Forslag til budget Politisk høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budget Politisk høring"

Transkript

1 Randers Kommune Randers Kommune Forslag til budget Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Rejsekort busser Indtægter Regionalt tilskud I alt Flextrafik Handicapkørsel Flexture Flexbus Kommunal kørsel I alt Tog og Letbane Letbanesekretariatet Administration og Øvrige Trafikselskabet Billetkontrol Tjenestemandspensioner Total - netto Regnskab 2017 til afregning i 2019 ** ** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende Midttrafik lægger op til, at Randers Kommune samlet set får et budget i 2019 på 77,5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor: Busdrift Kørselsudgifter Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i dieselprisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere. Der er ikke foretaget betydelige ændringer på bybuskørslen. På lokalkørslen er der reduceret kørsel på rute 237, men ellers er lokalkørslen uændret i forhold til tidligere. I budgettet er indregnet effekten af det 50. udbud på rabatruterne. I forbindelse med den administrative høring har kommunen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet for at tage højde for, at brændstofpriserne er steget siden den oprindelige budgetlægning, og derfor er indlagt en pulje på 0,9 mio. kr. Desuden er ældrekørsel på 0,4 mio. kr. fjernet fra budgettet idet, at dette endnu ikke er politisk behandlet for Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer. 54

2 Bus-IT og øvrige udgifter Budget 2019 er 0,1 mio. kr. højere end budget Det skyldes især en opdatering af fordelingsnøglen for rutebilstationen i Randers, som er baseret på antal afgange for henholdsvis regionale og kommunale busser. Midttrafiks administration udsendte i starten af juli en forespørgsel til de relevante bestillere, om de ønskede at udstyre deres busser med tælleudstyr, således at der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringen vil ske i Randers Kommune mener ikke, at investeringsudgiften til tælleudstyret bør pålægges bestillerne, men det er aftalt at indarbejde investeringsudgiften på 0,5 mio. kr. for kommunens 25 busser i budget 2020, ligesom ekstraudgiften til årlig drift indgår i budgettet fra og med Udover udgifterne indeholdt i budgettet hos Midttrafik, har Randers Kommune udgifter til drift af Wi-Fi i skolebusser. Der er tale om en særlig aftale for Randers Kommune, og udgifter på kr. viderefaktureres til kommunen. Tabel 2: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune Bus IT og øvrige udgifter Regnskab 2017 Budget 2018 Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti Bus-IT og øvrige udgifter i alt Rejsekort De samlede udgifter i 2019 forventes 0,2 mio. kr. lavere end i budget Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende. Desuden forventes udgifterne til Rejsekort A/S at blive 0,1 mio. kr. lavere, idet Midttrafiks andel af de samlede udgifter til rejsekortet blev nedjusteret i budget Det faktiske budget og Midttrafiks andel for 2019 kendes i september Omvendt forventes en stigning i de kunderelaterede udgifter til rejsekort, grundet en forventet kundetilgang til rejsekort, blandt andet som konsekvens af indførelsen af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af pap-periodekortet. Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende checkin-mini udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet. Der er usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån og abonnementsbetalingen, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd. 55

3 Tabel 3: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort i Randers Kommune Rejsekort Regnskab 2017 Budget 2018 Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Investering i alt Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt Drift i alt Rejsekort i alt Indtægter Randers Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab Regnskab 2016 er anvendt som udgangspunkt, da indtægterne her var højere end i regnskab Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af en forventet takstforhøjelse. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest, og dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort. Tabel 4: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune Busindtægter Regnskab 2017 Budget 2018 Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus & Tog-omstigere Bef. værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Kompensation til Region Midtjylland Total Flextrafik Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL s pris og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring således ordningen fremover må benyttes til kørsel til, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt. Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og 56

4 drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette. Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne. Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet. Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagtsynede samt til, terapi og lignende. Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture. Flexbus: Der er ikke permanent Flexbus i Randers Kommune, hvorfor det ikke er indregnet i budgettet. På nuværende tidspunkt kører Flexbus som en forsøgsordning i perioden april-september 2018, hvorefter det besluttes om ordningen skal videreføres. Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i Tabel 5: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Handicapkørsel i Randers Kommune Handicapkørsel Regnskab 2017 Budget 2018 Vognmandsbetaling Indtægter Antal ture Pris /tur Nettoudgifter Tabel 6: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexture i Randers Kommune Flexture Regnskab 2017 Budget 2018 Vognmandsbetaling Indtægter Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Antal ture Pris /tur

5 Tabel 8: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Kommunal kørsel i Randers Kommune Kommunal kørsel Regnskab 2017 Budget 2018 Hjælpemidler Brækket ben Lægekørsel Special kørsel med voksne Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Special kørsel med voksne - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Hjælpemidler - antal ture Brækket ben - antal ture Lægekørsel - antal ture Special kørsel med voksne - antal ture Antal ture Tog og Letbane Letbanesekretariatet Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra Administration og Øvrige Trafikselskabet Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture. For Randers Kommune er forslaget til budget 2019 på 7,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget Tabel 9: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Trafikselskabet Randers Kommune Trafikselskabet Regnskab 2017 Budget 2018 Bus administration Handicap administration Samlet Billetkontrol Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder. 58

6 Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Randers Kommune er forslaget til budget 2019 på 0,1 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på kr. sammenholdt med budget Tabel 10: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Billetkontrol Randers Kommune Billetkontrol Regnskab 2017 Budget 2018 Billetkontrol administration Kontrolafgifter Samlet

7 Tabel 1: Forslag til budget udgifter til busdrift i Randers Kommune Rute nr. og Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 rabatruteang. Strækning Dubleringsudgifteudgifteudgifter Dublerings- Dublerings- Kpl. timer Udgifter Totale udgifter Kpl. timer Udgifter Totale udgifter Kpl. timer Udgifter Rutenr. R Totale udgifter Bybus kørsel 1 Nordskelllet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærsmindebadet - Helsted Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup E Platanvej - Busterminalen - Paderup Nordskelllet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum) Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brusgård Busterminalen - Århusvej - Sdr. Borup - Brusgård - Haslund - Vorup Tirsdalens Skole-Sondermarksskolen-Tebbestrup Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen N Natbus S Natbus N Natbus N Natbus S Natbus S Natbus N Natbus Ø Natbus Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Bonus for sparret brændstofforbrug, Nobina Kundetilfredshedsbonus, Nobina Afsat til forventet indeksstigning Afsatte midler til ekstrakørsel og dublering på øvrige ruter Sum Lokal kørsel 231 Randers - Stevnstrup - Langå Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (Region Nordjylland medfinansierer) Randers - (Mellerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj Idrætskørsel Idrætskørsel Idrætskørsel Idrætskørsel N231 Natbus N237 Natbus N238 Natbus Afsat til forventet indeksstigning R Klattrup-Udbyneder-Kastbjerg-Havndal Skole A R Kastbjerg-Havndal Skole-Grønhøjskolen B R Klattrup-Udbyneder-Havndal Skole-Grønhøjskolen R Sødring-Udbyhøj-Grønhøjskolen R Stangerum-Dalbyneder-Knejsted-Grønhøjskolen R Enslev-Blenstrup-Gjerlev-Grønhøjskolen R Stouby-Hald-Gjerlev-Grønhøjskolen R Hald-Mejlby-Korshøjskolen R Linde-Støvring-Korshhøjskolen R Tvede-Mellerup-Albæk-Korshøjskolen R Gassum-Kærby-Hald-Blicherskolen R Asferg-Hvidsten-Jennum-Blicherskolen R Gassum-Randrup-Ejstrup-Asferg Skole R Ørrild-Terp-Asferg Skole-Fårup Skole R Hammershøj-Læsten-Nørbæk-Fårup Skole R Ålum-Sønderbæk-Bjerregrav Skole-Hornbæk R Langå-Torup-Dagsvad-Langå Skole R Langå-Jebjerg-Værum-Langå Skole R Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen R Assentoftskolen R Assentoftskolen R Svømmekørsel til Blicherskolen og Fårup Skole R Halkørsel til Fåruphallen A R Ungdomsskolekørsel Langå Skole A R Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen B R Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen C R Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen D R Ungdomsskolekørsel, Fårup Skole E R Ungdomsskolekørsel, Blicherskolen R Svømmekørsel, 10. udbud pakke R Ældrekørsel Sum Total Randers Kommune

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Randers Kommune Randers Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 210101 Kørselsudgifter 90.419.656 90.796.000 91.947.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune: Randers Kommune Randers Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 210101 Kørselsudgifter 90.419.656 90.796.000 53.968.327 59% 91.426.000 91.530.000 734.000 210105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 15.079.000-531.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring 5 6

Forslag til budget Politisk høring 5 6 Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring 5 6 Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 14.396.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Randers Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7)

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Randers Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.795.000 89.679.000-1.116.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Lemvig Kommune Lemvig Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 207101 Kørselsudgifter 7.374.101 7.778.000 7.880.000 102.000

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Randers Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.717.000 90.795.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Randers Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 90.439.458 89.135.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-1. behandling Randers Kommune Regnskab Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Randers Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.693.066 90.511.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Randers Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.693.066 90.511.000 90.705.000 (bilag 2) Indtægter -29.588.371-30.658.000-29.695.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Herning Kommune Herning Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 203101 Kørselsudgifter 46.995.037 47.460.000 47.997.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Horsens Kommune Horsens Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 49.207.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 16.874.000-36.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Horsens Kommune Horsens Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 48.933.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Viborg Kommune Viborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 46.667.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.755.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Viborg Kommune Viborg Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 46.667.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.653.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 55.052.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune: Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Budget behandling. Regnskab 2017 Budget 2018

Budget behandling. Regnskab 2017 Budget 2018 Horsens Kommune Horsens Kommune Budget 2019 2. Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 49.207.000 51.991.000 5.273.000 205924

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab Favrskov Kommune Budget 2018 Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.962.000 13.900.790-61.210 201105 Bus IT og øvrige udgifter 18.000 16.000-2.000 201120 Indtægter -1.207.000-1.207.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Skive Kommune - Regnskab 2017

Skive Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune: Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune: Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Horsens Kommune Budget 2018 Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.718.000 49.066.245 2.348.245 205105 Bus IT og øvrige udgifter 373.000 363.000-10.000 205120 Indtægter -20.406.000-20.406.000

Læs mere

Favrskov Kommune - Regnskab 2017

Favrskov Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 13.759.000 13.383.000 13.387.155-371.845 Bus-IT og øvrige udgifter 16.000 17.000 17.878 1.878 Busudgifter i alt 13.775.000 13.400.000 13.405.033-369.967

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune: Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 218101 Kørselsudgifter 46.101.000 12.625.810 27% 45.992.848 46.058.000-43.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter 892.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune: Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 16.261.386 64% 25.468.000 25.157.000-345.000 214105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 14.538.000 15.257.000 15.233.152 695.152 Bus-IT og øvrige udgifter 29.000 33.000 47.996 18.996 Busudgifter i alt 14.567.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Forventet regnskab 0. kvartal 2018 Holstebro Kommune regnskab Holstebro Kommune Budget 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 27.267.457 633.457 204105 Bus IT og øvrige udgifter 97.000 81.000-16.000 204120 Indtægter -5.755.000-5.755.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune: Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 28.791.263 62% 48.839.000 48.560.000 1.842.000 205105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 208101 Kørselsudgifter 16.910.000 4.393.826 26% 16.676.703 16.648.000-262.000 208105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Skanderborg Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1. kvartal

Læs mere

Skanderborg Kommune - Regnskab 2017

Skanderborg Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Buskørsel Kørselsudgifter 24.318.000 24.455.000 24.464.801 146.801 Bus-IT og øvrige udgifter 17.000 19.000 20.698 3.698 Busudgifter i alt 24.335.000 24.474.000 24.485.499 150.499 Indtægter

Læs mere

Horsens Kommune - Regnskab 2017

Horsens Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.579.000 46.173.000 46.234.360-344.640 Bus-IT og øvrige udgifter 272.000 300.000 314.790 42.790 Busudgifter i alt 46.851.000 46.473.000 46.549.150-301.850

Læs mere

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Kommune 1. behandling / forventet 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9)

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune: Holstebro Kommune Holstebro Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 7.382.086 28% 27.267.457 27.352.000 718.000 204105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Silkeborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 28.606.681 53% 54.110.000 54.344.000 763.000 213105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Ringkøbing-Skjern Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 28.922.373 28.282.000 27.941.000 Indtægter -8.288.412-8.644.000-8.309.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Silkeborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 31.724.972 59% 54.344.000 54.609.000 1.028.000 213105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Herning Kommune / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Herning

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget

Læs mere

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune: Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Silkeborg Kommune - Regnskab 2017

Silkeborg Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 53.730.000 53.273.000 53.265.014-464.986 Bus-IT og øvrige udgifter 441.000 491.000 467.681 26.681 Busudgifter i alt 54.171.000

Læs mere

Norddjurs Kommune - Regnskab 2017

Norddjurs Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 15.490.000 15.910.000 15.892.450 402.450 Bus-IT og øvrige udgifter 20.000 23.000 25.266 5.266 Busudgifter i alt 15.510.000 15.933.000 15.917.716 407.716

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Herning Kommune / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Favrskov Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere