Ledelse hos De grønne pigespejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse hos De grønne pigespejdere"

Transkript

1 Ledelse hos De grønne pigespejdere

2 De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer. Udarbejdet af Maria Spliid Uddannelseskonsulent hos De grønne pigespejdere 2

3 MOD ET SAMLET UDDANNELSESBILLEDE De grønne pigespejdere har i bestyrelsesperioden fået en ny stærk vision, som blandt andet vil sikre kvalificerede ledere på rette poster. For at give visionen et godt afsæt må vi klarlægge, hvad De grønne pigespejdere forstår ved kvalificerede ledere. I Ledelse hos De grønne pigespejdere imødekommer vi det behov ved at præsentere et nyt ledelseskoncept, som beskriver organisationens syn på kvalificeret ledelse. Det er hensigten, at konceptet vil bidrage til at sikre flere kvindelige ledere, som er i stand til at formulere deres kompetencer og på den baggrund kan indtræde i ledelsesfunktioner i og uden for korpset. Ledelseskonceptet skal ses i en større uddannelsesmæssig sammenhæng. Når vi i Ledelse hos De grønne pigespejdere klarlægger, hvad vi forstår ved kvalificerede ledere, er næste skridt at tydeliggøre, hvordan vi sikrer udviklingen af de kvalificerede ledere. Det peger på et behov for en ny samlet uddannelsesstrategi for organisationen. Sammenhængen mellem vores lederuddannelser og det nye ledelseskoncept er vist i figur 1. Figur 1: Samlet overblik over uddannelserne hos De grønne pigespejdere. De lilla platforme er træner- og instruktøruddannelser, og de blå er lederuddannelser. Billedet viser, hvordan ledelseskonceptet i øverste højre hjørne er den ledestjerne, som alle uddannelser skal være rettet mod. 3

4 FRA MÅLSÆTNING TIL RESULTAT Målsætningen for ledelseskonceptet er, at det skal være tydeligt, attraktivt og opdateret. Her følger en kort beskrivelse af, hvordan konceptet lever op til de krav. Et tydeligt koncept Et tydeligt koncept indebærer, at det skal være enkelt, velformuleret og godt formidlet. Det letter forståelsen for det enkelte medlem og skaber overblik over de opnåede kompetencer. Samtidig giver det adgang til en samlet identitet for lederne. Ønsket om et tydeligt koncept har betydet, at ledelseskonceptet er opdelt i seks kompetenceområder. Kompetenceområderne er generelle nok til at dække, hvad vi forstår ved kvalificeret ledelse, samtidig med at antallet af kompetenceområder gør konceptet overskueligt og let at forstå. Som leder hos De grønne pigespejdere skal man kunne sætte flueben ved alle kompetenceområderne uafhængigt af lederfunktion. Det sikrer, at lederne fremstår som en samlet gruppe med fælles opfattelse af identitet og kompetencer, hvilket støtter op om en fælles retning i korpset. Et attraktivt koncept Et attraktivt koncept betyder, at dét at være leder hos De grønne pigespejdere skal være både tiltrækkende og relevant for nuværende og kommende medlemmer. Relevans i forhold til ledelse opstår først og fremmest, når medlemmet har en klar forståelse for, hvilke kompetencer hun opnår gennem spejderarbejdet og oplever, at kompetencerne kan omsættes til hendes omverden. Ønsket om et attraktivt koncept har betydet følgende: For det første er alle seks kompetenceområder vigtige for ledelse hos De grønne pigespejdere såvel som for ledelsesfunktioner generelt inden for foreningsliv, erhvervsliv og samfundsliv. For det andet er kompetenceområderne beskrevet i vendinger, som let kan overføres til sammenhænge uden for korpset. Et opdateret koncept Et opdateret ledelseskoncept betyder, at ledelsesformen er i trit med samtiden, er nytænkende og er på linje med de krav, der stilles til ledere i mange forskellige sammenhænge i dag i samfundet. Et opdateret ledelseskoncept bygger på en engagerende og inkluderende ledelsesstil. Den type af ledelse lægger større vægt på proces, kompleksitet og innovation og mindre vægt på styring, hierarki og forudsigelige resultater. I forhold til ledelseskonceptet betyder det, at flere kompetenceområder giver plads til procestænkning og til levedygtige resultater skabt i fællesskab. Det gør, at ledere hos De grønne pigespejdere er i stand til at møde de typer af krav, der stilles til ledere i dag inden for et komplekst og moderne samfundsliv. 4

5 DEN KVALIFICEREDE LEDERS SEKS KOMPETENCEOMRÅDER Ledelseskonceptet består af følgende seks særskilte og indbyrdes afhængige kompetenceområder: 1. Den kvalificerede leder er innovativ og kan motivere folk til at indgå i forandringsprocesser sammen og skabe levedygtige resultater 2. Den kvalificerede leder har forståelse for individers og gruppers udvikling og er en dygtig konfliktløser 3. Den kvalificerede leder har forståelse for og indsigt i organisationens værdier og formål og reflekterer over egen ledelsesstil i forhold til sig selv og organisationen 4. Den kvalificerede leder formår at styre opgaver og skaber resultater ud fra klare målsætninger 5. Den kvalificerede leder er en dygtig formidler, som kan brænde igennem med klare budskaber 6. Den kvalificerede leder formår at skabe et miljø for læring og personlig udvikling og har i den forbindelse forståelse for organisationens aktiviteter 5

6 Gruppeleder/ Topledelse UNGleder Enhedsleder Figur 2: Lederkompetencer hos forskellige typer af ledere i De grønne pigespejdere PIGESPEJDERI OG LEDELSE ledelse af organisationen topledelse gruppeleder enhedsleder UNGleder ledelse af spejderaktiviteter Figur 3: Lederens udvikling fra at arbejde med ledelse af spejderaktiviteter til at arbejde med ledelse af organisationen At være leder hos De grønne pigespejdere indeholder meget forskellige aspekter afhængigt af lederfunktion. Derfor eksisterer der et krav om, at ledelseskonceptet skal kunne forme sig efter det enkelte medlem. Det gælder både medlemmets funktion i korpset og dets ønsker om at kvalificere sig til andre lederposter i samfundet. Man skal have forskellige lederkompetencer som UNGleder, enhedsleder, gruppeleder og medlem af regionsledelsen og hovedbestyrelsen, og samtidig er visse kompetencer fælles. Det er illustreret i figur 2. Ungledere og enhedsledere Som UNGleder vil spejderarbejdet være knyttet til selve spejderaktiviteten som eksempelvis programstof. Her er en forståelse for og øvelse i spejderfærdigheder vigtige, eksempelvis at kunne rejse et telt og binde knob osv. Imidlertid er spejderfærdigheder ikke i sig selv lederkompetencer, og derfor er spejderfærdigheder ikke medtaget som et selvstændigt kompetenceområde i ledelseskonceptet. Det er vigtigt at kunne spejderfærdigheder for at være spejder, men UNGlederen formår at lede færdighedstræningen og aktiviteter hos spejderne. Da UNGlederen har brug for indsigt i færdigheder, fylder kompetenceområde 6 relativt meget på dette lederniveau. Men UNGlederen har brug for kompetencer inden for alle seks kompetenceområder: For nu at nævne dem i rækkefølge skal lederen have en forståelse for, hvordan aktiviteten hænger sammen med korpsets mission om at styrke pigernes potentiale, kunne skabe motivation i gruppen, kunne planlægge og styre aktiviteten fra start til slut, kunne instruere aktiviteten med et klart sprog, kunne håndtere eventuelle konflikter i forbindelse med aktiviteten og kunne omsætte aktiviteten til varig læring. Som enhedsleder er ledelsen stadig knyttet tæt til udførslen af spejderaktiviteter som programstof, møder og spejderlejre. Derudover er visse områder i højere grad knyttet til ledelse af organisationen. Gruppeledelse, regionsledelse og hovedbestyrelse Efterhånden som medlemmet når højere op i ledelsesniveauerne som gruppeleder eller som medlem af regionsledelse og hovedbestyrelse, vil hun fjerne sig fra ledelse af spejderaktiviteten og i stigende grad arbejde med at lede organisationen. Her træder kompetenceområde 6 i baggrunden og erstattes af en overvægt af kompetenceområde 1-5. For igen at nævne områderne i rækkefølge skal lederen have forståelse for, hvordan ledelse af organisationen er forbundet til dens værdier og formål, kunne inkludere sine kollegaer i forandringsprocesser i organisationen, kende til organisationens lovmæssige og administrative rammer, kunne lede intern og ekstern kommunikation, have viden om gruppedynamik for at kunne udvikle sine egne teams samt have indsigt i organisationens læringsmetoder for at kunne udføre mentorordningen og coaching for andre ledere. Fleksible kompetenceområder På den måde sker en progression i de opnåede ledelseskompetencer hos medlemmerne. Hvert af de seks kompetenceområder er fleksible, hvilket betyder, at de kan tilpasses kravene til den enkelte leder, hvad enten hun arbejder med spejderaktiviteter eller udelukkende med organisatoriske aspekter. En vigtig pointe er, at selvom der er en udvikling i lederens funktion i korpset, så er alle seks kompetenceområder nødvendige for at varetage ledelsen. Lederens udvikling fra at arbejde med ledelse af spejderaktiviteter til at arbejde med ledelse af organisationen er vist i figur 3. 6

7 På de følgende sider beskrives hvert af de seks kompetenceområder mere detaljeret. Først beskrives lederkompetencerne i generelle vendinger, som let kan overføres til andre lederfunktioner i samfundet. Herefter følger en del, som knytter sig specifikt til ledelse hos De grønne pigespejdere. Først en beskrivelse af ledelse af spejderaktiviteter og dernæst en beskrivelse af ledelse af organisationen. Opdelingen mellem ledelse af spejderaktiviteter og ledelse af organisationen er i praksis en glidende overgang afhængigt af arbejdsopgaver og ledelsesfunktion. 7

8 KOMPETENCEOMRÅDE 1 KOMPETENCEOMRÅDE 2 Den kvalificerede leder er innovativ og kan motivere folk til at indgå i forandringsprocesser sammen og skabe levedygtige resultater I trit med moderne ledelse udvikler lederen sin evne til at være involverende og engagerende. Hun giver plads til udvikling og forandring i organisationen og kan skabe et energisk og innovativt samarbejdsmiljø. Som vigtige kompetencer lærer hun at være anerkendende og at vise tillid til dem, hun leder. På den måde styrker hun folks bevidsthed om deres eget potentiale og får dem til at føle sig motiveret og i stand til at indgå i forandringsprocesser sammen. For at kunne starte og lede disse processer lærer hun at forventningsafstemme, styre en åben dialog, lede processer indenfor idégenerering og fælles beslutningstagning samt være tovholder på fælles problemløsning. Hendes evne til at inspirere folk og få dem til at vokse gør også, at hun er opmærksom på at udvikle nye talenter i organisationen, som ønsker at føre dens arbejde videre på sigt. Området er relateret til forandringsledelse. I forhold til at lede spejderaktiviteter bliver lederen i stand til at skabe et inspirerende og kreativt samarbejdsmiljø. Det indebærer at gøre pigerne motiverede til at indgå i en aktivitet sammen og på lige fod. Hun formår at inddrage pigerne i processer forbundet med spejderaktiviteten. Hun bliver herunder i stand til at styre en åben dialog, idégenerering og fælles beslutningstagning blandt pigerne. På organisatorisk niveau udvikler lederen sin evne til at føre en innovativ, inkluderende og engagerende ledelsesstil. Hun bliver i stand til at give plads til forandringer og udvikling inden for organisationen og i relation til dens omverden. Hun formår at skabe resultater og udvikling gennem samarbejde med andre og kan styre åben dialog, fælles beslutningstagning og fælles problemløsning i forbindelse organisationsudvikling. Den kvalificerede leder har forståelse for individers og gruppers udvikling og er en dygtig konfliktløser Lederen får kendskab til pigers og kvinders udvikling, ønsker og behov og får styrket sin evne til at møde sin omverden med empati og forståelse. Samtidig får hun viden om gruppers dynamik og udvikling og tilegner sig redskaber til at analysere og forme grupper. Hun lærer at bringe det bedste frem i både individer og i grupper som helhed, og hun bliver i stand til at skabe grundlaget for gode relationer i en gruppe. Ligeledes får hun indsigt i konflikthåndtering og konfliktmægling og evner at forstå, imødekomme og håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde. Hun lærer ligeledes at nedsætte og udvikle sine egne teams og forstår sammenhængen mellem et velfungerende team og et godt samarbejdsmiljø. Kompetenceområdet er relateret til mangfoldighedsledelse og til pigers og kvinders rettigheder. I forhold til spejderaktiviteter har lederen viden om, hvordan hun kan forstå og forme gruppens dynamik. Hun lærer at opretholde en balance mellem et fokus på den enkelte pige og hele gruppen og har kendskab til pigers udvikling og deres fællesskaber. Herudover forstår hun at imødekomme og håndtere konflikter. På organisatorisk niveau formår lederen at påvirke og forme grupper og har kendskab til etablering og udvikling af ledergrupper. Hun har ligeledes indsigt i pigers udvikling og fællesskaber og er dygtig til konflikthåndtering og konfliktmægling. 8

9 KOMPETENCEOMRÅDE 3 KOMPETENCEOMRÅDE 4 Den kvalificerede leder har forståelse for og indsigt i organisationens værdier og formål og reflekterer over egen ledelsesstil i forhold til sig selv og organisationen Lederen udvikler sin evne til at være visionær og refleksiv. Hun bliver i stand til at reflektere over sin egen ledelsesstil og kan sætte både sit eget og organisationens arbejde ind i en større værdimæssig sammenhæng. Hun bliver bevidst om, hvordan hendes ledelsesstil understøtter organisationens værdigrundlag, og hvilken rolle hun selv spiller som leder i at arbejde for korpsets vision, mission og formål. Hun opnår viden om, hvordan hendes ledelsesstil hænger sammen med organisationens omgivelser og relationer til samfundet på lokalt, nationalt og internationalt plan. Samtidig bliver lederen i stand til at reflektere over sin egen udvikling som leder. Hun bliver bevidst om sine lederkompetencer og kan sætte dem i relation til sine omgivelser inden for og uden for organisationen. Som en del af dette bliver lederen i stand til at tage ansvar over for både sig selv og sine omgivelser. Kompetenceområdet er relateret til værdibaseret ledelse. I forhold til at lede spejderaktiviteter lærer lederen at relatere programstof og aktiviteter til korpsets værdier og formål. Hun udvikler også en bevidsthed omkring, at hun fungerer som rollemodel for pigerne. I forhold til ledelse af organisationen udvikler lederen en indsigt i, hvordan korpsets værdier knytter sig til korpsets samlede arbejde og ledelsesstil. Den kvalificerede leder formår at styre opgaver og skaber resultater ud fra klare målsætninger Lederen udvikler sin evne til at sætte de overordnede organisatoriske rammer for arbejdet og til at styre det i en bestemt retning, når det kræves. Hun har en struktureret tilgang til arbejdet, er resultatorienteret og formår at holde overblik over opgaver. Hun kan sætte den overordnede administrative ramme for arbejdet og har viden om økonomi, lovgivning og regler. Ligeledes tilegner hun sig styringsredskaber i forhold til målformulering, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af opgaver. I forhold til at lede spejderaktiviteter lærer lederen at styre aktiviteten fra start til slut herunder planlægning, udførsel og evaluering. Hun lærer også at sætte de administrative rammer for aktiviteten som budget og regnskab. I forhold til ledelse af organisationen formår lederen at sætte den overordnede administrative og lovmæssige ramme for organisationens arbejde. Hun er tovholder for planlægning og udvikling af gruppens aktiviteter og sætter mål for grupper og regioner. 9

10 KOMPETENCEOMRÅDE 5 KOMPETENCEOMRÅDE 6 Den kvalificerede leder er en dygtig formidler, som kan brænde igennem med klare budskaber Lederen udvikler sine evner indenfor formidling. Hun bliver en selvsikker taler, der forstår sammenhængen mellem mundtlig formidling, kropssprog og troværdighed. Hun formår at bruge sproget på en bevidst måde dels internt i organisationen og dels eksternt. I forhold til sine omgivelser skaber hun en hensigtsmæssig kontakt på lokalt, nationalt og internationalt plan. Hun skaber interesse for sin organisation og inviterer på den måde sine omgivelser ind i sin virkelighed. Samtidig styrker hun sine evner som skriftlig formidler og forstår at benytte organisationens skriftlige kommunikative kanaler. I forhold til at lede spejderaktiviteter lærer lederen at instruere aktiviteterne på en klar og levende måde. Hun formidler spejderarbejdet til spejderne og til sin omverden og har kendskab til spejdernes kommunikative kanaler som hjemmeside og pigespejdernet. Hun får indsigt i pressehåndtering og udvikler sine evner indenfor agitation, fastholdelse og rekruttering af nye medlemmer. På organisatorisk niveau formår lederen at stå i spidsen for en hensigtsmæssig intern og ekstern kommunikation i organisationen. Hun sikrer sammenhæng internt i sin organisation og sikrer eksternt en hensigtsmæssig kontakt til omverden på lokalt, nationalt og internationalt plan. Den kvalificerede leder formår at skabe et miljø for læring og personlig udvikling og har i den forbindelse forståelse for organisationens aktiviteter Lederen bliver i stand til at skabe et miljø for læringsprocesser. Hun får indsigt i, hvordan hun får mennesker til at udvikle sig bedst sammen og individuelt. Som led heri får hun kendskab til forskellige læringsstile og læringsmetoder. Hun bliver også i stand til at skabe en stigende læringskurve for dem, hun leder. På den måde formår hun at skabe et miljø, hvor både individer og grupper til stadighed udvikler sig og oplever læringsprocesserne som relevante. I forhold til spejderaktiviteter har lederen indsigt i sammenhængen mellem leg og læring. Hun formår at føre dem, hun leder, gennem en proces, som starter med en ramme for aktiviteten, fortsætter med en oplevelse og ender med varig læring. Hun har en grundlæggende viden om korpsets læringsmetoder som learning-by-doing og børn leder børn og kan vælge aktiviteter, som støtter op om den ønskede læringsproces. Som led heri har hun et indgående kendskab til spejderaktiviteter og kender programstoffet. Hun kan bruge både naturen og engagementet i samfundet som ramme for læringsprocesserne og har erfaring med natur og friluftsliv. Samtidig har hun indsigt i, hvordan fysisk udfoldelse hænger sammen med udvikling af krops- og sansebevidsthed. I forhold til ledelse af organisationen har lederen en grundlæggende forståelse for spejdernes læringsmetode learning-by-doing. I mentoropgaven samt i opgaver med coaching og supervision formår hun at bruge princippet om learning-by-doing til at hjælpe med at omsætte ledelsesmæssige erfaringer til varig læring. 10

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

De grønne pigespejderes Strategi 2012-2015

De grønne pigespejderes Strategi 2012-2015 Strategi 2012-2015 De grønne pigespejderes strategi 2012-2015 De grønne pigespejderes strategi lægger linjerne for det fremtidige arbejde i korpset og skal bruges som arbejdsredskab for de kommende tre

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Projekt Ungdomskonsulent

Projekt Ungdomskonsulent Projekt Ungdomskonsulent FODBOLD FOR ALLE hele året 1 VISION Det er JBU s holdning at det i fremtiden bør være ligeså naturligt for klubberne at tilknytte/ansætte en ungdomskonsulent, som at tilknytte/ansætte

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Fredag d. 13. marts kl. 19.30-22.15 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO mm. giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere