Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den KOM(2005) 322 endelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig"

Transkript

1 Europa-Kommissionen TSE-køreplan Bruxelles, den KOM(2005) 322 endelig DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Ændringer på kort og mellemlang sigt ( ) Specificeret risikomateriale Eksisterende lovgivning Eventuelle fremtidige tiltag Foderforbud Eksisterende lovgivning Eventuelle fremtidige tiltag Overvågningsprogrammer Kvæg Små drøvtyggere Hjortedyr Klassificering af lande efter deres BSE-risiko Revision af politikken med hensyn til nedslagning af små drøvtyggere på grund af TSE Eksisterende lovgivning Eventuelle fremtidige tiltag Nedslagning af kohorter af kvæg Eksisterende lovgivning Eventuelle fremtidige tiltag Restriktioner vedrørende Det Forenede Kongerige Eksisterende lovgivning Eventuelle fremtidige tiltag Ændringer på lang sigt ( ) Overvågning Specificeret risikomateriale Certificering af besætninger Genetisk resistens hos geder Alternative scenarier, hvis den positive tendens ikke fortsætter DA 2 DA

3 5. Konklusion Annex I Annex II: Monitoring data Annex III: costs linked to the surveillance programme DA 3 DA

4 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Vedr.: TSE-køreplan 1. INDLEDNING Kommissionen har gentagne gange drøftet med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, hvilke nye skridt der skulle tages med hensyn til BSE på forskellige punkter, f.eks. specificeret risikomateriale (SRM), foderforbud og dyrenes alder ved test. Vi er nu nået til en fase, hvor der evt. kunne foretages ændringer af visse foranstaltninger, hvis den positive tendens fortsætter og de videnskabelige forudsætninger findes, uden at det vil gå ud over forbrugernes sundhed eller indsatsen for at udrydde BSE. Der er nemlig allerede forskellige indikatorer, der tyder på, at BSE-epidemien går i en opmuntrende retning, og at situation er blevet klart bedre i de seneste år som følge af de eksisterende risikoreducerende foranstaltninger. Dertil kommer, at rapporter fra kontrolbesøg viser, at gennemførelsen i medlemsstaterne af BSE-kravene er blevet bedre. De vigtigste indikatorer fremgår af diagram 1-3 i bilag I. Der er generelt et markant fald i tilfælde af sygdommen i EU (ca. 850 BSE-tilfælde i 2004 i EU 25 sammenlignet med BSE-tilfælde i 2002 i EU 15). Det viser klart den faldende tendens for positive BSE-tilfælde, der er påvist i de seneste år (et fald på 35 % siden 2002). Faldet i antallet af tilfælde opdelt efter fødselskohorte fra 1996 fremgår af diagram I i bilag I. Diagram 2 i bilag I viser fødselsåret for de positive BSE-tilfælde, der er påvist siden 2001 (ekskl. Det Forenede Kongerige). Kurvens top og den efterfølgende faldende tendens er udtryk for den primære kontaminering via foder i årene Det følges op af et kraftigt fald som følge af de BSE-foranstaltninger, der blev indført, f.eks. det delvise foderforbud i 1994 og det totale foderforbud i Virkningen af det totale foderforbud fra 2001 kan først vurderes i de kommende år, da den gennemsnitlige inkubationstid for BSE er på 6-8- år. Diagram 3 i bilag I viser, at gennemsnitsalderen for positive tilfælde hos sunde, slagtede dyr i EU 15 steg fra 76,2 måneder i 2001 til 95,0 måneder i Gennemsnitsalderen for positive tilfælde hos sunde, slagtede dyr i de nye medlemsstater var 79,9 måneder. Dette tyder på, at kontamineringen fandt sted i en velafgrænset periode, længe inden de strenge BSE-foranstaltninger blev indført på EU-plan. I lyset af den forbedrede situation har Kommissionen hermed taget initiativ til at fremlægge en køreplan for BSE-strategien på kort, mellemlang og lang sigt. DA 4 DA

5 Første skridt i enhver lempelse på grundlag af den videnskabelige rådgivning bør være en åben drøftelse med alle interesserede parter fulgt op af en stærk kommunikationsstrategi. Når man tager de politiske følgevirkninger af den første og anden BSE-krise i betragtning, vil det uden tvivl kræve politisk mod af medlemsstaterne at lempe de eksisterende foranstaltninger, også selv om lempelsen er videnskabeligt funderet. Ved fastlæggelsen af strategien lægges der i højeste grad vægt på at opretholde det høje forbrugerbeskyttelsesniveau, der gennem årene er opbygget vedrørende forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier. I denne proces er det imidlertid også vigtigt ikke at glemme andre trusler over for dyrs og menneskers sundhed, som er opstået i de senere år, herunder sygdomme som SARS og nye varianter af aviær influenza. Den viden, vi har, peger mere og mere på, at det er nødvendigt at tage de nuværende prioriteringer vedrørende fødevaresikkerhed og dyresundhed op til fornyet overvejelse. De opmuntrende tendenser vedrørende BSE gør, at det er på sin plads at tænke over mulighederne for at fokusere på disse nye trusler. 2. ÆNDRINGER PÅ KORT OG MELLEMLANG SIGT ( ) 2.1. Specificeret risikomateriale Strategisk mål: At sikre og opretholde det nuværende forbrugerbeskyttelsesniveau ved fortsat at garantere sikker fjernelse af SRM, men at ændre liste/alder på grundlag af nyeste videnskabelige rådgivning Eksisterende lovgivning Foranstaltningerne vedrørende SRM er de vigtigste, når det gælder beskyttelse af folkesundheden. Den oprindelige SRM-liste blev udarbejdet på grundlag af den videnskabelige viden fra før 1995 og forsigtighedsprincippet. Siden er den generelle situation blevet bedre, og der foreligger nye videnskabelige data. Restriktionerne vedrørende anvendelse af SRM omfatter et forbud mod at anvende sådanne produkter til fremstilling af produkter, f.eks. talg, gelatine, kollagen og dicalciumphosphat, til brug i fødevarer og foder Eventuelle fremtidige tiltag Eventuelle ændringer af den eksisterende liste over SRM bør være baseret på nyeste videnskabelige viden, samtidig med at det eksisterende høje forbrugerbeskyttelsesniveau i EU opretholdes. Samtidig bør data fra den aktive BSEovervågning inddrages ved revisionen af SRM-reglerne. Den april 2005 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en udtalelse om SRM, hvori man går ind for at forhøje den eksisterende aldersgrænse for centralnervevæv fra 12 til 21 eller 30 måneder afhængigt af den værdi, der tillægges de særdeles sjældne BSE-tilfælde, der er påvist hos unge dyr. Ifølge udtalelsen kunne man overveje en ændring af den eksisterende SRM-liste og navnlig i første omgang aldersgrænsen for fjernelse af rygsøjlen. DA 5 DA

6 SRM-listen for små drøvtyggere afhænger af resultatet af den risikovurdering, EFSA er i gang med at udarbejde. Indtil der foreligger videnskabelig rådgivning om talg, kollagen og gelatine, vil der blive fastsat nærmere detaljer vedrørende standarderne for forarbejdning af de pågældende produkter, der indebærer en mulighed for en lempelse i forhold til de nuværende krav Foderforbud Strategisk mål: En lempelse af visse foranstaltninger vedrørende det eksisterende totale foderforbud, når visse betingelser er opfyldt Eksisterende lovgivning I juli 1994 blev der indført et forbud mod at fodre kvæg, får og geder med kød- og benmel fra pattedyr. Dette delvise forbud blev den 1. januar 2001 udvidet til en suspendering i hele EU af anvendelsen af forarbejdet animalsk protein i foder til alle dyr, som opdrættes med henblik på produktion af fødevarer, med visse undtagelser, f.eks. anvendelse af fiskemel til andre dyr end drøvtyggere. Forekomst af forbudte bestanddele af animalsk oprindelse i foder betragtes som en overtrædelse af foderforbuddet (= nultolerance) Eventuelle fremtidige tiltag Ved en revision af de nuværende bestemmelser om foderforbuddet bør man tage udgangspunkt i risikoanalyser, men samtidig også tage hensyn til de eksisterende kontrolværktøjer med henblik på at evaluere og sikre en korrekt gennemførelse af foderforbuddet Kontaminering fra miljøet (roesnitter) Analyser i Tyskland har vist, at der hyppigt forekommer knogler i roesnitter (op til 10 %), og at det ikke kan undgås. De stammer sandsynligvis fra fragmenter af vildtlevende dyrs knogler, der findes i jorden, og som hænger fast i roen og ender i sukkerroesnitter, der gives som foder til drøvtyggere. En eventuel indførelse af en tolerancemargin for forekomst af knoglefragmenter i sukkerroesnitter og andre foderstoffer, der skyldes kontaminering fra miljøet, kan først komme på tale, når det ved en velfunderet risikovurdering er dokumenteret, at der ikke forekommer krydskontaminering eller ulovlig iblanding af kød- og benmel. DA 6 DA

7 Fiskemel Det er for øjeblikket forbudt at anvende fiskemel i foder til drøvtyggere, og der er desuden omfattende betingelser vedrørende anvendelse af fiskemel i foder til andre dyr end drøvtyggere. For at foranstaltningerne i højere grad kan være baseret på risikoanalyse, kunne man forestille sig, at der blev indført en tolerancemargin for forekomst af små mængder fiskemel i drøvtyggerfoder som følge af krydskontaminering. Formålet med en sådan tolerancegrænse er at afbøde de uønskede bivirkninger af forbuddet mod fiskemel for foder til andre dyr end drøvtyggere, samtidig med at man respekterer holdningen i Europa- Parlamentet, der for øjeblikket er imod anvendelse af fiskemel i foderstoffer til drøvtyggere. Det forventes, at Europa-Parlamentet vil have en generel debat om fiskemel i midten af En beslutning om en eventuel lempelse af forbuddet mod fiskemel skal tage hensyn til resultatet af drøftelserne i Europa-Parlamentet Ophævelse af visse bestemmelser om foderforbuddet for andre dyr end drøvtyggere Talg Yderligere fremskridt med hensyn til at skelne mellem forskellige animalske proteiner, der er specifikke for bestemte arter, kan føre til en ændring af bestemmelser om anvendelse af animalske produkter i foderstoffer, navnlig vedrørende proteiner fra andre dyr end drøvtyggere, idet der tages hensyn til forbuddet mod genanvendelse inden for samme art i forordning (EF) nr. 1774/2002 (f.eks. kød- og benmel fra fjerkræ i svinefoder). Test, der kunne bruges til at skelne, har været annonceret siden Den obligatoriske behandling af pattedyrproteiner ved 133 C, og 3 bar i 20 minutter medfører meget små fragmenter af animalske proteiner, som det er vanskeligt at påvise ved de eksisterende analysemetoder. Indtil valideringen af diskriminatoriske test og resultaterne af EFSA's kvantitative risikovurdering af risikoen ved små mængder kød- og benmel foreligger, kan det foreslås, at der indføres en tolerancemargin vedrørende forekomst af en lille mængde kød- og benmel i foder, uden at det indebærer en risiko for at forringe de eksisterende udryddelsesforanstaltninger. Der findes for øjeblikket ingen særlige restriktioner vedrørende anvendelse af talg i foder (eller fødevarer) med henblik på at forhindre overførsel af TSE. Her gælder restriktionen vedrørende anvendelse af SRM sammen med kravet i forordning (EF) nr. 1774/2002 om, at afsmeltet fedt skal renses, så det højst indeholder 0,15 % uopløselige urenheder. Om der er behov for fremtidige bestemmelser om talg, navnlig ved anvendelse i mælkeerstatninger, afhænger af resultatet af den kvantitative risikovurdering. DA 7 DA

8 2.3. Overvågningsprogrammer Kvæg Strategisk mål: At reducere antallet af test af kvæg og samtidig fortsætte med at måle effektiviteten af de eksisterende foranstaltninger ved at gøre overvågningen mere målrettet Eksisterende lovgivning Indtil midten af 2000 blev de fleste af de påviste BSE-tilfælde fundet ved hjælp af traditionel passiv overvågning, dvs. ved undersøgelse og obligatorisk indberetning af dyr, hvor der var mistanke om tegn eller kliniske symptomer på BSE. Påvisning af BSE hos sunde, slagtede dyr i 2000 viste, at der var behov for aktiv overvågning, som så blev indført i hele EU i begyndelsen af Programmet med aktiv overvågning blev fuldt operationelt i juli 2001, og det omfatter stadig følgende: testning af alt risikokvæg på over 24 måneder (selvdøde dyr, nødslagtede dyr og dyr med kliniske tegn ved inspektion før slagtning). testning af alle sunde, slagtede kreaturer på over 30 måneder (i alt 10 mio. kreaturer om året). Skema 1 i bilag II viser antallet af dyr, der er testet siden 2001, opdelt efter aldersgrupper og kategori (sunde, slagtede dyr, risikodyr og selvdøde dyr). For lande, der har konstateret, at der findes BSE i deres kvægpopulation, er formålet med overvågningen at holde øje med effektiviteten af bekæmpelsesforanstaltningerne, f.eks. foderforbuddet og fjernelse af SRM, ved at se på udviklingen i BSEprævalensen. Endvidere er det i lande uden (nyere) BSE-tilfælde det endelige mål med overvågningen at dokumentere, at BSE-forekomsten ligger under en nærmere aftalt grænse. Det bør desuden bemærkes, at skønt aktiv BSE-overvågning ikke er en foranstaltning til beskyttelse af folkesundheden, har den bidraget til at øge forbrugertilliden, og den har spillet rolle i visse medlemsstaters kommunikationsstrategi. Resultaterne fra overvågningen har desuden bidraget med de data, der skulle til for at evaluere en ændring af den nuværende liste over SRM Eventuelle fremtidige tiltag a) Epidemiologiske betragtninger For at fastlægge en strategi, der flytter fokus fra den nuværende testordning til en langsigtet "vedligeholdelsesovervågning" baseret på EF-referencelaboratoriemodellen, kunne der i 2005 foretages en revision af overvågningsprogrammet på grundlag af resultaterne af det igangværende overvågningsprogram og de kommende resultater fra de komplette testprogrammer i de nye medlemsstater. Forskellige modeller for et sådant skifte bør analyseres sammen med epidemiologer og statistikere, idet ovennævnte mål og omkostningseffektiviteten tages i betragtning. Der er tale om følgende mulige modeller: DA 8 DA

9 Gradvis forhøjelse af aldersgrænsen begyndende med sunde, slagtede dyr og selvdøde dyr. Forhøjelsen af alderen vil afhænge af resultaterne af det igangværende overvågningsprogram. En mindre intensiv overvågning af kvæg født i år, for hvilke der foreligger statistisk tilstrækkelige oplysninger om BSE-prævalensen, men med fokus på (senere) fødselsår, for hvilke der kun foreligger oplysninger i begrænset omfang. b) Betragtninger vedrørende omkostningseffektivitet Små drøvtyggere Samtidig med at man ikke lader formålet med overvågningen ude af sigte, bør omkostningerne ved overvågningsprogrammet afvejes i forhold til de oplysninger, der kommer fra overvågningen. Nærmere oplysninger om udgifterne findes i bilag II. Udgifterne omfatter Kommissionens tilskud og de udgifter, der afholdes af medlemsstaterne 1. I skema 2 i bilag II ses udgifterne beregnet pr. konstaterede positive tilfælde opdelt pr. aldersgruppe. NB: Udgiften til at finde ét positivt tilfælde i 2002 ved overvågning af sunde, slagtede dyr i aldersgruppen måneder udgjorde 302 mio. EUR Eksisterende lovgivning Ud over den obligatoriske undersøgelse og indberetning af får og geder, hvor der var mistanke om tegn eller kliniske symptomer på TSE, blev der indført et aktivt overvågningsprogram i begyndelsen af Siden der blev fundet et bekræftet tilfælde af BSE hos en ged i begyndelsen af 2005, har den aktive overvågning omfattet følgende: testning af et minimumsantal af stikprøver omfattende op til får og geder pr. medlemsstat af risikodyr på over 18 måneder (selvdøde dyr, nødslagtede dyr og dyr med kliniske tegn ved inspektion før slagtning) testning af sunde, slagtede får på over 18 måneder i medlemsstater med en stor population og af et statistisk baseret, men højt minimumsantal af sunde, slagtede geder på over 18 måneder. I de fleste medlemsstater testes alle sunde, slagtede geder. Den nuværende udvidede overvågning af geder tages op til revision i anden halvdel af 2005, og den indebærer et hurtigt og bedre skøn vedrørende BSE hos geder med henblik på en vurdering af, om det positive BSE-tilfælde hos en ged født i 2000 og slagtet i Frankrig i 2002 udgjorde et isoleret tilfælde. 1 Gennemsnitsudgiften til en BSE-hurtigtest er budgetteret til 50 EUR, hvoraf Kommissionens tilskud udgør 8 EUR. DA 9 DA

10 Eventuelle fremtidige tiltag Den fremtidige overvågning af små drøvtyggere afhænger af den skønnede BSEprævalens hos de pågældende dyr ud fra resultaterne af den nuværende udvidede overvågning af geder og resultaterne fra diskriminatorisk testning af nye tilfælde og, om muligt, analyse af tidligere TSE-tilfælde. Hvis resultaterne af den nuværende overvågning tyder på, at det BSE-tilfælde hos en ged, der er fundet, var et isoleret tilfælde, kan overvågningen reduceres eller videreføres i et begrænset tidsrum for at øge pålideligheden af resultaterne fra den øgede testning. Ved det værst tænkelige scenarie, hvor der påvises et øget antal BSE-tilfælde blandt populationen af små drøvtyggere, kan der blive tale om at intensivere overvågningen Hjortedyr Der er for øjeblikket ingen planer om foranstaltninger i EU vedrørende chronic wasting disease. Der er ikke noget, der tyder på, at chronic wasting disease er forekommet i EU, og hvis sygdommen er forekommet, må der være tale om en meget lav prævalens, da man må formode, at den ellers var blevet påvist. Der er heller ikke konkret dokumentation for overførsel af chronic wasting disease til mennesker eller for, at hjorte skulle være modtagelige for BSE. Hvis der skulle fremkomme dokumentation herfor ved forsøg eller andre oplysninger, ville det kræve en ændret politik over for chronic wasting disease. Da der kun foreligger få overvågningsdata i EU, bliver der i begyndelsen af 2006 iværksat en undersøgelse, der har til formål at bekræfte billedet af situationen. Der bliver tale om en målrettet undersøgelse, der stemmer overens med EFSA's udtalelse. Inden undersøgelsen sættes i værk, bør man imidlertid overveje forskellige risikostyringsforanstaltninger i den periode, hvor undersøgelsen forberedes, og de skal primært vedrøre, hvad der skal ske, hvis der påvises et positivt tilfælde af chronic wasting disease hos hjorte, idet der tages hensyn til den videnskabelige rådgivning vedrørende risikoen Klassificering af lande efter deres BSE-risiko Strategisk mål: At forenkle klassificeringskriterierne og afslutte klassificeringen af landene før den 1. juli 2007 Formålet med en klassificering efter BSE-risiko er at fastlægge handelsbestemmelser for de enkelte risikokategorier, som giver de fornødne garantier vedrørende beskyttelse af dyrs og menneskers sundhed for importlandene. Betingelserne for handelen er allerede fastsat i de eksisterende anbefalinger i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). DA 10 DA

11 De eksisterende fem klassificeringskriterier i kodeksen førte til en endelig BSEstatus, der ikke nødvendigvis afspejlede de reelle forhold. Det skyldes, at nogle af de andre kriterier er unødvendigt stive og ikke tilpasset risikoen. Dertil kommer, at det nuværende system med fem kategorier er meget kompliceret. Det er heller ikke nødvendigt at bibeholde tre forskellige kategorier for lande med BSE-risiko, eftersom handelsbetingelserne i store træk er de samme. De fem kategorier blev indført i TSE-forordningen, mens man afventede en aftale i OIE om et revideret system. For to år siden påbegyndte OIE arbejdet med at revidere og forenkle klassificeringen af lande efter BSE-risiko i tre kategorier. På generalforsamlingen i maj 2005 nåede man til enighed om den forenklede klassificeringsprocedure, herunder kravene til overvågning vedrørende de enkelte kategorier. Den forenklede klassificeringsprocedure omfatter tre kategorier: Kategori 1: Lande med en ubetydelig BSE-risiko og et reduceret aktivt overvågningsprogram, der er udarbejdet med henblik på påvisning af en prævalens på 1 ud af ; import tillades uden restriktioner Kategori 2: Lande med en BSE-risiko, der er under kontrol, og et aktivt overvågningsprogram, der er udarbejdet med henblik på påvisning af en prævalens på 1 ud af ; import tillades, når SRM er fjernet Kategori 3: Lande, hvis BSE-risiko ikke er bestemt. Landet vil kun få lov til at eksportere et begrænset udvalg af omsættelige varer. De eksisterende bestemmelser i TSE-forordningen bør ændres på grundlag af den nye internationale standard. Når de nye klassificeringskriterier er vedtaget, bør landene opdeles i kategorier, idet man bør begynde med de vigtigste handelspartnere. Hvis det ikke lykkes OIE at klassificere landene før den 1. juli 2007, bør EU opdele landene i kategorier efter den nye internationale standard Revision af politikken med hensyn til nedslagning af små drøvtyggere på grund af TSE Strategisk mål: At revidere og lempe udryddelsesforanstaltningerne vedrørende små drøvtyggere, idet der tages hensyn til de nye diagnostiske redskaber, samtidig med at det eksisterende forbrugerbeskyttelsesniveau opretholdes DA 11 DA

12 Eksisterende lovgivning Ifølge de eksisterende regler skal hele besætningen aflives, hvis der påvises TSE hos geder, og hvis der påvises TSE hos får, herunder atypiske tilfælde, aflives besætningen helt eller delvis (følsomme genotyper). For at forbedre den genetiske resistens i fårepopulationen indførtes der fra den 1. april 2005 minimumskrav til et obligatorisk avlsprogram for flokke af høj genetisk værdi. Ved atypiske tilfælde forstås TSE-tilfælde (hvor det er udelukket, at der er tale om BSE), der ofte påvises med aktiv overvågning, uden kliniske tegn, med ingen eller kun meget begrænset spredning i en flok, men forekommende hos får med genotyper, der betragtes som resistente over for BSE (i modsætning til klassisk scrapie). Den molekylære diskriminatoriske test, der har været gældende siden januar 2005, kan på få uger for de fleste TSE-tilfældes vedkommende udelukke, at der er tale om BSE. Når BSE er udelukket, er der ikke længere nogen risiko for folkesundheden, og man kan overveje, om nedslagning af hele besætninger ikke er ude af proportioner i forhold til hensynet til folkesundheden. I følgende skema ses antallet af TSE-positive får og geder i inficerede besætninger. Får Geder ,3 % 0,7 % ,8 % 0,3 % ,5 % 1,2 % Det bør bemærkes, at der i de fleste flokke ikke påvises yderligere tilfælde ved nedslagning, navnlig når det er atypiske tilfælde, der er fundet. I andre flokke blev der konstateret TSE-infektion hos op til 40 % af dyrene Eventuelle fremtidige tiltag Kommissionen ønsker at foreslå en lempelse af nedslagningspolitikken for alle tilfælde, hvor BSE er udelukket (får og geder), kombineret med en intensiveret testningsordning for de inficerede flokke og slagtning til konsum af alle dyr uanset alder i inficerede besætninger, hvis de hurtige test har givet negative resultater. Som en supplerende metode til udryddelse af TSE kan man også overveje betingelser for certificering af besætninger. DA 12 DA

13 2.6. Nedslagning af kohorter af kvæg Strategisk mål: At standse øjeblikkelig nedslagning af kohorten Eksisterende lovgivning I henhold til de eksisterende TSE-bestemmelser skal kohortedyrene ved et positivt BSE-tilfælde aflives og destrueres. Ved kohortedyr forstås dyr, der ikke udviser symptomer, men hvor risikoen for, at de er inficeret med BSE, som følge af en epidemiologisk forbindelse formodes at være større. Dette omfatter for hundyrs vedkommende afkom af det positive BSE-tilfælde (fødselskohorte) eller dyr, der har fået samme foder som det BSE-positive dyr i deres første leveår (foderkohorte) Eventuelle fremtidige tiltag Man kan overveje alternativer til den nuværende kohortedestruktion. Et alternativ, der kunne foreslås, er at udskyde nedslagning og destruktion indtil slutningen af dyrenes produktive liv, jf. OIE's internationale dyresundhedskodeks, eller at tillade, at de slagtede dyr indgår i fødevarekæden, efter at der gennemført en hurtig test med negativt resultat. Skønt en sådan lempelse ville muliggøre avl og anvendelse af mælk, bør beslutningen om ikke at anvende nedslagning overlades til medlemsstaterne, for at de kan tage stilling ud fra de potentielle konsekvenser for deres eksportmarkeder. Det bør ligeledes være op til medlemsstaterne at træffe beslutning om en udskydelse af nedslagningen. En sådan lempelse ville ikke true det eksisterende forbrugerbeskyttelsesniveau. En lempelse ville ikke blot mindske de økonomiske virkninger, men også de sociale virkninger af fuldstændig destruktion af kohorter, et aspekt, der ofte fremføres som en af de vigtigste grunde til at være imod nedslagningspolitikken. Følgende skema viser antallet af dyr, der blev aflivet og testet i , og antallet af positive tilfælde, der blev påvist hos kohortedyr. År I alt Antal testede dyr Antal BSEtilfælde På mellemlang sigt kan man forestille sig, at slagtning til konsum tillades under forudsætning af en negativ TSE-test, fjernelse af SRM og en faldende prævalens. Men i og med at BSE-prævalensen falder, falder også udgifterne til nedslagning, og set fra et forbrugersynspunkt (og fra et handelssynspunkt) kan fuldstændig nedslagning og destruktion af besætninger være at foretrække, navnlig i medlemsstater, hvor BSE ikke eller meget sjældent forekommer. Det bør være op til medlemsstaten at afgøre dette. DA 13 DA

14 2.7. Restriktioner vedrørende Det Forenede Kongerige Strategisk mål: At drøfte en ophævelse af de supplerende restriktioner for eksport af oksekød og oksekødsprodukter fra Det Forenede Kongerige, hvis de fastsatte betingelser er opfyldt Eksisterende lovgivning I henhold til Rådets beslutning 98/256/EF (beslutning om embargo over for Det Forenede Kongerige) med efterfølgende ændringer skal Det Forenede Kongerige sikre, at levende kvæg og kvægprodukter ikke sendes fra dets område til andre medlemsstater eller til tredjelande, medmindre bestemte betingelser er opfyldt (udbenet, ikke kvæg på over 30 måneder osv.) Eventuelle fremtidige tiltag I 1996 indførte Det Forenede Kongerige ordningen for kreaturer på over 30 måneder som en foranstaltning til beskyttelse af folkesundheden, ifølge hvilken kød fra de fleste kreaturer på over 30 måneder ved slagtningen ikke må anvendes til konsum. Den 1. december 2004 underrettede Det Forenede Kongerige Kommissionen om, at ordningen for kreaturer på over 30 måneder ville blive erstattet af en testningsordning som i de øvrige medlemsstater, og at kvæg født før den 1. august 1996 permanent ville blive udelukket fra at indgå i fødevare- og foderkæden. For at man kan begynde at drøfte en eventuel ophævelse af embargoen over for Det Forenede Kongerige, bør en række betingelser være opfyldt. Bl.a. skal incidensen i Det Forenede Kongerige være faldet til under 200 BSE-tilfælde pr. million voksne kreaturer, og der skal være et positivt resultat af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets (FVO) kontrolbesøg i juni Den 10. marts 2005 bekræftede EFSA, at incidensen var på under 200 BSE-tilfælde pr. million voksne kreaturer. Når begge betingelser er opfyldt, navnlig med hensyn til det positive resultat af FVO-kontrolbesøget, kan der formentlig i fjerde kvartal af 2005 iværksættes drøftelser med medlemsstaterne om ophævelse af embargoen. 3. ÆNDRINGER PÅ LANG SIGT ( ) Strategisk mål: At ændre foranstaltninger på grundlag af eksisterende teknologi og nyeste videnskabelige viden Hvis den positive tendens fortsætter, kan man under hensyntagen til lempelsen af foranstaltningerne på kort og mellemlang sigt overveje yderligere lempelse af foranstaltningerne. Måske vil anvendelse af validerede test af levende dyr i fremtiden gøre det muligt at spore og aflive positive dyr, og en yderligere lempelse af foranstaltningerne kan derfor måske ske på et tidligere tidspunkt. De forskellige muligheder omfatter: DA 14 DA

15 3.1. Overvågning Man kan forestille sig forskellige scenarier på lang sigt: Man kan videreføre den gradvise reduktion af overvågningsniveauet, hvis den positive tendens fortsætter, idet man fokuserer på ældre dyr eller fødselskohorter, som der kun foreligger få oplysninger om. Hvis der kun forekommer BSE-tilfælde blandt dyr på over 10 år, dvs. der er født før den 1. januar 2002, kan det evt. besluttes at udelukke sådanne dyr permanent fra foder- og fødevarekæden (destruktionsordning) og at give tilskud til nedslagning af sådanne dyr i slutningen af deres produktive liv. Overvågningsstrategien ville til sidst kun omfatte undersøgelse af mistænkte kliniske tilfælde (passiv overvågning) og en vedligeholdelsesstrategi i overensstemmelse med OIE's anbefalinger. Man kunne også forestille sig, at alle dyr med en bestemt alder testes med en test beregnet for levende dyr, hvis en sådan findes Specificeret risikomateriale Hvis der ikke påvises BSE-tilfælde blandt dyr under en bestemt alder, eller hvis antallet af påviste BSE-tilfælde falder til under en nærmere aftalt prævalens, kan kravet om at fjerne SRM måske ophæves for den pågældende aldersgruppe. Alternativt kunne man forestille sig en permanent minimumsliste over SRM, navnlig nervevæv (hjerne, rygmarv), fra kvæg i bestemte aldersgrupper som en forsigtighedsforanstaltning over for fremtidige epidemier eller sporadiske tilfælde Certificering af besætninger Når alt kvæg kan testes med en test beregnet for levende dyr, kunne man indføre en certificering af besætningens status, således som det er tilfældet for bedrifter i forbindelse med tuberkulose og brucellose Genetisk resistens hos geder Hvis yderligere forskning indikerer genetisk resistens for visse genotyper i gedepopulationen, bør udryddelsesstrategien tages op til revision på grundlag af den nye udvikling. 4. ALTERNATIVE SCENARIER, HVIS DEN POSITIVE TENDENS IKKE FORTSÆTTER Alle indikatorer vedrørende BSE-prævalensen hos kvæg tyder på, at det er usandsynligt, at der fremover vil komme en stigning i antallet af BSE-tilfælde. Man bør dog opstille et alternativt scenario, i tilfælde af at den positive tendens ikke bekræftes i visse medlemsstater. Dertil kommer, at man også bør gøre sig tanker om et værst tænkeligt scenario i forbindelse med strategien på mellemlang og lang sigt vedrørende små drøvtyggere og hjortedyr. Den skulle omfatte følgende: DA 15 DA

16 Manglende positiv BSE-tendens i visse medlemsstater Hvis den positive tendens ikke bekræftes i visse medlemsstater, kunne man overveje strengere foranstaltninger vedrørende fjernelse af SRM i forhold til andre medlemsstater. I yderste fald kan man forestille sig en midlertidig embargo, som gør det muligt at gøre noget ved situationen i enkeltmedlemsstater, uden at det går ud over de øvrige medlemsstater, hvor den negative tendens ikke bekræftes. BSE hos små drøvtyggere Hvis det efter den intensive overvågning af geder bekræftes, at BSE forekommer i stort omfang i fåre- og gedepopulationen, bør der træffes strenge foranstaltninger, som skal omfatte testning af alle små drøvtyggere og dermed også diskriminatorisk testning af TSE-tilfældene og en omfattende liste over SRM på grundlag af videnskabelig rådgivning, som i det værst tænkelige scenario kan indebære fuldstændig destruktion af slagtekroppen. Det ville også øge behovet for et avlsprogram med henblik på resistens i fårepopulationen. Chronic wasting disease hos hjortedyr Hvis forekomst af chronic wasting disease bekræftes efter den planlagte undersøgelse i 2006, kan der træffes beslutning om permanente bestemmelser om fjernelse af SRM. 5. KONKLUSION Vi er kommet langt, og Kommissionen har indført et omfattende kompleks af strenge EU-foranstaltninger. I de seneste 10 år har Kommissionen udstedt 70 retsakter (basisretsakter og gennemførelsesbestemmelser), hvori fastsættes strenge foranstaltninger på EU-plan. Den vigtigste retsakt i indsatsen for at beskytte menneskers og dyrs sundhed imod risikoen i forbindelse med BSE og andre TSE'er blev vedtaget den 22. maj Det drejer sig om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, som i daglig tale kaldes "TSEforordningen". Den fandt anvendelse meget kort tid efter, nemlig fra den 1. juli Der er forskellige indikatorer, der tyder på, at BSE-epidemien går i den rigtige retning, og at situationen er blevet klart bedre i de senere år som følge af de eksisterende risikoreducerende foranstaltninger. I forbindelse med TSE-forordningen er målet i de kommende år at sikre, at reglerne lempes, samtidig med at man fastholder det høje fødevaresikkerhedsniveau, der er blevet indført i kraft af indsatsen mod TSE i de forløbne 10 år. Lempelsen af foranstaltningerne bør være baseret på risikoanalyser og afspejle de teknologiske fremskridt og den nyeste videnskabelige viden, og den vil også have positive konsekvenser for erhvervslivets og landbrugernes konkurrenceevne i EU. DA 16 DA

17 6. BILAG I Diagram 1: BSE-tilfælde fra 2001 til BSE cases 1000 EU 10 EU EU EU DA 17 DA

18 Diagram 2: BSE-tilfælde pr. fødselskohorte BSE cases EU Birth Cohort DA 18 DA

19 Diagram 3: Gennemsnitsalderen for positive tilfælde hos sunde, slagtede dyr i EU ,0 95,0 90,0 Mean age of BSE cases 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60, EU 15 76,2 85,9 93,1 95,0 Year DA 19 DA

20 7. BILAG II: OVERVÅGNINGSDATA Tabel 1: Stykker kvæg testet fra januar 2001 til december 2004 Aldersgruppe Sunde, slagtede dyr Riskokvæg Selvdøde dyr < 24 måneder måneder >= 48 måneder I alt DA 20 DA

21 Tabel 2: Omkostninger (mio. EUR) pr. BSE-tilfælde påvist mellem januar 2001 og december 2004 Aldersgruppe Sunde, slagtede dyr Riskokvæg <24 måneder Ingen tilfælde Ingen tilfælde måneder Ingen tilfælde 10, måneder , måneder 69 17, måneder 11 0,9 Alle <48 måneder 64 4,3 Alle =>48 måneder 0,76 0,04 Alle aldersgrupper 1,56 0,07 DA 21 DA

22 8. BILAG III: OMKOSTNINGER VED OVERVÅGNINGSPROGRAMMET Tabel 1: Anslået aldersfordeling for kvæg testet fra januar 2001 til december 2004 Aldersgruppe Sunde, slagtede (Selvdøde Riskokvæg dyr dyr) < 24 måneder måneder >= 48 måneder I alt Tabel 2: Antal BSE-tilfælde påvist hos unge dyr fra januar 2001 til december 2004 Sunde, slagtede dyr Riskokvæg Aldersgruppe < 24 måneder måneder måneder måneder måneder I alt < 48 måneder DA 22 DA

23 Tabel 3: Antal test foretaget fra januar 2001 til december 2004 pr. påvist tilfælde Aldersgruppe Sunde, slagtede dyr Riskokvæg måneder Ingen tilfælde måneder måneder måneder Alle aldersgrupper Tabel 4: Omkostninger (mio. EUR) ved BSE-overvågning mellem januar 2001 og december 2004 De samlede udgifter til BSE-test anslås til EUR pr. test, og gennemsnitsudgiften sættes til 45 EUR Aldersgruppe Sunde, slagtede dyr Riskokvæg <24 måneder måneder måneder måneder måneder Alle < måneder Alle aldersgrupper DA 23 DA

24 Table 5: Omkostninger (mio. EUR) pr. BSE-tilfælde påvist mellem januar 2001 og december 2004 Aldersgruppe Sunde, slagtede dyr Riskokvæg <24 måneder Ingen tilfælde Ingen tilfælde måneder Ingen tilfælde 10, måneder , måneder 69 17, måneder 11 0,9 Alle <48 måneder 64 4,3 Alle =>48 0,76 0,04 måneder Alle aldersgrupper 1,56 0,07 DA 24 DA

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder MEMO/03/157 Bruxelles, den 24. juli 2003 Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder Hvad er transmissible spongiforme encephalopatier (TSE)? TSE er en gruppe af sygdomme, som kan ramme dyr og mennesker,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 21/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 179/60 Den Europæiske Unions Tidende 29.6.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 630/2013 af 28. juni 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0999 DA 20.04.2009 033.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 15. juni 2011 FVM 899 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (Landbrug og fiskeri) den 20.-22. december 2005 Sager under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

SAMLENOTAT Rådsmøde (Landbrug og fiskeri) den 20.-22. december 2005 Sager under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Europaudvalget 2005 2702 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 1. december 2005 SAMLENOTAT Rådsmøde (Landbrug og fiskeri) den 20.-22. december 2005

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 225/76 19.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 297.243/72-123 ÆNDRINGSFORSLAG 72-123 UDKAST TIL BETÆNKNING af Marit Paulsen (PE 297.243) SUNDHEDSBESTEMMELSER

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2008/0110(COD) 10.11.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen,Foder og Fødevaresikkerhed/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2013-28-2301-01208/Dep sagsnr. 20225 Den 10. april 2013 FVM

Læs mere

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Udarbejdet af Kontoret for Biologiske Risici i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

for kogalskab uden virkning

for kogalskab uden virkning SMITTE NY STATUS for kogalskab uden virkning Danmark fik i 2011 tildelt status af land med ubetydelig risiko for kogalskab (BSE). Men EU Kommissionen fastholder, at medlemslande med ubetydelig risiko for

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. december 2004 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 148 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. marts 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./hbo/3.1/2.1 J.nr.: 2009-20-221-00057/Dep. sagsnr. 3766 Den 1. april 2011 FVM 887 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse.

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse. Skema til ansøgning om registrering/godkendelse af anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport m.v. af animalske biprodukter i henhold til artikel 23/24 i biproduktforordningen nr. 1069/2009 Denne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003D0881 DA 07.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. december 2003 om dyresundhedsbetingelser

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 142 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere