Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre."

Transkript

1 Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne (mere om det i slutningen af dette nummer af Brorsonposten). Samtidig rinder mit timeglas ud mht. mit arbejde i folkeskolen. 9 år som lærer, 9 år som vicer, 9 år som leder på samme skole i det sønderjyske og nu 10 år her på Brorsonskolen. Det har været en rejse med flere reformer i kølvandet. I 1977 da jeg startede var der sket ændringer fra at man kunne tage en realeksamen til at man gik til afgangsprøve. Enhedsskolen blev indført. Så kom 93 loven der ændrede på styringen af folkeskolen med diverse justeringer undervejs, bl.a. påvirket af den stigende globalisering og dermed sammenligning med andre lande, hvorfor Pisa ikke bare var en by i Italien; men også en måde at sammenligne uddannelsesniveauet. Skoleelever er altid blevet testet; men aldrig har der været så mange centrale målinger (Nationale Test, PISA, TIMMS m.fl.). Det jeg ser som en styrke i denne udvikling er, at man har fået meget mere fokus på børns læring og hvad der virker. Det er det, der nu er indskrevet i den nye folkeskolelov, som gælder fra 1.8. Børnekarakteren har også ændret sig. Mange børn er blevet meget mere selvstændige; og mange flere har brug for guidning i at kunne begå sig i et fællesskab, hvor det at tage ansvar er vigtigt. Børnenes trivsel er også kommet meget mere i fokus gennem tiderne og nu direkte indskrevet som en væsentlig faktor til børns læring, i folkeskoleloven. Lærerjobbet har ændret sig markant. Fra at være et kald, hvor lysten til at undervise børn drev lærerne til at lave en spændende undervisning, hvor lærerens ord var lov og ikke stod til diskussion til i dag hvor lærerne skal være meget påpasselige med det de siger fordi deres ord bliver målt og vejet af børn og forældre og i nogle tilfælde giver anledning til diskussion/drøftelse af det der foregår. Vi har fået forældre der meget gerne vil hjælpe til med at skolen skal være en god skole for deres børn og som bakker op om skolen. Tidligere var forældreopbakningen også til stede; men mere baseret på et magtforhold, hvor det i dag er baseret på et tillidsforhold. Dette gensidige tillidsforhold er meget vigtigt for at der kan drives en god skole og det er endnu mere vigtigt fremover. Når jeg ser tilbage på min tid på Brorsonskolen, så kom jeg til en skole i god gænge, en skole med et godt ry og som vi har kunnet bevare. Der er sket nogle markante ændringer undervejs. Vores [1]

2 måde at danne børnehaveklasser på, vores internationale engagementer, specielt på lærerside, hvilket gerne skulle give et afkast i forhold til elevernes arbejde med den internationale dimension. Vi kom på verdenskortet i Danmark med vores stavemaraton, vores matematikraket, vores forslag til at drengene i indskolingen skulle sidde når de var på toilettet, vores skoleonkler og tante projekt, som nu breder sig til flere skoler i kommunen. Vores helhedsskolesamarbejde mellem lærere og pædagoger er også værd at fremhæve som en stjerne på Brorsonskolens himmel. En anden ting som jeg vil fremhæve er vores pusterum, som jo i år har vist, at det er bæredygtig til at kunne fastholde elever, der var drop-out truet i folkeskolen. Og så vil jeg også fremhæve at vi har magtet at kunne fastholde en høj kvalitet i vores medarbejderskare til gavn for alle vore elever. Jeg vil ønske for Brorsonskolen at I også i en ny skolehverdag kan holde hovedet og fanen højt og være stolte af det I har gjort og det I er i gang med. Tak for ris og ros undervejs fra medarbejdere og forældre. Tak for samarbejdet. Oluf Nissen Snart pensioneret skoleleder Personalesituationen Vi tager i år afsked med Mari-Ann Smith-Sivertsen, Birte Bach der går på efterløn, Lisbeth Kodal der skifter til et job i Esbjerg, Niels Peder Amdi Holm der går på pension. Vores to unge lærere Fie Aggerholm Jensen og Bettina Olsen, der har slået sig sammen for at blive selvstændig erhvervsdrivende med speciale i intensive læsekurser. Serviceleder Henning Puggaard og servicemedarbejder Jens Ole Bligaard går begge på efterløn. I løbet af skoleåret tog vi afsked med Sinne Rasmussen og Margit Køhler, der begge gik på efterløn og Jannie Molberg der blev familieplejer. Årsvikar Akram Erdine forlader også sin stilling for at give plads til Tina Sottrup-Jensen, der vender tilbage efter endt diplomuddannelse. Paulina Chabska forlader os efter et år for at starte på Agerbæk Skole. Denne afgang betyder også at der kommer nye til: Ny skoleleder forventes ansat til1.10. Derudover er flg fastansat: Pernille Kjær, Lilian Barbré, Sofie Damgaard, Pernille Damsgaard, Anne Runge, Søren Lau. Desuden barselsvikarerne Marianne Toftgaard, Sisse Christensen og Heidi Borg. Ny Serviceleder er Henning Lindenberg og service medarbejder er Gert Uhd. Der arbejdes i øjeblikket på at finde afløsere for Amdi Holm og Lisbeth Kodal, idet deres opsigelser er modtaget fornylig. Comenius Regio projekt LAVA [2]

3 Dette projekt er nu afsluttet. Der mangler lige den sidste rapportskrivning og aflevering til EU's Comenius-program. Projektet blev afsluttet med en konference i Irland 6. juni, hvor de deltagende skoler fra Danmark samt skolerne i Port Laois deltog. Her mødte den irske undervisningsminister op for at indlede konferencen, der varede ½dag. Herefter var der en redegørelse på engelsk fra Varde Kommunes konsulent og tovholder på projektet, Ole Holdgaard. Derefter fik vi 3 meget spændende foredrag om mobning, overgange i børnenes liv og det at arbejde med positiv psykologi. Det sidste foredrag var indholdsmæssigt velkendt, da Brorsonskolen jo i dette skoleår har arbejdet med Helle Fisker om netop det samme tema. For irerne oplevede vi at det var nyt uberørt land. Der er samtidig udarbejdet et materiale, som vi kan bruge i vores guidning af elever i de overgange som de udsættes for i deres skole og uddannelsesliv. Materialet er udarbejdet på engelsk, så vi også får den sproglige dimension med i arbejdet Skolereformen Sommerferien rykker nærmere og dermed starten på et nyt skoleår. Folkeskolereformen betyder, at det er en ny skoledag, der venter til august. Mange af jer har sikkert spørgsmål og er usikre på alt det nye. Undervisningsministeriet har lavet noget informationsmateriale om folkeskolereformen generelt, som jeg gerne vil opfordre jer til at se nærmere på. Noget af det er sendt ud på forældreintra. Sidst i bladet er der en linkliste, hvor man kan søge yderligere information Alt det nye Hvorfor: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Det sker bl.a. ved at indføre gennemsnitlig 45 min daglig bevægelse (idræt tæller med), understøttende undervisning der omhandler flere praksisrelaterede forløb (mulighed for at få faget i hænderne ), samarbejde ( åben skole ) med Musik- og Billedskolen, ungdomsuddannelser, foreninger, erhvervsliv, lektielæsning og faglig fordybelse, turboforløb. [3]

4 1Forslag til skolegården 2014 som erstatning for Drøn på Skolegårdens projekt. Flere timer til dansk, matematik og tidligere start på fremmedsprog idet engelsk indføres fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. Musik styrkes i 1. og 6. klasse og 7. klasserne får valgfag sammen med 8. og 9. klasse. På vores hjemmeside kan man se hvilke fag vi udbyder som valgfag i næste skoleår. Der er lavet en samarbejdsaftale med musikskolen og der arbejdes i øjeblikket på et samarbejde mellem de tre byskoler og 5 idrætsforeninger om til næste skoleår (2015/16) at få etableret en form for idrætslinje. Der er lavet en aftale med præsterne om konfirmationsforberedelsens placering i skoleskemaet. Det betyder at 7. klasse får en lejrskole fredag lørdag d september. Forældrene til disse elever er orienteret om form og indhold. Mødetid Elevernes mødetid vil alle dage være kl 8:00 For klasse vil dagen slutte kl 14 hver dag, der kan dog blive tale om forlængelse hvis man deltager i korsang, da det er frivilligt og ligger uden for normal skoletid. For klasse vil der være variation i mødedagene da mødetiden i 2 dage vil være til kl 14 og 3 dage til kl 15. Her gælder det samme mht til kor. Vi har i første omgang lagt os fast på mandag, onsdag og torsdag For klasse vil skoledagen slutte kl. 15 hver dag fra mandag til fredag. SFO Elever der fravælger fordybelse og lektiehjælp kan gå hjem. Er man sfo-barn vil der være en pasning indtil sfo-en reelt åbner kl 14. Denne pasning vil som oftest være varetaget af sfopersonalet, der er tilknyttet skoledelen. Vores helhedsskole samarbejde i klasse fortsætter, således at der i ca 16 timer om ugen vil være en pædagog tilknyttet indskolingsklasserne. [4]

5 Skolens struktur. Vi har i en årrække arbejdet i en tredelt skole, indskoling, mellemtrin og udskoling. Dette ændrer vi fra næste år til en 4 deling med indskoling (0.-2. klasse Skoletorvet), mellemgruppe 1 (3.-4. klasse), mellemgruppe 2 (5.-6. klasse) og udskolingen (7.-9. klasse). Til hver af disse grupper er der tilknyttet et team af lærere og pædagoger (0.-4. klasse) som overvejende varetager deres undervisning i disse team. Det betyder bl.a. fleksible muligheder for at kunne holddele på tværs af en årgang eller i hele teamet, hvorved vi kan understøtte den enkelt elevs læringspotentiale mest muligt og give dem udfordringer (Alle børn skal lære så meget som de kan) som matcher deres potentiale. Kontaktlærer Klasselærerne afløses af kontaktlærere, hvilket betyder at eleverne tilknyttes en af de lærere de har i klassen. Det er også denne lærer der har kontakten til hjemmet. Forældresamarbejde Fra 1. august 2014 har lærerne og pædagogerne fået nye arbejdstidsregler. For jer som forældre kommer det blandt til at betyde, at alle forældrehenvendelser skal foregå indenfor lærernes/pædagogernes almindelige arbejdstid mellem kl og Som hovedregel sender I en besked på forældreintra til lærerne/pædagogerne. Ønskes en samtale, kan I via intra eller ved henvendelse til skolens kontor bede læreren/pædagogen ringe op. Henvendelser, der sker efter den enkelte medarbejders arbejdstidsophør, besvares først næste arbejdsdag. Forældremøder for hele klasser vil stadig foregå om aftenen Forældresamtaler foregår i lærernes arbejdstid normalt fra kl 7:30 15:30 fredag til 14:30. Tirsdag eftermiddag er der faste møder for hele personalet, hvorfor forældrehenvendelser efter kl 15 ikke kan forventes besvaret før næste dag. Der er INGEN træffetid/ telefontid efter fyraften! Lektiehjælp/faglig fordybelse Ét af de nye tiltag i skolereformen er lektiehjælp og faglig fordybelse. Vore forskellige afdelinger har valgt at give det lidt forskellige navne, for at indikere at det ikke er det samme som den lektiecafé vi har i øjeblikket og at indholdet er væsentlig anderledes. Faglig fordybelse bliver tilrettelagt i samarbejde mellem barn, faglærer og de voksne (lærere / pædagoger), der varetager tilbuddet. Indtil der har været folketingsvalg er det frivilligt at deltage i faglig fordybelse, men vi opfordrer alle til at deltage og regner som udgangspunkt med det. Da skolen har tilsynspligt med eleverne, er vi forpligtet på at vide, om eleverne må tage hjem. Når skemaet er lagt over i skoleintra vil man kunne til og framelde eleverne her. [5]

6 Indskolingen vil organisere fordybelse og hjælp tirsdag og torsdag i den sidste time fra kl Mellemgruppe 1 er foreløbig planlagt til at organisere det hele i en fordybelsescafé over 3 dage á 40 minutter for 3. klasserne og 3 dage á 60 min for 4. klasserne. Der vil være cafeer hvor der altid vil være en dansk og matematiklærer til stede. Mellemgruppe 2 vil organisere det i Maskinrummet med 45 min mandag til torsdag. De har også beskrevet det indhold de ønsker at starte ud med nemlig opsamling på dagens opgaver, uddybning/besvarelse af individuelle problemstillinger, udfordre de elever der vil noget mere/har særlige forudsætninger, motorisk træning til hjælp for indlæringen. Til brug for dette etableres der flg. Værksteder: Matematik, dansk, fremmedsprog, naturfag, fordybelse, ude-aktivitet. Udskolingen etablerer sig omkring Learneren der har åbent 1 time 2 x pr uge. Forskellige værksteder. Indhold afstemmes efter de temaer og områder der arbejdes med i de forskellige fag. 45 minutters bevægelse hver dag På Brorsonskolen indgår der 15 min bevægelse i fagene i de tre moduler som vores dagligdag vil være bygget op omkring. Det er op til teamene i deres planlægning at sørge for at de læringssituationer der skabes indeholder muligheder for at være aktiv. Det drejer sig ikke om at få høj puls; men om at læring skabes ved at være aktiv. Frikvarter Der vil dagligt være 60 minutters frikvarter for eleverne. Middagspausen fra 11:30 12:00 er fælles for hele skolen. De resterende 30 minutter placeres i modulerne således at det passer ind i de aktiviteter der er i undervisningen. Elevplaner Elevplanerne skal være et dynamisk redskab, som hele tiden skal bruges.. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring samt en beskrivelse af, hvordan der skal følges op. Listen herunder beskriver hvornår de forskellige fag skal være en del af planen 1) Dansk på klassetrin. 2) Matematik på klassetrin. 3) Engelsk på klassetrin. 4) Historie på 4., 6. og 8. klassetrin. 5) Kristendomskundskab på 3., 6. og 8. klassetrin. 6) Natur og teknologi på 4. og 6. klassetrin. 7) Samfundsfag på 8. klassetrin. 8) Geografi på 8. klassetrin. [6]

7 9) Biologi på 8. klassetrin. 10) Fysik/kemi på 8. klassetrin. 11) Idræt på 2., 5., og 8. klassetrin. 12) Musik på 2. og 6. klassetrin. 13) Billedkunst på 5. klassetrin. 14) Håndværk og design samt madkundskab på et af de klassetrin, som faget tilbydes på. 15) 2. fremmedsprog (tysk/fransk) på 6. og 8. klassetrin. 16) Valgfag, jf. 9, stk. 1, på et af de klassetrin, som faget tilbydes på. Læseplaner Med den nye folkeskolelov er det også besluttet at der skal være en mere overskuelig læseplan og mål for fagene. Det er besluttet at disse nye læseplaner først skal træde i kraft fra skoleåret 2015/16; men skolerne har mulighed for at søge om at få lov til at benytte de nye planer fra næste skoleår. Brorsonskolens lærere har besluttet at arbejde med nye læseplaner i valgfagene, engelsk i indskolingen, tysk på alle årgange (5.-9. kl), engelsk, dansk og matematik og samfundsfag i udskolingen. Elevernes skema Er ikke klar endnu; der er visse udfordringer bl.a. manglende lærerkræfter. Derudover vil skemaerne undervejs i året ændre sig i forhold til emner og temaer og lærernes tilstedeværelse (fravær pga kompetenceudvikling vil forekomme en hel del de næste 6 år idet alle lærere skal have linjefagskompetencer i de fag de underviser i). Sløjd/håndarbejde i 4. klasse vil kun være på skemaet i ¾ af skoleåret. I 7. klasse skal vi parallelægge hjemkundskab med klassens øvrige fag. Der vil derfor være stor variation i hvilke fag man skal have når den anden halvdel af klassen har hjemkundskab. Skolebestyrelsen har besluttet at eleverne i 7. klasse skal have 3 timer hjemkundskab og 3 timer idræt. 4. og 5. klasse får svømning i 2 timers moduler, hvilket betyder at 5. klasse starter med svømning frem til juleferien hvorefter 4. klasse får svømning i de samme modultimer. Musikskolen samarbejder vi med og de får lov at tilbyde eleverne i indskolingen betalte musiktimer i elevernes skoletid. Se vores hjemmeside under skolereform, hvordan dette samarbejde bliver udmøntet. Linkliste en rigtig god hjemmeside fra undervisningsministeriet som giver informationer efter hvilke interesser man har. [7]

8 her beskrives Varde kommunes tilgang til skolereformen Skoleintra i sommerferien: Skoleintra overgår til en ny ejer og nye servere, hvorfor der fra uge 27 og nogle uger frem vil være driftsforstyrrelse. I uge 28 er den helt lukket. Ønsker alle en god sommerferie og vel mødt igen d. 11. august kl 8.00 i skolegården. [8]

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere