FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening"

Transkript

1 FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/ Side 1

2 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og mission... 6 Vedtægter for Stillinge IF... 7 Foreningens struktur Fællesbestyrelsens forretningsorden Samværspolitik Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn Fællesbestyrelsens ansvarsområde Fællesformandens ansvarsområde Næstformandens ansvarsområde Kassererens ansvarsområder : Afdelingsformændenes ansvarsområder: Årsplan for arbejdet i fællesbestyrelsen JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Kontaktoplysninger Honorarer og omkostningsgodtgørelse Version 2.1/ Side 2

3 Klubhuset Sogne 34 Forsikring Version 2.1/ Side 3

4 Forord Til instruktører, hjælpeinstruktører, fællesbestyrelses- og udvalgsmedlemmer i Stillinge IF. Du sidder nu med 2. udgave af Stillinge IF s foreningshåndbog. Håndbogen er tænkt som et personligt redskab, hvor du kan samle dine notater og oplysninger. Endvidere indeholder mappen en række oplysninger, som fællesbestyrelsen mener, du kan have glæde af. Fællesbestyrelsen vil gerne opfordre dig til at komme med kommentarer til mappen. Mangler der noget eller har du ideer til forbedringer vil vi gerne vide det, så mappen kan blive så perfekt som muligt. Med venlig hilsen Stillinge IF Version 2.1/ Side 4

5 Hvad er Stillinge IF Stillinge IF blev stiftet den 4. november 1867 og er hjemmehørende i Kirke Stillinge Sogn, Slagelse Kommune. Stillinge Idrætsforening (bestyrelse) Badminton Fodbold, ungdom Fodbold, senior Gymnastik Håndbold Petanque Idrætsforeningen har i dag ca. 420 medlemmer fordelt på 6 idrætsudvalg. Aktiviteterne er lokaliseret dels ved Stillinge hallen og dels ved trænings- og klubhusfaciliteterne på Støvlebækvej. Foreningens formål er ved idræt og andre kulturelle aktiviteter, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel med hovedvægt på lokalområdet. Idrætsforeningen henvender sig til såvel unge som ældre, og fokuserer hele tiden på at iværksætte idrætsaktiviteter i tråd med lokalsamfundets ønsker. Stillinge Idrætsforening er finansieret via medlemskontingenter, tilskud fra kommune og støtte fra sponsorer. Derudover støttes foreningen af de mange frivillige og ulønnede borgere, der yder en uundværlig arbejdsindsats i foreningen. Foreningen er tæt forankret i lokalsamfundet via relationer til skole, sportshal, erhvervslivet, borgerforeninger, lokalråd og ikke mindst Slagelse kommune, hvis støtte og engagement er afgørende for foreningens virke. CVR: CFR-nr.: DGI nr.: DIF nr.: Version 2.1/ Side 5

6 Stillinge IF s vision og mission Stillinge IF vil være et lokalt samlingspunkt for borgerne i lokalområdet! Stillinge IF skal: - tilbyde relevante aktiviteter for borgerne i området, - integrere tilflyttere til området, - være et attraktivt sted at være trænere, instruktører og/eller leder, - være det foretrukne sted at dyrke aktiviteter og - arbejde på at få de fysiske rammer, der kræves for at kunne opfylde ovenstående. Version 2.1/ Side 6

7 Vedtægter for Stillinge IF 1 - Foreningens navn og hjemsted 2 - Formål 3 - Afdelinger 4 - Optagelse af medlemmer 5 - Udmeldelse 6 - Eksklusion 7 - Hovedbestyrelsen 8 - Hovedbestyrelsens bemyndigelse 9 - Afdelingernes ledelse 10 - Afdelingsbudget 11 - Hæftelse - Forpligtigelse 12 - Tidspunkter 13 - Ordinær generalforsamling 14 - Dagsorden 15 - Ekstraordinær generalforsamling 16 - (Udgået) 17 - Æresmedlemmer 18 - Foreningens opløsning Version 2.1/ Side 7

8 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningen Stillinge Idrætsforening er stiftet 4. november 1867 under navnet Stillinge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening. 2. Foreningen er hjemmehørende i Kirke Stillinge Sogn, Slagelse Kommune. 3. Foreningens farver er sorte og hvide (Sort/hvid stribet (lodret) trøje, sorte shorts). 2. Formål 1. Foreningens formål er, ved idræt og andre kulturelle aktiviteter, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel med hovedvægt på lokalområdet og Slagelse Kommune. 3. Afdelinger 1. Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under Danmarks ldræts-forbund eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er undergivet disses love og bestemmelser. 2. Foreningen kan være tilsluttet Slagelse Idrætsråd (SIR) 4. Optagelse af medlemmer 1. Alle kan blive medlem af foreningen, dog jf. pkt Ved indmeldelse i foreningen skal navn, adresse og fødselsdato oplyses til foreningens kassér. 3. Det enkelte medlem har pligt til at meddele nærmeste træner eller leder om adresseændringer. 4. Det enkelte medlem skal ved indmeldelse oplyses om, at foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside. 5. Medlemskab kan også erhverves ved indbetaling af et foreningskontingent, som fastsættes af bestyrelsen. 6. Hovedbestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise medlemskab af foreningen. Version 2.1/ Side 8

9 5. Udmeldelse 1. Ethvert medlem kan til enhver tid vælge at melde sig ud af foreningen. 2. De, af de relevante forbund, fastsatte bestemmelser vedr. klubskifte skal dog altid overholdes. 6. Eksklusion 1. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent 30 dage efter at kassereren har udsendt rykkerskrivelse, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. 2. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen vælge at eksludere medlemmet. 3. Hvis et medlem gentagne gange undlader at efterkomme henstillinger fra bestyrelse eller aktivitetsudvalg af sportslig eller etisk karakter, kan bestyrelsen vælge at eksludere medlemmet. 4. Enhver eksklusion skal godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling. 7. Hovedbestyrelsen 1. Stillinge Idrætsforening ledes af en hovedbestyrelse på 9 medlemmer, der vælges til foreningens generalforsamling, dog jf. punkt Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer. 3. De 6 øvrige pladser består af afdelingsformændene, eller suppleanter for Fodbold ungdom-afdelingen, Fodbold senior-afdelingen, Håndbold-afdelingen, Gymnastik-afdelingen, Badminton-afdelingen samt Petanque-afdelingen. Version 2.1/ Side 9

10 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i lige årstal. Næstformand og kassér er begge på valg i ulige årstal. 5. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 6. Hovedbestyrelsen afholder møde på formandens, næstformandens eller 2 bestyrelsesmedlemmers foranledning ca. 1 gang om måneden. 7. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når det er dokumenteret, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødets afholdelse. 9. Hovedbestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige beslutninger indenfor foreningen. 10. Ved stemmelighed i hovedbestyrelsen/forretningsudvalget tæller formandens stemme dobbelt, eller i dennes fravær næstformandens. 11. Kan en afdelingsformand ikke findes til generalforsamlingen, udpeger hovedbestyrelsen selvstændigt en fungerende formand snarrest muligt 8. Hovedbestyrelsens bemyndigelse 1. Hovedbestyrelsen leder foreningen efter disses love. 2. Foreningen tegnes af formand og næstformand. Ved forfald erstatter kassereren den manglende person. 3. Hovedbestyrelsen skal, såfremt det af økonomiske eller sportslige grunde skønnes nødvendigt, træde hjælpende til og kan eventuelt nedlægge en afdeling. 4. Afdelingen kan dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på en generalforsamling. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan hovedbestyrelsen foranledige oprettet nye afdelinger. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, samt have bemyndigelse til i fornødent omfang at ansætte lønnet hjælp. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at indkalde eksperter til bestyrelsesmøderne. 7. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til teknisk/administrative opgaver. Version 2.1/ Side 10

11 9. Afdelingernes ledelse 1. Udvalgene varetager ledelsen af de respektive aktiviteter under ansvar overfor bestyrelsen. 2. Et udvalg består af en afdelingsformand samt mindst 2 udvalgsmedlemmer. 3. Udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen, dog jf. punkt Kan et udvalgsmedlem ikke findes til generalforsamlingen, udpeger hovedbestyrelsen selvstændigt et fungerende medlem snarrest muligt. 5. Udvalgsmøder ledes af afdelingsformanden, som har ansvar for, at der udarbejdes et beslutningsreferat, som tilsendes hovedformanden senest 14 dage efter mødets afholdelse. 6. De enkelte afdelingsudvalgs medlemmer er på valg hvert år. 10. Afdelingsbudget 1. De enkelte afdelingsudvalg udarbejder på første udvalgsmøde efter generalforsamlingen et budgetudkast, som skal godkendes af bestyrelsen. 2. Udvalgsformændene er ansvarlige for, at dette budget forelægges bestyrelsen senest 3 uger efter generalforsamlingen. 3. I tilfælde af budgetoverskridelser orienteres bestyrelsen hurtigst muligt. 11. Hæftelse - Forpligtigelse 1. Foreningens medlemmer, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Version 2.1/ Side 11

12 12. Tidspunkter 1. Idrætsforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. 2. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Hidtil har regnskabsåret været 1. april til 31. marts. Dette betyder, at regnskabsåret for år 2011 er for 1. april 2011 til 31. december Ordinær Generalforsamling. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen indkalder ved annoncering i dagspressen og opslag i hallen senest 4 uger før generalforsamlingen. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 4. Bestyrelsen offentliggør endelig dagsordenen og revideret regnskab på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. 5. Stemmeret har alle betalende medlemmer, der på dagen for generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestance. 6. Medlemmer, der ikke er fyldt 15 på dagen, hvor generalforsamlingen afholdes, kan repræsenteres af forældre eller værge, som så har stemmeret. Hver deltager kan dog kun have én stemme. Bestyrelsen kan kræve dokumentation for forældre- eller værgeforholdet. 7. Stemmeret kan kun opnås ved personligt fremmøde. Hvis stemmeretten er opnået jf. stk. 5, er det forældre/værges fremmøde, der er afgørende for stemmeretten. 8. Hvert medlem kan kun have en stemme. 9. Æresmedlemmer jf. 17 har ikke stemmeret, medmindre de samtidig er betalende medlemmer. 10. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal. 11. Ethvert af generalforsamlingens medlemmer kan begære skriftlig afstemning ved enhver afstemning. Version 2.1/ Side 12

13 12. Alle personligt myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsesposter og udvalgsposter. Medlemmer, der er fyldt 15 år på dagen for generalforsamlingen kan vælges til udvalgene, men ikke bestride posten som udvalgsformand. 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen eller de enkelte aktivitetsudvalg. Dirigenten leder generalforsamlingen. 14. Dagsorden 1. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand. 6. Valg af næstformand. 7. Valg af kasserer. 8. Valg af afdelingsformænd. 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 10. Valg af 2 revisorer. 11. Valg af 1 revisorsuppleant. 12. Eventuelt. Version 2.1/ Side 13

14 15. Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner, at dette er påkrævet, eller når 25 % af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette. 2. En skriftlig begæring skal sendes til den, der jf. 8 tegner foreningen. Begæringen skal indeholde beskrivelse af forhandlingsemne. 3. Bestyrelsen kan vælge at afvise begæringer om ekstraordinær generalforsamling, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: alle bestyrelsesmedlemmer på et bestyrelsesmøde vedtager dette og alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede ved dette møde og der har været afhold mindst 2 ekstraordinære generalforsamlinger siden sidste ordinære generalforsamling. En sådan afvisning skal skriftligt fremsendes til den, der har begæret ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter modtagelse af begæringen. 4. Ekstraordinær generalforsamling annonceres i dagspressen og ved opslag, og annonceringen skal indeholde dagsorden jf. stk. 5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages senest 14 dage efter modtagelse af begæring, dog jf. stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter at begæring er modtaget. 5. Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen indeholder forhandlingsemnet. Bestyrelsen kan vælge at sætte yderligere punkter på dagsordenen. 6. En ekstraordinær generalforsamling kan ikke erstatte den ordinære generalforsamling. 7. Adgang til, og stemmeret på, en ekstraordinær generalforsamling følger de i 12 stk. 5 til 9 fastsatte bestemmelser. 8. Afgørelser på ekstraordinær generalforsamling træffes iht. 12 stk (Udgået) Version 2.1/ Side 14

15 17. Æresmedlemmer 1. Generalforsamlingen kan vælge æresmedlemmer. 18. Foreningens opløsning 1. Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to generalforsamlinger med mindst to og højest fire ugers mellemrum, således at tre fjerdedele af de på hver generalforsamling afgivne stemmer afgives for opløsning. 2. Til generalforsamlinger om foreningens opløsning skal der indkaldes med det varsel, der er fastsat for indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamlinger. Desuden skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer. 3. Ved opløsning af foreningen overgår den eventuelle formue og øvrige værdier til lokalområdets foreningen efter bestyrelsens ønske. Dog skal materiale af historisk interesse og værdi overdrages historisk museum i Slagelse. 4. Ovennævnte midler og rekvisitter skal dog atter udleveres, såfremt en ny bestyrelse inden et år fra opløsningen ved forevisning for tilgodesete foreningers bestyrelse af medlemsliste godtgør, at der er basis for genopståen. Vedtaget på generalforsamlingen 7. februar 2012 Version 2.1/ Side 15

16 Foreningens struktur Fællesbestyrelse (9 personer vælges på generalforsamlingen) Fællesformand Kasserer Næstformand Gymnastik Badminton Petanque Håndbold Fodbold (senior) Fodbold (ungdom) Version 2.1/ Side 16

17 Fællesbestyrelsens forretningsorden 1 Fællesbestyrelsen har følgende faste arbejdsopgaver. Se efterfølgende detaljeret stillingsbeskrivelser. 2 Afgørelser er vedtaget, når mere end halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for. Fællesformanden bør være til stede ved møderne. 3 Ved møderne deltager fællesbestyrelsen som har mødepligt. Suppleanter har møderet. Andre kan inviteres efter behov. 4 Der afholdes ordinære møder ca. 11 gange årligt (Normalt mødefri i julimåned). På konstitueringsmødet fast-lægges de ordinære mødedatoer. Ekstraordinære møder kan afholdes, når fællesformanden eller to medlemmer fremsætter ønsker herom. Vigtige mødedatoer m.v. indskrives foreningssystemet Conventus. 5 Fællesbestyrelsen kan efter behov nedsætte underudvalg til løsning af særlige opgaver. Heri kan inddrages personer udefra. 6 Der skrives et beslutningsreferat fra møderne af referenten. Referatet tilsendes udvalgsmedlemmer (Referatet skal senest være udsendt 1 uge før efterfølgende mødes afholdelse). Referatet godkendes ved det efterfølgende møde. 7 Dagsorden til møderne skal udsendes senest 1 uge før mødet og bør indeholde: Godkendelse af referat fra forrige møde, Godkendelse af dagorden, Nyt fra afdelingerne, Økonomi, Nye sponsorater, Særpunkter i rækkefølge efter vægt, Fastsættelse af næste mødedato, Evt. (Her kan alt debatteres og intet besluttes). Punkter til dagsordenen bedes meddelt fællesformanden og næstformanden senest 10 dage før mødet. Version 2.1/ Side 17

18 8 Sponsorat / Gaver: Hver afdeling er selv ansvarlig for at finde sponsorer / søge sponsorater. Fællesbestyrelsen skal ved hvert møde orienteres om nyligt indgåede sponsorater mht. fra hvem, beløb samt betingelser. Listen med sponsorater gennemgås ved hvert bestyrelsesmøde. Alle sponsorater faktureres af foreningen og udsendes af kassereren. Et sponsoransvarlig foretrækkes, men er ikke nødvendigt. 9 Økonomi: Styringen af foreningens økonomi samt udbetaling af penge foregår i et to-trins system; De to trin er hhv. en som anviser betalingen og en som udfører betalingen. Kassereren udfører betalinger. Alle anmodninger om betaling/regninger henvises med genkendelse af fællesformand, næstformand eller udvalgsformænd til kassereren. Disse kvitteres med underskrift og dato. Anmodningen skal indeholde en kort beskrivelse af hvad betalingen dækker. Bilag sendes til kassereren som betaler/ overfører det angivne beløb. Mail fra udvalgsformændene er gældende som godkendt. Anmodninger om betaling/regninger uden en fra bestyrelsens medlems godkendelse / som er fremsendt direkte til kassereren afvises. Opkrævninger/faste omkostninger f.eks. forsikringer, gas til klubhus, foreningskontingenter m.v. som sendes direkte til kassereren, betales af kassereren. Ekstraordinære betalinger skal præsenteres for fælles-bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Forslag til afdelingsbudgetter for det kommende år udarbejdes af udvalgsformændene i november måned og indtastes i foreningssystemet Conventus. Afdelingsbudgetter godkendes / tilrettes på første møde efter konstitueringsmødet. Fælles budget udarbejdes på baggrund af modtagne budgetter, af fællesbestyrelsen efter oplæg fra kassereren. Version 2.1/ Side 18

19 Der udarbejdes løbende afdelingsregnskaber som er tilgængelig i Conventus. Regnskabet gennemgås på hvert fællesbestyrelsesmøde. Årsregnskabet udarbejdes til fællesbestyrelsen hurtigst muligt efter årsafslutningen (31/12). Årsregnskab offentliggøres på hjemmesiden jf. vedtægterne. Medlemmerne registrerer sig på forenings hjemmeside Efter registrering opdateres medlemskartotek automatisk i Conventus. Holdene oprettes i Conventus jf. afdelingsformændenes ønsker. Holdene oprettes med titel, træneroplysninger samt hjælpetræner, periode, pris, aldersgrænser samt evt. andre informationer. 10 Denne forretningsorden revideres løbende, men gennemgås en gang årligt af bestyrelsen. Ovenstående forretningsorden er vedtaget på møde den 3. juni Version 2.1/ Side 19

20 Samværspolitik Foreningsmedlemmer under 18 år må ikke nyde alkohol på foreningens område. Al rygning foregår jf. aktuel lovgivning med respekt for sine omgivelser. Stillinge IF er en idrætsforening med plads til alle uanset køn, alder og nationalitet. Vi har et fælles ansvar for at passe godt på hinanden. Derfor har vi opsat nedenstående retningslinjer: 1. God og ordentlig omgangstone. Udvis respekt for hinanden Alkohol nydes med respekt for andre, 2. Giv plads til individualister men de må ikke være dominerende, 3. Sportsånd sig undskyld hvis nødvendigt, 4. Idræt skal være sjovt, 5. Ved mistanke om overgreb kontaktes fællesbestyrelsen, 6. Idrætsforeningen indhenter altid børneattester på ledere med kontakt til børn jf. loven herom. Generende personer kan bortvises fra området. Version 2.1/ Side 20

21 Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn Vi ønsker at SIF skal været et trygt sted at være, Vi ønsker at forebygge enhver form for overgreb mod de børn som kommer i SIF, Vi ønsker at forebygge enhver form for mistanke mod vores frivillige trænere og ledere. Hvordan? Vi ønsker en ordentlig omgangstone mellem vores aktive medlemmer indbyrdes, samt mellem de aktive og vores frivillige trænere/ledere. Eksempelvis vil vi ikke have sjofle kommentarer og tilråb om hinandens kroppe. Vi ønsker respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Evaluering m.v. efter kamp og træning gøres så vidt muligt først efter badning. På ture/lejre med overnatning, SKAL der altid mindst 2 trænere/ ledere med. I tilfælde hvor forældre deltager, kan en træner /leder accepteres Nye trænere/ledere, som foreningen ikke kender, får ikke eget ansvar for en gruppe børn SIF s fællesbestyrelse indhenter børneattest ved ansættelse af nye trænere/hjælpere, samt gennemfører periodiske undersøgelse af alle der har med børn under 15 år at gøre i foreningen ifølge bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Version 2.1/ Side 21

22 HVAD SIGER LOVEN? 210, 222, 223, 224, 225, 232, 235 i straffeloven siger, at det er ulovligt at lave eller have børneporno; at have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som man er betroet til undervisning; at begå blufærdighedskrænkelser. Paragrafferne omfatter foruden lærere, også trænere og instruktører inden for idrætten. VED MISTANKE OM OVERGREB! Kontakt 1. Sydsjælland og Lolland- Falsters politi Tlf. 114, 2. Fællesformand i Stillinge IF: Jacob Raft, Støvlebækvej 7, 4200 Slagelse, tlf.: , eller 3. Børn og Unge afdelingen i Slagelse Kommune. HUSK OGSÅ: Forældre har altid ansvaret for deres børn, også når de deltager i idræt hos SIF. Version 2.1/ Side 22

23 Fællesbestyrelsens ansvarsområde Fællesformandens ansvarsområde Være foreningens ansigt ud ad til, Fastsætte møder ca. 11 gange i løbet af året, Godkende dagsorden til fællesbestyrelsesmøderne, Gennemse fællesbestyrelsesreferater inden udsendelse til øvrige medlemmer, Godkende budget og budgetopfølgning i SIF i samarbejde med fællesbestyrelsen, Sørge for at der bliver valgt årets leder og årets spiller, Generalforsamling: - skaffe dirigent, - aflægge årsberetning, Sørge for vedligeholdelse af foreningens forretningsorden og foreningshåndbog, Holde fællesbestyrelsen ajour vedr. DGI og ny lovgivning omkring foreninger, Sørge for kontakt evt. samarbejde med lokale børnehaver, SFO, skole m.v., Overordnet ansvar for dialog med kommunen og hallen, Sikre en repræsentativ hjemmeside med nødvendig information i samarbejde med udvalgsformændene, Website ajourføring af fællesbestyrelses oversigt, Sikre bredt samarbejde blandt andre lokale foreninger, Sikre optimale samhandelsaftaler med leverandører. Version 2.1/ Side 23

24 Næstformandens ansvarsområde Udsende dagsorden til fællesbestyrelsesmøder, Skrive referat til fællesbestyrelsesmøder, Sende fællesbestyrelsesreferater til fællesbestyrelsen, formanden for hhv. Stillinge hallen og Lokalrådet, Indsende ansøgning til Slagelse Kommune om haltimer i henhold til kommunens ansøgningsfrist, Sikre indhentning af børneattester/vedligeholde, Indsende erklæring om indhentning af børneattester, Ansøge Stillinge Laane- og Sparekasse 1 gang årlig i december måned, Sikre indrykning af annonce med program for vinter- og sommersæson, Tilrette den løbende annonce i 2Sogne, Generalforsamling: - indrykning af annonce iht. Vedtægter, - booke mødelokale, - sørge for forplejning, - skrive referat, - vedligeholde oversigt over fællesbestyrelse, udvalg, revisor med valgår. Besked vedr. ajourføring af fællesbestyrelsesoversigt til DGI, Stillinge skole, hallen, Lokalrådet, Slagelse kommune og andre relevante samarbejdspartner, Ansvarlig for nøglekvittering til Klubhus samt redskabsrum, Stedfortræder ved fællesformandens fravær, Er mødeleder ved fællesbestyrelsesmøder. Version 2.1/ Side 24

25 Kassererens ansvarsområder : Betale regninger efter anvisning fra formand/næstformand/afdelingsformand, Bogføre foreningens regnskab i Conventus, Opdatere Conventus Finans, Supportere klubbens web-ansvarlige med opdatering af hold mv. i Conventus, Opdatere foreningens budget herunder de enkelte afdelingers budgetter i Conventus, Udarbejde økonomirapporter til bestyrelsesmøder, Udarbejde årsregnskab, Udarbejde og fremlægge økonomisk årsregnskab til generalforsamling, Udsende medlemslister til afdelingsformænd og trænere på opfordring, hvis disse ikke selv har adgang til Conventus, Udarbejde og indberette medlemsopgørelser til Slagelse Kommune, Centralt Forenings Register (CFR), Udarbejde ansøgninger om medlemstilskud hos Slagelse Kommune, Udarbejde ansøgninger om lokaletilskud hos Slagelse Kommune, Føre statistik over foreningens medlemsudvikling. Version 2.1/ Side 25

26 Afdelingsformændenes ansvarsområder: Den enkelte afdelingsformand er kontaktperson for afdelingen. Afdelingsformanden opgaver er: At være bindeled mellem: Udvalg, Instruktør, Medlemmer og Forældre Dette gøres bl.a. ved: - At møde op ved sæsonstart og byde velkommen til træner/instruktør, medlemmer og evt. forældre, - Vise nye instruktører/trænere til rette, - Besøge holdene løbende, - Snakke kursusmuligheder med instruktør/trænere, - Være behjælpelig med løsning af diverse opgaver omkring holdet Deltage i fællesbestyrelsesmøder (mødepligt), Holde fællesbestyrelsen ajour med afdelingens arbejde og virke, Efterleve fællesbestyrelsens forretningsorden, Afholde udvalgsmøder og skrive referater herfra, Skaffe medlemmer til afdelingsudvalget, Fastsætte kontingent i samarbejde med fællesbestyrelsen, Bindeled for nøgleudlevering mellem halinspektør og afdelingens træner/instruktør, Indhentning af børneattester jf. SIFs retningslinjer herfor Ajourføre evt. tøjliste, Ajourføre evt. inventar/rekvisitliste, Sikre aflønning af trænere og hjælpetrænere, Fordele efterfølgende opgaver blandt afdelingsudvalgets medlemmer: - skaffe trænere og hjælpetrænere - fastsætte træningstider - lave afdelingsprogram til samlet SIF- program - lave afdelingsbudget og budgetopfølgning - tilmelde hold til de forskellige organisationer - sørge for evt. kampplaner til trænere og hjælpetrænere - meddele halinspektør om opstartstidspunkter for kampe arrangementer og træning senest 8 dage før Version 2.1/ Side 26

27 - meddele halinspektør om evt. aflysninger i løbet af sæsonen senest 8 dage før At trænere og hjælpetrænere er instrueret om forholdsregler i forbindelse med uheld og skade - meddele halinspektør om dato for sæsonafslutning - løbende sikre at alle aktive er registreret som betalende medlemmer, - skaffe sponsorkontrakter til forevisning af fællesbestyrelsen, - sørge for dommerpåsætning, - lave indlæg til 2 Sogne og hjemmesiden om afdelingens arbejde og resultater, - forelægge fællesbestyrelsen eventuelle investeringsønsker, - sørge for tilbagevendende arrangementer, - bidrage til opdatering af foreningens hjemmeside, Version 2.1/ Side 27

28 Fællesbestyrelsens forventninger til trænere og hjælpetrænere Kontrollere afkrydsningsliste ved hver træning, Sikring af tilmelding af medlemmer til stævner og turneringer, Ansvar for nøgler, herunder modtagelse og aflevering Sørge for omdeling af eventuelle sedler, Meddele om aflysninger og ferielukket, Sørge for aflysning ved sygdom og afbud, Tilrettelægge og udføre træning, Sikre vask og vedligehold af spilledragter, Ansvar for udleveret udstyr og redskaber m.v., sørge for eventuelle kørselslister, Version 2.1/ Side 28

29 Årsplan for arbejdet i fællesbestyrelsen JANUAR Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Fællesbestyrelsesmøde - Medlemsopgørelse - Indkaldelse til generalforsamling - Udarbejdelse af årsregnskab - Deadline materiale til 2Sogne (10. januar) FEBRUAR MARTS Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Generalforsamling (Uge 6) - 2Sogne udkommer - Opstart udendørs - senior - Fællesbestyrelsesmøde - Undervisning i brug af Conventus - Deadline ansøgning om grønne baner (1. marts) - Deadline haltimer til Slagelse Kommune - Deadline materiale til 2Sogne (10. marts) APRIL Fælles: - Deadline for Erklæring af indhentning af børneattester (1. april), - Deadline for indsendelse af medlemsopgørelser - Deadline for indsendelse af ansøgning om lokaletilskud (1.april), - Ansøgning om medlemstilskud fra Slagelse Version 2.1/ Side 29

30 Kommune (1. april) - 2Sogne udkommer Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Afslutning (Mulighed for at fortsætte til skolens sommerferie) - Opstart udendørs fodbold (forårssæson) - Afslutning - Afslutning (Mulighed for at fortsætte til skolens sommerferie) Version 2.1/ Side 30

31 MAJ JUNI JULI AUGUST Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Deadline materiale til 2Sogne (10. maj) - Fællesbestyrelsesmøde - 2Sogne udkommer - Svar på ansøgning om haltider, - Indendørs sæsonen slutter endeligt sidste hele uge i juli - Deadline materiale til 2Sogne (10. juli) - Fællesbestyrelsesmøde - Indskrivning til badminton midt august / Opstart ugen efter - Opstart håndbold midt august SEPTEMBER Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - Fællesbestyrelsesmøde - Deadline materiale til 2Sogne (10. september) - Opstart gymnastik - Påsætning af tider for hjemmekampe Version 2.1/ Side 31

32 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: Fælles: Badminton: Fodbold: Gymnastik: Håndbold: Petanque: - 2Sogne udkommer - Fodbold indendørs opstart i uge 43 - Deadline materiale til 2Sogne (10. november) - Fællesbestyrelsesmøde - Forslag til budget udarbejdes - Deadline ansøgning til Stillinge Laane- og Sparekasse - Afgørelse af Årets Leder og Årets Fair Play - 2Sogne udkommer - Påsætning af tider for hjemmekampe Version 2.1/ Side 32

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere