KonjunkturNYT - uge 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 15"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i februar Fald i bilsalget i marts efter stigninger i starten af året Forbrugerprisinflationen fortsat meget lav i marts Stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Både uændret antal varslede afskedigelser og antal ledige stillinger i marts Faldende nedskrivninger og tab på udlån i. kvartal Internationalt IMFs World Economic Outlook, april USA: Uændret ledighed Tyskland: Stigning i industriproduktionen Storbritannien: Stigning i industriproduktionen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Både Bank of England og Bank of Japan fastholder renten Fald i danske og internationale aktiekursindeks Stigning i olieprisen målt i USD Den danske krone er styrket over for den amerikanske dollar, den svenske krone, den norske krone og det britiske pund, mens den er svækket over for den japanske yen Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i firmaernes samlede salg i februar Firmaernes samlede salg (ekskl. energi, løbende priser) steg, pct. i februar, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Set over tremåneders perioden december-februar er salget steget med, pct. i forhold til de forudgående tre måneder. Firmaernes salg (ekskl. energi, løbende priser) til det indenlandske marked steg med, pct. i tremåneders perioden december-februar, hvilket især skyldes en stigning inden for landbrug, engroshandel og erhvervsservice. Salget til eksportmarkederne faldt derimod med, pct. i samme periode til trods for en markant fremgang i februar. Det skyldes især et kraftigt fald i det udenlandske salg i december. Udviklingen de seneste tre måneder adskiller sig dermed fra de seneste års tendens til, at salget til eksportmarkederne vokser hurtigere end det indenlandske salg, jf. figur.. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg. Deflateres der med forbrugerprisindekset var det samlede salg, pct. højere i december-februar i forhold til de forudgående tre måneder. Figur. Firmaernes salg i alt Figur. Firmaernes salg i alt ( mdr. glidende gnst.) 9 9 Indeks (=) Indeks (=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Alle serier er sæsonkorrigerede og ekskl. energi. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Fra januar til februar steg industriproduktionen (faste priser) med, pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Der er traditionelt store månedlige udsving i industriproduktionen, men der har nu været to måneder i træk med beskedne stigninger i industriproduktionen efter et kraftigt fald i december. Ses der på tremåneders perioden december-februar, er industriproduktionen faldet med, pct. i forhold til de forudgående tre måneder. Faldet i industriproduktionen i den seneste tremåneders periode skal især ses i lyset af et fald i produktionen af ikkevarige forbrugsgoder, herunder især inden for medicinalindustrien, hvor produktionen er gået tilbage med pct. i løbet af de seneste tre måneder. I februar fortsatte tilbagegangen inden for produktionen af ikke-varige forbrugsgoder, mens der var fremgang i produktionen inden for de øvrige tre hovedsektorer, investeringsgodeindustri, mellemproduktindustri og varige forbrugsgoder. Industriens omsætning (løbende priser, ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler) steg, pct. i februar efter en stigning på,9 pct. i januar. Set over tremåneders perioden november til januar var omsætningen omtrent uændret. Det dækker over fremgang i omsætningen på eksportmarkedet, mens omsætningen på hjemmemarkedet faldt, jf. figur.. Figur. Industriproduktion Figur. Industriomsætningen ( mdr. glidende gns.) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked Anm. Omsætningen i figur. er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Stigning i vareeksporten i februar Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly) voksede med,9 pct. i februar. Stigningen kommer efter en svækkelse i slutningen af sidste år, og vareeksporten var omtrent uændret i december-februar i forhold til de foregående tre måneder, jf. figur.. Fremgangen i februar skyldes i særlig grad en kraftig stigning i eksporten af olie på over pct. Det er især USA og Storbritannien, som har aftaget mere heraf. Importen af varer (samme definition) steg med,9 pct. i februar. Brændsel- og smørestoffer o.l. bidrog positivt til importen, mens råstoffer mv., undtagen brændsel trak importen ned. I december-februar var importen af varer dog uændret i forhold til de foregående tre måneder. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) steg med, pct. i februar, men lå i december-februar, pct. lavere end i de foregående tre måneder, jf. figur.. Importen af tjenester steg med, pct. i februar, men med det store fald i december (som følge af genforsikringserstatningerne, der registreres som negativ tjenesteimport) er der et fald i tjenesteimporten på, pct. i december-februar i forhold til de foregående tre måneder. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Egen sæsonkorrektion. Begge figurer er i -måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik.

5 Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i februar I februar viste den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster et overskud på 9, mia. kr., jf. figur.7. Overskuddet i februar var dermed,7 mia. kr. større end i januar. Stigningen skyldes primært et større overskud på varebalancen, som steg til,9 mia. kr. Tjenestebalancen faldt en smule, til et overskud på, mia. kr. Løn- og formueindkomsten fra udlandet bidrog med et overskud på, mia. kr., mens de løbende overførsler bidrog negativt med et underskud på, mia. kr. I forhold til februar sidste år er overskuddet på betalingsbalancen knap mia. højere i år, jf. figur.8. Det skyldes især et større overskud på varebalancen, men også overskuddet på løn- og formueindkomsten er højere end i februar sidste år. De store overskud på betalingsbalancen de seneste år afspejler grundlæggende, at den samlede bruttoopsparing i dansk økonomi overstiger de samlede indenlandske investeringer. De aktuelt store overskud på betalingsbalancen hænger sammen med faldet i privatforbruget og investeringer i forbindelse med krisen, hvilket har mindsket importen. Samtidig overstiger afkastet fra danske investeringer i udlandet afkastet fra udenlandske investeringer i Danmark. Figur.7 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur.8 Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. År til dato Resterende måneder

6 Fald i bilsalget i marts efter stigninger i starten af året I marts faldt bilsalget pct. set i forhold til februar måned, og det samlede antal nyregistrerede personbiler udgjorde., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.9. Faldet i bilsalget i marts skal dog ses i lyset af et rekordhøjt niveau i februar. I. kvartal er det samlede antal nyregistreringer således pct. højere end i. kvartal. Denne fremgang er drevet af en stigning i erhvervenes nyregistreringer på 7 pct., mens husholdningernes nyregistreringer ligger pct. lavere i. kvartal. Set over de sidste måneder har der været en stigning i salget af personbiler til husholdningerne. Salget af personbiler til erhvervene har derimod ligget rimeligt fladt, og er først steget i det seneste kvartal. Figur.9 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret Antal. Antal Personbiler i husholdningerne Personbiler i erhvervene Personbiler i alt Kilde: Danmarks Statistik.

7 Forbrugerprisinflationen fortsat meget lav i marts Forbrugerprisinflationen var, pct. i marts, hvilket er, pct.-point lavere end måneden før, jf. figur.. Inflationen er dermed fortsat på et meget lavt niveau. Faldet i inflationen dækker blandt andet over lavere inflation på tøj samt fald i priserne på fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer. Faldet i prisen på ikke-alkoholiske drikkevarer i starten af året skal ses i lyset af fjernelsen af sodavandsafgiften i januar. Det betyder også, varepriserne er faldet med, pct. det seneste år, jf. figur.. Vareprisernes fald siden juni er blandt andet et resultat af faldende priser på importerede varer, hvilket skal ses i lyset af en gradvis appreciering af den effektive kronekurs gennem det seneste år. Tjenesteinflationen var i marts uændret på,8 pct., hvilket også er lavt historisk set. Det skyldes dels, at huslejestigningen i februar var særligt lav. Som resultat af den lave inflation i februar, ligger den faktiske udvikling i forbrugerprisinflationen i marts også lidt under det forudsatte forløb i Økonomisk Redegørelse, december, jf. figur.. Figur. Forbrugerprisinflation Figur. Vare- og tjenesteinflation Pct. Pct. Pct. Pct Vareinflation Tjenesteinflation Anm.: De røde prikker i figur. angiver faktiske observationer, mens kurven angiver det forudsatte forløb i seneste Økonomisk Redegørelse. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Byggebeskæftigelsen steg med ca..8 personer til 8.9 personer i. kvartal, når der tages højde for sæsonudsving. Byggebeskæftigelsen har ellers været ret stabil siden, nogenlunde svarende til udviklingen i bygge- og anlægsbeskæftigelsen i nationalregnskabet, jf. figur.. Sammenlignet med. kvartal er byggebeskæftigelsen steget med. personer. Byggebeskæftigelsen er baseret på en stikprøve med dertil hørende usikkerhed. Stigningen i byggebeskæftigelsen i. kvartal var ret bredt fordelt med fremgang inden for nybyggeri, reparation og vedligeholdelse og anlægsvirksomhed, mens der var mindre fald i beskæftigelsen inden for kontorarbejde, jf. figur.. Reparation og vedligeholdelse dækker næsten pct. af den samlede byggebeskæftigelse, mens nybyggeri står for knap en fjerdedel. Fremgangen i byggebeskæftigelsen i. kvartal skal formentlig ses i lyset af dels reparationer efter stormene i. kvartal og dels det relativt milde vejr i kvartalet. Den økonomiske politik bidrager også til at understøtte aktiviteten inden for byggeriet, blandt andet gennem den fremrykkede renoveringsindsats i det almene byggeri og BoligJobordningen. Figur. Byggebeskæftigelsen Figur. Ændring i byggebeskæftigelsen fordelt på kategorier,. kvartal. personer. personer. personer,. personer, ,, 7 7,,,, -, -, Byggebeskæftigelsen Nationalregnskabet -, -,. kvartal Nybyggeri Rep. og vedligeholdelse Anlægsvirksomhed Kontorarbejde Ikke på arbejde Anm.: Figur. viser ændringen i. kvartal i forhold til. kvartal. Kategorien Ikke på arbejde dækker over ikke på arbejde pga. dårligt vejr, ferie, sygdom, undervisning o.l. Kilde: Danmarks Statistik. 8

9 Tusinde Tusinde Både uændret antal varslede afskedigelser og antal ledige stillinger i marts Antallet af varslede afskedigelser var i marts uændret på ca. 7 personer, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. I faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal udgjorde antallet af varslede afskedigelser ca. personer, hvilket er et fald på knap personer i forhold til februar. Langt størstedelen af de varslede afskedigelser i marts var i den private sektor, særligt inden for industri og erhvervsservice. Varslingerne svinger en del fra måned til måned. Antallet af varslinger har dog generelt ligget ret lavt gennem det sidste års tid. Antallet af ledige stillinger på Jobnet var uændret på ca.. stillinger (sæsonkorrigeret) i marts, jf. figur.. Antallet af ledige stillinger har gennemsnitligt udgjort omkring -. ledige stillinger pr. måned gennem det seneste halvandet år. Antallet af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke præcise indikatorer for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur. Antal varslede afskedigelser Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet. personer. personer. stillinger. stillinger Antal varslinger - faktisk Antal varslinger - sæsonkorrigeret Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats.dk. 9

10 Faldende nedskrivninger og tab på udlån i. kvartal Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse viser, at penge- og realkreditinstitutternes kreditvilkår for husholdninger var omtrent uændrede i. kvartal, mens kreditvilkårene for virksomhederne er blevet strammet en smule, jf. figur.. Kreditvilkårene har dog alt i alt været stort set uændrede det seneste års tid. Penge- og realkreditinstitutterne giver udtryk for, at andelen af nedskrivninger og tab på udlån til virksomheder og husholdninger er faldet en del i. kvartal, jf. figur.7. Faldet er omtrent lige stort i pengeinstitutter og i realkreditinstitutter. Faldet i pengeinstitutternes nedskrivninger og tab til husholdninger er hovedsagelig sket i de større pengeinstitutter. Husholdningernes og virksomhedernes efterspørgsel efter lån er steget svagt i. kvartal, navnlig for nye kunder i pengeinstitutter. Dermed fortsætter det seneste års udvikling med større lånefterspørgsel blandt nye kunder end blandt eksisterende kunder. Det afspejler formentlig, at en del af kunderne aktuelt overvejer at skifte pengeinstitut. Figur. Ændring i penge- og realkreditinstitutternes kreditvilkår Figur.7 Ændring i andelen af nedskrivninger og tab på udlån Nettotal Lempelse af kreditpolitik Nettotal Nettotal 8 Øgede nedskrivninger og tab Nettotal Stramning af kreditpolitik Reducerede nedskrivninger og tab Erhverv Husholdninger Erhverv Husholdninger Anm.: Udlånsundersøgelsen baseres på svar fra de største danske penge- og realkreditinstitutter på spørgsmål om ændringer i deres kreditvilkår. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: - (strammet/faldet en del), - (strammet/faldet lidt), (uændret), + (lempet/steget lidt), + (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditvilkårene er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån. Figur. viser efterspørgsel fra eksisterende kunder. Kilde: Danmarks Nationalbank.

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT IMF fastholder skønnet for den globale vækst i og i apriludgaven af World Economic Outlook (WEO) sammenlignet med prognoseopdateringen fra januar, jf. tabel.. IMF forventer, at den globale aktivitet vil stige med, pct. i og,9 pct. i efter en vækst på, pct. i. Gennem sås en gradvis styrkelse af global økonomi, der ventes at fortsætte ind i og. Fremgangen er særligt drevet af en bedring blandt de industrialiserede lande, herunder i USA og euroområdet, hvilket ifølge IMF blandt andet kan tilskrives den fortsat lempelige pengepolitik og mindre modvind fra finanspolitikken. Mens væksten forventes at tiltage i de industrialiserede lande ventes en mere afdæmpet udvikling blandt vækstøkonomierne i kraft af faldende vækst i indenlandsk efterspørgsel. For Danmark skønner IMF en BNP-vækst på, pct. i og,7 pct. i. I Økonomisk Redegørelse, december, blev BNP-væksten i Danmark skønnet til, pct. i og,9 pct. i. Tabel. Skøn for BNP-vækst fra IMF s World Economic Outlook, april Prognose Ændring ift. tidligere prognose Pct. Verden,,,9 -, -, Industrialiserede økonomier,,,,, USA,9,8,,, Euroområdet -,,,,, Tyskland,,7,,, Frankrig,,,,, Italien -,9,,,, Spanien -,,9,,, Japan,,, -,, Storbritannien,8,9,,, Danmark,,,7,.. Emerging markets og udviklingslande,7,9, -, -, Kina 7,7 7, 7,,, ) Ændring i forhold til WEO update, januar. ) Ændring i forhold til WEO, oktober, idet prognoseopdateringen fra januar kun indeholder skøn for de største økonomier. Kilde: IMF, World Economic Outlook, april.

12 USA Ledigheden var i marts uændret på,7 pct. af arbejdsstyrken, mens antallet af beskæftigede steg med 9. personer, jf. figur.. Hele fremgangen skyldes en stigning i den private beskæftigelse. Ledigheden har generelt været faldende siden slutningen af. Figur. Ledighed, USA Pct. af arbejdsstyrken personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters Ecowin Tyskland Industriproduktionen steg med, pct. fra januar til februar, jf. figur.. Industriproduktionen har generelt været stigende i løbet af og ind i, og den er nu på samme niveau som før tilbageslaget i 8. Figur. Industriproduktion, Tyskland Figur. Industriproduktion, Storbritannien Indeks (7M=) Indeks (7M=) Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Industriproduktionen steg med,9 pct. fra januar til februar, jf. figur.. I forhold til februar sidste år lå industriproduktionen,7 pct. højere i år. Set i et historisk perspektiv ligger industriproduktionen dog fortsat på et relativt lavt niveau.

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Bank of Japan valgte på rentemødet tirsdag at fastholde styringsrenten på, pct. Ligeledes besluttede Bank of England at fastholde renten på, pct. på rentemødet torsdag. Siden sidste fredag er det danske og de ledende internationale aktiekursindeks svækket. Olieprisen i USD er steget siden sidste fredag. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket over for den amerikanske dollar, den svenske krone, den norske krone og det britiske pund, mens den blev svækket over for den japanske yen. Tabel. Renter og valutakurser mv. D anske renter o g valutakurser mv. Internatio nale renter o g valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag R enter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig, -, pct.point Sverige (repo),7, pct.point R ealkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -,8 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point N atio nalbankens satser: R ente på -årige statso bligatio ner, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA, -,8 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -, pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (-md.) -,, pct.point USD/JPY, -,7 pct. Langt (-årigt), -, pct.point GBP/USD 9,8 -, pct. A ktiekurser (kursindeks): EUR/USD 8,87, pct. OM XC (/7-89 = ) 88, -,7 pct. A ktiekurser (kursindeks): USD, S&P 8 -,7 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei -,7 pct. EUR/DKK 7,, pct. USD/DKK 7, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks -, pct. SEK/DKK 8, -,9 pct. Storbritannien, FTSE -,8 pct. NOK/DKK 9,7 -, pct. GBP/DKK 9, -,7 pct. Oliepriser: JPY/DKK,,7 pct. Brent (USD) 7,8,7 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),,7 point Brent (DKK) 7,7 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin Pct.,,,,,, apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk,,8,,,, -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Pct.-point -, -, -, -,8 -, Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point - jun feb okt jun feb Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro apr aug dec apr aug dec Euro Dollar (h. akse) Dollar 9 8 Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) USD/EUR,9 USD/JPY 8 8,9,8,8 9,7 9, , 8 apr aug dec apr aug dec, apr aug dec apr aug dec 7 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 9. maj 214 Danmark Stigning i industriproduktion og -omsætning i 1. kvartal Stigning i vareeksporten i 1. kvartal Fald i overskuddet på betalingsbalancen i marts Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Firmaernes salg steg svagt i august Olie gav stort fald i vareeksporten i august (tallene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 1. marts 1. marts 21 Danmark Firmaernes samlede salg uændret i januar Lille stigning i vareeksporten i januar Lille fald i overskuddet på betalingsbalancen i januar Fortsat højt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere