NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5"

Transkript

1 NOTAT Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5

2 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kommissorium Arbejdsgruppen skal understøtte arbejdsgruppe i relation til at etablere og undersøge regel- eller aftalegrundlag for implementering af skolereformen i forhold til: 1. lønaftaler 2. arbejdsmiljø. teamledelse 4. organisering af klub/sfo, understøttende undervisning samt samarbejde mellem faggrupper, erhvervsliv samt frivillige foreninger Arbejdsgruppen skal endvidere sikre, at de nødvendige rammebetingelser er forhandlet med respektive parter. Herudover skal arbejdsgruppen 5. afdække behovet for kompetenceudvikling af lederne i forhold til skoleledelse efter reformen og med nye regler for arbejdstiden 6. skabe overblik over behovet for kompetenceudvikling af medarbejdere og udarbejde en samlet plan for kompetenceudviklingsforløbet Ad 1 Lønaftaler og arbejdstid Fjordaftalen er opsagt til udgangen af skoleåret 201/2014 (dvs. til udgangen af juli 2014). Opsigelsen af Fjordaftalen indebærer, at lærernes arbejdstid fremover følger de centralt fastsatte arbejdstidsregler. Med lovindgrebet den 26. april 201 er der indført nye arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen til ikrafttræden 1. august De nye arbejdstidsregler sikrer lærerne en ydre ramme om arbejdstiden. Reglerne indeholder ingen regulering af, hvilke arbejdsopgaver og aktiviteter som lærerne skal bruge arbejdstiden på. Dette vil fremover være en ledelsesbeslutning. Med de nye regler er der ingen hindringer for, at arbejdstiden kan bruges til de aktiviteter, som fremmer elevernes læring bedst muligt. KL anbefaler, at kommunerne følger de centralt fastsatte arbejdstidsregler og ikke indgår lokale aftaler om arbejdstid, idet nye lokale arbejdstidsaftaler vil begrænse kommunernes muligheder for at udvikle og effektivisere lærerarbejdet. Det anbefales, at der træffes beslutning om, at der i overensstemmelse med KL s vejledning til kommunerne - ikke indgås nye lokale arbejdstidsregler. Opsigelse af Fjordaftalen bevirker endvidere, at Fjordtillægget, som alle lærere i dag oppebærer, bortfalder. De dele af Fjordtillægget, som beror på lokale lønmidler, skal genforhandles, og der skal fastlægges en ny tillægsstruktur på lærerområdet. Det bemærkes, at KL i oplægget til skolereform har forudsat, at ingen lærere går ned i løn grundet skolereformen. Det anbefales, at der gives mandat til, at der genforhandles lokale lønmidler i overensstemmelse med KLs anbefalinger. 2/7

3 Ad 2 Arbejdsmiljø Folkeskolereformen indebærer nye krav til undervisningsformer, læringsmiljøer samt øget fokus på motion og idræt, som kan udfordre skolernes fysiske arbejdsmiljø. Endvidere skal lærerne fremover lægge deres fulde arbejdstid på skolen, medmindre ledelsen beslutter noget andet. Der er derfor brug for at forholde sig til, om de nuværende bygninger og skolearealer kan understøtte læringsmiljøer for eleverne samt gode arbejdspladser til medarbejderne. KL har oplyst, at de i nærmeste fremtid udsender nye retningslinjer for arbejdsmiljø på skoler. Det anbefales, at retningslinjerne fra KL danner grundlag for de videre drøftelser i MED-systemet om arbejdsmiljøet og anvendelse af det samlede antal m 2 på skoler, sfo og klub. Ad Teamledelse Arbejdsgruppen har undersøgt muligheden for at arbejde med teamledelse i henhold til overenskomster og øvrige centralt fastsatte regler på området. Det er KLs vurdering, at man godt kan etablere teamledelse inden for gældende regelsæt. Teamlederen kan bl.a. have ansvar for, at teamet når sine mål og kan uddelegere opgaver samt have opfølgende samtaler med sine kolleger. Dog præciserer KL, at skolelederen fortsat har personaleledelsesansvar for medarbejderne i teamet, og at medarbejderne skal kunne gå til skolelederen ved uenighed om teamlederens dispositioner. Ved sammensætning af teams skal det sikres, at kommunen lever op til reformens krav om linjefagsdækning. Etablering af teamledelse kan afføde et behov for kompetenceudvikling og etablering af netværksgrupper. Når arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til ramme for organisering af teams, vil arbejdsgruppe 5 udarbejde forslag til en kompetenceprofil for teamledere. Det anbefales, at der gives mandat til at indlede fælles forhandlinger med relevante organisationer om kriterier for valg af teamledere (krav til kompetencer) samt aflønning herfor. Ad 4 Organisering af klub/sfo, understøttende undervisning samt samarbejde mellem faggrupper, erhvervsliv samt frivillige foreninger Arbejdsgruppens videre arbejde forudsætter oplæg fra arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil bidrage med en afklaring af de juridiske rammer for den understøttende undervisning, samarbejdet mellem faggrupper samt inddragelse af eksterne parter i undervisningen. Ad 5 Kompetenceudvikling af ledere Status er, at der er dannet et indledende overblik over fælles tiltag ift. skolelederne samt en proces, der vil pege på den enkelte skoleleders individuelle kompetenceudviklingsbehov. Nationalt program Der gennemføres ifølge skolereformen et nationalt program for skolelederuddannelse og udvikling. /7

4 dages forløb med COK og KL Alle skoleledere deltager på tre uddannelsesdage udbudt af COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) og KL. Baggrunden for uddannelsen er, at skolelederen skal være en katalysator for en udviklingsproces, hvor en ny skole skal udvikles og ledes frem i samspil med mange aktører. Det skal ske under ændrede rammevilkår og med nye styringssystemer og arbejdstidsregler. På de tre dages uddannelsesforløb sættes fokus på de faglige og ledelsesmæssige udfordringer både ift. nye love og regler, og i forhold til gennemførslen i den enkelte kommune og på den enkelte skole. Forløbet er handlingsorienteret, så den enkelte leder får konkrete handlingsstrategier, kompetencer og metoder med hjem til den efterfølgende implementeringsproces. Forløbet foregår sammen med Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuners skoleledere. Uddannelsen foregår den 12. november samt som internat 2. og. december dages forløb med eksterne konsulenter Den udvidede skolelederkreds (skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere, fællesklubleder) deltager på et 5 dages forløb. Forløbet er bygget op omkring følgende elementer: 1. temadag: Situationsanalyse ift. den fremtidige folkeskole hvad er konsekvensen af ny arbejdstidsaftale, FFF samt skolereform Efter 1. temadag vurderes prioriteringen og varigheden i det efterfølgende forløb. Skitsen er foreløbig: 2 dages konference: Individuel perspektivering og ledelsesperspektiv nye ledelsesopgaver ift. arbejdstid og indhold i lærernes arbejde, ledelsen af de enkelte lærerteams og inklusionsopgaven, kompetencer og opgaver hos den enkelte leder 2. temadag: Udarbejdelse af handlingsplan for hver enkelt skole på basis af visionsplatform samt arbejde med uddelegering og lederroller. temadag: Afstemning mellem handlingsplan og situationsanalyse samt opfølgning, status og feedback på initiativer Situationsanalysen vil være et gennemgående referencepunkt og vil løbende blive bearbejdet. Forløbet foregår den 25. september, 6. og 7. november 201 samt 15. januar og 26. marts Det anbefales, at det tages til efterretning, at alle skoleledere m.fl. gennemfører uddannelsesforløbene nævnt oven for. Ledernes kompetenceprofil og Lederudviklingssamtaler Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 19. august, at der udarbejdes kompetenceprofiler for den fremadrettede ledelsesopgave for skolelederen og øvrige ledelseslag i skolen, og den samlede ledelsesorganisering på skolerne. 4/7

5 Den nye skolereform afføder nye opgaver for skolelederen og sammen med den konkrete organisering (jf. arbejdsgruppe ) vil dette danne baggrund for en kompetenceprofil for skoleledelsen. Arbejdsgruppen vil udarbejde forslag til kompetenceprofil for skolelederen. Kompetenceprofilen danner sammen med fx en 60 o måling og kommunens materiale til lederudviklingssamtaler (LUS) baggrund for gennemførsel af LUS mellem den enkelte skoleleder og skolechefen. Dette skal koordineres med de øvrige ledelsestiltag. Målet med LUS vil være at kortlægge, hvor den enkelte skoleleder har individuelle behov for kompetenceudvikling og at få udarbejdet en udviklingsplan. Udviklingsplanen kan indeholde forskellige elementer, f.eks.: Relevante, formelle uddannelses- eller kursusforløb individuelt eller sammen med øvrige skoleledere Deltagelse i teamsupervision sammen med andre skoleledere Deltagelse i teamsupervision med egen ledelsesgruppe på skolen Individuelle coachingforløb Evalueringsforløb af ledelse på egen skole Det anbefales, at ovennævnte status vedr. Opvækst- og Uddannelsesudvalgets beslutning fra mødet den 19. august tages til efterretning. Ad 6 Kompetenceudvikling af medarbejdere Regeringen har afsat 1 mia. kr. til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen, heraf 700 mio. kr. til kommunerne. Frederikssund Kommune har yderligere midler fra besparelsen under lockouten samt fra budget Midlerne skal anvendes til følgende formål: Fuld kompetencedækning, dvs. at undervisningen varetages af linjefagsuddannede eller lærere med tilsvarende kompetencer Understøttelse af øget inklusion Klasseledelse Løbende faglig opdatering Specialistkompetencer indenfor bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog Øvrige særlige indsatsområder, f.eks. øget anvendelse af IT i undervisningen Status for vores kommune er, at kompetencedækningen er 74%. Målet er, at kompetencedækningen er 85% i 2016 stigende til 90% i Arbejdsgruppen vil udarbejde en plan for kortlægning af behovet for kompetenceudvikling af medarbejderne. Nedenfor er oplistet mulige områder (i uprioriteret rækkefølge), hvor der kan være behov for kompetenceudvikling samt, hvor afklaringen skal ske. Overskrift Baggrund Afklaring 1. Teamledelse Indførelse af teamledelse. Når der er truffet beslutning vedr. teamledelse, planlægges uddannelse af de enkelte teamledere. Jf. arbejdsgruppe 5/7

6 Overskrift Baggrund Afklaring 2. Teamsamarbejde Ønske om højere grad af vidensdeling, åbenhed og samarbejde. Når der er truffet beslutning vedr. teamledelse og organiseringen af samarbejdet, kan der planlægges forløb omkring teamsamarbejde. Jf. arbejdsgruppe. Uddannelse af frivillige, forenings- og kulturfolk til undervisning 4. Understøttende undervisning og lektiehjælp Skolen skal i højere grad åbne sig overfor det omgivende samfund, inddrage idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen. Pædagoger og andre ressourcepersoner kan byde ind med understøttende undervisning. Når der er truffet beslutninger om inddragelsen af foreningsfolk, kan der planlægges uddannelsesforløb. Jf. arbejdsgruppe 5. Øget IT i undervisning IT skal integreres som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. 6. Undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag der undervises i 7. Engelskundervisning på 1. og 2. klassetrin fremmedsprog i 5. og 6. klasse Alle elever i folkeskolen skal i 2020 undervises af lærere med undervisningskompetence (tidligere linjefag) enten fra læreruddannelsen eller efteruddannelse. Opbygningen af kompetencer kan ske gennem efteruddannelse og/eller undervisningserfaring. Skolelederen afgør om læreren har kompetencen. Engelskundervisningen er udvidet til at omfatte fra 1. til og med 9. klasse Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. 2. fremmedsprog i tysk eller fransk fremrykkes til 5. klasse og gøres obligatorisk. Tilbudsfag i tysk/fransk omdøbes samtidig til 2. fremmedsprog. Overordnede krav ift. kompetencer svarende til linjefag indenfor de relevante fag skal afklares. Uddannelsesbehovet skal kortlægges og der skal udarbejdes en efteruddannelsesplan 9. Valgfag i 7. klasse Valgfagene kan være tysk, fransk, spansk eller et andet fremmedsprog, som skolerne vælger at tilbyde. Det kan også være andre fag der ikke er beskrevet i Fælles Mål. Valgfagene kan variere fra skole til skole. Hvis der træffes overordnede beslutninger, om hvilke valgfag der bliver oprettet, kortlægges behovet for kompetenceudvikling. Jf. arbejdsgruppe 6/7

7 Overskrift Baggrund Afklaring 10. Madkundskab Indholdet i Madkundskab præciseres. 11. Håndværk og design Faget erstatter Sløjd og håndarbejde og skal indeholde undervisning i innovation og entreprenørskab. 12. Eliteklasser Det gøres muligt at oprette særlige eliteklasser i 7. til 9. klasse, så undervisningen tilrettelægges, så den understøtter elevernes talent og giver dem bedst mulige rammer til at kunne træne. 1. Motion og bevægelse Motion og bevægelse skal indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af skoledagen. kortlægges ift. medarbejderne og ift. foreningsfolk jf. punkt ovenfor. Jf. arbejdsgruppe Undervisningen kan varetages af lærere, pædagoger eller foreningsfolk. 14. Inklusion Flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning. Hvis dette prioriteres, planlægges kompetenceudviklingstilbud I FFF peges på behov for kompetenceudvikling ift. Inklusion. 15. Klasseledelse I FFF peges på behov for kompetenceudvikling i klasseledelse. 16. Specialister I relation til ovenstående kan der muligvis peges på behovet for specialister indenfor forskellige områder med behov for kompetenceudvikling. Et eksempel kunne være læringscentrene i f.m. den nye bekendtgørelse. Hvis dette prioriteres, planlægges kompetenceudviklingstilbud Det anbefales, at kompetencemidlerne for 2014 og overslagsårene først frigives, når der foreligger en strategisk ramme for kompetenceudvikling. 7/7

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere