Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejer- og generationsskifte af virksomhed."

Transkript

1 Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

2 Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

3 Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Tlf.: Fax: Ansvarshavende: Freddi Nielsen Per Randrup Mikkelsen Redaktionen afsluttet januar Tryk: Rosenberg bogtryk Grafisk design: Deloitte, Trine Kronborg 6. udgave, 1. oplag 2010 ISBN:

4 Forord Tænk på din virksomhed som et aktiv, som du, din familie og dine medarbejdere skal have mest muligt ud af Begrebet generationsskifte har skiftet karakter i de senere år. I tidligere tider blev generationsskiftet opfattet synonymt med, at den ældre generation skulle pensioneres og at den yngre generation dermed skulle overtage virksomheden. I dag er billedet meget mere nuanceret. Færre ejer en virksomhed hele deres liv, og det er blevet langt mere naturligt at tænke på virksomheden som et aktiv, man forvalter i en given periode, indtil det kan betale sig at overdrage den til en ny ejer helt eller delvis. Hos Deloitte ser vi derfor ikke generationsskiftet udelukkende som en aldersbetinget overgang fra forældre til børn. Vores holdning er, at alle virksomhedsejere på et tidligt tidspunkt i deres ejerskab bør udarbejde en plan for virksomhedens udvikling og ejerskab på kort og lang sigt. Derfor har vi valgt titlen Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Vi oplever for tiden et stagnerende marked. Det kan godt være, at det ikke nu er det bedste tidspunkt at sælge din virksomhed på, men derfor bør dine generationsskifteplaner ikke udskydes. Du bør fokusere på fremtiden og de forretningsmæssige behov for at justere/fjerne ulønsom aktivitet og muligheder for vækst i et sværere marked. Endvidere skal du bruge tiden til at få indrettet dig, så du har en optimal ejerstruktur, der er klar til det videre generationsskifte, når konjunkturerne skifter. Et ugunstigt marked kan eventuelt udnyttes til at overdrage aktiver til børn med lavere værdier og dermed spare skatter og afgifter. Et ejerskifte kan komme på tale af mange grunde: Den markedsmæssige udvikling er gunstig, tidspunktet for salg er optimalt mange købere vil betale en god pris lige nu, eller du ønsker at prøve kræfter med et nyt job, ændre livsform eller trække dig tidligt tilbage. Det vil sige, at overvejelserne indeholder stillingtagen til både den markedsmæssige situation, tekniske/juridiske/økonomiske forhold og dine personlige overvejelser, altså både bløde og hårde overvejelser. I Deloitte har vi en afprøvet og systematisk metode til brug for disse overvejelser. En metode, der sikrer, at alle vigtige perspektiver i det kommende generationsskifte tages i betragtning.

5 Sæt et professionelt team Fra velstand i samfundet med kapitalfondes opkøb og privatpersoners ønske om at få fod under eget bord har vi dog i 2008 og 2009 oplevet en global afmatning i markedet. Vi forventer, at trenden igen vil vende og at der er et stort antal udskudte handler, der venter på at blive gennemført. Når udviklingen vender, vil der komme flere købere på markedet og dermed flere virksomhedshandler. Køberne er gennem tiden blevet mere professionelle, og det kræver, at du som sælger skal agere mere professionelt for at opnå de bedste vilkår. Når markedet vender, vil man opleve, at mange byder sig til, og du vil måske blive kontaktet uopfordret af fonde eller andre interesserede købere. I den situation er det afgørende at have en plan for, hvad man vil og navnlig ikke vil. Vi tilråder derfor, at du bruger den nærværende stilhed i markedet til at positionere dig til denne situation, både organisatorisk og ikke mindst strukturelt. De færreste virksomhedsejere kommer ud for at skulle sælge virksomhed mere end én gang i deres liv. Derfor er det en god idé at alliere sig med specialiserede rådgivere og i god tid udarbejde en gennemtænkt strategi og plan for salget. Køber har sandsynligvis også en eller flere professionelle rådgivere med sig, både ved selve forhandlingerne og i undersøgelsen af virksomhedens due diligence, hvor advokater, skatterådgivere og revisorer medvirker. Deloitte har et specialiseret team, som er vant til at håndtere de udfordringer og problemstillinger, et generationsskifte indebærer. Vores mål er at sikre, at vores kunder får succes, dels med at drive virksomheden, dels med at overdrage den, så der skabes mest muligt værdi for ejerne og deres familier. Vores specialister er trænede i at se helhedsorienteret på udfordringer og muligheder i relation til virksomhedens ejerskab nu og på sigt. Vi optimerer den skattemæssige position og kan medvirke til at sikre, at virksomheden overdrages på de rigtige vilkår og til den bedste pris. Vi fokuserer på, at vores rådgivning altid resulterer i den bedste løsning både i relation til de økonomiske og skattemæssige forhold, og som det vigtigste i relation til personlige forhold for de involverede. Herunder inddrager vi naturligvis de nye muligheder og udfordringer for dig efter vedtagelsen af den nye skattereform, som overordnet har effekt fra 2010.

6 Vi ser det sådan, at du som ejer og leder af en virksomhed forvalter et aktiv. Det er vores opgave at hjælpe dig med at forvalte det aktiv, så det bliver mest muligt værd nu og på sigt og således at du og din familie får skabt de mest optimale rammer. Skab dig overblik Denne bog har til formål at give både nuværende og kommende ejere og ledere en orientering om nogle af de områder, der skal overvejes i forbindelse med salg eller generationsskifte af virksomheder. Bogen omfatter både de strategisk bløde og de teknisk hårde overvejelser. De økonomiske og skattemæssige forhold er også belyst, men da lovgivningen konstant ændres, har vi ikke foretaget en detaljeret gennemgang af lovgivningsområdet, men har anført de væsentligste metoder og modeller, der tages i brug ved generationsskifter. Bogen er ikke skrevet for specialister og indeholder ikke en komplet teknisk beskrivelse. Juridiske forhold, herunder civil- og arveret mv., er kun overordnet omtalt. Ny skattereform fra 2010 I denne udgave af bogen er indarbejdet skattereformens effekter fra og med Satser og regler er således alene baseret på de vedtagne regler, der typisk træder i kraft pr , nogle regler dog fra starten af indkomståret 2010, der typisk starter i 2009, når man har forskudt regnskabsår. Det er vores håb, at de efterfølgende sider kan inspirere og give vejledning til en succesfuld gennemførelse af generationsskiftet i virksomheden i samarbejde med virksomhedens rådgivere. God arbejdslyst! Deloitte

7

8 Indhold 1. Indledning 9 2. Hvad er virksom hedens forretningsmæssige status? De ledelsesmæssige overvejelser Lederevner Hvornår og hvordan overdrages ledelsen af virksomheden? Særlige udfordringer i familieejede virksomheder Uenighed i familien om ledelsen og kapital Gode råd for at mindske konflikter i familien Særlige overvejelser i relation til salg af virksomheden Hvem er den bedste køber af virksomheden? Hvorledes skal salget af virksomheden tilrettelægges? Hvad er virksom hedens værdi? Virksomhedens værdi i handel og vandel Børsnotering Overdragelse mellem interesseforbundne parter Beskatning Hvordan finansieres overdragelsen? Særlige finansieringsmæssige overvejelser ved overdragelser inden for familien Særlige finansieringsmæssige overvejelser ved overdragelser til tredjepart uden for familien Pensionsopsparing Arv og gaver Skattefri overdragelse (succession) Strukturelle overvejelser Overdragelse af personlig virksomhed Overdragelse af virksomhed drevet i selskabsform Afslutning 77 Appendix 79 Kontoradresser 111

9

10 1. Indledning God forbredelse kan sikre optimal udnyttelse af mulighederne Læg en strategi i god tid Du skal som virksomhedsejer på et tidspunkt gøre dig overvejelser om virksomhedens ejerskab på kort og lang sigt. En plan over virksomhedens generationsskifte bør være en naturlig del af den planlægning, der i øvrigt foregår i virksomheden. Et af vores budskaber er, at et generationsskifte skal påbegyndes tidligt, fordi overvejelserne for de fleste kræver god tid. Desuden kan en trimning af virksomheden tage tid, før virksomheden er rigtig attraktiv for en køber. Et velplanlagt generationsskifte kan medføre en lempeligere beskatning og resultere i den mest tilfredsstillende løsning for din virksomhed, dine medarbejdere og din familie. For de fleste virksomhedsejere skal generationsskiftet kun gennemføres én gang. Virksomhedens ejer og ledelse har derfor sjældent erfaring inden for området. Derfor tilråder vi, at du inddrager rådgivere, herunder revisor, skatterådgiver, advokat, bestyrelsesmedlemmer og finansieringsinstitut i den proces, der skal gennemføres. Generationsskifte Indledning 9

11 Generationsskifte kan omhandle både et ledelsesmæssigt og et kapitalmæssigt (ejermæssigt) generationsskifte. Bogen omhandler begge dele. Ikke alle virksomheder egner sig til at blive solgt. I den helt lille virksomhed er det typisk en enkelt ejer og leder, der er drivkraften. Ofte er indtjeningen så lav, at det er vanskeligt at få den næste generation til at overtage virksomheden. De lidt større virksomheder har flere ledelsesressourcer. Disse virksomheder vil som regel kunne overdrages til den næste generation eller tredjemand. Deloitte Metoden Et generationsskifte kræver både personlige og familiemæssige overvejelser. Det forudsætter indsigt og afklaring af de juridiske, økonomiske, skatte- og afgiftsmæssige krav og muligheder, og det kræver ledelses- og markedsmæssige overvejelser. I Deloitte har vi udviklet en metode, som sikrer, at alle disse aspekter inddrages i planlægningen. Metoden belyser både vigtige forhold om virksomheden, familien og ledelsen og om de økonomiske og juridiske konsekvenser af generationsskiftet. Overordnet set omhandler et generationsskifte to områder: De strategisk bløde overvejelser de ønsker og behov, virksomhedsejeren og dennes familie forventer at få opfyldt, og de teknisk hårde overvejelser de skattemæssige, finansielle samt juridiske områder. Strategi Den bløde del Teknik Den hårde del Behov/ønsker Afstemning Muligheder Beslutning 10

12 Deloitte Metoden tager udgangspunkt i en analyse af virksomheden. Har virksomheden en fremtid? Hvis ja; med hvilken fremtidig ejer og ledelse? Er der en naturlig leder inden for familien eller blandt de ansatte? Skal der findes en leder udefra? Skal virksomheden sælges? Giver den ønskede løsning anledning til familiemæssige problemer? Ligegyldigt om overvejelserne resulterer i, at virksomheden skal videreføres af familien, ansatte eller sælges til tredjemand, skal virksomhedens værdiniveau indikeres. Hvis virksomheden ikke skal overdrages, men ophøre, skal likvidationsprovenuet opgøres. Når de overordnede strategiske overvejelser er afsluttet og vurderet, skal der foretages en analyse af de økonomiske konsekvenser for virksomheden i forbindelse med generationsskiftet. Endvidere skal der laves en analyse af de involverede personers økonomi. Er virksomhedens indtjening tilstrækkelig til pensionering af senior samt juniors behov for leveomkostninger og til betaling af købesummen? Skal virksomheden overdrages, giver det anledning til strukturelle overvejelser. Skal det være som personlig virksomhed eller i selskabsform mv.? Der skal etableres en hensigtsmæssig ejerstruktur. Inden den endelige gennemførelse bør planen drøftes med uvildige rådgivere, således at både den ældre og yngre generation samt andre involverede parter er trygge ved den lagte plan. Efter planens gennemførelse skal der foretages en opfølgning, idet både de indre virksomhedsmæssige forudsætninger og de ydre markeds-, lovgivnings- og finansieringsmæssige forudsætninger løbende kan ændres. Til styring af generationsskiftedrøftelserne samt dens gennemførelse bør der udarbejdes en handlingsplan med angivelse af arbejdsopgaver, ansvarlig og tidspunkt for gennemførelse. Deloitte Metoden er belyst i efterfølgende afsnit. Generationsskifte Indledning 11

13 Deloitte-metoden Afsnit Den bløde del 2 Analyse af virksomhedens forretningsmæssige status? 3 De ledelsesmæssige overvejelser: Hvem skal lede virksomheden fremover? 4 De familiemæssige overvejelser: Kan virksomheden overdrages inden for familien, eller skal den sælges? 5 Overvejelser i relation til salg af virksomheden Den hårde del 6 Værdiansættelse: Hvad er virksomhedens værdi? 7 De økonomiske konsekvenser for virksomheden og personerne: Hvordan finansieres generationsskiftet? 8 Strukturelle overvejelser: Personlig virksomhed eller selskabsform? Gennemdrøftelse og godkendelse af planen Gennemførelse af planen og opfølgning Handlingsplan 12

14 2. Hvad er virksomhedens forretningsmæssige status? Kursen afstikkes ud fra muligheder og risici En analyse af virksomhedens muligheder for videreførelse er et godt udgangspunkt for en drøftelse af generationsskiftet. Alle virksomheder ofrer mange kræfter og omkostninger på at få udarbejdet officielle og skattemæssige regnskaber, men ofte er de ikke tilstrækkelige til brug for bedømmelse af virksomhedens fremtidige muligheder for videreførelse i forbindelse med et generationsskifte. På baggrund af den udarbejdede årsrapport kan det derfor være en god idé at foretage en overordnet vurdering, der viser: Hvad er virksomheden værd? Hvilken salgspris kan virksomhedens indtjening forrente? Hvordan er virksomhedens værdi forrentet de seneste år? Kan denne værdi sikre ejerens forventede pension og virksomhedens videreførelse? Som virksomhedens ejer får du herved inspiration til at overveje de forbedringer, der er nødvendige for at sikre virksomhedens fremtid og samtidig sikre en fornuftig pris i forbindelse med generationsskiftet. Generationsskifte Hvad er virksomhedens forretningsmæssige status 13

15 En kortfattet metode til vurdering af virksomhedens reelle salgsværdi er beskrevet i et senere afsnit. Virksomhedens/organisationens livscyklus Virksomhedens udviklingstrin Modenhed Fødsel Bortgang Virksomhedens alder For at virksomheden skal overleve, skal den til stadighed bringes tilbage på den venstre side af kurven og samtidig tilføres de lederegenskaber, der er nødvendige. En bedømmelse og analyse af, hvor virksomheden og organisationen er i sin livscyklus, bør indgå i overvejelserne. Er virksomheden f.eks. i en stagnationsfase eller en vækstfase? Er virksomhedens nuværende og kommende ledelsesberedskab parat til at matche virksomhedens stade i livscyklus? For at virksomheden skal overleve, skal den til stadighed bringes tilbage på den venstre side af kurven og samtidig tilføres de lederegenskaber, der er nødvendige. Se appendix 1 for yderligere inspiration. 14

16 3. De ledelsesmæssige overvejelser Kaptajn og mandskab skal arbejde mod samme mål Virksomhedens succes er direkte afhængig af den fremtidige leders evner til i samspil med virksomhedens medarbejdere, kunder og leverandører at sikre en succesrig videreførelse. Det er efter vores opfattelse den mest kritiske faktor i forbindelse med en succesrig overdragelse, og bør derfor give anledning til særlige overvejelser hos ejeren. I familievirksomheder er det naturligt at overveje, om den yngre generation, der samtidig er arving, skal overtage lederskabet. Før lederskabet overtages, anbefaler vi, at børnene uddanner sig i en anden virksomhed for at opnå tilstrækkelig viden og tilføre ny kompetence. Uddannelse i en anden virksomhed modvirker samtidig, at næste generation vokser op i skyggen af en markant leder og dermed bliver den evige junior og fars søn. I mange tilfælde er det en god løsning, men i nogle tilfælde er det ikke muligt for den næste generation at overtage lederskabet. Det kan være vanskeligt for den ældre generation at foretage en habil bedømmelse af den yngre arvings evner som leder. Kan der ikke findes en egnet leder blandt arvingerne, er det naturligt at undersøge, om der er en person ansat i virksomheden, der kan overtage ledelsen, eller om der skal ansættes en leder udefra. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at begynde ledelsesskiftet Generationsskifte De ledelsesmæssige overvejelser 15

17 i god tid, fordi videnoverførsel og bedømmelse af den yngre leders evner kan være en tidskrævende proces. Det er ikke altid, det lykkes første gang. Der skal være en leder. Kan en leder ikke findes, bør et salg eller en afvikling overvejes, alt afhængig af det økonomisk gunstigste resultat samt eventuelt andre mere følelsesbetonede forhold. 3.1 Lederevner Det er vigtigt at vurdere, hvor virksomheden er i sin livscyklus, og hvor virksomheden er på vej hen. På dette grundlag bør den ældre generation eventuelt i samarbejde med rådgivere beskrive den ønskede ledelsesprofil. Både af hensyn til den yngre og ældre generation er det værd at overveje, at den kommende leder gennemgår en professionel ledelsestest. En ledelsestest kan give nogle vigtige informationer om den kommende leders stærke og svage sider, og hermed danne grundlag for en ledelsesmæssig udvikling og/eller ansættelse af en medleder til at styrke eventuelle svage områder. En åben debat om de stærke og svage sider kan sikre en bedre udvikling i virksomheden og hindre et senere ledelsesmæssigt sammenbrud og hermed skuffelser og kriser i familielivet. Eksempel på lederevner 1. Vise evne til at forstå virksomhedens situation og problematik (de kritiske faktorer). 2. Kan tolke de ledelsesopgaver, der er en konsekvens heraf. 3. Kan omsætte ledelsesopgaverne til både en kortsigtet og langsigtet handlingsplan med mål og midler. 4. Kan skabe tillid og respekt over for omverdenen, finansieringskilder, kunder og leverandører. 5. Kan kommunikere forståeligt og åbent. 6. Kan afstemme sine ideer internt i relation til kapitalejere og medarbejdere, og eksternt i relation til kreditinstitutter, kunder og leverandører. 7. Kan demonstrere og vise sine personlige synspunkter og engagement. 8. Kan motivere og udvikle medarbejdere. Det kritiske punkt i forbindelse med ledelse er at gennemføre ændringer i forhold til en historisk udvikling og hverdagens oplevelser. En nærmere analyse af lederegenskaberne kan danne baggrund for en dyberegående analyse. 16

18 Hvis ledelsen ikke opfylder alle egenskaberne, bør det afgøres, hvilke mangler virksomheden bedst kan leve med, og/eller hvordan de kan afhjælpes. 3.2 Hvornår og hvordan overdrages ledelsen af virksomheden? Når den nye leder er fundet, har det i praksis ofte vist sig vanskeligt at få den ældre generation til at overdrage ledelsen til den yngre generation, hvad enten det er til en leder inden eller uden for familien. Undersøgelser blandt virksomhedsejerne i europæiske familievirksomheder har vist, at: 70 % af virksomhedsejerne i europæiske familievirksomheder ønsker at dø på jobbet. Disse ledere, der ønsker at forblive i virksomheden, er benævnt konger. 15 % af europæiske ledere bliver tvunget ud. Disse ledere er benævnt generaler, fordi de taler om tidligere tiders succes. 7 % forlader frivilligt ledelsen og hjælper på konsulentbasis og er derfor benævnt ambassadører. 8 % forlader frivilligt virksomheden og engagerer sig i andre eventyr og er derfor benævnt guvernører. J. Sonnenfeldts analyse, IMD (Copyright) Da det historisk har vist sig vanskeligt at have to konger i samme kongerige, vil det ledelsesmæssige generationsskifte i disse typer af virksomheder være meget vanskeligt. Det kræver ofte stærkt pres fra familien og omverdenen. Den økonomiske udvikling kan også gennemtvinge det nødvendige lederskifte. Har den ældre generation økonomi til og ønsker om at ville dø på jobbet, er det naturligvis også et valg. I disse situationer er det vanskeligt at gennemføre en fornuftig overdragelse af virksomheden, idet afdødes manglende overdragelse af knowhow kan give en presset salgssituation og besværliggøre et salg. Endvidere kan arvingernes forskellige ønsker vanskeliggøre generationsskiftet, såfremt intet er aftalt. Generationsskifte De ledelsesmæssige overvejelser 17

19 Hvad enten det er arvingen eller en fremmed leder, der træder ind, bør det af flere år sager ledsages af en organisationsplan med tilhørende stillingsbeskrivelser. Herved får medarbejderne at vide, hvad den tidligere indehaver fortsat bestrider, og hvad den nye tilsvarende tager sig af. De skal vide, hvem de skal spørge, og hvem der bestemmer. 18

20 4. Særlige udfordringer i familieejede virksomheder Kommandoveje og ambitioner skal være afstemt Mange ejere af familievirksomheder har visioner om, at virksomheden skal bevares i familiens eje. Som bekendt er det ikke alle virksomheder, der udvikler sig efter ejernes ønsker. Det er vores skøn, at maksimalt 25 % af virksomhederne overdrages til næste generation inden for familien. I forhold til tidligere er der flere uddannelsesmuligheder og mange unge vælger i dag et andet karriereforløb end familievirksomheden. Desuden er der som tidligere nævnt den tendens, at flere betragter virksomheden som et aktiv, de skal optimere og ikke nødvendigvis eje i hele deres liv. Flere og flere familievirksomheder bliver derfor overdraget enten til større virksomheder, equity fonde eller overdraget til en ny ejerkreds, herunder medarbejdere. En del lukker på grund af manglende ledelse, uenighed i familien og manglende indtjening, herunder midler til betaling af skatter og afgifter i forbindelse med en overdragelse. Generationsskifte Særlige udfordringer i familieejede virksomheder 19

21 Det kan anbefales, at der etableres en uvildig bestyrelse, og tilknyttes rådgivere til sikring af en objektiv og konstruktiv dialog til at hjælpe den yngre generation til en succesfuld ledelse, der sikrer virksomheden en god fremtidig indtjening. Den viden, der er opbygget af den ældre generation i succesrige virksomheder, skal naturligvis kunne videreføres til den næste generation med de nødvendige tilpasninger. Der kan naturligvis være en mængde andre årsager til, at der opstår problemer i familievirksomheder. Fra det virkelige liv har vi oplistet en række kendetegn fra den succesrige familievirksomhed: 1 Har etableret et ledelsesudviklingssystem. 2 Har trænet familien i ejerskabsansvarlighed fra en tidlig alder (bl.a. ved middagsbordet). 3 Behandler deres ansatte fair og med stor loyalitet. 4 Har en stor grad af ansvarlighed over for samfundet. 5 Leverer høj kvalitet og noget for pengene. 6 Træffer hurtige beslutninger. 7 Har en langsigtet strategi (ikke presset til hurtig indtjening). 8 Er idérige og har entreprenøregenskaber. Kilde: IMD, Louzanne v/alden G. Lank. Copyright Disse virksomheder behandler generationsskiftet som enhver anden opgave i virksomheden og ofrer de nødvendige ledelses- og rådgivningsmæssige ressourcer på at opnå den bedst mulige løsning. Når virksomhedens forretningsmæssige status er belyst, bør den ældre og yngre generation i fællesskab blive enige om de tiltag, der er nødvendige for at sikre virksomhedens videreførelse, bl.a. på baggrund af de økonomiske krav, der vil fremkomme som følge af generationsskiftet. 4.1 Uenighed i familien om ledelsen og kapital Hvis senior på et tidligt tidspunkt har overdraget aktier til samtlige børn, bl.a. for at reducere fremtidige skatter og afgifter og for ikke at begunstige de arvinger, der skal lede virksomheden, kan der senere opstå problemer. Nogle af børnene kan være kommet ind i virksomheden stort set uden kompetence eller med kompetence på et snævert felt. De 20

22 har måske fået en høj position ofte for høj i forhold til deres viden og i forhold til de øvrige medarbejdere. De familiemedlemmer, der er aktive i virksomheden, ønsker konsolidering. De familiemedlemmer, der er passive kapitalejere, ønsker udbytte. Uenighed kan få familien til at kæmpe indbyrdes om kontrollen. Det bør derfor nøje overvejes, om familievirksomheden skal ejes af alle børnene, eller om det kun er de børn, der skal lede virksomheden, der skal være ejere. Såfremt de familiemedlemmer, der indtager ledelsesposter i virksomheden, ikke er enige om ledelsen, bør mulighederne for en opsplitning af virksomheden i selvstændige forretningsområder overvejes. For at opretholde en positiv ånd i familien, er det ofte nødvendigt at orientere alle arvingerne om generationsskifteovervejelserne, også de arvinger, der ikke inddrages i det kapitalmæssige generationsskifte af virksomheden. Såfremt det kun er én arving, der begunstiges, kan der opstå familiestridigheder i forbindelse med overdragelsen. Begunstiges en arving med ejerskab i virksomheden, kan en løsning være testamentarisk at lade den pågældende træde tilbage ved endelig arv for værdier, der svarer til det allerede modtagne. Hvis aldersforskellen mellem forældre og børn bevirker, at børnene ikke har nok livserfaring til at overtage ledelsen af virksomheden, kan det skabe konflikter både i familien og over for medarbejderne. Kan senior ikke vente på børnene, bør det overvejes at ansætte en moden leder udefra, der i venteperioden kan støtte børnene, indtil disses ledelses- og livserfaring er tilstrækkelig. Det kan ofte være nemmere for næste generation at overtage fra en fremmed leder end fra senior. Generationsskifte Særlige udfordringer i familieejede virksomheder 21

23 Mulige konflikter i familievirksomheden Yngre generations alder år Chef og ejer år Stiftelse af egen familie Samarbejder Mulig konflikt Chef og ejer år Mellemleder Forælder og chef Indtræden i virksomheden 0-18 år Barn Forælder Ældre generations alder år år år 60 år Copyright: Dr. Joachin Schwass IMD. Hvis senior gerne vil overdrage den formelle ledelse, men ikke kontrollen over de daglige beslutninger, og informationer til den nye leder samtidig hemmeligholdes, kan den nye leder blive drevet bort, fordi den reelle ledelse ikke er overdraget. Det bør afklares, om senior er moden til generationsskiftet. Generationsskiftet bør først iværksættes, når stifteren er indstillet på at hjælpe den nye leder på ærlig vis. Overdrages ledelsen til junior uden samtidig overdragelse af ejerskabet, kan junior mangle økonomisk engagement, hvis der ikke er en klar aftale om den kapitalmæssige overtagelse af virksomheden inden for en kortere periode. En klar aftale om den kapitalmæssige overtagelse over en kortere periode kan mindske problemet. Den ældre og yngre generations ønsker om virksomhedens fremtid og deres egne roller skal debatteres, klarlægges og besluttes åbent, således at alle kan arbejde mod et fælles mål. 22

24 4.2 Gode råd for at mindske konflikter i familien En god forberedelse af generationsskiftet og en skriftlig aftale mellem den ældre og yngre generation om de vigtigste ledelses- og forretningsmæssige områder samt en positiv stemning i forbindelse med de uundgåelige konflikter kan være et godt redskab til at sikre et succesfuldt generationsskifte. Både den ældre og yngre generation bør have adgang til at drøfte generationsskiftet med rådgivere. En åben og ærlig formidling af synspunkter kan hindre fremtidige konfliktmuligheder. Den ældre generation bør betragte den yngre generation som en ligeværdig partner. Kun de børn, der skal have ansvar i virksomheden, bør inddrages i det endelige ejermæssige generationsskifte af virksomheden. En omstrukturering af virksomheden i forbindelse med generationsskiftet kan skabe grundlag for en opdeling af formuen i en virksomhedsformue, der kan overgå til den arving, der skal drive virksomheden, og en passiv -formue, der kan fordeles blandt de øvrige arvinger. Det er vigtigt, at denne opdeling og ejerovergang planlægges nøje for at minimere skatter og afgifter. Den yngre generation bør ikke presses til at overtage virksomheden til en pris, der kræver en urimelig høj indtjening fremover. Processen i forbindelse med overvejelser og planlægning af generationsskiftet er ofte lang, men nødvendig i de fleste generationsskiftesituationer. I processen må den ældre og yngre generation som regel indgå kompromiser og tilpasse generationsskiftesituationen til de muligheder, der viser sig at være praktisk gennemførlige. Generationsskifte Særlige udfordringer i familieejede virksomheder 23

25

26 5. Særlige overvejelser i relation til salg af virksomheden Vinderen biver ofte den, der er bedst trimmet til konkurrencen Hvis de familiemæssige overvejelser resulterer i, at børnene ikke skal overtage virksomheden, skal virksomheden overdrages til en køber uden for familien. Ønsker ejeren virksomheden videreført selvstændigt og i samme ånd, er det nærliggende at overveje et salg til en eller flere medarbejdere. Der skal dog altid tages stilling til to afgørende faktorer: 1. Hvem er den bedste køber af virksomheden? 2. Hvorledes skal salget af virksomheden tilrettelægges? Generationsskifte Særlige overvejelser i relation til salg af virksomhed 25

27 5.1 Hvem er den bedste køber af virksomheden? Den bedste køber af virksomheden er som regel den køber, der vil overtage virksomheden til den bedste pris og på de mest attraktive vilkår. Nedenfor ses en oversigt over nogle af de væsentligste vilkår, der skal overvejes i relation til vurdering af tilbud fra købere. Pris Betaling (kontant, gældsbrev eller earn-out) Garantier og indeståelser fra sælger Konkurrenceklausuler Planer for medarbejdere Planer for ledelsen Særlige vilkår for virksomhedens aktiviteter Sammenlægning Lever virksomheden videre selvstændigt? Risici, som køber skal påtage sig Udover medarbejdere findes der to forskellige typer eksterne købere: 1. Strategiske købere 2. Finansielle købere (equity fonde, venture fonde) De strategiske købere er virksomheder, der i forvejen har en aktivitet i branchen eller en komplementær branche. Det vil ofte være konkurrerende virksomheder eller udenlandske virksomheder, der ønsker at etablere sig på det danske marked via et opkøb. Virksomhedskøb for strategiske købere er som regel begrundet i ambitioner om vækst/ekspan sion og/eller rationaliseringer via stordriftsfordele/synergier i et eller flere led i værdikæden. Det kan f.eks. være, at indkøbspriser kan reduceres, hvis volumen forøges eller administrationsomkostninger kan elimineres. Opkøb kan også baseres på tilkøb af menneskelige ressourcer, immaterielle rettigheder eller kundebase, som kan supplere en allerede etableret platform. I appendix 1 ses en oversigt over nogle af de synergier, strategiske købere er på udkig efter. Disse skal ses som en styrkelse af den forretningsmæssige status hos køber. De finansielle købere er equity fonde (fokus på etablerede virksomheder) eller venture fonde (fokus på virksomheder i begyndelsen af deres livscyklus). I de seneste år er der kommet langt flere finansielle købere i markedet. De etablerede aktører suppleres af formuende privatpersoner, der i stigende omfang fokuserer på opkøb af mindre og mellemstore virksomheder. De finansielle købere har ikke altid synergier på samme niveau som de strategiske. Hvis de finansielle købere dog allerede har en virksomhed i deres investe- 26

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Bestemmelser om forkøbsrettigheder kan grundlæggende være indrettet på vidt forskellige måder afhængig af, hvem man ønsker at tilgodese:

Bestemmelser om forkøbsrettigheder kan grundlæggende være indrettet på vidt forskellige måder afhængig af, hvem man ønsker at tilgodese: Overdragelsesbestemmelser i ejeraftaler med fokus på kapitalfonde Af Jens Chr. Hesse Rasmussen, partner, advokat M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma og Anders Rubinstein, advokat M&A Corporate, Bech-Bruun

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital Kandidat + Kapital Adgang til ejerkandidater med kapital Baggrunden for samarbejdet Ejerskifte og salg af virksomheder er en vedvarende del af opgaven for ejerledede virksomheder. Flere pengeinstitutter

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere