3-i-én kan være svaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3-i-én kan være svaret"

Transkript

1 3-i-én kan være svaret når spørgsmålet er bedre økonomi og kvalitet på en og samme tid Af Per Grønbech og Henrik W. Bendix Ingen utilsigtede ventetider. Ingen patienter på gangene. Sådan lyder et par af de visioner, som deltagerne i et aktionslæringsforløb for strategiske ledere i Region Midtjylland har formuleret for sammen at træne innovationsledelse. Det sker samtidig med, at man løser en aktuel opgave og altså ledelsesarbejde og udvikling på samme tid. Hvordan gør man den offentlige sektor mere innovativ? Det er i hvert fald vigtigt at starte med ledelsen. Den må gå foran for troværdigt og vedholdende at vise vejen. En måde er, at vise at en af Region Midtjyllands tre værdier, dristighed er alvorligt ment og gælder for alle. På sundhedsområdet har vi i Danmark i bedste mening indrettet os med en række»perverse incitamenter«, som ikke er med til at fremme målet om mere sundhed for pengene. Den økonomiske styring har de seneste år været indrettet, således at mere aktivitet giver flere penge, og mindre aktivitet betyder, at der skal afleveres penge. Det har givet en enorm produktivitetsudvikling til gavn for patienterne. Det må dog også erkendes, at den nuværende styreform øger incitamentet til at lave overflødige ambulante behandlinger (f.eks. ekstra kontrolbesøg) og forlænge tiden under indlæggelse. Hvis patienten får tryksår, infektioner eller lignende under indlæggelse, så tæller det positivt i det økonomiske regnskab for det enkelte hospital/afdeling. Brug for nyt styringsparadigme Men med en stagnerende økonomi er vi nødt til at se på, hvordan vi kan få mest mulig sundhed for pengene. Vi skal ind og kikke på kvaliteten og sørge for at belønne de handlinger, der giver mest værdi for patienten. Vi skal belønne de handlinger, som skaber effektiv drift og sammenhæng i behandlingen set fra patientens perspektiv. Der er brug for et nyt styringsparadigme, hvor der fokuseres på at patienten får bedre tilbud for færre ressourcer. Skal vi lykkes med det, stiller det betydelige krav til hele ledelsessystemet. Det forudsætter en innovativ tilgang, hvis vi i samme bevægelse skal højne kvaliteten og forbedre økonomien. Den innovative tilgang handler om at styrke nytænkningen, lære fra de bedste og 4 TFDS TEMA

2 udbrede metoder og løsninger til alle arbejdsområder. Regionsrådet i Region Midtjylland har afsat 2 mio. kr. til et tværgående ledelsesudviklingsprogram med det formål, at den strategiske ledelse får et kompetenceløft i at arbejde innovativt med økonomi og kvalitet. Tidligere evalueringer af regionens ledelsesudviklingsprogram har vist, at innovationsledelse er et svagt punkt for mange ledere. 2 mio. kr. lyder ikke af mange penge, når der i Region Midtjylland er over 400 strategiske ledere. Løsningen har været, at der fokuseres på udfordrende opgaver, som i forvejen skal løses, og værktøjer, som allerede findes. Kvalitetsinitiativer Koster mere Forbedrer kvalitet Reducer omkostninger Kilde Danske Regioner:»Kvalitet i Sundhed«2011 Besparelser Omkostningsneutral Kvalitetsneutral Forringer kvaliteten 3 paradoksale mål forfølges samtidig = 3-i-én Udfordringerne for den moderne velfærdsstat beskrives ofte som et dilemma en modsætning mellem uforenelige størrelser. Forventninger til og behov for sundhed, uddannelse, socialvæsen osv. stiger samtidig med at økonomi og menneskelige ressourcer sætter strammere og strammere grænser. Umiddelbart går det ikke op, hvis vi griber opgaverne an, som vi har gjort hidtil, og forudsat vi tænker om behov og kvalitet, som vi har gjort i en årrække. Hvis vi i stedet ser med nye øjne på opgaver og muligheder, og hvis vi er parate til at eksperimentere os frem til nye løsninger, kan det være, at dilemmaet i stedet er et paradoks en tilsyneladende modsætning, men i virkeligheden forenelige faktorer. Det er en sådan tænkning, som udtrykkes i illustrationen ovenfor i en publikation fra Danske Regioner. Der er et vigtigt område i midten, hvor kvalitetsforbedringer og omkostningsforbedringer går hånd-ihånd. TEMA TFDS

3 En væsentlig forudsætning for, at udnytte mulighederne i dette felt er, at man arbejder innovativt altså søger værditilvækst ved at introducere ny viden og på det grundlag eksperimenterer sig frem til nye og ukendte løsninger. Dét er tankegangen i Region Midtjyllands kompetenceløft for strategiske ledere. Populært kaldes programmet»3-i-én«, fordi økonomi og kvalitet og innovation skal fremmes samtidig. Løsninger, der bryder vanetænkningen Når man tænker på de mange eksempler, som vinder frem i disse år, vil de fleste nok anerkende, at der er tale om et paradoks altså kun tilsyneladende modsætninger. Ældre borgere træner huslige kundskaber og fysisk adræthed og bliver dermed mere selvhjulpne. Det giver livskvalitet for de fleste og sparer på kommunens omkostninger. Normale fødsler gennemføres ambulant på hospitalet, og den ny familie kommer herefter straks hjem og kan begynde en ny hverdag støttet af tæt kontakt til specialisterne efter behov. Det giver ro, hurtigere rehabilitering og sparer dyre indlæggelsesdage. Kronikere med f.eks. KOL udrustes med digital opkobling til det behandlende hospital og undgår herved mange kortvarige indlæggelser for udredning og justering af behandlingen. Borgeren har større mulighed for at blive i de vante omgivelser, og det sparer formentlig (vi har ikke rigtig hård evidens for det endnu) hospitalet for dyre indlæggelser. Fælles for alle disse tilfælde er, at nok er løsningerne innovative, men de bryder også med vanetænkning hos såvel fagpersoner som borgere. Er det for eksempel omsorgsfuldt at overlade borgeren til en større grad af egen-omsorg, er det trygt og lige så sikkert? Løsningerne fordrer yderligere en ny organisering og anvendelse af ny teknologi. At få løsninger som disse til at blive det normale, kræver betydelig innovationsledelse. Mentale, legale og teknologiske barrierer skal overvindes, når det ikke bare skal være de entusiastiske frontløbere men de fleste, der skal gøre det. Innovationsledelse er endnu ikke en tangent, som indgår i den offentlige leders klaviatur. Derfor har man i Region Midtjylland sat fokus på ledernes evne til at lede innovationsindsatser overalt. Der skal flere kompetencer til, og det bør starte med ledelsen, siger man. Aktionslæring populært i Danmark Hvad har en belgisk, olympisk sportsmand og atomfysiker at gøre med innovationen i Region Midtjylland? Reginald Revans (Revans, 2011) arbejdede i midten af det 20. århundrede som forsker i engelske laboratorier. Fra dette arbejde hentede han inspirationen til en tænkning inden for lederudvikling, som har slået godt an i Skandinavien og måske i særdeleshed i Danmark. Revans kaldte det aktionslæring, når ledere lærer ledelse af og med andre ledere (Larson, 1987). Pointen er, at forskere i et laboratorium eksperimenterer sammen i teams for at hjælpe hinanden med at flytte frontlinien for kendt viden. De kan i sagens natur ikke lære om de 6 TFDS TEMA

4 Kompetenceløft»3-i én«dagseminar Alle strategiske ledere Kick off Kick off 2 dage 2 dage Midtvejsopsamling Midtvejsopsamling 1 dag 1 dag Opsamling 1 dag Alle 80 ledere Evaluering Januar Januar marts April maj September Oktober Aktionslæring Aktionslæring Aktionslæring uudforskede områder ved at læse bøger og modtage undervisning. De er nødt til at hjælpes ad med at eksperimentere og forstå udfaldet af eksperimenterne for derefter at skrive artikler og undervise andre. Den videre udbredelse f.eks. af ny viden gennem flere led kaldes ofte en kaskade (engelsk for en serie af vandfald). Aktionslæring er en form for lederudvikling baseret på, at ledere er voksne, kompetente men nesker, som bedst lærer nyt ved at handle, prøve nye ting af og reflektere over det sammen med deres ligemænd. Ligesom forskerne i laboratoriet. Kompetenceløftet for ledere på innovationsområdet i Region Midtjylland er baseret på de to begreber; aktionslæring og kaskade. Et løft og en kaskade til hele organisationen Diagrammet ovenfor skal illustrere 3-i-én kompetenceløftet. Den centrale aktivitet er aktionslæringen i perioden marts til september. Her arbejder knap 80 ledere på afdelingsledelsesniveau i grupper på tværs af region og fagområde om at udvikle innovative løsninger på de udfordringer, de selv står over for. De har medansvar for at realisere regionens budget for 2013, der sætter éntydige økonomiske mål og samtidig ligeværdige kvalitetsmæssige mål for aktiviteten. Hertil kommer at regionens ledelses- og styringsgrundlag (Region Midtjylland, 2013) og andre strategiske dokumenter angiver en lang række ambitioner for udviklingen af sundhedsvæsenet i samarbejde med regionens partnere borgere, kommuner og almen praksis. I mange tilfælde vil det kræve noget ekstraordinært dvs. innovative løsninger at nå målene, særligt TEMA TFDS

5 hvis løsningerne skal være sikre for patienter og ansatte og samtidig bæredygtige dvs. kunne gentages eller forbedres yderligere år for år. Lederne tilrettelægger selv læringen Aktionslæringen tilrettelægges af lederne selv og understøttes løbende af innovationskonsulenter og specialister inden for kvalitet og økonomi. Undervejs i forløbet mødes grupperne i fire hold til midtvejsopsamlinger for at dele erfaringer på tværs af grupper og for at afstemme forventninger med deres sponsorer, koncernledelsen (direktion, hospitalsledelser og administrative chefer). Resultaterne beskrives og formidles på den afsluttende opsamling til september. En del af aktionslæringen er, at afdelingslederne inddrager deres medarbejdere og kolleger i indsatserne og på den måde spreder og styrker den innovative tænkning og de innovative arbejdsmåder. Når projektindsatserne er færdige til september, forventes de 80 deltagere i forløbet at formidle deres erfaringer, så kolleger og andre i Om forfatterne Per Grønbech Vicedirektør i Region Midtjylland med ansvar for økonomi. Desuden formand for styregruppen for 3-i-én forløbet om kompetenceløft for strategiske ledere vedrørende økonomi, kvalitet og innovation. Henrik W. Bendix Laboratorieleder MidtLab, Region Midtjylland regionen kan få del i den indhøstede viden om, hvordan man kan lede teret. Her blev programmet og hendere med strategisk ansvar var invi- innovation. Videndeling kan i øvrigt løbende ske via en fælles, digirektion og den øvrige koncernledelsigterne bag det præsenteret af dital platform for indsatsen. Til oktober skal det hele evalueres på bagtagerne til at sætte forløbet på spose. I løbet af dagen bidrog alle delgrund af en løbende opsamling af ret med fokusområder og ideer til, læring og vurderinger fra de involverede parter. tes i praksis. hvordan prioriteterne kunne omsæt- Hele indsatsen er skudt i gang en 80 af samtlige ledere i målgruppen eller ca. 20% indgår herefter dag i januar, hvor alle godt 400 le- i 8 TFDS TEMA

6 selve aktionslæringen. Det sker for at maksimere effekten i forhold til involverede ressourcer og i erkendelse af, at alle ledere med strategisk ansvar har et krævende opgavesæt. På den måde kan der med kaskadetænkningen i baghovedet gives prioritet på regionsniveau til det innovative kompetenceløft, samtidig med at de fleste ledelsesressourcer er afsat til den løbende drift og de mange andre udviklingsindsatser, der samtidig foregår i regionen. Det gælder f.eks. forberedelserne overalt i regionen til om få år at flytte ind i nybyggede hospitaler. Gensidig inspiration og nyttig videndeling Aktuelt er projekterne for de knap 80 deltagere i 3-i-én under 2 måneder gamle. Derfor bliver det spændende i de kommende uger at få føling med deres fokus og fremdrift og ikke mindst den læring, som opstår undervejs.»ingen utilsigtet ventetid«,»ingen patienter på gangene«og»rette forløb til rette patient til rette tid«angiver et lovende og udfordrende ambitionsniveau, når projekterne gennemføres af de ledere, der har ansvaret for driften. Et projekt sætter fokus på en udfordring som det, at en række medarbejdere oplever at de mister privilegier og gode arbejdsvilkår: hvordan sikrer man, at de bevarer gejst, initiativ og ansvarlighed og ikke forfalder til lønmodtager-mentalitet. Et andet projekt tager fat på de mange risici for spild af kostbar kapacitet og dårlig kvalitet i arbejdstilrettelæggelsen såsom flow i weekends, overbelægning, patienter der ikke møder op, omstændelige administrative opgaver. Når ledere af matrikler og faggrænser tager fat på dette er der gode chancer for gensidig inspiration og nyttig videndeling. Perspektiver Der er to centrale pointer i 3-i-én. Den første; vi bliver nødt til at arbejde af organisationen mellem afdelinger, mellem hospitalsmatrikler og mellem driftsenheder og administration. Det sikrer, at vi arbejder koordineret og med fælles prioriteringer. Den anden; at der tages afsæt i opgaver og værktøjer, som allerede findes. Dermed håber vi at kunne nå betydelige resultater med en overskuelig ressourceindsats. Med kompetenceløftet 3-i-én vil regionen gerne blive mere effektiv til at implementere innovative tiltag i hele organisationen. Det er sandsynligt, at vi skal satse på flere forløb fremover. Det ved vi til efteråret, når vi evaluerer de igangværende forløb. Vi er opmærksomme på, at der også vil være risici ved de forløb, som er sat i gang. Udvalgte projekter kan være så omfattende, at det reelt er umuligt at nå synlige resultater på kort tid. Mange ledere har en krævende opgave med den daglige drift, hvor det kan være svært at afse tilstrækkelig tid til at arbejde med fælles projekter. Derfor har de 45 medlemmer af koncernledelsen påtaget sig at være sponsorer for programmet og løbende sikre den fornødne opmærksomhed og opbakning fra topledelsen. Vi håber, at andre kan bruge ideerne i vores strategiske kompetenceløft. Vi vil også meget gerne i dia- TEMA TFDS

7 log med dem, som har valgt andre udviklingsmetoder. Litteratur! Kontakt Har du fået lyst til at læse mere om projektet, kan du gå ind på dette link: kompetencel%c3%b8ftet. Har du lyst til at gå i dialog med os er mailadresserne: og Kommentér artiklen på DSSnets forum Bendix, H.W. Digmann, A. Jørgensen P. og Pedersen, K.M.: Hospitalsledelse organisatorisk fænomen og faglig disciplin, Gyldendal Business, 2012 Bendix, H.W. og Jørgensen, P.: Ledelse af fagfolk på hospitalerne i Danske Region er og Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet, Sund ledelse, 2012 Larson, P.: Ledere lærer ledere at lære, Forlaget Valmuen 1987 Pedersen, L.D. og Digmann, A.: Innovation i sundhedsvæsenet i Danske Region er og Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet, Sund ledelse, 2012 Region Midtjylland: Ledelses- og styringsgrundlag, 2013: rm.dk/om+os/organisation/v%c3%a6rdier? Revans, R.W.: ABC of Action Learning, Gower Publishing Ltd, 2011 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 5 September 2012 Brand din virksomhed! En annonce etfds eller en bannerannonce på DSSnet bliver set af beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen! TEMA: Sundhed Bordsimulation fremmer innovation Skygning af patienter Medicin bestemmer hverdagen Er du/i interesserede i at blive set, så kontakt Dansk Mediaforsyning ApS Elkjærvej 19, st Åbyhøj Tlf Fax web: 10 TFDS TEMA

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

nogle fremtider at forholde sig til

nogle fremtider at forholde sig til nogle fremtider at forholde sig til Af Henrik Bendix og Hans Peder Graversen Den traditionelle forståelse af sundhedsvæsenet er i opbrud. Det skyldes flere ting. De væsentligste er Kommunalreformens nye

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere