Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med tilvalg (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 42. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 28. august 2009 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden 6 år år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. revideret udgave, januar Akkrediteringsrådet 25. september 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 4. september indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,

2 jf. brev af 17. september 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.soc. i erhvervsøkonomi /Cand.soc. i erhvervsøkonomi og [tilvalg] Master of Social Sciences in Business Administration /Master of Social Sciences in Business Administration and [tilvalg] Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Side 2/2 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for økonomi. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med tilvalg, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 1. oktober 2015, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Bacheloruddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag og første del af et tilvalgsfag, f.eks. Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi, Aarhus Universitet. Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 10 i Bekendtgørelse nr. 52 af 28. januar 2009 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Akkrediteringsrådet bemærker, at institutionen ikke kan redegøre for hvordan kontakten til henholdsvis aftagerpanel, aftagere og dimittender benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag.

3 Akkrediteringsrådet bemærker ligeledes, at uddannelsens kvalitetssikringssystem ikke tager separat højde for uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag og derfor ikke kan identificere problemer på uddannelsen. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er engelsksproget og udbydes også på Aalborg Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen.

4 Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med sidefag, Aarhus Universitet Forår 2009

5 Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi, Aarhus Universitet Forår 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Sagsbehandling...5 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag...6 Indstilling for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag...7 Resumé af vurderingen...8 Juridiske opmærksomhedspunkter...8 Grundoplysninger...9 Bacheloruddannelsen...9 Kandidatuddannelsen...9 Uddannelsens kompetenceprofil...10 Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag...10 Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag...10 Uddannelsens struktur...12 Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag...12 Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag...13 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet...14 Kriterium 1: Behov for uddannelsen...14 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation...16 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)...18 Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret...18 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol...37 Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af?...37 Censorkorps...37 Sprog...37 Adgang...37 De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelets medlemmer Professor Rolv Petter Amdam, BI Handelshoyskolen, Oslo, Norge. Dokumentationsrapport modtaget 16. februar 2009 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 1.april 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 22.juni 2009 Høringssvar modtaget 7.juli 2009 Sagsbehandling afsluttet 28.juli 2009 Erik Hjortkær Andersen, selvstændig konsulent. Stud.scient.soc.,Celeste Brandt Holmbye, Virksomhedsstudier, Roskilde Universitet. Bemærkninger 17.april 2009 indhentet supplerende dokumentation angående antallet af valgfag på hhv. bachelor- og kandidatuddannelse til bedømmelse af kriterium 6 samt dokumentation angående specialebedømmelser til bedømmelse af kriterium 10. d. 1. maj 2009 indhentet supplerende oplysninger om beskæftigelsessituation for dimittender fra erhvervsøkonomi m. sidefag i forhold til kriterium 2, samt karakteropgørelse for bachelorprojekt i forhold til kriterium 10. d.9.juni 2009 indhentet supplerende oplysninger om aftagerpanelets møder i forhold til kriterium 1. 5

9 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - uddannelsens struktur (kriterium 6) - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9). Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - behov for uddannelsen (kriterium 1), da Institutionen ikke kan redegøre for hvordan kontakten til henholdsvis aftagerpanel, aftagere og dimittender benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag. - uddannelsens struktur (kriterium 6), da kurserne på 1. og 2. semester finder sted som samlæsning med Institut for Økonomis anden uddannelse (oecon), og der ikke tages højde for at adgangskravene er Matematik B for erhvervsøkonomi m. sidefag mens adgangskravet for oecon er Matematik A. Ligeledes vurderes instituttets tiltag mod uddannelsens høje frafald, ikke at være omfattende nok. - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), da kvalitetssikringssystemet ikke tager separat højde for uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag og derfor ikke kan identificere eksisterende problemer på uddannelsen angående frafald, progression og problemer med samlæsning med Instituttets anden uddannelse (oecon). Den specifikke hensynstagen til uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag synes overordnet set mangelfuld. - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10), da det er usikkert hvorvidt de studerende opnår de kompetencer og mål for læringsudbytte de stilles i udsigt. Til grund for vurderingen ligger at uddannelsens sigte har ændret sig, hvilket sandsynliggør, at uddannelsens mål for læringsudbytte og faglige kompetencer har ændret sig. 6

10 Indstilling for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - uddannelsens struktur (kriterium 6) - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - behov for uddannelsen (kriterium 1), da Institutionen ikke kan redegøre for hvordan kontakten til henholdsvis aftagerpanel, aftagere og dimittender benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag. - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), da kvalitetssikringssystemet ikke tager separate højde for uddannelsen i erhvervsøkonomi med erhvervsøkonomi og derfor ikke kan identificere eksisterende problemer på uddannelsen angående frafald, progression og problemer med samlæsning med Instituttets anden uddannelse (oecon). Den specifikke hensynstagen til uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag synes overordnet set mangelfuld. - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10), da det er usikkert hvorvidt de studerende opnår de kompetencer og mål for læringsudbytte de stilles i udsigt. Til grund for vurderingen ligger at uddannelsens sigte har ændret sig, hvilket sandsynliggør, at uddannelsens mål for læringsudbytte og faglige kompetencer har ændret sig. 7

11 Resumé af vurderingen Vurderingen af de enkelte kriterier for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Vurderingen af de enkelte kriterier for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter Akkrediteringskonsulenten bemærker: Ingen bemærkninger. 8

12 Grundoplysninger Bacheloruddannelsen Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret 58 (2008) 215 (2008) 33 (2008) 72 (2008) Kandidatuddannelsen Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret 21 (2008) 70 (2008) 8 (2008) Se under bacheloruddannelse 9

13 Uddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag Viden Beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng Demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier og begreber inden for fagområdet Færdigheder Foretage analyser ved brug af videnskabelig metode Vurdere og anvende metoder inden for fagområdet Analysere praktiske problemstillinger i en erhvervsmæssig/professionel sammenhæng Træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger Kompetencer Strukturere egen læring (studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag s. 3-4) Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag Viden Demonstrere forståelse af forskningsarbejde og på denne baggrund indgå i forskningssammenhænge Demonstrere indsigt i implikationerne af forskningsarbejde (forskningsetik) Færdigheder Kommunikere om faglige problemer både til specialister og til almenkyndige Formulere og analysere videnskabelige problemstillinger selvstændigt, systematisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode Vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige metoder for analyse og faglig problemløsning selvstændigt Demonstrere: enten specialistforståelse i forlængelse af den forudgående grad eller et bredere perspektiv på fagområdet for den forudgående grad eller ny faglig kompetence ved siden af den forudgående grad Kompetencer Selvstændigt fortsætte egen kompetenceudvikling og specialisering Selvstændigt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger og om nødvendigt gennemføre undersøgelser, der fremskaffer et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag Forestå udviklingsarbejde på baggrund af videnskabelige, teoretiske og/eller eksperimentelle metoder 10

14 (studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag s. 3-4) 11

15 Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag 12

16 Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag I model A for kombinationer med sidefag indenfor det samfundsvidenskabelige hovedområde, består den ramme indenfor hvilken det individuelle forløb skal tilrettelægges således af 30 ECTS valgfrie elementer samt et 30 ECTS speciale som afslutning. Model B som omfatter en rammeudvidelse af kandidatuddannelsen på 30 ECTS, og med 2. del af et sidefag udenfor det samfundsvidenskabelige hovedområde på 75 ECTS, giver en ramme for det individuelle forløb (indenfor erhvervsøkonomi) på 75 ECTS, hvoraf 45 ECTS udgøres af valgfrie fag og de sidste 30 ECTS består af specialet. 13

17 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Økonomisk Institut har planer om at etablere et aftagerpanel på institutniveau, der er fælles for instituttets uddannelse i erhvervsøkonomi med sidefag (soc.) og uddannelse i økonomi (oecon.). Det planlagte aftagerpanelet er sammensat af repræsentanter med erfaringer inden for den finansielle sektor, private, offentlige og halvoffentlige virksomheder, rådgivning, udredning og forskning, samt virksomhedsledelse, medarbejderrekruttering og virksomhedsopstart og har en planlagt mødekadence på to møder pr. år. (Dokumentationsrapport s. 4). Aftagerpanelet har endnu ikke afholdt møde, men på mødet med ledelsen fremkom der oplysninger om, at dekanen foreløbigt har afholdt et møde med formandskabet for de 5 aftagerpaneler på det samfundsvidenskabelige fakultet, hvor formanden for økonomisk instituts aftagerpanel deltog. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen med aftagerpanelet har planlagt en formaliseret dialog, men at det er uklart, hvordan resultaterne vil anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans, da aftagerpanelet endnu ikke har afholdt møde. Akkrediteringspanelet bemærker endvidere, at der i det planlagte aftagerpanel ikke er nogen repræsentant for de gymnasiale uddannelser, der er den oprindeligt tilsigtede aftager for uddannelsen i erhvervsøkonomi. Akkrediteringspanelet bemærker i den sammenhæng (jævnfør kriterium 2), at ingen af uddannelsens dimittender har fundet ansættelse i gymnasiesektoren, men at en repræsentant for de gymnasiale uddannelser i aftagerpanelet kan styrke uddannelsens forhold til det oprindelige erhvervssigte. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at det ikke er sandsynliggjort, at det planlagte aftagerpanel i tilstrækkeligt omfang vil tilgodese uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag med hensyn til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at der eksisterer en uformel og mindre systematisk dialog mellem øvrige aftagere og institutionen. Denne dialog finder sted gennem forskningssamarbejder og andet samarbejde og kontakt med erhvervslivet (Dokumentationsrapporten s. 5). Akkrediteringspanelet bemærker, at det er uklart, hvordan denne kontakt benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefags relevans og kvalitet. Gælder kun for bacheloruddannelsen Gælder kun for kandidatuddannelsen 14

18 Akkrediteringspanelet vurderer, at grundlaget for en formaliseret og systematisk dialog med dimittender fra uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag er etableret, men at dette ikke formår at kunne benyttes i forhold til sikring af kvalitet og relevans for uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag. I dokumentationsrapporten beskrives det, at grundlaget for alumneaktiviteter endnu er for spinkelt, da der kun er få færdiguddannede kandidater. Lig de øvrige uddannelser ved AU gennemføres der årligt beskæftigelses-/dimittendundersøgelser med fokus på færdiguddannede kandidater, der har afsluttet deres uddannelse hhv. 1 og 5 år tidligere. Undersøgelsen har været foretaget siden 2007 og er for uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag foretaget på fakultetsniveau (Dokumentationsrapporten s.5). Institutionen redegør andetsteds for, at dimittendgrundlaget ved den sidste undersøgelse i 2007 endnu var for spinkelt til at kunne benyttes specifikt for dimittender fra uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag (Dokumentationsrapport, s.58). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er behov for en mere uddannelsesnær og specifik indsamling af data i forhold til uddannelsens dimittender, såfremt resultater skal benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. Akkrediteringspanelet bemærker endvidere, at der på mødet med underviserne fremkom oplysninger om en uformel og mindre systematisk kontakt med uddannelsens kandidater, men at det er usikkert hvordan denne kontakt benyttes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 1 er opfyldt delvist tilfredsstillende, da Økonomisk institut ikke benytter aftagerpanel til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans, men har planlagt et fælles aftagerpanel for uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag (soc.) og uddannelsen i økonomi (oecon), der endnu ikke har afholdt møder. Ligeledes er dialogen og den systematiske dataindsamlingen fra den eksisterende dimittendundersøgelse, der er på fakultetsniveau, ikke tilstrækkelig uddannelsesnær til at kunne benyttes til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans. Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 1 er opfyldt delvist tilfredsstillende, da Økonomisk institut ikke benytter aftagerpanel til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans, men har planlagt et fælles aftagerpanel for uddannelsen i erhvervsøkonomi med sidefag (soc.) og uddannelsen i økonomi (oecon), der endnu ikke har afholdt møder. Ligeledes er dialogen og den systematiske dataindsamlingen fra den eksisterende dimittendundersøgelse, der er på fakultetsniveau, ikke tilstrækkelig uddannelsesnær til at kunne benyttes til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 3-5, s.58. Bilag 1.1: Aftagerpanel. Bilag 1.2: Censorberetning. Bilag 1.3: Invitation til aftagerpanel. Supplerende oplysninger om aftagerpanelet Supplerende oplysninger fra mødet. 15

19 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at over 90 % af dimittenderne fra bacheloruddannelsen fortsætter i enten videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. Til grund for vurderingen ligger statistik for bachelordimittender fra økonomisk institut (soc.- og oeconuddannelsen samlet), hvoraf det fremgår at over 95 % i 2006 og 93 % i 2005 fortsatte på kandidatuddannelsen (Dokumentationsrapporten, s. 7-8). Ligeledes fremkom der på mødet oplysninger, der sandsynliggjorde, at statistikken var retvisende også for bachelordimittender i erhvervsøkonomi, da det blev fremhævet at uddannelsens sidefag var spredt ud på både bachelor og kandidatstudiet, hvilket i højere grad gør bachelor- og kandidatstudie til et samlet forløb på erhvervsøkonomi med sidefag end det er tilfældet for uddannelsen i økonomi. Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. I dokumentationsrapporten oplyses den generelle beskæftigelsessituation for økonomisk instituts dimittender, der omfatter dimittender fra både erhvervsøkonomi med sidefag (cand.soc.) og økonomer (cand. oecon.). Akkrediteringspanelet vurderer, at den generelle ledighed for instituttets dimittender er tilfredsstillende. På mødet med underviserne fremkom oplysninger, der sandsynliggør, at dimittender fra erhvervsøkonomi med sidefag har en tilfredsstillende lav ledighed, idet der kunne redegøres detaljeret for et flertal af dimittendernes jobsituation. Institutionen har efterfølgende indsendt materiale, der ikke er fuldstændigt dækkende for uddannelsens dimittender, men som angiver 18 dimittenders navn, kombinationsfag og nuværende beskæftigelsessituation. Ingen af de inkluderede dimittender er ledige eller står uden for arbejdsmarkedet. Ligeledes vurderer akkrediteringspanelet på den baggrund, at dimittenderne finder relevant beskæftigelse inden for særligt Human Relations Management, personaleledelse og organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhænge. Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsen virker mere rettet mod beskæftigelse i andre sektorer end gymnasieskolen end det fremgår af dokumentationsrapporten. Det blev underbygget på mødet og gennem supplerende information om dimittendernes jobsituation, at de i ingen eller meget ringe grad finder beskæftigelse ved de gymnasiale uddannelser, der var uddannelsens oprindelige erhvervssigte. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at beskæftigelse ved de gymnasiale uddannelser ikke står beskrevet som et specifikt mål i uddannelsens kompetenceprofil. Samlet vurdering for bacheloruddannelsen 16

20 Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Supplerende oplysninger fra mødet Supplerende informationer om dimittendernes beskæftigelsessituation indhentet d. 1. maj

21 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at det er dokumenteret, at der er forskningsdækning inden for de væsentligste fagområder, der undervises i på uddannelsen i erhvervsøkonomi. Institutionen har illustreret (bilag 4.1. s ), at hvert af uddannelsens seks områder: Organisation, Marketing og Strategi, Regnskab og Finansiering, Mikroøkonomi, Makroøkonomi samt Økonometri/Kvantitativ metode, dækkes af relevante forskningsmiljøer. Heraf udgør tre af dem de primære hovedområder for uddannelsen i erhvervsøkonomi: Organisation, Marketing og Strategi samt Regnskab og Finansiering, og disse dækkes af henholdsvis 7, 7 og 14 forskere (bilag 4.1.s ). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen lever op til de faglige mindstekrav jf. vejledningen nr. 5 af 18. januar 2006 om uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler. I Dokumentationsrapporten redegøres der således for, at de faglige krav i vejledningen dækkes af obligatoriske fag med undtagelse af et enkelt område, som der i studieordningen er et krav om skal dækkes af valgfaget Finansiering og Investering for erhvervsøkonomer på tredje semester, såfremt de studerende ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolerne (Dokumentationsrapport, s ). Akkrediteringspanelet bemærker med henblik på kompetenceprofilerne for såvel bachelor- som kandidatuddannelse, at denne er formuleret i meget generelle termer, der vanskeliggør en bedømmelse af om der her er tale om en uddannelse med erhvervsøkonomisk indhold, og at dimittender fra denne uddannelse også har specifikke akademiske kompetencer inden for dette område. Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at det er dokumenteret, at de enkelte fagelementers læringsmål understøtter bacheloruddannelsens overordnede kompetenceprofil. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at de obligatoriske fag på de første semestre giver introduktion til alle instituttets seks områder med vægt på de tre erhvervsøkonomiske hovedområder (Dokumentationsrapporten s.11-12). Til grund for akkrediteringspanelets vurdering ligger ydermere beskrivelsen af de enkelte fagelementers læringsmål på bacheloruddannelsen, der er formuleret ud fra SOLO-taksonomien og viser progression og understøttelse af uddannelsens overordnede kompetenceprofil (Bilag 6.3). Fra læringsmålene for bachelorprojektet fremgår det, at de studerende skal kunne identificere og definere en økonomisk/erhvervsøkonomisk problemstilling, vælge og beskrive relevant litteratur, reflektere over relevante metoder, samt analysere problemet og reflektere over resultaterne (Bilag 6.1). På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet endvidere, at uddannelsen giver de studerende viden om 18

22 fagområdets videnskabelige teorier og metoder og færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder. Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at de enkelte fagelementers læringsmål understøtter kandidatuddannelsens overordnede kompetenceprofil. I dokumentationsrapporten fremgår det, at fagelementernes læringsmål er formuleret ud fra SOLO-taksonomien og understøtter uddannelsens overordnede kompetenceprofil. Til grund for akkrediteringspanelets vurdering ligger endvidere fagbeskrivelserne og de enkelte fagelementers læringsmål (Bilag 6.3 ), der sandsynliggør at læringsmålene understøtter den overordnede kompetenceprofil. På baggrund af fagbeskrivelserne og de enkelte fagelementers læringsmål (Bilag 6.3) samt læringsmålene for kandidatspecialet i studieordningen (Bilag 6.2), vurderer akkrediteringspanelet, at det er sandsynliggjort, at de studerende opnår viden om fagområdets videnskabelige teorier, erfaring med kritisk at vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og teorier samt færdigheder i at anvende videnskabelige metoder. Af læringsmålene for kandidatspecialet fremgår det, at den studerende skal kunne formulere et veldefineret problem og argumentere for dets relevans, identificere relevant litteratur og reflektere over dets styrker og svagheder, identificere og benytte relevante empiriske eller analytiske metoder og redegøre for relevans og begrænsninger, benytte økonomiske redskaber og metoder til at analysere de økonomiske problemstillinger samt reflektere over de opnåede resultater i forhold til problemformulering, metodevalg og eksisterende litteratur (Bilag 6.2). Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at det er sandsynliggjort, at de studerende opnår forskningskompetencer. Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s samt s Bilag 4.1: Ansatte på Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Bilag 6.1. Studieordning Bachelor. Bilag 6.2. Studieordning Kandidat. Bilag 6.3. Fagbeskrivelser. 19

23 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har dokumenteret, at de medarbejdere, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af uddannelsen er centralt placeret i relevante forskningsmiljøer. Det fremgår af dokumentationsmaterialet, at de fire VIP er i det økonomiske studienævn er: Michael H.J. Stæhr, Allan Sørensen, Charlotte Christiansen og Mogens Dilling Hansen. CV for VIP er i det økonomiske studienævn dokumenterer, at alle disse VIP-medlemmer er placeret i relevante forskningsmiljøer (Bilag 3.3). Akkrediteringspanelet vurderer, at antallet af VIP er på Institut for økonomi generelt er på et niveau, der sandsynliggør, at de studerende kan have en tæt kontakt til aktive forskningsmiljøer. Akkrediteringspanelet bygger sin vurdering på, at forholdet mellem studerende og VIP er ifølge dokumentationsrapporten ligger på 6,87 (stud/vip) for erhvervsøkonomi isoleret betragtet og på 22,46 (stud/vip) for økonomer og erhvervsøkonomer lagt sammen (Dokumentationsrapport s. 20). Vurderingen bygger ydermere på at den generelle VIP/DVIP ratio på Økonomisk Institut (1,65) ligger højere end hovedområdet (1,41) for måleåret 2007 (Dokumentationsrapport, s. 18) Akkrediteringspanelet vurderer, at det på møderne med ledelsen og underviserne blev sandsynliggjort, at den overordnede VIP/DVIP -ratio på uddannelserne på Økonomisk Institut kan overføres på uddannelsen i erhvervsøkonomi, da der på såvel bachelor som kandidatniveau er meget stort udbud af fælleskurser for de to uddannelser og at det vurderes, at forholdet også er retvisende for de kurser, der kun udbydes på uddannelsen i erhvervsøkonomi. På de kurser, hvor undervisningen varetages af DVIP er, vurderer akkrediteringspanelet, at det er blevet dokumenteret, at undervisningens niveau og forskningsbasering sikres, gennem en løbende dialog med en tilknyttet fastansat VIP er (dokumentationsrapporten, s ). Gælder kun for bacheloruddannelsen Gælder kun for kandidatuddannelsen Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport, s

24 Bilag 3.3: CV studienævnets VIP-medlemmer 21

25 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at det er dokumenteret, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. I dokumentationsrapporten fremgår det, at instituttet har forskningsmiljøer inden for seks hovedområder, der bidrager til uddannelsen: Organisation, Marketing og Strategi, Regnskab og Finansiering, Mikroøkonomi, Makroøkonomi samt Økonometri/Kvantitativ metode. Heraf er Organisation, Marketing og Strategi samt Regnskab og Finansiering, de primære erhvervsøkonomiske områder. Alle områderne er dækket af flere forskere, og Økonomisk Instituts 55 VIP er (ikke medregnet Ph.d. studerende) repræsenterer ca. 30 forskningsårsværk (Dokumentationsrapport, s. 22). Forskningskvaliteten er dokumenteret ved bibliometrisk forskningsindikator i bilag 5.2, hvor det fremgår, at der totalt på Økonomisk Institut i 2007 blev udgivet 54 forskningspublikationer, hvoraf 37 var artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter, 4 var artikler i ikke peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter, 5 var monografier og 8 var bidrag til monografier. I bilag 3.2. fremgår det endvidere, at instituttet har en forskningsstrategi for fastholdelse og udvikling af forskningskvaliteten. Ligeledes vurderer akkrediteringspanelet, at det er dokumenteret, at forskningsmiljøet deltager aktivt i internationalt samarbejde. I dokumentationsrapporten fremgår det, at 16 af 55 VIP er er rekrutteret internationalt. I bilag 5.3. fremgår det, at instituttet afholder hyppige seminarer med internationale gæsteforelæsere (bilag 5.3.a), ligesom der fremlægges 30 igangværende forskningsprojekter med international deltagelse (bilag 5.3. b). Gælder kun for bacheloruddannelsen Gælder kun for kandidatuddannelsen Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 5.2: PURE-rapport Bilag 5.3.: Internationale aktiviteter. 22

26 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Bacheloruddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en tilfredsstillende inddragelse af praksis på såvel bachelor- og kandidatuddannelse og at den understøtter kompetenceprofilerne. Det beskrives af dokumentationsmaterialet, at der i vid udstrækning gøres brug af cases i undervisningen som illustrationer af teoretiske pointer eller som øvelser for at de studerende kan analysere konkrete eksempler (Dokumentationsrapport s. 36). Ligeledes er der på overbygningen mulighed for at lave projektorienterede forløb hos virksomheder i ind- og udland (Dokumentationsrapport s. 36). Akkrediteringspanelet vurderer, at studieprogressionen er på niveau med samfundsvidenskabelige uddannelser på landsplan. I 2006 var studieprogressionen således 0,602 STÅ pr. studerende, mens den inden for hovedområdet lå på 0,69 samme år (Dokumentationsrapporten, s. 34). Institutionen beskriver dog også at STÅ-rationen for de senere år, ikke kan opgøres for erhvervsøkonomi selvstændigt, da der optjenes STÅ på de enkelte kurser. De studerende i erhvervsøkonomi optjener derfor STÅ på kurser der regnes ind under økonomi-uddannelsen (oecon) (Dokumentationsrapporten, s. 34). Akkrediteringspanelet bemærker, jævnfør kriterium 8, at det er kritisabelt at institutionen ikke kan opgøre STÅ separat for uddannelsen i erhvervsøkonomi, da det forhindrer institutionen i at kunne identificere problemer, der er separate for uddannelsen i erhvervsøkonomi. Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Dokumentationsrapporten fremhæver, at de obligatoriske fag på bacheloruddannelsen dækker alle kerneområder inden for den brede definition af det erhvervsøkonomiske område, der benyttes på uddannelsen således at de studerende i overensstemmelse med kompetenceprofilen kan demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier og begreber inden for fagområdet og ud fra fagenes metodiske og teoretiske hovedindhold kan vurdere og anvende metoder inden for fagområdet (Dokumentationsrapporten, s. 30). Akkrediteringspanelet vurderer, at der kun i nogen grad er sammenhæng og dækkende progression på langs. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng i det faglige indhold af kurserne. Eksempelvis følges et fag som Organisation på første semester op af faget Organisationens adfærd på tredje semester og Projektledelse på fjerde semester ligesom der kan vælges valgfag på fjerde semester, der forudsætter Organisation og/eller Organisationens adfærd. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at den faglige progression på langs besværliggøres 23

27 af manglende hensynstagen til de studerendes forudsætninger, da en række fag på bacheloruddannelsen også udbydes på kandidatniveau for uddannelsen i økonomi og at der i disse tilfælde er tale om samlæsning. På mødet med de studerende gav de udtryk for det høje faglige niveau på disse kurser, men samtidigt blev det bemærket at der ikke i alle kurser med fællesundervisning blev taget tilstrækkelig højde for forskellen i forudsætninger. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem de enkelte fagelementer på tværs. De studerende indføres på de to første semestre til de erhvervsøkonomiske områder, mens der på tredje og fjerde semester i højere grad er kurser, der forudsætter kendskab til områderne. Akkrediteringspanelet vurderer, at frafaldet er højt på bacheloruddannelsen sammenlignet med øvrige uddannelser inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde og at instituttet kun i nogen grad har en strategi og praksis til at håndtere frafaldet. Således fremgår det af dokumentationsrapporten, at frafaldet var 57% for optagne i 2006, 65% for optagne i 2007 og 57% for optagne i 2008 (Dokumentationsrapport, s. 31), mens frafaldet på hovedområdet var 30% for 2006 og I Dokumentationsrapporten redegøres der for frafaldstallene under henvisning til dels uddannelsens korte levetid, idet de beskrevne årgange er blandt de første, der gennemgår uddannelsen og undervisningsforløb og uddannelsesstruktur endnu bar præg af forsøg på at finde en hensigtsmæssig form. Ligeledes argumenteres der for, at der er taget tiltag for at stoppe frafaldet. Disse tiltag består dels i en omstrukturering af uddannelsen, således at statistik nu er et obligatorisk fag på første semester, hvor det tidligere befandt sig på tredje semester, hvilket skulle bevirke at frafaldet i højere grad finder sted tidligt i uddannelsesforløbet, dels i at adgangskravene ændret fra matematik C til matematik B fra optaget 2008, hvilket skulle ruste de studerende bedre til undervisning med et kvantitativt tilsnit (Dokumentationsrapport, s. 32). Akkrediteringspanelet bemærker, at institutionens strategi med at flytte statistik til første semester, måske nok er ressourcebesparende for institutionen i forhold til at frafaldet finder sted tidligere i studieforløbet, men at det i ringe grad tager hånd om årsagerne til de problemer, der medvirker til at skabe frafald. Akkrediteringspanelet bemærker endvidere, at institutionen i disse tiltag ikke synes at have taget stilling til at fællesundervisningen kan udgøre en mere generel årsag til frafald på uddannelsen i erhvervsøkonomi. På mødet med de studerende gav de udtryk for, at fællesundervisningen generelt sikrede et højt fagligt niveau, men at det ikke var alle fag, hvor der blev taget hensyn til forskellen i forudsætninger Akkrediteringspanelet vurderer, at det faglige niveau på de første semestre ikke i tilstrækkeligt omfang er tilpasset adgangskravene. På bacheloruddannelsen er der i vid udstrækning fællesundervisning med de økonomistuderende på oecon-uddannelsen. Akkrediteringspanelet bemærker, at der ved fællesundervisningen med oecon-uddannelsen tidligere ikke været taget hensyn til at adgangskravet til uddannelsen i erhvervsøkonomi var matematik C, hvorimod adgangskravet til økonomiuddannelsen var matematik B. Adgangskravet for erhvervsøkonomi er fra 2008 blevet ændret til matematik B mens adgangskravet til økonomiuddannelsen er blevet ændret til matematik A. Akkrediteringspanelet bemærker, at der i tilknytning til undervisningsforløbet i statistik på første semester og til det valgfrie fag Finansiering og Investering på tredje semester, fra efteråret 2008 er oprettet studiecaféer, der særligt skal være til støtte for de studerende på erhvervsøkonomistudiet, og at disse kan have en positiv indvirken på de erhvervsøkonomiske studerendes forudsætninger. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at der samlet set, ikke i tilstrækkeligt omfang tages højde for forskellene i forudsætninger mellem de erhvervsøkonomiske studerende og de økonomiske studerende i fællesundervisningen på de første semestre. Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur understøtter kompetenceprofilen. På grund af kandidatuddannelsens struktur skal kun 30 ECTS-point tages på instituttet som valgfag ud over kandidatafhandlingen. På mødet fremhævede nogle af de studerende, at det kunne være svært at finde relevante valgfag på kandidatuddannelsen. Ud fra supplerende dokumentation af antallet af valgfag som de studerende kan vælge, vurderer akkrediteringspanelet dog, at kurserne som de studerende i erhvervsøkonomi kan tage på baggrund af obligatoriske fag på bacheloruddannelsen, er af et tilstrækkeligt antal og dækker relevante områder for uddannelsen i erhvervsøkonomi. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng fra første til sidste semester på uddannelsen. De to første semestre på kandidatuddannelsen er en forsættelse af sidefaget, mens uddannelsens tredje semester udgøres af valgfag indenfor uddannelsens hovedområde. På fjerde semester udarbejdes kandidatafhandlingen, der skrives inden for et område, der inddrager både hoved- og sidefag. 24

28 Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementerne på de enkelte år. I dokumentationsrapporten beskrives brugen af et godkendt studieprogram for hver enkelt studerende som en måde at sikre at der er sammenhæng mellem den studerendes valg af fag og ønsker om specialisering (Dokumentationsrapport s. 29) Akkrediteringspanelet vurderer, at det er dokumenteret, at frafaldet er tilfredsstillende lavt på kandidatuddannelsen. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at frafaldet var 0 % i 2006 og 2007 og 20 % (heraf 10 % er indenfor hovedområdet) i 2008 (Dokumentationsrapport, s ). Statistikken dækker over så små studenterpopulationer at det for 2008 drejer sig om et frafald på 2 personer, hvorfor frafaldet også i dette tilfælde vurderes til at være tilstrækkeligt lavt. Akkrediteringspanelet vurderer, at det ikke i tilstrækkeligt omfang er godtgjort, at de studerende kan indgå i et internationalt miljø. Akkrediteringspanelet bemærker, at det er sandsynliggjort, at der på instituttet findes muligheder for at indgå i et internationalt studiemiljø i form af udenlandske gæsteforskere og forelæsere samt internationale seminarer, særligt på kandidatuddannelsen. På mødet fremkom der oplysninger om, at det kan være vanskeligt at få meritoverført kurser taget i udlandet eller ved andre uddannelsesinstitutioner, hvilket i praksis betyder at udlands- og udvekslingsophold ofte virker studietidsforlængende. Ligeledes bemærker akkrediteringspanelet, at der ikke findes nogen international strategi i forhold til at øge udvekslingen med andre universiteter, ligesom oplysninger om muligheden for udvekslingsophold til de studerende ikke forekommer særlig systematisk. Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer kriterium 6 til at være opfyldt delvist tilfredsstillende, da kurserne på 1. og 2. semester finder sted som samlæsning med Institut for Økonomis anden uddannelse (oecon) og der ikke tages højde for, at adgangskravene er Matematik B for erhvervsøkonomi m. sidefag mens adgangskravet for oecon er Matematik A. Ligeledes vurderes instituttets tiltag mod uddannelsens høje frafald, ikke at være omfattende nok. Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Supplerende oplysninger om udbuddet af valgfag indhentet d. 17.april Høringssvar af 6. juli

29 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Bacheloruddannelsen: Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en strategi og en konkret praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. Strategien for kompetenceudvikling er forankret i Center for Læring og uddannelse som tilbyder relevante kurser. Det fremgår af dokumentationsmaterialet, at Center for Læring og Uddannelse udbyder engelsksprogede adjunktpædagogikum forløb samt pr har iværksat obligatoriske kursus af 80 timer for alle lektorer og professorer i speciale-, ph.d.- og kollegavejledning samt at der i foråret 2007 blev afholdt et to døgns institutkursus med særligt fokus på kvalitet i undervisning, formulering af læringsmål for kursusforløb og evaluering af undervisning, hvor hovedparten af VIP er ved Institut for Økonomi deltog (Dokumentationsrapport, s samt bilag 7.1 og 8.3.). Akkrediteringspanelet vurderer ligeledes, at det er dokumenteret, at uddannelsen med dens dimensionering, arbejdsforhold, fysiske forhold samt infrastruktur gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Således redegøres der i dokumentationsrapporten for hvor mange undervisningslokaler, auditorier, IT-lokaler, læsepladser og specialepladser instituttet råder over (Dokumentationsrapporten, s ). Ligeledes fremhæves det i dokumentationsrapporten, at de studerende i en studiemiljøundersøgelse fra 2004 overordnet set vurderer de fysiske forhold til at være tilfredsstillende, og at instituttet har taget konkrete tiltag for at udbedre de negative tilbagemeldinger, der fremkom i undersøgelsen (Dokumentationsrapporten, s. 47). På mødet med de studerende gav de udtryk for, at der er en generel mangel på læsepladser og lokaler på det samfundsvidenskabelige fakultet. Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Bacheloruddannelsen er i de første semestre bygget op omkring forelæsninger med tilknyttede øvelser, mens undervisningen på tredje og fjerde semester i stigende grad er baseret på undervisning i mindre hold (Dokumentationsrapport, s. 41). Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at de valgte prøveformer understøtter og udprøver de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil. I dokumentationsrapporten beskrives bacheloruddannelsens prøveformer som bestående primært af korte skriftlige eksamener og enkelte mundtlige eksamener. Dokumentationsrapporten fremhæver, at de korte skriftlige eksamener udprøver bredden af de studerendes viden og deres evne til at arbejde selvstændigt og under tidspres med en afgrænset opgave, mens de mundtlige eksamener udprøver de studerendes evne til at beskrive og formidle en relevant videnskabelig 26

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i filosofi. Bacheloruddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik-økonomi. Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religionsvidenskab. Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere