Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016"

Transkript

1 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse

2 INDHOLD 1. Indledning Økonomiudvalget Serviceudgifter Finansiering Finansforskydninger Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Oversigtstabel Besluttede tillægsbevillinger

3 1. Indledning Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for på driftsområdet. 1.1 Forventet regnskab Overblik Overordnet set kan det konstateres, at budgetforudsætningerne i budget -19 synes at holde stik, idet der dog på to udvalgsområder er ændringer. Opsummeret viser 1. Økonomiske Redegørelse således, at der er forventede netto merudgifter på 11,8 mio. kr., som primært skyldes en teknisk budgetfejl, jf. nedenfor. Findes der finansiering inden for udvalgets område til at dække den tekniske budgetfejl forventes Køge Kommunes økonomi samlet set at udvise balance. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der konstateret en teknisk budgetfejl, der opstod i 213 i forbindelse med budgetlægningen for Social- og Sundhedsforvaltningen vil afdække nærmere samt udarbejde løsningsforslag, som skal behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar måned og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet ligeledes i februar. Det skal i den forbindelse understreges, at denne udfordring ikke har nogen sammenhæng med de budgetmæssige udfordringer Social- og Sundhedsudvalget har haft de foregående år. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er der samlet set mindreudgifter, som dækker over mindreudgifter til forsikrede ledige og merudgifter på sygedagpengeområdet. Regeringen har i forbindelse med fremlæggelsen af finansloven for opjusteret forventningerne til antallet af asylansøgere i, hvilket må forventes at lægge yderligere pres på Køge kommunes udgifter til integrationsindsatsen end forudsat i budget. Udviklingen følges tæt og der vil snarest blive fremlagt en særskilt politisk sag. Driftsområdet og finansieringsområdet 1. Økonomiske Redegørelse viser netto merudgifter på 11,8 mio. kr. på driftsog finansieringsområdet, som er sammensat af mindreudgifter (brutto) på 3, mio. kr. og merudgifter (brutto) på 41,8 mio. kr. I tabel 1 er merudgifterne og mindreudgifterne grupperet i serviceudgifter samt indkomstoverførsler og finansieringsposter, herunder hvorvidt de anbefales tilført/finansieret af kassen. Endelig er der mindreudgifter på netto,9 mio. kr., som forventes overført til

4 Tabel 1: Oversigt mer- og mindreudgifter på driftsområdet A. Teknisk budgetfejl på Social- og Sundhedsudvalget til efterretning Udvalg Beløb Teknisk budgetfejl Social- og Sundhedsudvalget 19,8 Merudgifter vedr. teknisk budgetfejl til efterretning 19,8 B. Serviceudgifter - anbefales finansieret Udvalg Beløb Takstfinansierede institutioner Social- og Sundhedsudvalget 2, Merudgifter Anbefales finansieret i alt 2, C. Indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskud - anbefales tilført og finansieret af kassen Forsikrede ledige Sygedagpenge Midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskud for Efterregulering af Beskæftigelsestilskud for 215 Udvalg Beløb Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget -2, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 5,1 Finansieringsområdet Finansieringsområdet 14,9-1, Netto indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskud i alt -1, Netto merudgifter i alt 11,8 Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter Ad. A. Teknisk budgetfejl på Social- og Sundhedsudvalget til efterretning På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 19,8 mio. kr., som vedrører en teknisk budgetfejl, der opstod i 213 i forbindelse med budgetlægningen for Social- og Sundhedsforvaltningen vil afdække nærmere samt udarbejde løsningsforslag, som skal behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar måned og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet ligeledes i februar. Det skal i den forbindelse understreges, at denne udfordring ikke har nogen sammenhæng med de budgetmæssige udfordringer Social- og Sundhedsudvalget har haft de foregående år. Ad. B. Serviceudgifter som anbefales finansieret af kassen På serviceområdet forventes varige merudgifter på 2, mio. kr. vedr. takstfinansierede virksomheder, som anbefales finansieret af kassen i. Merudgiften på 2, mio. kr. indarbejdes i budget Merudgifterne skyldes, at der budgetteknisk er sket en forskellig pris- og lønfremskrivning af udgifts- og 3

5 indtægtsbudgetterne på området. Nettobudgettet for de takstfinansierede virksomheder skal som udgangspunkt være i balance, dvs. gå i nul. Ad.C. Indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskud Under indkomstoverførsler og finansieringsområdet forventes samlet set balance i, hvilket dækker over mindreudgifter på 2, mio. kr. vedrørende forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreudgifterne til forsikrede ledige skal dog ses i forhold til de tilsvarende mindreindtægter under finansieringsområdet på 14,9 mio. kr. som følge af lavere forventede indtægter vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for. Hertil kommer forventede merudgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende sygedagpenge, som anbefales finansieret af de resterende mindreudgifter til forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Merudgifterne til sygedagpenge skyldes, at der i budgettet var forventet refusion af alle sygedagpengesager, men det er blevet præciseret fra beskæftigelsesministeriet, at der fortsat ikke er refusion på alle sager på over 52 ugers varighed ved indgangen til. Herudover forventes merindtægter for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 215 på 1, mio. kr. Jordforsyningen og indefrosne anlæg Jordforsyningen har i et korrigeret indtægtsbudget på 7,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes indtægtsbudgettet i realiseret på både salg af erhvervsgrunde og indtægter på salg til boligformål. I 215 er der realiseret merindtægter på jordforsyning for i alt 2,1 mio. kr. Det anbefales derfor på den baggrund, at de mærkede anlæg for frigives. De mærkede anlæg består af pulje til afledt trafikanlæg, Hovedsygehus (Stensbjergvej) og Ramper Vemmedrup. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 34,1 mio. kr. pr. 31. december 215. På de følgende sider gennemgås 1. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 4

6 2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område forventes budgettet overholdt når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer mellem Økonomiudvalget og andre udvalg. Serviceudgifter På administrativ organisation forventes mindreudgifter på netto,1 mio. kr., som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt,1 mio. kr. Heraf vedrører merudgifter på,2 mio. kr. budgetlagte besparelser på indkøb af hhv. parykker og brystproteser, som er realiseret under Social- og Sundhedsudvalget og som derfor anbefales omplaceret til Økonomiudvalget med henblik på at udligne den budgetlagte besparelse. Hertil kommer mindreudgifter på,5 mio. kr. vedrørende en byggesagkyndig medarbejder, hvor budgettet blev placeret under Økonomiudvalget, hvor det rettelig burde have været placeret under Ejendoms- og Driftsudvalget. Det anbefales derfor, at budgettet flyttes fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig er der merudgifter på,2 mio. kr. vedrørende tinglysningsgebyrer, som dækkes af en omplacering fra Teknik- og Miljøudvalget, hvor budgettet ligger. 5

7 2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug 215 Oprindeligt budget 215 Tillægsbevilling 215 Omplaceringer 215 Korrigeret budget 215 Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes mindreindtægter på netto 4,9 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Mindreindtægterne på netto 4,9 mio. kr. er sammensat af forventede mindreindtægter på 14,9 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for. Dette modsvares delvist af forventede merindtægter på 1, mio. kr. vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for

8 2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot Øvrige lån - netto Grundkapitalindskud Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Budgettet forventes overholdt. 7

9 3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Social- og Sundhedsservice Socialområde i øvrigt Specialiseret socialområde Sundhedsområdet Takstfinansieret virksomheder Indkomstoverførsler Boligstøtte Førtidspension Andet Central refusionsordning Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 19,8 mio. kr. når der tages højde for anbefalede tillægsbevillinger og udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Merudgiften håndteres som beskrevet nedenfor. Serviceudgifter På serviceområdet forventes merudgifter på 2,9 mio. kr. Heraf vedrører merudgifter på 19,8 mio. kr. en teknisk budgetfejl, der opstod i 213 i forbindelse med budgetlægningen for Social- og Sundhedsforvaltningen vil afdække nærmere samt udarbejde løsningsforslag, som skal behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar måned og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet ligeledes i februar. Det skal i den forbindelse understreges, at denne udfordring ikke har nogen sammenhæng med de budgetmæssige udfordringer Social- og Sundhedsudvalget har haft de foregående år. Herudover er der forventede varige merudgifter på 2, mio. kr. på takstfinansierede virksomheder, som anbefales finansieret af kassen i og indarbejdet i budgettet for perioden Merudgifterne skyldes, at der budgetteknisk er sket en forskellig pris- og lønfremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne på området. Nettobudgettet for de takstfinansierede virksomheder skal som udgangspunkt være i balance, dvs. gå i nul. Hertil kommer mindreudgifter på,2 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelser, som anbefales omplaceret til Indkøbsbesparelsespuljen under Økonomiudvalget for at udligne den budgetlagte indkøbsbesparelse. Indkøbsbesparelserne er sammensat af indkøbsbesparelse på brystproteser på,127 mio. kr. og indkøbsbesparelse på parykker på,42 mio. kr. 8

10 Endelig er der mindreudgifter på,652 mio. kr. vedrørende mentorstøtte, som anbefales omplaceret til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 9

11 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Ungdommens uddannelsesvejledning Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Forsikrede ledige I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes i alt mindreudgifter på netto 14,9 mio. kr., som anbefales tilført kassen, når der tages der højde for udgiftsneutrale omplaceringer. Serviceudgifter På området for serviceudgifter forventes budgettet overholdt. Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på 14,3 mio. kr. Heraf vedrører 2, mio. kr. mindreudgifter til forsikrede ledige, som anbefales tilført kassen. Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter på 14,9 mio. kr. til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for under finansieringsområdet. Hertil kommer forventede merudgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende sygedagpenge, som anbefales finansieret af de resterende mindreudgifter til forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Merudgifterne til sygedagpenge skyldes, at der i budgettet var forventet refusion af alle sygedagpengesager, men det er blevet præciseret fra Beskæftigelsesministeriet, at der fortsat ikke er refusion på alle sager på over 52 ugers varighed ved indgangen til Endelig er der merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende mentorstøtte, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget. 1

12 5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Skattefinansierede ydelser Andet Takstfinansierede ydelser I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Teknik- og Miljøudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for forventede overførsler til 217 samt udgiftsneutrale omplaceringer til andre udvalg. Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. Heraf udgør,9 mio. kr. forventede overførsler til vedrørende Movia. Hertil kommer mindreudgifter på,2 mio. kr. vedrørende tingslysningsgebyrer, hvor budgettet anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. I forbindelse med overflytning af driftsopgaver vedr. rottebekæmpelse fra Teknik- og Miljøudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget søges der en udgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. og indtægtsbevilling på 1,3 mio. kr. for. Budgetomplaceringen søges indarbejdet i Budget for efterfølgende år. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 11

13 6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter års området Foranstaltninger for Børn og Unge Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Central refusionsordning I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Børneudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer til andre udvalg. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes mindreudgifter på,6 mio. kr. vedrørende specialundervisning, som anbefales omplaceret til Skoleudvalget. Herefter forventes området at gå i balance. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 12

14 7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Skole & SFO I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Skoleudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages der højde for udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Serviceudgifter Merudgifterne på 1,5 mio. kr., som dækkes af omplaceringer fra andre udvalg. Disse er sammensat af merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende specialundervisning, som dækkes af en udgiftsneutral omplacering fra Børneudvalget. Hertil kommer merudgifter på,4 mio. kr. vedrørende udflytning af 1. klasse, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig er der merudgifter på i alt,4 mio. kr., som dækkes en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Kultur- og Idrætsudvalget. Heraf vedrører,375 mio. kr. Tryghedspuljen og,7 mio. kr. vedrører Herfølge Bibliotek. Dette skyldes, at der med virkning fra 1. januar 215 ikke eksisterer fællesskab mellem Folke- og Skolebiblioteket ved Herfølge Skole. 13

15 8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Fritidsfaciliteter Biblioteksområdet Kultur mv. Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer til andre udvalg. Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på,4 mio. kr. Heraf vedrører,375 mio. kr. Tryghedspuljen, som anbefales omplaceret til Skoleudvalget, hvor forbruget er placeret. Endelig er der mindreudgifter på,7 mio. kr., som anbefales omplaceret til Skoleudvalget og er begrundet i at der med virkning fra 1. januar 215 ikke eksisterer fællesskab mellem Folke- og Skolebiblioteket ved Herfølge Skole. Kulturministeriet har bevilget,78 mio. kr. vedrørende børneteater, hvorfor der søges en budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling på,78 mio. kr. I forbindelse med, at Stevns Musikskole ikke hører ind under Køge Musikskole for og Regionale Projekter er ophørt skal der nulstilles en række indtægts- og Udgiftsposter. Der søges derfor en indtægts- og udgiftsbevilling for Administration af Stevns Musikskole samt Regionale projekter for i alt 2,642 mio. kr. 14

16 9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Drift Ejendomsudvalg Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Ældreboliger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Ejendoms- og Driftsudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Serviceudgifter Der forventes merudgifter på netto,1 mio. kr. Heraf vedrører,5 mio. kr. merudgifter til en byggesagkyndig medarbejder, hvor budgettet blev placeret under Økonomiudvalget, hvor det rettelig burde have været placeret under Ejendoms- og Driftsudvalget. Det anbefales, at merudgiften finansieres ved en udgiftsneutral omplacering fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig er der mindreudgifter på,4 mio. kr. vedrørende udflytning af 1. klasse, som anbefales omplaceret til Skoleudvalget. I forbindelse med overflytning af driftsopgaver vedr. rottebekæmpelse fra Teknik- og Miljøudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget søges der en budgetneutral udgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. og indtægtsbevilling på 1,3 mio. kr. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 15

17 1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger for netto 8, mio. kr.. Det dækker over 5 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Takstfinansierede institutioner Varige merudgifter på 2, mio. kr. vedr. takstfinansierede virksomheder, som anbefales finansieret af kassen i og anbefales indarbejdet i budgettet for Merudgifterne skyldes, at der budgetteknisk er sket en forskellig pris- og lønfremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne på området. Nettobudgettet for de takstfinansierede virksomheder skal som udgangspunkt være i balance, dvs. gå i nul. 2. Forsikrede ledige Mindreudgifter på 2, mio. kr. vedr. forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som anbefales tilført kassen. Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med punkt 4 nedenfor. 3. Sygedagpenge Merudgifter på 5,1 mio. kr. vedr. Sygedagpenge under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Merudgifterne til sygedagpenge skyldes, at der i budgettet var forventet refusion af alle sygedagpengesager, men det er blevet præciseret fra beskæftigelsesministeriet, at der fortsat ikke er refusion på alle sager på over 52 ugers varighed ved indgangen til. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 4. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for Mindreindtægter på 14,9 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for under Økonomiudvalget. Mindreindtægterne anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne til forsikrede ledige under punkt 3 ovenfor. 5. Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 215 Merindtægter på 1, mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskud for 215 under Økonomiudvalget. Merindtægterne anbefales tilført kassen. 16

18 Tabel 1.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1. kr. Takstfinansierede institutioner Forsikrede ledige Sygedagpenge Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 215 I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Jorddepot 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget

19 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 12 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Herfølge Skole,1 mio. kr. omplaceres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Skoleudvalget, da der ikke længere er fællesskab mellem Biblioteks- og Skoleområdet på Herfølge Skole. 2. Tryghedspuljen.,375 mio. kr. omplaceres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Skoleudvalget vedrørende Tryghedspuljen. 3. Indkøbsbesparelse parykker Der er indhentet indkøbsbesparelse for parykker under Social- og Sundhedsudvalget på,42 mio. kr. som omplaceres til indkøbsbesparelsespuljen under Økonomiudvalget. 4. Indkøbsbesparelse Brystproteser Der er indhentet indkøbsbesparelse for brystproteser under Social- og Sundhedsudvalget på,127 mio. kr. som omplaceres til indkøbsbesparelsespuljen under Økonomiudvalget. 5. Udflytning af 1. klasse,389 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Skoleudvalget vedrørende udflytning af 1. klasse. 6. Tinglysningsgebyrer,28 mio. kr. omplaceres fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Tinglysningsgebyrer, da den hører til under Økonomiudvalget. 7. Medarbejder Ejendoms- og Driftsudvalget Der omplaceres,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget vedr. ny byggesagkyndig medarbejder, hvor budgettet blev placeret under Økonomiudvalget, hvor det rettelig burde have været placeret under Ejendoms- og Driftsudvalget. 8. Mentorstøtte Der omplaceres,652 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. mentorstøtte. 9. Specialundervisning Der omplaceres,625 mio. kr. fra Børneudvalget til Skoleudvalget vedr. Specialundervisning. 1. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Stevns Musikskole og regionale projekter Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2,642 mio. kr. vedr. administration af Stevns musikskole, som ikke længere hører under Køge samt regionale projekter som er ophørt under Kultur- og Idrætsudvalget. 18

20 11. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. børneteaterrefusion Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,78 mio. kr. vedr. børneteaterrefusion under Kultur- og Idrætsudvalget. 12. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Flytning af budget til rottebekæmpelse Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1,3 mio. kr. vedr. budget til rottebekæmpelse under Teknik- og Miljøudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget, hvorved budgettet til rottebekæmpelse nu hører under Ejendoms- og Driftsudvalget. 19

21 Tabel 11.1 Oversigt over udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 1. kr. Herfølge bibliotek Tryghedspuljen Indkøbsbesparelser parykker Indkøbsbesparelser brystproteser Udflytning af 1. klasse Tinglysningsgebyrer Byggesagkyndig Mentorstøtte Specialundervisning I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Anlæg Anlæg 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget 2

22 12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Vedtaget budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Omplaceringer Tillægsbevillinger Forventet overførsel 217 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler 2.1 Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børneudvalget 3. Andet 3.1 Soc. - og Sundhedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3)

23 4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt 4.1 Skattefinansierede anlæg 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 4.3 Jordforsyning udgifter 4.4 Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt 4.4 Jordforsyning indtægter 4.5 Ældreboliger 4.2 Jorddepot Anlægsudgifter i alt (4) Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud Finansforskydninger Finansiering mv. i alt (7) Samlet resultat ( )

24 13. Besluttede tillægsbevillinger Tabel 13.1 viser de besluttede tillægsbevillinger inkl. Omplaceringer mellem udvalg pr. 31. december. Tabel 13.1: Besluttede tillægsbevillinger Tekst 1. Serviceudgifter 2. Indkomstoverførsler 3. Andet 4. Anlæg 5. Finansiering Økonomiudvalget I alt Social- og Sundhedsudvalget I alt Ejendomsudvalget Ændret opgavefordeling Skimmelsvamp Ejby Skole I alt Kulturudvalget Ændret opgavefordeling I alt Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget I alt Teknik- og Miljøudvalget I alt Børneudvalget I alt Skoleudvalget Takststigninger pga. folkeskolereform I alt Skattefinansieret område i alt

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 6 2.1... 6 2.2 Finansiering... 7 2.3 Finansforskydninger... 8 3. Social- og Sundhedsudvalget... 9 4. Erhvervs-

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 9 2.3 Finansforskydninger... 10 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 10 2.3 Finansforskydninger... 11 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 218 2. Økonomiske Redegørelse 218 INDHOLD Indhold 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 4

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2014

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2014 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget... 10 4. Erhvervs-

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne

Læs mere

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017. NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014 NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen 07-10- -13342-132673 4. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 2 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009.

I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009. Budgetopfølgning pr. 31. august 2009, Alle områder (bevillingssag) I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009. Alle udvalgene har derfor

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag

Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag 2018-21 Budgetforslag 2018-21 Byrådet vedtager kommunens budget for 2018-21 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Budgettet skal igennem to behandlinger

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere