rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl Til beboerne i afdeling 37

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37"

Transkript

1 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE 23. august2012 CVR wwwalrnenboaarhus.dk Telefon Til beboerne i afdeling 37 Almen Bo Aarhus rlmenbo fælleshuset Ladefogedvej 66 Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsmøde i 2. Godkendelse af forretningsorden. 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens regnskab Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 5. Behandling af indkomne forslag: 1. Valg af dirigent og referent. Afdelingsbestyrelsen Der vil blive serveret diverse drikkevarer ved mødet. Med venlig hilsen 1. Forslag fra nr. 80, 82, 44, 62 vedr. husdyrhold. Torsdag den 30. august2012, kl Mandagonsdag 1012 og 1315 Boligorganisationen

2 sedlen ugyldig. den. stemning. ret 2. Dagsorden for ordinært afdelingsmøde. 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for så vidt denne afgår. 6) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 7) Valg af suppleanter. 8) Eventuelt. Forretningsorden for ordinært afdelingsmøde Afdeling 37 LmenBo AÅRHUS Ordinært afdelingsmøde afholdes i henhold til AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forretningsor 3. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed 4. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med 5. Afstemninger ved ikkeperson valg kan foregå ved håndsoprækning, dog kan 25% af de fremmødte stem Ovenstående vedtaget på afdelingsmødet den 2. maj Afdelingsmødet har besluttet, at der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvorpå afdelingens driftsbud 6. Formand for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. get behandles. form eller indhold. Stemmeret skal udøves ved personlig fremmøde. Adgang har tillige sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset afstemnings Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeud det, ligeledes uden stemmeret. Foreningens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret. Ved opstilling til tillidsposter skal vedkommende være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn, der skal være dirigenten i hænde ved mødets begyndelse. valgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøiagtige resultat af dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der altid være skriftlig af mødesekretæren tillige af dirigenten og afdelingsformanden. Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I modsat fald er stemme meberettigede forlange skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelighed mellem 2 eller flere per soner, foretages omvalg blandt disse personer. Afdelingsbestyrelsen består af 3 personer, hvoraf i person sidder i repræsentantskabet. Denne person ud peges af afdelingsbestyrelsen. foreningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mø men uden stemme

3 Almenbo Aarhus AFD. 37, Ladefogedvej 284 Ejendommens beligenhed: Ladefogedvej Arhus N Antal lejemål 40 Afdelingens M Budgettet er udarbejdet samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr. 0 svarende til 000 % Administrationsbidrag udgør kr pr. lejemålsenhed Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. Stigning pr m2 Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr ,42 0,00 729,42 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 0% ORenter og afdrag kreditforeningsldn Otfentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser DEkstraordinære udgifter

4 Budget for året 2013 Regnskab Budget Budget Afvigelse Udgifter 105 Prioritetsydelser Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Bidrag til boligorganisationen Bidrag Byggefonden: A + G indskud Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagtvedligeholdelse dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeh Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A Henlæggelse: lstandsætv/fraflytning B Henlæggelse: Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Ydelse lån forbedringsarbejder Afskrivning forbedringsarbejder Ydelser lån bygningsskader Ydelser lån ombygning Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytning Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling opsamlet underskud Korrektion vedr, tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere Beboerrådgivere Arets overskud Samlede udgifter Indtægter 201 Almenefamilieboliger Almene ungdomsboliger/værelser Almene ældreboliger Erhvervslejemål Institutioner Kældre/pulterum Garager/carporte/parkeringspladser Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb Merleje Renteindtægter , Andre ordinære indtægter Driftssikring og anden særlig driftsst Korrektion vedr, tidligere år Ekstraordinære indtægter Årets underskud Huslejeforhøjelse 0 Samlede indtægter

5 Regnskab for 2011 Resu Itatopgorelse Regnskab Budget Udgifter Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikring ill Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Administrationsbidrag Bidrag til Byggefonden: A og G indskud Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagtvedligeholdelse dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse Henlæggelse: lstandsæt v/fraflytning Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Renter og afdrag på forbedringslån Andre ekstraordinære udgifter Arets overskud Samlede udgifter Indtægter 201 Huslejeindtægter Renteindtægter Andre indtægter Årets underskud 0 0 Samlede indtægter Balance pr Aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Henlæggelser i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen godkendt regnskabet i foråret Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved henvendelse til foreningens administration.

6 0 rep Revideret /SM Langtidsbudget for hen læggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Afdeling 37 Ladefogedvej årig vedligeholdelsesplan PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge vedlh Udvendige trapper, sokler Tagkonstruktioner Kældertrapper Altaner IALT KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre justeres fuger vinduer/døre Udv. Cylinderlåse vedlh./udskiftes af vinduer/døre Maling Sålbænke Tagrender Rep. af altaner udskiftning/repr. og nedløb Punkterede ruder udskiftes + låsekasser s.ooo IALT OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tag udskiftning/vedligeh afslibning og lak. maling vasken io.ooo Maling selskabslok. af af selskabslokale II64IALT

7 116.5 IALT WS ANLÆG Rensning af ventilationsanlæg Varmeanlæg renoveres/vedligehold. Udskiftning af batterier Brugsvandinst.lb. Strengreguleringsventil Rensning aftrækskanaler Radiator vedligehold udskiftning udskiftning Toilet, blbatteri mm. (løbende) Udskiftning ventiler håndvask, afavtq (løbende) EL ÀNLÆG Ledningsnet renovering IALT INVENTAR Komfur udskiftning udsk. udskiftning 46 % udskiftning 46 % udskiftning i Strygerulle Udsk. og i Emhætter Vaskemaskiner Tørretumbler øvrigt vaskenanlæg Betalingssystem borde fællesvaskeri stole selskabslokale Ialt

8 116.8 IALT IALT , ØVRIGE DELE OG ANLÆG Snerydning Renovering grønne områder Belægning pplads/gård opretning Belægning vedligehold. Beplantning Traktor, fejemaskine, værktøj Legeplads, gård, haveareal Parklamper Haveanlæg Postkasser (udskiftning) Maling at garager, udhuse og pulterum Omlægning af sø SERVICEAFTALER O.A Skadedyrs bekæmpelse , Serviceaftale legepladsudstyr Planlagt vedligehold ialt Budgetteret henlæggelse Anden kapitalanskaffelse Årets overskud LIKVJDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tilgang netto 401. Henlæggelser PRIMO 401. Henlæggelser ULTIMO Byggeindeks 1998 = 100% Byggeindeks ,6% i Byggeindeks 2011 Procentstigning iflg. budgetgrundlag 2,2% Reguleringsfaktor i procent 139,4% procent 141,6%

9 nr nr nr 62 nr Forslag om hold af husdyr husdyr. Forslaget fremstilles af dermed forståes max 1. husdyr pr. lejemål (1 hund eller i kat) Mette 4fl ËVEISAGNDLER 80, Birgitte 82, Charlotte 44 og Lars Vedlægges udkast af registerings attest og ordensregelment vbed anskaffelse af min. 3 personer, samt i krafttrædelse pr Godkendes forslagetnedsættes på samme møde et husdyr udvalg bestående af

10 REG LESÆT FOR HUSDYRHOLD Å LADEFOGEDVEJ AFD. 37 4!* Side laf 5

11 VI HAR HUND! NAVN RACE FØDSELSDATO LEJERS NAVN ADRESSE DATO UNDERSKRIFT HVALP: SENEST EN UGE EFTER, AT HUNDEN ER ANKOMMET Å ADRESSEN, SKAL HUSDYRUDVALGET HAVE DENNE SEDDEL MED KORREKTE OP LYSNINGER. NÅR HUNDEN ER 16 UGER GAMMEL, SKAL DER AFLEVERES KOPI AF VACCINATIONSATTEST OG ANSVARSFORSIKRING. SAMTIDIG SKAL BLANKETTEN HUNDETILLADELSE REGLER FOR HUNDEHOLD Å LADEFOGED VEJ AFD. 37 AFLEVERES I UDFYLDT STAND. VOKSEN HUND: SENEST EN UGE EFTER, AT HUNDEN ER ANKOMMET Å ADRESSEN, SKAL HUSDYRUDVALGET HAVE DENNE SEDDEL MED KORREKTE OP LYSNINGER. SAMTIDIG SKAL BLANKETTEN HUNDETILLADELSE REGLER FOR HUNDEHOLD I LADEFOGED VEJ AFD. 37 AFLEVERES I UDFYLDT STAND SAMMEN MED KOPI AF VACCINATIONSATTEST OG ANSVARS FORSIKRING. Side2af5

12 HUNDETILLADELSE REGLER FOR HUNDEHOLD PÅ LADEFOGEDVEJ AFD. 37 REGEL NR. 1: DER GIVES TILLADELSE TIL EN (1) HUND PR. LEJEMÅL, DOG IKKE MUSKEL/KAMPHUND OG BLANDINGER DERAF, SAMT HUNDE OPFØRT I HUNDLOVEN 1A. REGEL NR. 2: DIN HUND SKAL ALTID VÆRE ANSVARSFORSIKRET OG VACCINERET. REGEL NR. 3: DIN HUND MÅ IKKE PÅ NOGEN MÅDE VÆRE TIL GENE FOR ANDRE BEBOERE. REGEL NR. 4: DU SKAL ALTID SAMLE OP EFTER DIN HUND, BÅDE I OG UDENFOR BEBYGGELSEN. REGEL NR. 5: DU SKAL ALTID HAVE DIN HUND I SNOR OG HAVE FULD KONTROL OVER DEN. DETTE GÆLDER OVERALT, HVOR DIN HUND KAN KOMME I KONTAKT MED ANDRE HUNDE ELLER MENNESKER, ALTSÅ OGSÅ PÅ GADER, VEJE, STIER ELLER PLADSER, DER IKKE DIREKTE HØRER TIL BEBYGGELSEN. REGEL NR. 6: DU MÅ IKKE LUFTE DIN HUND Å ALTANEN. HUSK, DET ER DIT ANSVAR AT LUFTE HUNDEN OFTE NOK TIL AT UNDGÅ UHELD! i GANG OM PR. MD. UDLEVERES HUNDPOSER TIL DE REGISTEREDE HUNDEEJER DENNE UDGIFT AFHOLDES AF DET ÅRLIGE HUNDEGEYR Å 150, SOM BETALES FØRSTE GANG VED REGISTERING. REGEL NR. 7: DU MÅ IKKE FÆRDES MED DIN HUND I VASKERIET. REGEL NR. 8: DIN HUND MÅ IKKE FORVOLDE SKADE PÅ DYR, MENNESKER, BEPLANTNING ELLER MATERIEL. HUSDYRUDVALGET KAN PÅLÆGGE DIG AT TRÆFFE FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ DETTE. DU SKAL ERSTATTE DEN SKADE, DIN HUND EVT. FORVOLDER, DETTE GÆLDER OGSÅ I EGET LEJEMÅL. REGEL NR. 9: DER GÆLDER DE SAMME REGLER FOR DINE GÆSTER MED HUND SOM FOR DIG. DET ER DIT ANSVAR, AT DINE GÆSTER OVERHOLDER REGLERNE. REGLERNE GÆLDER OGSÅ VED PASNING AF ANDRES HUNDE. REGEL NR. 10: PASNING AF ANDRES HUNDE MÅ KUN SKE FOR EN KORTERE PERIODE, DOG MAX. 3 DAGE PR. MD. HUSDYRUDVALGET SKAL INFORMERES SENEST SAMME DAG, HUNDEN INDFINDER SIG I LEJEMÅLET. Side3af5

13 HUNDETILLADELSE REGLER FOR HUNDEHOLD PÅ LADEFOGEDVEJ AFD. 37 UDDRAG AF BEKENDTGØRELSE AF LOV OM HUNDE 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m. v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de føres i bånd. En hund anses ikke for at være under ledsage/se, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Når hunde er i bånd, skal dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren 6. Det påhviler besidderen af en hund at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade. OVENSTÅENDE REGLEMENT ER NØJE GENNEMLÆST. JEG ER INDFORSTÅET MED, AT VED OVERTRÆDELSE AF REGLERNE KAN HUSDYRUDVALGET KRÆVE INDSKRÆNKNING I MIN HUNDETILLADELSE. UDVALGET INDSTILLER TIL. ALMENBO, OM TILLADELSEN SKAL INDDRAGES FOR EN PERIODE ELLER FOR ALTID. JEG ER LIGELEDES INDFORSTÅET MED, AT OVERTRÆDELSE AF REGLERNE MEDFØRER ÉN (1) SKRIFTLIG ADVARSEL OG HEREFTER OPHÆVELSE AF LEJEMÅLET VED GENTAGNE OVERTRÆDELSER. LEJERS NAVN LEJ ERS ADRESSE PÅ DE UNDERSKREVNE BETINGELSER GIVES OVENNÆVNTE TILLADELSE TIL HOLD AF DENNE HUND: HUNDENS NAVN RACE REG.NR. I DANSK HUNDEREGISTER FØDSELSDATO ÅRHUS NORD, DEN LEJERS UNDERSKRIFT FOR HUSDYRUDVALGET Side 4 af 5

14 TIL DIG DER HAR KAT: 1. KATTE REGISTRERES OG DER SKAL FREMVISES GYLDIG VACCINATIONSATTEST. 2. DET ER DIT ANSVAR, AT DIN KAT Å ALLE MÅDER FORBLIVER I DIN BOLIG. DEN MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HAVE MULIGHED FOR AT STREJFE VIA ALTANER ELLER RÆKVÆRK. DET ER DIN PLIGT AT AFSKÆRME ÅBNINGER MELLEM ALTANERNE, ALTERNA TIVT HOLDE KATTEN I SNOR. 3. SKULLE UHELDET VÆRE UDE, ER DET Å EGET ANSVAR, OG DU SKAL SOM EJER DÆKKE EVT. SKADER FORVOLDT HOS NABOER, DET GÆLDER OGSÅ I EGET LEJ EMÅL. 4. KATTEGRUS MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SMIDES I TOILETTET ELLER KOMPOSTBUNKEN. DET SKAL ALTID AFLEVERES INDPAKKET I AFFALDSCONTAINEREN. 5. DU HAR PLIGT TIL AT HOLDE HJEM OG KATTEBAKKE ABSOLUT LUGTFRI, så DIT KATTEHOLD IKKE GENERER DE OMKRINGBOENDE. 6. DU ER VELKOMMEN TIL AT GÅ MED DIN KAT I SNOR, BARE DU HUSKER AT SAMLE OP EFTER DEN. GRATIS POSER rås Å EJENDOMSKONTORET. Side 5 af 5

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: 63 14 22 20 Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere