LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i"

Transkript

1 LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i

2 Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen Formelle krav Øvrige lokale initiativer Tildelingskriterier Tillæg Forhandling for medarbejdere på barsel 6 3 Anvendelse af kønsopdelt lønstatistik Forhandlerstatistikkens indhold Oversigt over den enkeltes lønsammensætning - bagsideoplysninger Eksempel på forhandlerstatistik Eksempel på bagsideoplysninger Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af forhandlerstatistikken og bagsideoplysningerne Løndelen lokale tillæg Statistikken tager ikke højde for anciennitet Antal ansatte i personalegruppen kan påvirke statistikken Case eksempel 10 4 Opsamling 12 LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 2

3 1. Indledning På det regionale arbejdsmarked har lokal løndannelse været en integreret del af løndannelsen siden 1998, og der er gennem årene indgået mange individuelle r såvel som forhåndsr om lokal løndannelse. Aftalerne er indgået efter forudgående lokal drøftelse og forhandling mellem den forhandlingsberettigede organisation/ tillidsrepræsentant og den lokale ledelse med afsæt i parternes respektive interesser og målsætninger. I udgangspunktet er centrale og lokale r om løn kønsneutrale, og der skal være adgang for både mænd og kvinder til at udfylde de funktioner og erhverve sig de kvalifikationer, der giver ret til eller mulighed for lokal løn. Men selvom lokale lønpolitikker og r mv. i udgangspunktet er tænkt kønsneutralt, kan de føre til utilsigtede kønsmæssige skævheder, når lokal løn udmøntes i praksis. Vi ønsker med denne vejledning at bidrage til, at der ikke sker lønmæssig forskelsbehandling mellem mænd og kvinder, hverken direkte eller indirekte, som følge af den lokale løndannelse. Ligestillingsaspektet i lokal løndannelse er allerede i fokus, eksempelvis udarbejdes kønsopdelte lønstatistikker og løn- og ligestillingspolitikker mv. Nærværende vejledning skal ses som et supplement til regionernes og de faglige organisationers arbejde med ligestilling. Formålet med denne vejledning er derfor: At de lokale forhandlingsparter (tillidsrepræsentanter og ledere) får en overskuelig publikation, der kan øge opmærksomhed og fokus på ligestillingsaspektet ved forhandlingerne om den lokale løndannelse, herunder hvordan utilsigtede kønsmæssige lønforskelle kan undgås. Vejledningen er tænkt som et konkret værktøj, som tillidsrepræsentanter og ledere kan anvende i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af forhandlingerne om lokal løndannelse. Vejledningen indeholder konkrete eksempler på, hvordan man under lokale lønforhandlinger kan tage højde for og være mere bevidst om ligestillingsmæssige konsekvenser, samt hvordan man i praksis kan anvende den kønsopdelte lønstatistik. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 3

4 2. Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger Øget opmærksomhed og fokus på ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger er en fælles udfordring for de lokale forhandlingsparter og kan bl.a. understøttes gennem tilrettelæggelsen af forhandlingsprocessen og konkrete drøftelser ved forhandlingsbordet. Det er relevant at have fokus på ligestillingsaspektet i en lang række situationer og ikke kun ved de årlige lokale lønforhandlinger, men også ved nyansættelser og væsentlige stillingsskift samt i forhåndsr og resultatlønskontrakter. 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen Allerede i tilrettelæggelsen af forhandlingsprocessen kan de lokale parter have fokus på ligestillingsaspekter. Parterne kan overveje at drøfte, hvilke overordnede rammer, der bedst fremmer de enkelte forhandlinger og de gode resultater. Det kan eksempelvis drøftes, på hvilket niveau forhandlingerne mest hensigtsmæssigt kan finde sted. Under tilrettelæggelsen af forhandlingerne er der desuden en række formelle mæssige krav, som skal overholdes, ligesom de lokale parter kan beslutte at iværksætte øvrige lokalt tilpassede initiativer, som sætter fokus på ligestillingsaspektet i forhandlingerne Formelle krav Der er flere formelle krav til de lokale lønforhandlinger, som kan bidrage til at øge opmærksomheden på ligestillingsaspektet. For det første skal regionen udarbejde og udveksle forhandlerstatistikken, som er en lønstatistik, der blandt andet indeholder gennemsnitslønninger fordelt på køn og oplysninger om den enkelte ansattes aktuelle lønsammensætning. Oplysningerne i forhandlerstatistikken giver parterne et talmæssigt grundlag for at drøfte mulige kønsmæssige skævheder i udmøntningen af den lokale løndannelse. For det andet er det i nogle r/overenskomster fastlagt, at der skal indgås en procedure, hvor de lokale parter r tidsfrister, regler for de lokale forhandlinger og forhandlingsprocessen. I de tilfælde bør de lokale parter være opmærksomme på, om n rummer særlige regler vedrørende ligestillingsaspektet. For det tredje skal tillidsrepræsentanten have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer Øvrige lokale initiativer Ud over de formelle krav er der i tilrettelæggelsen af forhandlingsprocessen adskillige anledninger til i fællesskab at opnå viden om og drøfte ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Det kan for eksempel dreje sig om at drøfte tildelingskriterier for tillæg; Hvordan er kønsfordelingen for eksempel blandt de medarbejdere, der har fået lokalt aftalte tillæg? Og hvordan stemmer dette overens med kønsfordelingen i medarbejdergruppen? Kan der være en god forklaring på en ujævn fordeling af tillæg? Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 4

5 Det kan også dreje sig om at sikre viden om og tage initiativ til dialog om lokale og centrale lønpolitikker i forhold til køn. Formålet er allerede i den indledende proces at blive opmærksom på eventuelle utilsigtede kønsmæssige skævheder i den lokale løndannelse. Et årshjul kan tillige være et nyttigt redskab til at skabe gennemsigtighed, fælles forståelse og overblik over den lokale løndannelse, herunder inddragelse af ligestillingsaspektet. I årshjulet kan der indgå elementer som drøftelse af lønpolitik, udarbejdelse og udveksling af lønstatistik, afdækning af økonomiske forhold, udveksling af lønforslag, proces for den konkrete forhandling, information om resultatet mv. Den viden og dialog, som parterne får i forberedelsesprocessen, kan bæres videre til de konkrete forhandlinger og derigennem sikre et bedre grundlag for at tage højde for og være opmærksom på eventuelle ligestillingsmæssige konsekvenser ved udmøntningen af den lokale løndannelse. 2.2 Tildelingskriterier Under de lokale forhandlinger er det vigtigt, at de lokale parter er opmærksomme på, hvilke kriterier for udmøntning af lokal løn, der er aftalt, og om disse kriterier kan resultere i en kønsmæssig skæv udmøntning af lønnen. Ved fastlæggelsen af kriterierne bør det derfor overvejes, om både mænd og kvinder har lige adgang til at opfylde de aftalte kriterier, således at de lokale parter ikke utilsigtet belønner en adfærd, som kun det ene køn udviser. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at muligheden er til stede i alle forhandlingssituationer uafhængigt af, om det drejer sig om nyansættelser, væsentlige stillingsændringer, individuelle tillæg eller forhåndsr mv. Ved eksempelvis nyansættelser og væsentlige stillingsændringer skal de lokale parter være opmærksomme på, at de løntillæg, der gives til den nyansatte, er i overensstemmelse med de kriterier, der er aftalt for at få tillæg på arbejdspladsen og ikke indirekte er begrundet i eksempelvis ansøgerens køn. Når lokal løn udmøntes, skal n angive de kriterier og dermed den begrundelse, der danner grundlag for lønnen. Begrundelsen skal være tydelig, og der skal være en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor. 2.3 Tillæg Ud over opmærksomhed på tildelingskriterierne bør de lokale parter også være opmærksomme på, hvorvidt konkrete r kan føre til utilsigtede kønsmæssige skævheder. Der findes således eksempler på både funktionstillæg, kvalifikationsløn, tillæg for uddannelse mv., som muligvis kan medføre utilsigtede, kønsmæssige skævheder i den lokale løndannelse, uden at det har været de lokale parters hensigt. I forbindelse med tildeling af nye tillæg kan de lokale parter derfor med fordel have en drøftelse af, hvordan det sikres, at tillæggene tilfalder begge køn. Nedenstående konkrete eksempler er indhentet i regionerne og viser aftalte tillæg på forskellige overenskomstområder, hvor det er muligt, at tillægget i overvejende grad ydes til det ene køn. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 5

6 Eksempler på tillæg, som muligvis ydes overvejende til det ene køn: De nævnte eksempler er ikke altid forbundet med en kønsmæssig skævdeling, men medtaget til inspiration for parternes lokale drøftelser af tillæg, der eventuelt kan føre til utilsigtede kønsmæssige skævheder. Samtidig er det vigtigt at understrege, at de lokale parter efter grundig overvejelse kan vælge at tildele tillæg for eksempelvis stort kørekort. Det er blot vigtigt, at de lokale parter forudgående har overvejet eventuelle initiativer, som understøtter lige adgang for begge køn til at opnå tillægget, og at de lokale parter er opmærksomme på, at køn ikke fremadrettet får betydning for udmøntningen af tillægget. 2.4 Forhandling for medarbejdere på barsel Medarbejdere på barsel skal have samme adgang til lokal løn som medarbejdere, der er til stede på arbejdspladsen, mens forhandlingerne pågår. Derfor kan det være en god idé, at de lokale parter gør status på den samlede medarbejdergruppe forud for forhandlingerne og medtager medarbejdere på barsel på lige vilkår med resten af medarbejdergruppen, når der forhandles om de lokale lønmidler. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 6

7 3. Anvendelse af kønsopdelt lønstatistik På det regionale arbejdsmarked er der indgået en om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger. Aftalen kan bl.a. findes på OK-portalen ( Aftalen betyder, at regionen skal sørge for, at der udarbejdes og udveksles statistik i god tid forud for den årlige lønforhandling på det forhandlingsniveau, hvor forhandlingen gennemføres. Statistikken kaldes forhandlerstatistikken. Den kønsopdelte lønstatistik lægger op til, at ledere og medarbejderrepræsentanten drøfter lønforholdene mellem kvinder og mænd og kan give et første indblik i eventuelle lønforskelle. 3.1 Forhandlerstatistikkens indhold Forhandlerstatistikken indeholder oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på grundløn, tillæg (fordelt på lokalt og centralt aftalte), genetillæg, feriegodtgørelse og pension. Den angiver også lokalt aftalte tillæg i procent af nettolønnen, hvor nettoløn omfatter grundløn og tillæg (centralt og lokalt aftalte). Fakta Forhandlerstatistikken udarbejdes for personale- og stillingskategorier på det relevante forhandlingsniveau suppleret med personale- og stillingskategorier på (evt. centerniveau), institutionsniveau, regionsniveau og landsniveau. Statistikken på afdelingsniveau, (evt. centerniveau), institutionsniveau og regionsniveau udarbejdes af regionen, mens statistikken på landsniveau er tilgængelig på Kommunernes og Regionernes Løndatakontors hjemmeside ( Statistikken på institutionsniveau og regionsniveau udarbejdes for alle personale- og stillingskategorier, mens statistikken på (evt. centerniveau) / afdelingsniveau udarbejdes for den enkelte personale-/stillingskategori under forudsætning af den enkelte kategori udgør mindst tre fuldtidsstillinger i hver statistik. Statistikkens angivelse af lokale og centrale tillæg dækker over følgende tillægstyper, som kan være aftalt som enten trin eller kronetillæg: Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Udligningstillæg Løn ej færdigforhandlet Andre tillæg Overgangstillæg Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 7

8 For at øge gennemsigtigheden i fordelingen af de lokale lønmidler er forhandlerstatistikken udover at være opdelt på køn opdelt på alle ansatte, alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte og ansatte begge år i samme stilling. I eksemplerne i afsnit 3.2 indgår alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte Oversigt over den enkeltes lønsammensætning - bagsideoplysninger Supplerende til forhandlerstatistikkens oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling skal regionen via lønsystemet tilvejebringe oplysninger om den ansattes aktuelle lønsammensætning populært kaldet bagsideoplysninger. Det faktiske materiale vil kunne variere fra egentlige bagsideoplysninger (print af den enkeltes lønsammensætning) til en elektronisk oversigt (regneark) mv. Af den enkeltes aktuelle lønsammensætning vil bl.a. fremgå specifikke oplysninger om de lokale tillæg, som den enkelte måtte have, herunder antal tillæg, type af tillæg, navn på tillæg og værdien af tillæg. Disse oplysninger vil også helt naturligt kunne anvendes i konkrete lokale drøftelser af, hvordan det sikres, at tillæggene tilfalder begge køn. 3.2 Eksempel på forhandlerstatistik Nedenfor er der som eksempel medtaget et uddrag af en forhandlerstatistik, hvoraf den kønsopdelte lønstatistik fremgår. Den faktiske statistik, som udveksles mellem de lokale forhandlingsparter vil være væsentlig mere detaljeret i forhold til stillingsgrupper, forhandlingsniveau mv. Tabel 1: Eksempel på sammenligning af mænds og kvinders lokalløns andel af nettoløn. SOSUassistenter på FOA s overenskomst Lønudvikling - Regioner - mar 2014 til mar 2015 Lokale Centrale Gene- Ferie Pensions Lokalløns andel af Fuldtid Grundløn tillæg tillæg tillæg godtg. bidrag Bruttoløn nettoløn Social- og sundhedsassistenter Marts_ , ,5% Social- og sundhedsassistenter Marts_ , ,4% Udvikling -4,7% 0,6% 2,8% 3,2% 4,4% 1,4% 0,4% 1,2% Lønudvikling - Regioner - Kvinder - mar 2014 til mar 2015 Lokale Centrale Gene- Ferie Pensions Lokalløns andel af Fuldtid Grundløn tillæg tillæg tillæg godtg. bidrag Bruttoløn nettoløn Social- og sundhedsassistenter Marts_ , ,4% Social- og sundhedsassistenter Marts_ , ,3% Udvikling -5,0% 0,6% 2,7% 3,3% 4,4% 1,3% 0,4% 1,2% Lønudvikling - Regioner - Mænd - mar 2014 til mar 2015 Lokale Centrale Gene- Ferie Pensions Lokalløns andel af Fuldtid Grundløn tillæg tillæg tillæg godtg. bidrag Bruttoløn nettoløn Social- og sundhedsassistenter Marts_ , ,7% Social- og sundhedsassistenter Marts_ , ,5% Udvikling -1,7% 0,4% 3,1% 3,3% 3,8% 1,3% -0,1% 1,1% Kilde: KRL/Sirka. Alle ansatte ex. ekstraordinært ansatte. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 8

9 Af tabel 1 fremgår det, at mænd har 336 kr. (= kr.) mere i lokale tillæg om måneden end kvinder. Lokal løndannelse udgør også en større andel af nettolønnen for mænd end for kvinder. Tabel 1 viser også, at forskellen er blevet lidt større fra 2014 til 2015 målt på lokale tillæg. Dermed får mænd større andel i lokal løndannelse end kvinder - både udtrykt i faktiske kroner og som den forholdsmæssige andel af nettolønnen. I statistikken kan løndelen lokale tillæg være et mindsteniveau for eksempelvis personale-/overenskomstgrupper, hvor grundlønsindplaceringen s lokalt eller hvor der er centralt aftalt garantiløn. For disse grupper kan det være relevant, at de lokale parter også ser på summen af løndelene grundløn, centrale tillæg og lokale tillæg (nettoløn), som vil kunne give et indtryk af forskellen i lokalt aftalt grundlønsindplacering eller en forskel i garantiløn. Tabel 1 viser eksempelvis, at mænd har 186 kr. (= ( ) ( )) mere i nettoløn end kvinder. Det kan tilsvarende beregnes, at forskellen i nettolønnen er blevet mindre fra 2014 til Eksempel på bagsideoplysninger Tabel 2 viser et eksempel på de oversigter over de ansattes lønsammensætning (bagsideoplysningerne), som regionen udarbejder. Tabel 2: Eksempel på bagsideoplysninger Inst. Navn Navn Køn Anciennitets dato Stam lønklasse Tæller Aftaleform Lønelementt ype Lønart Hoved/Lønelem. tekst Løntrin Beregnet trin Grundbeløb Aktuel løn X A Mand xx.yy.zzzz Resultat 100,00 128,00 X A Mand xx.yy.zzzz xxx 37,000 Central Funktionsløn FUNKTIONS Ulempetillæg LØN ,00 xx X A Mand xx.yy.zzzz xxx 37,000 Central FAST LØN, Fast løn, Grundløn PENS.GIV. pens.giv ,00 xx X A Mand xx.yy.zzzz xxx 37,000 Individuel Kvalifikations KVALIFIKAT Fleksibilitet løn IONSLØN 3 1 5,00 xx X B Mand xx.yy.zzzz Resultat 110,00 140,00 X B Mand xx.yy.zzzz xxx 10,000 Central Funktionsløn FUNKTIONS Ulempetillæg LØN ,00 xx X B Mand xx.yy.zzzz xxx 10,000 Central FAST LØN, Fast løn, Grundløn PENS.GIV. pens.giv ,00 xx X B Mand xx.yy.zzzz xxx 10,000 Individuel Funktionsløn FUNKTIONS IT LØN 1 3 5,00 xx X B Mand xx.yy.zzzz xxx 10,000 Individuel Kvalifikations KVALIFIKAT personlige løn IONSLØN kompetencer ,00 xx X C Kvinde Resultat 115,00 146,00 X C Kvinde xxx 20,000 Central FAST LØN, Fast løn, Grundløn PENS.GIV. pens.giv ,00 xx X C Kvinde xxx 20,000 Individuel Funktionsløn FUNKTIONS Supervision LØN 2 2 5,00 xx X C Kvinde xxx 20,000 Individuel Kvalifikations KVALIFIKAT Fleksibilitet løn IONSLØN ,00 xx X C Kvinde xxx 20,000 Individuel Kvalifikations KVALIFIKAT Autorisation løn IONSLØN 4 4 5,00 xx X C Kvinde xxx 20,000 Individuel Kvalifikations KVALIFIKAT Faglig viden løn IONSLØN 5 5 5,00 xx Oversigterne over bagsideoplysningerne kan se forskellige ud, og de vil typisk indeholde flere oplysninger end i eksemplet ovenfor. Oversigterne indeholder alle de oplysninger om den enkeltes lønsammensætning, som er relevante for de lokale parter. I ovenstående eksempel oplyses for hver ansat Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 9

10 for eksempel ansættelsessted, køn, lønanciennitet1, overenskomst/stilling, beskæftigelsesbrøk samt de enkelte løndele. For hver løndel er det specificeret, om det er en centralt eller lokalt aftalt løndel, om det er funktions- eller kvalifikationsløn, hvilken betegnelse tillægget har (navn på tillæg) og hvad tillægget udgør i kroner og ører i grundbeløb og i aktuel løn pr. måned. 3.4 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af forhandlerstatistikken og bagsideoplysningerne I forbindelse med den konkrete anvendelse af den kønsopdelte lønstatistik og oplysninger om den enkeltes aktuelle lønsammensætning er der en række punkter, som de lokale forhandlere skal være opmærksomme på Løndelen lokale tillæg Løndelen lokale tillæg er som udgangspunkt et udmærket udtryk for lokal løn. Statistikkens opgørelse af lokal løndannelse kan dog være udtryk for et mindsteniveau for lokal løn, idet konkrete lokale r om udmøntning af lokal løn både kan ske som egentlige lokale tillæg (indgår i kolonnen lokale tillæg i tabel 1 i afsnit 3.2), men også i form af trintillæg eller for nogle grupper oprykning til højere grundlønstrin2 (indgår i kolonnen grundløn i tabel 1 i afsnit 3.2). Fordelingen af lokal løndannelse mellem mænd og kvinder kan være påvirket heraf i begge retninger, og tallene kan derfor ikke sammenlignes råt Statistikken tager ikke højde for anciennitet Anciennitetsoplysninger indgår ikke i forhandlerstatistikken og kan være den bagvedliggende årsag til eventuelle forskelle i lokal løn mellem kvinder og mænd. For eksempel kan arbejdspladser, der har været domineret af det ene køn, i en omstillingsperiode til flere medarbejdere af modsat køn, opleve at have en højere andel af medarbejdere med lav anciennitet i den nye gruppe. Det er derfor ikke sikkert, at en forskel mellem mænd og kvinder i lokalløn eller nettoløn er udtryk for, at der er kønsmæssige lønforskelle. Og modsat kan det heller ikke tages for givet, at der ikke er kønsmæssige lønforskelle, hvis gennemsnitslønnen for kvinder og mænd er den samme. De lokale parter kan undersøge dette nærmere ved hjælp af bagsideoplysningerne (eksempel på dette findes i afsnit 3.5) Antal ansatte i personalegruppen kan påvirke statistikken Antallet af ansatte i personalegruppen fremgår af forhandlerstatistikken og skal tages i betragtning, når eksempelvis lokalt aftalte tillæg i procent af nettolønnen anvendes. Hvis der kun er få mænd eller kvinder i personalegruppen, dvs. at der kun er få fuldtidsbeskæftigede i populationen i statistikken, vil en enkelt persons løn kunne have væsentlig betydning for statistikkens opgørelse af både niveauet og udviklingen i løndelen lokale tillæg henholdsvis lokalløns andel af nettoløn. På en arbejdsplads med få ansatte af det ene eller begge køn, er det derfor en god ide at se nærmere på bagsideoplysningerne og undersøge, om der er enkelte ansatte, der har en særlig høj eller lav løn, og som dermed kan få stor betydning for gruppens gennemsnitsløn. 1 For de fleste personalegrupper er der oplysninger om lønanciennitet, men for et mindre antal personalegrupper mangler oplysningerne for en del af de ansatte. Det drejer sig eksempelvis om håndværkere, kontorpersonale, socialrådgivere og specialarbejdere. 2 For disse grupper kan man også se på statistikken for den enkelte grundlønsgruppe. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 10

11 Tilsvarende kan ændringer i den enkelte ansattes løn, eksempelvis ved tildeling af tillæg eller personaleomsætning, få stor betydning for gruppens lønudvikling Case eksempel I det følgende beskrives et tænkt eksempel på, hvordan parterne kan tage højde for ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Eksemplet viser kun én af mange måder at gøre det på og er derfor blot til inspiration. På en arbejdsplads med 49 ansatte skal den lokale leder og tillidsrepræsentanten snart forhandle løn. Der er 22 kvinder og 27 mænd i personalegruppen, og de er alle ansat i basisstillinger. Under tilrettelæggelsen af forhandlingerne ser de lokale parter på forhandlingsstatistikken, som viser, at kvinderne på arbejdspladsen har en lokalløn pr. måned, der er højere end mændenes. Der kan være mange årsager til lønforskellen. Én kan være anciennitet. Derfor undersøger de lokale parter ved hjælp af bagsideoplysningerne, om forskellen skyldes, at de kvindelige ansatte har højere anciennitet. Dette kan eksempelvis undersøges ved at beregne den gennemsnitlige lokale løn for henholdsvis mænd og kvinder fordelt på anciennitetsår. Undersøgelsen viser en tendens til, at kvinderne får lidt højere løn end mændene med samme anciennitet. Dermed kan anciennitet ikke helt forklare de i lønstatistikken observerede lønforskelle mellem mændene og kvinderne på arbejdspladsen. For at undersøge, om lønforskellene i stedet skyldes, at nogen af de aftalte tillæg rammer kønsskævt, udarbejder parterne en tabel, som viser, hvordan de oftest aftalte tillæg fordeler sig på kvinder og mænd. Det beregnes, hvor stor en andel af kvinderne og hvor stor en andel af mændene, der får tillægget. Tabel 3: Udvalgte tillæg fordelt på mænd og kvinder Mænd Kvinder Kriterier for tillæg Antal Andel af Kr. gns. Antal Andel af Kr. gns. mændene der får tillæg kvinderne der får tillæg Fleksibilitet 4 18 % 946, % 946,9 Fastholdelsestillæg 4 18 % 1042, % 1080,5 Ressourceperson % 522, % 522,8 Lukkede/sikrede afdel % 946, % 946,9 Tabel 3 viser, at der er en lidt større andel mænd end kvinder, der får tillæg for Ressourceperson, mens det modsatte er tilfældet for Fastholdelsestillægget. De øvrige ofte forekommende tillæg fordeler sig nogenlunde jævnt på kvinder og mænd, og der ser ikke ud til at være forskel på et tillægs størrelse afhængig af, om det gives til en kvinde eller en mand. På den baggrund vurderer de lokale parter i fællesskab, om der er kønsbetingede lønforskelle, som de bør tage højde for i de kommende lønforhandlinger. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 11

12 4. Opsamling I det følgende opsummeres en række konkrete områder, som de lokale parter kan have opmærksomhed på op til og under de lokale lønforhandlinger. Der er ikke tale om en facitliste og iværksættelse af eventuelle initiativer bør afspejle lokale rammer og behov. Undersøg om arbejdspladsen har politikker og lokale procedurer mv., som adresserer ligestillingsaspektet og derfor bør inddrages i tilrettelæggelsen af de lokale lønforhandlinger. Anvend forhandlerstatistikken og bagsideoplysningerne til at få overblik over lønfordelingen på køn og rekvirér eventuelt yderligere data, hvis lønstatistikken giver anledning hertil. Tag en dialog om kriterierne for lokal løn, og hvorvidt disse kriterier kan resultere i en utilsigtet skæv udmøntning af lønnen. Overvej ved etableringen af nye tillæg, om der er tale om tillæg, som primært vil tilfalde det ene køn. Vær opmærksom på, at alle medarbejdere, også dem på barsel, indgår i forhandlingerne om lokal løn. Brug inspiration fra andre regioner eller enheder, som har sat aktivt fokus på ligestillingsaspektet i deres lokale lønforhandlinger. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger / side 12

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på industriarbejdspladser udgave Varenr. 7521

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på industriarbejdspladser udgave Varenr. 7521 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på industriarbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7521 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion til værktøjet...

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser De tillidsvalgtes år Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion til værktøjet... 5

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lokal løn. Lokal løn - baggrund

Lokal løn. Lokal løn - baggrund Lokal løn Lokal løn baggrund og krav ved OK 15 Projekt i OK 15 perioden om lokal løndannelse Nyt bilag om økonomisk råderum Løn- og personaleudvikling i perioden med lokal løn dbio s regneark til lokal

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland Forhåndsaftale for Socialrådgivere ansat i Region Midtjylland 2008-2011 Dækningsområde Nærværende forhåndsaftale gælder for socialrådgivere der er omfattet af overenskomsten/aftalen mellem Danske Regioner

Læs mere

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt Vejledning til regneark 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad kan regnearkene bruges til?... 3 Vælg det regneark, som er relevant for dig... 3 Opdatering

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt Vejledning til regneark 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vælg det regneark, som er relevant for dig... 3 Hvad kan regnearkene bruges til?... 3 Opdatering

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR R E SULTATER AF K O MMUNEUNDERSØGELSE 1 Metode Valg af respondenter I kommuneundersøgelsen har sigtet været at afdække erfaringer samt holdninger til løndannelsen blandt ledere på det strategiske niveau

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2016 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet 29. marts 2010 J.nr.: Skriv journalnummer Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet Nærværende aftale er gældende for samtlige akademikere, der

Læs mere

Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden

Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Gennem disse guidelines vil regionens ledelse og de faglige organisationer styrke den lokale lønforhandlingsproces.

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Byrådet anmodede den 27. oktober 2011 om, at der på baggrund af ligestillingsredegørelsen udarbejdes en ligestillingspolitik.

Byrådet anmodede den 27. oktober 2011 om, at der på baggrund af ligestillingsredegørelsen udarbejdes en ligestillingspolitik. Mangfoldighedspolitik Byrådssekretariatet Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 81.00.15-P20-1-11 Ref.: Jesper Poder Olsen Direkte tlf.

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Ved årlige forhandlinger samt ved nyansættelser september 2011 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 1358 København K Vejledning om lokal løndannelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere