DGI Leder- og Foreningsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI Leder- og Foreningsudvikling"

Transkript

1 Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere med indsigt i og motivation til på en konstruktiv facon - at kunne bidrage til udvikling på idræts- og foreningsområdet. At bibringe eleverne teoretisk forståelse for såvel det aktuelle idrætsbillede som udviklingstendenserne indenfor idræts- og foreningslivet i DK. At skabe reflekterende og handlingsorienterede potentielle unge idræts-/foreningsledere med indsigt i egne ressourcer. At forene højskolens værdier, folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse med DGI s værdier gennem en nutidig idrætslederuddannelse. At bibringe eleverne et teoretisk fundament og praktiske redskaber indenfor relevante områder som ledelse, samarbejde, projektledelse, kommunikation og formidling. At give eleverne mulighed for i praksis at afprøve og anvende opnået viden og redskaber i en virkelig kontekst. Undervisningsniveau Det er intentionen, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau i en kombination af teori og praksis samt refleksion på praksis og oplevelser så eleverne får en bred faglig, aktuel og handlingsorienteret tilgang til foreningernes og idrættens nutidige udfordringer. Pensum-rammen er bredt fagligt sammensat med f.eks. fagbøger, videnskabelige undersøgelser og artikler, og dette - suppleret med elevernes egne erfaringer og indspil i sammenhængen som tilgodeses af højskolernes særlige kultur ift. oplysning, formidling og uddannelse skal sikre den nødvendige kompetenceudvidelse hos eleverne til et kunne efterleve uddannelsens formål. Uddannelsen skal udgøre et fundament for de elever, der søger ind på videregående uddannelser på universiteter og professionshøjskoler mv. Styregruppen for FIL-uddannelsen søger at udbrede kendskabet hos de relevante uddannelsesinstitutioner hvad angår såvel uddannelsens indhold som forventede erhvervede kompetencer hos elever, der har gennemgået FIL-uddannelsen Undervisningens indhold og omfang Indholdsmæssigt er undervisningen på Fremtidens Idrætsleder delt i 2 hovedområder: Idrættens Verden og Ledelse og udvikling. Til undervisningen knyttes som et væsentligt og prioriteret område - en projektdel. For hvert FIL-hold arrangeres Fælles Studiedage, hvor alle FIL-elever og FIL-lærere fra højskolerne mødes til praksisinspiration, erfaringsudveksling, netværksdannelse og erhvervelse af ny viden med indspil fra eksterne oplægsholdere og fra DGI. For at sikre en grundlæggende ensartethed for FIL- uddannelsen, vil der under de to hovedområder være temaer, der skal betragtes som obligatoriske på alle fire højskoler, og temaer der kan betragtes som valgfrie for den enkelte højskole. Muligheden for at supplere de obligatoriske temaer med valgfrie temaer er et væsentligt element i uddannelsen Det forventes, at undervisningen tager afsæt i de opstillede temaer, og der er frihed for den enkelte højskolelærer til at vælge form, tone og rækkefølge, samt frihed til at supplere det beskrevne indhold. De 4 idrætshøjskoler indvilliger i, at der vil blive arbejdet stringent og konkret efter ideerne og temaerne i dette notat. Målet er at gøre konceptet Fremtidens Idrætsleder så stærkt som muligt, og det gøres kun, hvis de uddannede elever har fælles referencer og har gennemført grundlæggende ensartede

2 undervisningsforløb, samt at uddannelsen på de fire højskoler har samme indholdsmæssige afsæt. Hermed vil foreningerne, DGI og på længere sigt universiteterne vide præcist, hvilke forventninger der kan stilles til en elev, der har gennemført fremtidens idrætslederuddannelse på højskole. Projektarbejde og elevinvolvering er væsentlig for uddannelsen, og det er en fælles prioritering, at disse arbejdsformer implementeres som det absolut grundlæggende i uddannelsen. Uddannelsens omfang er 120 lektioner med nedenstående hovedområder: 1. Idrættens Verden 2. Ledelse og udvikling i alt ca. 80 lektioner 3. Projektdel ca. 20 lektioner 4. Fælles Studiedage ca. 20 lektioner Hovedområde 1: IDRÆTTENS VERDEN Obligatoriske temaer: Det aktuelle idrætsbillede i Danmark med introduktion til et historisk perspektiv *Idrættens historiske udvikling *Danskernes motions- og sportsvaner *Livsfasebegrebet Foreningen i dag og i fremtiden/foreningsudvikling *Foreningsidrættens udfordringer *Fokus på udvikling af den attraktive forening Idrættens nye arenaer *De virtuelle arenaer *Idræt og bevægelse i byrum *Fra inde til ude *Institutioner og skoler som nye omdrejningspunkter Idrættens Kvaliteter *Det individuelle *Idrætten som værdi- og kulturbærer Frivillighed og involvering *Motiver til frivillighed *Nye former for frivillighed *Unge og frivillighed Idræt i et sundhedspolitisk perspektiv *Idræt som middel eller idræt som mål? *Idræt for særlige målgrupper

3 Valgfrie temaer: Idrætspolitik og kommunalt samarbejde *Elite og bredde *Partnerskaber mellem det offentlige og de frivillige *Den aktuelle idrætspolitiske dagsorden Idrættens internationale dimension *Kulturmødet *International idrætspolitik Idræt og medier *Mediernes betydning for idrætten? Idrættens og organisationernes historie og udvikling *Idrættens historiske udvikling *Organisationernes kendetegn *Ligheder og forskelle i organisationerne før og nu Hovedområde 2: LEDELSE OG UDVIKLING Prioriterede temaer: Projektledelse fra start til slut *Idégenerering *Projektstyringsværktøjer/- metoder *Iværksætteri Kommunikation/formidling *Den konstruktive dialog/lytte-spørgeteknik *Ekstern formidling Personligt lederskab *Motiver og kompetencer *Lederroller i idrætten/foreningen Teamarbejde *Ledelse af samarbejdsprocesser *Gruppesammensætning/gruppedynamik Valgfrie temaer: Mødeledelse *Mødets faser: Før under efter Konflikthåndtering *Typer af konflikter *Redskaber til håndtering af konflikter

4 Undervisningen i de to hovedområder praktiseres i videst muligt omfang via en projektorienteret tilgang, således at de teoretiske temaer dels kan behandles praksisorienteret, dels i en form der kombinerer og integrerer temaerne i de to hovedområder. For at eleverne hurtigt får et kendskab og en første-erfaring med en projektorienteret arbejdsform anbefales, at der på den enkelte højskole defineres en intern projektopgave, som de enkelte FIL-hold kan præsenteres for i begyndelsen af hvert FIL-forløb. Hovedområde 3: PROJEKTDEL En meget væsentlig del af Fremtidens Idrætsleder er at give eleverne muligheder for at afprøve og kombinere erhvervet viden, indsigt og kompetencer med praktiske projektlignende indsatser i en virkelig kontekst. En virkelig kontekst skal her primært forstås som det lokale idrætsforeningsmiljø og sekundært institutions- og skolemiljøet samt den lokale DGI- Landsdelsforening. Projekter kan være selvvalgt af eleverne eller formidlet via den stedlige DGI-landsdelsforening, der forpligter sig til aktivt at opsøge og præsentere mulige projektindsatser for eleverne på Fremtidens Idrætsleder i starten af hvert forløb. Eksempler på projektindsatser kan være: Tilrettelæggelse og udførelse af event, stævne e.l. i idrætsforening Udviklingsinitiativer i foreninger fra DM i Foreningsudvikling Inspirationsproces/sparringsproces for forening i forhold til at involvere unge Præsentation og inspiration til idrætsforening til igangsætning af nye aktiviteter Inspirations-/aktivitetsdag på certificeret DGI-institution (børnehave/sfo/skole) Trænerkursusforløb for skoles overbygningselever eller i 10. klasses centre Undervisning på lederuddannelsen Unge I Front i overbygninger/10. klasse centre Indgå i/supplere igangværende indsatser på prakt iksteder Væsentlige fællesnævnere i forhold til projektdelen er: Projektindsatserne skal tilgodese elevernes muligheder for praktisk udvikling og afprøvning indenfor de aktuelle temaer af mere teoretisk art på uddannelsen for derigennem at knytte undervisningen an til virkeligheden. Projektindsatserne skal rumme inspiration til projektstedet samt refleksion i forhold til vante måder at praktisere forenings-, idræts- og aktivitetsarbejdet på. Projektdelen skal være relevant i forhold til DGI s målsætninger om at motivere flere til fysisk aktivitet samt gerne inspirere til udvikling af attraktive og moderne idrætsforeninger. Via elevernes projektinitiativer at skabe inspiration og nytænkning til DGI Hovedområde 4: FÆLLES STUDIEDAGE Formålet med Fælles Studiedage er At give fælles praktisk og teoretisk inspiration til alle elever på Fremtidens Idrætsleder At give aktuelt indspil om idrættens tendenser, aktuelle projekter og satsningsområder i DGI, nye faciliteter, nye trænings- og aktivitetsformer At medvirke til netværksdannelse mellem elever på Fremtidens Idrætsleder og mellem eleverne og DGI At skabe mulighed for at drøfte idrættens udvikling med centrale personer fra såvel DGI som fra idrætsforeningernes og idrætspolitikkens verden. At skabe mulighed for dialog/drøftelse af samspillet mellem kommune og idræts- /foreningsliv med repræsentant fra kommunal idræts-/fritidsforvaltning.

5 Indhold og form: Fælles studiedage afholdes i et DGI-Hus (p.t. Nordkraft i Ålborg). Indholdet planlægges af DGI-konsulenter og lærere på Fremtidens Idrætsleder. Brobygningen mellem højskolerne og DGI Til at sikre brobygningen mellem DGI/det lokale foreningsliv og de fire højskoler aftales som minimum ét møde mellem højskolen og den stedlige DGI-landsdelsforening forud for eller umiddelbart efter starten af hvert forløb af Fremtidens Idrætsleder. Evt. yderligere møder aftales efter behov Mødets formål er: At definere og evt. præsentere mulige praktik-/projektindsatser for eleverne At definere eventuelle yderligere samarbejdsområder mellem DGI og højskolen undervejs i forløbet. At være evaluerende i forhold til forudgående afsluttet FIL-forløb At vurdere behovet for yderligere møder under det igangværende forløb Den stedlige DGI-landsdelsforening påtager sig at være initiativtager til, at disse møder etableres. For at sikre en kontinuerlig dialog på tværs mellem undervisere på Fremtidens Idrætsleder og lokale DGI-konsulenter anbefales, at disse inviteres til ét af de to årlige strategiske samarbejdsmøder mellem højskoleforstanderne og DGI. På dette møde skal levnes plads til dialog, erfaringsudvikling og inspiration specielt for FIL-undervisere og DGI-konsulenter. Litteratur/materialer Der udarbejdes en opdateret og ajourført oversigt over relevant litteratur og øvrige materialer. Oversigten vil være tilgængelig i Dropbox, hvor FIL-undervisere og relevante DGI-konsulenter tildeles adgang. FIL-undervisere og DGI-konsulenter forpligter sig til at anvende Dropboxen aktivt og løbende supplere med relevant litteratur og øvrige materialer. Vedligeholdelse af Dropbox-indholdet er et fælles ansvar for de adgangsberettigede, men det anbefales at udpege én ansvarlig person til generel ajourføring og strukturering af Dropboxen.

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Kommunikation i Professioner

Kommunikation i Professioner Kommunikation i Professioner Medarbejdere som er dygtige til at kommunikere er en forudsætning for levere velfærdsydelser af høj kvalitet. National strategi for velfærdsuddannelser Ole Mygind KoPra/UCN

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere