Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013"

Transkript

1 Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013 Med Mogens Jensen som ordstyrer havde Socialdemokraterne inviteret kulturminister Marianne Jelved, børne- og undervisningsminister Christine Antorini, formand for Statens Kunstråd Rune Gade, medlem af KL s Børne- og kulturudvalg Marlene Carmel, musikskoleleder Jørn Steffensen, skoleleder Birthe Rasmussen samt leder af Teatercentrum Henrik Køhler til at give deres bud på hvordan samspillet mellem Folkeskolen og kunsten kan styrkes samt hvilken betydning kunsten har i folkeskolen. Oplægget til arrangementet var, at regeringens ambitiøse forslag til et løft af folkeskolen også er et oplæg til at styrke kunstens og kulturens rolle i vores fælles skole. Konkret lægger regeringen op til, at der afsættes en time mere om ugen til udvalgte praktisk-musiske fag i 3. og 6. klasse ligesom fagene sløjd og håndarbejde omdannes til et nyt fag håndværk og design. De nye aktivitetstimer, der foreslås indført i skolen, og en mere sammenhængende skoledag giver også endnu bedre muligheder for, at eleverne kan møde kunsten og kulturen såfremt der etableres stærke samarbejder med lokale museer, biblioteker, teatre og spillesteder. En mere kreative og kunstrig skole kan udformes forskelligt og meget vil være op til skolelederne og lærerne at beslutte lokalt. Foruden oplægsholderne var der inviteret et spørgepanel til ministeroplæggene: Formand for Dansk Musikpædagogisk Forening, Ole Helby, direktør for KØS, Christine Buhl Andersen samt formand for danske Musik- og Kulturskoleledere, Lena Schnack Mertz. Der var 242 deltagere tilmeldt og arrangementet blev afholdt den 5. april 2013 i Landstingssalen, Christiansborg. Arrangementet blev indledt med Leif Max Hansens velkomst og en fællessang. Folkeskolen og kunsten hvordan styrker vi samspillet? Kulturminister Marianne Jelveds oplæg Ministeren indledte med at kvittere for det unikke samarbejde mellem Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Samarbejdet indebærer en stor chance for at løfte folkeskolen i retning af bedre samspil mellem folkeskolen og kunst- og kulturlivet. Ministeren fremhævede to indsatser, der har været med/skal være med til at inspirere samarbejdet: 1. KulturDanmark, som er et initiativ der sætter fokus på potentialet i kulturen udenfor de store byer og behovet for at gøre regionernes kulturressourcer mere synlige. I den forbindelse har kulturministeren været på turne rundt i landet sammen med minister for by-, bolig- og landdistrikter Carsten Hansen, for at mødes med de lokale kulturaktører. 2. Kulturministeriets to nyligt nedsatte arbejdsgrupper: Børn og unges møde med kunst og kultur Børn og unges muligheder for at møde kunst og kultur og deltage aktivt og engageret i kulturelle aktiviteter skal styrkes, herunder børn og unges muligheder for selv at prøve kræfter med kunsten. 1

2 Talentudvikling Talentpleje blandt børn og unge skal styrkes og vedligeholdes, så fødekæden gøres robust. Begge arbejdsgrupper har til formål at sætte fokus på, at flere kan få glæde af kulturen i alle egne af landet. I den forbindelse er det vigtigt, at der er et godt samarbejde (samvirke) mellem skoler og det lokale kulturliv, f.eks. i form af partnerskaber. Kunst og kultur skal bringes ind i skolen, og skolen skal tilsvarende ud i kulturlivet og kulturinstitutionerne. Ministeren pointerede, at det i dag kun er 1/3 af alle voksne, der er jævnlige kulturbrugere. Det er ministerens synspunkt, at denne andel vil øges, hvis børn og unge i styrket grad møder kunsten allerede i skolen. Status i den daglige hverdag i folkeskolen er, at de praktisk-musiske fag er blevet nedprioriteret. Begrebet helhed, i forbindelse med regeringens forslag til en ny skolereform, handler om barnets helhed, herunder den kulturelle dannelse. Kunst og kultur giver børn mulighed for at se mening i livet. Kunst og kultur foregår i forpligtende fællesskaber, hvor oplevelsen af forskelligheder kan forøge værdien af, at være sammen. Det er desuden vigtigt at børn og unge får kendskab til kulturhistorien. Folkeskolen rummer alle børn. Det indebærer et ansvar for at sikre, at alle børn møder kunst og kultur. Det er vigtigt at børn arbejder med og oplever forskellige udtryksformer. Det styrker også indlæring i de andre fag. Børne- og undervisningsminister Christine Antorinis (CA) oplæg Christine Antorini indledte, som Marianne Jelved, med at kvittere for det gode samarbejde med Kulturministeriet. Ministeren fremhævede at mødet med kunst og kultur styrker børn og unges anvendelsesorienterede dannelse, dvs. evnen til at kombinere, arbejde sammen og bruge forskellige kompetencer. Der er formuleret tre mål i regeringens forslag til en skolereform: - Folkeskolen skal være for alle - Alle skal kunne udnytte deres potentiale, uanset baggrund. - Trivsel og faglighed går hånd i hånd. Det moderne samfund er både et produktions- og et videnssamfund. Derfor ønsker regeringen at løfte flere timer til praktisk-musiske fag, i det alle skal opleve at være gode til både håndens og åndens arbejde og til at kombinere disse typer arbejde. Man skal kunne begge dele. Med afsæt i det konkrete løftes til det abstrakte. Angående prøveformerne i skolen, så ser ministeren gerne, at de bliver mere produktorienterede, og der spiller de praktisk-musiske fag en stor rolle. I Danmark er vi gode til dette allerede. Der er mange digitale muligheder for, at børn selv kan producere og kombinere, f.eks. deres egne lærebøger. Det er vigtigt, at børn og unge bevarer motivation og lyst til at lære. Lyst og motivation er en meget vigtig forudsætning, der kommer forud for tilegnelsen af de faglige kompetencer, som at læse og skrive. Folkeskolens samarbejde med lokale kultur- og idrætsforeninger skal også åbne for, at børn og unge deltager i aktiviteterne efter skoletid. Christine Antorini ønsker gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler. I dag er det kun musikskolerne, der har forpligtelse til at samarbejde med folkeskolen. Ligeledes ønsker ministeren samme samarbejds- 2

3 orienterede tænkning på daginstitutionsområdet og på gymnasieområdet. Kommentarer og spørgsmål fra spørgepanel til ministrene Ole Helby (OH) indleder med at fremhæve, at han oplever god dialog om skole-reformen og herunder, at der bliver lyttet til interessenter fra kultur- og fritidsområdet. OH efterlyser dog konkrete svar på, hvordan kunst og kultur kan løfte folkeskolen med henvisning til, at det egentlige mål for skolereformen er, at styrke dansk og matematik. OH stiller følgende spørgsmål: Hvad ville der ske hvis alle børn fik tilbud om at lære at spille et instrument i løbet af skoletiden? Eller hvis de fik ejerskab til lokale kulturinstitutioner, teatre m.v? Gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler: Betyder det, at musikskolerne skal inddrages i planlægningen af aktivitetstimerne? Vil regeringen arbejde på at definere skolereformens forslag om aktivitetstimer på en måde, så de ikke bundet til skolen, men kan anvendes fleksibelt? Marianne Jelved: Ole Helby spurgte, om vi kan forpligte musikskolen og folkeskolen til at samarbejde? Ja, det er formålet, men vi kan ikke gøre det på alle områder. Vi kan skrive at skolerne opfordres til at etablere partnerskaber. Men forpligtelsen er nødt til at være et kommunalt anliggende. Marianne Jelved efterlyser i forlængelse heraf opskrifter på, hvordan der kan samarbejdes. Christine Buhl Andersen (CBA) indleder med synspunktet om, at det er fantastisk at Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet samarbejder om, at styrke samspillet mellem skolen og kunsten. Det er vigtigt at løfte kunst og kultur i skolen, da videnskabelige resultater viser, at børn lærer bedre dansk og matematik, når der er kunst og kultur i skolen. Desuden er der på europæisk plan formuleret mål om, at styrke og udvikle samarbejdet mellem undervisning og kunst & kultur. CBA fremhæver gode eksempler fra museumsverdenen: Museer i dag er rum, hvor der er plads til børn. Et museum er et godt læringsrum med værksteder. Der er mulighed for tværfagligt arbejde, som vi ved er meget udviklende i et læringsperspektiv. Det betyder at man kan møde børnene på andre måder end i skolen, samt inddrage arbejdet med social inklusion i forbindelse med museumsbesøg. Også tværæstetiske samarbejder, f.eks. mellem forfatter og musiker, er velegnet i museumsrum. Men der er stadig barrierer for at få børnene hen på museet: Hvordan tvinger vi alle kommunerne til at gå ind i samarbejdet? Hvordan får vi gjort det til tilbud til alle børn? Hvad med økonomien (eks. udgifter til transport)? Til sidstnævnte spørgsmål svarer Christine Antorini senere, at det er en problemstilling, der skal tages op i den enkelte kommune. Lene Schnack Mertz (LSM) er er formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere. Samtlige kommuner er repræsenteret i foreningen. Siden 2007 har det været lovpligtigt for alle kommunerne at have en musikskole. 3

4 LSM fremhævede, at det styrker de sociale fællesskaber, når børn og unge spiller sammen. LSM ønsker gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskoler i relation til skolereformens forslag om aktivitetstimer. Samarbejdet skal aftales lokalt. Christine Antorini svarer senere på dette: Det overvejes om der skal være fælles retningslinjer for de forpligtende samarbejder/fællesskaber. LSM: Musikskolerne er betalingsskoler mens folkeskolen er gratis hvordan løses det? Kunne det være gratis at have musik- og kulturskolefag i folkeskole-regi? Christine Antorini svarer: Det skal fortsat være gratis at gå i folkeskole. Vi kan ikke sige, at alle skal have helt fri adgang til musikskolerne men vi vil gerne have, at flere skal have adgang til noget. Christine Antorini og Marianne Jelved fælles opsamling på spørgerunden: Der er afsæt penge til, at alle museer i hele landet, skal have skoletjenester. På den måde kan skolerne bedre få øje på, hvad de kan få ud af, at samarbejde med museet. Tilsvarende håber vi, at skolerne også får øje på andre muligheder for samarbejde, f.eks. med keramikværksteder. Der nævnes et eksempel hvor børn fra Fakse, i samarbejde med kunstnere, laver gavlmalerier i byen. Generelt efterlyser ministrene forslag til, hvordan vi løser problematikken med samarbejde mellem betalingsskoler og (gratis) folkeskoler. Spørgsmål, kommentarer og idéer fra salen Hvordan sikrer vi at danske kunstnere bliver inddraget i aktiviteterne? Hvad med økonomien? Husk de håndværksmæssige fag: At mestre et håndværk er fundamentalt for det, at være menneske, og skal være en del af det [samarbejdet mellem folkeskolen og kunsten]. Det ønskes at dette aspekt tages med ind i overvejelserne (se i øvrigt bilag angående dette). Hvis kunsten er en spejling af gåden i vor tilværelse kan politikken være spejlingen af forståelsens tilstand. Thomas Poulsen Idé: Løfte museernes skoletjeneste ind i en bredere sammenhæng - Kulturel Læringstjeneste, med det formål også at inkludere andre kunst- og kulturinstitutioner. Alle kommuner bør have en Kulturel Læringstjeneste. Kunst og kultur i aktivitetstimer skal ske på et fagfagligt grundlag. Hvad med idrætsområdet? Bekymring: Musikskoler har kernefaglighed i at undervise i at spille et instrument det sker i en én- til- én-relation mens aktivitetstimer er fællesskabsbaserede. Hvordan skal det spille sammen? Får børn overhovedet overskud til musikskoleundervisning efter en lang skoledag? Vil musikskolen, med andre ord, overleve som vi kender den i dag? Det tales mest om kunst og kulturfag som noget der skal styrke andre fag. Men kunsten og kulturfagene har deres egen værdi det skal ikke glemmes. Bliver musikundervisning i skolen opprioriteret i den nye skolereform/ kommer der flere timer til musikundervisning? Husk: Anerkendelse af de kunstneriske fag og faglighed. 4

5 Idé: Tænketank om, hvordan man underviser i kunst. Hvad med den kunsteriske fødekæde? Og overgangene mellem forskellige skoler. Idé: Pulje til ny skolekoncertordning, samfinansieret af Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. (Se i øvrigt bilag). Opfordring: Børn skal møde den professionelle kunst. Et godt eksempel på dette er lavet i Randers. Hvordan sikres, at børn også møder den professionelle kunst i andre dele af landet, end i og omkring de store byer? Hvordan får alle genrer en plads i skolereformen (dvs. ikke kun musikken)? Hvordan opretholdes musikskolernes orkesterstrukturer? De musisk-kreative fag formuleres ofte i modsætning til de fagfaglige fag, men denne modsætning er forkert. Musikfaget, f.eks., er også et fagfagligt fag. Vil den gensidige samarbejdsforpligtelse mellem folkeskole og musikskole fungere sådan, at fagligheden og fordybelsen i musikundervisningen sikres? Christine Antorinis svar på spørgsmål og kommentarer fra salen Angående forholdet mellem de fagfaglige fag og aktivitetstimer: Vi ønsker at den praktiske-musiske fagblok skal løftes med 2 timer. Vi ønsker at alle fags målbeskrivelser skal ses efter og forsimples også de praktisk-musiske fag. Med skolereformen ønsker vi at indføre et korps af læringskonsulenter, som skal hjælpe lærere og pædagoger med at tilrettelægge de fleksible timer. Aktivitetstimerne skal ikke forstås som timer, men som tid, der kan bruges til lektiehjælp, bevægelse, eller styrke andre kompetencer. Aktivitetstimerne skal være mere varierede [end de øvrige timer], men lærerne har fortsat ansvaret [for indhold og tilrettelæggelse]. Meget gerne i samarbejde med pædagoger og lokale kunst og kulturordninger. Regeringen har afsat 4 mia. til digitale læremidler + ½ mia. forskning indenfor digitale læremidler i forbindelse med den nye skolereform. Skolereformen skal være forpligtende for kommunerne, men der skal være plads til, at kommuner kan udmønte lokale løsninger og samarbejder. Samarbejde er essentielt, og derfor skal der også fokus på de barrierer, der måtte være, for at samarbejdet kan lykkes. Alle opfordres til kvalificeret lobby-arbejde i relation til det spørgsmål. Marianne Jelveds svar på spørgsmål og kommentarer fra salen Måske er jeres [organisationernes] forventninger for store for i kommer ikke til at overtage folkeskolelærernes arbejde! Men vi lytter til alle bekymringer og forslag. Folkeskolen skal åbne sig ud mod samfundet via kunsten og kulturen - og kunsten og kulturen skal også ind i skolerne. Den praktiske tilgang til undervisningen skal styrkes, dvs. håndværket. Jeg er enig i, at kunst har værdi i sig selv og at kunsten ikke skal spændes for alle mulige vogne. 5

6 Angående den geografiske slagside : Jeg kan ikke garantere, at alle kunstarter på professionelt niveau, kommer ind i alle skoler, i hele landet. Men husk at vi har Huskunstnerordningen, som kommer rundt i hele landet, samt landsdelsorkestrene og egnsteatrene. Idrætsforeningerne har tilkendegivet, at de er interesserede i at samarbejde, også på måder, der overskrider selve skoletiden. Marianne Jelved opfordrer i øvrigt alle til at skrive til hende med spørgsmål eller kommentarer, som der ikke var tid til at stille denne dag: Kunstens betydning i folkeskolen Formand for Statens Kunstråd Rune Gades oplæg Kunsten kan og skal ikke måles. Kunsten giver os det umålelige. Kunsten er ikke et rekreativt reservat. Kunstens lærer børn og unge evnen til at være æstetisk fintfølende og evne til indlevelse; evner som er nødvendige, for at kunne begå sig og deltage i demokratiske samfund. Æstetiske fag har betydning, når man ønsker at tale om helhed. De kreative fag er blevet nedprioriteret. Det er vigtigt at sikre, at alle børn får kvalificerede møder med kunsten. Derfor skal kunstnerne involveres, da de er de levende bærere af den viden, de færdigheder, det engagement og den indsigt, der er brug for. Via kunstnerne får børn og unge også et autentisk indblik i den kunstneriske proces. Kunstnere er en kæmpe ressource for børn og unge i relation til deres møde med kunsten og kulturen. Drømmens nødvendighed er større end noget nyttebehov. Barnett Newman, citeret af Rune Gade på konferencen Opfordring til kulturministeren: Den nuværende Huskunstnerordning kører til og med Det bør sikre at ordningen videreføres. I forbindelse med ønsket om, at styrke samspillet mellem kunsten og folkeskolen samt talentudvikling, kan der med fordel ses på erfaringer fra: - MGK (Musikalsk GrundKursus) og BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus, forsøgsordning ). - Kulturpakke- initiativet. Der er opsamlet erfaringer fra kommuner, hvor vifter af forskellige kulturaktiviteter tilbydes skolerne. Medlem af KL s Børne- og Kulturudvalg Marlene Carmels oplæg Generelt: KL bakker op om en mere aktiv og motiverende skole, hvor alle børn udfordres og bliver dygtige. Kunst og kultur har altid haft en plads i folkeskolen. Samarbejder mellem folkeskoler og kulturskoler er en god idé, som kan inspirere til innovative kompetencer. Eleverne får redskaber til nytænkning, når de arbejder uden et givent facit. Man skal lære at tænke nyt. Kunsten skal også have en plads i daginstitutioner. Hvor der er pres skabes folkedans Thomas Poulsen Samarbejdsmuligheder mellem skoler og kulturinstitutioner skal nytænkes. MC fremhæver et eksempel fra Helsingør Kommune, hvor der er etableret samarbejde på 3. og 8. klassetrin, med det formål at inddrage kunsten i projektopgaver. MC opfordrer alle kommuner til at gå i dialog med de lokale kulturinstitutioner. Sådan integrerer vi kunst og skole Fælles oplæg v. Jørn Steffensen, musikskoleleder i Horsens og Birte Rasmussen, skoleleder i Horsens JS: I Horsens har samarbejdet mellem musikskolen og skolerne eksisteret i 12 år Musik for Alle. Målet med samarbejdet er, at eleverne selv skal spille og synge. Denne evne er desuden en forudsætning for, at børn kvalificeret 6

7 kan møde professionelle kunstnere fordi de kender kunsten. Samarbejdet kom i stand fordi musikskolelederen opdagede, at nogle bestemte skoler i kommunen ingen elever havde på musikskolen. Hvordan laves rammerne for samarbejdet? Samarbejdet kan til tider være svært, men når det lykkes, er det fantastisk. Nøglen til godt samarbejde er samarbejdet mellem den enkelte lærer og musikskolelærer. Det vil sige, der skal indgås et reelt samarbejde i de obligatoriske musiktimer kaldet kompagnon-undervisning. I Horsens foregår dette samarbejde fra 0. til og med 5. klassetrin. Varigheden betyder, at børn og lærere kommer til at kende hinanden godt. Fra kompagnon-undervisningen udspringer et alsidigt, lokalt musikmiljø. Vigtig viden til det videre arbejde: - DPU har lavet et forskningsprojekt om samarbejdet. - Børnekulturens Netværk kommer snart med en rapport, hvor der er opsamlet erfaringer fra samarbejdet mellem kulturskoler og folkeskoler. Forestil jer at al historieundervisning fra nu af kun blev fortalt igennem musikundervisning Thomas Poulsen BR: Med partnerskabet opnår vores skole et musikalsk fællesskab på højt niveau, og vores børn får en dybere forståelse for kunsten. Vigtigt er, at alle er med, uanset social baggrund. De skoler, hvis elever tidligere ikke var repræsenteret på musikskolen, var socialt belastede skoler. Styrkelsen af musikken på skolen, har betydet større fokus på fællesskaber. Musikken kan derfor være med til at bryde den negative sociale arv - ikke alene - men i et samarbejde med andre indsatser. I Horsens har skolen også etableret samarbejde med daginstitutionerne om et stort fælles musikarrangement. Det har betydet en fordobling af børn, der bliver indskrevet på skolen (fra 32 til 65 indskrevne elever). Denne udvikling tilskrives musik-samarbejdet. Tilsvarende er der etableret samarbejde om idræt. Generelt: Kunst, musik og idræt kan betyde noget for elevernes læringsniveau generelt, blandt andet fordi skolen bliver mere attraktiv, dvs. får flere indskrevne børn og dermed flere ressourcestærke børn. Samarbejdet har således løftet fagligheden for hele vores udskoling. Kulturpakker til folkeskolen Leder af Teatercentrum Henrik Køhlers oplæg HK fortalte om ordningen Kulturpakker, som er et samarbejde mellem Dansehallerne, Teatercentrum og Levende Musik i Skolen, som alle tre er nationale kompetencecentre. Kulturpakke-ordningen har til formål at formidle dans, teater og musik i folkeskolen. Ordningen er en stor succes som kommunerne er glade for. Kulturpakke- ordningen er inspireret af en lignende ordning i Norge, som Norge bruger 200 mio. kr. om året på. Kulturpakkerne tilbydes kommunerne i en form, så de er lige til at gå til. Det vil blandt andet sige, at prisen pr. elev skal være synlig for kommunerne. En del af ordningen er, at der laves workshops og andre former for samarbejde med lærerne. Samarbejdet med lærerne er meget vigtigt. Generelt: Vi arbejder ud fra tanken om en vigtig fødekæde: Der skal være kunst for børn, med børn og af børn. Vi skal lære børn at udtrykke sig og derfor skal de gives nogle indtryk. Vi skal opdrage børn til at være kulturbrugere. 7

8 Spørgsmål og debat fra salen Indledende indlæg fra kunstner Thomas Poulsen. - Hvordan kan vi sikre, at alle børn kan møde en kunstner fra Huskunstnerordningen? - Hvordan kan vi få forankret alle erfaringer fra Huskunstnerordningen? - Samarbejdet med lærerne er godt, men svært hvordan undgås det at kunstneren bliver en pauseklovn ude på skolerne? Kunst er en slags model af tvivl. Thomas Poulsen Rune Gade svarer: Man kunne lave en erfaringsbase fra de gode forløb, der har været under Huskunstnerordningen. Eller et styrket samarbejde med Kulturpakkerne, hvor erfaringer samles op. Rune Gade minder om, at Statens Kunstråd udfases med 2013 og bliver til Statens Kunstfond, som områderne arkitektur, design og kunsthåndværk bliver en del af. - Kan vi genindføre kravet om et kunstnerisk produkt i 9. klasses projektopgaven? - Kommer der et lignende arrangement, hvor der også er repræsentanter (lærere) fra folkeskolen? Mogens Jensen: Der kommer ikke en konference mere lige nu, men alle har, i forbindelse med denne konference, haft mulighed for at tilmelde sig. - Det er væsentligt at fortælle til Børne- og Undervisningsministeren, at samarbejdet mellem skoler og kunstnere ikke må ske, på bekostning af undervisningen i de praktisk-musiske fag. - Til Kulturministeren: Hvorfor er det kun musikskoler, der er lovpligtige for kommuner at have, hvorfor er det ikke også billedkunstskoler? - Er Kunstrådet opmærksom på, at kunstens kompetencer kan noget i relation til andre områder, f.eks. i det sociale arbejde? Rune Gade svarer: Ja, men dette aspekt er ikke i fokus hos os, da Kunstrådet er sat i verden for at styrke den professionelle kunst og æstetiske kvalitet, ikke for at se på de sekundære gevinster. Afrunding Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen afrundede og takkede for gode indlæg, idéer, synspunkter og spørgsmål fra spørgepanelet og salen: Vi har i dag lært, at der er tale om en helhedsskole, ikke en heldagsskole. Det handler om børnenes helhed, dvs. børn og unges udvikling og hverdag i en helhed. Derfor skal kunst og kultur være en del af helhedsskolen. Kunst har værdi i sig selv, men har den også en række gode sideeffekter på forskellige områder, så tager vi det med. Vi ønsker, at få nogle konkrete formuleringer om kunstens og kulturens rolle i skolen, med i den nye skolereform. Og at vi får tilsvarende mål og formuleringer, for kunstens og kulturens rolle i skolen, i de enkelte kommuner og på skolerne. Vi ønsker at Huskunstnerordningen skal bevares og udvikles. Vi ønsker en bred politisk aftale om skolereformen. Tak for i dag! 8

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere