Ikt#stø1et#kommunika7on#mellem# pa7enter#og#personale# ved#radiologiske#afdelinger##

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikt#stø1et#kommunika7on#mellem# pa7enter#og#personale# ved#radiologiske#afdelinger##"

Transkript

1 1.september2014 SusanneHjorthHansen Iktstø1etkommunika7onmellem pa7enterogpersonale vedradiologiskeafdelinger PhDprojektisamarbejdemedRadiologiskafsnit RegionshospitaletSilkeborg RadiografRådetsLandskursus29.januar januar2015 SusanneHjorthHansen 2013I2016PhDstuderende RadiologiskAfsnitSilkeborg&Ins7tutforkommunika7onAalborgUniversitet 1995IUnderviser,lektor UniversityCollegeNordjylland,radiografuddannelsen 1985I1994Radiograf Gravdal(Norge),EbeltoW,Aalborg 29.januar2015 SusanneHjorthHansen Indhold Projektetsproblemformulering Trevig7gstegrunde7latgennemføreprojektet Digitalposter7lrådighed SkriWliginforma7onsmaterialeogdetsbegrænsninger Pa7entensompartner Tocentralebegreberiprojektet:Kommunika7onog teknologi Projektetsmetoder Projektetsak7onerogresultater7lnu Planforprojektetsvidereforløb;målingafeffekt. Problemformulering Hvilkenbetydningharinvolveringafpa7enterogpersonale iudviklingogbrugafinforma7onsiogkommunika7onsteknologi,7l stø1eafkommunika7onompa7en_orløbvedradiologiskafdeling, forkvalitetafpa7entoplevelse ogeffek7vitetiressourceudny1else? 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 1

2 1.september2014 Teknologikanforståssom fysiske7ng fxcomputere,biler,medicin færdigheder iatbrugefysiske7ng7latudføreopgaverognåmål fxatbrugeencomputer7latbooke7d7lundersøgelser,atkøreenbil,at slugepenicillinpiller viden omhvordanfysiske7ngfungereroghvaddekanbruges7l fxatcomputerekanbruges7latbooke7der7lundersøgelser,sendedigital postmm.;atbilerkanbruges7lattransporteremenneskerog7ngmm.;at penicellinpillerkanbruges7lathelbredebetændelse. (Levin2003) TeknologienDigitalpost fysiske7ng Icomputere,internet,nøglekort færdigheder Iiatbrugecomputeroginternetbrowser7latsendeogmodtagebeskedvia Digitalpostm.m. viden Iomhvordancomputerebruges7latsendeDigitalpost IomRegeringensdigitaliseringsstrategi(måske) Iomobligatoriskopre1elseafdigitalepostkasser7lborgerne Im.m. 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 29.januar2015 SusanneHjorthHansen TeknologienDigitalpost Metode:Ak7onsforskning A:Areaofapplica1onF:DeclaredframeworkofideasM:Methodology Holwell,S.,2004,Themes,itera7onandrecoverabilityinac7onresearch.In:Kaplan,B.;Truex,D.P.;Wastell,D.;WoodIHarper,A.T. anddegross,j.i.(eds.),informa1onsystemsresearch:relevanttheoryandinformedprac1se.boston,kluweracademicpublishers. 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 4

3 1.september2014 Dialogkonference14.maj2014 Mål AtskitsereetdesignforbrugafDigitalpost7lkommunika7onmellempa7enter ogpersonalesåpa7entenopleverhøjkvalitetikommunika7onenogså personaletanvenderafdelingensressourcereffek7vt. Metode Collabora7veeIlearningdesignmethod(CoED) (GruppearbejdeomeIlæringsdesign) 1. Designprocessenfokuseresgennempræsenta7onafidé,begreber,metoder 2. Målfordesignetiden7ficeresgennemdialogogforhandling,kortsortering ogprioritering 3. Designetkonkre7seresgennemdialogomak7viteter,ressourcerog infrastruktur Dialogkonference14.maj2014 ResultatafCoEDfase2: Hvilkemålkandigitalpostdialogisærfremme? UndersøgelserogplejeDlreZelæggesogudføresisamarbejde medpadentenogmedudgangspunktipadentenssituadon PaDentenfårDlførtvidenderøgerforståelsenogmuligheden foratsdllespørgsmål PaDentenopleveratderersammenhængmellemRadiologisk AfdelingogdehenvisendeinstanserQogkenderdetvidere forløb 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 29.januar2015 SusanneHjorthHansen Dialogkonference14.maj2014 Eksemplerpåresultataffase3Ipa7entperspek7v: Dialogkonference14.maj2014 Eksemplerpåresultataffase3Ipersonaleperspek7v: 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 6

4 1.september Workshop11.november2014 Mål Udviklingafvejledning7lpa7enteriatsendedigitalpost7lradiologiskafdeling, somkanvære7lgængeligfraafdelingenshjemmeside. Deltagere UdviklingIogkvalitetskoordinatorermedansvarforRadiologiskafsnits hjemmeside Metode DrøWelse,justeringogafprøvningafskitse7lvejledning7lpa7enteriatsende digitalpost7lradiologiskafdeling 29.januar2015 SusanneHjorthHansen Workshop11.november2014 Resultater Skitse7lvejledning7lpa7enteriatbrugeDigitalpost7ldialog Skitse7lrevideringafafdelingenshjemmesideiforhold7l kontaktoplysninger 29.januar2015 SusanneHjorthHansen Workshop3.december2014 Mål Videreudviklingafpersonaletsguide7latsvarepådigitalpostfrapa7enter: EImailskabelonerog/ellergenerelleformuleringer7lbrugieImailsm.m. Deltagere Lægesekretærer Metode Vekslenmellemfællesogparvisediskussioneromguidensindholdogformsamt individuelafprøvningafguidensforslag. Resultater Videreudviklingafguiden. 29.januar2015 SusanneHjorthHansen Workshop20.januar2015 Mål AtudforskeogudviklemulighederfordialogviaDigitalpostmellem repræsentanterforpa7enterogpersonalevedradiologiskafdelingisilkeborg. Deltagere Repræsentanterforpa7enter: 3kvinder,3mænd,allebeherskedesprogetdanskogvarældreend18år. Repræsentanternevarkontaktetvia Ak7vepa7enterogpårørendeRegionMidtjylland DanskRødeKors,Silkeborg FrivilligemedarbejderevedVidenscenterforBrugerinddragelseiSundhedsvæsenet,VIBIS KræWrehabiliteringen,Silkeborgkommune SundhedsbrugerrådetRegionMidtjylland Ældresagen,lokalafdelingSilkeborg Repræsentanterforpersonale: 2udviklingsIogkvalitetskoordinatorerdeltogomformiddagen. 3lægesekretærerdeltogomeWermiddagen. 29.januar2015 SusanneHjorthHansen

5 1.september2014 Workshop20.januar2015 Oplevelsen Deterbesværligtatkommeindisindigitalepostkasseviaborger.dk.Deter megetnemmereatloggepåviaeiboks. EndeltagerhavdesindebutmedatloggepåDigitalpost.Oplevelsenvariførste omganganspændt.isærvejenfrainternetbrowserensåbningsbillede7lden digitalepostkasseviaborger.dkblevoplevetsombesværlig.anspændelsen le1ede,dadeltagerenkom7ldendigitalepostkassesforside.herses genkendeligefunk7onersom"indbakke","besvar"og"slet". Deltagerenunderstregede,atikkeskalbliveanspændtafatbrugesystemet. Manskalkunneslappeafimens. Alledeltageregavudtrykfor,atdetvarnemtatsendeenbesked7lRadiologisk afsnitnårførstmanerkommet7ldendigitalepostkassesforside. Fleredeltagereudtrykte,atøvelsenhavdeinspireretdem7latudforske mulighederneforatsendebesked7landreoffentligeinstanser. Tak7l PersonalevedRadiologiskAfsnit,Silkeborg Ifortålmodighedogsamarbejde RadiografRådetogRegionMidtjylland Iforøkonomiskstø1e 29.januar2015 SusanneHjorthHansen Referencer Andersen,K.N.(2011).Onlinesundhedskonsulta7oner.Retrievedfromh1p://openarchive.cbs.dk/handle/10398/8327 Berger,J.B.,&Andersen,K.N.(2013).Digitalkommunika1onmeddenoffentligesektor.Hovedresultaterfraundersøgelseomsvarogsvar1derikommuner,regioner, styrelser,statsligeins1tu1onerogdepartementer.aalborg:aalborguniversitet.retrievedfromh1p://vbn.aau.dk/da/publica7ons/digitalikommunika7onimedideni offentligeisektor(0ebb5fe1i6a55i4900i9d1ai023ffa20a944).html Digitaliseringsstyrelsen.(2014).SikkerDigitalPost.RetrievedOctober30,2014,fromh1ps://www.borger.dk/Sider/SikkerIDigitalIPost.aspx? segmen7d=f50d01b5i284bi4a3aia37bi0aebf75e1f91 Dowding,D.(2012).Theimpactofanelectronichealthrecordonnursesensi7vepa7entoutcomes:aninterrupted7meseriesanalysis.JournaloftheAmericanMedical Informa1csAssocia1on,19(4), doi: /amiajnlI2011I Duus,G.,Husted,M.,Kildedal,K.,Laursen,E.,&ToWeng,D.(2012).Ak1onsforskning:engrundbog(Vol.1.udgave).Frederiksberg:Samfundsli1eratur. EuropeanCommission,DirectorateIGeneralfortheEnvironment,&TheRoyalCollegeofRadiologists(London).(2001).Henvisningsvejledningforbilleddiagnos1k: bearbejdetafeksperterindenforeuropæiskradiologiognuklearmedicin :isamarbejdemedtheukroyalcollegeofradiologists :koordineretafeuropajkommissionen. Luxembourg:EURIOP. Freil,Morten,Wandel,Anne1e,Pedersen,Line,Jönsson,AlexandraBrandtRyborg,&Nyborg,Maya.(2014).Lægerogsygeplejerskersforståelseafpa1en1nddragelse. EnspørgeskemaundersøgelseblandtansaXepåhospitaler.København:VidenscenterforBrugerinddragelseiSundhedsvæsenet.Retrievedfromwww.vibis.dk Hansen,C.S.,Christensen,K.L.,&Ertmann,R.(2014).Pa7entsandgeneralprac77onershavedifferentapproachestoeImailconsulta7ons.DanishMedicalJournal, 61(6),A4863. Katz,M.H.(2010).Evalua1ngclinicalandpublichealthinterven1ons :Aprac1calguidetostudydesignandsta1s1cs.Cambridge:CambridgeUniversityPress. Kildebogaard,J.(2013,December30).Corydon:Ikkeetlovkravatmyndighedersvarerpådigitalpost.RetrievedOctober21,2014,fromh1p://www.version2.dk/ar7kel/ corydoniintetilovkraviomimyndighederisvareripaaidigitaliposti55558 Knudsen,H.S.(2013).Evalueringafordningenmeddirektehenvisningogvisita7onfraprak7serendelægerogkiropraktorer7lbilleddiagnos7skeundersøgelser, (Generic).Retrievedfromh1p://www.regionmidtjylland.dk/poli7k/regionsrådets+møder/visdagsorden?file=24I04I2013/Aaben_dagsorden/Bilag/ Punkt_14_Bilag_1_.pdf Levin,M.(2003).Technologytransferisorganisa7onaldevelopment:aninves7ga7onintotherela7onshipbetweentechnologytransferandorganisa7onalchange. Interna1onalJournalofTechnologyManagement,14(JournalAr7cle), Luhmann,N.(2000).Socialesystemer:grundrids1lenalmenteori(Vol.1.udgave).Kbh.:HansReitzel. Prak7serendeLægersOrganisa7on.(2014).Ak7vitetogøkonomiialmenpraksisidag7dogvagyd20037l2013.Prak7serendeLægersOrganisa7on,PLO.Retrieved fromh1p://www.laeger.dk/portal/pls/portal/portal.wwpob_page.show?_docname= pdf Reason,P.,&Bradbury,H.(2008).TheSagehandbookofac1onresearch:par1cipa1veinquiryandprac1ce(Vol.2.edi7on).London:SAGEPublica7ons. Regeringen.(2014,August).Jofør,jobedre.Tidligdiagnose,bedrebehandlingogfleregodeleveårforalle.Ministerietforsundhedogforebyggelse.Retrievedfrom h1p://www.sum.dk/aktuelt/publika7oner/sundhedsudspilijoifoerijoibedreiaugi2014.aspx Regeringen,KommunernesLandsforening,&DanskeRegioner.(2011).Denfællesoffentligedigitaliseringsstrategi2011J2015.Dendigitalevej1lfrem1densvelfærd. København:Digitaliseringsstyrelsen.Retrievedfromh1p://www.digst.dk/Home/Digitaliseringsstrategi/~/media/Digitaliseringsstrategi/Digitale_vej_7l_frem7dens_velf %C3%A6rd.ashx Referencer Regeringen/KommunernesLandsforening/Danskeregioner.(2013).Digitaliseringmedeffekt.Na1onalstrategifordigitaliseringafsundhedsvæsenet2013J2017. København.Retrievedfromh1p://www.regioner.dk/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/SundhedsIit/Digitalisering_med_effekt.ashx RegionMidtjylland.(2010).Retningslinjerfordirektehenvisningogvisita7onfraprak7serendelægerogkiropraktorer7lbilleddiagnos7skeundersøgelser. AfrapporteringfraarbejdsgruppenforhenvisningsIogvisita7onspraksisforbilleddiagnos7k,(Bills/Resolu7ons).Retrievedfromh1p://www.regionmidtjylland.dk/ poli7k/regionsrådets+møder/visdagsorden?file=25i05i2011/aaben_dagsorden/bilag/punkt_11_bilag_5_.pdf RegionMidtjylland.(2013a).eDok,Aarhusuniversitetshospital,Radiologiskafdeling, Visita7onIRadiologiskAfdeling. RegionMidtjylland.(2013b).eDok,HospitalsenhedMidt,Diagnos7skCenter, (RA)Visita7onafhenvisninger. Riiskjær,E.(2014).Pa1entensompartner:ennødvendigidémedringeplads.Odense:SyddanskUniversitetsforlag. Simonsen,J.,&Robertson,T.(2013).Routledgeinterna1onalhandbookofpar1cipatorydesign.London:Routledge. Svensson,L.,&AagaardNielsen,K.(2006).Ac1onresearchandinterac1veresearch:beyondprac1ceandtheory.Maastricht:ShakerPublishing. 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 29.januar2015 SusanneHjorthHansen 10

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

AKT- UDDANNELSE BLIV CERTIFICERET AKT-VEJLEDER 10 ECTS. Årgang 2012/2013

AKT- UDDANNELSE BLIV CERTIFICERET AKT-VEJLEDER 10 ECTS. Årgang 2012/2013 SEMINARER KURSER KONFERENCER UDDANNELSER AKT- 10 ECTS UDDANNELSE Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Inklusion i teori og praksis Klassearbejde Vejlederrollen Psykologi Individuelle handleplaner Mindfulness

Læs mere

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE?

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere Udarbejdet af UCSJs forskningsenhed ved Ove Christensen,

Læs mere

IT i uddannelsessystemet med hvilket sigte?

IT i uddannelsessystemet med hvilket sigte? IT i uddannelsessystemet med hvilket sigte? Helle Mathiasen, professor, leder af Forskningscenter for it & læring, Institut for informations og medievidenskab, Aarhus Universitet Camilla Kølsen de Wit,

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Herdis Hansen, hospicechef Anker Fjord

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse FoU projekt nr. 129940 Afsluttende rapport Susanne Kaatmann, UCL og Marianne Søgaard Sørensen,

Læs mere

Rapport om udvikling og afprøvning af ipad- appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse

Rapport om udvikling og afprøvning af ipad- appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse Rapport om udvikling og afprøvning af ipad- appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse Mads Poulsen, cand. mag. og ph.d. Stine Torup Jensen, cand. mag., Institut for

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere