HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013"

Transkript

1 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013

2

3 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk Godkendt af jmh SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER erfaringer og inspiration baseret på et demonstrationsprojekt i Herning Kommune Herning juni 2013 INDHOLD: Bilag: 1. Forord 2. Sådan gjorde vi 3. Det fik vi ud af det 4. Kom godt i gang SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER Nordvestområdet UDVIKLINGSPERSPEKTIVER OG HANDLINGSPLAN SAMARBEJDE MELLEM 4 LANDSBYER I SYDOMRÅDET KOLOFON: Denne rapport er udarbejdet af NIRAS A/S på baggrund af to demonstrationsprojekter i Herning Kommune vedrørende øget samarbejde landsbyer imellem. Fotos: NIRAS A/S Tekst og layout: NIRAS A/S NIRAS A/S Sortemosevej Allerød CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E: M: E:

4 1. FORORD I Herning Kommune har vi i mange år haft fokus på landsbyerne og udviklingen i landdistrikterne. Byrådet har siden årtusindskiftet haft en vedtaget Politik for Landdistrikterne med tilhørende handlingsplaner og en årlig pulje til udvikling i landdistrikterne. De fleste landsbyer har udviklingsplaner, der sammen med de mange lokale ildsjæle og initiativer er med til at sikre landsbyerne som livskraftige alternativer til de større byer. Landsbykontaktudvalget med repræsentanter for både de mange landsbysamfund og for byrådet har siden 1998 været et centralt omdrejningspunkt i samarbejdet mellem kommunen og lokalsamfundene i landdistrikterne. Byrådet reviderede sin politik for landdistrikterne i Her blev landsbyerne som noget nyt opfordret til at indgå samarbejde og netværk mellem byerne for at finde fælles løsninger på fælles problemstillinger og give grobund for nytænkning. Projekt Samarbejde mellem landsbyer er det første resultat af denne opfordring. Projektet har konkret resulteret i en række samarbejdsprojekter for fire landsbyer i den nordvestlige del og for fire landsbyer i den sydlige del af kommunen. Det er beskrevet i de to bilag til denne rapport. Erfaringerne fra de to samarbejdsprojekter kan forhåbentlig bruges til at inspirere andre landsbyer. Denne rapport samler derfor erfaringerne op, giver ideer til, hvad der kan samarbejdes om og kommer med nogle bud på, hvordan man kan starte nye samarbejder. Det er tanken, at vi bruger de kommende år på at få samarbejdet op at stå. Herefter vil vi i fællesskab vurdere, hvordan det videre samarbejde skal foregå og om der skal igangsættes nye projekter. Jeg håber på og regner med, at denne rapport kan inspirere både de øvrige landsbyer i Herning Kommune og andre landsbyer i Danmark. Jeg vil gerne takke Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG Herning og Herning Kommune for økonomisk støtte til projektet og til de mange deltagere i arbejdet. Anders Madsen Formand for Landsbykontaktudvalget og medlem af Herning Byråd 2

5 2. SÅDAN GJORDE VI Banen kridtes op I efteråret 2011 skulle Landsbykontaktudvalget i gang med at revidere og ajourføre sit forslag til Handlingsplan for landdistrikterne i Herning Kommune. Foranlediget af blandt andet tankerne om en fælles landsbypedel og en række kommunale besparelsesforslag af stor betydning for landsbyerne besluttede kontaktudvalget, at den nye handlingsplan skulle fokusere på samarbejder landsbyerne imellem. En temadag om samarbejde mellem landsbyerne og efterfølgende drøftelser i Landsbykontaktudvalget resulterede i, at handlingsplanen fik et helt nyt indsatsområde med overskriften Samarbejde gør stærk. Et led heri er, at Der skal udvikles redskaber til at starte samarbejdet med andre landsbyer. Det er vigtigt at nedbryde fordomme, stimulere til samarbejde foreninger imellem, have en fælles aktivitetskalender, og stå sammen i forhold til områdets udvikling. Handlingsplanen lægger derfor op til et demonstrationsprojekt vedr. fælles oplæg til udviklingen i et geografisk område med vægt på samarbejder og markedsføring. Landsbyer både i den sydlige og i den nordvestlige del af kommunen var interesseret i at deltage. Herning Kommune ansøgte herefter om tilskud til et projekt med to landsbygrupper i Landdistriktspuljen for 2012 under Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter. Alle nødvendige bevillinger fra landdistriktspuljen, fra LAG Herning og fra Herning Kommune var på plads i sommeren NIRAS, der var med i arbejdet med handlingsplanen m.m., blev valgt som konsulent. Der gik næsten et halvt år fra landsbyerne meldte deres interesse for at deltage i projektet til den egentlige projektstart. Heldigvis var interessen for projektet ikke døet hen. Flere af byerne havde oven i købet på eget initiativ holdt fællesmøde. Drejebogen En drejebog blev udarbejdet inden den officielle start på projektet. Drejebogen tjener til at give et overblik over de forestående opgaver. Samtidig skitserer den projektets indholds- og tidsmæssige forløb. Dermed er den også med til at fastlægge fælles forventninger til projektforløbet. Indholdsmæssigt har der været enkelte afvigelser fra drejebogen. Det viste sig hurtigt, at der kun var brug for det indledende fællesmøde for de to geografiske områder. Demonstrationsprojektet kørte efter den fastsatte tidsplan frem til februar Herefter var der behov for, at borgerforeningerne i nordvest-området tog de udarbejdede udviklingsperspektiver og handlingsplaner op på de ordinære generalforsamlinger i februar og marts måned. 3

6 Tidsplan for projektet Ideudvikling Hvad skal vi samarbejde om? var det altafgørende spørgsmål på det indledende møde, hvor de 8 landsbyer var repræsenteret. I snit var der 4 repræsentanter for hver landsby. Antallet af repræsentanter for den enkelte by varierede mellem 1 og 8. Som oplæg til ideudviklingen blev der præsenteret ideer og forslag fra en temadag året før om samarbejder landsbyerne imellem samt eksempler fra andre landsbysamarbejder. Snakken gik herefter livligt i de to geografiske grupper og der blev peget på mange samarbejdsideer og muligheder. Måske ikke de helt nye, spændende og innovative projekter i hvert fald ikke i første omgang. Indbydelse og program for projektets indledende møde 4

7 De første skitser til fremtidigt samarbejde Niras kom nu med de første forsøg på at sætte de mange ideer og forslag fra henholdsvis landsbyerne i nordvest og landsbyerne i syd ind i fælles rammer. Rammerne indeholder dels en skitse til fælles forudsætninger og udfordringer samt en række mulige indsats- og samarbejdsområder inklusive konkrete forslag til projekter inden for og på tværs af samarbejdsområderne. I Nordvestområdet var der tale om 18 konkrete projektideer fordelt på fem større samarbejdsområder. I Sydområdet var der 10 projektideer fordelt på andre 5 samarbejdsområder. Materialet blev sendt til deltagerne i den indledende ideudvikling med spørgsmål som Er I enige i de fælles forudsætninger og udfordringer? og Ser projektlisten fornuftig ud? Efter reaktioner fra landsbyerne blev der udarbejdet to opsamlingsnotater med kommentarer og ændringsforslag til de fælles forudsætninger og udfordringer og til projektlisten. I Nordvestområdet kom der yderligere seks projektforslag på bordet. I Sydområdet gik kommentarerne mere på at justere på de fælles forudsætninger og udfordringerne, så de kom til at passe bedre ind i landsbybeboernes forståelse af områdets hovedproblemer. I Sydområdet var det derfor en stor udfordring, at få de enkelte samarbejdsprojekter emnemæssigt justeret på plads. Forslag til handlingsplaner Med opsamlingsnotaterne som udgangspunkt udarbejdede Niras nu de første forslag til handlingsplaner for henholdsvis Nordvest- og Sydområdet. Her slås indledningsvis fast, at antallet af konkrete samarbejdsprojekter skal være både overskueligt og overkommeligt. Projekterne skal være oplagte at gå i gang med. Projekterne skal i høj grad være udtryk for nytænkning. Projekterne skal både have et kort sigt med udsigt til hurtige resultater og et langt sigt, der kan holde gryden i kog. Projekterne må gerne hver for sig bidrage til flere indsatsområder og dække flere elementer på listen med projektideer. Hvert projekt indledes med et - forhåbentligt - inspirerende fremtidsbillede. Herefter følger konkrete bud på, hvordan man kan komme i gang og typisk spørgsmål til landsbyerne om, hvem der skal sørge for at projektet kommer videre. De to forslag til handlingsplaner med de tilhørende spørgsmål blev i slutningen af november drøftet i de to landsbygrupper. Handlingsplanerne blev godt modtaget, men det kneb ind i mellem at få udpeget de ansvarlige, lokale kræfter, der skal bære projekterne videre. Udviklingsperspektiver og handlingsplaner Omkring årsskiftet 2012/13 samlede Niras det foreliggende materiale til to sæt udviklingsperspektiver og handlingsplaner. De adskilte processer betyder, at de to samarbejdsdokumenter har en lidt forskellig opbygning. Hovedindholdet er dog ens: Fælles forudsætninger og udfordringer, Indsatsområderne, Fem store samarbejdsprojekter med visioner og mål, konkrete opgaver og nøglepersoner. Materialet blev for Sydområdets vedkommende drøftet blandt de hidtidige deltagere. Herefter blev samarbejdsdokumentet rettet til. 5

8 I Nordvest blev der indkaldt til et større arrangement, hvor mellem 40 og 50 landsbybeboere deltog. Her blev det aftalt, at en tilrettet udgave af samarbejdsdokumentet kunne drøftes på de kommende generalforsamlinger i borgerforeningerne, der også skulle melde de manglende deltagere og nøglepersoner ud. Der er dog i skrivende stund ikke kommet yderligere tilbagemeldinger fra borgerforeningerne. Det betyder, at der stadig mangler nøglepersoner fra nogle af landsbyerne i nordvest til nogle af samarbejdsprojekterne. Artikel om projektet i det nordvestlige område 6

9 Indbydelse og program til møde d. 24. januar Erfaringer og tips Et vigtigt udgangspunkt er, at landsbyerne fra starten er positivt indstillet på samarbejder byerne imellem. Vigtigt med en indpisker, der kan holde gryderne i kog, indtil samarbejdsprojekterne inkl. lokale nøglepersoner er sat på skinner. En klar drejebog for hele projektforløbet er et godt udgangspunkt. Samtidig er der brug for en høj grad af fleksibilitet i forhold til drejebogen. Når samarbejdsideer skal på bordet, er det vigtigt ikke at drøfte/kritisere ideerne, når de dukker op. Lad derfor ideerne blomstre og forbyd kritik i den indledende runde. De mange ideer om samarbejder stritter i mange retninger. Derfor er der brug for at samle ideerne op i et begrænset antal indsatsområder Hvilke fælles problemstillinger har vi, og hvor er det vigtigst at sætte ind? Med enighed om de fælles problemstillinger og indsatsområder kan der skitseres en række samarbejdsprojekter. Antallet skal være overskueligt og overkommeligt. Samarbejdsprojekterne skal være oplagte at gå i gang med og må gerne både bidrage til flere indsatsområder og rumme flere elementer på listen med projektideer. Samarbejdsprojekterne bør alle have både et kort sigt med udsigt til hurtige resultater og et længere sigt, der kan holde gryden i kog. Det er afgørende at få udpeget lokale nøglepersoner/ansvarlige for samarbejdsprojekterne. 3. Det er også afgørende, at samarbejderne er frivillige. Det er ikke befordrende at presse foreninger eller andre til at samarbejde. 7

10 4. DET FIK VI UD AF DET Tanken med de fem samarbejdsprojekterne i hvert område er, at de hver især skal være en paraply over en række forskellige større og mindre tiltag. Det har i høj grad været de enkelte aktive borgere og ildsjæle, der har været det kit, der har holdt samarbejdsprojektet sammen. Selvom karakteren af de enkelte samarbejdsprojekter har været nogenlunde den samme i henholdsvis nordvest- og sydområdet, har der dog været en vis forskel på indholdet af de konkrete tiltag. I den følgende oversigt er samarbejdsprojekterne derfor delt op i dem for det nordvestlige område og dem for det sydlige område. Oversigten giver en idé om hvordan projekterne er tænkt og kan forhåbentlig være inspirerende for andre der vil igangsætte tilsvarende projekter. NORDVESTOMRÅDET Samarbejdsprojekt nr. 1 - NordvestKRAFT Med det formål at gøre samarbejdet mellem landsbyerne stadig stærkere, er der nedsat en fælles arbejdsgruppe med navnet Nordvestkraft. Gruppen har som hovedopgaver at stå for den fælles branding, markedsføring og udvikling af Nordvestområdet. Blandt de opgaver som det er tanken at gruppen skal beskæftige sig med er: - en årlige Flyt til os-kampagne i forhold til tilflyttere til både Holstebro og Herning. - Vedligeholdelse og udbygning af den fælles ressourcebank, hvor lokale kræfter, der har erfaringer med ansøgninger til støttemidler, med hjemmesider, med foreningssamarbejde og med en lang række andre opgaver, tilbyder deres hjælp til de lokale foreninger m.fl. - at være Nordvestområdets fælles talerør overfor kommunen og andre myndigheder. - ansættelse af en fælles landsbypedel. Samarbejdsprojekt nr. 2 VindKRAFTEN over det hele Tanken bag VindKRAFTEN har været at etablere et natur- og aktivitetscenter for hele Nordvestområdet. VindKRAFTEN skal have til huse i den nedlagte skole i Vind og skal have fokus på udvikling og på at sikre udefra kommende vækst til hele Nordvestområdet. Skolen tilbyder muligheder for hele området og for turister, blandt andet i form af overnatning. Blandt de opgaver som det er tanken at VindKRAFTEN skal stå for kan nævnes: - Tilbud til sportsforeninger, skoler og fritidsklubber om at kunne bruge faciliteterne. 8

11 - Udvikling af kursus- og firmaaktiviteter. - Tilbud om overnatningsfaciliteter, så VindKRAFTEN kan blive et populært ekstra gæsteværelse for ikke bare byens men hele egnens beboere. Det fremtidige natur og aktivitetscenter i Vind Samarbejdsprojekt nr. 3 Det store, digitale overblik Tanken bag samarbejdsprojektet er at etablere en fælles digital platform for landsbyerne på egnen. Det helt centrale initiativ tænkes at blive Aktivitetskalenderen, der skal omfatte stort set alle arrangementer i området. Formålet med den fælles digitale platform er at få mange flere til at deltage i aktiviteterne rundt omkring i området. Kalenderen reklamerer for større fælles arrangementer og forhindrer, at arrangementer i området lægges oven i hinanden. Blandt de opgaver som det er tanken at det store digitale overblik skal stå for, kan nævnes: - Etablering af fælles aktivitetskalender, - Fælles hjemmeside med fælles kalender, turistinformation, seværdigheder, flyt til Nordvest-info, links til lokale hjemmesider, ressourcebank, foreningsliste. - NordvestKRAFT på facebook. 9

12 Fælles kalender for de fem byer i nordvest. Samarbejdsprojekt nr. 4 Jo mere vi er sammen Det er tanken med samarbejdsprojektet at få skabt mere samarbejde mellem foreningerne i de fire landsbyer. Gennem et bedre samarbejde og et dybere kendskab til hinandens aktiviteter, kan der skabes nye samarbejder, der kan udløse nye aktiviteter indenfor f.eks. sport, kultur eller naturoplevelser. Blandt de opgaver som det er tanken at samarbejdsprojektet Jo mere vi er sammen skal stå for, kan nævnes: - Altid ajourført foreningsliste for hver by - Fælles foreningsoversigt på hjemmesiden med aktivitetsmuligheder - Årligt foreningstræf med et stort afsluttende fællesarrangement. Samarbejdsprojekt nr. 5 Ud under åben himmel Tanken bag samarbejdsprojektet Ud under åben himmel er at sætte fokus på egnens natur. Gennem nye tætte samarbejder mellem de lokale kræfter i Nordvestområdet, kommunen, Vildbjerg Turistforening og Visit Herning kan Nordvestområdet gøres til et foregangsområde for de mange naturoplevelser og for kombinationen mellem natur- og kulturtilbud i Herning Kommune. 10

13 Blandt de opgaver som det er tanken at samarbejdsprojektet Ud under åben himmel skal stå for, kan nævnes: - Beskrivelse af natur- og kulturoplevelserne i hele Nordvest-området i en række foldere - Etablering af nye naturstier - Opsætning af smartphonekoder til yderligere beskrivelser og mulighed for geocoaching. - Der udarbejdes fælles hjemmeside-beskrivelse af de samlede naturoplevelser i området. - Der arrangeres fælles gåture, hvor lokale viser den gode smuttur og den gode vandretur. SYDOMRÅDET Samarbejdsprojekt nr. 1 Etablering af Områderåd Tanken bag oprettelsen af et Områderåd har været at fremme en debat om de fælles udfordringer i området, at stille faciliteter til rådighed i form af f.eks. fælles aktivitetskalender, etablering af en hjemmeside eller apps for hele området samt stå for forskellige arrangementer. Områderådet er på den måde en slags paraply og formidlingsforum for de initiativer, der igangsættes i området. Blandt de opgaver som det er tanken at Områderådet skal stå for, kan nævnes: - et fælles talerør overfor Kommunen når det omhandler fællesskabet for byerne. - et fælles talerør overfor byerne, som medvirker til struktur, sammenhæng samt informationsformidling. Tage initiativ til at diskutere fælles bytemaer, som f.eks. hvad gør vi med idrætten? hvordan sikrer vi skolen på langt sigt? kan vi gøre noget for at bevare handlen i området? eller hvordan koordinerer vi bustrafikken i området. - Diskussion af hvilke ansøgninger til f.eks. fonde, det kan betale sig at søge på til fællesskabet. - Koordinere afholdelse af arrangementer. Samarbejdsprojekt nr. 2 Fælles markedsføring af hele området Tanken med en Fælles markedsføring af hele området er at fortælle omverdenen om områdets fantastiske natur, den store fælleskabsfølelse og de mange aktiviteter der foregår i området. Det har været målet med samarbejdsprojektet at få skabt en fælles markedsføringsstrategi, der skal sikre at området med dets kvaliteter fremstår synligt overfor såvel mulige tilflyttere som turister, der kommer til området. 11

14 Blandt de opgaver som det er tanken at den Fælles markedsføring af hele området skal stå for, kan nævnes: - Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi der skal sætte fokus på den fantastiske natur i området, den fælles kulturhistorie, der rummer mange spændende fortællinger og det rige foreningsliv, der giver mange tilbud om aktiviteter. - Oprette fælles hjemmeside og opdatere landsbyernes egne hjemmesider og facebook med fælles kalendere og links. - Etablere et overblik over vores naturperler og stier i vores område. - Lave fælles arrangementer hvor områdets naturperler bliver præsenteret gerne for et år af gangen. Samarbejdsprojekt nr. 3 Naturen er vores. Synliggørelse af de enkelte byer er et vigtigt emne. Tanken med samarbejdsprojektet Naturen er vores er at udbygge området, så det bliver nationalt kendt. På lang sigt er det hensigten at gøre naturen omkring Søby meget mere tilgængelig for både os der bor i sydområdet og de mange turister som besøger området. På den måde kan naturen komme til at spille en meget større rolle i markedsføringen af området. Blandt de opgaver som det er tanken at naturen er vores skal stå for, kan nævnes: - Opbygning af shelters, stinet og etablering af ruter for mountainbike udøvere - Undersøge mulighederne for at opbygge et Wild Life-center - Anlæg af lejrpladser, så det bliver muligt at overnatte i området 12

15 Blandt de aktiviteter der ønskes opprioriteret er mountain bike kørsel Samarbejdsprojekt nr. 4 Samarbejde på idrætsområdet mellem nogle af landsbyerne Tanken bag et styrket samarbejde på idrætsområdet mellem nogle af landsbyerne er at kunne tilbyde en langt større bredde i idrætstilbuddene. Er påtænkes oprettet en særlig afdeling med tilbud inden for området Natur og Idræt, der udover mountainbike kørsel også kan tilbyde orienteringsløb, geocaching og spejderaktiviteter. Blandt de opgaver som det er tanken at Samarbejde på idrætsområdet skal stå for, kan nævnes: - Der skal arrangeres et fællesmøde med de forskellige idrætsforeninger i Kølkær, Fasterholdt og Arnborg. Pt. er der to foreninger der taler sammen og man vil forsøge at inddrage flere foreninger i Kølkær hvor der er mange små foreninger. - Der skal gives input til den fælles kalender, som gruppe 2 arbejder med. Kalenderen kan f.eks. udvikles inden for Convensus, som er et program der er designet til det. - Der skal tages initiativer, der gør den lokale idræt mere spændende. De kan måske være gennem afholdelse af flere fester og fælles arrangementer. Samarbejdsprojekt nr. 5 Vores fælles kulturhistorie Tanken med samarbejdsprojektet er at sætte fokus på områdets kulturhistorie. Det er hensigten at samarbejdsprojektet skal omfatte alt fra Hosekræmmere og Brunkulsbisser til rapmusik, fællessang og salsa. Koblingen mellem både historiske og nutidige fortællinger forventes at skabe en rigtig god gennemslagskraft og mange besøgende på hjemmesiden. 13

16 Blandt de opgaver som det er tanken, at Vor fælles kulturhistorie skal stå for, kan nævnes: - udarbejde en app, der beretter om de konkrete fortællinger, der hvor de er foregået. - Afholdelse af lokale opdagelsesrejser - Genindføre den årlige musikfestival. - Bruge Museets scene til arrangementer. - Arrangere oplæsningsaftner. Erfaringer og tips Det er vigtigt at de projekter der ønskes igangsat, tager udgangspunkt i nogle områder hvor der i forvejen kan forventes at være en vis interesse for at videreudvikle. F.eks. vil fælles initiativer mellem idrætsforeningerne kun give mening hvis der er en interesse for at øge samarbejdet mellem landsbyernes foreninger. Afgrænsningen af projekterne kan med fordel tage udgangspunkt i de erfaringer, som den personkreds, der deltager tilsammen råder over. Fx bør et projekt om kulturhistorie tage udgangspunkt i den konkrete viden og de erfaringer som deltagerne sidder inde med. Projekterne vi have større chance for succes, hvis de tager udgangspunkt i allerede eksisterende tiltag, som kan videreudvikles. Fx vild et være lettere at få en fælles mødekalender op at stå, hvis der allerede findes en kalender i de enkelte landsbyer. 14

17 4. KOM GODT I GANG Samarbejde gør stærk. Det gælder både i den enkelte landsby og flere landsbyer imellem. Samarbejde kan også være svært. Man skal erkende, man ikke har nok i sit eget. Fordomme skal nedbrydes, og nye muligheder drøftes og afprøves uden at den enkelte by mister sin identitet. Samarbejde kræver forberedelse, lyst og mod. Derfor skal samarbejde startes nedefra med udgangspunkt i de enkelte landsbyer. Her er en drejebog til jer, der gerne vil i gang med samarbejder med andre landsbyer i nærheden. Den kan forhåbentlig hjælpe jer godt på vej. 1. Tag initiativ Læg op til en diskussion i jeres forening, om det ikke kunne være en god ide at samarbejde med nabobyen eller byerne om forskellige aktiviteter. Så kunne I måske styrke det i allerede er i gang med, blive flere til at løfte projekter, I godt kunne tænke jer, eller løse nogle fælles udfordringer, der kræver et større befolkningsgrundlag. Diskussionen kan selvfølgelig også dreje sig om bedre samarbejde mellem foreningerne i jeres by. Få opbakning til at tage kontakt til nabobyerne 2. Drøft fælles udfordringer og samarbejdsideer Inviter borgerforeningerne og andre relevante foreninger i nabobyerne til en uforpligtende snak om fælles udfordringer og samarbejdsideer. Overvej at få en udefra til at fortælle om samarbejder andre byer imellem Spil ud med succeser, udfordringer og samarbejdsideer fra jeres by og hør godt efter, hvad de andre byer har på hjerte. Lav en liste over fælles udfordringer og over de nævnte samarbejdsmuligheder. Efterlys flere samarbejdsmuligheder og slå samtidig fast, at i dag skal vi have ideerne frem - ikke de kritiske bemærkninger. Skitseret muligt videre forløb og aftal det næste møde. Lav hurtigt et referat fra mødet, send det rundt og bed om kommentarer og yderligere ideer. 3. Bliv enige om nogle samarbejdsprojekter og beskriv dem nærmere De forhåbentlig mange samarbejdsideer stritter sikkert i alle retninger. Derfor skal ideerne nu samles op i et overskueligt antal indsatsområder. 15

18 Giv derfor et bud på de fælles problemstillinger og udfordringer og på de områder, hvor der derfor skal ske noget. Hold et møde med de øvrige landsbyer, hvor I bliver enige om de fælles problemstillinger og udfordringer og ikke mindst hvor det er vigtigst at sætte ind. Skitser nu en række overskuelige bredere samarbejdsprojekter. Projekterne skal være oplagte at gå i gang med og overkommelige. Samtidig skal de helst have både et kort sigt med udsigt til hurtige resultater og et længere sigt. Hvert samarbejdsområde beskrives med visioner og mål, konkrete opgaver og forslag til nøglepersoner, der har ansvaret for projektets fremdrift. Gør det enkelt og ligetil! 4. Find nøglepersonerne Hold et møde med de øvrige landsbyer, gerne et stort møde med bred deltagelse fra alle byer. Dels for at udbrede budskabet om det, der skal i gang, dels for at sikre, at der er tilstrækkeligt med nøglepersoner til at tage ansvaret for de videre projektforløb. Giv jer tid til at finde de nødvendige nøglepersoner. Kniber det med at få nøglepersoner til alle samarbejdsprojekter må det overvejes at udsætte projektet indtil interessen er der. 5. Hold gryderne i kog Sørg så vidt muligt for, at alle samarbejdsprojekter har mindst et element, der hurtigt giver synlige resultater, så de første succeser kan inspirere de videre arbejder. Prøv at indbygge en årlig opfølgning på samarbejderne. Det kan f.eks. være et fælles møde eller et fælles arrangement for de samarbejdende byer, hvor man kan glæde sig over de hidtidige resultater og drøfte/fastlægge hvad der nu skal ske. 16

19 Ideer til samarbejde mellem landsbyer Der er mange muligheder for at samarbejde landsbyer imellem. Dette idékatalog er baseret på de projektideer, der er kommet frem i de to områder i Herning Kommune. Kataloget er derfor langt fra dækkende for samarbejdsmuligheder i andre områder, men kan forhåbentlig både inspirere og give gode ideer til kommende samarbejder. Foreningssamarbejder Etablering af et områderåd med deltagelse fra borgerforeningerne Udarbejde hørringssvar til kommunale planer Ansættelse af en fælles landsbypedel Der udarbejdes og vedligeholdes en samlet liste over alle aktiviteter/foreninger i hele området Etablere et fælles forum for de mange foreninger i området Årlig foreningsdag, hvor foreningerne kan præsentere sig selv Fælles markedsføring Landsbyportal på kommunens hjemmeside med beskrivelse af de enkelte landsbyers karakteristika og fortrin, byggegrunde etc. Løbende markedsføring i lokalaviser Indslag i Lokal TV Fælles Logo Årlig Flyt til os Kampagne Fælles hjemmeside for de samarbejdende landsbyer med beskrivelse af områdets herligheder, foreningsliv, aktivitetskalender Fælles udnyttelse af ressourcer, infrastruktur og bygninger Fælles udnyttelse af ledige skoler eller andre tomme institutionsbygninger Etablering af skolestier mellem landsbyer og fælles skoler Fælles høstfester, julefester m.m. Arrangere foredrag om f.eks. lokal kulturhistorie, vedligeholdelse af lokal byggeskik eller bedre udnyttelse af energien på landet. Fælles informationsindsats Oprettelse af fælles hjemmeside Etablering af fælles kalender Fælles ressourcebank Infotavler, der beskriver nye fælles arrangementer eller projekter Samarbejde om idrætstilbud Samarbejdsråd mellem idrætsforeninger Nye tilbud til børn og unge, f.eks. cykling, orienteringsløb, motionsløb eller spejderaktiviteter på tværs af landsbyerne. 17

20 Fælles undersøgelser af muligheder for nye idrætstilbud Turismesamarbejde Folder med beskrivelse af turist tilbuddene og naturværdierne i området Udarbejdelse af foldere der beskriver lokale naturruter og mountainbike ruter Etablering af overnatningssteder/teltpladser i naturen App med historier fra området Forbedret skiltning på lokale ruter Stedsbeskrivelser med QR koder til smartphones Nye ruter f.eks. med særlige kultur- og naturoplevelser og geotracking 18

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22. Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen Arbejdsmøde for emnegrupperne Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.00 i Tapdrup Sognehus, Højtoften 1, 8800 Viborg Vi var 22 tilstedeværende

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Løgstrup 8831. Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup 74726484 / 27203722. muspyt@hotmail.com

Løgstrup 8831. Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup 74726484 / 27203722. muspyt@hotmail.com INDSTILLING TIL KONKURRENCEN ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Løgstrup 8831 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Løgstrup Borgerforening Lisbeth Rasmussen (formand) Kontaktperson: Adresse: Telefon:

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Lokalrådet Hashøj Nordvest. Vennelandsbyer. - Landsbyæstetik og lokal ansvarlighed

Lokalrådet Hashøj Nordvest. Vennelandsbyer. - Landsbyæstetik og lokal ansvarlighed Lokalrådet Hashøj Nordvest Vennelandsbyer - Landsbyæstetik og lokal ansvarlighed Udgiver Lokalrådet Hashøj Nordvest Bidragsydere Lokalrådet Hashøj Nordvest; Troels Brandt, Per Madsen. Hejninge/Stillige

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg Nordenskov den 28. oktober 2012 Referat af : Regeringsmøde nr. 3 i Fællesvirke Sted: Nordenskov Skole NUIF lokalet Dato: 22. oktober 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere