SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ"

Transkript

1 SKÆRBÆK - PROGRAM OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid 1 2. Indsatsområder 7 Strategi for områdefornyelsen TEMA indsatsbeskrivelse: TEMA 1 Projekt MULTIPLADSEN mødested og trafiksikkerhed TEMA 2 MARSKBYEN kulturarven som aktiv i byudviklingen TEMA 3 Stationen og Storegade liv i byen sociale/kulturelle tiltag TEMA 4 bevæg dig.. oplevelser, sundhed og læring 3. Handlingsplan og budget Investeringsredegørelse Organisation 21 Programmet er udarbejdet i perioden maj til oktober 2014 med deltagelse af TEKNIK & MILJØ Ejendom Plan Drift v/ fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Tlf Mail: Byfornyelseskonsulent, arkitekt MAA Christel Ebsen CEByfornyelse Tlf Mail: samt SkærbækErhverv og Borgerråd med en lang række deltagere fra lokale foreninger og interesserede borgere. Desuden har deltaget: Landskabsarkitekt Helene Plet v/ MOVE Arkitektur, Esbjerg samt Christian Kjær-Andersen(drift), Anders Hørby Pedersen (trafik), Yrsa Schmidt (belysning) m.fl., alle. Fotos og illustrationer er hvor det ikke er nærmere angivet ved CEByfornyelse og MOVEarkitektur. Forsiden samt vignetter viser MOVEarkitektur forslag til Multiplads, 2014.

3 Forord Skærbæk er med ca indbyggere en af de største centerbyer i. Med sin beliggenhed ved Rømø og i marsken har byen helt særlige naturgivne forudsætninger for at udvikle sin egen identitet - og dermed sin rolle som bosætnings- og turistby. 2 modtog i juni 2013 meddelelse fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om reservation af udgiftsramme for 2013 på kr til områdefornyelse til Skærbæk by. s eget bidrag vil udgøre som minimum kr har omstruktureret, hvorfor programmet efter aftale fremsendes til 1. december måneder forsinket. Med et indbyggertal lige over på daværende tidspunkt har ikke søgt om LAG støtte i forbindelse med områdefornyelsen. Det samlede rådighedsbeløb for gennemførelsen er beregnet til kr , hvilket danner grundlag for budgettet under pkt. 3 Handlingsplan og budget. Samarbejde om programmet Porten til Rømø SkærbækErhverv med flere foreninger har bidraget konstruktivt til selve ansøgningen om områdefornyelse. Da Tønder Kommune havde modtaget reservation af midlerne til områdefornyelsen, aftalte kommunen og paraplyorganisationen SkærbækErhverv med Borgerråd m.fl. det videre forløb for samarbejdet i programfasen. Ansøgningens tema-opdeling gav anledning til at danne TEMA arbejdsgrupper med deltagelse af en række aktive foreningsvalgte samt udpegede lokale nøglepersoner og fremtidige partnere fra bl.a. erhvervslivet og virksomheder, der vil blive berørt af initiativerne. Samlet har det givet forslag til prioritering af indsats og aktiviteter. Planer og ideer blev præsenteret på et borgermøde den 8. oktober 2014 (se artikel) og blev meget positivt modtaget af de ca. 80 fremmødte borgere. Med områdefornyelsen går startskuddet til den proces, der skal til for at få klarlagt og koordineret de initiativer og indsatser ud over områdefornyelsen, der kan tydeliggøre byens dobbelte identitet: marskbyen og porten til Rømø. Det videre arbejde med forskønnelse og oplevelser De valgte tematiske indsatser i programmet ligger i forlængelse af ansøgningen. Indsatserne er med forskønnelse og oplevelser som fælles overskrift fordelt med stor økonomisk vægt på en konkret synlig forbedring og omdannelse af store åbne parkeringsarealer til aktiv plads. Det samme gælder for den GRØNNE PLAN for øvrige ledige arealer i bymidten til glæde i hverdagen for både borgere og turister. Planen omfatter også oplevelsesstier og kommune(by- )skoven og planteskolegrunden, der får nyt liv af især skolebørn i fremtiden! Hele den synlige omdannelse sigter mod at inspirere det langsigtede strategiske udviklingsarbejde og udredning af fremtidige muligheder i bymidten, hovedgadens vigende detailhandel m.v. Undervejs prioriterer områdefornyelsen at støtte nytænkning og initativer fra virksomhederne langs hovedgaden og i bymidten. Områdefornyelsen er forankret i afdelingen for Ejendom Plan og Drift i Teknik og Miljø Forvaltningen. Denne afdeling fungerer som sekretariat med bistand fra eksterne konsulenter og med en projektgruppe, der sikrer den tværfaglige koordinering mellem de forskellige forvaltninger: Sundhed, Vej, Fritid og Kultur, Børn & Unge m.fl. Tak til de mange aktive deltagere i hele forløbet. Godkendt af Kommunalbestyrelsen i den 27. november 2014.

4 1. Områdebeskrivelse Områdets afgrænsning Hele Skærbæk by er fortsat omfattet. Der påregnes i praksis en mindre udvidelse af arealet omkring kommuneskoven, idet den oprindeligt viste afgrænsning ikke følger det matrikulære ejerskab. Afgrænsningen ændres i takt med de endelige planer for den nye anvendelse af byskoven. 3 Bykarakteristik - og bebyggelse Skærbæk er vokset fra at være landsby på geest randen mellem Ribe og Tønder til i dag at være stations- og handelsby. Byen har tidligt fungeret som brohoved til vadehavsøen Rømø og er også efter dæmningens anlæggelse fortsat porten til Rømø. Skærbæk er tidligere kommunecenter i Skærbæk Kommune. Byen indgik med kommunalreformen i som den 3. største centerby med ca indbyggere. Tønder by er i dag kommunecenter med ca indbyggere ud af en kommune med ca indbyggere i alt. Skærbæk har en usædvanlig stationsbykarakter for en marskby og en usædvanlig lang historie til at bekræfte det, der kan iagttages i bybilledet. Mønstret i byens gadenet har ligget fast fra midten af 1800-tallet med et bycentrum omkring Storegade i dag byens butiksstrøg præget af karakteristiske større bygninger fra den dansk-tyske periode og et rart sted at mødes på trods af et vist forfald. Der er ledige bolig- og erhvervslejemål og flere tomme grunde efter nedrivninger. Hovedvejen øst for det oprindelige bycentrum blev åbnet i 1863, mejeriet og møllen opførtes i 1880'erne og jernbanen kom i Den gamle handels- og stationsby har således gennem det seneste århundrede udviklet sig omkring jernbanen, hovedvej 11 (samt 175) og kirken fra 1200-tallet. Den senere byudvikling med nyere erhvervs- og boligområder og skole, plejehjem m.m. er sket hovedsagelig nord og syd for centrum. Kulturstyrelsens Vadehavsatlas påpeger, at byens profil er bevaringsværdig ud mod marsken særligt mod vest. Kultur- og arkitekturarven og byforskønnelse generelt har dog ikke spillet nogen strategisk og synlig rolle i markedsføringen af byen og bymidten, der i stedet for over de sidste år har forstærket udviklingen af et nyt turist- og handels centrum vest for den ældre bymidte. Se modstående side med områdeafgrænsning og bymønster. Udfordringer By- og befolkningsudviklingen over det sidste årti falder sammen med bl.a. kommunalreformen og finanskrisen og har gjort Skærbæk udsat som mindre stationsby. Byen kan efter store private og offentlige investeringer i især den vestlige del af byen konstatere - manglende sammenhæng i en tiltagende skæv og uskøn byudvikling (jvf. dog kommunal og privat satsning på at imødegå denne udvikling i Jernbanegade-karréen) - ledige boliger, butikker og erhvervsarealer/grunde i bymidte og et accelererende forfald i spiral hvis/når svigt i investeringer og faldende huspriser, der understøtter oplevelsen af forandringen og nedturen.. - manglende samarbejde om fx strategi for byens fremtidige grundlag for overlevelse: turisme-udviklingen målt også i arbejdspladser og omsætning - manglende inspirerende møde- og udeopholdssteder i det fri pladser/torve for borgere og turister - manglende sammenhængende plan for udeophold samt indsats for trafikale tiltag/sikkerhed i hovedgaderne - manglende indsats for bevaring af bygningsarven, især den dansk-tyske kulturarv

5 Kort over områdeafgrænsning af områdefornyelsen og bymønsteret 4 Kommune (by-) skoven indgår i de nye planer og afgrænsningen tilpasses.

6 Vision og indsats Det overordnede mål med områdefornyelsen i en by af denne størrelse og indbyggertal er at sikre, - sammenhængskraften på tværs, så initiativer og tiltag under områdefornyelsen kommer hele byen til gode uanset om man bor i de nyere boligområder eller i selve den ældre bymidte - private investeringer følger op i fælles forståelse af områdefornyelsens vision, mål og indsats - byens samlede værdi øges som et godt sted at bo og bosætte sig - byens muligheder og ressourcer udbygges og udnyttes maksimalt i forhold til turisme og 1-dags besøgende fra Rømø og marsklandet i øvrigt. Områdefornyelsens tematiske indsatsområder søger at imødegå udfordringerne. Nogle af de bærende temaer i kommuneplanen for inspirerer også i Skærbæk: BOSÆTNING, KULTURARV, SUNDHED 5 Fremtid Det er håbet om 5 år, at områdefornyelsens indsatser overordnet har modvirket tilbagegang i detailhandlen og bidraget til at øge antallet af besøgene og dermed indirekte øget bosætningskvaliteterne i Skærbæk og det samlede befolkningstal. Som delmål sættes under overskriften forskønnelse og oplevelser for borgere og turister, at byens identitet og profil udadtil - porten til Rømø -- såvel som indadtil i egen kommune er blevet styrket ved f.eks.: at der er etableret en ny og veldesignet multiplads som fælles mødested og med tilbud om oplevelser til alle at pladsen bidrager til en bedre trafikal afvikling, bedre parkeringskultur og mere naturlig sammenhæng mellem den gamle by med handelsgade og den nye by med de større supermarkeder at trafiksikkerheden er forbedret i bymidten ved, at dele af trafikplanen er gennemført at synliggørelsen af MARSKBYENS kulturarvsværdier bidrager væsentligere end tidligere i udviklingen af Skærbæks vigtige rolle i kystturismen og helårsturismen at bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i bymidten at byens balance er genoprettet ved fx erhvervsarealer i bymidte helt eller delvist, herunder de m2 kommune jord har tiltrukket investorer og/eller bidrager positivt i bybilledet både i indretning og anvendelse at det fysiske miljø i hovedgaden er forbedret ved istandsættelse af de ældre ejendomme med butikker at der i detailhandlen er fortsat bedre samarbejde om initiativer, der bygger på oplevelser og turisternes behov og at man minimum har fastholdt, men helst øget gadens samlede omsætning at en grøn plan har skabt fællesskab på tværs af generationerne og muliggjort realisering også af de unges drømme i hverdagen og ønsker til byens tilbud herunder skolens tilbud om bevægelse og læring.. at der er skabt anderledes inspirerende opholds- og mødesteder på ruter rundt i byen og at alle unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at mødes uformelt i byen og i det nære landskab og blive klogere undervejs på natur & kultur

7 6 Fra præsentation af opsamling på temaerne - juni 2014

8 2. Indsatsområder I programfasen har SkærbækErhverv, Borgeråd m.fl. foreninger drøftet TEMAERNE for indsatsområderne og prioriteret forslag til aktiviteter, både indenfor og udenfor budgettet for områdefornyelsen. 7 TEMAer for indsatsområderne TEMA 1 Projekt MULTIPLADSEN TEMA 2 MARSKBYEN TEMA 3 STATIONEN OG STOREGADE liv i byen TEMA 4 bevæg dig.. Strategi for områdefornyelsen Der er mellem foreningerne og kommunen god enighed om strategien for gennemførelsen af områdefornyelsen (tallene henviser til TEMAERNE 1-4). Tidsplanen tilpasses endeligt, når godkendelse af programmet foreligger. Den synlige kommunale indsats på Multipladsen prioriteres (1) og gennemføres i Anlægsarbejderne og forbedringerne på Multipladsen forventes at inspirere de offentlige og de private virksomhederne omkring pladsen, bagved og langs hovedgaden til nye initiativer, arrangementer og investeringer og skabe bedre vilkår for både turister og borgere, unge som gamle. Aktivitetsgruppen bag Kløverstierne har ambitionen om at være først med noget synligt og skyde områdefornyelsen i gang for alle- med løb, motion og oplevelser- gerne i løbet af sommeren Ruteføringer og etablering bygger i høj grad på frivillig indsats. Der planlægges pt. samarbejde med Kløversti-gruppen under områdefornyelsen i Bredebro om fælles indkøb af Friluftsrådets designede skilte (i regi af kommunens driftsafdeling). Midlerne under områdefornyelserne er i begge tilfælde særligt afsat til dette formål. En synlig indsats øger borgernes tillid til områdefornyelsen og nu sker der noget NYT her.. Al opgravning og anlægsarbejde på pladsen og stier koordineres med øvrige planlagte arbejder (1 + 4) ved andre ledningsejere, så som vand, kabel (planer afdækkes endeligt) for at øge den fælles merværdi til byens fordel. Koordineringen vil være afgørende for tidspunktet for udførelsen. Tema- og Aktivitetsgrupper arbejder aktivt på at blive samarbejdspartnere, fx Skærbæk Distriktsskole på realisering (3) og konkret nyindretning af de nye ude-aktivitetsarealer på den tidligere planteskole-grund som særligt bidrag til de nye krav om læring og bevægelse i skolereformen. Områdefornyelsens budget afspejler den grundlæggende finansieringsstrategi jf. ovenfor, hvordan områdefornyelsens midler i vid udstrækning anvendes strategisk til at sikre et godt udgangspunkt for en aktivitet eller et projekt i forhold til fx at opnå yderligere finansiering fra fonde o. lign. støtter derfor udarbejdelsen af ansøgninger fra foråret 2015 (1-4) til fonde m.m. om yderligere midler til f x udbygning af projekter o. lign. for at supplere den kommunale og offentlige investering (jf. også Investeringsredegørelsen) og samtidig øge synlighed af indsatserne, der herefter med en positiv udvik-

9 lingsspiral eller dominoeffekt øger engagement blandt borgere, erhvervsliv for i sidste ende at tiltrække turister og ikke mindst standse fald i beboertallet i byen. Fra efteråret 2015 planlægges informationsmøder for ejerne (2) om mulighederne for at få tilskud over bygningsfornyelsen. udarbejder procedurer for ansøgning og tildeling af midler. Formidling af områdefornyelsen og løbende status indtager en særlig position og der er allerede nu oprettet hjemmeside hvor borgerne kan følge projekterne, få at vide hvem de kan /skal kontakte og især nyt fra aktivitetsgrupperne, der selv kan lægge ind! Derudover laves 1-2 nyhedsbreve, udstilling af fx multiplads projekt samt kort over Kløverstierne m.m. i butik på hovedgaden og/eller i Fritidscenter, bibliotek samt vinduerne ved Skærbæk Avis på Ribevej. 8 Der er afsat midler til borgerinitierede projekter (2+3) til f.eks. kunst og kultur, der bevilliges på baggrund af en strategi og kommissorium aftalt med Historisk Forening og SkærbækErhverv/Borgerråd og i partnerskab med f.eks. Rømø Turistforening, Center for Kystturisme, Institut for Detailhandel og som vil skabe nye veje, men også ejerskab og målelige oplevelser i hverdagen. SkærbækErhverv/Borgerråd sikrer ved områdefornyelsens afslutning den videre forankring af områdefornyelsens initiativer og projekter som del af exit-strategi (3). Alle aktiviteter er planlagt og udføres i samarbejde med den relevante forvaltning fra tidligt i processen over tilsyn og overdragelse til drift - for at understøtte og sikre den bedst mulige integration i den øvrige kommunale planlægning. Samtidig oplever borgerne en ansvarlig forankring af samarbejdet borger og embedsmand med navn på - også som del af exit-strategi (3). Der nedsættes ekstern borger-følgegruppe såvel som intern kommunal projekt-følgegruppe, der kan mødes efter behov og kvalitetssikre eller kurssikre områdefornyelsen løbende. STRATEGI FOR PROCES OG GENNEMFØRELSEN VI SKAL SKABE SYNLIGE RESULTATER FØRST MED KLØVERSTIERNE ELLER MULTIPLADSEN VI SKAL SIKRE MOMENTUM - SÅ FOLK IKKE BLIVER TRÆTTE OFENTLIGE ENGAGEMENT ER KATALYSATOR FOR PRIVAT ENGAGEMENT OG INVESTERING PRIORITERE OG TÆNKE LANDSIGTET!

10 2.1 TEMA Projekt MULTIPLADSEN mødested og trafiksikkerhed Fælles indledning Skærbæk Fritids- og kursuscenter tiltrækker årligt ca gæster. Centret ligger ved den nyere vejadgang til byen Nørre Skærbækvej og råder over en hytte by med ca. 70 hytter. Centret ligger sammen med et par store dagligvarebutikker; et rådhus, der er blevet til omdannet til Sundhedshus; et Sundhedscenter, der nu huser den kommunale hjemmepleje samt en glemt park midt imellem, der ligger fint med åbent vue til idrætsbanerne i baggrunden. Omdannelsen af området i løbet af 2014 har betydet nye øjne og fælles mulighed for at se på de store og forblæste vej- og pladsarealer på en ny måde og de har understøttet idéen om en multiplads. 9 Fælles mål, indsats og aktiviteter (ifg. vision) betyder at der er etableret en ny og veldesignet multiplads som et aktivt velkomst- og mødested for borgere og turister - og med tilbud om aktiviteter og oplevelser til alle ved f.eks. at forskønne og nyindrette færdselsarealer gennem ny belægning, beplantning og belysning at pladsen bidrager til en bedre trafikal afvikling, bedre parkeringskultur og mere naturlig sammenhæng mellem stationsbyens handelsgade og den smukke museumsbygning ved handelsgadens begyndelse og giver lyst til at opsøge bymidten og gå rundt at trafiksikkerheden er forbedret i bymidten ved, at dele af trafikplanen er gennemført PROJEKT Der er mange interessenter, men også stor vilje til forandring og omdannelse af parkeringsarealerne. En workshop med især borgere, fritidscenter og foreninger gav mange forslag og ideer til byens og foreningernes brug af arealerne. Det gav også grundlaget for et skitseprojekt, der over sommer og efterår 2014 er forhandlet og løst i fællesskab med de forskellige parter/naboer og deres særlige behov for f. eks. parkering. Skitseforslaget skal imødekomme en fælles ambition om o en plads, der løbende kan udbygges eller omdannes med aktiviteter som dans, café servering, leg, skater miljø, ophold i skygge og rumme vadehavsmarked, byfest med gøgl og cirkus, juletræ m.m. o en plads, der kan inspirere i hverdagen med nye oplevelser - fra turist til idrætsudøver på vej o en plads, der forbinder 2 bydele og genskaber sammenhængen i byen o en plads, der er driftssikker - og tilpasset de lokale vind- og klima forhold o en plads, der giver liv i byen. og giver plads til de unge, der venter på vej hjem, skaterne m. fl. Det viste skitseprojekt omfatter o den ene asfalterede vejbane brydes op og indrettes som forbindelses- og aktivitetsareal fra Storegade for gående med ny beplantning, belysning og inventar o der etableres trafiksikker overgang for gående fra Storegade og videre til aktivitetsarealet o den eksisterende, men oversete park trækkes ud på pladsen og den fremtidige anvendelse af parken vil vise, hvor f.eks. de ny/e stiforbindelser m.m. skal etableres, evt. oprydning i beplantning m.m. Pladsen i fremtiden udføres inden for de økonomiske rammer af områdefornyelsen. Mange ideer om aktiviteter kræver dog længere tid at lande, udføre og finansiere og koordinere. Flere foreninger har derfor allerede før udførelsen foreslået at nedsætte en aktivitetsgruppe for pladsen.

11 Skærbæk Fritidsog kursuscenter Dagligvarebutikker 10 Sundhedshuset Sundhedscentret med hjemmeplejen Eksisterende Bypark Øverst, Illustrationsplan (MOVE) med signaturer for alle mulighederne på Multipladsen (se for- og bagsiden) Nederst, perspektiv fra plads (MOVE) set mod center og parkeringsplads.

12 2.2 TEMA MARSKBYEN kulturarven som aktiv i byudviklingen Fælles indledning Center for Kystturisme har gennem de sidste års analyser påpeget betydningen af byerne i baglandet for de mange turister i kystsommerlandet og især den triste konklusion, at ca. 70 % af turisterne oplever disse byer som nedslidte. 11 Multipladsen vil til en vis grad retablere den oprindelige bystruktur og byde på en bedre afslutning og dermed bedre oplevelse af byen. Skærbæk har måske i modsætning til mange andre stationsbyer i baglandet - en unik position, geografisk beliggenhed og stedbunden potentiale. Skærbæks kulturarv både den synlige arkitektoniske såvel som den usynlige lokalhistoriske skal således mere frem i rampelyset Fælles mål, indsats og aktiviteter (ifg. vision) betyder at MARSKBYENS kulturarvsværdier bidrager væsentligt i udviklingen af Skærbæks vigtige rolle i kystturismen og helårsturismen ved f.eks. at finde nye veje til at formidle og præsentere byens historie på, som kan indgå aktivt i markedsføringen af byen at byens bevaringsværdige miljø og huse er forbedret og der ligger registrering og vejledninger for den enkelte grundejer og måske en årlig præmiering eller lignende til at styrke indsatsen efter sprossekasse ved områdefornyelsens afslutning at der er skabt forståelse og dermed grundlag for en bevarende bedre byggeskik hos de private grundejere og en mere målrettet byfornyelsesstøtte fra kommunen at det fysiske miljø i hovedgaden er forbedret ved istandsættelse af de ældre ejendomme med butikker at bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i bymidten Formidling af det bevaringsværdige Skærbæk Byvandringer og udstillinger Der er gode erfaringer og meget stor tilslutning til lokale byvandringer, der arrangeres af MuseumSønderjylland i samarbejde med temagrupper og lokale foreninger. I Skærbæk er det Historisk Forening og Lokalhistorisk Arkiv. Formålet med vandringerne er en del af processen med at skabe bevidsthed og stolthed over arkitekturen og historien.. Bredebro udstilling og byvandring i august 2014

13 Den sønderjyske (grænse-) historie, den karakteristisk tilpassede byggestil, marsk og vadehav rummer helt særegne kvaliteter, der er fælles og til rådighed for alle. Bedre Byggeskik - og Genforeningsperioden udgør et særskilt arkitekturhistorisk bidrag til egnshistorien, som man ikke har brugt kræfter på at understøtte hidtil og hvor s centerbyer rummer et stort potentiale. Holbæk Museum har udført en meget detaljeret og omfattende udstilling om Bedre Byggeskik. Udstillingen er redigeret i forståelse med Holbæk Museum - og tilpasset til sønderjyske forhold, stiltræk m.m. samt til udstillingsmulighederne, lige nu i Bredebro i en tom butik med god erfaring og besøg. Indsatsen er derfor i samarbejde med MuseumSønderjylland og temagruppen, herunder Historisk Forening med konsulentbistand at genanvende dele af udstillingen samt tilføje nye, dvs. at stå for en særlig oplysningsindsats om stationsbyens arkitektur i foredrag, byvandringer og andre gode ideer? (jf ) Bygningsfornyelse Sprossekasse har fortsat god erfaring og tradition for at oprette såkaldte sprossekasser et begreb, der reelt dækker over lokale rådgivende bevaringsudvalg med brede kommissorier omkring de afsatte bygningsfornyelsesmidler. Der udvikles i forbindelse med områdefornyelsen en særlig målrettet bygningsfornyelsesstøtte og strategi for synlig indsats i gadebillede, herunder kriterier for tildeling. Bygningsfornyelsesmidlerne anvendes således kvalificeret; registreringer og historier bruges til præsentationer på borgermøder til at skabe forståelse for krav til støtte til bygningsforbedringer og til at sikre et varieret og tidssvarende udbud af boliger Den kommunale EJENDOM PLAN DRIFT afdeling fungerer som sekretariat og laver alt sagsforberedende arbejde og indstillinger m.m. Det påregnes, at der afholdes offentligt informationsmøde om bygningsfornyelsen i løbet af Det sker efter foregående formidlingsindsats f.eks. i samarbejde med Skærbæk Avis og øvrig lokal presse. at der udformes lokal folder om mulighederne før mødet og efterfølgende distribution lokalt som indlæg i den lokale presse. Folder udformes efter aftale med f.eks. Borgerrådet som afsender, der herefter på baggrund af deres lokalkendskab kan tage direkte kontakt til bygningsejere at der nedsættes et lokalt bevaringsudvalg med sammensætning og prioriteringer som erfaret i fx OF Højer og OF Bredebro at lokal repræsentant/er for sprosse-kassen deltager i samarbejder eller udvalg, hvor bevaringsværdierne er på spil som f.eks. bevarelse af betydningsfulde bygninger i byens historie, jf. også SAVE registrering som redskab. at SAVE registrere de bevaringsværdige bygninger i Skærbæk, og hvor bygningsværdierne fra 1-9 fungerer som både grundlag og redskab for formidling, tildeling af midler samt planlægning at registreringerne kan sammenfattes til lokal mini-bevaringsguide/stilblade og/eller facade- og skiltemanual til formidling i hverdagen, i foreninger som Historisk Forening og Museum Sønderjylland, samt til info ved ansøgninger om byggetilladelser at kvalificere og fokusere på turistforeningens hjemmeside, brochurer m.m. at udvalgets erfaringer anvendes konstruktivt i samspillet med kommunen til et oplæg om en mere bevaringsorienteret revision af lokalplanlægningen for bymidten (LP ved kommune uden for OF).

14 2.2.3 TEMA rute for én af de 4 Kløverstier: den kulturarvs-historiske Kulturarvs- eller historisk kløversti Aktive i temagruppen har allerede i programfasen arbejdet sammen med temagruppen under bevæg dig og været ude og registrere ruter rundt i byen ved at bruge eksisterende forbindelser, men i en ny sammenhæng. Friluftsrådets initiativ, jf. har vist sig oplagt at integrere i områdefornyelsen, så Bredebro sammen med Løgumkloster (lige nu) og nu Skærbæk er kommunens øvrige centerbyer godt på vej til at blive en del af det landsdækkende initiativ. Der er herunder udviklet et fælles enkelt skilte-design, fælles hjemmeside. Enhver turist og borger kan gå ind og finde ny inspiration til at gå eller at løbe en tur i nabolaget. Kristelig Dagblad okt Den levende historie Der er mange måder at fortælle en god historie på også den lokalhistoriske om hvem der har boet hvor og haft betydning for byen. Det væsentligste er at formidle og levendegøre det karakteristiske måske oprindelige - daglige liv og rødder med marsk, får, handel og tæpper, som Skærbæk bygger på og har sin grundlæggende identitet i. Sønderjylland og især er hjemsted for et stort antal fastboende kunstnere og området tiltrækker fortsat flere og flere. Det er et meget stort lokalt aktiv, som kunstnerne selv i forskellige sammenslutninger forsøger at synliggøre og at tiltrække besøgende netop med deres bidrag og inspiration fra lokalområderne og særligt fra Vadehavet. Det er oplagt at samarbejde med denne kreds både i forhold til at fortælle historien, men også i forhold til at udvikle nye veje og nye oplevelser med lokale rødder. 13 Skærbæk Historiske Forening har et omfattende materiale og ønsker gerne i samarbejde med SkærbækErhverv og handelsstanden og Rømø turistforening og Center for Kystturisme, at udvikle nye veje at fortælle byens historier på, f.eks. gennem installationer i samarbejde med kunstner/e i lyd eller skulptur, events og med støtte fra fx Kunstfonden nyt initiativer der synliggør marskbyen og understøtter oplevelsen af handelsgaden (se også 2.3.1) Om min bedstefars historie i Skærbæk er en lydinstallation, brugt på Vadehavsfestivalen 2010 ved Hans Sydow også kendt for MUSIKTOR- VET i København

15 14 Foto: Bent Schulz Fra lokal Skærbæk kunstners hjemmeside som eksempel med tydelig inspiration af Vadehavet og fuglene. Kunstneren har ligeledes udført den store kakkel, der er opsat 2014 flere steder for at markere VerdensNATURarven.

16 2.3 TEMA STATIONEN OG STOREGADE liv i byen sociale og kulturelle tiltag Fælles indledning har taget initiativ til at retablere Jernbanegade-karréen med nedrivninger og nybyggeri. Oprydningen var et modtræk med det stigende forfald, der påvirkede hele den østlige bydel med butikslukninger og et døende stationsområde. Der er fortsat m2 ledigt grundareal i karréen - og der er fortsat en trussel mod den handelsmæssige balance i byen. De stadig færre butikker i Jernbanegade og en station, hvor de administrative lejemål er opsagt pr. 1. oktober 2014 gør det fortsat vanskeligt at tiltrække liv på denne side af gaden. At stationen ligger som afslutning på en akse med Jernbanegade i direkte forlængelse af handelsgaden Storegade gør det bymæssigt og strukturelt vigtigt at finde en løsning, der skaber liv. Effekten af investeringerne og livet på Multipladsen øger ligeledes behovet for gode bymæssige løsninger i området for dette tema. 15 Der er i 2014 udarbejdet TRAFIKPLAN for Skærbæk, der har bidraget til at afslutte en årelang diskussion om trafikken på hovedgaden samt omkring skolen. har afsat midler til løsninger, der kan integreres med områdefornyelsen. Fælles mål, indsats og aktiviteter (ifg. vision) betyder at der er et styrket handlekraftig og samarbejdende Erhvervsforum eller SkærbækErhverv, der aktivt bidrager til små som store initiativer, der bygger på oplevelser og turisternes behov og at man minimum har fastholdt, men helst øget gadens samlede omsætning at forum fortsætter områdefornyelsens indsats Udvikling i Storegade hoved- og handelsgaden Byens erhvervs- og handelsliv har inden for det sidste år samlet kræfterne og nu organiseringen i SkærbækErhverv og herunder etableret flere arbejds- og initiativgrupper, som dels søger f.eks. at få sammenhængskraft mellem butikkerne og dels ihærdigt søger at få et overblik over fremtidige udvikling og muligheder, også set i lyset af flere tomme butikslejemål. Områdefornyelsen støtter den igangværende proces med konsulentdeltagelse i gruppemøder og arrangementer, herunder inspiration og invitation til f.eks. andre ildsjæle fra andre mindre stationsbyer og fra Institut for Detailhandel, Center for Kystturisme samt Tønder Erhvervsråd (der arbejder med turisme som en af hovedoverskrifterne!) mindre udredninger som f.eks. interviews blandt butiksdrivende og deres fremtidsplaner, herunder generationsskifte, for at få et retvisende billede af status Stationen og Jernbanegade og karréen Stationen er ejet af Banedanmark og lejet af, der dog pr står uden lejer. Bygningen samt de ledige arealer, ca m2, i Jernbanegade-karréen repræsenterer de aktive muligheder for at påvirke udviklingen i den ende af byen og dermed støtte de tilbageværende butikker i selve gaden. Karréens NETTO og REMA1000 dagligvarebutikker tiltrækker især kørende - kunder i stort tal, men udgør uanset disse kunder et stort potentiale, forudsat der er noget at komme efter til fods?? Områdefornyelsen støtter derfor

17 fælles initiativer til en anvendelse af Banegården til sociale eller kulturelle formål ved f.eks. udvikling af idegrundlag, organisation, drift og åremålsbegrænset tilskud til lejen anvendelse og indretning af de ledige erhvervsgrunde til (betinget med tinglyste fremtidige byggefelter?) grønt område med stier og ophold, udstilling af kunst, leg, mødested for de unge med skatermiljø o. lign., der kan bidrage aktivt til miljøet og en positiv forandring af området Exit-strategi SkærbækErhverv/Borgerråd sikrer ved områdefornyelsens afslutning den videre forankring af områdefornyelsens initiativer og projekter som del af exit-strategi. 16 De ledige erhvervsarealer efter nedrivningerne i Jernbanegade-karréen skal udnyttes aktivt og til fordel for udviklingen i den østlige del af byen

18 2.4 TEMA bevæg dig - for nye fælles oplevelser, sundhed og læring Fælles indledning Bevægelse for læring, for motion og for oplevelser er overskriften på dette tema. Skærbæks borgere og turister efterlyser begge parter muligheder for at færdes struktureret. har ambition om at være det sunde hjørne af Danmark og søger i disse år at gennemføre de tematiske Kløvestier (i samarbejde med Friluftsrådet) i alle centerbyerne. Arbejdsgrupper har undervejs med programmet bragt flere grønne kommunalt ejede muligheder i spil kommune (by-) skoven, der ligger ubesøgt hen af ukendte årsager samt en tidligere planteskolegrund med mange interessante planter! Med nedrivningerne de seneste år er der desuden kommet flere tomme grunde i bymidten og der er fortsat usammenhængende parkeringsarealer bag hovedgaden, så nu efterspørges en måske langsigtet- GRØN PLAN. 17 Fælles mål, indsats og aktiviteter ifg. vision betyder at en GRØN PLAN har skabt fællesskab på tværs af generationerne og muliggjort realisering også af de unges drømme i hverdagen og ønsker til byens tilbud herunder skolens tilbud om bevægelse og læring.. at der er skabt anderledes inspirerende opholds- og mødesteder på ruter rundt i byen og at alle unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at mødes uformelt i byen og i det nære landskab og blive klogere undervejs på natur & kultur Kløverstierne Fra produktion/forslag og godkendelse af program til endeligt tilsagn fra MBBL og igangsætning af projekter går ofte adskillige måneder. Borgerprocessen med de aktive borgere i forskellige arbejdsgrupper i programfasen mister ofte momentum og borgerene bliver utålmodige nu har vi lige mødtes så ofte og snakket og planlagt- og nu er vi klar til at gå i gang -, når der ikke er mandat eller midler til at indgå forpligtende aftaler i den periode. I den forbindelse er samarbejdet og etableringen af Kløverstierne et oplagt og især synligt initiativ, der kan gå i gang nu og her med LOKAL ORGANISERING, PLANLÆGNING OG REGISTRERING uafhængigt af OF midler. Initiativet i Skærbæk forankres i en temagruppe med repræsentanter fra Idrætsforeningen, Løbeklubben m.fl. for de forskellige temaer (fc Kulturarv, Idræt.. m.v.) samt kommunens driftsfolk og rådgivere, der i øvrigt står for indkøb og koordinering med øvrige centerbyers Kløverstier GRØN PLAN Nedrivningerne de seneste år samt flere mulige undervejs øger behovet for en plan for tomme grunde i bymidten samt fortsat usammenhængende parkeringsarealer bag hovedgaden, så nu efterspørges en GRØN PLAN, der sikrer god sammenhæng i fremtidig anvendelse og især træbeplantning, der understøtter det fine beplantede miljø, der går som en grøn tråd gennem byen og er byens varemærke (se bagside af program).

19 Planteskole grunden til læring ti Kommuneskoven til sundhed og oplevelser 18 Luftfoto viser foreløbige stiforløb; Kort med de 4 Kløverstier indtegnet samt de øvrige kommunalt ejede arealer i spil Kommuneskoven eller BY skoven eller nyt navn? I udkanten af Skærbæk ligger kommuneskoven i daglig tale, ca. 5,9 ha, plantet for år tilbage og glemt i dagligdagen af byens borgere og er derfor ikke tidligere indgået i fremtidsplanerne. Den er nabo til Skjærbæk Plantage ejet af menighedsrådet. Der er langt mellem skove eller oftere plantage-arealer i det sydvestjyske landskab, hvorfor temagruppen i samarbejde med driftsfolk i kommunen arbejder for at Kommuneskoven skal have et rigtigt navn langt om længe, der fortæller om skoven som et aktiv i byen med motion og oplevelser i NYT KONCEPT, f.eks. at indrette en oplevelses-rute for gående, løbende og/eller cyklende måske med inspiration fra ved Sdr. Felding og måske kunst/skulptur kombineret med træningsredskaber at søge grønne fonde som Friluftsrådet, DGI, LOA, Tips & Lotto, Grønne Partnerskaber m.fl. samt kunstner fonde at samarbejde med Fritidscentret og Menighedsrådet, så skoven bliver et aktiv også for turister Planteskolegrunden Med skolereformen kan Planteskole-grunden blive til glæde for Skærbæk Distriktsskole til undervisning og læring i Natur & Teknik, til botanisk have med lokale plantearter og til bevæg dig mindst 45 minutter hver dag i skoletiden ad ny rute. Grunden ligger tæt på skolen - og lukkes ikke af, hvorfor den også vil kunne benyttes af alle i byen især uden for skoletid. Der indgås partnerskabsaftale mellem og Skærbæk Distriktsskole om at støtte over områdefornyelsen med fast beløb til anvendelse og indretning af det kommunalt ejede areal, herunder fremtidig drift at støtte Distriktsskolen i at udarbejde f.eks. fondsansøgninger til Friluftsrådet, DGI, LOA, Tips og Lotto og Naturstyrelsens Lokale Grønne Partnerskaber.

20 3. Handlingsplan og budget for Skærbæk Områdefornyelse pr. november 2014 Gennemførelsen planlægges i praksis til 2-3 år, men tidsrammen i programmet udnyttes formelt til Tidsplanen fastlægges endeligt efter tilsagn. Vedr. afsatte beløbkr i 2015 afhænger anvendelsen af øvrige ledningsejeres planlægnign for Plads og Storegade Der ansøges derudover Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler kr , i alt forventet til rådighed for bygningsfornyelsen inkl. 50 % kommunal andel= kr OMRÅDEFOR- NYELSEN Saml. Budget Kommunal andel heraf 2/3 2013/ Aktivitet/indsatsområde Borgerinddragelse I ansøgnings- og programfasen I gennemførelsesfasen Diverse uforudsete projektudgifter I ALT TEMA Projekt MULTI- PLADSEN Anlægsprojekt Multiplads Tema plan/projekter - sti central skiltning, folder, www I ALT TEMA MARSKBYEN Formidling bevaringsværdier Bygningsfornyelse info & SAVE Tema/plan- projekter -sti - formidling og samarbejde Levende historie - nye veje - lokale projekter I ALT TEMA STATIONEN OG STOREGADE Udvikling i Storegade Stationen og karréen - for børn og unge? Exit-strategi I ALT TEMA bevæg dig Tema projekter - sti + Grøn PLAN Kommuneskoven - ny oplevelse Planteskole i skolen I ALT Til rådighed i alt SAMLET

21 4. Investeringsredegørelse Strategisk finansiering Flere af de foreslåede aktiviteter har form af enkeltstående projekter. De kan ikke gennemføres for de i OF afsatte beløb I BUDGET og forudsætter en egenfinansiering og/eller en aktiv indsats hos fonde m. fl. til gennemførelse af f. eks. aktiviteter på Multipladsen, udbygning af skater-faciliteter, koncept udvikling af kunst og kultur. 20 Det benævnes her strategisk finansiering, idet der er afsat tilstrækkeligt til, at den krævede egenfinansiering i visse sammenhænge er til stede eller i hvert fald i en grad, så den kan understøtte projektansøgninger m.m. i at fremtræde mere realistiske og at det sandsynligvis bliver til noget.. Alternativt kan projekter prioritere at udføre et grundigere forarbejde og præsentationsmateriale til borgere, politikere, presse, lokale virksomheder, fonde m.fl. og aktivere frivillige til at løfte sammen med gode tilbud/indirekte sponsorering fra de private virksomheder. Umiddelbart skønnes det, at enhver kr. i tilskud til nævnte projekter vil udløse investeringer i forholdet 1:3 i form af dels frivilligt arbejde, tilskud fra organisationer og fonde samt private virksomheder. Privat Områdefornyelsen er koordineret med især Fritidscentret og deres fremtidige investeringer, der som institution spiller en helt særskilt rolle for turismeudviklingen i byen. Derudover koordineres der løbende i dialog og med tiltag fra privat ejer/e af f.eks. centralt beliggende grund/e og ejendomme i forhold til at kunne anvende og påvise investor interesse. Øvrig offentlig Kommunen håber at kunne styrke udviklingen i byen til fordel for både fastboende og turister med sit engagement og sine opfølgende ansøgninger og indsats over for f.eks. private fonde, særskilt afsatte midler til bygningsfornyelsen i Skærbæk samt at sprede især optimisme og tiltro og vilje til private investeringer i flere arbejdspladser inden for service og turisme m.v.

22 5. Organisation Intern kommunal organisation Områdefornyelsen er til daglig forankret i afdelingen EJENDOMME PLAN DRIFT. Forvaltningen fungerer som sekretariat med bistand fra eksterne konsulenter. Områdefornyelsen er en tværsektoriel indsats, hvorfor der er nedsat en intern kommunal projektgruppe med deltagelse fra Teknik & Miljø ved f.eks. Natur og Grønne områder, Vejafdelingen samt Social- og Sundhed, som aktive bidragsydere og interne, faglige koordinatorer på deres felter - både før og under gennemførelsen, så der sikres en god sammenhæng med øvrige prioriterede forvaltningsindsatser. Alle forvaltninger har allerede i program-fasen været repræsenteret og deltaget aktivt i temamøder og afsluttende borgermøde. 21 Ekstern organisation og følgegruppen Gennemførelsen er således allerede forankret både i kommune såvel som i borgernes bevidsthed hos forvaltningerne i forhold til at have deltaget i projektudviklingen og derfor kan have lettere ved at overtage både bygherrefunktion og drift og hos de aktive borgere i forhold til hvem, der er byens kontaktperson/er i kommunen og hvad er rammer og forventninger. I lighed med den interne kommunale projekt-følgegruppe nedsættes der en ekstern borgerfølgegruppe, der kan mødes efter behov og kvalitetssikre eller kurssikre områdefornyelsen løbende. Der planlægges møder ca. hvert 3. måned i følgegruppen, der består af repræsentanter for alle aktivitetsgrupper til gensidig orientering og eventuelle drøftelser af kursændringer og budgetomlægninger, hvis der indtræffer uforudsete begivenheder og forandringer.

23 22 Programmet er udarbejdet sidst i Har du lyst til at vide mere eller bidrage, så kontakt eller se

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

FORSLAG SUNDS BYEN VED SØEN PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE

FORSLAG SUNDS BYEN VED SØEN PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE FORSLAG SUNDS BYEN VED SØEN PROGRAM FOR MAJ 2014 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Områdebeskrivelse 4 Områdets afgrænsning - herunder bebyggelse m.v. 4 Vision og overordnet planlægning 6 2. Indsatsområder

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen

Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen / billedet: Slet det uværende e, Klik på onet midt på siden. et billede, g derefter t bagerst, t markere, højreklik lg Send Bagerst. Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen En strategi for

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 Dagsorden Velkomst v. Jørgen Christensen Status for områdefornyelsen Præsentation af indsatsområderne

Læs mere

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Program for borgerworkshop den 9. april 11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet 11.05

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Kategori By Nedslidte byområder i mindre byer Øster Tørslev, Randers Kommune Randers Kommune, Januar 2011 Indhold Indledning... Områdefornyelsens

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen Emne 1: Myndighedsopgaver på tværs - selvbetjeningsløsninger Selvbetjeningsløsninger medvirker til at gøre myndighedsområdet meget stift og ikke dynamisk, idet enhver henvendelse, anmeldelse, ansøgning

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Velkommen til information om Byfonden

Velkommen til information om Byfonden Tøndermarsk Initiativet Velkommen til information om Byfonden Kiersgaard 6. januar 2017 09-01-2017 www.toender.dk 1 Program Velkomst og nyt v/ Karsten Jensen Intro og baggrund for indsatsen Hvad betyder

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere