pædagoger eller ledere. Side 2 af 9 sider

3 E. Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek, adgang til faglokaler m.v.) Hjortholm Kostskole er beliggende i skoledistriktet for Borup Ris Skole. Hjortholm afholder skriftlige afgangsprøver på distriktsskolen og terminsprøver og de mundtlige afgangsprøver på egen skole. Der er desuden en aftale om erfaringsudveksling mellem skolerne. Skolen har eget fysiklokale og uddannet fysiklærer i medarbejderstaben. Skolen har eget bibliotek og benytter også Fuglebjerg og Næstved Bibliotek. Skolen har egen gymnastiksal og udendørs svømmefaciliteter. Desuden anvendes Herlufsholm Atletikstadion og Fuglebjerghallen emnemæssigt, bl.a. til fx at arrangere stævner for dag- og døgnbehandlingssteder på hele sjælland, bl.a. to årlige fodboldstævner og bordtennis. Klasser fra Borup Ris Skolen benytter endvidere hjertestien, der ligger på Hjortholm Kostskole og som er lavet sammen med hjerteforeningen. F. Særlig undervisningsmæssig service (amtscentral, efteruddannelses-muligheder, deltagelse i skoleledermøder m.v.) Hjortholm Kostskole benytter Center For Undervisningsmidler (UCSJ Vordingborg) meget. Skolen har medarbejdere, der har uddannelse som læse-, matematik-, naturfags- og engelskvejledere. Det er aftalt med Næstved Kommune, at vejlederne kan deltage i de etablerede kommunale vejledernetværk for eksempel læsevejlederne. Skolelederen deltager i en netværksgruppe vedrørende ledelse. Skolen laver intern efteruddannelse for den samlede personalegruppe på Hjortholm. I år er der fokus på folkeskolereformen og heldagsskole. Under interview med en lærer fra skolen blev det endvidere fortalt, at der var stor åbenhed for efteruddannelse og kurser og at en lærer ofte var på mere end et kursus på et skoleår. Der er desuden et stort fokus på undervisningsdifferentiering og faglig læsning. G. Overenskomst vedrørende undervisning: Der er indgået overenskomst med Næstved Kommune. H. Budget og regnskab til skoledelen: Side 3 af 9 sider

4 Det er i overenskomsten aftalt, at Gentofte Kommune godkender budget og regnskab og takstfastsætter. Taksterne følger de gældende retningslinjer på døgninstitutioner og skoler i Region Hovedstaden. Næstved Kommune godkender årsregnskabet for 2013 med to bemærkninger: På baggrund af tilsendte materiale i forbindelse med regnskab 2013, er Næstved Kommune nødt til at bede Hjortholm Kostskole om at indskærpe over for deres revisor, at afvigelsen vedr. vandafledningsafgift både er så stor og usædvanlig, at det burde være fremhævet i regnskabsmaterialet. Det er vigtigt, at Hjortholm Kostskole fremadrettet kontrollerer, at budgetposterne vedr. forbrugsafgifter er budgetlagt korrekt. Afsnit 2: Tilsynet A. Hvem har foretaget tilsynet Navn: Anmeldt tilsyn Alexander Osmund og Ida Berg Meyer Uanmeldt tilsyn Alexander Osmund og Stine Brandt Jørgensen Stilling: Afdelingsleder og Pædagogisk administrativ konsulent Kontaktoplysninger: Alexander Osmund Skoleleder Susålandets Skole Åsøvej Glumsø Telefon: Ida Berg Meyer (har fået nyt job) Pæd. Adm. konsulent Næstved Kommune Center for Uddannelse Rådmandshaven Næstved Telefon: Stine Brandt Jørgensen Pæd. Adm. konsulent Næstved Kommune Center for Uddannelse Rådmandshaven Næstved Telefon: Side 4 af 9 sider

5 Tilsynsperioden: Fra dato til dato: 1. august 2013 til 31. juli 2014 Der blev foretaget anmeldt tilsyn d. 11. nov Der blev foretaget uanmeldt tilsyn d. 17. juni 2014 Tilsynet med de enkelte elever er udført i forbindelse med de årlige revurderingsmøder d. 17. marts B. Fokusområder for tilsynet: Opfølgning på sidste års tilsynsrapport Prøver og test Projektarbejde, herunder prøven Magtanvendelser Legepladstilsyn, herunder egenkontrol Timetal og fagrækker, herunder omfang og fordeling linjefagsuddannede lærere Nye medarbejdere og dermed attester Folkeskolereformen Hvordan der tilvejebringes om effekten af undervisningen (fx klassekonferencer, teamsamtaler etc.) Overvære undervisning C. Liste over bilag vedlagt rapporten: Skemaer Infobrev om skoleåret Prøveplan for 8. og 9. klasse Beskrivelse af undervisningsdifferentiering Artikel Hæv overliggeren Artikel Kostsolen det bedste der er sket Eksempel på en elevplan Ovenstående er blevet fremsendt til tilsynsførende. D. Helhedsindtryk Fokuspunkter og vurderinger: Opfølgning på sidste års tilsynsrapport Der var ved sidste års tilsyn ikke stillet krav eller givet anbefalinger.. Nye medarbejdere og dermed attester Der var attester på nye medarbejdere. Side 5 af 9 sider

6 Overvære undervisning Der blev ved det anmeldte tilsyn overværet danskundervisning i klasse og i 8. klasse. I 8. klasse var 8 ud af 9 elever i skole. Der var tre lærere med i klassen. Klassen havde om folkesagn. Først gennemgik en elev en præsentation lavet som tegneseriestribe over sagnet for klassen. Derefter arbejdede eleverne individuelt med opgaven. Enkelte elever arbejdede sammen om at løse opgaven. Overværede klasseundervisning på mellemtrinnet, hvor der til 5 elever var 3 voksne (den ene en tidligere elev). Der var tale om meget individuel tilrettelagt undervisning, hvor IT på udmærket vis blev en integreret del heraf. Eleverne var trænet til at arbejde selvstændigt og til trods for store faglige udfordringer og forskelle i elevgruppen fungerede det som en helhed. Prøver og test evt. fritagelsesprocedure praksis Der er i år 7 elever, der skal til folkeskolens afgangsprøve. Heraf skal to op delvist, mens de resterende skal op i den fulde fagrække. Der bliver afholdt terminsprøver for 9. klasseeleverne i alle fag. Skolen benytter de nationale test, de obligatoriske såvel som de frivillige. Projektarbejde, herunder prøven Projektopgaveugen ligger for 9. klasse i uge 4. Også 8. klasseeleverne deltager i ugen for at de kan få træning og erfaring med projektopgaven inden de selv skal til prøven i 9. klasse. Magtanvendelser Anmeldt tilsyn Der har ved det anmeldte tilsyn været 6 magtanvendelser i skoleåret. Det har primært været en elev. Skolen arbejder stadig med et faldende antal og varigheden er kortere. Skolelederen fortæller, at de oplever, at det går den rigtige vej. Uanmeldt tilsyn Grundet sygdom i Center for Uddannelse blev der ved det uanmeldt tilsyn ikke fulgt op på magtanvendelser. Der vil være fokus på magtanvendelser ved det anmeldte tilsyn i efteråret Anmeldt tilsyn: Det er godt, at der er fokus på brugen af magtanvendelser, og at det går den rigtige vej med antal såvel som varighed. Legepladstilsyn, herunder egenkontrol Skolen har haft besøg af legepladsinspektøren. Skolens pedel tjekker legepladsen dagligt. Side 6 af 9 sider

7 Timetal og fagrækker, herunder omfang og fordeling linjefagsuddannede lærere Hjortholm Kostskole tilgodeser hele fagrækken og tilbyder UVM s vejledende timetal. Viden om undervisningseffekt Elevplanerne bliver brugt til at tilvejebringe viden om effekten af undervisningen for den enkelte elev. Desuden drøftes undervisningseffekten i de enkelte fagteams. Der bliver blandt andet afholdt prøver, hvor fafteams på baggrund af resultaterne planlægger, hvordan der fremadrettet skal planlægges. Derudover drøftes dette på mere overordnede pædagogiske møder samt i dialog mellem skoleleder og den enkelte lærer. Folkeskolereform Anmeldt tilsyn: Den kommende folkeskolereform blev drøftet. Hjortholm Kostskole er allerede i gang med at pilotprojekt, således at de er klar til, når reformen træder i kraft. Skolens leder ser desuden ikke det øgede timetal som et problem for skolen, da de fx i forvejen leverer vejledende timetal. Uanmeldt tilsyn: Ved det uanmeldte tilsyn var alle fag og timetal for næste skoleår på plads Hjortholm Kostskole kommer til at leve op til fagrækken og timetallet. Pilotprojektet har betydet, at der til næste skoleår hver dag vil være 3 pædagoger i skolen fra kl. 12:00-15:00. Pædagogerne skal være i de klasser, hvor der er størst behov for en ekstra medarbejdet. Skolen vil indføre lektiecafé lektiecafeen placeres i børnegrupperne og ikke på skolen. Bevægelse vil foregå midt på dagen, og det vil være pædagogerne, der kommer til at stå for det. Anmeldt og uanmeldt tilsyn: Det er positivt, at skolen allerede er så langt med arbejdet med folkeskolereformen. E. Stillede krav til skolen: Ift. revisitationen skal skolen være opmærksom på, at: Huske cpr.nr i oversigten af elever Huske, at ud over klassens navn, skal elevens aktuelle klassetrin fremgå De nye læringsmål kan konkretiseres. I den faglige vurdering er det vanskeligt at aflæse, hvor eleven fagligt står i forhold til det aktuelle klassetrin. F. Rådgivning og vejledning: Ingen bemærkninger G. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og institution Ingen bemærkninger Side 7 af 9 sider

8 H. Skolens kommentarer Dato: 9. sep Tilsynsførendes underskrift: Stine Brandt Jørgensen. Afsnit 3: Personale og undervisning Beskrivelse af undervisningens ordning A. Beskrivelse af lærere og ledelse Lærernes navne og uddannelse, herunder en beskrivelse af personalets eventuelle særlige kursusvirksomhed eller relevante erfaringer: Alle skolens lærere har læreruddannelse. Skolen anvender psykolog Anne Saxtorph som supervisor. Lederens navn og funktion samt uddannelse og kvalifikationer: Forstander Aksel Christensen, Lærer- og ledelsesuddannelser Skoleleder Jimmy Adler Thomsen, Lærer- og ledelsesuddannelser Afsnit 4: Beskrivelse af undervisning for det enkelte barn Oplysningerne til afsnit 4 er skrevet af skolekonsulent Kirsten MacKenzie fra Center for Uddannelse. A. Stamoplysninger Navn, cpr., forældremyndighedshaver(e), forældres navn og adresse, evt. plejefamilie/opholdssted (navn og adresse skal fremgå), betalingskommune, evt. betalingstilsagn, undervisningshistorik, foranstaltningsoversigt, aktuelt klassetrin, fritagelser & særlige vilkår, fritagelser fra fag. Elevernes stamoplysninger fremgår af Hjortholms oplysningsark. Husk cpr.nr i oversigten af elever Husk at ud over klassens navn skal elevens aktuelle klassetrin fremgå Side 8 af 9 sider

9 B. PPR s udtalelser vedr. barnet/den unge Udtalelser vedrørende den enkelte elev fra pædagogisk-psykologisk rådgivning, fritagelser, herunder stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialundervisning og muligheder for at blive undervist i en folkeskole: På alle elever er der i revisitationsmaterialet vedlagt en psykologisk vurdering og anbefaling om revisitation, som er udfærdiget af Hjortholms interne psykolog. Hjortholm vurderer løbende den enkelte elevs mulighed for udslusning til folkeskolen. Eleverne deltager i de nationale tests, og alle elever bliver som udgangspunkt indstillet til folkeskolens afgangsprøver. C. Undervisningsstedets notater vedrørende den enkelte elev Statusbeskrivelser vedrørende den personlige, sociale og faglige udvikling, evaluering generelt og af sidste elevplan, hjælpemidler og/eller metoder, sammenhæng med uddannelsesplaner, samarbejde med hjemmet/bostedet, sammenhæng mellem statusoplysninger og målsætninger, elevplan. Der foreligger statusbeskrivelser på alle fag. I elevplanerne fremgår: evaluering af tidligere læringsmål, nye læringsmål og faglig vurdering af standpunkt. De nye læringsmål kan konkretiseres. I den faglige vurdering er det vanskeligt at aflæse, hvor eleven fagligt står i forhold til det aktuelle klassetrin. Elevplanerne afsluttes med en kort konklusion, hvor skolens anbefaling fremgår. D. Handleplan for undervisningen: Handleplan for arbejdet med målsætningerne, evaluering, evt. årsplaner for fagene, evt. uddannelsesplaner, praktikker, herunder hvordan undervisningen i fremtiden kan foregå på helt eller delvist på den lokale folkeskole. Hjortholm har et godt samarbejde med UU, og der udfærdiges uddannelsesplaner for alle elever fra 8. klasse. En stor del af skolens elever benytter lokalområdets tilbud af fritidsaktiviteter/ungdomsklubber. Side 9 af 9 sider

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere