Områdefornyelse i Durup. Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdefornyelse i Durup. Program 6.1.2009"

Transkript

1 Områdefornyelse i Durup Program

2 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord Durup... 4 Karakteristik Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation Byfornyelse i Durup Byfornyelsesprojekter Plangrundlag for forskønnelse af byen Strategi for nødlidende erhvervsbygninger og boliger Synliggørelse og forskønnelse af det grønne og det blå bånd Trafik og parkering Kulturelle forhold Energiby Skive Områdefornyelse i Durup - program - Januar 2009 Programmet er udarbejdet af sbs byfornyelse i samarbejde med Skive Kommune, v/teknisk Forvaltning. sbs byfornyelse 4. Budget og tidsplan Investeringsredegørelse Sallingsund Kommunes Kommuneplan Hovedstruktur Vision for Durup Tekst og fotos v/ Susanne Aagaard Arkitekt m.a.a, chefkonsulent Layout v/ Karl Svansøe Iversen Landskabsarkitekt m.a.a., byfornyelseskonsulent

3 Områdefornyelse i Durup Forord Reservation Velfærdsministeriet meddelte i foråret 2008 reservation på 2,810 mio. kr. i statsligt refusion til område fornyelse i Durup. Refusionen forudsætter, at Skive Kommune selv bruger et beløb på 5,620 mio. kr. på projektet. Den samlede statslige og kommunale investering i projektområdet beløber sig til 8,430 mio. kr. Hertil kommer private investeringer i byen fra Sparekassefonden i Durup på 5,620 mio. kr. samt 2,810 mio. kr. fra LAG-midlerne i Skive. Oven i dette kommer, hvad der måtte blive foretaget af private investeringer i bygningsrenoveringer, om - og tilbygninger samt nybyggeri m.m. i byen. Inden opstart af byfornyelsesarbejdet i Durup, havde Skive Kommune og Durup Sparekassefond indgået aftale om vejforlægning til Roslev via Tøndering. Anlægsarbejdet anslås til ca. 11 mio. kr. som deles ligeligt mellem de to parter. Etablering af cykelsti fra Durup til Tøndering skal afklares i forbindelse med vejprojektet. Baggrund Skive Kommune kæmper for at markere sig som en attraktiv lokaliserings - og bosætningskommune i den nordvestlige del af region Midtjylland. Konkurrencen om den fremtidige vækst er hård, især da Salling ligger uden for den østjyske vækstkorridor. Den udfordring tager man op i Skive bl.a. ved at igangsætte store udviklingsprojekter i Skive by og samtidig understøtte lokalt forankrede initiativer om det gode liv og eksponere de kvaliteter, som de omkringliggende, mindre byer indeholder. I planlægningen for den nye Skive Kommune indgår en del af de forhenværende kommuners planstrategier. Bevaring af det decentrale bymønster omkring Skive indgår i strategien med henblik på at få hele den nye kommune til at fremstå med mange attraktive bosætningsområder. Durup udgør sammen med Glyngøre og Roslev de tre hovedbyer i den tidligere Sallingsund Kommune. De to andre byer har gennemgået en byfornyelsesproces, og turen er nu kommet til Durup. Mange af byens borgere har deltaget i programfasen, og ideerne har været mangfoldige. Programfasen har derfor hovedsagelig omhandlet afklaring og prioritering af borgernes ønsker. De udvalgte projekter i programmet haft karakter af forbedring af de arkitektoniske, funktionelle, rekreative og kulturelle/ sociale forhold i Durup. Der sker således en bearbejdning af en række områder inden for en bred vifte af problemstillinger. Også i det videre arbejde inddrages både virksomhederne og brugerne. Når de forskellige anlægsprojekter skal projekteres, er det Byrådets intention at inddrage de omkringliggende brugere i detailudformningen. En stor tak til alle de mange involverede borgere, Durup Sparekassefond og andre for engagement og deltagelse i programfasen. Per Jeppesen Formand for Skive Byråds Teknik og Miljøudvalg Kommunens udtalte ønske om at forbedre levevilkårene generelt i kommunen har foranlediget, at Skive kommune i høj grad arbejder med borgerinddragelse, styrkelse af lokale ressourcer og forankring af omdannelsesprocesser i lokalsamfundene. Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre Kommuner er ved kommunalreformen lagt sammen med Skive, og udgør nu den nye Skive Kommune. Sallingegnens daværende kommuner var kendte for sine meget decentrale bymønstre. 3

4 1. Durup Karakteristik Beliggenhed Durup er en tidligere stationsby på den nu nedlagte banestrækning mellem Glyngøre og Skive. Byen har ca indbyggere fordelt på ca. 400 husstande. Byen var hovedstad i den tidligere Sallingsund Kommune. Tidligere var byen en driftig handels- og erhvervsby med mange mindre virksomheder især inden for træ - og møbelindustrien og et relativt stort antal daglig- og udvalgsvarebutikker. I dag er byen mærket af tidens udvikling med globalisering inden for industrien og stor nedgang i antal arbejdspladser med efterfølgende lukning af virksomheder. Centralisering inden for den private service viser sig også tydeligt i byen med lukning af flere og flere butikker. Torvet Offentlig service Rådhuset i Sallingsund Kommune lå i Durup. Ved kommunesammenlægningen blev bl.a. Sallingsund Kommune lagt sammen med Skive Kommune, hvorfor hovedparten af rådhusfunktionen flyttede til Skive. I dag anvendes bygningen af Skive Kommunes tekniske og sociale forvaltninger. Durup her i dag en relativ veludbygget offentlige service bestående af dagplejere, børnehave, en skole i 1-2 spor op til 7. klasse med tilhørende idrætsanlæg, en idrætshal, en nyrenoveret svømmehal, og et ældrecenter med tilhørende nye ældreboliger. Hovedgaden Byens tidligere omfangsrige detailhandel er nu præget af få, men større butikker som: Brugsen, købmanden, liberale erhverv (banker) samt enkelte mindre specialbutikker. Hovedgadens bygninger fremtræder slidte og mange af facaderne er ombygget eller renoveret med forkerte materialer, vinduer, døre, detaljer, farver, skiltning m.m. Hovedgaden set fra vest Bebyggelsesmæssigt er byen præget af, at bygningerne hovedsageligt er op-

5 ført som arbejderboliger uden nogen særlig form for detaljering eller nævneværdig arkitektur. Bebyggelsesstrukturen er stort set uforandret. I hovedgaden og på flere af de tilstødende veje er bebyggelsen placeret med facade mod vejen, hvilket giver en tæt og intim landsby med veldefinere gaderum og pæne vejforløb. Vejene følger terrænet, hvilket giver byen en afveksling i form af sving og stigning, hvilket sammen med den tætte bebyggelse giver et afvekslende og hyggeligt landsbymiljø. Boliger I den tidligere stationsby Durup er der ret mange boliger, som trænger til en gennemgribende renovering. Det drejer sig om ca. 40 af de ca. 400 boliger i Durup. Det er hovedsageligt beboede ejerboliger. Handelspriserne i området er så lave, at udgifter til vedligeholdelse og renovering efter kommunens opfattelse sandsynligvis ikke vil kunne hentes hjem igen ved et senere salg. For ens huse i Glyngøre og Durup, er prisen i Durup mellem det halve og to tredjedele af prisen i Glyngøre. (Citat fra rapporten Dårlige boliger i landets yderområder, SBI, 2007:2008.) De mange forfaldne ejendomme har en negativ afsmitning på byen og byens image. Desuden virker det tiltrækkende på sociale nomader - lejere som flytter fra kommune til kommune og fra by til by, afhængig af, hvor der er billige boliger til leje. En beboelsesejendom inden for et nødlidende område Erhverv og industri Erhvervsstrukturen har været og er fortsat præget af mindre erhvervsvirksomheder, specielt inden for træindustrien. Branchen er hårdt ramt af globaliseringens centrifugalkraft, der har sendt en stor del af de lønsomme produktioner og jobs til udlandet, med rationaliseringer, nedskæringer og lukning af mange virksomheder til følge. Bygningerne er svære at sælge, da de ikke anvendes ikke til noget, men står som tomme kulisser rundt om i byen. I Durup er der nu ca. 1/3 tilbage af det tidligere antal arbejdspladser inden for branchen. Ca erhvervsejendomme står p.t. tomme. Rekreative forhold Trods byens nærhed til den omkringliggende natur har byens rekreative element ikke været prioriteret særligt højt. Inden for de senere år har rationa- En nedlagt mødelfabrik 5

6 liseringen og centraliseringen inden for landbruget været så omfattende, at mange markveje og skelbeplantninger er fjernet for at stordriften kan rationaliseres mest muligt. Derved har man fjernet mange af byens adgangsmuligheder til den omkringliggende natur. En del af den tidligere jernbanestrækning mellem Skive og Glyngøre er udlagt til sti, men generelt er der behov for bedre og flere stier til/fra det omkringliggende åbne land. I 1970 blev rådhuset etableret i en del af det nuværende anlæg. Længere mod øst ligger Østersøen. Anlægsdammen modtager vand fra Østersøen. Vandet fra Østersøen afvander drænvand fra ca. 100 HA. omkringliggende landbrugsarealer. Anlægget trænger til et løft, og vandkvaliteten i Østersøen, trænger til en forbedring. Vandet fra Østersøen og Anlægsdammen er rørlagt på et stykke gennem byen. I forbindelse med områdefornyelsen skal hele byens blå & grønne elementer bearbejdes med henblik på at forskønne byen og forbedre de rekreative muligheder. Den tidligere stationsbygning Kultur Den tidligere stationsbygning er indrettet til aktivitetshus. Huset bruges af dagplejere og den lokale amatørradioklub. Bygningen er i dårlig stand, og trænger til en renovering for at kunne anvendes til flere forskellige og mere uorganiserede aktiviteter, som kan være et alternativ til de traditionelle sportsgrene. Trafikale forhold Trafikalt er hovedgaden ofte præget af gennemkørende trafik med både store landbrugsmaskiner og almindelige personbiler. Den gennemkørende trafik sammenholdt med en del parkerede biler i gaden nødvendiggør en bedre organisering af parkeringsforholdene i hovedgaden. De bløde trafikanter mangler beskyttelse, når de færdes på vejen til/fra Durup. Børnene fra Tøndering går i skole i Durup, men sikkerheden på vejstrækningen er dårlig, og der mangler en cykelsti. Lokale ressourcer I byen er en engageret borgergruppe Forny din by - nedsat under den lokale Borgerforening. Gruppen blev etableret i 2006 forbindelse Sparekassefondens etablering bl.a. med henblik på udvikling og synliggørelse af lokale ressourcer og udviklingspotentialer. Anlægsdammen og Østersøen 6

7 Durup har således en række problemer, som områdefornyelsen kan løfte. Samtidig har byen ressourcer både i form af en række engagerede borgere og den lokale Sparekassefond, som har givet tilsagn om at støtte områdefornyelsen. Sammen med de offentlige midler er der skabt baggrund for en omfattende og lokal forankret udvikling, som kan forskønne byen og medvirke til at fastholde de nuværende og evt. tiltrække flere nye beboere. En ivrig arbejdsgruppe i programfasen 7

8 2. Organisation Borgerdeltagelse I 2003 igangsatte den daværende Sallingsund Kommune Projekt Fremtidsbilleder. Projektet omhandlede en kortlægning af lokalsamfundets ressourcer og sociale kapital med henblik på at styrke lokalområdet og forøge kommunens attraktionsværdi overfor daværende og kommende tilflyttere. OmråDefOrnyelse i DuruP Flere grupper formulerede ønsker og tanker, som rakte langt både i tid og sted. På grund af begrænsede økonomiske midler blev kun en del af projekterne anlagt, mens der blev udtænkt og formuleret mange flere. Velfærdsministeriet Skive Byråd Durup Sparekassefond Siden da har gruppen Forny din by fortsat arbejdet. Således sidder en repræsentant fra gruppen med i bestyrelsen i Durup Sparekassefond. Sekretariatet Proces og organisation Gr. A: Trafik, stier, veje, parkering Organisationsdiagram 1, Programfasen Gr. B: Grønne og blå tiltag, rekr. formål Arbejdsgruppe/ Offentligt møde Gr. C: Kultur, bolig, bygn. fornyelse, erhverv Program På baggrund af Velfærdsministeriets tilbagemelding i foråret 2008 om reservation af områdefornyelsesmidler til Durup vedtog Skive Byråd at starte arbejdet med områdefornyelsen. Det forpligtende samarbejde startede med et møde med Durup Sparekassefond og arbejdsgruppen Forny din by, som var etableret i forbindelse med Projekt Fremtidsbilleder. Ved hjælp af områdefornyelsen blev der pustet ny energi i sagen, og borgerdeltagelse/beboerarbejdet fik en ny mobiliseringsarena at arbejde ud fra. Med baggrund i de mange ønsker tilbage fra Projekt fremtidsbilleder og ønskerne fra og de mange nye deltagere i processen, bestod programfasen i at afdække og formulere gruppernes nye ønsker. Indsatsområderne er bl.a. diskuteret på et fællesmøde, hvor grupperne har prioriteret deres ønsker. Der blev nedsat følgende 3 arbejdsgrupper i programfasen: A - Trafik, stier, veje, parkering B Grønne tiltag, rekreative formål C Kultur, bolig, erhverv, bygningsfornyelse I processen har været afholdt følgende møder: 2 møder med Durup Sparekassefond 2 møder med arbejdsgruppen Forny din by 1 Offentligt møde med ca. 80 deltagere 8

9 4-5 møder i alle 3 arbejdsgrupper. I alt ca. 30 deltagere 1 fællesmøde med arbejdsgrupperne Processen i programfasen blev tilrettelagt og afholdt som vist i organisationsdiagram 1. Gennemførelse Organisation i gennemførelsesfasen vil blive som vist på organisationsdiagram 2. Styregruppen består af formanden og næstformanden i Skive Byråds Teknik- & Miljøudvalg, 1 embedsmand fra Afdelingen for by- og landsbyudvikling, 2 embedsmænd fra Teknisk Forvaltning, som har sekretariatsfunktionen, samt 1 konsulent. Gruppen har den overordnede styring af gennemførelsesfasen. Teknisk Forvaltning har opgaven som sekretariat. Sekretariatet kan efter behov indgå i et tværsektorielt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger. I henhold til rækkefølgen af diverse projekter vil sekretariatet indkalde de enkelte arbejdsgrupper fra programfasen og evt. andre interesserede, som har arbejdet med det enkelte projekt, i udformning og færdiggørelse af projekterne. OmråDefOrnyelse i DuruP Skive Byråd Styregruppe Velfærdsministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Durup Sparekassefond Durup Sparekassefond er medfinansierende i flere af projekterne. Når projekterne, som fonden deltager i, bliver behandlet, inddrages fonden i arbejdet med færdiggørelse og anlæggelse af projekterne. Andre forvaltninger i Skive Kommune Sekretariat Skive Byfond Anden finansiering En anden samarbejdspartner udgøres af Kommunen LAG-gruppe (Lokale Aktions Gruppe). Lag Skive har fået godkendt deres udviklingsplan/strategiplan, og der blev fremsendt ansøgning til LAG Skive om medfinansiering af flere projekterne i områdefornyelsen. I november 2008 modtog Skive Kommune tilsagn fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri til at anvende 2,810 mio. kr. af LAG-midlerne til områdefornyelsen i Durup. Gr. A: Trafik, stier, veje, parkering Gr. B: Grønne og blå tiltag, rekr. formål Gr. C: Kultur, bolig, bygn. fornyelse, erhverv Organisationsdiagram 2, Gennemførelsesfasen 9

10 Hovedgaden Hovedgaden Hovedgaden Bystedvej - Hovedgadens forlængelse mod vest 10

11 3. Byfornyelse i Durup Byfornyelsesprojekter Indsatsområderne Det er Skive Kommunes mål at omdefinere Durups identitet fra arbejderby/ erhvervsby til boligby. Heri indgår forskønnelse af byens fysiske miljø i hovedgaden; oprydning i byens gamle og forslummede bolig- og erhvervsbyggerier; etablering af indbydende og anvendelige byrum samt forbedring af de rekreative og kulturelle tilbud. Alt sammen med henblik på at tilskynde til en positiv udviklingsspiral med mere liv i byen og øget offentlig og privat investering. Projekterne i dette program sker inden for følgende områder: 1) Forskønnelse og renovering af hovedgaden og hele byen, herunder a) Igangsætning af det planmæssige grundlag for videreudvikling og forskønnelse af bymidten og for hele byen b) Strategi for nødlidende erhvervsbygninger og boliger 2) Synliggørelse og forskønnelse af det blå og grønne bånd, herunder c) Nyindretning af Anlægget og åbning af Durup Bæk d) Forbedring af vandkvaliteten i Østersøen Bygningen på hjørnet af Hovedgaden/Markedsgade tidligere 3) Trafik og parkering, herunder e) Forbedring af de trafikale og parkeringsmæssige forhold i hovedgaden, f) Eksisterende vejprojekt g) Etablering af et (forbundet) stisystem fra byen ud i det åbne land og til de omkringliggende byer koordineret med Kommunens Plan 09 h) Etablering af cykelstier mod øst, syd og vest på hhv. Tønderingvej, Toustrupvej og på Bystedvej 4) Kultur, herunder i) Istandsættelse og ombygning af aktivitetshuset Bygningen på hjørnet af Hovedgaden/Markedsgade nu 11

12 Hovedgaden

13 Plangrundlag for forskønnelse af byen Forskønnelse af hovedgaden Byens detailhandel er placeret i eller forlængelse af Hovedgaden og består bl.a. af en relativ stor Brugs, en købmand, en slagter Slagteren & Kokken, en pizzaforretning, to frisørsaloner samt én bank. Desuden findes der et mindre antal specialbutikker, herunder en elinstallatør, møbelpolstrer, en systue m.fl. Inden for en kortere tidshorisont er det sandsynligt, at der vil ske lukning af nogle af butikkerne på grund af Durups nærhed til Skive og Nykøbing med det større butiks- og vareudbud sammenholdt med den almindelige udvikling og centralisering inden for detailhandlen. De nedlagte butikker vil sandsynligvis ikke blive solgt videre som butik, da udkommet ikke er tilstrækkeligt stort. Derved kommer butikker til at overgå til andre formål, herunder hovedsageligt til boligformål. Siden udarbejdelse af reservationsansøgningen primo efteråret 2008 er bageren lukket, og bygningen ikke overtaget af en ny næringsdrivende. Når erhvervsbygninger overgår til boligformål, er det ofte nødvendigt med en ombygning for at tilpasse huset til den nye funktion. Disse ombygninger foregår ikke altid på den for husene bedste måde. Bygningerne sættes ofte i stand på en måde, som misklæder husene. Sker der mange af den slags ombygninger, forringes ikke blot det enkelte hus. Der sker samtidig en forringelse af det fysiske miljø, som huset indgår i. Derved kommer bymiljøet ind i en negativ spiral, som omfatter meget mere end den enkelte bygning. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og arkitektonisk korrekte råd og retningslinier for istandsættelse af bygningerne, når bygningerne skal bygges om. Råd og retningslinier der omfatter hvilke materialer, dimensioner, vinduer, døre, farver m.m., ejerne skal bruge ved ombygningen, vedligeholdelse og istandsættelse. Både for at forhøje kvaliteten af det enkelte hus, men også for at forbedre helheden, som bygningen indgår i, for derved at medvirke til en forbedring af hele bymiljøet. I tilfælde af renovering/bygningsfornyelse skal der være retningslinier for istandsættelsen. Der bør derfor tilvejebringes et plangrundlag i form af en lokalplan, der forholder sig både til: eksisterende bebyggelse ny bebyggelse i hovedgaden renovering og istandsættelse Planen udarbejdes af kommunen, som samtidig får en rådgivningsfunktion overfor bygherrer, som vil ændre deres bygninger. Som hjælp til istandsættelse af eksisterende, bevaringsværdige bygninger har Skive Kommune en byfond. Byfonden tildeler rente- og afdragsfrie lån til ejere og brugere af private ejendomme i Skive kommune. Der kan søges om lån til udvendige arbejder, der forbedrer bygningerne både æstetisk og teknisk. Lånet skal betales tilbage til fonden ved ejerskifte. Lån tildeles efter ansøgning af fondens bestyrelse. I forbindelse med områdefornyelsen i Durup vil Teknisk Forvaltning i forbindelse med indsatsen i hovedgaden overveje, hvordan kommunen mest hensigtsmæssigt kan informere om mulighederne i Skive Byfond, og evt. andet til fremme af et bedre bygningsmiljø i Durup, f.eks. en startpakke til tilflyttere med informationer om byen, hjælp til istandsættelse m.m. Ved Hovedgaden ligger nogle større ejendomme; nogle med boliger og erhverv, andre udelukkende med erhverv. Hvis og når der sker ejerskifte af disse ejendomme, er det vigtigt, at omdannelse af ejendommene sker efter fremtidssikrede retningslinier. Hvis der opføres ny bebyggelse, skal der være bebyggelsesregulerende bestemmelser, som fastlægger bebyggelsens anvendelse, omfang og udformning. Durup Hotel - en af byen flotteste bygninger 13

14 Durup Bæk Signaturforklaring Nødlidende ejendomme Tomme erhvervsbygninger Bystedvej DURUP Åstedvej Kirken Nedrevne erhvervsbygninger Særligt truet område Truet område Mindre truet område Hovedgaden Tønderingvej Den gamle jernbane Anlægsgade Toustrupvej Durup Bæk 14

15 Strategi for nødlidende erhvervsbygninger og boliger Erhvervsstrukturen er præget af, at byen tidligere har haft mange, mindre træindustrivirksomheder især inden for møbelindustrien. Fysisk er byen præget af, at boliger og erhvervsbygninger er lokaliseret side om side. Boliger og erhverv er således meget blandet. Rationalisering m.m. inden for branchen har slået hårdt igennem. Dette viser sig bl.a. ved en del lukkede virksomheder. En del af bygningerne har efterfølgende ikke kunnet sælges, og bygningerne står i dag som spøgelseskulisser rundt om i byen. Konkret drejer det sig om ca virksomheder. Sandsynligheden for, at bygninger igen kommer til at huse virksomheder er ikke umiddelbar stor. Det vil derfor have en stor effekt, at bygningerne bliver nedrevet eller revitaliseret i form af renovering og ombygning til andre formål. Boligmassen er præget af relativt mange og dårligt vedligeholdte bygninger. I SBI-rapporten: Dårlige boliger i landets yderområder indgår byen som eksempel på en mindre by med mange virkeligt nedslidte boliger. Af rapporten fremgår, at ca. 10 % af boligmassen, 40 boliger/bygninger, i den daværende Sallingsund Kommune er potentielle spekulations-ejendomme og trænger til en gennemgribende renovering. Enkelte, mindre områder i Durup by er mere eller mindre truet af forslumning. Områderne kendetegnes ved, at nogle af bygningerne er/har været svære at sælge. Bygningerne kan opkøbes billigt på tvangsauktion; de bliver ikke sat ordentligt i stand, udlejes billigt til lejere, evt. tilflyttere, som flytter igen efter relativt kort tid m.v. Har den udvikling været i gang i lang tid, sker der en misligholdelse af bygningerne, som bl.a. medfører forringelse af byens fysiske miljø. I bymidten er omkring 10 boliger truet af forslumning. Dette har en negativ afsmittende effekt på byen, der i forvejen har tilstrækkeligt med dårlige eller dårligt istandsatte boliger. I bestræbelserne på at skabe en ny identitet for Durup ser Skive Kommune det som en positiv udvikling, at Sparekassefonden medfinansierer omdannelsen af de tomme erhvervsbygninger. Sparekassefonden har allerede vist sin handlekraft og proaktivt, for egen regning, opkøbt én af de nedlagte erhvervsejendomme DOCA. Ejendommen har længe stået med tomme administrationsog produktionsbygninger. Bygningerne er nu fjernet og anvendelse af grunden indgår i delprojekterne for byen grønne og blå bånd. Durup Sparekassefond I hhv. Durup, Roslev og Fur var der tidligere selvstændige sparekasser. For nogle år siden fusionerede disse sparekasser med Morsø Sparekasse. Inden overgangen til Morsø Sparekasse overgik de tre lokale sparekassers egenkapitaler til tre fonde. Pengene i fondene er båndlagte til brug i de tre lokalområder. I Durup skal midlerne bl.a. bruges til områdets forskønnelse. DOCA - før nedbrydningen - og efter nedbrydningen 15

16 Hovedgaden 1-21 og Torvet 2 - Hotel Durup 16

17 Skive Kommune har til hensigt at igangsætte bygningsfornyelse i Durup bl.a. ved brug af kommunens ordinære ramme til bygningsfornyelse. Sideløbende med dette ønsker kommunen, at Sparekassefonden i Durup medvirker til byens fornyelse, herunder f.eks. både nedrivning og istandsættelse af bygninger. Skive Kommune er ved at nedsætte en projektgruppe, der skal bistå Teknisk Forvaltning med at foretage boligtilsyn af nødlidende ejendomme i kommunen, herunder fortsat kortlægning af nødlidende ejendomme og etablering af en helhedsorienteret indsats for at mindske antallet af dårlige og usunde boliger i kommunen. ud fra en kortlægning og nærmere registrering af bygningsmassen i Durup. Udviklingsselskabets nærmere arbejdsgrundlag vil kunne beskrives i eksempelvis en anpartshaveroverenskomst, formålsparagraffer for selskabets virke mv. I begge modeller vil det indgå i beslutningsgrundlaget i hvilket omfang Skive Kommune som byfornyelsesmyndighed kan medvirke økonomisk til den fysiske gennemførelse af den ønskede byudvikling i Durup. Etablering af dette forum sker som et gennemførelsestiltag i denne områdefornyelsessag. Skive Kommunen tager initiativ til opstart af processen ved mødeindkaldelse tidligt i gennemførelsesfasen. Der er således basis for et formaliseret samarbejde mellem Skive Kommune og Durup Sparekassefond. Umiddelbart kan man forstille sig forskellige konstruktioner for samarbejdet, f. eks: A. Formaliseret samarbejde En model, hvor et formaliseret samarbejde mellem fonden og kommunen følger udviklingen af køb og salg af byens ejendomme nøje. Det fastlægges nærmere, hvordan samarbejdet skal fungere via skrevne retningslinier, samarbejdsaftaler, overenskomster mv. Grundlaget for samarbejdet er bl.a. en kortlægning og nærmere registrering af bygningsmassen i Durup. Det kan eksempelvis bestemmes, at Fonden opkøber én type ejendomme og kommunen som myndighed en anden type ejendomme, afhængigt af formålet med overtagelserne; istandsættelse, nedrivning eller andet. Om ejendommen er bolig- og/ eller erhvervsejendom, om ejendommen skal skifte status mv. Om kommunen har en hjemmel til at overtage eller kun kan medvirke som myndighed, osv. Grundlæggende er dog at der er tale om 2 forskellige juridiske enheder; Fonden og Kommunen og at begge disse juridiske enheder arbejder sammen i samme retning. B. Udviklingsselskab En anden model, der også skal undersøges og beskrives nærmere, kan være stiftelse af et udviklingsselskab. En selvstændig juridisk enhed. Et selskab, der kan forestå eventuelle opkøb, nedrivninger og/eller istandsættelser på relevante ejendomme i byen. Ejerskabet til selskabet skal fastlægges nærmere. Ansvarlig kapital antageligt alene eller primært fra Durup Sparekassefond, men mulighederne for Skive Kommunes medvirken vil også skulle undersøges, ligesom evt. øvrige interessenter i området kan deltage som ejere og/eller bestyrelsesmedlemmer. Igen her er et grundlæggende element at der arbejdes Tomme erhvervsbygninger 17

18 Durup Bæk Det rekreative Durup Signaturforklaring Durup Bæk - Det blå bånd Bystedvej Åstedvej Forskønnelse af hovedgaden Rekreative stiforløb Grønne områder Kirken Hovedgaden Tønderingvej Den gamle jernbane Toustrupvej Ny bypark Anlægsgade Anlægs dam Anlæget Den blå dal Durup Bæk Østersøen 18

19 Synliggørelse og forskønnelse af det grønne og det blå bånd Nyindretning af Anlægget og åbning af Durup Bæk Oprindeligt lå Anlægget gemt bag den tidligere møbelvirksomhed DOCA. Virksomheden er nu opkøbt af Sparekassefonden, og bygningerne er fjernet. Anlægget ønskes derfor gjort mere synligt og udvidet ind på DOCA s tidligere grund. I den sammenhæng ønskes Anlægget indrettet til mere brugervenlige formål/aktiviteter med henblik på fysisk aktivitet m.m. Som element i den nye indretning af Anlægget åbnes en delstrækning af den rørlagte Durup Bæk samt den rørlagte afløbsledning fra Anlægsdammen, så den kan indgå som det blå bånd. I forlængelse af bæk-projektet i Anlægget tænkes Durup Bæk åbnet i nord-syd gående retning gennem På en del af strækningen løber bækken i bagskel på private ejendomme. Bækkens åbning forudsætter villighed fra lodsejerne til at afgive plads til en sti. I anlægsfasen undersøges muligheden for at åbne bækken på hele strækningen tværs gennem byen. Forbedring af søen og vandet i Østersøen I dag er der et regnvandsbassin (et spildevands tekniskanlæg) i Anlægget, der i vid udstrækning anvendes som et rekreativt element i Anlægget. Det nuværende regnvandsbassin modtager overfladevand fra de befæstede arealer i den sydlige bydel. Endvidere modtager regnvandsbassinet drænvand fra et ca. 100 HA. stort opland mellem Durup og Tøndering. Kombinationen af fosforbelastet overfladevand fra de befæstede arealer og kvælstofholdigt drænvandvand fra oplandet er en meget uheldigt sammenblanding med hensyn til algevækst i regnvandsbassinet (anlægsdammen). Kombinationen af fosfor- og kvælstoftilførslen giver en meget stor algevækst, så regnvandsbassinet vil fremstå som en grøn algesuppe det meste af året og med behov for hyppig oprensning. Anlægget ønskes tilpasset de nye muligheder for synliggørelse og indretning med deraf forskønnelse af denne del af byen til følge. I den sammenhæng indgår en forbedret vandkvalitet af anlægsdammen, der bl.a. sikres ved at fjerne kvælstof fra drænvandet i det 100 ha store opland. Kvælstoffet tænkes fjernet ved at frilægge den rørlagte hovedledning umiddelbart øst for Østersøen og lade vandet sive gennem Den blå dal. Den blå dal kunne være en dal med asketræer og have karakter af en askemose, hvor kvælstoffet vil blive omsat. De nævnte arbejder skal justeres i forhold til gældende lokalplan nr. 41 i den tidligere Sallingsund Kommune, hvor det i beskrivelsen lyder: I delområde I (Anlægget) må der ikke opføres nogen form for bebyggelse, bortset fra en evt. mindre toiletbygning. Beplantningen i området skal være en blanding af løv - og nåletræer, og det skal tilstræbes, at der til stadighed er et rigt udbud af forskellige træsorter. Oversigtskort o. Anlægsdammen og Østersøen 19

20 Åen Trafikaleforhold i Durup Signaturforklaring Forskønnelse af hovedgaden Bystedvej DURUP Åstedvej Kirken Forbedring af P-forhold Nye cykelstier Boligudbygningsområder Hovedgaden Toustrupvej Forbedring af P-forhold Tønderingvej Den gamle jernbane Anlægsgade Ny sø An læget Åen 20

21 Trafik og parkering Forbedring af de trafikale og parkeringsmæssige forhold i hovedgaden Den gennemkørende trafik i byen består både af personbiler, lastbiler og landbrugsmaskiner m.m.. Den gennemkørende trafik skønnes ikke at være til fare for færdslen, så behovet for trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger er ikke så stort. I stedet ønskes hovedgaden bevaret både som en handels- og boliggade, hvor trafikken fortsat kan køre gennem byen men på borgernes præmisser. Der skal således være mulighed for at krydse gaden på betryggende vis, og især omkring skolen skal der være gode oversigts- og færdselsforhold. En forudsætning er dog, at der sker en mere organiseret parkering i hovedgaden, især omkring købmanden. Dér er kun få p-pladser, men kunderne foretrækker af nemheds hensyn at parkere i hovedgaden, om nødvendigt i 2. position. Derfor ønskes en bedre organisering af p-pladserne i Hovedgaden kombineret med en generel forskønnelse af hovedgaden og sikkerhed for de bløde trafikanter. Etablering af cykelsti på Tønderingvej fra Tøndering til Durup Skole Etablering af cykelsti til Tøndering har længe været et ønske fra byens beboere. Børnene fra Tøndering går i skole i Durup, og sikkerheden på skolevejen er ikke optimal. Vejen er smal, og der kører tung trafik. Derfor ønskes etableret en cykelsti, der udformes som en dobbeltrettet, oplyst fællessti på nordsiden af vejen. Plan 09 Dette tema indgår i Skive Kommunes ansøgning til Plan 09 om udvikling af nye former for planlægning i det åbne land. Projektet forsøger at starte en ny planlægningspraksis for det åbne land, hvor man erstatter den hidtidige sektoropdeling med en geografisk områdetilgang, hvor man i højere grad integrerer de forskellige sektorplaner inden for det enkelte lokalområde og det bynære landskab. Som det beskrives i Plan 09-ansøgningen: Projektet sigter mod en helhedsorienteret planlægningspraksis, d.v.s. en planlægning orienteret mod et kombineret beskyttelses og benyttelsesperspektiv og mod sammenfattende områdeplaner snarere end en planlægning alene baseret på udpegninger. Fokus i projektet vil være på arealer uden for byzonen, men borgerne i byerne vil i ved udstrækning blive inddraget i relation til deres ønsker om beskyttelse og benyttelse af det åbne lands ressourcer og værdier. Skive Kommunes Plan 09-ansøgning har været igennem runde 1 og 2 og er udtaget til ansøgningsrunde 3. I sammenhæng med områdefornyelsen i Durup kombineres Plan 09-ansøgningens forsøg på at skabe en områdeplan for landzonearealerne omkring Durup med etablering af et stisystem ud i det åbne land. Stisystemet skal bl.a. omfatte: Den tidligere jernbanestrækning mellem Durup og Glyngøre Sti fra Anlægget syd ud af byen og tilbage ad naturstien/banestien Sti nord ud af byen mod Grynderup langs åen og tilbage ad naturstien/ banestien samt Opkobling ad markveje til stisystemet omkring Nautrup. De forskellige stier tænkes knyttet sammen/forbindes i området omkring skolen. Skive Kommune og Durup Sparekassefond har tidligere indgået aftale om etablering af denne sti, hvorfor projektet indgår i helheden med forbedring af forholdene i Durup, men indgår ikke i byfornyelsens finansierede anlægsudgifter. Etablering af et (forbundet) stisystem I landbruget er, ligesom inden for industrien, sket en rationalisering og sammenlægning af brugene. Mange markveje, o. lign. er derved blevet inddraget i produktionsarealerne. Resultatet er, at Durup er blevet pakket ind i landbrugsjord. Omkring byen ligger en bræmme af landbrugsarealer, som forhindrer adgang til de omkringliggende rekreative arealer ved kyst og skov. 21

22 Kulturelle forhold Skive Kommune ønsker, at Durup udvikler sig fra at være en arbejderby inden for en udkonkurreret regional og lokal møbel- og træindustri til at være en attraktiv boligby med et alsidigt udbud inden for boliger, forretninger, foreninger m.m. Stationsbygningen Den tidligere stationsbygning er i dag indrettet til aktivitetshus. Huset anvendes i dag af dagplejere og den lokale radioamatørklub. Dagplejerne bruger stueetagen, mens radioamatørerne bruger 1. sal. I forbindelse med programmet har en række borgere udtrykt ønske om, at huset indrettes til at kunne rumme flere og andre aktiviteter. Bygningen ønskes derfor indrettet mere multifunktionelt, så den kan anvendes af flere brugere og til flere forskellige formål. Den tidligere stationsbygning - fremtidigt aktivitetshus Den tidligere stationsbygning - fremtidigt aktivitetshus for alle Huset er opført i 1902 i røde mursten med eternitskifer på taget. Bygningen, inklusiv etagearealet er på ca. 300 m2. Bygningen er generelt sund. Bygningen er ombygget over flere omgange. Bygningen har tidligere indeholdt billetkontor, posthus og bolig til stationsforstanderen, og er derfor opdelt i en række mindre rum. Tagrummet Smuldrende murværk 22

23 Med henblik på at ombygge/indrette huset foreslås følgende: Brugerne er alle foreninger og foreningsløse under mottoet Sport i hallen, restauration på kroen og folkeaktiviteter i aktivitetshuset Huset sættes i stand med henblik på at fremstå som et brugs-hus, altså mere funktionelt end fint, og i overensstemmelse med husets arkitektur Et multifunktionelt hus i 2 etager med loftsetagen op i kip og med store, multifunktionelle rum med mobile vægge Et anretterkøkken, ikke et restaurationskøkken God sammenhæng mellem ude og inde/terrasse Huset indrettes bl.a. med: Inventar, herunder: Borde & stole, service, opbevaringsmuligheder/ mobile skabe, mobile garderobestativer, AV-udstyr Mobile vægge Garderobe, toilet & handitoilet, brusebad Depotrum Elevator/lift Bygningen indrettes med flest mulige energisparetiltag, jf. Energiby Skive. Stationsbygningen set fra vest Døren og trinet ind til den tidligere ventesal 23

24 køjtebanen i Skive Energiby Skive t n r, Mål og visioner Skive Kommune blev i 2008 udpeget som en af Klima- og Energiministerens Energibyer. Kommunen påtog sig dermed rollen som nationalt fyrtårn på klima- og energiområdet, og frem til klimatopmødet i København i 2009 bliver kommunen fremhævet som energi-ambassadør. Skive kommune har gennem flere år arbejdet med miljøvenlig energioptimering. På den baggrund er én af strategierne/visionerne at blive selvforsynende med varme og energi i løbet af 20 år. Sol, vind og nye energiteknologier skal for lave energiudgifter - i voksende omfang være med til at fastholde en høj livskvalitet for alle i kommunen. Der arbejdes med en række ideer til at nedbringe CO 2 -udslippet herunder bl.a. dyrkning af energi-pil, etablering af brintstationer og anvendelse af solceller. Skøjtebanen i Skive har siden den blev indviet i 2005/2006 været en fast del af vinterbilledet på Posthustorvet. Det har vist sig at være en kæmpesucces, som dagligt besøges af mange både unge og ældre. Efter at have frosset isen på skøjtebanen genbruges energien til opvarmning i det nye rådhus. Der rige muligheder for at Durup kan indgå i et eller flere af disse tiltag måske ligefrem blive et eksperimentarium for udvikling af afprøvning af nye metoder og produkter. Det åbne land omkring Durup er måske belastet af stor animalsk produktion. Derfor kan der være risiko for udvaskning af kvælstof fra de jorde, som modtager de store mængder gylle. Både fremstilling af biogas og dyrkning af energipil kunne være svaret på dette problem. Biogasproduktionen er en kendt metode i CO 2 -regnskabet, men der behov for at eksperimentere med restproduktet. Hvordan vil det være muligt at anvende det? Vil det være økonomisk og CO 2 -rentabelt at omdanne restproduktet til brændselspiller? Pil er en effektiv jordrenser og kan modtage store mængder gylle. Samtidig kunne produktionen af pil være kernen i fremstilling af mikroflis og træpiller til fjernvarmeværkerne. Der er brug for at blive klogere på, hvordan vi effektivt og CO 2 -rentabelt bearbejder flis af pil til f.eks. træpiller. 24

25 Et andet eksperiment kunne være produktion af brint og brændselsceller. Durup ligger inden for det område, hvor Skive Kommune i et debatoplæg foreslår opsætning af nye tidssvarende vindmøller. Møllernes el-produktion kunne til en vis grad kobles med kommunens engagement i projekt Link Ideen er, at el-produktion skal kunne understøtte fremstilling af brint og brændselsceller til transport. Hvordan hænger økonomi og CO 2 regnskabet sammen omkring produktion af brint, brændselsceller og etablering af en brinttankstation? Kunne Durup være eksperimentarium for fremtidens energikilde? Endelig kunne Durup evt. deltage i demonstration af kommunens storstillede solcelleprojekt. Inden for den nærmeste fremtid skal der etableres 1 MWp solceller på tagene af en række kommunale ejendomme i den nyudnævnte energiby Skive. Der bliver tale om det suverænt største samlede solcelleanlæg i Danmark med navnet Skive Photo. Hvordan områdefornyelsen i Durup kan indgå i og koordineres med Skive Kommunes energiprojekt bliver afklaret i løbet af processen. Som udgangspunkt vil renovering af den tidligere stationsbygning ske med flest mulige hensyn til energivenlige teknologier. 25

26 4. Budget og tidsplan Oversigtligt ser budgettet ud som vist på modsatte side. I henhold til budgettet søges om en statslig investeringsramme på kr. Beløbet fordobles af Skive Kommune med kr. Yderligere har kommunen søgt og modtaget tilsagn til områdefornyelsen fra LAG Skive om fordobling af statsrefusionen. Sammenholdt med Sparekassefondens fordobling af kommunens andel beløber investeringen sig til 16,86 mio. kr. I forbindelse med områdefornyelsen er kommunen sindet at bruge af sin ordinære ramme til bygningsfornyelse. Rammen tildeles årligt til kommunen ud fra såkaldte objektive kriterium. Rammen fastsættes af Velfærdsministeriet og variere fra år til år. I 2009 er rammen 1,2 mio. kr. Beløbets præcise omfang varierer fra år til år. Det tidligere mejeri - nu nedrevet Kommunens anvendelse af byfornyelsesrammen varierer, da det bl.a. kan afhænge af, hvor meget bygningsejere er interesseret i at anvende byfornyelsesmidlerne. Med kommunens nyeste tiltag med opnormering af bemandingen inden for boligtilsyn, forventes byfornyelsesmidlerne at blive brugt som del i en større samlet bestræbelse på at forbedre boligforholdene i kommunen generelt, herunder også i Durup. Der er endnu ikke tilvejebragt et overblik over det samlede økonomiske behov for at fjerne/forbedre div. bygninger, men umiddelbart omfatter det ca. 40 boligejendomme og 5-10 større lukkede erhvervsvirksomheder. Durup Sparekassefond arbejder løbende med at forbedre de fysiske rammer i byen. Dette vil ske uafhængigt af andre offentlige og private midler. Fondsmidlerne lagt sammen med hhv. byfornyelses- og LAG-midler skaber dog en unik mulighed for at give Durup et bæredygtigt løft, som kan fremtidssikre byen som en attraktiv bosætningsby mange år fremover. Del af det tidligere mejeri - nu ungdomsboliger 26

27 Rev Priv. midler Offentlige midler Budget sparekasse Offentlige lagaktivitet i alt fonden midler stat Kommune midler Borgerinddragelse I programfasen I gennemførelsesfasen Plangrundlag - - Lokalplan Facadevejledning trafik Bedre p-pladsorganisering i Hovedgaden Forbinde bystier med landstier/plan ny belægning i hovedgaden, hele eller dele af strækninge Cykelsti på Tønderingvej rekreative formål Østersøen - etablering af rodzoneanlæg Fritlægning af åen uden for Anlægget Anlægget aktivitetshus Stationsbygningen Forbedring af udenomsarealerne udviklingsselskab Etablering af udviklingsselskab (nødlidende ejendomme) i alt midler til områdefornyelse fra stat og kommune Ordinær bygningsfornyelse Bygningsfornyelse, nødlidende boilig & erhvervsejendomm uden refusion Vejforlægning til Roslev via Tøndering nyindretning af anlægget, herunder åbning af åen i anlæg samlet investering

28 5. Investeringsredegørelse Sallingsund Kommunes Kommuneplan Hovedstruktur I den tidligere Sallingsund Kommune kommuneplan var Durup udlagt til lokalcenter med bl.a. følgende beskrivelse: Durup skal fortsat fungere som lokalcenter og skal kunne dække lokalbefolkningens mest almindelige daglige behov for serviceydelser som børnepasning, skoleundervisning, fritidsaktiviteter, ældrepleje, læge, postekspedition og forsyning med dagligvarer og have mulighed for udvikling af de eksisterende virksomheder og lokalisering af nye. Derudover indgår Durup i Kommunens hovedstruktur med en række kommunecenterfunktioner, først og fremmest ved at være center for den kommunale administration. Den hidtidige hovedstruktur med centerområdet omkring den gamle bydel, med boligområderne omkring centeret med mulighed for udbygning primært mod nord og vest og erhvervsområdet mod øst mod Tøndering fastholdes. Ligeledes fastholdes opdelingen af erhvervsområdet i et egentligt erhvervsområde syd for Tønderingvej og et område til lettere industri og håndværkerformål nord for Tønderingvej. Vision for Durup Durup planlægges med henblik på fortsat at kunne være et levedygtigt bysamfund med gode vilkår for erhvervsvirksomheder og gode tilbud inden for både den offentlige og den private service. Byen skal have gode og varierede boligtilbud, der kan appellere til alle aldersog indtægtsgruppen. Byen skal fremstå ren og venlig med velholdt huse, organiseret infrastruktur med ordnede parkeringsforhold, indbydende grønne og rekreative områder samt gode rammer for forenings- og sportslivet. Byen skal fremstå attraktiv på alle måder, og derved blive interessant som bosætningsby for tilflyttere. Der skal derfor planlægges for gode bolig- og fritidsaktiviteter sammenholdt af en god infrastruktur og med indbydende grønne og rekreative områder. Muligheder for private investeringer i området De fysiske rammer skal forskønnes bl.a. ved at forbedre bygningerne og bygningernes facader. De tommer erhvervsbyggerier skal på sigt sættes i stand og indrettes til andre erhverv eller andet formål. Alternativt bør de nedrives og give plads til nye byggerier typisk til boligformål. Der er således muligheder både for renovering, fortætning og nybyggeri, hvor de tomme erhvervsbygninger ligger. Anslået udgør grundene i alt ca m². Med en bebyggelsesprocent på ca. 50 bliver det til ca bruttoetage m². Krisen i byggebranchen er for alvor slået igennem i november/december Derfor kan priserne være svære at forudsige, men umiddelbart skønnes der at være muligheder for store investeringer. Det altoverskyggende problem i denne sammenhæng er, at den manglende omsætning af erhvervsejendommene i Durup ikke kan tilskrives den nuværende krise. Krisen kom til Durup for år tilbage, og ejendommene har ligget tomme i mange år. Naturligvis ser kommunen gerne, at nye erhverv flytter til, En eksisterende maskinvirksomhed En eksisterende møbelfabrik 28

29 men da muligheden for dette har været tilsted i mange år, skønnes dette ikke at ske i det omfang, som der er tomme erhvervsbygninger. Af forskellige årsager er erhvervsklimaet ikke attraktivt nok til at tiltrække nye virksomheder. Byen skal derfor overleve som bosætningsby, men gerne med mulighed for at bruge overflødige erhvervsbygninger som rugekasse for nye virksomheder f.eks. med tilknytning til Energibyen Skive. På den baggrund kan offentlige investeringer i byens fornyelse og forskønnelse forhåbentlig afstedkomme, at byen bliver et mere søgt investeringsområde for boligbyggeri/renovering/byfornyelse. De mange nedslidte boligbygninger skal på sigt sættes i stand på en for husene god måde, således at byens fremstår som en velholdt by med potentiale som bosætningsby for tilflyttere. Der er mulighed for at opkøbe både boliger, blandet bolig- og erhvervs, - og erhvervsejendomme i hovedgaden. På div. ejendomme kan der opføres nybyggeri og fortætning. Der skønnes at være udlagt rigeligt med areal til boligformål i udkanten af byen. Som hjælp til de private bygningsejere vil kommunen som del af områdefornyelsen udarbejde en lokalplan for hovedgaden, der bl.a. kan give bygningsejere god råd og vejledning til den for husene korrekte istandsættelse. Forbedring af områdets attraktivitet for private investeringer Med det offentliges investering sammenholdt med de store investeringer fra Durup Sparekassefond forbedres byen væsentligt for erhvervslivet, de næringsdrivende, beboerne og brugerne. Bymidten opdateres både fysisk, visuelt og funktionelt, og kommer til at fremstå imødekommende, velholdt og inspirerende og forhåbentlig interessant for nye erhvervsinvesteringer. Durup Sparekassefond har allerede finansieret/indvilget i at finansiere ca. 12 mio. kr. Hertil kommer investering i opkøb og nedringning af den tidligere erhvervsvirksomhed DOCA og det tidligere mejeri. Beløbet hertil udgør ca. 1,9 mio. kr. Jf. fundatsen vil fonden til stadighed foretage investeringer i Durup, Med de nævnte anlægsprojekter er der mulighed for de kommende 5 år, at der samlet kan investeres ca mio. kr. i byen. Den kommunale organisering og det kommunale engagement Den kommunale organisering i områdefornyelsens gennemførelsesfase er beskrevet tidligere i dette program, hvor kommunen sammen med fonden og repræsentanter for div. brugergrupper forestår gennemførelsen af de enkelte projekter. Ønsker en ny investor at investere i Durup kan henvendelse ske til Skive Kommune, hvor man kan være behjælpelig med at formidle retningslinier for nybyggeri m.m. Henvendelser kan rettes til: Teknisk Forvaltning Kirke Alle Spøttrup Tlf mail: Den samlede investering i områdefornyelse antager et beløb i nærheden af 17 mio. kr., inkl. tilskud fra Durup Sparekassefond og LAG-midlerne. Durup Sparekassefond og Skive Kommune udfører forbedringer på vejen til Tøndering for i alt ca. 11 mio. kr. I forbindelse med områdefornyelsen ønsker Byrådet at gennemføre bygningsfornyelse i en størrelsesorden som kan aftales med fonden. Omfanget og organiseringen af bygningsfornyelsen I Durup vil derfor afhænge af, hvilken samarbejdskonstruktion der vælges. Toustrupvej 29

30

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord...3 1. Durup... 4 Karakteristik...4 2. Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation...8 3. Byfornyelse i

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE I DURUP

OMRÅDEFORNYELSE I DURUP OMRÅDEFORNYELSE I DURUP 2008-2015 April 2015 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og Europa investerer i landdistrikter BYFORNYELSESOMRÅDET Hovedformålene med områdefornyelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Resultatkontrakt Vedrørende Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Kontraktens start: 5. august 2009 Kontraktens slut: 1. september 2012 Journalnummer: 1-30-76-20-07 Kontraktens parter

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Kategori By Nedslidte byområder i mindre byer Øster Tørslev, Randers Kommune Randers Kommune, Januar 2011 Indhold Indledning... Områdefornyelsens

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

: BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER

: BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER : tka@sbi.aau.dk BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER DIREKTØR THORKILD ÆRØ Menu Røde tal på bundlinjen? - udfordringer for de mindre byer og provinsbyer - borgere,

Læs mere