Samlet høringssvar vedr. skolereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet høringssvar vedr. skolereform"

Transkript

1 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de gældende regler på området. Fra høringsmødet: Egeskovskolens Lokal MED: OK med afmålt buskørsel i forhold til Helt OK frivillig lektiecafe. God idé ellers vil det være en økonomisk Unødvendig belastning. Det er vigtigt, at de børn der går på skolen og ikke kan blive transporteret hjem, ikke forstyrrer de elever der skal modtage undervisning. God idé, men der er en udfordring i forhold til tilsynsforpligtigelsen, da de børn der skal hjem med bus ikke kan komme hjem, når de har fri. Denne tilsynsforpligtigelse er en ekstra opgave for skolen. Det er vigtigt, at de børn der ikke vælger lektiehjælp eller klub har pædagogisk personale omkring sig. Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Så længe der er valgfrihed om deltagelse i lektiehjælp, bør der også være hjemtransport til de elever der vælger fra. Herudover bør skolen godtgøres merudgifter for det nødvendige tilsyn med store elever eller forhøjet normering i SFO som følge af ordningen. Hammershøj Skoles bestyrelse og MED: Tilslutning til initiativet med lektiecafé 2 timer om ugen. Det bør være en forældrekompetence at træffe beslutning om hvorvidt det enkelte barn skal deltage i lektiecafé. Hvis forældre/elever fravælger lektiecafé kan det efter vores mening ikke være et krav at skolebuskørslen tilrettelægges, således at de kan komme hjem fra skolen umiddelbart efter obligatorisk undervisning. Tværtimod kunne det netop være et incitament til større tilslutning. Hvis lektiecafé alligevel fravælges er det dog vigtigt at børnene ikke overlades alene, men med personale omkring sig indtil hjemtransport. Forvaltningens bemærkninger: Flere skoler gør opmærksom på tilsyn forpligtelsen. Skolen skal etablere det nødvendige tilsyn - ikke et pædagogisk tilbud. Konklusion: Beslutningen fastholdes. Børn der ikke vælger lektiehjælp skal have mulighed for at vælge klubtilbud, når de får skemafri. Ovenstående kræver ressourcer, men ellers er holdningen at så længe der er valgfrihed m.h.t. lektiehjælp bør der også være hjemtransport for de elever, der ikke vælger lektiehjælp. Det er vigtigt at pointerer om det er et forældrevalg eller et børnevalg at vælge/fravælge lektiehjælp. Møldrup Skoles bestyrelse og MED: Forslag: Der skal laves ordentlige pasningsordninger til de elever, der ikke skal have lektielæsning. Der er en udgift for skolen så længe der ikke er obligatorisk lektiehjælp. Møllehøjskolens bestyrelse og MED: Det bør afklares, hvordan der skal sikres børnepasning til de børn, der ikke vælger lektielæsning. Rosenvængets Skoles bestyrelse og MED: Skolebestyrelsen og MED. udvalget ønsker at henlede opmærksomheden på, at eleverne på Rosenvængets Skole benytter særlig tilrettelagt taxakørsel. Rødkærsbro Skoles MED: Vi finder det problematisk, at elever, som ikke ønsker lektielæsning, skal opholde sig i skole/sfo, når de

2 2 andre elever skal lave lektier. Skals Skoles bestyrelse: Beslutningen er forståelig ud fra et økonomisk perspektiv, men den er en udfordring i forhold til tilsynsforpligtelsen. De børn, der ikke vælger at gå til lektielæsning, skal opholde sig på skolen, indtil der tilbydes hjemkørsel. Tilsynet er en ekstra opgave for skolen, og det er en opgave, der ikke tildeles ressourcer til. Det bør sikres, at børn, der ikke tager mod tilbuddet om lektiecafé, ikke forstyrrer de børn, der er optaget af undervisning. Kan børn, der har fravalgt lektielæsningen, i stedet opsøge SFO, SFO-klub eller ungdomsklub uden at skulle betale for denne service? Skals Skoles MED: Denne beslutning kan spille ind på arbejdsvilkårene, idet der skal være et personale til at stå for tilsynet, mens nogle elever venter på hjemkørsel. Elever, der ikke deltager i lektielæsningen, må ikke forstyrre undervisningen. Derfor er et tilpas og afvejet tilsyn nødvendigt. Har alle elever, der fravælger lektietilbuddet ret til at gå i SFO? Ulbjerg Fællesbestyrelse og MED: God idé, men der er en udfordring i forhold til tilsynsforpligtigelsen, da de børn der skal hjem med bus ikke kan komme hjem, når de har fri. Denne tilsynsforpligtigelse er en ekstra opgave for skolen. Klub5Kantens bestyrelse og MED: Børn der ikke modtager lektiehjælp, skal have mulighed for at tilvælge klubtilbuddet når de får skemafri Det vil være nødvendigt at de børn som ikke tilvælger lektiehjælp eller klub har pædagogisk personale omkring sig frem til hjemtransport.. Klub Xs bestyrelse og MED: Børn der ikke modtager lektiehjælp, skal have mulighed for at tilvælge klubtilbuddet når de får skemafri. Det vil være nødvendigt at de børn som ikke tilvælger lektiehjælp eller klub har pædagogisk personale omkring sig. Viborg Lærerkreds: Viborg Lærerkreds anbefaler forslaget, men

3 3 gør opmærksom på, at der skal etableres ordentlige pasningsordninger for de børn, der ikke ønsker lektielæsning, og som skal vente på bus, således de ikke bliver årsag til uro og er til gene for både undervisningen/lektielæsningen og personalet. BUPL: Skolen har fortsat tilsynsforpligtigelsen med de elever der ikke i overgangsfasen ønsker lektiehjælp og som er afhængig af hjemtransport med skolebus. BUPL foreslår, at der etableres et pædagogisk tilbud til disse børn, og at det bl.a. varetaget af pædagoger som det allerede er nævnt i BUPL s Overenskomst: Pædagogerne (skoleassistenter) vil eksempelvis kunne anvendes til beskæftigelse af elever umiddelbart før og efter skoletid, beskæftigelse af elever i fri- og mellemtimer og frikvarterer. 2. Muligheden for fransk eller andet fremmedsprog kan tilbydes i pakken af valgfag fra 7. klasse. Afvigelser her fra kan ske ved oprettelse af særlige sprog- og internationale linjer. Fra høringsmødet: Helt OK. Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Se fælles høringssvar. Forvaltningens bemærkninger: Ingen Vigtigt at der oprettes undervisning på ungdomsuddannelserne fx fortsætterfransk og begyndertysk. Opfordres til at det er muligt at samarbejde mellem skolerne omkring sproghold. Rigtig god ide - også mulighed for andre sprog end hidtil Vigtigt at der er tale om KAN - kan være vanskeligt for de mindre skoler at tilbyde bredt Hammershøj Skoles bestyrelse: Tilslutning til initiativet generelt. Dog bør man være opmærksom på, at der her kan være forskel på udbudsmulighederne fra mindre til større skoler, idet større skoler alt andet lige har mulighed for at sammensætte en bredere kompetence profil på lærerne. Bestyrelsen opfordrer til, at der ses på mulighederne for tværfagligt samarbejder skolerne imellem eller digitaliseret undervisning fx via webkonferencer el.lign. Hammershøj Skoles MED: MED-udvalget er i tvivl om, hvad høringsspørgsmålet indeholder? Møldrup Skoles bestyrelse og MED: Så længe der står KAN er det ok. Idéen er god, men den er ikke i overensstemmelse den økonomiske virkelighed på vores skole. Der er vigtigt, at lokale skoler beslutter lokale tiltag, da det skal gå hånd i hånd med skolernes økonomiske virkelighed. Det er dyrt, hvis der oprettes hold med 3-4 elever, ligesom der ikke nødvendigvis er de lærerkompetencer til at løfte opgaven i fransk eller andre fremmedsprog. Rosenvængets skoles bestyrelse og MED: Skolebestyrelsen og MED udvalget har ikke yderligere at tilføje. Skals Skoles bestyrelse: Fin beslutning at henlægge denne sprogundervisning til valgfagsblokken. Vigtigt at de mindre skoler Konklusion: Beslutningen fastholdes.

4 4 kan vælge ikke at tilbyde det/de ekstra sprog. Der kan dog samarbejdes på tværs af skolerne om dette tilbud, så holdene får en acceptabel størrelse samt at der kan skaffes underviser. Sødalskolens bestyrelse og MED: Dyr løsning for skoler med få spor i udskolingen, da vi kan risikere at have meget få elever på et hold. Muligheden bør derfor være valgfri. 3. Det undersøges, hvorvidt kravet om øget bevægelse i løbet af skoledagen i givet fald medfører øget brug af de selvejende og kommunale idrætsfaciliteter. Fra høringsmødet: Egeskovskolens Lokal MED: Det forventes at der gøres brug af Forvaltningens bemærkninger: God idé, skolerne bør kompenseres økonomisk, idet der idrætsfaciliteter i dagligdagen, så initiativet hilses velkommen. Skal evalueres efter ½ år med henblik på er vidt forskellige forhold til adgang eksempelvis til skoleåret 2015/2016 Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Se fælles høringssvar. haller. Der skal kigges med økonomiske briller, da det kan give uhensigtsmæssigheder for den enkelte skole grundet de store forskelle i adgang. Houlkærskolens Lokal MED: Krav om gennemsnitlig 45 min. bevægelse om dagen. Vi ønsker mulighederne undersøgt og tilbagemelding på, hvad der fremover er muligt, og hvad det koster. Konklusion: Beslutningen fastholdes. Nogle klubber har faciliteter til rådighed til øget idræt og bevægelse. Klubberne kan i høj grad tilbyde idræt og bevægelse Vigtigt at sikre, at de enkelte skoler har de nødvendige faciliteter inde og ude. Vigtigt med mulighed for fleksibelt anvendelse heraf indenfor tidsrummet kl Ønsker, at adgang til svømmehaller tænkes ind. Der skal kigges på skoler uden egen hal eller umiddelbar adgang til hal. Skolerne skal have mulighed for at ansætte fuldtids idrætspersonale således at idrætsfaciliteterne kan anvendes optimalt. Møldrup Skoles bestyrelse og MED: Det vil der højst sandsynligvis være. Vil det også betyde en øget kommunal udgift? Nordre Skoles bestyrelse og MED: God idé. Skolerne bør kompenseres økonomiske, idet der er vidt forskellige forhold til adgang til eksempelvis haller. Rosenvængets skoles bestyrelse og MED: Skolebestyrelsen og MED udvalget tilslutter sig dette forhold, men finder det vigtigt at fremhæve at reformen lægger op til mere alternative tanker vedr. bevægelse end i idrætsfaciliteter. Skals Skoles bestyrelse: Det vil være godt at give skolerne i kommunen øget adgang til haller og idrætsfaciliteter generelt set. De fysiske rammer for bevægelse på og omkring skolerne er vidt forskellige, og mindst 45 minutters bevægelse dagligt til alle skolens elever er et krævende tiltag især hvis begrebet bevægelse skal tages alvorligt. Skals Skoles MED: Skolernes fysiske rammer er vidt forskellige.

5 5 Skolerne skal have fuld rådighed over hallerne i skoletiden. Der skal kigges på forskelligheden for de enkelte skolers mulighed for adgang til haller. Lige vilkår, da adgangen til dette er forskelligt. Skolerne låner gratis ud til andre brugere, men skal med nuværende ordning afregne hos andre, hvilket ikke er lige vilkår. Tænkes udgifter ind her. Bør være alle kommunale tilbud; eksempelvis ridehal. Der vil derfor være brug for adgang til de kommunale idrætsfaciliteter, herunder udvidet brug af Skals-Hallen. Søndre Skoles bestyrelse: SB håber den nye skolereform resulterer i mere brug af de kommunale idrætsfaciliteter til gavn for vores børns/elevers sundhed. Ulbjerg Fællesbestyrelse og MED: Vigtigt med mulighed for fleksibelt anvendelse af halfaciliteter indenfor tidsrummet kl Ungdomsskolens bestyrelse og MED: God ide ungdomsskolen tænker dog, at vi i de fleste tilfælde finder alternative miljøer til aktivitet. Klub5Kantens bestyrelse og MED: Vi gør opmærksom på at nogle klubber også har faciliteter der kan benyttes til aktivitet med øget idræt og bevægelse. Idræt og bevægelse bør i stor grad også være en udendørs aktivitet, da der er mange muligheder for idræt ude i det fri. Der er store udendørs arealer i sport og idrætsforeninger der ikke benyttes i dagtimerne. Med udvalget gør opmærksom på at klubberne i høj grad også kan tilbyde idræt og bevægelse ind i skoletiden. Tilslutter sig MED udvalgets bemærkninger. Klub Xs bestyrelse og MED: Vi gør opmærksom på at nogle klubber også har faciliteter der kan benyttes til aktivitet med øget idræt og bevægelse. Idræt og bevægelse bør i stor grad også være en udendørs aktivitet, da der er mange muligheder for idræt ude i det fri. Der er store udendørs arealer i sport og idrætsforeninger der ikke benyttes i dagtimerne. Med udvalget gør opmærksom på at klubberne i høj grad også kan tilbyde idræt og bevægelse ind i skoletiden. Tilslutter sig MED udvalgets bemærkninger. BUPL: Hvis kravet om øget bevægelse i løbet af skoledagen bl.a. kan tilgodeses ved øget brug af de selvejende og kommunale idrætsfaciliteter forslår BUPL, at SFOens personale også står for aktiviteter så som motion og bevægelse. Vi ser det som en fordel, at

6 6 nogle af disse aktiviteter kan flyttes til om formiddagen med bedre mulighed for at gøre brug af de selvejende og kommunale idrætsfaciliteter. 4. Angående konfirmationsforberedende undervisning, så er det forsat Byrådets beslutning, der følges. (Byrådets beslutning af 23. maj 2012, sag nr. 129). Fra høringsmødet: Helt Ok Kan gøres en del af den understøttende undervisning, dog opmærksomhed på, at en del ikke vælger konfirmationsforberedelse Enighed omkring placering uden for skoletiden. Hele temadage placeres uden for de 200 skoledage Fint inden for skoletiden Opfordring til at den lægges uden for skoletiden Byrådet opfordres til at revurdere beslutningen og konsekvenser omkring lange dage og ekstra hjemtransport tages med. Det bør placeres uden for skoletiden, da det ellers bliver lang skoletid efterfølgende og der skal betales tillæg til lærer Det er vigtigt at der tages en kommunal beslutning om det, da det ikke findes rimeligt, at det er op til skolen at løse problemet efterfølgende og være nødsaget til at gå ud over vanlig tid for at leve op til timetallet Opmærksom på, at præmissen hvorpå beslutningen er taget, har ændret sig med den nye reform Hvis timerne skal ligge inden for skoletiden, må det gerne ligge sidst på dagen - forældre fra SS Egeskovskolens bestyrelse: Vi mener, at konfirmationsforberedelsen fortsat skal ligge indenfor den almindelige skoletid. Vi ser ikke adskillelsen mellem kirke og stat som et vægtigt argument mod at placere konfirmationsforberedelsen indenfor skoletiden. Samme argumentation måtte jo så gøre sig gældende mht juleferie og påskeferie, og vi ser ikke ønsket om at placere konfirmationsforberedelsen udenfor skoletiden, blive ledsaget af et ønske om at sløjfe juleferie og påskeferie pga deres relation til religion, så vi anser argumentet som helhjertet, men snarere konstrueret til lejligheden. Vi ser også præsters tilgang til religion og etik generelt som et supplement til lærernes ditto præster kan brænde igennem på en anden måde i livets grundlæggende spørgsmål end lærere har mulighed for i undervisningen. Derfor er konfirmationsforberedelsen en vigitg ingrediens i uddannelsen af hele mennesker. Egeskovskolens Lokal MED: Det bemærkes at der i år 2 med reformen vil være elever med 37 timer á 60 min pr. uge. Der opfordres til at Konfirmationsforberedelse placeres udenfor skoletiden. Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Konfirmationsforberedelsen udgør ikke en del af elevernes 33 / 35 undervisningstimer. Såfremt konfirmationsforbe-redelsen placeres inden kl. 15, vil eleverne få andre dage med undervisning til kl. 16 eller 17, med deraf følgende behov for ekstra hjemtransport. Derfor er det nødvendigt at Byrådets beslutning genovervejes og konsekvenserne heraf indgå i den samlede beslutning. Hammershøj Skoles bestyrelse: Det er bestyrelsens holdning, at skoleskemaet ikke nødvendigvis skal tilpasses efter konfirmationsforberedelse, men at det bør tilrettelægges i tæt samarbejde mellem præsten og skolen. Hammershøj Skoles MED: Konfirmandundervisningen, som tilrettelægges gennem dialog, er at foretrække. Houlkærskolens Lokal MED: I forhold til den Forvaltningens bemærkninger: Konfirmationsundervisningen skal placeres i tidsrummet kl Der vil således være 40 timer/uge til rådighed til at placere 37 timer. Konklusion: Beslutningen fastholdes.

7 7 konfirmationsforberedende undervisning ønsker vi, at det fortsat aftales direkte mellem skole og sogn (præst). Minikonfirmandundervisningen kan ligge i et ½ år som understøttende undervisning. Møldrup Skoles bestyrelse og MED: Konfirmationsforberedelsen skal placeres uden for skolens normale skema. Overlund Skoles bestyrelse og MED: Overlund Skoles bestyrelse og MED udvalg ønsker, at kompetencen til at fastlægge placeringen af konfirmationsforberedende undervisning ligger hos skolebestyrelsen. Rosenvængets skoles bestyrelse og MED: Skolebestyrelsen og MED udvalget tilslutter sig dette forhold. Skals Skoles bestyrelse: Den åbne skole er beskrevet i følgende: Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. Det bør derfor overvejes at lade konfirmationsforberedelsen være en del af den understøttende undervisning på 7. årgang, men der skal i givet fald være et alternativt undervisningstilbud til de elever, der ikke går til konfirmationsforberedelse. Folkekirken er også en del af det omgivende samfund, hvorfor det bliver en mulighed at gennemføre den konfirmationsforberedende undervisning i skoletiden. Byrådets beslutning fra 2012 bygger på, at der etableres lokale aftaler om placeringen af konfirmationsforberedelsen, men rent praktisk skal placeringen også lade sig gøre i forhold til de nye og længere skoledage. Skals Skoles MED: Konfirmationsforberedelsen skal, jf. den nuværende lovgivning, placeres inden for skoletiden. Dette er indtil nu defineret med afslutning senest kl Skoledagen for udskolingen, årgang, kommer til at kollidere hermed. Dette forhold kan lokale aftaler ikke løse, hvorfor der bør laves ny lovgivning på dette område. Alternativet kunne være, at konfirmationsforberedelsen bliver en del af den understøttende undervisning alternativt valgfagsblokken men ikke alle elever er nødvendigvis omfattet af konfirmationsforberedelsen.

8 8 Sødalskolens bestyrelse og MED: Konfirmationsforberedelse bør placeres uden for almindelig skoletid efter aftale med den lokale præst. Søndre Skoles bestyrelse: Byrådet bør finde en fælles løsning for alle kommunens skoler, der tager hensyn til: - elever der ikke skal deltage i konfirmationsforberedelsen, - hjemkørsel med skolebusser, - samt en sikring af at skolernes undervisning gennemføres tidligst muligt på dagen, hvor eleverne er udhvilede og derfor sikres det bedste faglige udbytte. - Viborg Lærerkreds: Viborg Lærerkreds anbefaler, at byrådets beslutning vurderes i forhold til skolereformens krav om en betydelig længere skoledag for eleverne. 5. Der gives mulighed for, at den enkelte skole kan tilbyde valgfag i op til 3 årige forløb. Fra høringsmødet: Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Se fælles høringssvar. God idé Forvaltningens bemærkninger: Ingen Super - bred enighed Mulighed for brug af pædagoger mere i nogle valgfag fx håndværk og design Generel tilfredshed Hammershøj Skoles bestyrelse: Tilslutning. Bestyrelsen opfordrer desuden til, at der ses på mulighederne for tværfagligt samarbejder skolerne imellem. Houlkærskolens Lokal MED: Ja tak til valgfag i 3.årig forløb. Konklusion: Beslutningen fastholdes. Rosenvængets skoles bestyrelse og MED: Skolebestyrelsen og MED udvalget tilslutter sig dette forhold. Skals Skoles bestyrelse: God beslutning at etablere valgfagsforløb. Søndre Skoles bestyrelse: God ide! Valgfagene skal kunne baseres på de kommunale idrætsfaciliteter i lokalområdet. Eksempelvis valgfag i hestesport, fodbold, skydning osv. Klub5Kantens bestyrelse og MED:

9 9 I valgfag vil det være en oplagt mulighed for at benytte pædagogernes kompetencer jvf. kompetencebank. Eks. i håndværk og design, hvor pædagogerne forestår forløbet eller indgår med understøttende funktioner I f.eks projekter vil det være en oplagt mulighed at pædagogerne inddrages.jvf. kompetencebank Klub Xs bestyrelse og MED: I valgfag vil det være en oplagt mulighed for at benytte pædagogernes kompetencer jvf. kompetencebank.eks. i håndværk og design, hvor pædagogerne forestår forløbet eller indgår med understøttende funktioner. I f.eks projekter vil det være en oplagt mulighed at pædagogerne inddrages.jvf. kompetencebank. 6. Antallet af skoledage sættes til 200 og forvaltningen får fortsat kompetencen til at fastlægge ferieplan for skolerne. Fra høringsmødet: Helt OK Skolen har et ønske om selv at måtte planlægge ferie for lærere og elever - skolen som helhed. - spændende med denne tanke( fra Stoholm), men det er udmærket at starte op med 200 dage i det kommende skoleår, men det vil være en mulighed at se på andre muligheder. Det er en spændende tankegang at se på en mulighed for at ændre på ferietidspunkt: Juleferie, påskeferie og uge 7. Revideres om et år. Ok at forvaltningen fastsætter ferieplan, bør sendes i høring, men med plads til individuelle ønsker og Egeskovskolens bestyrelse: Vi ønsker, at ferieplanen i højere grad kan tilpasses lokale forhold, så den enkelte skole har mulighed for at fravige standardferieperioderne i kommunen. På Egeskovskolen har vi i mange år ønsket at kunne synkronisere vores ferie med sommerferien på byens store arbejdsplads, Grundfos. Især for SFO ser vi et stort ressourcespild og dårlig service i at kommunens ferie typisk er i ugerne , mens Grundfos-ferien er i For dette betyder, at vi har åbent en uge mens der stort set ingen børn er i uge 31, mens pasningsbehovet i uge 28 ikke kan dækkes pga tvangsferie. Egeskovskolens Lokal MED: Der ønskes en øget fleksibilitet ved, at der er flere skoledage i året fx 210. Med flere skoledage opnås kortere dage for eleverne. Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Se fælles høringssvar. Hammershøj Skoles bestyrelse: Tilslutning. Dog bør ferieplanen offentliggøres i god tid og sendes i høring. Bestyrelsen ønsker desuden at skolerne får en vis valgfrihed i fx op til 2 skoledage. Antallet af skoledage bør også overvejes evt. kunne antallet af Forvaltningens bemærkninger: Ministeriet har i et svar på spørgsmålet konstateret, at skoleåret forbliver på 200 skoledage. Konklusion: Beslutningen fastholdes.

10 10 hensyn. Ferieplaner bør kunne tilpasses lokale forhold. Antallet af skoledage bør kunne sættes højere. Anbefaler, at det sikres, at klubberne har ressourcer til at dække ind på skolefrie dage. Enig og det er vigtigt, at der sikres klubtilbud, når skolen er lukket og forældre er på arbejde. skoledage øges mod at få færre timer per dag. Pasningstilbud bør sikres i de uger, hvor skolen er lukket i lighed med nuværende tilbud. Hammershøj Skoles MED: Fælles skolevæsen med fælles ferieregler tilslutter vi os også. MED ønsker desuden at skolerne får en vis valgfrihed i fx op til 2 skoledage. Houlkærskolens bestyrelse: Vi ønsker, at det hedder minimum 200 skoledage Houlkærskolens Lokal MED: God ide med en fastlagt ferieplan. Ønske om, at den enkelte skole har mulighed for at indsende ønske om ændring af antallet af skoledage. Møllehøjskolens bestyrelse og MED: MED-udvalget:Det bør overvejes om ikke det er mere hensigtsmæssigt at fordele elevernes skoletimer over flere uger. Det vil give eleverne en kortere daglig skoledag, og knap så kompakt en skoleuge, hvis man udvider antallet af skoledage til f.eks. 215 skoledage. Det vil samtidig betyde, at det daglige arbejdspres på personalet ikke vil være blive så stort. Det kan være med til at fremme kvaliteten i arbejdet, og nedbringe stress og sygefravær. Skolebestyrelsen: Anbefaler ikke en så stor udvidelse af antal skoledage. Et omfang svarende til f.eks. de tre dage op til påske kunne være rimeligt. Skals Skoles bestyrelse: Fint at elevernes overordnede ramme for skolegangen kommer ude fra, herunder en samlet ferieplan for skolerne forudsat at ferieplanen også fremover sendes i høring. Det virker omvendt godt, at den enkelte skole kan planlægge arbejdstiden for pædagoger og lærere i tæt samarbejde med disse faggrupper. Det er vigtigt med solide SFO- og klubtilbud på de dage, der ikke er skoledage for eleverne. Skals Skoles MED: Fin beslutning. Det bemærkes i den anledning, at den enkelte skole beslutter og placerer antallet af arbejdsdage for lærere og pædagoger. Dette sker selvsagt i samarbejde med de ansatte og vil give forskellige arbejdsforhold skolerne imellem. Vestervang Skoles MED: Vi ønsker ikke nogen øvre grænse på 200 skoledage.

11 11 Klub5Kantens bestyrelse og MED: Klubberne har p.t 48 åbningsuger. Lukket i 3 uger i sommerferien, lukket ml. jul og nytår, 3 dage op til påske. Vi anbefaler at der sikres ressourcer til at klubberne kan have et pædagogisk tilbud i de uger, hvor skolen er lukket. Det er en stor tryghed for forældre at der sikres et klubtilbud til børnene i de uger hvor skolen er lukket og forældrene er på arbejde. Klub Xs bestyrelse og MED: Klubberne har p.t 48 åbningsuger. Lukket i 3 uger i sommerferien, lukket ml. jul og nytår, 3 dage op til påske. Vi anbefaler at der sikres ressourcer til at klubberne kan have et pædagogisk tilbud i de uger, hvor skolen er lukket. Det er en stor tryghed for forældre at der sikres et klubtilbud til børnene i de uger hvor skolen er lukket og forældrene er på arbejde Viborg Lærerkreds: Viborg Lærerkreds anbefaler forslaget, men det bør indgå i overvejelserne på lidt længere sigt at udvide antallet af skoledage og dermed fordele elevernes undervisningstimer over flere uger. BUPL: Vedrørende åbningstid i SFO. Antallet af skoledage sættes til 200 svarende til 40 uger om året. Herfra går ca. 2 uger til søgnehelligdage samt fastsatte lukkedage som udgør 3 uger. Der er herefter 7 uger tilbage, hvor SFO en skal regne med at have åben hele dagen. Det er derfor vigtigt, at der i den fremtidige ressourcetildeling til SFOerne også indtænkes ressourcer til at holde heldagsåbent fra Desuden skal der indtænkes ressourcer således, at SFO klubberne (SFO II) samt de almindelige klubber har et pædagogisk tilbud i skolernes ferie/lukke perioder. 7. Der udarbejdes i samarbejde med Kultur, Service og Events beskrivelse af Viborg Kulturelle læringscenter og de økonomiske vilkår herfor. Dette med henblik på iværksættelse den 1. august Fra høringsmødet: Ansøgningerne bør være elevbaseret og ikke klassebaseret. Egeskovskolens Lokal MED: Der bør i denne sammenhæng også tænkes på lokalområderne byerne i Viborgs opland. Forvaltningens bemærkninger: Ingen Er glad for muligheden for, at der for enkelte elever kan søges dispensation Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Se fælles høringssvar. Hammershøj Skole bestyrelse og MED: Spændende tiltag, men det bør ikke belaste skolebudgettet, hvilket vil skævvride Konklusion: Beslutningen fastholdes.

12 12 Det skal være en enkelt måde, hvorpå der søges dispensation. Specialklasser bør følge almenskolens timetal. Det er kommunen, der har specialklasser. Det bør derfor være en kommunal beslutning i samarbejde med specialafdelingerne. Det er vigtigt, at indtænke pædagoger for de børn, der evt. får en kortere skoledag. udnyttelsesmulighederne afhængig af skolens placering (centralt vs. i udkantsområderne). Alternativt bør der tænkes i mobile løsninger eller udnyttelse af klubfaciliteter. Houlkærskolens bestyrelse: Hvis ikke det fragår den samlede sum til skoleområdet, kan vi tilslutte os forslaget. Houlkærskolens Lokal MED: God ide med kulturelle tilbud, hvis ikke pengene skal tages fra skolernes budget. Fint med et katalog, vi kan benytte os af - blot det ikke påvirker skolens økonomiske tildeling. Møldrup Skoles bestyrelse og MED: Ingen bemærkninger. Bemærk dog aktiviteter der foregår i Viborg by betyder transportudgift for oplandsskolerne. Møllehøjskolens bestyrelse og MED: Lyder som et godt tiltag, men økonomien bør undersøges grundigt og ikke finansieres af nuværende midler. Nordre Skoles bestyrelse og MED: God idé, Viborg Kommune har længe savnet en skoletjeneste. Rosenvængets skoles bestyrelse og MED: Skolebestyrelsen og MED udvalget tilslutter sig og finder det vigtigt at der i beskrivelserne også indgår overvejelser for børn og unge med omfattende handicap. Skals Skoles bestyrelse: Fin beslutning med en database over alle de kultur- og fritids-tilbud der findes i Viborg Kommune en slags Skoletjeneste. Der vil være et ekstra gode, hvis midlerne til oprettelse og drift af denne tjeneste tilføres ude fra. Rammen for det kommunale skolevæsen er særdeles stram, og det er tvivlsomt, om man kan blive ved med at øge udgiftssiden. Ulbjerg Fællesbestyrelse og MED: Aktiviteter bør i høj grad være mobile således at forstå, at læringscentrets tilbud kan indgå i lokale læringsforløb med udgangspunkt i nærmiljøets muligheder. Ungdomsskolens bestyrelse og MED: En rigtig spændende ide, der er med til i fuldt omfang at opfylde intentionerne i skolereformen.

13 13 Klub5Kantens bestyrelse og MED: Ingen kommentarer. Gør opmærksom på at det vil være oplagt at klubbernes faciliteter og materialer også tænkes ind i vikår. F.eks musikrum, spejlsal. Det betyder at kulturelle tilbud også kan ligge i yderdistrikter Klub Xs bestyrelse og MED: Ingen kommentarer. Gør opmærksom på at det vil være oplagt at klubbernes faciliteter og materialer også tænkes ind i vikår. F.eks musikrum, spejlsal. Det betyder at kulturelle tilbud også kan ligge i yderdistrikter. 8. Lovens mulighed for dispensation af skoledagens længde i specialklasser med mere, kun vil kunne udnyttes efter konkret ansøgning fra de berørte bestyrelser. Fra høringsmødet: Ansøgningerne bør være elevbaseret og ikke klassebaseret. Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Se fælles høringssvar. Forvaltningens bemærkninger: Ingen Er glad for muligheden for, at der for enkelte elever kan søges dispensation Det skal være en enkelt måde, hvorpå der søges dispensation. Specialklasser bør følge almenskolens timetal. Det er kommunen, der har specialklasser. Det bør derfor være en kommunal beslutning i samarbejde med specialafdelingerne. Det er vigtigt, at indtænke pædagoger for de børn, der evt. får en kortere skoledag. Hammershøj Skoles bestyrelse: Umiddelbar tilslutning, men da specialklasser er et kommunalt tilbud bør det være en kommunal beslutning i samarbejde med specialafdelingerne. Hammershøj Skoles MED: Det lyder fornuftigt at de bestyrelser som har føling med specialklasserne også foretager vurderinger af hvor lang børnenes dag skal være. Møllehøjskolens bestyrelse og MED: Det er vigtigt, at det bliver den enkelte skole, der ud fra pædagogiske overvejelser får adgang til for at udnytte muligheden for at lave en kortere skoledag mod til gengæld at have flere voksne omkring børnene i timerne. Det kan bl.a. være med til at fremme inklusionen og styrke kvaliteten af undervisningen gennem øget mulighed for undervisningsdifferentiering og faglig støtte. Nordre Skoles bestyrelse: Ansøgningerne bør være elevbaseret og ikke klassebaseret. Nordre Skoles MED: Ansøgningerne bør være elevbaseret og ikke klassebaseret. Det bør være en ansøgning fra den enkelte skoleleder og ikke skolebestyrelsen. Konklusion: Beslutningen fastholdes.

14 14 Rosenvængets skoles bestyrelse og MED: Skolebestyrelsen og MED udvalget tilslutter sig at lovens mulighed for dispensation af skoledagens længde kan tages i brug via ansøgning fra skolebestyrelsen. Det kan evt. være aktuelt for enkelt elever på Rosenvængets skole. Skals Skoles bestyrelse: Det er godt, at der kan opnås dispensation omkring skoledagens længde for specialklasser efter ansøgning. Der bakkes op om det synspunkt, at ansøgningen bør være elevbaseret og ikke klassebaseret. Specialklasser skal, som udgangspunkt, følge almenskolens timetal for klasserne. Klub5Kantens bestyrelse og MED: MED udvalget : Det vil her være vigtigt at kigge på at klub pædagogerne vil kunne tilbyde en pædagogisk indsats for de børn der har en kortere skoledag. Forældrene understreger, at det er vigtigt at børn med en kortere skoledag er omgivet af pædagogisk personale. Det skaber tryghed. Klub Xs bestyrelse og MED: Det vil her være vigtigt at kigge på at klub pædagogerne vil kunne tilbyde en pædagogisk indsats for de børn der har en kortere skoledag. Forældrene understreger, at det er vigtigt at børn med en kortere skoledag er omgivet af pædagogisk personale. Det skaber tryghed. Viborg Lærerkreds: Viborg Lærerkreds anerkender, at en dispensation jf. 16 b beror på en politisk godkendelse af en ansøgning fra en skole, men vi opfordrer i den forbindelse til, at godkendelsesproceduren bliver enkel og hurtig og afspejler tillid til, at skolens ledelse og personale har de bedste forudsætningerne for at vurdere, hvad der giver den bedste dagligdag for eleverne. Loven angiver klart, at sigtet skal være yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering, og det er vores opfattelse, at det kan være en god løsning at nedskalere tiden til understøttende undervisning og samtidig øge antallet af timer med to voksne i klassen. FOA: Det bør være op til den enkelte skole selv at vurdere

15 15 skoledagens længde i specialklasser ud fra lokale forhold. 9. Der udarbejdes en samlet beskrivelse (plan, indhold mv.) for kompetenceudvikling i forbindelse med skolereformen. Fra høringsmødet: Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Se fælles høringssvar. Den har vi brug for snart. Vigtigt med kompetenceudvikling, men også vigtigt at der dækkes når personalet er væk. Vigtigt at kompetenceudviklingen tænkes sammen med dialogbaseret aftalestyring, forældreansvar, elevtrivsel. Hammershøj Skoles bestyrelse og MED: Tilslutning, dog vil der være forskellige behov på forskellige skoler i forhold til kompetenceudvikling og fleksibilitet. Mængden af tilførte ressourcer til kompetenceudvikling vil være afgørende for skolereformens succes. Forvaltningens bemærkninger: Det er vigtigt at planen givere mulighed for et lokalt råderum Konklusion: Beslutningen fastholdes. Sættes i system - aktionslæring en mulighed. Stor decentral kompetence omkring fordeling af midler til kompetenceudvikling. Vigtigt med råderum decentralt m.h.t. behov og fokus - ting skal spire nedefra og kobles til det konkrete behov på de enkelte skoler Houlkærskolens Lokal MED: Vi ønsker, at hver enkelt skole laver et forslag til en kompetenceudviklingsplan og, at pengene til kompetenceudviklingen følger skolen. Møldrup Skoles bestyrelse og MED: God idé. Det er vigtigt, at der laves en plan, hvori alle parameter er medtænkt: Hvad er lokale behov? Hvad er kommunale behov? Hvordan finansernes det, herunder også vikardækning og kørselsudgift? Nordre Skoles bestyrelse: Den har vi brug for snart. Påpeger at der er forskellige behov på skolerne, og at skolerne derfor skal inddrages og at der skal være fleksibilitet Klare funktionsbeskrivelser for pædagogerne så uddannelse sker efter behov - opkval inden for AKT Vigtigt at pædagoger får undervisning inden for lovgivning en - også inden for specialpædagogik Det haster med en plan Vigtigt at der kommer tydelighed omkring hvad der menes med erfaring svarende til linjefag og om det er 2 eller 4 linjefag af gangen Vigtigt at der også er undervist i faget Nordre Skoles MED: Vi har behov for en plan for afvikling af kompentenceudvikling snarest. Rosenvængets skoles bestyrelse og MED: Skolebestyrelsen og MED udvalget tilslutter sig dette forhold. Dog bør der i kompetenceudvikling indgå specialpædagogik som kompetenceløft, hvilket også vil give positiv afsmitning i inklusionsøje med. Skals Skoles bestyrelse: Overordentlig vigtig plan der snart skal søsættes. Der bør foretages en ligeværdig fordeling af kompetenceudviklings-midler til henholdsvis fagfaglige kurser, og til kurser med kompetencer der støtter op om inklusionsopgaven. Det er let at falde i liniefagsfælden, fordi der findes et centralt krav om netop fagfaglige kompetencer. Skals Skoles MED: Vigtigt initiativ. Der skal både afsættes midler til den fagfaglige kompetenceudvikling (liniefag samt liniesfagslignende kurser) og til kompetenceudvikling, der understøtter

16 16 Langsigtet plan med punkter for fx 16, 18, med klare mål. Gennemskuelighed i plan Vigtigt at der laves kurser der afholdes i Viborg Planen indrettes efter at der sker mange ting samtidig og a det skal passe sammen Vigtigt at der bliver tale om kvalitetstilbud. inklusionsopgaven. Der skal udvises særlig opmærksomhed omkring pædagogerne, så de stadig er attraktive for skoledelen, herunder i relation til den understøttende undervisning. Ulbjerg Fællesbestyrelse og MED: Vigtigt med råderum decentralt. Der skal snarest muligt foreligge en plan. Ungdomsskolens bestyrelse og MED: God ide vigtigt at alle behov for kompetenceudvikling bliver undersøgt, liniefag, inklusionskompetencer, nye undervisningsmetoder osv. Beskrivelsen bør tage højde for at personalerne arbejdet med forskellige aldersgrupper. Klub5Kantens bestyrelse og MED: MED udvalget : Arbejdsgruppen kompetenceudvikling har i faciliteringsfasen udarbejdet en plan for kompetenceudviklingsbehov for såvel ledere, lærere som medhjælpere og pædagoger. For pædagogerne er det vigtigt at kompetenceudvikling sikrer at pædagogerne har indblik i undervisningskrav og lovgivning. MED udvalget pointerer at der for klubberne er et behov for kompetenceudvikling i specialpædagogik. Der skal ligge klare funktionsbeskrivelser for pædagogerne i skolen, således at kompetenceudvikling sker i forhold til plan og opgaver. Pædagogerne bør opkvalificeres indenfor AKT Klub Xs bestyrelse og MED: Arbejdsgruppen kompetenceudvikling har i faciliteringsfasen udarbejdet en plan for kompetenceudviklingsbehov for såvel ledere, lærere som medhjælpere og pædagoger. For pædagogerne er det vigtigt at kompetenceudvikling sikrer at pædagogerne har indblik i undervisningskrav og lovgivning. MED udvalget pointerer at der for klubberne er et behov for kompetenceudvikling i specialpædagogik. Der skal ligge klare funktionsbeskrivelser for pædagogerne i skolen, således at kompetenceudvikling sker i forhold til plan og opgaver. Pædagogerne bør opkvalificeres indenfor AKT. BUPL: BUPL henviser til Undervisningsministeriets Pejlemærker for kompetenceudvikling i folkeskolen. BUPL foreslår, at der nedsættes et lokalt Partsudvalg bestående af pædagoger og lærere i kommunen samt skoleledere, SFO ledere, klubledere og

17 17 klubpædagoger med henblik på at udarbejde en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces jf. FOA: Det vil være ok med en samlet plan for komp.udv. Dog vil det være en forudsætning, at ikke kun pædagoger og lærere skal komp.udvikles, men alle personalegrupper i skolen,- herunder også pæd.ass, undervisningsass og pæd.medhjælpere. Disse faggrupper skal tænkes ind i planlægningen allerede på nuværende tidspunkt. 10. Den enkelte skole afgør, hvorvidt der skal være skolebibliotekaruddannet bemanding af skolebibliotekerne Fra høringsmødet: Forvaltningens bemærkninger: Vigtigt, at der er biblioteksfagligt uddannet personale. Det er vigtigt, at der som min. er tilknyttet en skolebibliotekar uddannet person. Uenig. Det er en gammeldags tankegang. Et bibliotek er et pædagogisk læringscenter. I forlængelse heraf er det vigtigt, at der er skolebibliotekar uddannet personale på disse centre. Kvalifikationer, kompetencer og sund fornuft skal gå hånd i hånd. Det foretrækkes at der fra centralt hold træffes beslutning om, at der kun er uddannede skolebibliotekarer på bibliotekerne. Egeskovskolens Lokal MED: Det foretrækkes at der fra centralt hold træffes beslutning om, at der kun er uddannede bibliotekarer på biblioteket under henvisning til det skærpede fokus på fagligt løft for alle elever. Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Det skal fremgå tydeligt, at det ikke er et spørgsmål om hvorvidt personalet skal være uddannet, men om hvilken uddannelsesbaggrund personalet skal have. Skolebiblioteket / PLC vil have en meget central placering når skolereformens læringsintentioner skal realiseres. Hammershøj Skoles MED: Det anbefales at man følger den tråd der er lagt skolereformen, hvor man ønsker linje uddannet personale. Hvorfor skal det være anerledes på bibliotekarområdet? Da de hidtidige skolebiblioteker fremover benævnes pædagogiske læringscentre, og at deres opgaver er direkte at understøtte skolens arbejde med de nye nationale mål for folkeskolen, kan der også være behov for lærere med andre uddannelser end skolebibliotekar. Der gives handlerum så den enkelte skole selv træffer afgørelsen. Hammershøj Skoles bestyrelse: Det bør være et krav at der findes uddannet personale på skolebiblioteket til støtte for udviklingen i alle fag.

18 18 Houlkærskolens bestyrelse: Vi forudsætter, at den pågældende har en biblioteksfaglig uddannelse. Houlkærskolens Lokal MED: Vi ønsker uddannet personale på skolebibliotekerne. Vi betragter uddannet personale på skolebiblioteket som værende på linje med andet linjefagsuddannet personale. Møldrup Skoles bestyrelse og MED: Vi kan ikke anbefale forslaget. Der er brug for en uddannet skolebibliotekar, fordi vi arbejder med Pædagogisk læringscentre, hvorfra den pædagogiske udvikling tilrettelægges. Det kræver medarbejdere med lærerbaggrund. Møllehøjskolens bestyrelse og MED: Dette bør ikke være op til den enkelte skole at afgøre. Skolebiblioteket er i dag udviklet til et pædagogisk læringscenter, der i høj grad støtter og vejleder lærerne i forskellige undervisningsprojekter - både med anvisninger af bogmaterialer og it-baseret undervisningsmidler samt vejledning i hvordan de forskellige medier pædagogisk og didaktisk kan bruges i undervisningen. Det er derfor vigtigt at dette arbejde udføres af kompetente lærere med skolebiblioteksuddannelse. Nordre Skoles bestyrelse: Vigtigt, at der er biblioteksfagligt uddannet personale. Nordre Skoles MED: Vigtigt, at der er en uddannet skolebibliotekar, der varetager funktionen. Rosenvængets skoles bestyrelse og MED: Skolebestyrelsen og MED udvalget har ikke yderligere at tilføje Rødkærsbro skoles Lokal- MED: Det er ønskeligt, at der er uddannet personale på skolebiblioteket. Det bør være en fælles kommunal beslutning at fastholde, at der er uddannet personale på skolebibliotekerne. Også set i lyset af, at man ønsker lærere med linjefagsuddannelse i undervisningen.

19 19 Skals Skoles skolebestyrelse: Kompetencekravet skal holdes i hævd også på dette område. Skolebiblioteket er et Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC), og et sådant center skal have uddannet personale. Hvad er idéen med at fravige uddannelseskravet netop her? Skals Skoles MED: Det forekommer mærkværdigt, at der i den grad tales om kompetencer i relation til Skolereformen, men hvad Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC) angår, fraviges uddannelseskravet. Det er vigtige kompetencer, en skolebibliotekar besidder, f.eks. overblik og vejledningskompetencer vedrørende digitalev læremidler m.v. Sødalskolens MED: Vi henstiller til, at det er en skolebibliotekaruddannet, der varetager funktionen. Søndre Skoles bestyrelse: Skolebestyrelsen forventer generelt, at der ansættes de bedst egene til alle opgaver. Vestervang Skoles MED: Vi ønsker fortsat uddannet personale på bibliotekerne. Klub5Kantens bestyrelse og MED: Ingen kommentarer. Det er vigtigt at der er fagligt kvalificeret personale på bibliotekerne. Viborg Lærerkreds: Viborg Lærerkreds kan ikke anbefale forslaget. Skolebibliotekerne på skolerne har for længst udviklet sig til

20 20 pædagogiske læringscentre, hvor der i meget høj grad er behov for en bemanding med lærere, der er uddannede skolebibliotekarer. Der er brug for den ekspertise, som skolebibliotekarerne har for at løse de mangeartede og vigtige funktioner, der hører under pædagogisk læringscenter. Det vil være et klart tilbageskridt rent pædagogisk, hvis man nedtoner behovet for de kompetencer, som skolebibliotekaruddannede besidder. 11. Pædagogisk Råd nedlægges med udgangspunkt i Viborg Kommunes MED-aftale, hvor medarbejderne sikres medindflydelse og medbestemmelse. Den enkelte skole afgør dermed selv, om der nedsættes udvalg til for eksempelvis pædagogisk udvikling på skolen. Fra høringsmødet: Ressourcerne trækkes ud med nedlæggelsen, men samtidig opfordres til oprettelse af noget andet uden tilførsel hertil MED og pædagogisk råd bør ikke sammenblandes inddragelse og udvikling ikke det samme. Mulighed for lokale tilpasninger efter behov Kan nedlægges da der er inddragelse af personalet gennem MED og bestyrelse Klubberne skal sikres en plads uanset form Hald Ege Skoles bestyrelse og MED: Pædagogisk Råd har som organ på mange måder udspillet sin rolle, og er erstattet af arbejdet i MED, samarbejdet i afdelingsteam og i pædagogiske udvalg. Beslutningen om nedlæggelse af de pædagogiske råd, bør tage afsæt i skoleledelsens forpligtigelse til samarbejde med og inddragelse af personalet. Hammershøj Skoles bestyrelse: Tilslutning. Medarbejderne i pæd. råd er sikret medindflydelse via bestyrelse og MED og bestyrelserne er fri til at inddrage pædagogisk personale i det omfang, der er behov for det. Hammershøj Skoles MED: Det er fint at den enkelte skole kan planlægge hvad der er behov for. Forvaltningens bemærkninger: I det pædagogiske råd er det en lærer der er mødeleder. Med reformens fokus på ledelse skal der gives lokalt råderum til at nedsætte de nødvendige fora Konklusion: Beslutningen fastholdes. Vigtigt med et råd der arbejder med pædagogisk udvikling Skolelederen har en forpligtelse -uanset nedlæggelse af PR - til at inddrage personalet Vigtigt at hele pædagogiske personale kan mødes på samme Det kunne være MED, der er med til at sikre, at hele det pædagogiske personale mødes Ønsker at bevare pædagogisk råd. Houlkærskolens Lokal MED: Vi anbefaler, at Pædagogisk Rådsmøderne bibeholdes, da det er den samlende faktor for skolens pædagogiske personale. Det er det eneste forum, hvor hele det pædagogiske personale er samlet som en enhed. Møldrup Skoles bestyrelse og MED: Vi anbefaler, det pædagogisk råd IKKE nedlægges: Hvis man bevarer Pædagogisk Råd signalerer man også viljen til samarbejde. Det kunne være nyttigt. Der er brug for at hele det pædagogiske personale medtænkes i udviklingen af skolens arbejde. Møllehøjskolens bestyrelse og MED: Det bør sikres, at alle medarbejdere får mulighed for at engagere sig i den pædagogiske udvikling og nytænkning, så det ikke alene kommer til at foregå i

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014 Skolereformen Byrådet 28. august 2014 Skolereform disposition Animationsfilmen Lærer/elev skema Understøttende undervisning Lektiecafe SFO og fritidsklubber Den åbne skole Kulturelt læringscenter Kompetenceudvikling

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere