Spar Nord Banks årsrapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar Nord Banks årsrapport 2007"

Transkript

1 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr Kontaktperson: Ole Madsen Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 24 pct. og betegnes af ledelsen som tilfredsstillende. Basisindtjeningen før nedskrivninger voksede 4 pct. til 703 mio. kr. efter et år, hvor realiserede tilfredsstillende vækst i forretningsomfanget, bl.a. som et resultat af den fortsatte geografiske ekspansion. I 2007 blev der etableret 5 nye lokale banker uden for Nordjylland, i Slagelse, Køge, Ikast, Randers og Esbjerg. Blandt de øvrige hovedtræk fra årsrapporten kan nævnes: Vækst i nettorenteindtægter på 14 pct. til mio. kr. Vækst i nettogebyrindtægter på 3 pct. til 483 mio. kr. Vækst i basisindtægter på 8 pct. til mio. kr. Omkostningsvækst på 11 pct. Nettoindtægt på nedskrivninger på udlån mv. på 111 mio. kr. Beholdningsindtjening på 19 mio. kr. Nettotilgang på mere end kunder Udlånsvækst på 19 pct. og indlånsvækst på 20 pct. For 2008 forventes en basisindtjening før nedskrivninger på mio. kr. Generalforsamling Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen 30. april, at der for 2007 udbetales et uændret udbytte på 3 kr. pr. aktie. På generalforsamlingen skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Torben Fristrup, Carsten Normann og Niels Kristian Kirketerp. Bestyrelsen indstiller alle 3 til genvalg. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Lasse Nyby på telefon I øvrigt henvises til årsrapporten for yderligere oplysninger. Venlig hilsen Ole Madsen Kommunikationschef Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. nr Tlf.: Fax: Telex spano dk Swift spno dk 22 CVR-nr

2 ÅRSRAPPORT 2007

3

4 INDHOLD SIDE LEDELSESBERETNING ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING VISION OG STRATEGI KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER KVALITETSREGNSKABET FORRETNINGSOMRÅDER: SPAR NORDS LOKALE BANKER HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET FORRETNINGSSUPPORT FINANS NORD RISICI: KREDITRISIKO MARKEDSRISIKO OPERATIONEL RISIKO PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING INTERN REVISIONS PÅTEGNING DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE OVERSIGT OVER NOTER TIL KONCERNREGNSKABET NOTER TIL KONCERNREGNSKABET ØVRIGE OPLYSNINGER BANKENS LEDELSE LEDELSESHVERV MV. SPAR NORD BANK - ORGANISATORISKE ENHEDER OG LEDELSE FONDSBØRSMEDDELELSER 2007 OG LEDELSENS AKTIEBESIDDELSER

5 ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR TIL REGNSKABSLÆSERNE 2007 blev et godt år for - med endnu et tilfredsstillende resultat. Konjunkturerne er stadig gunstige, og oplever fortsat markant geografisk og volumenmæssig vækst. I 2007 etablerede vi 5 nye lokale banker, og i løbet af året kunne vi byde velkommen til nye kunder og næsten nye aktionærer. Væksten medfører, at vores basisindtjening før tab og nedskrivninger vokser til et nyt rekordniveau, og de gode konjunkturer samt vores kunders sunde økonomi betyder, at vi fortsat kan indtægtsføre på den regnskabspost, der hedder nedskrivninger på udlån. Ikke helt så meget som i 2006, men stadig på et usædvanligt pænt niveau. Alt i alt står 2007 som et tilfredsstillende vidnesbyrd om at vi, over en årrække, har hævet indtjeningsniveauet ganske markant. Hvor vores resultater tidligere svingede en del fra år til år, formår vi nu at levere gode præstationer. Ser vi på basisdriften - før nedskrivninger og engangsindtægter - er der altså med 703 mio. kr. tale om ny rekord. Ser man nærmere på de bagvedliggende betingelser for 2007-resultatet, bliver det endnu mere tilfredsstillende. Efter et par år med yderst gunstige forhold for bankdrift blev særligt 2. halvår - nemlig anderledes udfordrende. En udvikling, der startede som isolerede forhold på det amerikanske boligmarked, bredte sig i løbet af efteråret til en global likviditets- og kreditkrise. Selv om intet har at gøre med det, der fik navnet subprime-krisen, og selv om vi ikke har spekuleret i de særligt risikable amerikanske boliglån, kom situationen alligevel til at berøre os. Heldigvis traf vi i årets løb en række beslutninger, bl.a. vores rating hos Moody s, som gjorde, at vi kom igennem udfordringerne med pæn likviditetsmæssig overdækning. Når vi også i 2007 valgte at videreføre den vækststrategi, vi indledte i 2001, skyldes det, at vores erfaringer og beregninger viser, at strategien fortsat rummer stort potentiale på aktivitets- og indtægtssiden. Samtidig viser erfaringerne, at det i forbindelse med den geografiske ekspansion har været muligt at realisere stordriftsfordele i bankens centrale supportfunktioner. Indtil vi har realiseret målet om tilstedeværelse i alle større danske byer, vil vi således fortsat etablere nye lokale banker, når mulighederne byder sig. I 2008 forventer vi at etablere 1-2 lokale banker. Med etableringen af 5 nye lokale banker og fortsat vækst i de eksisterende enheder kunne vi i løbet af 2007 byde velkommen til hele 213 nye kolleger. Netto blev vi 103 flere. Det er med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at vores særlige strategi med stor decentral beslutningskraft fort- S. 4

6 ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR sat appellerer til så mange kvalificerede medarbejdere. Ikke mindst set i lyset af den hårde konkurrence på arbejdsmarkedet og i den finansielle sektor. Ser vi ind i 2008, er udsigterne stadig positive. Selv om det er tænkeligt, at vi har set toppen af højkonjunkturen, er godt rustet til de kommende år. Vi har en solid egenkapital og en fornuftig geografisk og kreditmæssig spredning. Hertil kommer, at vi med vores rating og det EMTN-program for obligationsudstedelse, vi netop nu er ved at etablere, står fornuftigt på likviditetssiden. Endelig er vi overbevist om, at de store investeringer, vi har foretaget de forløbne år, vil sikre fortsat vækst i volumen og indtjening. Venlig hilsen Torben Fristrup Lasse Nyby Bestyrelsesformand Adm. direktør S. 5

7 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING HOVEDTAL RESULTATOPLYSNINGER Mio. kr. Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening *) Totalkredit (aktiesalg) Resultat før skat Skat Resultat efter skat ,3 862,4 890, , ,7 282,1 299,0 392,1 470,3 482,9 25,4 24,8 11,0 17,1 13,7 80,8 126,5 204,5 191,5 168,2 24,9 55,8 73,7 61,4 75,6-10,1 33,5 49,2 84,0 99, , , , , ,2 845,4 925, , , ,3 416,0 476,8 589,3 673,2 702,9 224,8 170,8 33,9-172,5-111,3 191,2 306,0 555,4 845,7 814,2 21,0 58,0 58,1 35,2 18,8 101,0 44,3 0,0 152,3 0,0 313,2 408,3 613, ,2 833,0 76,3 84,6 134,2 204,6 152,7 236,9 323,7 479,3 828,6 680,3 BALANCEOPLYSNINGER **) Mio. kr. Samlede aktiver Udlån - bankudlån - reverseforretninger Indlån - bankindlån - repoforretninger Garantier mv. Egenkapital Efterstillede kapitalindskud Risikovægtede aktiver Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og garantidebitorer Udlån med rentestop *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen fremgår af note 2. **) Som balancetal for 2004 anvendes åbningsbalance pr S. 6

8 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING NØGLETAL Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 11,2 10,2 12,3 10,8 11,1 9,0 8,5 9,9 9,7 9,4 9,0 8,5 8,8 8,8 8,6 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger Indtjening pr. omkostningskrone pct. pct. 15,7 18,0 24,3 30,9 21,4 11,8 14,2 19,0 24,8 17,5 0,67 0,66 0,64 0,63 0,65 0,85 0,78 0,66 0,54 0,59 1,49 1,52 1,57 1,58 1,55 Markedsrisiko Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 5,4 4,4 2,3 1,0 2,1 6,0 14,1 4,9 6,7 5,7 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 Kreditrisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 105,4 98,3 124,7 132,6 131,7 8,6 8,3 8,9 9,4 9,9 5,9 10,0 38,4 26,5 19,3 67,4 108,8 47,8 34,3 91,9 64,1 47,7 103,2 80,9 65,0 1,0 0,7 0,1-0,4-0,2 Bank Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal afdelinger SPAR NORD BANK-AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Årets resultat Udbytte Afkast Price earning pct ,6 6,1 8,8 14,5 11, Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS. Der er ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletal for 2003 og kun delvist for Finanstilsynets opstilling og nøgletalssystem fremgår af note 54. Nøgletalsdefinitioner fremgår af note 56. S. 7

9 DET HANDLER OM NÆRHED OG RESPEKT... Carsten Bay, 36 år Direktør i Kapitalforvaltning I 1999 begyndte Carsten Bay som trainee i. Allerede før traineeforløbet var afsluttet, blev han tilbudt et fast job som obligationsrådgiver i banken. I dag, ni år senere, er Carsten Bay direktør i Kapitalforvaltning. Vejen til direktørjobbet er blandt andet gået via Spar Nords ambitiøse karriereuddannelse Pitstop, der forsøger at bryde rammerne for faglig og personlig udvikling. Prøv at beskrive udviklingen i siden du begynde i 1999? Der er sket meget. Jeg vil sige, at vi er gået fra en lidt gammeldags spejderkultur til en mere ambitiøs teamtankegang, der har mere fokus på de resultater vi ønsker at opnå. Vi gør ikke nødvendigvis, som vi plejer, og mit indtryk er, at det giver en mere dynamisk hverdag - både for os, men også for kunderne. Og hvad med kulturen? Kulturen ændrer sig naturligvis hele tiden, men samtidig har vi også en fælles -kultur i banken, der er svær at sætte ord på. Men det handler umiddelbart om nærhed og respekt. Tag nu eksempelvis princippet om at være direktør for eget skrivebord, dét er da om noget udtryk for bankens respekt for medarbejderne. Jeg tror på, at vi alle gør en forskel, og det er noget af det, jeg sætter pris på i min hverdag. Sammen med 20 kollegaer afsluttede du i 2007 bankens interne karriereuddannelse Pitstop, hvad tog du med derfra? Da jeg for efterhånden tre år siden besluttede mig for at søge ind på Pitstop-uddannelsen, var jeg i en situation, hvor jeg synes, at jeg havde styr på det faglige, men havde lyst til at arbejde mere med mig selv og mine personlige kompetencer. Og det blev lige præcis dét, jeg havde håbet på - og mere til. At søge ind på Pitstop har været en af de bedste beslutninger, jeg har truffet i min karriere. Hvordan ser du i dag din primære rolle som leder? Min primære rolle er så afgjort at få det bedste frem i hver enkelt medarbejder. Det er min altoverskyggende opgave. Som leder bliver jeg aldrig bedre end det hold af kollegaer, jeg har bag mig. Det, tror jeg, er vigtigt at huske på, hvis man skal have succes som leder.

10 VISION OG STRATEGI SPAR NORDS MÅL GENNEM LOKALE FRIHEDSGRADER VIL VI SKABE DANMARKS MEST ATTRAKTIVE BANKKÆDE. DET VIL VI FOR KUNDER, MEDARBEJDERE OG AKTIONÆRER s virksomhedsvision - citeret ovenfor - opstiller det overordnede og langsigtede mål for bankens virke. vil være landsdækkende og samtidig, via en unik forretningsmodel med decentral beslutningskraft, være den mest attraktive bank for både kunder, medarbejdere og aktionærer. SAMMEN MED DIG SKABER VI ØKONOMISK FRIHED Hvor virksomhedsvisionen udtrykker det overordnede mål for bankens udvikling, formulerer kundemissionen s løfte til kunderne: Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed. Det, ønsker at tilbyde, er meget enkelt: Banken arbejder for, at den enkelte kunde og den enkelte familie kan få større økonomisk råderum i dagligdagen. Konkret sker dette ved at indgå i et samspil med kunden, hvor der tages udgangspunkt i kundens forhold og økonomiske formåen. Nøgleordene for den rådgivning, ønsker at give kunderne, er lokalkendskab og kompetencer. NÆRVÆRENDE, AMBITIØS OG UHØJTIDELIG er på kædeplan forenet omkring tre fælles kerneværdier, nærværende, ambitiøs og uhøjtidelig. Værdierne er tænkt som et sæt af ledetråde til den daglige omgang med kunder og andre interessenter. Kerneværdien nærværende udtrykker s ønske om at være tæt på kunderne i dobbelt forstand. Fysisk nærværende, fordi der aldrig er langt til den lokale bank, fordi det er ude hos kunderne, forretningerne laves, og fordi banken og medarbejderne er aktivt involveret i lokalområdet. Mentalt nærværende i den forstand, at bankens medarbejdere virkelig er til stede i dialogen med kunderne. Ambitiøs udtrykker kravet om og viljen til at skabe konstante topresultater og optimale løsninger til kunderne. har bevæget sig markant de seneste år, og med værdien ambitiøs pointeres det bl.a., at den positive ud- S. 9

11 VISION OG STRATEGI vikling skal fortsætte, således at kan holde sig helt fremme i feltet i de kommende år. Den tredje værdi, uhøjtidelig, er indbegrebet af s kundebetjening. Det ligetil, tvangsfrie og det muntre er nogle af de karakteristika, som ønsker skal præge dialogen med kunder og andre interessenter. Den udtalte forudsætning for, at dette kan ske, er, at medarbejderne samtidig har fagligt overskud og professionalisme. LOKALSTRATEGI OG VÆKST Siden 2001 har s virke taget udgangspunkt i Lokalstrategien. Bag navnet gemmer sig en strategi om at skabe vækst ved at åbne nye lokale banker uden for bankens traditionelle kerneområde, Nordjylland. har som mål at blive landsdækkende over en årrække gennem etableringer i alle danske byer med mere end indbyggere. Siden strategien blev vedtaget, har udvidet kæden af lokale banker uden for Nordjylland med 17. Fra 20 bankområder med 65 lokale banker er således vokset til 31 bankområder med 82 lokale banker. 15 af de nyetablerede lokale banker har selv etableret. De to sidste - i Skive og Jebjerg - blev en del af kæden i forbindelse med sammenlægningen med Sparekassen Midt Vest i mulig sikkerhed for, at ekspansionen forløber rentabelt. Dette sikres dels gennem kreditovervågning (se Kreditrisiko ), dels gennem kravet om, at alle nye lokale banker skal være i stand til at dække egne omkostninger inden for 3 år. Erfaringerne viser imidlertid, at dette i praksis sker langt hurtigere. Nogle af målene med vækststrategien var at reducere den forretnings- og risikomæssige koncentration og at udnytte det potentiale, der ligger i s særlige tilgang til detailbankdrift i et større geografisk område. Det har i hele ekspansionsperioden været ledelsens ønske at få størst Samtidig med Lokalstrategien blev det besluttet, at Spar Nord ville mindske afhængigheden af store enkeltengagementer. Konkret blev det besluttet, at intet kundeengagement fremover må overstige 10 pct. af bankens egenkapital, ultimo 2007 altså 414 mio. kr. S. 10

12 VISION OG STRATEGI UDEFRA OG IND Når har valgt geografisk ekspansion og fokus på detailbankaktiviteter som vejen til fremtidig resultatskabelse, er det ud fra en overbevisning om, at banken, selv på et endog meget velforsynet marked, har fundet en særlig tilgang til bankdrift, som vil appellere til mange. Den bagvedliggende filosofi - s forretningsmodel - kan opsummeres i begrebet udefra og ind. Med udefra og ind, og med brugen af betegnelsen lokale banker i stedet for filialer, ønsker at markere, at banken består af lokale enheder med en høj grad af selvbestemmelse. De lokale banker fungerer således som en kæde af individuelle forretninger med decentral beslutningskompetence på kundebetjeningsområdet og i relation til markedsbearbejdning, filialplacering og medarbejderforhold. Det er op til den lokale ledelse at beslutte, hvem og hvor mange, der skal ansættes, om der skal være hovedfokus på privat-, investerings- eller erhvervskunder, og hvordan resultaterne i øvrigt skal skabes. Konkret indebærer forretningsmodellen udefra og ind, at det er kundernes krav til de kundevendte enheder, der styrer forretningen i disse enheder. På baggrund af kundernes krav og ønsker, er det op til de kundevendte enheder at formulere relevante krav og ønsker til de centrale supportfunktioner. Populært sagt er det altså de lokale banker, der ejer hovedsædet - ikke omvendt. S. 11

13 VISION OG STRATEGI Dermed har, ved at lade sig inspirere af detailhandlens franchise- og kædetankegang, skabt en unik model på det danske bankmarked. Sammen med Lokalstrategien er der indført en ny incitamentsstruktur, der ligeledes skal fremme den decentrale udvikling og bringe visionen om Danmarks mest attraktive bankkæde inden for rækkevidde. ORGANISATION Ud over s Lokale Banker, som er den største forretningsenhed, består bankkæden af to øvrige indtje- ningsområder - Handels- og Udlandsområdet samt leasingselskabet Finans Nord, der driver virksomhed med base i Aalborg, Kolding, Roskilde og Malmø. s hovedsæde i Aalborg består af Forretningssupport og tre stabsafdelinger, som servicerer de decentrale enheder med specialkompetencer inden for bl.a. kunde- og markedskoncepter, kreditmæssig overvågning og medarbejderudvikling. I alt har medarbejdere, som betjener kunder og aktionærer. Målt på forretningsomfang (udlån, indlån og garantier) er Spar Nord Danmarks femtestørste full-service retail-bank. HISTORIE Grundstenen til det, der i dag er den moderne finansielle virksomhed, blev lagt i Aalborg Byes og Omegns Sparekasse, som det nye pengeinstitut hed, blev grundlagt af købmanden Jacob Kjellerup og havde som mål At blive et middel til velstand. I 1967 fusionerede Aalborg Byes og Omegns Sparekasse med Landbosparekassen og blev til Sparekassen Nordjylland. I de følgende år sluttede flere lokale pengeinstitutter sig til, og i 1990 blev Sparekassen Nordjylland omdannet til børsnoteret aktieselskab. I 1998 blev navnet ændret til Bank. Selv om der er sket meget på 184 år, er målet stadig fundamentalt det samme - som det udtrykkes i s kundemission fra 2005: Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed. S. 12

14 JEG HAR FØLT EN STOR FRIHED I MIT ARBEJDE FRA DAG ÉT Brian Volder Gulbæk, 28 år Privatkunderådgiver i Storvorde Med en handelsskoleeksamen og et par års erhvervserfaring på CV et blev Brian Volder Gulbæk i 2004 ansat som elev i Nørresundby. I dag er Brian Volder Gulbæk godt i gang med at skabe sin egen karriere. Han er medlem af bankens Ungdomsråd og er netop tiltrådt en stilling som privatkunderådgiver i Storvorde. Du valgte at blive i efter din elevtid? Ja, allerede seks måneder inden min elevtid udløb, blev jeg tilbudt en fast stilling efter elevtiden i Nørresundby - og det tilbud tog jeg naturligvis imod. Siden har jeg mødt udfordringerne, når jeg har haft brug for dem, og er lige skiftet til en ny stilling i organisationen som privatkunderådgiver i Storvorde. Hvordan ser du på dine udviklingsmuligheder i Spar Nord? Mulighederne er stort set ubegrænset. Jeg har selv mulighed for at tilrettelægge min uddannelsesplan og søge nye udfordringer. Lige nu læser jeg på akademiuddannelsen, hvor jeg sammen med de tidligere elever har fag som erhvervsjura, samfundsøkonomi og finansiering. Direktør for eget skrivebord, hvordan beskriver det din hverdag? Jeg har følt en stor frihed i mit arbejde fra dag ét. Jeg kan selv planlægge min arbejdsdag - om jeg vil gøre det ene før det andet. Naturligvis følger der et ansvar med det at være direktør, men jeg synes kun, det gør ejerskabet det større. Sammen med fem kollegaer fra de andre -banker udgør du Ungdomsrådet. Hvad giver det dig? I Ungdomsrådet arbejder vi blandt andet på at opbygge et større sammenhold blandt bankens yngste medarbejdere. Efterhånden som åbner nye lokale banker, stiger behovet også for at samle de unge i banken, så vi kan bygge videre på hinandens erfaringer og sørge for, at også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads for unge. Og det arbejde føler jeg egentligt en stor forpligtigelse overfor. Hvad forstår du ved god rådgivning? Det essentielle er at lytte til og forstå kundens situation. Det er den, jeg skal tage udgangspunkt i for at gøre rådgivningen nærværende. Men samtidig er det også min opgave at se mulighederne for kunden, om det så gælder et billån, indboforsikringen, pension, investering og så videre.

15 KONCERNBERETNING OVERSKUD PÅ 833 MIO. KR. FØR SKAT Bank koncernen fik i 2007 et overskud før skat på 833 mio. kr. Ledelsen anser resultatet for at være tilfredsstillende, selv om det er 200 mio. kr. eller 19 pct. lavere end i 2006, hvor der imidlertid var store indtægter fra salg af aktier i Totalkredit og større tilbageførsler fra nedskrivningskontoen. Samtidig blev 2007 et år, hvor de gunstige konjunkturer fortsatte - en udvikling, der slår igennem i s resultater, dels i form af højt aktivitetsniveau, dels i form af endnu et år med en nettoindtægtsførsel på nedskrivninger på udlån. Baggrunden for det tilfredsstillende resultat er endnu et år med markant forretningsmæssig vækst. ekspanderer fortsat ved at etablere nye lokale banker i hele landet - i 2007 blev det til 5 - og de nye lokale banker, der er etableret de foregående år, begynder nu for alvor at tegne sig for en væsentlig andel af bankens samlede kundeantal og forretningsvolumen resultatet forrenter primo egenkapitalen, eksklusive udbytte med 24,0 pct. før skat. Efter skat blev overskuddet på 680 mio. kr. På baggrund af det tilfredsstillende resultat har bestyrelsen valgt at indstille til generalforsamlingen 30. april, at der for 2007 udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie, svarende til 171,2 mio. kr. eller 25 pct. af nettoresultatet. SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT Mio. kr SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRENTNING AF PRIMO EGENKAPITAL FØR SKAT Pct DRIFTSUDVIKLING INDTÆGTER Koncernens indtægter på kunderelaterede forretninger, basisindtægterne, realiseres i 2007 på mio. kr. - en vækst på 8 pct. i forhold til Væksten drives af forretningsområderne s Lokale Banker og Finans Nord A/S Nettorenteindtægterne realiseres på mio. kr. - en vækst på 14 pct. i forhold til Nettorenteindtægter ,2 408,3 613, ,2 833, ,7 19,7 27,8 36,0 24,0 ne udgør 58 pct. af årets samlede basisindtægter (2006: 55 pct.). Væksten i nettorenteindtægter skyldes først og fremmest den forsatte volumenvækst. I forhold til er udlånet således vokset med 19 pct. Hertil kommer, at S. 14

16 KONCERNBERETNING rentemarginalen ikke længere indsnævres i samme tempo, som det har været tilfældet de seneste år. I forhold til ultimo 2006 var rentemarginalen 0,21 procentpoint lavere ultimo et fald som altså mere end opvejes af den øgede volumen. Nettogebyrindtægterne realiseres på 483 mio. kr. - en vækst på 3 pct. i forhold til Nettogebyrindtægterne udgør 24 pct. af de samlede basisindtægter (2006: 26 pct.). Lige som det er tilfældet med nettorenteindtægterne, kan væksten også på gebyrsiden alene henføres til den øgede volumen - ikke højere priser for kunderne. Væksten i nettogebyrindtægter er bredt funderet, idet samtlige gebyrtyper med undtagelse af gebyrer fra værdipapirhandel realiseres højere end i Kursreguleringer realiseres på 168 mio. kr pct. lavere end i Reduktionen skyldes først og fremmest lavere indtjening på egne positioner, mens der har været vækst i indtjeningen på kundernes rente- og valutaforretninger. Kursreguleringerne på anlægsaktier realiseres på samme niveau som i Andre driftsindtægter realiseres 23 pct. over sidste års niveau på 76 mio. kr. Til væksten bidrager især Finans Nords indtægter fra operationelle leasingaktiver. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev på 99 mio. kr pct. højere end sidste års niveau. Væksten er et resultat af fremgang i Nørresundby Bank samt Linde Partners Asset Management SA. Gebyrerne fra kapitalforvaltning realiseres 3 pct. højere end i 2006 på 163 mio. kr. Blandt gebyrindtægterne fra kapitalforvaltning indgår indtjening fra investeringsforeninger samt salgsprovision fra en række egenudviklede valutaprodukter. Trods afmatningen på ejendomsmarkedet er der fortsat stor aktivitet på området for lån og låneomlægninger, hvor der i 2007 også realiseres en vækst i gebyrindtjeningen på 3 pct. til 92 mio. kr. I modsat retning trækker en stagnation - i 3. kvartal en nedgang - i kundernes handel med værdipapirer. Samlet realiseres gebyrer på værdipapirhandel 9 pct. lavere end i 2006 på 119 mio. kr. OMKOSTNINGER Omkostningsvæksten er trods den fortsatte ekspansion reduceret lidt i forhold til de foregående år og realiseres i 2007 på 11 pct. De samlede omkostninger er således på mio. kr. mod mio. kr. i Baggrunden for den fortsat høje omkostningsvækst er bl.a. etableringen af 5 nye lokale banker i løbet af SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr ,4 925, , , , S. 15

17 KONCERNBERETNING Personaleomkostningerne realiseres 84 mio. kr. højere end i en direkte konsekvens af, at medarbejderantallet i løbet af året er vokset med 103. På trods af den omkostningsvækst, dette naturligt medfører, finder ledelsen det tilfredsstillende, at banken selv på et arbejdsmarked præget af meget hård konkurrence har været i stand til at tiltrække så mange kvalificerede medarbejdere. Blandt de andre væsentlige omkostningsposter er det ikke mindst større lov- og sektordrevne IT-projekter, der bidrager til væksten har således været præget af arbejdet med projekter som Mifid, Basel II m.fl, der sammen med den generelle vækst i aktivitetsniveau har medført øgede IT-omkostninger i størrelsesordenen 26 mio. kr. I den modsatte retning trækker en reduktion i lokaleomkostningerne på 6 mio. kr., som skyldes, at de planlagte moderniseringsprojekter nu er gennemført, således at alle lokale banker nu fremtræder i ønsket, tidssvarende stand. deligt beløb på regnskabsposten nedskrivninger på udlån mv.. Bag nettoindtægten på 111 mio. kr. ligger dels betydelige tilbageførsler af nedskrivninger, dels større end forventede tilbagebetalinger på allerede afskrevne fordringer. Boniteten i bankens udlånsportefølje er således den bedste, der endnu er målt. De samlede nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde 444 mio. kr. ultimo 2007 mod 525 mio. kr. ultimo Nedskrivningerne svarer til 1,0 pct. af koncernens samlede udlån og garantier. Koncernens udlån med rentestop udgør 27 mio. kr. - det laveste niveau i mange år. Cover ratioen kan således opgøres til 16,5. BASISINDTJENING Koncernens basisindtjening før nedskrivninger udgør rekordhøje 703 mio. kr. - en vækst på 4 pct. i forhold til Basisindtjeningen realiseres på 814 mio. kr. - 4 pct. lavere end i Set i lyset af faldet i tilbageførte nedskrivninger finder ledelsen basisindtjeningen tilfredsstillende. Endelig betyder det gode 2007-resultat, at der i regnskabet er udgiftsført 52 mio. kr. til resultatafhængig aflønning. Heraf er 33 mio. kr. til bonusprogrammerne for medarbejderne, mens 19 mio. kr. vedrører ledelsesincitamentsprogrammet. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. Som et resultat af de fortsat gunstige konjunkturer har også i 2007 kunnet nettoindtægtsføre et bety- BEHOLDNINGSINDTJENING Beholdningsindtjeningen, som omfatter koncernens egenbeholdning af aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter samt unoterede aktieinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S, realiseres i 2007 på 19 mio. kr. - et fald på 47 pct. i forhold til Der er realiseret et tab på egenbeholdningen på 20 mio. kr. I et andet halvår præget af uro på de finansielle mar- S. 16

18 KONCERNBERETNING keder er der realiseret en negativ indtjening på 41 mio. kr. efter fundingomkostninger. Resultatet er fordelt med tab på 11 mio. kr. på renterelaterede produkter og et tab på 30 mio. kr. på aktier. Tabet på renterelaterede produkter skyldes primært de ændrede markedsforhold for kreditobligationer, herunder strukturerede kreditprodukter. Af bankens obligationsbeholdning på 8,3 mia. kr. (ultimo 2007) udgjorde strukturerede kreditprodukter 174 mio. kr. Heraf er 68 mio. kr. sikret ved hovedstolsgaranti fra store internationale banker, ligesom ingen af produkterne indeholder eksponering mod det amerikanske ejendomsmarked. I positiv retning trækker en vækst i indtjeningen fra Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S på 133 pct. til i alt 39 mio. kr. SAMLET RESULTAT Resultatet før skat udgør herefter 833 mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet forrenter primo egenkapitalen, eksklusive udbytte med 24 pct. Efter beregnet skat på 153 mio. kr. udgør resultatet 680 mio. kr. Skatten udgør 18,3 pct. af årets resultat før skat, hvilket er noget lavere end selskabsskatteprocenten på 25 pct. Den lave skatteprocent kan hovedsageligt henføres til ikke skattepligtige kursreguleringer og resultatandele af kapitalandele i associerede virksomheder. Herudover har nedsættelsen af selskabsskatteprocenten medført en indtægt under skat på 21 mio. kr. som følge af reduktion af udskudt skatteforpligtelse primo. FORRETNINGSOMFANG Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er ultimo 2007 på 76,4 mia. kr pct. højere end samme tidspunkt ultimo Af det samlede forretningsomfang på 76,4 mia. kr. tegner erhvervskunderne sig for 59 pct. og privatkunderne for 41 pct. SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRETNINGSOMFANG Mia. kr ,2 45,0 55,8 67, , Det samlede udlån er det seneste år steget med 19 pct. til 40,9 mia. kr. Udlånsfremgangen, der fordeler sig med 1 mia. kr. på privatkundeområdet og 5,6 mia. kr. på erhvervsområdet er bredt funderet og relaterer sig langt overvejende til kunder og kundegrupper med en høj kreditbonitet. Dette betyder, at boniteten i bankens udlånsportefølje blev yderligere forbedret i løbet af 2007 og ved årets udgang var på et historisk højt niveau. Ledelsen finder det meget tilfredsstillende, at de seneste års udlånsvækst ikke er sket på bekostning af kvaliteten i udlånet. Af udlånsstigningen på erhvervssiden på 5,6 mia. kr. kan 1,4 mia. kr. henføres til Finans Nord. S. 17

19 KONCERNBERETNING SPAR NORD BANK KONCERNEN INDLÅN Mia. kr. 35 SPAR NORD BANK KONCERNEN UDLÅN Mia. kr. 35 KUNDER OG AKTIONÆRER Ved udgangen af 2007 har i alt kunder - over flere end året før. Det samlede kundeantal fordeler sig på privatkunder og erhvervskunder Når har kunnet realisere 3 år i træk med uaf brudt nettokundevækst, skyldes det dels, at den geografiske ekspansion nu for alvor begynder at slå igennem, dels at banken oplever en usædvanligt høj loyalitet blandt de eksisterende kunder, ikke mindst kunderne i loyalitetsprogrammet Stjernekonceptet. I 2007 voksede antallet af 10 17,5 20,7 22,3 26, , ,8 19,6 27,1 34, , Stjernekunder med , således at ved årets udgang havde flere end private Stjernekunder. s lokale bankers samlede udlån på 31,3 mia. kr. er ultimo 2007 fordelt med 24,2 mia. kr. i Nordjylland og 7,1 mia. kr. uden for Nordjylland. Tendensen er, at en stadig større del af de lokale bankers udlån ligger i de nye områder uden for Nordjylland - en udvikling ledelsen finder meget tilfredsstillende, idet den bl.a. bidrager til en mere diversificeret krediteksponering. Indlånet er steget med 20 pct. til 31,4 mia. kr. - den største stigning i mange år. I modsat retning, mod reduktion af forretningsomfanget, trækker bortfaldet af garantierne til Totalkredit i forbindelse med s overgang til den såkaldte modregningsmodel (se afsnittet Solvens ). S. 18

20 KONCERNBERETNING Ud af årets samlede nettokundevækst på over kunder kan tilskrives de nye lokale banker uden for Nordjylland. Parallelt med kundetilgangen fortsætter også aktionærantallet med at stige. Ved udgangen af 2007 havde Spar Nord således aktionærer - en fremgang på i VÆKSTSTRATEGIEN FORTSÆTTER videreførte i 2007 den vækststrategi, der blev vedtaget i Siden dengang har etableret 17 nye lokale banker uden for Nordjylland samt leasingselskabet SN Finans Nord AB i Sverige. I løbet af 2007 blev det til 5 nyetableringer, i Slagelse, Køge, Ikast, Randers og Esbjerg. Sidst på året valgte at lukke den lille deltidsåbne afdeling i Ingstrup og samle kræfterne i hovedafdelingen Brønderslev. Med årets etableringer og den ene lukning har 82 lokale banker, hvoraf 19 er placeret uden for Nordjylland. Økonomien i ekspansionsstrategien viser, at 380 mio. kr. af bankens omkostninger siden 2001 kan relateres til den geografiske vækst. Særligt i 2006 og 2007, hvor der i alt er etableret 12 nye enheder, er der blevet investeret kraftigt i ekspansionen. Ser man på forretningsvolumen, begynder de nye lokale banker uden for Nordjylland nu for alvor at vise sig i det samlede regnskab. Ultimo 2007 kan 11 mia. kr. af de lokale bankers samlede forretningsomfang på 58 mia. kr. således henføres til afdelinger uden for Nordjylland. Når for andet år i træk har valgt at gå videre end det formulerede mål om 1-2 nye lokale banker om året, er det bl.a. fordi banken har kunnet tiltrække de rigtige medarbejdere til nyetableringerne, samt det store resultatmæssige potentiale, ledelsen ser i ekspansionsstrategien. Beregninger baseret på en generisk ny lokal bank - med udgangspunkt i de 4 første etableringer - viser, at der selv uden yderligere nyetableringer kan forventes et stort indtjeningspotentiale i de kommende år. Samtidig viser erfaringerne, at det i forbindelse med den geografiske ekspansion har været muligt at realisere stordriftsfordele i bankens centrale supportfunktioner. Indtil målet om tilstedeværelse i alle større danske byer er opnået, vil således fortsat etablere nye lokale banker, når mulighederne byder sig. I 2008 forventes etableret 1-2 lokale banker. KAPITALFORHOLD SOLVENS Basiskapitalen efter fradrag er i årets løb forøget med 703 mio. kr. til mio. kr. ultimo Der er i årets løb omregnet til DKK optaget 464 mio. kr. som supplerende kapital, og indfriet 150 mio. kr. Netto er den supplerende kapital således forøget med 314 mio. kr. Stigningen i de risikovægtede poster fra 38,3 mia. kr. ultimo 2006 til 43,7 mia. kr. ultimo 2007 kan henføres til den høje udlånsvækst. Udviklingen i de risikovægtede poster S. 19

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT Årsrapport 2007

ÅRSRAPPORT Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD SIDE 4 6 9 14 23 26 28 30 33 36 40 42 44 46 55 60 64 65 66 68 69 70 72 74 120 124 128 132 LEDELSESBERETNING 2007 - ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011 Årsresultat 2 TID TIL KUNDER 9. februar 211 2-resultat i forhold til forventninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Forventning: 8-1. mio. kr. Præciseret forventning pr. 3/9: 9-1. mio. kr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2007 14. februar 2007 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Årsrapport Bank Bank fik for et rekordresultat på 1033,2 mio. kr. før skat, hvilket

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION Præsentation af resultat for 1. halvår 2 HOVEDPUNKTER Tilfredsstillende basisindtægter drevet

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport kvartal 2006 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 25. oktober 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 2006 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 for Spar Nord Bank Rekordresultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 1.-3. KVARTAL 2 I OVERSKRIFTER

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 26. april 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 7 2006 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 for Spar Nord Bank Fortsat høj aktivitet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere