Lærer med magt og kraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærer med magt og kraft"

Transkript

1 PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to forhenværende lærere, der med deres erfaringer fra den danske folkeskole og kandidatuddannelse i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet slår et slag for, at læreren agerer som leder ud fra sit Jeg havde det bag skolens væg præcis som blommen i et æg; det har jeg indset siden. For skolen tror, man er i stand til det, kun æggeblommer kan at gro af bare viden 1 Den traditionelle lærerrolle, hvor læreren var håndværker eller tekniker ved at meddele viden og indøve færdigheder, er for længst taget af dagsordenen. Viden står i dag ikke alene som det bærende element i folkeskoleregi, hverken for læreren eller eleven, da almen dannelse også står højt på listen. Det kræves af læreren, at han ikke blot kan trække på sin faglige viden som autoritetsgrundlag men i stedet må fremstå som professionel og gennem menneskelige relationer skabe sin egen autoritet [Kristensen; 2000:172]. Af denne grund er respekten ikke længere givet med professionen som lærer, hvilket forstærkes med de udfordringer og krav, der følger med samfundsudviklingen og politiske tiltag. I forlængelse heraf står lærerens arbejde til skue og debat, og mange lærere oplever dette som stigende pres, der rækker ind i deres hverdag og hele det samspil, de har med elever og forældre. For ikke at tale om den påvirkning, det kan have på lærerens tro på sig selv, og hvad han står for. Af 1 Kristensen, Hans Jørgen, 2000, Pædagogik teori i praksis, Gyldendal, s. 20

2 ! Artikel denne grund mener vi, at der er brug for en klar og præcis definition af lærerprofessionen således, at der ikke længere sættes spørgsmålstegn ved, hvad læreren evner og kan 2. Vi mener, læreren skal bære sin profession med stolthed og derigennem udforske, hvad den består af. I den forbindelse mener vi, at læreren skal udforske sit ledelsesmæssige potentiale da han, på samme vis som lederen med hans medarbejdere, står over for at skulle lede og føre sine elever mod et mål. Læreren er leder for elever og også forældre og må dagligt sætte rammer for bl.a. den lærerprofessionen på. Vi mener, at læreren kan benytte en forståelse af ledelsesrummet som en ramme eller redskab til bedre at kunne udforske og dermed klargøre de muligheder og potentialer, han besidder som lærer. Ledelsesrummet består af 4 faktorer, kontekst, ledelsesværdier og dyder, ledelseskraft og ledelsesmagt. Disse har alle indflydelse på lærerens virke på forskellig vis. Det er vigtigt at pointere, at de 4 faktorer varierer fra lærer til lærer eksempelvis, da lærerens personlige ledelsesværdier og dyder kommer til udtryk igennem lærerens identitet. konkrete undervisning uden at fortabe sig til det store system, skolen som organisation, eller til klasseorganisationen 3. Ledelsesrummet Som et led i debatten om lærerprofessionen introducerer vi ledelsesrummet, der set med vores øjne er en ny måde at tænke og forstå Konteksten er den sammenhæng, som 2 Kristensen, Hans Jørgen, 2000, Pædagogik teori i praksis, Gyldendal, s Petersen, Mai-Britt Herløv; Sørensen, Susanne Ploug (red.) Ledelse i pædagogiske kontekster, 2006, s. 39

3 PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB læreren agerer i med de forhold, der spiller ind, f.eks. samfundet og kulturen. De personlige ledelsesværdier og dyder er de værdier og dyder, som læreren handler og agerer, med og som udspringer af lærerens baggrund, normer, traditioner og erfaringer. Ledelsesmagten er den magtudøvelse, der ses som følge af lærerens position og det formelle mandat, der hermed følger. Denne kommer til udtryk i form af styring og beslutningstagen. Endelig omhandler ledelseskraften den form for ledelse, hvor lærerens personlighed kommer til udtryk, og hvor læreren formår at lede ud fra en naturlig position som lærer og menneske. Lærerens ledelsesmæssige kontekst Konteksten for den enkelte lærers ledelsesrum er unik forstået således, at der ikke findes to identiske kontekster. Konteksten er lærerens arbejdsplads, hvor der altid vil være forskel på bl.a. kultur, kolleger, fysiske rammer, elever, forældre osv. Alligevel finder vi en række fællestræk for lærerens ledelsesmæssige kontekst. Disse omhandler bl.a. Rammer, der sættes fra ministeriets side, og som indebærer de mål, læreren skal undervise eleverne ud fra i form af Folkeskoleloven samt Fælles Mål Disse mål omhandler ikke blot viden, men også andre aspekter som forståelse for menneskers samspil med naturen, ligeværd, åndsfrihed og demokrati, stillingtagen, international forståelse osv 4. Dermed består lærerens ledelsesmæssige kontekst af at værne om elevens velbefindende og tilgodese dennes interesser i samspil med at repræsentere samfundets interesser og værne om dets beståen 5. Skolen som organisation står med det vilkår, der følger med den undervisningspligt, der er. De elever, som læreren er leder for, sidder derfor på skolebænken tvunget til at følge den undervisning, der tilbydes. Samtidig kan læreren heller ikke frasige sig ansvaret for en elev. Herunder er den enkelte lærer 4 Folkeskoleloven, 1, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125580#k1 5 Colnerud, Gunnel; Granström, Kjell, Respekt for lærere Om læreres professionelle redskaber fagligt sprog og faglig etik, 1998, s. 42

4 ! Artikel ikke bemyndiget til at bestemme, hvem der skal have lov at tage del i undervisningen. Dermed er det ikke lærerens professionelle status, der gør, at eleverne bliver i klasselokalet, eller lærerens professionelle vurdering, der ligger til grund for indholdet i klasselokalet, men derimod samfundets bestemmelser 6. Behovet for lærerens bevidstgørelse af ledelsesrummet aktualiseres yderligere af, at læreren har metodefrihed til at styre, hvordan samfundets bestemmelser skal formidles, samt det ansvar, der følger med denne. I den forbindelse mener vi, at lærerens metodefrihed er i fare grundet et stigende omfang af nationale tests. Hvilke begrænsninger og muligheder mener du, der følger med din kontekst? Lærerens ledelsesmæssige værdier og dyder Lærerens personlige værdier og dyder er skabt og tilegnet gennem hele livet, bl.a. igennem hans erfaringer. De er med til at danne grobund for, hvordan læreren dømmer rigtigt og forkert og dermed for de valg og handlinger, han foretager. De er derfor en vigtig og uundgåelig faktor for lærerens ledelsesrum i forhold til, hvordan han udøver etik og moral gennem de handlinger, han udfører i det daglige i sin kontekst. Ved at se på lærerens værdier kan vi kigge ind bag lærerens ydre og få svar på, hvad der for læreren er sandhed, dvs. hvad der er rigtigt og passende. Vi har valgt at henholde betydningen af værdier til Ole Fogh Kirkebys fremstilling af den græske filosofis firkant. Denne illustrerer 4 grundlæggende værdier. Hvordan sikrer du dig en løbende afklaring af de formelle rammer og vilkår? Hvilken metodefrihed har du? 6 Colnerud, Gunnel; Granström, Kjell, Respekt for lærere Om læreres professionelle redskaber fagligt sprog og faglig etik, 1998, s. 41

5 PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB! Det gode Det retfærdige Frihed Det sande Det skønne Læreren opnår frihed ved at turde sætte sig selv på spil i varetagelsen af andre og dernæst, fordi han ud fra et frit valg og helt hjerte forholder sig til de fire værdier 7. I den forbindelse opnår læreren personlig integritet og en afbalanceret autoritet ved at udtrykke sig selv i arbejdsmæssig henseende i overensstemmelse med hans identitet 8. Det gode og det retfærdige er lærerens individuelle bedømte mål i hans konkrete handlinger. Læreren kender det gode og det retfærdige eksempelvis fra historien, filosofien, religionen, kunst, herunder film, musik og medier generelt. Det sande og det skønne er også individuelle ud fra lærerens synspunkt og drejer sig om lærerens evne til at skabe en undervisning, som han kan stå inde for, og f.eks. hvordan læreren i sin hverdag finder frem til nye former at agere eller lede ud fra 9. Dyden skal forstås som det, læreren er dygtig til og omhandler det, han kan, og værdien er det, han stræber imod. Lærerens dyd kan eksempelvis være, at han kan hjælpe sine kollegaer med, at de hjælper sig selv, eller at han har modet og evnen til at stå ved de valg, han tager. Eksempelvis kan det dreje sig om lærerens måde, hvorpå han udviser sin dømmekraft og har situationsfornemmelse. Hvad motiverer dig som lærer? Hvilke værdier og dyder er grundlæggende for dig? Hvilket udbytte har din organisation af det? Lærerens ledelseskraft Ledelseskraften kan beskrives som den måde, hvorpå lærerens personlighed kommer til udtryk, bl.a. hvordan læreren tager ansvar, handler og kommunikerer. Omdrejningspunktet er lærerens naturlige autoritet og den måde, læreren forvalter sine værdier og dyder på. Med 7 Kirkeby, Ole Fogh, Det nye lederskab, 2007, s Kirkeby, Ole Fogh, Det nye lederskab, 2007, s Kirkeby, Ole Fogh, Det nye lederskab, 2007, s

6 ! Artikel ledelseskraften er mening et nøgleord, da læreren agerer ud fra det, som er meningsgivende for ham. Vi mener, det er essentielt for læreren, at han har klarhed over sine værdier som udgangspunkt for hans handlinger, da dette kan være medvirkende til, at han får mere fodfæste i sin profession ud fra den, han selv er. Dette mener vi kan praktiseres gennem nuværende anvendelse af MUS-samtaler, pædagogiske arrangementer samt i udarbejdelsen af lærerens løbende CV. Hvad er dine væsentligste egenskaber? Hvilken adfærd kendetegner din ledelseskraft? Hvordan tror du andre oplever dig som lærer? Lærerens ledelsesmagt forældre. Inden for ledelsesmagten har læreren et begrænset omfang af sanktioner over for eleverne. Læreren er i kraft af sit mandat givet muligheden for at aktivere det potentiale, der følger med magten i relationen til eleverne med sigte på at påvirke deres betingelser. Dette ses f.eks. i den situation, hvor læreren skal udøve retfærdighed i henhold til de bestemmelser, der ligger fra organisationens side, som læreren skal sørge for, at elever og forældre opfylder. I den forbindelse anvender læreren gennem sin ledelsesmagt styringsinstrumenter i form af skole-hjem samtaler og karaktergivning. Hvordan definerer du dit mandat? Hvilke styringsinstrumenter benytter du? Hvad vil for dig være misbrug af magten? Ledelsesmagten er det mandat, der følger med lærerens position. Denne omhandler at opnå det bedst mulige resultat i samspil med elever og også

7 PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Med ledelsesrummet i hånden på vej mod at blive den gode lærer Formålet med at inddrage ledelsesrummet i relation til lærerfaget er at give læreren mulighed for at indkredse og udvikle sin profession, hvilket vi mener er medvirkende til at styrke hans autoritet og respekt i samfundet. Vi mener, at læreren ud fra ledelsesrummet som forståelsesramme kan opnå en større bevidsthed om sin profession som helhed ud fra en balancegang mellem ledelsesrummets 4 faktorer, kontekst, ledelsesværdier og dyder, ledelsesmagtog kraft. Disse skal være klare og eksakt defineret for læreren, for at han kan stræbe imod frihed til at hvile i sig selv og sin profession med det, han evner og kan som den gode lærer. Vi mener i forlængelse heraf, at dette skaber større grobund for, at læreren kan udvikle og styrke sin ledelseskraft gennem sine værdier og dyder samt herigennem opnå muligheden for større indflydelse på kontekst og ledelsesmagt. Hvordan ser dit aktuelle ledelsesrum ud? Hvilke ligheder har det med dit fremtidige ledelsesrum? Hvilken betydning har det for din arbejdsglæde? Ledelsesrummet på skemaet Vi ønsker at slå et slag for at gøre ledelsesrummet som forståelsesramme til en del af indholdet i læreruddannelsens undervisning. Vi mener, at ledelsesrummet bør være en del af lærerens værktøjskasse i det øjeblik, han står ansigt til ansigt med den virkelige verden, og at det kan bidrage til, at læreren udforsker måden, hvorpå han agerer og handler gennem lærerprofessionen. En tidligere lærerstuderende beretter i forhold til læreruddannelsens indhold, at der ikke ud fra hans synspunkt blev lagt vægt på den enkelte lærerstuderendes personlige udvikling Så der var lidt den der med: personlig udvikling i forhold til mit mål om at blive den gode lærer. ( ) nogle gange synes jeg det kom i konflikt med den der faglighedsdel, der også skulle være der.

8 ! Artikel ( ) du blev jo ikke målt på den sociale del. Det var de et eller andet sted ligeglade med 10. Vi erfarede selv på læreruddannelsen, at der ikke blev lagt vægt på, hvordan vi som ny lærer kunne stå mål med de udfordringer, der kræves i dagens folkeskole. Med uddannelsen i bagagen fik vi en høj grad af viden om teoretiske perspektiver i forhold til, hvordan børn lærer, men vi berørte ikke teori, der ud fra vores erfaringer i dag kom i nærheden af den position, som man som ny lærer og leder, skaber i debatten om lærerprofessionen et nyt fundament for læreren i forhold til at kunne stå imod det stigende pres og den offentlige diskussion. Vi mener, at det er til alles bedste, at læreren finder et fodfæste i sin profession, da det på den lange bane skaber arbejdsdygtige, glade og stolte lærere, der trives ud fra en vedvarende meningsfuldhed i deres profession om, at de støber fundamentet for Danmarks fremtid. pludselig står med. I stedet måtte man som ny lærer gribe fat i tidligere tilegnede sociale og praktiske kompetencer uden at være klar over, at de bundede i ens grundlæggende ledelseskraft, værdier og dyder. Dette praksischok mener vi kan reduceres ved, at man på læreruddannelsen sætter fokus på det lederskab, der følger med lærerprofessionen. Lærere er ikke vant til at forstå og tænke på sig selv som ledere. Vores pointe om, at der er sammenfald i de to roller, lærer 10 Lindhart, Lars, Hvor lærer en lærer at være lærer? Læring som deltagelse i vekslende handlesammenhænge, 2007, s

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat Professionsstrategi og -udvikling Et sekretariatsnotat december 2005 Indhold FORORD...3 PROFESSIONSBEGREBET...4 HVAD SKAL DER TIL FOR, AT EN ERHVERVSGRUPPE KARAKTERISERES SOM PROFESSION?...4 PROFESSIONERNE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere