Spar Nord Banks årsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar Nord Banks årsrapport 2007"

Transkript

1 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr Kontaktperson: Ole Madsen Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 24 pct. og betegnes af ledelsen som tilfredsstillende. Basisindtjeningen før nedskrivninger voksede 4 pct. til 703 mio. kr. efter et år, hvor realiserede tilfredsstillende vækst i forretningsomfanget, bl.a. som et resultat af den fortsatte geografiske ekspansion. I 2007 blev der etableret 5 nye lokale banker uden for Nordjylland, i Slagelse, Køge, Ikast, Randers og Esbjerg. Blandt de øvrige hovedtræk fra årsrapporten kan nævnes: Vækst i nettorenteindtægter på 14 pct. til mio. kr. Vækst i nettogebyrindtægter på 3 pct. til 483 mio. kr. Vækst i basisindtægter på 8 pct. til mio. kr. Omkostningsvækst på 11 pct. Nettoindtægt på nedskrivninger på udlån mv. på 111 mio. kr. Beholdningsindtjening på 19 mio. kr. Nettotilgang på mere end kunder Udlånsvækst på 19 pct. og indlånsvækst på 20 pct. For 2008 forventes en basisindtjening før nedskrivninger på mio. kr. Generalforsamling Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen 30. april, at der for 2007 udbetales et uændret udbytte på 3 kr. pr. aktie. På generalforsamlingen skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Torben Fristrup, Carsten Normann og Niels Kristian Kirketerp. Bestyrelsen indstiller alle 3 til genvalg. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Lasse Nyby på telefon I øvrigt henvises til årsrapporten for yderligere oplysninger. Venlig hilsen Ole Madsen Kommunikationschef Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. nr Tlf.: Fax: Telex spano dk Swift spno dk 22 CVR-nr

2 ÅRSRAPPORT 2007

3

4 INDHOLD SIDE LEDELSESBERETNING ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING VISION OG STRATEGI KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER KVALITETSREGNSKABET FORRETNINGSOMRÅDER: SPAR NORDS LOKALE BANKER HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET FORRETNINGSSUPPORT FINANS NORD RISICI: KREDITRISIKO MARKEDSRISIKO OPERATIONEL RISIKO PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING INTERN REVISIONS PÅTEGNING DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE OVERSIGT OVER NOTER TIL KONCERNREGNSKABET NOTER TIL KONCERNREGNSKABET ØVRIGE OPLYSNINGER BANKENS LEDELSE LEDELSESHVERV MV. SPAR NORD BANK - ORGANISATORISKE ENHEDER OG LEDELSE FONDSBØRSMEDDELELSER 2007 OG LEDELSENS AKTIEBESIDDELSER

5 ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR TIL REGNSKABSLÆSERNE 2007 blev et godt år for - med endnu et tilfredsstillende resultat. Konjunkturerne er stadig gunstige, og oplever fortsat markant geografisk og volumenmæssig vækst. I 2007 etablerede vi 5 nye lokale banker, og i løbet af året kunne vi byde velkommen til nye kunder og næsten nye aktionærer. Væksten medfører, at vores basisindtjening før tab og nedskrivninger vokser til et nyt rekordniveau, og de gode konjunkturer samt vores kunders sunde økonomi betyder, at vi fortsat kan indtægtsføre på den regnskabspost, der hedder nedskrivninger på udlån. Ikke helt så meget som i 2006, men stadig på et usædvanligt pænt niveau. Alt i alt står 2007 som et tilfredsstillende vidnesbyrd om at vi, over en årrække, har hævet indtjeningsniveauet ganske markant. Hvor vores resultater tidligere svingede en del fra år til år, formår vi nu at levere gode præstationer. Ser vi på basisdriften - før nedskrivninger og engangsindtægter - er der altså med 703 mio. kr. tale om ny rekord. Ser man nærmere på de bagvedliggende betingelser for 2007-resultatet, bliver det endnu mere tilfredsstillende. Efter et par år med yderst gunstige forhold for bankdrift blev særligt 2. halvår - nemlig anderledes udfordrende. En udvikling, der startede som isolerede forhold på det amerikanske boligmarked, bredte sig i løbet af efteråret til en global likviditets- og kreditkrise. Selv om intet har at gøre med det, der fik navnet subprime-krisen, og selv om vi ikke har spekuleret i de særligt risikable amerikanske boliglån, kom situationen alligevel til at berøre os. Heldigvis traf vi i årets løb en række beslutninger, bl.a. vores rating hos Moody s, som gjorde, at vi kom igennem udfordringerne med pæn likviditetsmæssig overdækning. Når vi også i 2007 valgte at videreføre den vækststrategi, vi indledte i 2001, skyldes det, at vores erfaringer og beregninger viser, at strategien fortsat rummer stort potentiale på aktivitets- og indtægtssiden. Samtidig viser erfaringerne, at det i forbindelse med den geografiske ekspansion har været muligt at realisere stordriftsfordele i bankens centrale supportfunktioner. Indtil vi har realiseret målet om tilstedeværelse i alle større danske byer, vil vi således fortsat etablere nye lokale banker, når mulighederne byder sig. I 2008 forventer vi at etablere 1-2 lokale banker. Med etableringen af 5 nye lokale banker og fortsat vækst i de eksisterende enheder kunne vi i løbet af 2007 byde velkommen til hele 213 nye kolleger. Netto blev vi 103 flere. Det er med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at vores særlige strategi med stor decentral beslutningskraft fort- S. 4

6 ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR sat appellerer til så mange kvalificerede medarbejdere. Ikke mindst set i lyset af den hårde konkurrence på arbejdsmarkedet og i den finansielle sektor. Ser vi ind i 2008, er udsigterne stadig positive. Selv om det er tænkeligt, at vi har set toppen af højkonjunkturen, er godt rustet til de kommende år. Vi har en solid egenkapital og en fornuftig geografisk og kreditmæssig spredning. Hertil kommer, at vi med vores rating og det EMTN-program for obligationsudstedelse, vi netop nu er ved at etablere, står fornuftigt på likviditetssiden. Endelig er vi overbevist om, at de store investeringer, vi har foretaget de forløbne år, vil sikre fortsat vækst i volumen og indtjening. Venlig hilsen Torben Fristrup Lasse Nyby Bestyrelsesformand Adm. direktør S. 5

7 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING HOVEDTAL RESULTATOPLYSNINGER Mio. kr. Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening *) Totalkredit (aktiesalg) Resultat før skat Skat Resultat efter skat ,3 862,4 890, , ,7 282,1 299,0 392,1 470,3 482,9 25,4 24,8 11,0 17,1 13,7 80,8 126,5 204,5 191,5 168,2 24,9 55,8 73,7 61,4 75,6-10,1 33,5 49,2 84,0 99, , , , , ,2 845,4 925, , , ,3 416,0 476,8 589,3 673,2 702,9 224,8 170,8 33,9-172,5-111,3 191,2 306,0 555,4 845,7 814,2 21,0 58,0 58,1 35,2 18,8 101,0 44,3 0,0 152,3 0,0 313,2 408,3 613, ,2 833,0 76,3 84,6 134,2 204,6 152,7 236,9 323,7 479,3 828,6 680,3 BALANCEOPLYSNINGER **) Mio. kr. Samlede aktiver Udlån - bankudlån - reverseforretninger Indlån - bankindlån - repoforretninger Garantier mv. Egenkapital Efterstillede kapitalindskud Risikovægtede aktiver Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og garantidebitorer Udlån med rentestop *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen fremgår af note 2. **) Som balancetal for 2004 anvendes åbningsbalance pr S. 6

8 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING NØGLETAL Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 11,2 10,2 12,3 10,8 11,1 9,0 8,5 9,9 9,7 9,4 9,0 8,5 8,8 8,8 8,6 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger Indtjening pr. omkostningskrone pct. pct. 15,7 18,0 24,3 30,9 21,4 11,8 14,2 19,0 24,8 17,5 0,67 0,66 0,64 0,63 0,65 0,85 0,78 0,66 0,54 0,59 1,49 1,52 1,57 1,58 1,55 Markedsrisiko Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 5,4 4,4 2,3 1,0 2,1 6,0 14,1 4,9 6,7 5,7 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 Kreditrisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 105,4 98,3 124,7 132,6 131,7 8,6 8,3 8,9 9,4 9,9 5,9 10,0 38,4 26,5 19,3 67,4 108,8 47,8 34,3 91,9 64,1 47,7 103,2 80,9 65,0 1,0 0,7 0,1-0,4-0,2 Bank Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal afdelinger SPAR NORD BANK-AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Årets resultat Udbytte Afkast Price earning pct ,6 6,1 8,8 14,5 11, Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS. Der er ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletal for 2003 og kun delvist for Finanstilsynets opstilling og nøgletalssystem fremgår af note 54. Nøgletalsdefinitioner fremgår af note 56. S. 7

9 DET HANDLER OM NÆRHED OG RESPEKT... Carsten Bay, 36 år Direktør i Kapitalforvaltning I 1999 begyndte Carsten Bay som trainee i. Allerede før traineeforløbet var afsluttet, blev han tilbudt et fast job som obligationsrådgiver i banken. I dag, ni år senere, er Carsten Bay direktør i Kapitalforvaltning. Vejen til direktørjobbet er blandt andet gået via Spar Nords ambitiøse karriereuddannelse Pitstop, der forsøger at bryde rammerne for faglig og personlig udvikling. Prøv at beskrive udviklingen i siden du begynde i 1999? Der er sket meget. Jeg vil sige, at vi er gået fra en lidt gammeldags spejderkultur til en mere ambitiøs teamtankegang, der har mere fokus på de resultater vi ønsker at opnå. Vi gør ikke nødvendigvis, som vi plejer, og mit indtryk er, at det giver en mere dynamisk hverdag - både for os, men også for kunderne. Og hvad med kulturen? Kulturen ændrer sig naturligvis hele tiden, men samtidig har vi også en fælles -kultur i banken, der er svær at sætte ord på. Men det handler umiddelbart om nærhed og respekt. Tag nu eksempelvis princippet om at være direktør for eget skrivebord, dét er da om noget udtryk for bankens respekt for medarbejderne. Jeg tror på, at vi alle gør en forskel, og det er noget af det, jeg sætter pris på i min hverdag. Sammen med 20 kollegaer afsluttede du i 2007 bankens interne karriereuddannelse Pitstop, hvad tog du med derfra? Da jeg for efterhånden tre år siden besluttede mig for at søge ind på Pitstop-uddannelsen, var jeg i en situation, hvor jeg synes, at jeg havde styr på det faglige, men havde lyst til at arbejde mere med mig selv og mine personlige kompetencer. Og det blev lige præcis dét, jeg havde håbet på - og mere til. At søge ind på Pitstop har været en af de bedste beslutninger, jeg har truffet i min karriere. Hvordan ser du i dag din primære rolle som leder? Min primære rolle er så afgjort at få det bedste frem i hver enkelt medarbejder. Det er min altoverskyggende opgave. Som leder bliver jeg aldrig bedre end det hold af kollegaer, jeg har bag mig. Det, tror jeg, er vigtigt at huske på, hvis man skal have succes som leder.

10 VISION OG STRATEGI SPAR NORDS MÅL GENNEM LOKALE FRIHEDSGRADER VIL VI SKABE DANMARKS MEST ATTRAKTIVE BANKKÆDE. DET VIL VI FOR KUNDER, MEDARBEJDERE OG AKTIONÆRER s virksomhedsvision - citeret ovenfor - opstiller det overordnede og langsigtede mål for bankens virke. vil være landsdækkende og samtidig, via en unik forretningsmodel med decentral beslutningskraft, være den mest attraktive bank for både kunder, medarbejdere og aktionærer. SAMMEN MED DIG SKABER VI ØKONOMISK FRIHED Hvor virksomhedsvisionen udtrykker det overordnede mål for bankens udvikling, formulerer kundemissionen s løfte til kunderne: Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed. Det, ønsker at tilbyde, er meget enkelt: Banken arbejder for, at den enkelte kunde og den enkelte familie kan få større økonomisk råderum i dagligdagen. Konkret sker dette ved at indgå i et samspil med kunden, hvor der tages udgangspunkt i kundens forhold og økonomiske formåen. Nøgleordene for den rådgivning, ønsker at give kunderne, er lokalkendskab og kompetencer. NÆRVÆRENDE, AMBITIØS OG UHØJTIDELIG er på kædeplan forenet omkring tre fælles kerneværdier, nærværende, ambitiøs og uhøjtidelig. Værdierne er tænkt som et sæt af ledetråde til den daglige omgang med kunder og andre interessenter. Kerneværdien nærværende udtrykker s ønske om at være tæt på kunderne i dobbelt forstand. Fysisk nærværende, fordi der aldrig er langt til den lokale bank, fordi det er ude hos kunderne, forretningerne laves, og fordi banken og medarbejderne er aktivt involveret i lokalområdet. Mentalt nærværende i den forstand, at bankens medarbejdere virkelig er til stede i dialogen med kunderne. Ambitiøs udtrykker kravet om og viljen til at skabe konstante topresultater og optimale løsninger til kunderne. har bevæget sig markant de seneste år, og med værdien ambitiøs pointeres det bl.a., at den positive ud- S. 9

11 VISION OG STRATEGI vikling skal fortsætte, således at kan holde sig helt fremme i feltet i de kommende år. Den tredje værdi, uhøjtidelig, er indbegrebet af s kundebetjening. Det ligetil, tvangsfrie og det muntre er nogle af de karakteristika, som ønsker skal præge dialogen med kunder og andre interessenter. Den udtalte forudsætning for, at dette kan ske, er, at medarbejderne samtidig har fagligt overskud og professionalisme. LOKALSTRATEGI OG VÆKST Siden 2001 har s virke taget udgangspunkt i Lokalstrategien. Bag navnet gemmer sig en strategi om at skabe vækst ved at åbne nye lokale banker uden for bankens traditionelle kerneområde, Nordjylland. har som mål at blive landsdækkende over en årrække gennem etableringer i alle danske byer med mere end indbyggere. Siden strategien blev vedtaget, har udvidet kæden af lokale banker uden for Nordjylland med 17. Fra 20 bankområder med 65 lokale banker er således vokset til 31 bankområder med 82 lokale banker. 15 af de nyetablerede lokale banker har selv etableret. De to sidste - i Skive og Jebjerg - blev en del af kæden i forbindelse med sammenlægningen med Sparekassen Midt Vest i mulig sikkerhed for, at ekspansionen forløber rentabelt. Dette sikres dels gennem kreditovervågning (se Kreditrisiko ), dels gennem kravet om, at alle nye lokale banker skal være i stand til at dække egne omkostninger inden for 3 år. Erfaringerne viser imidlertid, at dette i praksis sker langt hurtigere. Nogle af målene med vækststrategien var at reducere den forretnings- og risikomæssige koncentration og at udnytte det potentiale, der ligger i s særlige tilgang til detailbankdrift i et større geografisk område. Det har i hele ekspansionsperioden været ledelsens ønske at få størst Samtidig med Lokalstrategien blev det besluttet, at Spar Nord ville mindske afhængigheden af store enkeltengagementer. Konkret blev det besluttet, at intet kundeengagement fremover må overstige 10 pct. af bankens egenkapital, ultimo 2007 altså 414 mio. kr. S. 10

12 VISION OG STRATEGI UDEFRA OG IND Når har valgt geografisk ekspansion og fokus på detailbankaktiviteter som vejen til fremtidig resultatskabelse, er det ud fra en overbevisning om, at banken, selv på et endog meget velforsynet marked, har fundet en særlig tilgang til bankdrift, som vil appellere til mange. Den bagvedliggende filosofi - s forretningsmodel - kan opsummeres i begrebet udefra og ind. Med udefra og ind, og med brugen af betegnelsen lokale banker i stedet for filialer, ønsker at markere, at banken består af lokale enheder med en høj grad af selvbestemmelse. De lokale banker fungerer således som en kæde af individuelle forretninger med decentral beslutningskompetence på kundebetjeningsområdet og i relation til markedsbearbejdning, filialplacering og medarbejderforhold. Det er op til den lokale ledelse at beslutte, hvem og hvor mange, der skal ansættes, om der skal være hovedfokus på privat-, investerings- eller erhvervskunder, og hvordan resultaterne i øvrigt skal skabes. Konkret indebærer forretningsmodellen udefra og ind, at det er kundernes krav til de kundevendte enheder, der styrer forretningen i disse enheder. På baggrund af kundernes krav og ønsker, er det op til de kundevendte enheder at formulere relevante krav og ønsker til de centrale supportfunktioner. Populært sagt er det altså de lokale banker, der ejer hovedsædet - ikke omvendt. S. 11

13 VISION OG STRATEGI Dermed har, ved at lade sig inspirere af detailhandlens franchise- og kædetankegang, skabt en unik model på det danske bankmarked. Sammen med Lokalstrategien er der indført en ny incitamentsstruktur, der ligeledes skal fremme den decentrale udvikling og bringe visionen om Danmarks mest attraktive bankkæde inden for rækkevidde. ORGANISATION Ud over s Lokale Banker, som er den største forretningsenhed, består bankkæden af to øvrige indtje- ningsområder - Handels- og Udlandsområdet samt leasingselskabet Finans Nord, der driver virksomhed med base i Aalborg, Kolding, Roskilde og Malmø. s hovedsæde i Aalborg består af Forretningssupport og tre stabsafdelinger, som servicerer de decentrale enheder med specialkompetencer inden for bl.a. kunde- og markedskoncepter, kreditmæssig overvågning og medarbejderudvikling. I alt har medarbejdere, som betjener kunder og aktionærer. Målt på forretningsomfang (udlån, indlån og garantier) er Spar Nord Danmarks femtestørste full-service retail-bank. HISTORIE Grundstenen til det, der i dag er den moderne finansielle virksomhed, blev lagt i Aalborg Byes og Omegns Sparekasse, som det nye pengeinstitut hed, blev grundlagt af købmanden Jacob Kjellerup og havde som mål At blive et middel til velstand. I 1967 fusionerede Aalborg Byes og Omegns Sparekasse med Landbosparekassen og blev til Sparekassen Nordjylland. I de følgende år sluttede flere lokale pengeinstitutter sig til, og i 1990 blev Sparekassen Nordjylland omdannet til børsnoteret aktieselskab. I 1998 blev navnet ændret til Bank. Selv om der er sket meget på 184 år, er målet stadig fundamentalt det samme - som det udtrykkes i s kundemission fra 2005: Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed. S. 12

14 JEG HAR FØLT EN STOR FRIHED I MIT ARBEJDE FRA DAG ÉT Brian Volder Gulbæk, 28 år Privatkunderådgiver i Storvorde Med en handelsskoleeksamen og et par års erhvervserfaring på CV et blev Brian Volder Gulbæk i 2004 ansat som elev i Nørresundby. I dag er Brian Volder Gulbæk godt i gang med at skabe sin egen karriere. Han er medlem af bankens Ungdomsråd og er netop tiltrådt en stilling som privatkunderådgiver i Storvorde. Du valgte at blive i efter din elevtid? Ja, allerede seks måneder inden min elevtid udløb, blev jeg tilbudt en fast stilling efter elevtiden i Nørresundby - og det tilbud tog jeg naturligvis imod. Siden har jeg mødt udfordringerne, når jeg har haft brug for dem, og er lige skiftet til en ny stilling i organisationen som privatkunderådgiver i Storvorde. Hvordan ser du på dine udviklingsmuligheder i Spar Nord? Mulighederne er stort set ubegrænset. Jeg har selv mulighed for at tilrettelægge min uddannelsesplan og søge nye udfordringer. Lige nu læser jeg på akademiuddannelsen, hvor jeg sammen med de tidligere elever har fag som erhvervsjura, samfundsøkonomi og finansiering. Direktør for eget skrivebord, hvordan beskriver det din hverdag? Jeg har følt en stor frihed i mit arbejde fra dag ét. Jeg kan selv planlægge min arbejdsdag - om jeg vil gøre det ene før det andet. Naturligvis følger der et ansvar med det at være direktør, men jeg synes kun, det gør ejerskabet det større. Sammen med fem kollegaer fra de andre -banker udgør du Ungdomsrådet. Hvad giver det dig? I Ungdomsrådet arbejder vi blandt andet på at opbygge et større sammenhold blandt bankens yngste medarbejdere. Efterhånden som åbner nye lokale banker, stiger behovet også for at samle de unge i banken, så vi kan bygge videre på hinandens erfaringer og sørge for, at også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads for unge. Og det arbejde føler jeg egentligt en stor forpligtigelse overfor. Hvad forstår du ved god rådgivning? Det essentielle er at lytte til og forstå kundens situation. Det er den, jeg skal tage udgangspunkt i for at gøre rådgivningen nærværende. Men samtidig er det også min opgave at se mulighederne for kunden, om det så gælder et billån, indboforsikringen, pension, investering og så videre.

15 KONCERNBERETNING OVERSKUD PÅ 833 MIO. KR. FØR SKAT Bank koncernen fik i 2007 et overskud før skat på 833 mio. kr. Ledelsen anser resultatet for at være tilfredsstillende, selv om det er 200 mio. kr. eller 19 pct. lavere end i 2006, hvor der imidlertid var store indtægter fra salg af aktier i Totalkredit og større tilbageførsler fra nedskrivningskontoen. Samtidig blev 2007 et år, hvor de gunstige konjunkturer fortsatte - en udvikling, der slår igennem i s resultater, dels i form af højt aktivitetsniveau, dels i form af endnu et år med en nettoindtægtsførsel på nedskrivninger på udlån. Baggrunden for det tilfredsstillende resultat er endnu et år med markant forretningsmæssig vækst. ekspanderer fortsat ved at etablere nye lokale banker i hele landet - i 2007 blev det til 5 - og de nye lokale banker, der er etableret de foregående år, begynder nu for alvor at tegne sig for en væsentlig andel af bankens samlede kundeantal og forretningsvolumen resultatet forrenter primo egenkapitalen, eksklusive udbytte med 24,0 pct. før skat. Efter skat blev overskuddet på 680 mio. kr. På baggrund af det tilfredsstillende resultat har bestyrelsen valgt at indstille til generalforsamlingen 30. april, at der for 2007 udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie, svarende til 171,2 mio. kr. eller 25 pct. af nettoresultatet. SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT Mio. kr SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRENTNING AF PRIMO EGENKAPITAL FØR SKAT Pct DRIFTSUDVIKLING INDTÆGTER Koncernens indtægter på kunderelaterede forretninger, basisindtægterne, realiseres i 2007 på mio. kr. - en vækst på 8 pct. i forhold til Væksten drives af forretningsområderne s Lokale Banker og Finans Nord A/S Nettorenteindtægterne realiseres på mio. kr. - en vækst på 14 pct. i forhold til Nettorenteindtægter ,2 408,3 613, ,2 833, ,7 19,7 27,8 36,0 24,0 ne udgør 58 pct. af årets samlede basisindtægter (2006: 55 pct.). Væksten i nettorenteindtægter skyldes først og fremmest den forsatte volumenvækst. I forhold til er udlånet således vokset med 19 pct. Hertil kommer, at S. 14

16 KONCERNBERETNING rentemarginalen ikke længere indsnævres i samme tempo, som det har været tilfældet de seneste år. I forhold til ultimo 2006 var rentemarginalen 0,21 procentpoint lavere ultimo et fald som altså mere end opvejes af den øgede volumen. Nettogebyrindtægterne realiseres på 483 mio. kr. - en vækst på 3 pct. i forhold til Nettogebyrindtægterne udgør 24 pct. af de samlede basisindtægter (2006: 26 pct.). Lige som det er tilfældet med nettorenteindtægterne, kan væksten også på gebyrsiden alene henføres til den øgede volumen - ikke højere priser for kunderne. Væksten i nettogebyrindtægter er bredt funderet, idet samtlige gebyrtyper med undtagelse af gebyrer fra værdipapirhandel realiseres højere end i Kursreguleringer realiseres på 168 mio. kr pct. lavere end i Reduktionen skyldes først og fremmest lavere indtjening på egne positioner, mens der har været vækst i indtjeningen på kundernes rente- og valutaforretninger. Kursreguleringerne på anlægsaktier realiseres på samme niveau som i Andre driftsindtægter realiseres 23 pct. over sidste års niveau på 76 mio. kr. Til væksten bidrager især Finans Nords indtægter fra operationelle leasingaktiver. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev på 99 mio. kr pct. højere end sidste års niveau. Væksten er et resultat af fremgang i Nørresundby Bank samt Linde Partners Asset Management SA. Gebyrerne fra kapitalforvaltning realiseres 3 pct. højere end i 2006 på 163 mio. kr. Blandt gebyrindtægterne fra kapitalforvaltning indgår indtjening fra investeringsforeninger samt salgsprovision fra en række egenudviklede valutaprodukter. Trods afmatningen på ejendomsmarkedet er der fortsat stor aktivitet på området for lån og låneomlægninger, hvor der i 2007 også realiseres en vækst i gebyrindtjeningen på 3 pct. til 92 mio. kr. I modsat retning trækker en stagnation - i 3. kvartal en nedgang - i kundernes handel med værdipapirer. Samlet realiseres gebyrer på værdipapirhandel 9 pct. lavere end i 2006 på 119 mio. kr. OMKOSTNINGER Omkostningsvæksten er trods den fortsatte ekspansion reduceret lidt i forhold til de foregående år og realiseres i 2007 på 11 pct. De samlede omkostninger er således på mio. kr. mod mio. kr. i Baggrunden for den fortsat høje omkostningsvækst er bl.a. etableringen af 5 nye lokale banker i løbet af SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr ,4 925, , , , S. 15

17 KONCERNBERETNING Personaleomkostningerne realiseres 84 mio. kr. højere end i en direkte konsekvens af, at medarbejderantallet i løbet af året er vokset med 103. På trods af den omkostningsvækst, dette naturligt medfører, finder ledelsen det tilfredsstillende, at banken selv på et arbejdsmarked præget af meget hård konkurrence har været i stand til at tiltrække så mange kvalificerede medarbejdere. Blandt de andre væsentlige omkostningsposter er det ikke mindst større lov- og sektordrevne IT-projekter, der bidrager til væksten har således været præget af arbejdet med projekter som Mifid, Basel II m.fl, der sammen med den generelle vækst i aktivitetsniveau har medført øgede IT-omkostninger i størrelsesordenen 26 mio. kr. I den modsatte retning trækker en reduktion i lokaleomkostningerne på 6 mio. kr., som skyldes, at de planlagte moderniseringsprojekter nu er gennemført, således at alle lokale banker nu fremtræder i ønsket, tidssvarende stand. deligt beløb på regnskabsposten nedskrivninger på udlån mv.. Bag nettoindtægten på 111 mio. kr. ligger dels betydelige tilbageførsler af nedskrivninger, dels større end forventede tilbagebetalinger på allerede afskrevne fordringer. Boniteten i bankens udlånsportefølje er således den bedste, der endnu er målt. De samlede nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde 444 mio. kr. ultimo 2007 mod 525 mio. kr. ultimo Nedskrivningerne svarer til 1,0 pct. af koncernens samlede udlån og garantier. Koncernens udlån med rentestop udgør 27 mio. kr. - det laveste niveau i mange år. Cover ratioen kan således opgøres til 16,5. BASISINDTJENING Koncernens basisindtjening før nedskrivninger udgør rekordhøje 703 mio. kr. - en vækst på 4 pct. i forhold til Basisindtjeningen realiseres på 814 mio. kr. - 4 pct. lavere end i Set i lyset af faldet i tilbageførte nedskrivninger finder ledelsen basisindtjeningen tilfredsstillende. Endelig betyder det gode 2007-resultat, at der i regnskabet er udgiftsført 52 mio. kr. til resultatafhængig aflønning. Heraf er 33 mio. kr. til bonusprogrammerne for medarbejderne, mens 19 mio. kr. vedrører ledelsesincitamentsprogrammet. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. Som et resultat af de fortsat gunstige konjunkturer har også i 2007 kunnet nettoindtægtsføre et bety- BEHOLDNINGSINDTJENING Beholdningsindtjeningen, som omfatter koncernens egenbeholdning af aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter samt unoterede aktieinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S, realiseres i 2007 på 19 mio. kr. - et fald på 47 pct. i forhold til Der er realiseret et tab på egenbeholdningen på 20 mio. kr. I et andet halvår præget af uro på de finansielle mar- S. 16

18 KONCERNBERETNING keder er der realiseret en negativ indtjening på 41 mio. kr. efter fundingomkostninger. Resultatet er fordelt med tab på 11 mio. kr. på renterelaterede produkter og et tab på 30 mio. kr. på aktier. Tabet på renterelaterede produkter skyldes primært de ændrede markedsforhold for kreditobligationer, herunder strukturerede kreditprodukter. Af bankens obligationsbeholdning på 8,3 mia. kr. (ultimo 2007) udgjorde strukturerede kreditprodukter 174 mio. kr. Heraf er 68 mio. kr. sikret ved hovedstolsgaranti fra store internationale banker, ligesom ingen af produkterne indeholder eksponering mod det amerikanske ejendomsmarked. I positiv retning trækker en vækst i indtjeningen fra Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S på 133 pct. til i alt 39 mio. kr. SAMLET RESULTAT Resultatet før skat udgør herefter 833 mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet forrenter primo egenkapitalen, eksklusive udbytte med 24 pct. Efter beregnet skat på 153 mio. kr. udgør resultatet 680 mio. kr. Skatten udgør 18,3 pct. af årets resultat før skat, hvilket er noget lavere end selskabsskatteprocenten på 25 pct. Den lave skatteprocent kan hovedsageligt henføres til ikke skattepligtige kursreguleringer og resultatandele af kapitalandele i associerede virksomheder. Herudover har nedsættelsen af selskabsskatteprocenten medført en indtægt under skat på 21 mio. kr. som følge af reduktion af udskudt skatteforpligtelse primo. FORRETNINGSOMFANG Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er ultimo 2007 på 76,4 mia. kr pct. højere end samme tidspunkt ultimo Af det samlede forretningsomfang på 76,4 mia. kr. tegner erhvervskunderne sig for 59 pct. og privatkunderne for 41 pct. SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRETNINGSOMFANG Mia. kr ,2 45,0 55,8 67, , Det samlede udlån er det seneste år steget med 19 pct. til 40,9 mia. kr. Udlånsfremgangen, der fordeler sig med 1 mia. kr. på privatkundeområdet og 5,6 mia. kr. på erhvervsområdet er bredt funderet og relaterer sig langt overvejende til kunder og kundegrupper med en høj kreditbonitet. Dette betyder, at boniteten i bankens udlånsportefølje blev yderligere forbedret i løbet af 2007 og ved årets udgang var på et historisk højt niveau. Ledelsen finder det meget tilfredsstillende, at de seneste års udlånsvækst ikke er sket på bekostning af kvaliteten i udlånet. Af udlånsstigningen på erhvervssiden på 5,6 mia. kr. kan 1,4 mia. kr. henføres til Finans Nord. S. 17

19 KONCERNBERETNING SPAR NORD BANK KONCERNEN INDLÅN Mia. kr. 35 SPAR NORD BANK KONCERNEN UDLÅN Mia. kr. 35 KUNDER OG AKTIONÆRER Ved udgangen af 2007 har i alt kunder - over flere end året før. Det samlede kundeantal fordeler sig på privatkunder og erhvervskunder Når har kunnet realisere 3 år i træk med uaf brudt nettokundevækst, skyldes det dels, at den geografiske ekspansion nu for alvor begynder at slå igennem, dels at banken oplever en usædvanligt høj loyalitet blandt de eksisterende kunder, ikke mindst kunderne i loyalitetsprogrammet Stjernekonceptet. I 2007 voksede antallet af 10 17,5 20,7 22,3 26, , ,8 19,6 27,1 34, , Stjernekunder med , således at ved årets udgang havde flere end private Stjernekunder. s lokale bankers samlede udlån på 31,3 mia. kr. er ultimo 2007 fordelt med 24,2 mia. kr. i Nordjylland og 7,1 mia. kr. uden for Nordjylland. Tendensen er, at en stadig større del af de lokale bankers udlån ligger i de nye områder uden for Nordjylland - en udvikling ledelsen finder meget tilfredsstillende, idet den bl.a. bidrager til en mere diversificeret krediteksponering. Indlånet er steget med 20 pct. til 31,4 mia. kr. - den største stigning i mange år. I modsat retning, mod reduktion af forretningsomfanget, trækker bortfaldet af garantierne til Totalkredit i forbindelse med s overgang til den såkaldte modregningsmodel (se afsnittet Solvens ). S. 18

20 KONCERNBERETNING Ud af årets samlede nettokundevækst på over kunder kan tilskrives de nye lokale banker uden for Nordjylland. Parallelt med kundetilgangen fortsætter også aktionærantallet med at stige. Ved udgangen af 2007 havde Spar Nord således aktionærer - en fremgang på i VÆKSTSTRATEGIEN FORTSÆTTER videreførte i 2007 den vækststrategi, der blev vedtaget i Siden dengang har etableret 17 nye lokale banker uden for Nordjylland samt leasingselskabet SN Finans Nord AB i Sverige. I løbet af 2007 blev det til 5 nyetableringer, i Slagelse, Køge, Ikast, Randers og Esbjerg. Sidst på året valgte at lukke den lille deltidsåbne afdeling i Ingstrup og samle kræfterne i hovedafdelingen Brønderslev. Med årets etableringer og den ene lukning har 82 lokale banker, hvoraf 19 er placeret uden for Nordjylland. Økonomien i ekspansionsstrategien viser, at 380 mio. kr. af bankens omkostninger siden 2001 kan relateres til den geografiske vækst. Særligt i 2006 og 2007, hvor der i alt er etableret 12 nye enheder, er der blevet investeret kraftigt i ekspansionen. Ser man på forretningsvolumen, begynder de nye lokale banker uden for Nordjylland nu for alvor at vise sig i det samlede regnskab. Ultimo 2007 kan 11 mia. kr. af de lokale bankers samlede forretningsomfang på 58 mia. kr. således henføres til afdelinger uden for Nordjylland. Når for andet år i træk har valgt at gå videre end det formulerede mål om 1-2 nye lokale banker om året, er det bl.a. fordi banken har kunnet tiltrække de rigtige medarbejdere til nyetableringerne, samt det store resultatmæssige potentiale, ledelsen ser i ekspansionsstrategien. Beregninger baseret på en generisk ny lokal bank - med udgangspunkt i de 4 første etableringer - viser, at der selv uden yderligere nyetableringer kan forventes et stort indtjeningspotentiale i de kommende år. Samtidig viser erfaringerne, at det i forbindelse med den geografiske ekspansion har været muligt at realisere stordriftsfordele i bankens centrale supportfunktioner. Indtil målet om tilstedeværelse i alle større danske byer er opnået, vil således fortsat etablere nye lokale banker, når mulighederne byder sig. I 2008 forventes etableret 1-2 lokale banker. KAPITALFORHOLD SOLVENS Basiskapitalen efter fradrag er i årets løb forøget med 703 mio. kr. til mio. kr. ultimo Der er i årets løb omregnet til DKK optaget 464 mio. kr. som supplerende kapital, og indfriet 150 mio. kr. Netto er den supplerende kapital således forøget med 314 mio. kr. Stigningen i de risikovægtede poster fra 38,3 mia. kr. ultimo 2006 til 43,7 mia. kr. ultimo 2007 kan henføres til den høje udlånsvækst. Udviklingen i de risikovægtede poster S. 19

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2007 14. februar 2007 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Årsrapport Bank Bank fik for et rekordresultat på 1033,2 mio. kr. før skat, hvilket

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 TID TIL KUNDER Årsrapport 1 SPAR NORD BANK DANMARKS FEMTESTØRSTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET OG FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 TId til kunder Årsrapport 1 Bank DANMARKS FEMTESTØRsTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET og FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE VIRKSOMHEDER.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk ÅRSREGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse FAKTA 3 BANKENS LEDELSE 4 5 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 6 KONCERNBERETNING 7 CORPORATE GOVERNANCE 11 AKTIONÆRFORHOLD 12 KVALITETSREGNSKABET 13 FORRETNINGSOMRÅDERNE 16 SPAR

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR SPAR NORD

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere