FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening"

Transkript

1 FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/ Side 1

2 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og mission... 6 Vedtægter for Stillinge IF... 7 Foreningens struktur Fællesbestyrelsens forretningsorden Samværspolitik Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn Fællesbestyrelsens ansvarsområde Fællesformandens ansvarsområde Næstformandens ansvarsområde Kassererens ansvarsområder : Afdelingsformændenes ansvarsområder: Årsplan for arbejdet i fællesbestyrelsen JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Kontaktoplysninger Honorarer og omkostningsgodtgørelse Version 2.1/ Side 2

3 Klubhuset Sogne 34 Forsikring Version 2.1/ Side 3

4 Forord Til instruktører, hjælpeinstruktører, fællesbestyrelses- og udvalgsmedlemmer i Stillinge IF. Du sidder nu med 2. udgave af Stillinge IF s foreningshåndbog. Håndbogen er tænkt som et personligt redskab, hvor du kan samle dine notater og oplysninger. Endvidere indeholder mappen en række oplysninger, som fællesbestyrelsen mener, du kan have glæde af. Fællesbestyrelsen vil gerne opfordre dig til at komme med kommentarer til mappen. Mangler der noget eller har du ideer til forbedringer vil vi gerne vide det, så mappen kan blive så perfekt som muligt. Med venlig hilsen Stillinge IF Version 2.1/ Side 4

5 Hvad er Stillinge IF Stillinge IF blev stiftet den 4. november 1867 og er hjemmehørende i Kirke Stillinge Sogn, Slagelse Kommune. Stillinge Idrætsforening (bestyrelse) Badminton Fodbold, ungdom Fodbold, senior Gymnastik Håndbold Petanque Idrætsforeningen har i dag ca. 420 medlemmer fordelt på 6 idrætsudvalg. Aktiviteterne er lokaliseret dels ved Stillinge hallen og dels ved trænings- og klubhusfaciliteterne på Støvlebækvej. Foreningens formål er ved idræt og andre kulturelle aktiviteter, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel med hovedvægt på lokalområdet. Idrætsforeningen henvender sig til såvel unge som ældre, og fokuserer hele tiden på at iværksætte idrætsaktiviteter i tråd med lokalsamfundets ønsker. Stillinge Idrætsforening er finansieret via medlemskontingenter, tilskud fra kommune og støtte fra sponsorer. Derudover støttes foreningen af de mange frivillige og ulønnede borgere, der yder en uundværlig arbejdsindsats i foreningen. Foreningen er tæt forankret i lokalsamfundet via relationer til skole, sportshal, erhvervslivet, borgerforeninger, lokalråd og ikke mindst Slagelse kommune, hvis støtte og engagement er afgørende for foreningens virke. CVR: CFR-nr.: DGI nr.: DIF nr.: Version 2.1/ Side 5

6 Stillinge IF s vision og mission Stillinge IF vil være et lokalt samlingspunkt for borgerne i lokalområdet! Stillinge IF skal: - tilbyde relevante aktiviteter for borgerne i området, - integrere tilflyttere til området, - være et attraktivt sted at være trænere, instruktører og/eller leder, - være det foretrukne sted at dyrke aktiviteter og - arbejde på at få de fysiske rammer, der kræves for at kunne opfylde ovenstående. Version 2.1/ Side 6

7 Vedtægter for Stillinge IF 1 - Foreningens navn og hjemsted 2 - Formål 3 - Afdelinger 4 - Optagelse af medlemmer 5 - Udmeldelse 6 - Eksklusion 7 - Hovedbestyrelsen 8 - Hovedbestyrelsens bemyndigelse 9 - Afdelingernes ledelse 10 - Afdelingsbudget 11 - Hæftelse - Forpligtigelse 12 - Tidspunkter 13 - Ordinær generalforsamling 14 - Dagsorden 15 - Ekstraordinær generalforsamling 16 - (Udgået) 17 - Æresmedlemmer 18 - Foreningens opløsning Version 2.1/ Side 7

8 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningen Stillinge Idrætsforening er stiftet 4. november 1867 under navnet Stillinge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening. 2. Foreningen er hjemmehørende i Kirke Stillinge Sogn, Slagelse Kommune. 3. Foreningens farver er sorte og hvide (Sort/hvid stribet (lodret) trøje, sorte shorts). 2. Formål 1. Foreningens formål er, ved idræt og andre kulturelle aktiviteter, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel med hovedvægt på lokalområdet og Slagelse Kommune. 3. Afdelinger 1. Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under Danmarks ldræts-forbund eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er undergivet disses love og bestemmelser. 2. Foreningen kan være tilsluttet Slagelse Idrætsråd (SIR) 4. Optagelse af medlemmer 1. Alle kan blive medlem af foreningen, dog jf. pkt Ved indmeldelse i foreningen skal navn, adresse og fødselsdato oplyses til foreningens kassér. 3. Det enkelte medlem har pligt til at meddele nærmeste træner eller leder om adresseændringer. 4. Det enkelte medlem skal ved indmeldelse oplyses om, at foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside. 5. Medlemskab kan også erhverves ved indbetaling af et foreningskontingent, som fastsættes af bestyrelsen. 6. Hovedbestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise medlemskab af foreningen. Version 2.1/ Side 8

9 5. Udmeldelse 1. Ethvert medlem kan til enhver tid vælge at melde sig ud af foreningen. 2. De, af de relevante forbund, fastsatte bestemmelser vedr. klubskifte skal dog altid overholdes. 6. Eksklusion 1. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent 30 dage efter at kassereren har udsendt rykkerskrivelse, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. 2. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen vælge at eksludere medlemmet. 3. Hvis et medlem gentagne gange undlader at efterkomme henstillinger fra bestyrelse eller aktivitetsudvalg af sportslig eller etisk karakter, kan bestyrelsen vælge at eksludere medlemmet. 4. Enhver eksklusion skal godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling. 7. Hovedbestyrelsen 1. Stillinge Idrætsforening ledes af en hovedbestyrelse på 9 medlemmer, der vælges til foreningens generalforsamling, dog jf. punkt Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer. 3. De 6 øvrige pladser består af afdelingsformændene, eller suppleanter for Fodbold ungdom-afdelingen, Fodbold senior-afdelingen, Håndbold-afdelingen, Gymnastik-afdelingen, Badminton-afdelingen samt Petanque-afdelingen. Version 2.1/ Side 9

10 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i lige årstal. Næstformand og kassér er begge på valg i ulige årstal. 5. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 6. Hovedbestyrelsen afholder møde på formandens, næstformandens eller 2 bestyrelsesmedlemmers foranledning ca. 1 gang om måneden. 7. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når det er dokumenteret, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødets afholdelse. 9. Hovedbestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige beslutninger indenfor foreningen. 10. Ved stemmelighed i hovedbestyrelsen/forretningsudvalget tæller formandens stemme dobbelt, eller i dennes fravær næstformandens. 11. Kan en afdelingsformand ikke findes til generalforsamlingen, udpeger hovedbestyrelsen selvstændigt en fungerende formand snarrest muligt 8. Hovedbestyrelsens bemyndigelse 1. Hovedbestyrelsen leder foreningen efter disses love. 2. Foreningen tegnes af formand og næstformand. Ved forfald erstatter kassereren den manglende person. 3. Hovedbestyrelsen skal, såfremt det af økonomiske eller sportslige grunde skønnes nødvendigt, træde hjælpende til og kan eventuelt nedlægge en afdeling. 4. Afdelingen kan dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på en generalforsamling. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan hovedbestyrelsen foranledige oprettet nye afdelinger. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, samt have bemyndigelse til i fornødent omfang at ansætte lønnet hjælp. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at indkalde eksperter til bestyrelsesmøderne. 7. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til teknisk/administrative opgaver. Version 2.1/ Side 10

11 9. Afdelingernes ledelse 1. Udvalgene varetager ledelsen af de respektive aktiviteter under ansvar overfor bestyrelsen. 2. Et udvalg består af en afdelingsformand samt mindst 2 udvalgsmedlemmer. 3. Udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen, dog jf. punkt Kan et udvalgsmedlem ikke findes til generalforsamlingen, udpeger hovedbestyrelsen selvstændigt et fungerende medlem snarrest muligt. 5. Udvalgsmøder ledes af afdelingsformanden, som har ansvar for, at der udarbejdes et beslutningsreferat, som tilsendes hovedformanden senest 14 dage efter mødets afholdelse. 6. De enkelte afdelingsudvalgs medlemmer er på valg hvert år. 10. Afdelingsbudget 1. De enkelte afdelingsudvalg udarbejder på første udvalgsmøde efter generalforsamlingen et budgetudkast, som skal godkendes af bestyrelsen. 2. Udvalgsformændene er ansvarlige for, at dette budget forelægges bestyrelsen senest 3 uger efter generalforsamlingen. 3. I tilfælde af budgetoverskridelser orienteres bestyrelsen hurtigst muligt. 11. Hæftelse - Forpligtigelse 1. Foreningens medlemmer, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Version 2.1/ Side 11

12 12. Tidspunkter 1. Idrætsforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. 2. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Hidtil har regnskabsåret været 1. april til 31. marts. Dette betyder, at regnskabsåret for år 2011 er for 1. april 2011 til 31. december Ordinær Generalforsamling. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen indkalder ved annoncering i dagspressen og opslag i hallen senest 4 uger før generalforsamlingen. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 4. Bestyrelsen offentliggør endelig dagsordenen og revideret regnskab på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. 5. Stemmeret har alle betalende medlemmer, der på dagen for generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestance. 6. Medlemmer, der ikke er fyldt 15 på dagen, hvor generalforsamlingen afholdes, kan repræsenteres af forældre eller værge, som så har stemmeret. Hver deltager kan dog kun have én stemme. Bestyrelsen kan kræve dokumentation for forældre- eller værgeforholdet. 7. Stemmeret kan kun opnås ved personligt fremmøde. Hvis stemmeretten er opnået jf. stk. 5, er det forældre/værges fremmøde, der er afgørende for stemmeretten. 8. Hvert medlem kan kun have en stemme. 9. Æresmedlemmer jf. 17 har ikke stemmeret, medmindre de samtidig er betalende medlemmer. 10. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal. 11. Ethvert af generalforsamlingens medlemmer kan begære skriftlig afstemning ved enhver afstemning. Version 2.1/ Side 12

13 12. Alle personligt myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsesposter og udvalgsposter. Medlemmer, der er fyldt 15 år på dagen for generalforsamlingen kan vælges til udvalgene, men ikke bestride posten som udvalgsformand. 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen eller de enkelte aktivitetsudvalg. Dirigenten leder generalforsamlingen. 14. Dagsorden 1. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand. 6. Valg af næstformand. 7. Valg af kasserer. 8. Valg af afdelingsformænd. 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 10. Valg af 2 revisorer. 11. Valg af 1 revisorsuppleant. 12. Eventuelt. Version 2.1/ Side 13

14 15. Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner, at dette er påkrævet, eller når 25 % af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette. 2. En skriftlig begæring skal sendes til den, der jf. 8 tegner foreningen. Begæringen skal indeholde beskrivelse af forhandlingsemne. 3. Bestyrelsen kan vælge at afvise begæringer om ekstraordinær generalforsamling, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: alle bestyrelsesmedlemmer på et bestyrelsesmøde vedtager dette og alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede ved dette møde og der har været afhold mindst 2 ekstraordinære generalforsamlinger siden sidste ordinære generalforsamling. En sådan afvisning skal skriftligt fremsendes til den, der har begæret ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter modtagelse af begæringen. 4. Ekstraordinær generalforsamling annonceres i dagspressen og ved opslag, og annonceringen skal indeholde dagsorden jf. stk. 5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages senest 14 dage efter modtagelse af begæring, dog jf. stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter at begæring er modtaget. 5. Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen indeholder forhandlingsemnet. Bestyrelsen kan vælge at sætte yderligere punkter på dagsordenen. 6. En ekstraordinær generalforsamling kan ikke erstatte den ordinære generalforsamling. 7. Adgang til, og stemmeret på, en ekstraordinær generalforsamling følger de i 12 stk. 5 til 9 fastsatte bestemmelser. 8. Afgørelser på ekstraordinær generalforsamling træffes iht. 12 stk (Udgået) Version 2.1/ Side 14

15 17. Æresmedlemmer 1. Generalforsamlingen kan vælge æresmedlemmer. 18. Foreningens opløsning 1. Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to generalforsamlinger med mindst to og højest fire ugers mellemrum, således at tre fjerdedele af de på hver generalforsamling afgivne stemmer afgives for opløsning. 2. Til generalforsamlinger om foreningens opløsning skal der indkaldes med det varsel, der er fastsat for indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamlinger. Desuden skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer. 3. Ved opløsning af foreningen overgår den eventuelle formue og øvrige værdier til lokalområdets foreningen efter bestyrelsens ønske. Dog skal materiale af historisk interesse og værdi overdrages historisk museum i Slagelse. 4. Ovennævnte midler og rekvisitter skal dog atter udleveres, såfremt en ny bestyrelse inden et år fra opløsningen ved forevisning for tilgodesete foreningers bestyrelse af medlemsliste godtgør, at der er basis for genopståen. Vedtaget på generalforsamlingen 7. februar 2012 Version 2.1/ Side 15

16 Foreningens struktur Fællesbestyrelse (9 personer vælges på generalforsamlingen) Fællesformand Kasserer Næstformand Gymnastik Badminton Petanque Håndbold Fodbold (senior) Fodbold (ungdom) Version 2.1/ Side 16

17 Fællesbestyrelsens forretningsorden 1 Fællesbestyrelsen har følgende faste arbejdsopgaver. Se efterfølgende detaljeret stillingsbeskrivelser. 2 Afgørelser er vedtaget, når mere end halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for. Fællesformanden bør være til stede ved møderne. 3 Ved møderne deltager fællesbestyrelsen som har mødepligt. Suppleanter har møderet. Andre kan inviteres efter behov. 4 Der afholdes ordinære møder ca. 11 gange årligt (Normalt mødefri i julimåned). På konstitueringsmødet fast-lægges de ordinære mødedatoer. Ekstraordinære møder kan afholdes, når fællesformanden eller to medlemmer fremsætter ønsker herom. Vigtige mødedatoer m.v. indskrives foreningssystemet Conventus. 5 Fællesbestyrelsen kan efter behov nedsætte underudvalg til løsning af særlige opgaver. Heri kan inddrages personer udefra. 6 Der skrives et beslutningsreferat fra møderne af referenten. Referatet tilsendes udvalgsmedlemmer (Referatet skal senest være udsendt 1 uge før efterfølgende mødes afholdelse). Referatet godkendes ved det efterfølgende møde. 7 Dagsorden til møderne skal udsendes senest 1 uge før mødet og bør indeholde: Godkendelse af referat fra forrige møde, Godkendelse af dagorden, Nyt fra afdelingerne, Økonomi, Nye sponsorater, Særpunkter i rækkefølge efter vægt, Fastsættelse af næste mødedato, Evt. (Her kan alt debatteres og intet besluttes). Punkter til dagsordenen bedes meddelt fællesformanden og næstformanden senest 10 dage før mødet. Version 2.1/ Side 17

18 8 Sponsorat / Gaver: Hver afdeling er selv ansvarlig for at finde sponsorer / søge sponsorater. Fællesbestyrelsen skal ved hvert møde orienteres om nyligt indgåede sponsorater mht. fra hvem, beløb samt betingelser. Listen med sponsorater gennemgås ved hvert bestyrelsesmøde. Alle sponsorater faktureres af foreningen og udsendes af kassereren. Et sponsoransvarlig foretrækkes, men er ikke nødvendigt. 9 Økonomi: Styringen af foreningens økonomi samt udbetaling af penge foregår i et to-trins system; De to trin er hhv. en som anviser betalingen og en som udfører betalingen. Kassereren udfører betalinger. Alle anmodninger om betaling/regninger henvises med genkendelse af fællesformand, næstformand eller udvalgsformænd til kassereren. Disse kvitteres med underskrift og dato. Anmodningen skal indeholde en kort beskrivelse af hvad betalingen dækker. Bilag sendes til kassereren som betaler/ overfører det angivne beløb. Mail fra udvalgsformændene er gældende som godkendt. Anmodninger om betaling/regninger uden en fra bestyrelsens medlems godkendelse / som er fremsendt direkte til kassereren afvises. Opkrævninger/faste omkostninger f.eks. forsikringer, gas til klubhus, foreningskontingenter m.v. som sendes direkte til kassereren, betales af kassereren. Ekstraordinære betalinger skal præsenteres for fælles-bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Forslag til afdelingsbudgetter for det kommende år udarbejdes af udvalgsformændene i november måned og indtastes i foreningssystemet Conventus. Afdelingsbudgetter godkendes / tilrettes på første møde efter konstitueringsmødet. Fælles budget udarbejdes på baggrund af modtagne budgetter, af fællesbestyrelsen efter oplæg fra kassereren. Version 2.1/ Side 18

19 Der udarbejdes løbende afdelingsregnskaber som er tilgængelig i Conventus. Regnskabet gennemgås på hvert fællesbestyrelsesmøde. Årsregnskabet udarbejdes til fællesbestyrelsen hurtigst muligt efter årsafslutningen (31/12). Årsregnskab offentliggøres på hjemmesiden jf. vedtægterne. Medlemmerne registrerer sig på forenings hjemmeside Efter registrering opdateres medlemskartotek automatisk i Conventus. Holdene oprettes i Conventus jf. afdelingsformændenes ønsker. Holdene oprettes med titel, træneroplysninger samt hjælpetræner, periode, pris, aldersgrænser samt evt. andre informationer. 10 Denne forretningsorden revideres løbende, men gennemgås en gang årligt af bestyrelsen. Ovenstående forretningsorden er vedtaget på møde den 3. juni Version 2.1/ Side 19

20 Samværspolitik Foreningsmedlemmer under 18 år må ikke nyde alkohol på foreningens område. Al rygning foregår jf. aktuel lovgivning med respekt for sine omgivelser. Stillinge IF er en idrætsforening med plads til alle uanset køn, alder og nationalitet. Vi har et fælles ansvar for at passe godt på hinanden. Derfor har vi opsat nedenstående retningslinjer: 1. God og ordentlig omgangstone. Udvis respekt for hinanden Alkohol nydes med respekt for andre, 2. Giv plads til individualister men de må ikke være dominerende, 3. Sportsånd sig undskyld hvis nødvendigt, 4. Idræt skal være sjovt, 5. Ved mistanke om overgreb kontaktes fællesbestyrelsen, 6. Idrætsforeningen indhenter altid børneattester på ledere med kontakt til børn jf. loven herom. Generende personer kan bortvises fra området. Version 2.1/ Side 20

21 Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn Vi ønsker at SIF skal været et trygt sted at være, Vi ønsker at forebygge enhver form for overgreb mod de børn som kommer i SIF, Vi ønsker at forebygge enhver form for mistanke mod vores frivillige trænere og ledere. Hvordan? Vi ønsker en ordentlig omgangstone mellem vores aktive medlemmer indbyrdes, samt mellem de aktive og vores frivillige trænere/ledere. Eksempelvis vil vi ikke have sjofle kommentarer og tilråb om hinandens kroppe. Vi ønsker respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Evaluering m.v. efter kamp og træning gøres så vidt muligt først efter badning. På ture/lejre med overnatning, SKAL der altid mindst 2 trænere/ ledere med. I tilfælde hvor forældre deltager, kan en træner /leder accepteres Nye trænere/ledere, som foreningen ikke kender, får ikke eget ansvar for en gruppe børn SIF s fællesbestyrelse indhenter børneattest ved ansættelse af nye trænere/hjælpere, samt gennemfører periodiske undersøgelse af alle der har med børn under 15 år at gøre i foreningen ifølge bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Version 2.1/ Side 21

22 HVAD SIGER LOVEN? 210, 222, 223, 224, 225, 232, 235 i straffeloven siger, at det er ulovligt at lave eller have børneporno; at have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som man er betroet til undervisning; at begå blufærdighedskrænkelser. Paragrafferne omfatter foruden lærere, også trænere og instruktører inden for idrætten. VED MISTANKE OM OVERGREB! Kontakt 1. Sydsjælland og Lolland- Falsters politi Tlf. 114, 2. Fællesformand i Stillinge IF: Jacob Raft, Støvlebækvej 7, 4200 Slagelse, tlf.: , eller 3. Børn og Unge afdelingen i Slagelse Kommune. HUSK OGSÅ: Forældre har altid ansvaret for deres børn, også når de deltager i idræt hos SIF. Version 2.1/ Side 22

23 Fællesbestyrelsens ansvarsområde Fællesformandens ansvarsområde Være foreningens ansigt ud ad til, Fastsætte møder ca. 11 gange i løbet af året, Godkende dagsorden til fællesbestyrelsesmøderne, Gennemse fællesbestyrelsesreferater inden udsendelse til øvrige medlemmer, Godkende budget og budgetopfølgning i SIF i samarbejde med fællesbestyrelsen, Sørge for at der bliver valgt årets leder og årets spiller, Generalforsamling: - skaffe dirigent, - aflægge årsberetning, Sørge for vedligeholdelse af foreningens forretningsorden og foreningshåndbog, Holde fællesbestyrelsen ajour vedr. DGI og ny lovgivning omkring foreninger, Sørge for kontakt evt. samarbejde med lokale børnehaver, SFO, skole m.v., Overordnet ansvar for dialog med kommunen og hallen, Sikre en repræsentativ hjemmeside med nødvendig information i samarbejde med udvalgsformændene, Website ajourføring af fællesbestyrelses oversigt, Sikre bredt samarbejde blandt andre lokale foreninger, Sikre optimale samhandelsaftaler med leverandører. Version 2.1/ Side 23

24 Næstformandens ansvarsområde Udsende dagsorden til fællesbestyrelsesmøder, Skrive referat til fællesbestyrelsesmøder, Sende fællesbestyrelsesreferater til fællesbestyrelsen, formanden for hhv. Stillinge hallen og Lokalrådet, Indsende ansøgning til Slagelse Kommune om haltimer i henhold til kommunens ansøgningsfrist, Sikre indhentning af børneattester/vedligeholde, Indsende erklæring om indhentning af børneattester, Ansøge Stillinge Laane- og Sparekasse 1 gang årlig i december måned, Sikre indrykning af annonce med program for vinter- og sommersæson, Tilrette den løbende annonce i 2Sogne, Generalforsamling: - indrykning af annonce iht. Vedtægter, - booke mødelokale, - sørge for forplejning, - skrive referat, - vedligeholde oversigt over fællesbestyrelse, udvalg, revisor med valgår. Besked vedr. ajourføring af fællesbestyrelsesoversigt til DGI, Stillinge skole, hallen, Lokalrådet, Slagelse kommune og andre relevante samarbejdspartner, Ansvarlig for nøglekvittering til Klubhus samt redskabsrum, Stedfortræder ved fællesformandens fravær, Er mødeleder ved fællesbestyrelsesmøder. Version 2.1/ Side 24

25 Kassererens ansvarsområder : Betale regninger efter anvisning fra formand/næstformand/afdelingsformand, Bogføre foreningens regnskab i Conventus, Opdatere Conventus Finans, Supportere klubbens web-ansvarlige med opdatering af hold mv. i Conventus, Opdatere foreningens budget herunder de enkelte afdelingers budgetter i Conventus, Udarbejde økonomirapporter til bestyrelsesmøder, Udarbejde årsregnskab, Udarbejde og fremlægge økonomisk årsregnskab til generalforsamling, Udsende medlemslister til afdelingsformænd og trænere på opfordring, hvis disse ikke selv har adgang til Conventus, Udarbejde og indberette medlemsopgørelser til Slagelse Kommune, Centralt Forenings Register (CFR), Udarbejde ansøgninger om medlemstilskud hos Slagelse Kommune, Udarbejde ansøgninger om lokaletilskud hos Slagelse Kommune, Føre statistik over foreningens medlemsudvikling. Version 2.1/ Side 25

26 Afdelingsformændenes ansvarsområder: Den enkelte afdelingsformand er kontaktperson for afdelingen. Afdelingsformanden opgaver er: At være bindeled mellem: Udvalg, Instruktør, Medlemmer og Forældre Dette gøres bl.a. ved: - At møde op ved sæsonstart og byde velkommen til træner/instruktør, medlemmer og evt. forældre, - Vise nye instruktører/trænere til rette, - Besøge holdene løbende, - Snakke kursusmuligheder med instruktør/trænere, - Være behjælpelig med løsning af diverse opgaver omkring holdet Deltage i fællesbestyrelsesmøder (mødepligt), Holde fællesbestyrelsen ajour med afdelingens arbejde og virke, Efterleve fællesbestyrelsens forretningsorden, Afholde udvalgsmøder og skrive referater herfra, Skaffe medlemmer til afdelingsudvalget, Fastsætte kontingent i samarbejde med fællesbestyrelsen, Bindeled for nøgleudlevering mellem halinspektør og afdelingens træner/instruktør, Indhentning af børneattester jf. SIFs retningslinjer herfor Ajourføre evt. tøjliste, Ajourføre evt. inventar/rekvisitliste, Sikre aflønning af trænere og hjælpetrænere, Fordele efterfølgende opgaver blandt afdelingsudvalgets medlemmer: - skaffe trænere og hjælpetrænere - fastsætte træningstider - lave afdelingsprogram til samlet SIF- program - lave afdelingsbudget og budgetopfølgning - tilmelde hold til de forskellige organisationer - sørge for evt. kampplaner til trænere og hjælpetrænere - meddele halinspektør om opstartstidspunkter for kampe arrangementer og træning senest 8 dage før Version 2.1/ Side 26

27 - meddele halinspektør om evt. aflysninger i løbet af sæsonen senest 8 dage før At trænere og hjælpetrænere er instrueret om forholdsregler i forbindelse med uheld og skade - meddele halinspektør om dato for sæsonafslutning - løbende sikre at alle aktive er registreret som betalende medlemmer, - skaffe sponsorkontrakter til forevisning af fællesbestyrelsen, - sørge for dommerpåsætning, - lave indlæg til 2 Sogne og hjemmesiden om afdelingens arbejde og resultater, - forelægge fællesbestyrelsen eventuelle investeringsønsker, - sørge for tilbagevendende arrangementer, - bidrage til opdatering af foreningens hjemmeside, Version 2.1/ Side 27

28 Fællesbestyrelsens forventninger til trænere og hjælpetrænere Kontrollere afkrydsningsliste ved hver træning, Sikring af tilmelding af medlemmer til stævner og turneringer, Ansvar for nøgler, herunder modtagelse og aflevering Sørge for omdeling af eventuelle sedler, Meddele om aflysninger og ferielukket, Sørge for aflysning ved sygdom og afbud, Tilrettelægge og udføre træning, Sikre vask og vedligehold af spilledragter, Ansvar for udleveret udstyr og redskaber m.v., sørge for eventuelle kørselslister, Version 2.1/ Side 28

29 Årsplan for arbejdet i fællesbestyrelsen JANUAR Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Fællesbestyrelsesmøde - Medlemsopgørelse - Indkaldelse til generalforsamling - Udarbejdelse af årsregnskab - Deadline materiale til 2Sogne (10. januar) FEBRUAR MARTS Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Generalforsamling (Uge 6) - 2Sogne udkommer - Opstart udendørs - senior - Fællesbestyrelsesmøde - Undervisning i brug af Conventus - Deadline ansøgning om grønne baner (1. marts) - Deadline haltimer til Slagelse Kommune - Deadline materiale til 2Sogne (10. marts) APRIL Fælles: - Deadline for Erklæring af indhentning af børneattester (1. april), - Deadline for indsendelse af medlemsopgørelser - Deadline for indsendelse af ansøgning om lokaletilskud (1.april), - Ansøgning om medlemstilskud fra Slagelse Version 2.1/ Side 29

30 Kommune (1. april) - 2Sogne udkommer Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Afslutning (Mulighed for at fortsætte til skolens sommerferie) - Opstart udendørs fodbold (forårssæson) - Afslutning - Afslutning (Mulighed for at fortsætte til skolens sommerferie) Version 2.1/ Side 30

31 MAJ JUNI JULI AUGUST Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Deadline materiale til 2Sogne (10. maj) - Fællesbestyrelsesmøde - 2Sogne udkommer - Svar på ansøgning om haltider, - Indendørs sæsonen slutter endeligt sidste hele uge i juli - Deadline materiale til 2Sogne (10. juli) - Fællesbestyrelsesmøde - Indskrivning til badminton midt august / Opstart ugen efter - Opstart håndbold midt august SEPTEMBER Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Fællesbestyrelsesmøde - Deadline materiale til 2Sogne (10. september) - Opstart gymnastik - Påsætning af tider for hjemmekampe Version 2.1/ Side 31

32 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - 2Sogne udkommer - Fodbold indendørs opstart i uge 43 - Deadline materiale til 2Sogne (10. november) - Fællesbestyrelsesmøde - Forslag til budget udarbejdes - Deadline ansøgning til Stillinge Laane- og Sparekasse - Afgørelse af Årets Leder og Årets Fair Play - 2Sogne udkommer - Påsætning af tider for hjemmekampe Version 2.1/ Side 32

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Sort skrift er nuværende tekst i vedtægterne. Rød skrift er forslag til ny tekst i vedtægterne. Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening 1 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907 Vedtægter for Sørbymagle Idrætsforening Stiftet 1907 Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 24. februar 2016 Foreningens navn er Sørbymagle Idrætsforening (SIF) og den er stiftet den 15. februar

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

Idræt for alle Tryghed Netværk Glæde Hovedbestyrelse

Idræt for alle Tryghed Netværk Glæde Hovedbestyrelse Vedtægter for 1 Foreningens navn er Tvis Stiftet den 1. januar 2013 ved sammenlægning af Tvis KFUM samt Tvis Idrætsforening. Navnet ændret på ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2014 Foreningens hjemsted

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene.

! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene. ! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene. Godkendte vedtægter efter triologi princippet. 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Østjysk Bmx Klub

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast 1 Navn og hjemsted. Afdelingens navn: HGI Old Boys herefter benævnt: HGI Old Boys er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, herefter benævnt HGI. Stiftetlsesdato: Hjemsted: XXXXXXXXX

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING 1. FORENINGENS NAVN. Stk. 1: Foreningens navn er TRIF. Foreningen er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. Stk. 2: TRIF er betegnelsen for THORSAGER - RØNDE

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet 2012 Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet VEDTÆGT Den gældende vedtægt er vedtaget på 2 efterfølgende generalforsamlinger og senest 10. april 2012. 1 1. Foreningens navn og formål Hornslet

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere