Forenkling af udbud på. finansielle ydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenkling af udbud på. finansielle ydelser"

Transkript

1 Forenkling af udbud på finansielle ydelser salg salg Etablering af bygge- og realkreditlån til nybyggeri samt støttet og ikke-støttet renovering af almene boliger en guide for almene boligselskaber

2 1. Standardskabeloner for udbud af bygge- og realkreditlån Stillingtagen til indkøb og eventuelt udbud af bygge- og realkreditlån hører til en af de mere komplekse opgaver, som almene boligselskaber jævnligt skal løse. AlmenNet og deres byggeøkonomigruppe har i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun og Boligkontoret Danmark udarbejdet: En skabelon til udbudsbetingelser for udbud af finansielle tjenesteydelser En skabelon for en virksomhedserklæring indeholdende relevante mere basale oplysninger om tilbudsgiverne En skabelon for en tilbudsblanket Et simpelt regneværkøj til brug for vurdering af pris for byggelån. Der er indhentet oplysninger og kommentarer fra BL Danmarks Almene Boliger ligesom de realkreditinstitutter, som gennem mange år har ydet realkreditlån til sektoren, har været en stor hjælp i udformningen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udover medfinansiering også deltaget med kommentarer og ideer. at boligselskaberne opnår tilstrækkelige lån på fordelagtige vilkår, at boligselskabernes ressourceanvendelse i forbindelse med indkøb og udbud af bygge- og realkreditlån kan begrænses og være fokuseret på forhold, der giver værdi at udbud gennemføres ved overholdelse af udbudsreglerne, hvilket ligeledes direkte og indirekte bidrager til begrænsning af ressourceanvendelsen og øget effektivitet, og at der for interesserede penge- og realkreditinstitutter skabes et tilstrækkeligt informationsgrundlag samt et fokus på konkurrencegrundlaget. Dette bør også begrænse den samlede ressourceanvendelse og muliggøre gode tilbud om lån. Beboerne sikres derved så fordelagtige økonomiske vilkår som muligt også i denne henseende, jf. effektivitetsprincippet i almenboligloven. Anvendelsen af skabelonerne er frivillig for de almene boligselskaber. 2. Skabelonerne omfatter finansiering med byggelån og realkreditlån til nybyggeri og renovering (såvel støttet som ikke-støttet) 2.1 Bygge- og realkreditlån under ét For at opnå så optimale vilkår som muligt, er der i skabelonerne lagt op til, at de almene boligselskaber udbyder og indkøber byggeog realkreditlån under ét. Således sikres konkurrence på hele finansieringen af byggearbejderne. 2.2 Såvel nybyggeri som renovering er omfattet af skabelonerne Formålet med at udarbejde og stille skabelonerne til rådighed for de almene boligselskaber er at sikre: For at undgå, at de almene boligselskaber skal operere med forskellige skabelonvarianter, er det valgt at anvende samme skabelon til udbud af finansiering, hvad enten det er nybyggeri eller renovering. Dette medfører, at tilbudsgiverne alene skal opnå fortrolighed med en skabelon. I skabelonen skal der alene ske en afkrydsning af, om der er tale om finansiering af nybyggeri eller renovering, og der skal alene udfyldes tekst for enten nybyggeri eller renovering afhængigt af den konkrete byggeopgave.

3 2.3 Skabelonen omhandler såvel støttede som ikke-støttede realkreditlån til renoveringsopgaver Ud fra samme tankegang som anført under 2.2. omhandler skabelonen, både finansieringsopgaver med støttede, såvel som ikke-støttede lån. 2.4 Skabelonen kan anvendes såvel til EU-udbud som udbud efter den danske tilbudslov andre vederlag til pengeinstituttet for byggelånet i hele den forventede låneperiode, dog maksimalt 48 måneder. På Boligkontoret Danmarks hjemmeside kan alle hente et beregningsværktøj til estimering af prisen for byggelånet. Uanset at kravene til opfyldelse af annonceringspligten efter dansk tilbudslov er mindre omfattende end kravenene efter EU s udbudsdirektiv, anbefales brug af samme skabelon, uanset hvilket regelsæt som regulerer det enkelte udbud. Baggrunden herfor er, at tilbudsgiverne for at afgive et så godt tilbud som muligt har brug for de samme informationer, og at det er vurderet som væsentligt, at finansieringsudbud kan gennemføres med samme skabelon uanset hvilket regelsæt, som regulerer udbuddet. 3. Hvornår skal udbud ske efter EU-udbudsreglerne? 3.1 Er tærskelværdien overskredet? EU-udbud: Tærskelværdien for tjenesteydelser er i 2013 kr Udbud efter tilbudsloven 2013: Kr Hvordan beregnes, om tærskelværdien er overskredet? Under antagelse af, at det alene er byggelånet, men ikke realkreditlånet, som er fuldt ud udbudspligtigt (jf. Boligministeriets Vejledning, maj 1996, Tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i de almennyttige boligselskaber, side 14), hvis tærskelværdien er overskredet, er det prisen for byggelånet, som skal vurderes. Der skal i rubrikken indtastes rente, anlægssum, måneder og den projekteringskredit der ønskes inden godkendelse af skema B. Herefter trykkes på beregn og tallet fremkommer som en samlet rente for perioden. 4. Skabelon for virksomhedserklæring 4.1 Basale oplysninger om tilbudsgivers identitet mv. Det er i hvert eneste udbud nødvendigt at have præcise oplysninger om tilbudsgivernes identitet og kontaktdetaljer mv. I beregningen skal indgå estimerede I) renter, II) bidrag, III) gebyrer og IV) honorarer og

4 4.2 Udelukkelsesgrunde Udbudsdirektivet og de nationale danske regler kræver, at tilbudsgivere, der er dømt for fx bestikkelse eller har gæld til det offentlige, udelukkes fra at deltage i udbud. 4.3 Egnethedskriterier Det er ligeledes muligt efter udbudsdirektivet at stille krav om egnethed ud fra økonomiske og erfaringsmæssige forhold, for at tilbudsgivere kan deltage i udbud. 4.4 Oplysning om dokumentation for overholdelse af udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier Der er endvidere mulighed for, at ordregivere kan udelukke tilbudsgivere, der f.eks. er taget under konkursbehandling eller er dømt for strafbare forhold, der kan rejse tvivl om tilbudsgiverens faglige hæderlighed. Efter udbudsdirektivet og de nationale regler er det et krav, at de almene boligselskaber lige som alle andre ordregivere, der foretager udbud, skal anføre hvilken dokumentation tilbudsgiverne skal tilvejebringe for, at de opfylder de stillede krav. Efter dansk ret kan der ikke længere kræves en serviceattest, men alene en tro- og love erklæring (dog kan ordregiveren forlange serviceattest fra vinderen). 4.5 En skabelon for virksomhedserklæring En skabelon for en virksomhedserklæring vil være ressourcebesparende for boligselskabet, da man undgår at tage stilling til hvilke krav og kriterier, der skal være opfyldt for hvert enkelt udbud.

5 svarende kan tilbudsgiverne undgå at bruge mange ressourcer på at sikre, at man opfylder og kan dokumentere opstillede krav og kriterier. Skabelonen for virksomhedserklæring indeholder de nødvendige basale oplysninger om tilbudsgiveren, udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier samt ønsket dokumentation herfor. svarende vil der være ressourcemæssige besparelser for tilbudsgiverne, hvilket ligeledes vil kunne komme boligselskaberne til gode. Der har traditionelt i udbud af finansieringsopgaver været opstillet unikke krav til egnethed. opfordres boligforeningerne til at udsende i) eventuelle rettelsesblade og ii) svar på stillede spørgsmål, direkte til realkredit- og pengeinstitutter, for at sikre den størst mulige konkurrence. 5.2 Nødvendige oplysninger om det planlagte nybyggeri/den planlagte renovering Skabelonen for Udbudsbetingelser indeholder i pkt. [1] overskrifter og forslag til bilag for de oplysninger, der er nødvendige for tilbudsgiverne for afgivelse af tilbud på finansiering. For så vidt angår egnethedskriterier i form af økonomiske krav for både pengeinstitutter og realkreditinstitutter, som lovligt driver virksomhed i Danmark, må lovgivningens krav og Finanstilsynets overvågning i nærmest alle tilfælde anses for at være tilstrækkelig. I relation til egnethedskriterier, er det relevant at stille krav om erfaring. Dette krav er dog utvivlsomt opfyldt for de penge- og realkreditinstitutter, der sædvanligvis byder på byggesager til de almene boligselskaber. 5. En skabelon for udbudsbetingelser 5.1 Offentligt udbud Der er kun få realkreditinstitutter, der beskæftiger sig med realkreditlån til den almene boligsektor, og da der lægges op til, at udbud af bygge- og realkreditlån finder sted under et, er udbudsformen offentligt udbud valgt i skabelonen for udbudsbetingelser. Det almene boligselskab sikrer, at et udbud kan foretages med de kortest mulige frister og det undgås samtidigt at skulle evaluere et stort antal tilbud såvel vedrørende udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier som herefter det egentlige tilbud. Uanset valget af offentligt udbud anbefales det, at boligselskaberne - umiddelbart efter en udbudsbekendtgørelse er indrykket i EFT-S eller offentliggørelse af udbuddet har fundet sted på Udbudsportalen - uopfordret sender oplysninger om udbuddet til de realkreditinstitutter og eventuelt også pengeinstitutter, der erfaringsmæssigt viser interesse i långivning til nybyggerier og renoveringer i den almene boligsektor. svarende Forud for udarbejdelsen af skabelonen er realkreditinstitutterne blevet adspurgt om, hvilke oplysninger, som er nødvendige for at afgive bud. Dette er afspejlet i skabelonen for udbudsbetingelser til såvel nybyggeri som renoveringer. Anvendelsen af skabelonen medvirker til at optimere tilbudsgivningen, således at tilbudsgiverne kan afgive så korrekt et tilbud som muligt, da behovet for at indhente supplerende oplysninger begrænses. Det betyder samtidig, at der kan spares tid og ressourcer på besvarelse af opfølgende spørgsmål fra tilbudsgiverne. Anvendelse af skabelonen for udbudsbetingelser i relation til nødvendige oplysninger vil endvidere kunne begrænse ressourceanvendelsen hos tilbudsgiverne, således at tilbudsgiverne på basis af udbudsmaterialet og uden at skulle stille spørgsmål til manglende oplysninger kan fokusere på at afgive det bedst mulige tilbud, hvor der ikke er indregnet en buffer for at tage højde for usikkerheder som følge af manglende oplysninger. 5.3 Oplysninger om den udbudte finansieringsydelse Yderligere oplysninger om og krav til tilbud på den udbudte finansieringsydelse er samlet i skabelonen for udbudsbetingelser pkt. [2].

6 Dette afsnit skal sikre, at de tilbud, som afgives er afgivet på et sammenligneligt grundlag og dermed i princippet kan evalueres over for hinanden uden videre, hvilket vil være ressourcebesparende for de almene boligselskaber. bud forudsættes at omfatte den samlede finansiering, dvs. såvel byggelån som realkreditbelåning. Boligselskabet kan vælge, om det ønsker endelige lånetilbud eller indikative pristilbud. Det er Boligkontorets erfaring, at konkurrencen bliver mere intens og de tilbudte prismæssige vilkår bedre, såfremt boligselskaberne åbner for indikative tilbud, idet afgivelse af indikative tilbud ikke på samme måde belaster tilbudsgivernes låneramme. Vælger et boligselskab at åbne for indikative tilbud, vil den umiddelbare vinder alene kunne udpeges betinget af, at denne indenfor en af boligforeningen fastlagt frist fremkommer med et overensstemmende endeligt lånetilbud. Først når et sådant er modtaget og dette er overensstemmende med det indikative pristilbud vil den endelige tildelingsbeslutning kunne træffes og meldes ud til alle tilbudsgiverne. I skabelonen lægges der op til, at boligselskabet kan fastlægge hvilken bindinsperiode på lånet man vil acceptere. Det anbefales, at acceptere en bindingsperiode for realkreditlånets løbetid for at opnå så prismæssigt gode tilbud som muligt, og i historisk erkendelse af ringe behov for indfrielse, forud for udløb af løbetiden for realkreditlån. 5.4 delingskriterium I skabelonen for udbudsbetingelser pkt. [3.1] anvendes laveste pris som tildelingskriterium. Dette er det mest enkle og mindst ressourcekrævende tildelingskriterium. 5.5 Evaluering af tilbud Pkt. [3.2] i skabelonen for udbudsbetingelser indeholder en model for hvorledes tilbud vil blive evalueret: Den samlede pris for byggelånet + Difference mellem tilbud på støttet realkreditlån ekskl. renter og det laveste tilbud på støttet realkreditlån ekskl. renter + Difference mellem tilbudt ydelse på ikke støttet realkreditlån og den lavest tilbudte ydelse på ikkestøttet realkreditlån = Samlet evalueringssum Med modellen sikres det, at der i konkurrencen er lagt vægt på at få gode tilbud på såvel realkreditlån som byggelån, og med en overvægt på sidstnævnte, som er den del af finansieringen, hvor udsvingene i tilbuddene kan være størst. 5.6 Udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier Udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier samt krævet dokumentation herfor er anført i skabelonen for udbudsbetingelser. 5.7 budsfrist, afgivelse af tilbud og vedståelsesfrist Forhold om tilbudsfrist, hvordan tilbud skal afgives og hvor længe tilbudsgiverne skal vedstå tilbud er reguleret i skabelonen for Udbudsbetingelser pkt. [5]. 5.8 Spørgeadgang og andre praktiske forhold Skabelonen for udbudsbetingelser indeholder i pkt. [6 og 7] oplysninger om adgang til at stille spørgsmål, eventuelt planlagte spørgemøder og praktiske forhold om åbning af tilbud mv. I erkendelse af, at udarbejdelsen af tilbud for penge- og realkreditinstitutterne er forbundet med overholdelsen af mange interne forskrifter, og i øvrigt tager lang tid, er der i skabelonen lagt op til at tilbudsgiverne opfordres til at stille eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet mv. så hurtigt som muligt og at boligselskaberne hvis der på dette tidspunkt er indkommet spørgsmål allerede 2 uger før udbudsfristen - udsender svar på stillede spørgsmål. Indkommer der senere yderligere spørgsmål, vil det være nødvendigt at udsende svar herpå senest seks dage før tilbudsfristen.

7

8 6. En skabelon for tilbudsblanket For at sikre at tilbudsgiverne afgiver fuldt ud tilstrækkelige tilbud og for at smidiggøre evalueringen af tilbuddene, er der udarbejdet en skabelon for en tilbudsblanket. 7. Erfaringer Anvendelse af skabelonerne i praksis vil give erfaringer og muligvis behov for tilpasning og forbedring. 8. Evaluering AlmenNet og Boligkontoret forventer på baggrund af erfaringerne med anvendelsen af skabelonerne efter ca. 2 år at gennemføre en evaluering af brugen med henblik på eventuel justering af skabelonerne. Måtte der i perioden ske væsentlige ændringer i regelgrundlaget eller praksis, vil dette naturligvis også kunne give anledning til justering af skabelonerne. Såvel boligselskaber som penge- og realkreditinstitutter opfordres hermed til at oplyse erfaringer og komme med eventuelle kommentarer via mail på eller på Linkedin com/groups/den-almene-boligsektor-forenklingaf ?home=&gid= &trk=anet_ug_hm Forsøget med Skoleparken, Hillerød Et praktisk eksempel på anvendelse af den forenklede EU-udbudsform på den finansielle ydelse, er Boligselskabet Nordsjællands udbud af en renoveringssag i afdeling Skoleparken. Se mere på deres hjemmeside om projektet på dk/. Der er tale om en renoveringssag men princippet er også gældende for nybyggeri. Der vil dog være tale om andre dokumenter og godkendelser. Udover guiden består gennemførelsen af EU-udbuddet som beskrevet af: 1. en skabelon til udbudsbetingelser for udbud af disse finansielle tjenesteydelser 2. en skabelon for en virksomhedserklæring indeholdende relevante mere basale oplysninger om tilbudsgiverne 3. en skabelon for en tilbudsblanket, og 4. et simpelt regneværkøj til brug for vurdering af pris for byggelån. Vi startede med at bruge 4) regneark og indtastede en forventet rente på 2,5 %, løbetid 36 måneder og projekteringskredit kr. 35 mio. i 12 måneder. Ved at trykke på beregn fandt vi, at værdien var større end kr , der er grænsen for, at denne ydelse skal i EU-udbud. Det vigtigste herefter er at bruge tiden på at indsamle de oplysninger, der skal gives videre,og som er nødvendige for at udfylde 1) skabelon til udbudsbetingelser, som er grundlaget for indtastningen i EU s udbudsportal. Boligselskabet Nordsjælland har oprettet en hjemmeside, hvor alle dokumenter så som referater og godkendelser ligger tilgængeligt. Dette er en nem måde at give et overblik på. Af vigtige dokumenter kan nævnes: 1) Godkendelse af skema A fra LBF ( Landsbyggefonden) og kommunen 2) Sammenfattet økonomioversigt med støttetilsagn fra LBF 3) Terminskvitteringer på eksisterende lån 4) Helhedsplan for byggeriet 5) Vurdering af boligafgiften efter renoveringen 6) Regnskab og budget for afdelingen og organisationsbestyrelsen 7) Tidsplan for byggeriet med kritisk gennemgang for forskydninger mm. Når udbudsbetingelserne er udfyldt skal følgende ske: På siden do?language=da oprettes medarbejderen som bruger og får følgende mail retur:

9 Kære enotices-bruger Din konto til brug i forbindelse med enotices-onlineformularerne er blevet oprettet. Nedenfor finder du dine kontooplysninger: Brugernavn: BDKErik/Password: det password du indtastede ved registreringen/transaktionsnummer: /Din tildelte rolle er Kontormedarbejder For at kunne aktivere din konto og bruge enotices vil du blive bedt om at indtaste dit transaktionsnummer første gang, du logger på systemet.

10 Herefter skal det fremsendes til EUudbudsportalen: EU-udbuddet er nu en realitet og den danske udgave kan udfyldes på Efterfølgende valgte vi at fremsende materialet til Realkredit Danmark, Nykredit, BRF Kredit og LR Realkredit, idet det er de realkreditinstitutter, der almindeligvis udbyder til den almene sektor. Fremsendelsen skete med de nævnte 2) virksomhedserklæring og 3) tilbudsblanket. Der blev indkaldt til åbningsmøde den 25. februar 2013, hvor tilbuddene skulle åbnes. Undervejs var der spørgsmål fra realkreditinstitutter, som blev besvaret skriftligt til alle, som havde fået tilsendt udbuddet, i dette tilfælde de 4 førnævnte realkreditinstitutter. Den 25. februar 2013 blev tilbuddene åbnet og resultatet forelå. Omkostningerne var kapitaliseret, og indregnet i byggellånsrenten, så det var relativt nemt at finde vinderen, idet vi kunne konstatere, at omkostningerne var samlet i byggelånsrenterne. I dette tilfælde vandt Realkredit Danmark med Danske Bank, der havde en rente på et fast tillæg af 1,59% p.a. til Nationalbankens indlånsbevisrente som p.t. er -0,10%. Forskellen i den årlige ydelse på det ustøttede lån ( kurs og omkostninger ) var ikke større end kr årligt på et lån i størrelsen kr. 43 mio. De første evalueringer på denne forenkling er meget positive. Det har været en spændende proces, og erfaringerne med indikative tilbud vil nu blive forsøgt anvendt, så det også gælder opdelingen af byggelånet i forhold til skema A og projektering frem til godkendelse af skema B og åbningen af hele byggekreditten.

11 salg Formålet med at udarbejde og stille skabelonerne til rådighed for de almene boligselskaber er at sikre: at boligselskaberne opnår tilstrækkelige lån på fordelagtige vilkår, at boligselskabernes ressourceanvendelse i forbindelse med indkøb og udbud af bygge- og realkreditlån kan begrænses og være fokuseret på forhold, der giver værdi at udbud gennemføres ved overholdelse af udbudsreglerne, hvilket ligeledes direkte og indirekte bidrager til begrænsning af ressourcean vendelsen og øget effektivitet, og at der for interesserede penge- og realkreditinstitutter skabes et tilstrækkeligt informationsgrundlag samt et fokus på konkurrencegrundlaget. Dette bør også begrænse den sam lede ressourceanvendelse og muliggøre gode tilbud om lån. Beboerne sikres derved så fordelagtige økonomiske vilkår som muligt også i denne henseende, jf. effektivitetsprincippet i almenboligloven. salg

12

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere