HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013"

Transkript

1 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013

2

3 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk Godkendt af jmh SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER erfaringer og inspiration baseret på et demonstrationsprojekt i Herning Kommune Herning juni 2013 INDHOLD: Bilag: 1. Forord 2. Sådan gjorde vi 3. Det fik vi ud af det 4. Kom godt i gang SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER Nordvestområdet UDVIKLINGSPERSPEKTIVER OG HANDLINGSPLAN SAMARBEJDE MELLEM 4 LANDSBYER I SYDOMRÅDET KOLOFON: Denne rapport er udarbejdet af NIRAS A/S på baggrund af to demonstrationsprojekter i Herning Kommune vedrørende øget samarbejde landsbyer imellem. Fotos: NIRAS A/S Tekst og layout: NIRAS A/S NIRAS A/S Sortemosevej Allerød CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E: M: E:

4 1. FORORD I Herning Kommune har vi i mange år haft fokus på landsbyerne og udviklingen i landdistrikterne. Byrådet har siden årtusindskiftet haft en vedtaget Politik for Landdistrikterne med tilhørende handlingsplaner og en årlig pulje til udvikling i landdistrikterne. De fleste landsbyer har udviklingsplaner, der sammen med de mange lokale ildsjæle og initiativer er med til at sikre landsbyerne som livskraftige alternativer til de større byer. Landsbykontaktudvalget med repræsentanter for både de mange landsbysamfund og for byrådet har siden 1998 været et centralt omdrejningspunkt i samarbejdet mellem kommunen og lokalsamfundene i landdistrikterne. Byrådet reviderede sin politik for landdistrikterne i Her blev landsbyerne som noget nyt opfordret til at indgå samarbejde og netværk mellem byerne for at finde fælles løsninger på fælles problemstillinger og give grobund for nytænkning. Projekt Samarbejde mellem landsbyer er det første resultat af denne opfordring. Projektet har konkret resulteret i en række samarbejdsprojekter for fire landsbyer i den nordvestlige del og for fire landsbyer i den sydlige del af kommunen. Det er beskrevet i de to bilag til denne rapport. Erfaringerne fra de to samarbejdsprojekter kan forhåbentlig bruges til at inspirere andre landsbyer. Denne rapport samler derfor erfaringerne op, giver ideer til, hvad der kan samarbejdes om og kommer med nogle bud på, hvordan man kan starte nye samarbejder. Det er tanken, at vi bruger de kommende år på at få samarbejdet op at stå. Herefter vil vi i fællesskab vurdere, hvordan det videre samarbejde skal foregå og om der skal igangsættes nye projekter. Jeg håber på og regner med, at denne rapport kan inspirere både de øvrige landsbyer i Herning Kommune og andre landsbyer i Danmark. Jeg vil gerne takke Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG Herning og Herning Kommune for økonomisk støtte til projektet og til de mange deltagere i arbejdet. Anders Madsen Formand for Landsbykontaktudvalget og medlem af Herning Byråd 2

5 2. SÅDAN GJORDE VI Banen kridtes op I efteråret 2011 skulle Landsbykontaktudvalget i gang med at revidere og ajourføre sit forslag til Handlingsplan for landdistrikterne i Herning Kommune. Foranlediget af blandt andet tankerne om en fælles landsbypedel og en række kommunale besparelsesforslag af stor betydning for landsbyerne besluttede kontaktudvalget, at den nye handlingsplan skulle fokusere på samarbejder landsbyerne imellem. En temadag om samarbejde mellem landsbyerne og efterfølgende drøftelser i Landsbykontaktudvalget resulterede i, at handlingsplanen fik et helt nyt indsatsområde med overskriften Samarbejde gør stærk. Et led heri er, at Der skal udvikles redskaber til at starte samarbejdet med andre landsbyer. Det er vigtigt at nedbryde fordomme, stimulere til samarbejde foreninger imellem, have en fælles aktivitetskalender, og stå sammen i forhold til områdets udvikling. Handlingsplanen lægger derfor op til et demonstrationsprojekt vedr. fælles oplæg til udviklingen i et geografisk område med vægt på samarbejder og markedsføring. Landsbyer både i den sydlige og i den nordvestlige del af kommunen var interesseret i at deltage. Herning Kommune ansøgte herefter om tilskud til et projekt med to landsbygrupper i Landdistriktspuljen for 2012 under Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter. Alle nødvendige bevillinger fra landdistriktspuljen, fra LAG Herning og fra Herning Kommune var på plads i sommeren NIRAS, der var med i arbejdet med handlingsplanen m.m., blev valgt som konsulent. Der gik næsten et halvt år fra landsbyerne meldte deres interesse for at deltage i projektet til den egentlige projektstart. Heldigvis var interessen for projektet ikke døet hen. Flere af byerne havde oven i købet på eget initiativ holdt fællesmøde. Drejebogen En drejebog blev udarbejdet inden den officielle start på projektet. Drejebogen tjener til at give et overblik over de forestående opgaver. Samtidig skitserer den projektets indholds- og tidsmæssige forløb. Dermed er den også med til at fastlægge fælles forventninger til projektforløbet. Indholdsmæssigt har der været enkelte afvigelser fra drejebogen. Det viste sig hurtigt, at der kun var brug for det indledende fællesmøde for de to geografiske områder. Demonstrationsprojektet kørte efter den fastsatte tidsplan frem til februar Herefter var der behov for, at borgerforeningerne i nordvest-området tog de udarbejdede udviklingsperspektiver og handlingsplaner op på de ordinære generalforsamlinger i februar og marts måned. 3

6 Tidsplan for projektet Ideudvikling Hvad skal vi samarbejde om? var det altafgørende spørgsmål på det indledende møde, hvor de 8 landsbyer var repræsenteret. I snit var der 4 repræsentanter for hver landsby. Antallet af repræsentanter for den enkelte by varierede mellem 1 og 8. Som oplæg til ideudviklingen blev der præsenteret ideer og forslag fra en temadag året før om samarbejder landsbyerne imellem samt eksempler fra andre landsbysamarbejder. Snakken gik herefter livligt i de to geografiske grupper og der blev peget på mange samarbejdsideer og muligheder. Måske ikke de helt nye, spændende og innovative projekter i hvert fald ikke i første omgang. Indbydelse og program for projektets indledende møde 4

7 De første skitser til fremtidigt samarbejde Niras kom nu med de første forsøg på at sætte de mange ideer og forslag fra henholdsvis landsbyerne i nordvest og landsbyerne i syd ind i fælles rammer. Rammerne indeholder dels en skitse til fælles forudsætninger og udfordringer samt en række mulige indsats- og samarbejdsområder inklusive konkrete forslag til projekter inden for og på tværs af samarbejdsområderne. I Nordvestområdet var der tale om 18 konkrete projektideer fordelt på fem større samarbejdsområder. I Sydområdet var der 10 projektideer fordelt på andre 5 samarbejdsområder. Materialet blev sendt til deltagerne i den indledende ideudvikling med spørgsmål som Er I enige i de fælles forudsætninger og udfordringer? og Ser projektlisten fornuftig ud? Efter reaktioner fra landsbyerne blev der udarbejdet to opsamlingsnotater med kommentarer og ændringsforslag til de fælles forudsætninger og udfordringer og til projektlisten. I Nordvestområdet kom der yderligere seks projektforslag på bordet. I Sydområdet gik kommentarerne mere på at justere på de fælles forudsætninger og udfordringerne, så de kom til at passe bedre ind i landsbybeboernes forståelse af områdets hovedproblemer. I Sydområdet var det derfor en stor udfordring, at få de enkelte samarbejdsprojekter emnemæssigt justeret på plads. Forslag til handlingsplaner Med opsamlingsnotaterne som udgangspunkt udarbejdede Niras nu de første forslag til handlingsplaner for henholdsvis Nordvest- og Sydområdet. Her slås indledningsvis fast, at antallet af konkrete samarbejdsprojekter skal være både overskueligt og overkommeligt. Projekterne skal være oplagte at gå i gang med. Projekterne skal i høj grad være udtryk for nytænkning. Projekterne skal både have et kort sigt med udsigt til hurtige resultater og et langt sigt, der kan holde gryden i kog. Projekterne må gerne hver for sig bidrage til flere indsatsområder og dække flere elementer på listen med projektideer. Hvert projekt indledes med et - forhåbentligt - inspirerende fremtidsbillede. Herefter følger konkrete bud på, hvordan man kan komme i gang og typisk spørgsmål til landsbyerne om, hvem der skal sørge for at projektet kommer videre. De to forslag til handlingsplaner med de tilhørende spørgsmål blev i slutningen af november drøftet i de to landsbygrupper. Handlingsplanerne blev godt modtaget, men det kneb ind i mellem at få udpeget de ansvarlige, lokale kræfter, der skal bære projekterne videre. Udviklingsperspektiver og handlingsplaner Omkring årsskiftet 2012/13 samlede Niras det foreliggende materiale til to sæt udviklingsperspektiver og handlingsplaner. De adskilte processer betyder, at de to samarbejdsdokumenter har en lidt forskellig opbygning. Hovedindholdet er dog ens: Fælles forudsætninger og udfordringer, Indsatsområderne, Fem store samarbejdsprojekter med visioner og mål, konkrete opgaver og nøglepersoner. Materialet blev for Sydområdets vedkommende drøftet blandt de hidtidige deltagere. Herefter blev samarbejdsdokumentet rettet til. 5

8 I Nordvest blev der indkaldt til et større arrangement, hvor mellem 40 og 50 landsbybeboere deltog. Her blev det aftalt, at en tilrettet udgave af samarbejdsdokumentet kunne drøftes på de kommende generalforsamlinger i borgerforeningerne, der også skulle melde de manglende deltagere og nøglepersoner ud. Der er dog i skrivende stund ikke kommet yderligere tilbagemeldinger fra borgerforeningerne. Det betyder, at der stadig mangler nøglepersoner fra nogle af landsbyerne i nordvest til nogle af samarbejdsprojekterne. Artikel om projektet i det nordvestlige område 6

9 Indbydelse og program til møde d. 24. januar Erfaringer og tips Et vigtigt udgangspunkt er, at landsbyerne fra starten er positivt indstillet på samarbejder byerne imellem. Vigtigt med en indpisker, der kan holde gryderne i kog, indtil samarbejdsprojekterne inkl. lokale nøglepersoner er sat på skinner. En klar drejebog for hele projektforløbet er et godt udgangspunkt. Samtidig er der brug for en høj grad af fleksibilitet i forhold til drejebogen. Når samarbejdsideer skal på bordet, er det vigtigt ikke at drøfte/kritisere ideerne, når de dukker op. Lad derfor ideerne blomstre og forbyd kritik i den indledende runde. De mange ideer om samarbejder stritter i mange retninger. Derfor er der brug for at samle ideerne op i et begrænset antal indsatsområder Hvilke fælles problemstillinger har vi, og hvor er det vigtigst at sætte ind? Med enighed om de fælles problemstillinger og indsatsområder kan der skitseres en række samarbejdsprojekter. Antallet skal være overskueligt og overkommeligt. Samarbejdsprojekterne skal være oplagte at gå i gang med og må gerne både bidrage til flere indsatsområder og rumme flere elementer på listen med projektideer. Samarbejdsprojekterne bør alle have både et kort sigt med udsigt til hurtige resultater og et længere sigt, der kan holde gryden i kog. Det er afgørende at få udpeget lokale nøglepersoner/ansvarlige for samarbejdsprojekterne. 3. Det er også afgørende, at samarbejderne er frivillige. Det er ikke befordrende at presse foreninger eller andre til at samarbejde. 7

10 4. DET FIK VI UD AF DET Tanken med de fem samarbejdsprojekterne i hvert område er, at de hver især skal være en paraply over en række forskellige større og mindre tiltag. Det har i høj grad været de enkelte aktive borgere og ildsjæle, der har været det kit, der har holdt samarbejdsprojektet sammen. Selvom karakteren af de enkelte samarbejdsprojekter har været nogenlunde den samme i henholdsvis nordvest- og sydområdet, har der dog været en vis forskel på indholdet af de konkrete tiltag. I den følgende oversigt er samarbejdsprojekterne derfor delt op i dem for det nordvestlige område og dem for det sydlige område. Oversigten giver en idé om hvordan projekterne er tænkt og kan forhåbentlig være inspirerende for andre der vil igangsætte tilsvarende projekter. NORDVESTOMRÅDET Samarbejdsprojekt nr. 1 - NordvestKRAFT Med det formål at gøre samarbejdet mellem landsbyerne stadig stærkere, er der nedsat en fælles arbejdsgruppe med navnet Nordvestkraft. Gruppen har som hovedopgaver at stå for den fælles branding, markedsføring og udvikling af Nordvestområdet. Blandt de opgaver som det er tanken at gruppen skal beskæftige sig med er: - en årlige Flyt til os-kampagne i forhold til tilflyttere til både Holstebro og Herning. - Vedligeholdelse og udbygning af den fælles ressourcebank, hvor lokale kræfter, der har erfaringer med ansøgninger til støttemidler, med hjemmesider, med foreningssamarbejde og med en lang række andre opgaver, tilbyder deres hjælp til de lokale foreninger m.fl. - at være Nordvestområdets fælles talerør overfor kommunen og andre myndigheder. - ansættelse af en fælles landsbypedel. Samarbejdsprojekt nr. 2 VindKRAFTEN over det hele Tanken bag VindKRAFTEN har været at etablere et natur- og aktivitetscenter for hele Nordvestområdet. VindKRAFTEN skal have til huse i den nedlagte skole i Vind og skal have fokus på udvikling og på at sikre udefra kommende vækst til hele Nordvestområdet. Skolen tilbyder muligheder for hele området og for turister, blandt andet i form af overnatning. Blandt de opgaver som det er tanken at VindKRAFTEN skal stå for kan nævnes: - Tilbud til sportsforeninger, skoler og fritidsklubber om at kunne bruge faciliteterne. 8

11 - Udvikling af kursus- og firmaaktiviteter. - Tilbud om overnatningsfaciliteter, så VindKRAFTEN kan blive et populært ekstra gæsteværelse for ikke bare byens men hele egnens beboere. Det fremtidige natur og aktivitetscenter i Vind Samarbejdsprojekt nr. 3 Det store, digitale overblik Tanken bag samarbejdsprojektet er at etablere en fælles digital platform for landsbyerne på egnen. Det helt centrale initiativ tænkes at blive Aktivitetskalenderen, der skal omfatte stort set alle arrangementer i området. Formålet med den fælles digitale platform er at få mange flere til at deltage i aktiviteterne rundt omkring i området. Kalenderen reklamerer for større fælles arrangementer og forhindrer, at arrangementer i området lægges oven i hinanden. Blandt de opgaver som det er tanken at det store digitale overblik skal stå for, kan nævnes: - Etablering af fælles aktivitetskalender, - Fælles hjemmeside med fælles kalender, turistinformation, seværdigheder, flyt til Nordvest-info, links til lokale hjemmesider, ressourcebank, foreningsliste. - NordvestKRAFT på facebook. 9

12 Fælles kalender for de fem byer i nordvest. Samarbejdsprojekt nr. 4 Jo mere vi er sammen Det er tanken med samarbejdsprojektet at få skabt mere samarbejde mellem foreningerne i de fire landsbyer. Gennem et bedre samarbejde og et dybere kendskab til hinandens aktiviteter, kan der skabes nye samarbejder, der kan udløse nye aktiviteter indenfor f.eks. sport, kultur eller naturoplevelser. Blandt de opgaver som det er tanken at samarbejdsprojektet Jo mere vi er sammen skal stå for, kan nævnes: - Altid ajourført foreningsliste for hver by - Fælles foreningsoversigt på hjemmesiden med aktivitetsmuligheder - Årligt foreningstræf med et stort afsluttende fællesarrangement. Samarbejdsprojekt nr. 5 Ud under åben himmel Tanken bag samarbejdsprojektet Ud under åben himmel er at sætte fokus på egnens natur. Gennem nye tætte samarbejder mellem de lokale kræfter i Nordvestområdet, kommunen, Vildbjerg Turistforening og Visit Herning kan Nordvestområdet gøres til et foregangsområde for de mange naturoplevelser og for kombinationen mellem natur- og kulturtilbud i Herning Kommune. 10

13 Blandt de opgaver som det er tanken at samarbejdsprojektet Ud under åben himmel skal stå for, kan nævnes: - Beskrivelse af natur- og kulturoplevelserne i hele Nordvest-området i en række foldere - Etablering af nye naturstier - Opsætning af smartphonekoder til yderligere beskrivelser og mulighed for geocoaching. - Der udarbejdes fælles hjemmeside-beskrivelse af de samlede naturoplevelser i området. - Der arrangeres fælles gåture, hvor lokale viser den gode smuttur og den gode vandretur. SYDOMRÅDET Samarbejdsprojekt nr. 1 Etablering af Områderåd Tanken bag oprettelsen af et Områderåd har været at fremme en debat om de fælles udfordringer i området, at stille faciliteter til rådighed i form af f.eks. fælles aktivitetskalender, etablering af en hjemmeside eller apps for hele området samt stå for forskellige arrangementer. Områderådet er på den måde en slags paraply og formidlingsforum for de initiativer, der igangsættes i området. Blandt de opgaver som det er tanken at Områderådet skal stå for, kan nævnes: - et fælles talerør overfor Kommunen når det omhandler fællesskabet for byerne. - et fælles talerør overfor byerne, som medvirker til struktur, sammenhæng samt informationsformidling. Tage initiativ til at diskutere fælles bytemaer, som f.eks. hvad gør vi med idrætten? hvordan sikrer vi skolen på langt sigt? kan vi gøre noget for at bevare handlen i området? eller hvordan koordinerer vi bustrafikken i området. - Diskussion af hvilke ansøgninger til f.eks. fonde, det kan betale sig at søge på til fællesskabet. - Koordinere afholdelse af arrangementer. Samarbejdsprojekt nr. 2 Fælles markedsføring af hele området Tanken med en Fælles markedsføring af hele området er at fortælle omverdenen om områdets fantastiske natur, den store fælleskabsfølelse og de mange aktiviteter der foregår i området. Det har været målet med samarbejdsprojektet at få skabt en fælles markedsføringsstrategi, der skal sikre at området med dets kvaliteter fremstår synligt overfor såvel mulige tilflyttere som turister, der kommer til området. 11

14 Blandt de opgaver som det er tanken at den Fælles markedsføring af hele området skal stå for, kan nævnes: - Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi der skal sætte fokus på den fantastiske natur i området, den fælles kulturhistorie, der rummer mange spændende fortællinger og det rige foreningsliv, der giver mange tilbud om aktiviteter. - Oprette fælles hjemmeside og opdatere landsbyernes egne hjemmesider og facebook med fælles kalendere og links. - Etablere et overblik over vores naturperler og stier i vores område. - Lave fælles arrangementer hvor områdets naturperler bliver præsenteret gerne for et år af gangen. Samarbejdsprojekt nr. 3 Naturen er vores. Synliggørelse af de enkelte byer er et vigtigt emne. Tanken med samarbejdsprojektet Naturen er vores er at udbygge området, så det bliver nationalt kendt. På lang sigt er det hensigten at gøre naturen omkring Søby meget mere tilgængelig for både os der bor i sydområdet og de mange turister som besøger området. På den måde kan naturen komme til at spille en meget større rolle i markedsføringen af området. Blandt de opgaver som det er tanken at naturen er vores skal stå for, kan nævnes: - Opbygning af shelters, stinet og etablering af ruter for mountainbike udøvere - Undersøge mulighederne for at opbygge et Wild Life-center - Anlæg af lejrpladser, så det bliver muligt at overnatte i området 12

15 Blandt de aktiviteter der ønskes opprioriteret er mountain bike kørsel Samarbejdsprojekt nr. 4 Samarbejde på idrætsområdet mellem nogle af landsbyerne Tanken bag et styrket samarbejde på idrætsområdet mellem nogle af landsbyerne er at kunne tilbyde en langt større bredde i idrætstilbuddene. Er påtænkes oprettet en særlig afdeling med tilbud inden for området Natur og Idræt, der udover mountainbike kørsel også kan tilbyde orienteringsløb, geocaching og spejderaktiviteter. Blandt de opgaver som det er tanken at Samarbejde på idrætsområdet skal stå for, kan nævnes: - Der skal arrangeres et fællesmøde med de forskellige idrætsforeninger i Kølkær, Fasterholdt og Arnborg. Pt. er der to foreninger der taler sammen og man vil forsøge at inddrage flere foreninger i Kølkær hvor der er mange små foreninger. - Der skal gives input til den fælles kalender, som gruppe 2 arbejder med. Kalenderen kan f.eks. udvikles inden for Convensus, som er et program der er designet til det. - Der skal tages initiativer, der gør den lokale idræt mere spændende. De kan måske være gennem afholdelse af flere fester og fælles arrangementer. Samarbejdsprojekt nr. 5 Vores fælles kulturhistorie Tanken med samarbejdsprojektet er at sætte fokus på områdets kulturhistorie. Det er hensigten at samarbejdsprojektet skal omfatte alt fra Hosekræmmere og Brunkulsbisser til rapmusik, fællessang og salsa. Koblingen mellem både historiske og nutidige fortællinger forventes at skabe en rigtig god gennemslagskraft og mange besøgende på hjemmesiden. 13

16 Blandt de opgaver som det er tanken, at Vor fælles kulturhistorie skal stå for, kan nævnes: - udarbejde en app, der beretter om de konkrete fortællinger, der hvor de er foregået. - Afholdelse af lokale opdagelsesrejser - Genindføre den årlige musikfestival. - Bruge Museets scene til arrangementer. - Arrangere oplæsningsaftner. Erfaringer og tips Det er vigtigt at de projekter der ønskes igangsat, tager udgangspunkt i nogle områder hvor der i forvejen kan forventes at være en vis interesse for at videreudvikle. F.eks. vil fælles initiativer mellem idrætsforeningerne kun give mening hvis der er en interesse for at øge samarbejdet mellem landsbyernes foreninger. Afgrænsningen af projekterne kan med fordel tage udgangspunkt i de erfaringer, som den personkreds, der deltager tilsammen råder over. Fx bør et projekt om kulturhistorie tage udgangspunkt i den konkrete viden og de erfaringer som deltagerne sidder inde med. Projekterne vi have større chance for succes, hvis de tager udgangspunkt i allerede eksisterende tiltag, som kan videreudvikles. Fx vild et være lettere at få en fælles mødekalender op at stå, hvis der allerede findes en kalender i de enkelte landsbyer. 14

17 4. KOM GODT I GANG Samarbejde gør stærk. Det gælder både i den enkelte landsby og flere landsbyer imellem. Samarbejde kan også være svært. Man skal erkende, man ikke har nok i sit eget. Fordomme skal nedbrydes, og nye muligheder drøftes og afprøves uden at den enkelte by mister sin identitet. Samarbejde kræver forberedelse, lyst og mod. Derfor skal samarbejde startes nedefra med udgangspunkt i de enkelte landsbyer. Her er en drejebog til jer, der gerne vil i gang med samarbejder med andre landsbyer i nærheden. Den kan forhåbentlig hjælpe jer godt på vej. 1. Tag initiativ Læg op til en diskussion i jeres forening, om det ikke kunne være en god ide at samarbejde med nabobyen eller byerne om forskellige aktiviteter. Så kunne I måske styrke det i allerede er i gang med, blive flere til at løfte projekter, I godt kunne tænke jer, eller løse nogle fælles udfordringer, der kræver et større befolkningsgrundlag. Diskussionen kan selvfølgelig også dreje sig om bedre samarbejde mellem foreningerne i jeres by. Få opbakning til at tage kontakt til nabobyerne 2. Drøft fælles udfordringer og samarbejdsideer Inviter borgerforeningerne og andre relevante foreninger i nabobyerne til en uforpligtende snak om fælles udfordringer og samarbejdsideer. Overvej at få en udefra til at fortælle om samarbejder andre byer imellem Spil ud med succeser, udfordringer og samarbejdsideer fra jeres by og hør godt efter, hvad de andre byer har på hjerte. Lav en liste over fælles udfordringer og over de nævnte samarbejdsmuligheder. Efterlys flere samarbejdsmuligheder og slå samtidig fast, at i dag skal vi have ideerne frem - ikke de kritiske bemærkninger. Skitseret muligt videre forløb og aftal det næste møde. Lav hurtigt et referat fra mødet, send det rundt og bed om kommentarer og yderligere ideer. 3. Bliv enige om nogle samarbejdsprojekter og beskriv dem nærmere De forhåbentlig mange samarbejdsideer stritter sikkert i alle retninger. Derfor skal ideerne nu samles op i et overskueligt antal indsatsområder. 15

18 Giv derfor et bud på de fælles problemstillinger og udfordringer og på de områder, hvor der derfor skal ske noget. Hold et møde med de øvrige landsbyer, hvor I bliver enige om de fælles problemstillinger og udfordringer og ikke mindst hvor det er vigtigst at sætte ind. Skitser nu en række overskuelige bredere samarbejdsprojekter. Projekterne skal være oplagte at gå i gang med og overkommelige. Samtidig skal de helst have både et kort sigt med udsigt til hurtige resultater og et længere sigt. Hvert samarbejdsområde beskrives med visioner og mål, konkrete opgaver og forslag til nøglepersoner, der har ansvaret for projektets fremdrift. Gør det enkelt og ligetil! 4. Find nøglepersonerne Hold et møde med de øvrige landsbyer, gerne et stort møde med bred deltagelse fra alle byer. Dels for at udbrede budskabet om det, der skal i gang, dels for at sikre, at der er tilstrækkeligt med nøglepersoner til at tage ansvaret for de videre projektforløb. Giv jer tid til at finde de nødvendige nøglepersoner. Kniber det med at få nøglepersoner til alle samarbejdsprojekter må det overvejes at udsætte projektet indtil interessen er der. 5. Hold gryderne i kog Sørg så vidt muligt for, at alle samarbejdsprojekter har mindst et element, der hurtigt giver synlige resultater, så de første succeser kan inspirere de videre arbejder. Prøv at indbygge en årlig opfølgning på samarbejderne. Det kan f.eks. være et fælles møde eller et fælles arrangement for de samarbejdende byer, hvor man kan glæde sig over de hidtidige resultater og drøfte/fastlægge hvad der nu skal ske. 16

19 Ideer til samarbejde mellem landsbyer Der er mange muligheder for at samarbejde landsbyer imellem. Dette idékatalog er baseret på de projektideer, der er kommet frem i de to områder i Herning Kommune. Kataloget er derfor langt fra dækkende for samarbejdsmuligheder i andre områder, men kan forhåbentlig både inspirere og give gode ideer til kommende samarbejder. Foreningssamarbejder Etablering af et områderåd med deltagelse fra borgerforeningerne Udarbejde hørringssvar til kommunale planer Ansættelse af en fælles landsbypedel Der udarbejdes og vedligeholdes en samlet liste over alle aktiviteter/foreninger i hele området Etablere et fælles forum for de mange foreninger i området Årlig foreningsdag, hvor foreningerne kan præsentere sig selv Fælles markedsføring Landsbyportal på kommunens hjemmeside med beskrivelse af de enkelte landsbyers karakteristika og fortrin, byggegrunde etc. Løbende markedsføring i lokalaviser Indslag i Lokal TV Fælles Logo Årlig Flyt til os Kampagne Fælles hjemmeside for de samarbejdende landsbyer med beskrivelse af områdets herligheder, foreningsliv, aktivitetskalender Fælles udnyttelse af ressourcer, infrastruktur og bygninger Fælles udnyttelse af ledige skoler eller andre tomme institutionsbygninger Etablering af skolestier mellem landsbyer og fælles skoler Fælles høstfester, julefester m.m. Arrangere foredrag om f.eks. lokal kulturhistorie, vedligeholdelse af lokal byggeskik eller bedre udnyttelse af energien på landet. Fælles informationsindsats Oprettelse af fælles hjemmeside Etablering af fælles kalender Fælles ressourcebank Infotavler, der beskriver nye fælles arrangementer eller projekter Samarbejde om idrætstilbud Samarbejdsråd mellem idrætsforeninger Nye tilbud til børn og unge, f.eks. cykling, orienteringsløb, motionsløb eller spejderaktiviteter på tværs af landsbyerne. 17

20 Fælles undersøgelser af muligheder for nye idrætstilbud Turismesamarbejde Folder med beskrivelse af turist tilbuddene og naturværdierne i området Udarbejdelse af foldere der beskriver lokale naturruter og mountainbike ruter Etablering af overnatningssteder/teltpladser i naturen App med historier fra området Forbedret skiltning på lokale ruter Stedsbeskrivelser med QR koder til smartphones Nye ruter f.eks. med særlige kultur- og naturoplevelser og geotracking 18

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Lige midt imellem Markedsføring af Hodsager, Feldborg & Haderup Feldborg d. 29. sep. 2016 Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Indholdsfortegnelse over vores ansøgning 03 Ansøgning 04 Identitet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål Politik for landdistrikterne Visioner og mål Januar 2011 Indhold Baggrund Visioner og fremtidsbilleder 1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel 2. Offentlige kerneydelser skal være

Læs mere

MULTI LANDSBYCENTERET

MULTI LANDSBYCENTERET MULTI LANDSBYCENTERET SKIBBILD-NØVLINGS AKTIVE SAMLINGSSTED MULTI LANDSBYCENTERET I SKIBBILD-NØVLING - Et alternativ til forstædsbyerne i Herning kommune. Sikre Sygehuslandsbyen Skibbild-Nøvling fortsat

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune. Skabt af ildsjæle, foråret 2006

Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune. Skabt af ildsjæle, foråret 2006 Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune Skabt af ildsjæle, foråret 2006 Indhold Forord Resultatet o Fordomme o Styrker/svagheder o Brand + kerneværdier o Hvad skal der satses på? o Forankring Proces

Læs mere

27/1 2015 Høringssvar om ny dagtilbudsstruktur i FMK 2015-2018 Personalet i Årslev Børnehave og Vuggestue er glade for at se, at I har udvalgt nogle principper i den nye dagtilbudsstruktur, som er med

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Beretning for perioden 26.2. 2013 til 18.3. 2014 Bestyrelsen konstituering på møde 4.3.2013 - formand Gunnar Landtved - næstformand: Steen Outzen - kasserer:

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Demokratiudvalget i Viborg Kommune Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Teknologirådets konference om lokalt demokrati 22. marts 2007 Demokratiudvalget Demokratiudvalget er et tværgående udvalg

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014

Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014 Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014 Fra Erhvervskontaktudvalget deltog: - Preben Christensen - Inge Dines - Brian Sigtenbjerggaard - Henrik Christiansen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 31-05-2016 Lars Haagensen Direkte: 7257 7454 Mail: lah@jammerbugt.dk Sagsnr.: 04.21.00-G01-17-16 Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 1. Opsamling på evalueringer og tilbagemelding

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

DFL bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 kl. 19.00

DFL bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 kl. 19.00 DFL bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Juelsminde Rådhus Fraværende: Kirsten Jørgensen Dagorden og referat: Dagsorden Referat Handling 1. Godkendelse af referat fra 23. januar 2013 2.

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Side 1 af 6 Konklusion Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg Nordenskov den 28. oktober 2012 Referat af : Regeringsmøde nr. 3 i Fællesvirke Sted: Nordenskov Skole NUIF lokalet Dato: 22. oktober 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.:

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.: De frivilliges dag Referat fra en aktiv dag Til inspiration for andre Kontakt evt.: osternykirkeweb@gmail.com Formål med dagen var at få fokus på frivillighed Dagen var arrangeret af ministeriet for by,

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Landsbyrådet. Mødedato: 9/ Mødetidspunkt: Bestyrelsesmøde julehygge

REBILD KOMMUNE REFERAT. Landsbyrådet. Mødedato: 9/ Mødetidspunkt: Bestyrelsesmøde julehygge REBILD KOMMUNE REFERAT Landsbyrådet Mødedato: 9/12 2010 Mødetidspunkt: 17 19.00 Bestyrelsesmøde 19.00 julehygge Sted: Hos Susanne Gl. Landevej 2, Kgs. Tisted, 9610 Nørager Fraværende: Lisbeth og Mona Dagsorden

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Bårse-Beldringe Lokalråd

Bårse-Beldringe Lokalråd Bårse-Beldringe Lokalråd Bestyrelsesmøde torsdag d. 13. december 2012 kl. 19.00 Hos Helle Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse (underskrift) af referat Referatet blev underskrevet

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere