Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?"

Transkript

1 Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune.

2 Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige partier indgik i juni måned en aftale om en folkeskolereform, der træder i kraft fra skoleåret samme tidspunkt som lærernes nye arbejdstidsaftale træder i kraft. Reformindholdet er meget omfattende og ændringerne vil påvirke både organiseringen og indholdet af skole- og fritidslivet. Folkeskolens fremtidige mål Målet med reformen er, at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for følgende tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. For at opfylde disse tre mål skal reformen af folkeskolen basere på tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Indholdet af folkeskolereformen Hensigten med reformen er, at alle elever skal have en længere og mere varieret skoledag med øget undervisningstid og nye og mere varierede undervisningsformer. Den længere og mere varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Dette giver kommunerne lokal frihed til at sikre, at en række opgaver, som understøtter den fagopdelte undervisning, kan tilrettelægges på nye og bedre måder. Det gælder både inden for de enkelte fag og på tværs af fagene. Samlet giver det bedre muligheder for at styrke klasseundervisningen til den faglige fordybelse, samtidig med at der i øvrigt i undervisningen arbejdes med en række elementer, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring, motivation og trivsel. Det drejer sig bl.a. om varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever. Herudover lægges der op til, at der anvendes praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden. Tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør eleverne i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre. Endelig indføres der understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Den længere tid i skolen gør det muligt at sikre, at alle børn er fysisk aktive og får bevæget sig hver dag, og at alle børn får tilbud om lektiehjælp. Målet om at styrke elevernes læring og dermed folkeskolens Side 2 af 17

3 faglige niveau skal afspejles i et øget ambitionsniveau for undervisningen og elevernes faglige niveau på forskellige klassetrin, herunder særligt i dansk og matematik. Via mere og bedre undervisning skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Der skal skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne med andre relevante kvalifikationer i skoledagen. Ved lovændringen indføres en længere og mere varieret skoledag på 30 timer for 0. klasse til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. De tidligere regler for timetalsstyring ændres således: Der fastlægges et minimumstimetal på hvert klassetrin for den samlede skoledags længde, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde over et år på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. Der fastsættes et minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte undervisningstimer i fagene. Differencen mellem den tid, skolen bruger på de fagopdelte timer, og minimumstimetallet for skoledagens længde, anvendes til den nye tid til understøttende undervisning. Der fastsættes ikke et minimumstimetal for denne tid. Der fastsættes et minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk og matematik på alle klassetrin og i historie på 3. til 9. klassetrin. Der fastlægges vejledende timetal for undervisningen på hvert klassetrin i de enkelte, øvrige fag. Loftet for antal af undervisningstimer i indskolingen på maksimalt syv timer om dagen erstattes af en bestemmelse om, at en skoleuge set over et skoleår i gennemsnit ikke må overskride 35 timer. Der indsættes en bestemmelse om, at kommuner og skoler kan ansøge Ministeriet for Børn og Undervisning om dispensation fra denne regel. Dispensation gives af pædagogiske grunde. Flere fagopdelte timer og understøttende undervisning. Med den længere og mere varierede skoledag indføres følgende ændringer af timefordelingen: o Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. o Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. o Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. o Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. o Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. o Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. o Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6.klasse med to lektioner om ugen. o Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. o Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. o En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin. Side 3 af 17

4 Folkeskolereformen mere samarbejde og åbenhed ift. lokalområdet Den nye skolereform lægger op til flere obligatoriske samarbejdsflader for kommunens skoler såvel internt som eksternt. Dette samarbejde opstår som en konsekvens af den længere skoledag, kravet om understøttende undervisning og Den åbne skole. Internt i skolen skal der være fokus på samarbejdet mellem skolens lærere og SFO-pædagoger og andre relevante faggrupper. Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunen forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Udover folkeskolens fag og formål generelt skal en mere åben skole bidrage til at fremme den lokale sammenhængskraft og til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. Graden af dette samarbejde er ikke defineret udover, at det forventes at blive større end det ses praktiseret i dag, idet der eksempelvis er åbnet op for, at der i skolebestyrelserne kan sidde repræsentanter fra erhvervslivet. Folkeskolereformen i Rebild Kommune Folkeskolereformen betyder, at alle elever skal lære mere i folkeskolen. Flere undervisningstimer er ikke nok i sig selv. Eleverne skal møde en anden skoledag med varierede og nye læringsaktiviteter. Men hvordan skal vi gøre dette i Rebild Kommune? Fremtidens Folkeskole Rebild kommune er på mange områder godt på vej jf. intentionerne bag den nye folkeskolereform. I august 2011 vedtog byrådet i Rebild Kommune en strategi for Fremtidens Folkeskole anno 2020 i Rebild Kommune. Med strategien blev der samtidig vedtaget følgende vision for folkeskolen i Rebild Kommune: Vores folkeskole er en skole, hvor alle elever har lyst til læring og udvikling gennem hele skoleforløbet og hvor alle elever efter endt skolegang gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er en skole, som fremmer elevernes evner inden for innovation, kreativitet og samarbejde. Det er en skole, som er kendetegnet ved høj faglighed, social ansvarlighed, mindskelse af den negative sociale arv samt inklusion. Det er en skole, som understøtter elevernes dannelse i et samfund, der bygger på medansvar, åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Det er en skole, som inddrager forældrene i et forpligtende samarbejde. En vision, der på mange måder er helt i tråd med reformens intentioner. Men er der behov for justeringer? Hvordan skal visionen for skolerne i Rebild Kommune se ud ift. folkeskoleformen? Dette skal Side 4 af 17

5 der arbejdes konkret med i foråret 2014, hvor der skal udarbejdes en ny skole- og dagtilbudspolitik i Rebild Kommune, der har afsæt i den nyligt vedtagne strategi for Fremtidens dagtilbud, Fremtidens folkeskole og den ny folkeskolereforms udmøntning i Rebild Kommune. Med Fremtidens Folkeskole i Rebild kommune er der sat fokus på flere ting, som er helt i tråd med tankerne bag folkeskolereformen. Der er igangsat teamudvikling af alle teams på skolerne. Der er ligeledes igangsat udviklingsprojekter på alle skoler i forhold til at udvikle fleksible læringsmiljøer, hvilket kan være med til at inspirere og løfte opgaven med at sikre en mere varieret skoledag. Der er sat et meget stort fokus på den didaktiske anvendelse af it. i undervisningen. Der etableres netværk overalt på skolerne og der uddannes 1-2 lærere fra alle skoler til it-didaktiske vejledere. Ift. ledelse er en række af lederne på både skoler og i dagtilbud i gang med et forløb med det formål at styrke deres innovative kompetencer. Fremtidens Dagtilbud I juni 2013 blev der vedtaget en strategi for dagtilbudsområdet i Rebild Kommune. Visionen bag strategien er, at alle børn er inkluderet og trives i kommunens dagtilbud, at alle børn udvikler sig optimalt, fordi vi har kvalificerede medarbejdere, der formår at udvikle børnenes dannelse og kompetencer, og at naturen i Rebild Kommune bruges som en integreret del af det pædagogiske arbejde. Desuden sættes der med den nye strategi fokus på anvendelsen af it og digitale medier i dagtilbud. Altså en strategi, der, foruden at sikre den røde tråd fra dagtilbud til skole, tager sit afsæt i de samme grundlæggende værdier og præmisser som reformen bygger på. Det forventes, at arbejdet med og initiativerne i forbindelse med både Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud vil understøtte implementeringen af den nye folkeskolereform og bidrage til en øget helhedstænkning og en endnu større sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole. Øget inklusion i Rebild Med Fremtidens Folkeskole satte vi i Rebild kommune et øget fokus på inklusion som en grundlæggende præmis og en integreret del af kulturen i og omkring skolen. Målet er at udvikle socialt ansvarlige og tolerante mennesker. Forskning viser, at inklusion bidrager til at skabe rummelige mennesker. Derfor ønsker vi at skabe en folkeskole med inkluderende fællesskaber, hvor den enkelte elev oplever sig selv som en værdifuld deltager både fagligt og socialt. I den inkluderende skole er der plads til alle elever. Man gør op med den traditionelle opdeling i almenog specialundervisning og tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i, at alle elever er forskellige. Man sikrer en differentieret undervisning, og dermed får elever med særlige behov den undervisning, de har brug for. Inklusion er derfor en dynamisk proces, hvor skolen hele tiden skal tilpasse sig eleverne. Ansvaret for succesfuld inklusion placeres i læringsmiljøet og ikke hos individet selv. Inklusion handler altså om accept, respekt og lige muligheder. Og det handler om at sikre, at alle bliver aktive deltagere i fællesskabet og i samfundet. Som et led i denne strategi er kompetencen til at visitere elever til kommunens egne specialklasser fra 1. januar 2013 blev lagt ud på skolerne. Dette har til formål, at skolerne hurtigt kan iværksætte den Side 5 af 17

6 relevante indsats ift. elever med særlige behov og dermed sikre, at flere elever fremover kan bevare deres tilknytning til lokalområdets skole. På dagtilbudsområdet er der ligeledes i forlængelse af strategien for Fremtidens dagtilbud i august 2013 truffet beslutning om at udlægge midler fra inklusion til dagtilbud med samme formål; at kunne iværksætte hurtig og relevant indsats ift. det enkelte barn. Vores inklusionsindsats virker på den måde understøttende i forhold til at sikre fokus på de tre overordnede mål med Folkeskolereformen. Timetal og indskolingsmodel i Rebild Kommune Rebild kommune ligger over det vejledende timetal i indskolingen, hvor der i dag gives 25 lektioner og der samtidig siden skoleåret (og på nogle skoler i længere tid) har været et formaliseret samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Indskolingsmodellen betyder, at der er en pædagog med i undervisningen i ca. 20 lektioner pr. spor. På mellemtrin og i udskolingen skal skolerne tilstræbe et vejledende timetal og en del skoler tilbyder i dag eleverne mindst vejledende timetal. Flere skoler arbejder målrettet med nogle af de nye tiltag, bl.a. i Haverslev/Ravnkilde, hvor der er etableret et aktivitetsbånd, som varetages af pædagoger og hvor der er meget fokus på bevægelse. På Skørping skole arbejdes der konkret med et projekt omkring læring i bevægelse. Sortebakkeskolen har igangsat en helt ny udskolingsmodel med forskellige linjer. Bakkehusene arbejder målrettet på at etablere en ny form for udskoling i løbet af indeværende skoleår. I Rebild Kommune underviser lærerne mere end gennemsnittet på landsplan. I Rebild kommune underviser lærerne i gennemsnit 688 timer om året (svarende til ca. 23 lektioner om ugen). Gennemsnittet på landsplan er 653 timer. Den sammenhængende børnepolitik I februar 2013 vedtog Byrådet en sammenhængende børne- og ungepolitik, der har fokus på en sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge. Politikken er en paraply for de øvrige politikker på børne- og ungeområdet, og knytter dem sammen. Med afsæt i den sammenhængende børne- og ungepolitik udarbejdes der i foråret 2014 en politik for skoleog dagtilbudsområdet. Formålet er at sikre helhed og sammenhængskraft i form af et stærkt og fælles afsæt på tværs af hele børne- og ungeområdet i Rebild Kommune. For det første at gøre alle børns trivsel, udvikling og læring så god som muligt. For det andet at sikre sammenhæng på tværs af politikområder, så der er én samlet retning i den måde, kommunens indsatser og tilbud overfor børn og unge er skruet sammen på. Børn og ungepolitikken er rettet mod børn og unge fra 0 18 år, og hensigten med politikken er at sikre en rød tråd og fælles tilgang til arbejdet med børn og unge i kommunen på tværs af faggrupper og institutioner, hvor der arbejdes ud fra følgende pejlemærker: Side 6 af 17

7 Barnet/den unge i centrum Helhed i indsatsen Værdierne i den sammenhængende børnepolitik skal være retningsgivende for det videre arbejde med folkeskolereformen ligesom det skal være det ift. udarbejdelse af politikker og mål på hele 0-18 års området. I forbindelse med udarbejdelsen af ny skole- og dagtilbudspolitik i foråret 2014, vil der således ske et eftersyn af den sammenhængende børne- og ungepolitik med det formål at sikre overensstemmelse mellem den overordnede politik og den nye Folkeskolereform. Kultur og fritid Folkeskolereformen betyder, at der også sker ændringer ift. kultur-, fritids- og foreningslivet for skoleeleverne. Skolerne skal i højere grad åbne sig over for der omgivende samfund. Der er lagt op til et formaliseret samarbejde, der skal være med til at sikre en bedre og mere varieret skoledag for eleverne. Rammerne for dette samarbejde skal besluttes i Rebild Kommune. Med folkeskolereformen forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt arbejde. I Rebild Kommune betyder det, at der skal være et formaliseret samarbejde mellem skolerne og Kulturskolen. Med folkeskolereformen er der lagt op til, at skolen bl.a. kan give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisningen i Kulturskolen eller deltage i undervisningen i ungdomsskolen m.v. Folkeskolereformen åbner således op for nye muligheder for hele musik-, kultur- og foreningslivet. Dette kan også blive nødvendigt i og med, at skoledagen forlænges og som følge deraf kan det forventes at skoleeleverne deltager i færre aktiviteter udenfor skoletiden. I Rebild kommune er der mange forskellige aktører, der har en aktie i og et medansvar for, at Folkeskolereformen implementeres succesfuldt og med fokus på de overordnede mål og det er derfor vigtigt, at de alle tænkes ind i det videre arbejde med folkeskolereformen. Side 7 af 17

8 Organisering af det forberedende arbejde i Rebild Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 14. august en procesplan for det forberedende arbejde ifm. Folkeskoleskolereformen i Rebild Kommune. Der er tale om en omfattende reform, der har vidtrækkende konsekvenser, både for Folkeskolen, men også for en lang række andre aktører. Det er derfor afgørende, at der sikres et stort politisk ejerskab til arbejdet med implementering og udmøntning af reformens intentioner. Byrådet skal derfor i efteråret 2013 træffe en række beslutninger i forhold til, hvordan de ønsker folkeskolereformen skal udmøntes i Rebild Kommune. Beslutninger, der skal medvirke til, at der kan sættes tydelige mål og rammer for skolerne i Rebild Kommune, som skal udmøntes lokalt på den enkelte skole i foråret 2014 i samarbejde med skolebestyrelser, medarbejdere og elevråd etc. Ift. de overordnede mål og rammer gældende for hele skolevæsenet i Rebild Kommune er der nedsat 2 styregrupper 1 styregruppe vedr. finansieringsdelen og 1 styregruppe vedr. indholdsdelen. Styregruppen vedr. finansiering skal på kort tid komme med forslag til finansiering af Folkeskolereformen, idet budgettet for 2014 vedtages i oktober. Den anden styregruppe skal i løbet af efteråret sammen med en række arbejdsgrupper komme med deres forslag og ideer til udmøntningen af Folkeskolereformen i Rebild Kommune. I efteråret vil både Byrådet og Børne- og ungdomsudvalget blive løbende orienteret om processen på alle møder. Der afholdes desuden temamøde for Byrådet om Folkeskolereformen den 10. oktober, og den 3. september er alle skolebestyrelser inviteret til dialogmøde om folkeskolereformen i Rebild Kommune Udover de to styregrupper er der nedsat en arbejdsgruppe ift. den nye overenskomst på lærerområdet. Den ny overenskomst skal ligeledes træde i kraft fra skoleåret Med den ny overenskomst er der lagt op til store ændringer ift. tilrettelæggelse af arbejdstiden, hvor der ikke længere er en arbejdstidsaftale der regulerer arbejdstiden. Dette stiller store krav til lederne på skoleområdet. I forhold til arbejdet med folkeskolereformen er der i udvælgelsen af repræsentanter til styre- og arbejdsgrupper tænkt meget i at sikre en bred repræsentation fra alle lokalområder samt fra de forskellige faggrupper, kultur- og fritidslivet samt samarbejdspartnere i øvrigt. Udover ovenstående udgør kontraktholdergruppen på skoleområdet en følgegruppe. Side 8 af 17

9 Kommissorium for styregrupperne De to styregrupper skal arbejde ud fra nedenstående kommissorier. Styregruppen vedr. Finansiering Kommissorium: Styregruppen for Finansiering af Folkeskolereformen Formål: At komme med forslag til finansiering af folkeskolereformen i Rebild Kommune og efterfølgende at udarbejde forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Organisering: Styregruppen organiseres med Direktør for Børn og Unge som formand og en række repræsentanter fra skolerne, Lærerkredsen, BUPL, KFU og CBU. (se mere i bilag) Tidsramme: Forslag til Finansiering skal forelægge til budgetbehandlingen for 2014, idet reformen træder i kraft med 5/12 dele i Efterfølgende skal der udarbejdes forslag til ny ressourcetildelingsmodel, der tager højde for beslutningerne vedr. indholdsdelen. Økonomi: Forslagene skal som udgangspunkt være inden for den nuværende økonomiske ramme incl. DUTmidler øremærket til folkeskolereformen. Styregruppen vedr. indholdsdel Kommissorium: Styregruppen for indholdsdelen af Folkeskolereformen Folkeskolereformen betyder, at elever skal have en længere og mere varieret skoledag. Men hvordan skal den se ud i Rebild Kommune Formål: At styrke og kvalitetssikre processen samt sikre at hensigten med folkeskolereformen fastholdes. Styregruppen skal udarbejde forslag til de overordnede rammer for, hvordan folkeskolereformen skal udmøntes i Rebild Kommune. Styregruppen har desuden til opgave at være bindeleddet mellem det politiske niveau, Direktionen og de arbejdsgrupper der nedsættes. Repræsentanter fra styregruppen vil blive udpeget som formænd for underarbejdsgrupperne. Organisering: Styregruppen organiseres med Direktør for Børn og Unge som formand og en række repræsentanter fra skolerne, Lærerkredsen, BUPL, KFU, CFH og CBU. (se mere i bilag) Tidsramme: Forslagene til hvordan folkeskolereformen skal udmøntes i Rebild Kommune skal senest politisk behandles i januar Økonomi: Inden for den ramme, der fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 Side 9 af 17

10 Oversigt over organisering Nedenstående er en oversigt over organiseringen af arbejdet med udmøntningen af folkeskolereformen på det overordnede plan. Formålet er, at der træffes nogle overordnede beslutninger om mål og rammer for folkeskolen i Rebild Kommune, som efterfølgende skal implementeres på den enkelte skole med størst mulig frihed til den enkelte skole, så der er mulighed for at indtænke de lokale muligheder og udfordringer. Skolebestyrelser, medarbejdere og elevråd skal på den enkelte skole inddrages ift. den lokale udmøntning. Arbejdsgrupperne får alle en repræsentant fra styregruppen vedr. indholdsdelen som formand og vil blive meget bredt repræsenteret med bl.a. medarbejderrepræsentanter (lærer og pædagoger), Ungdomsrådet, UU, repræsentanter fra kultur- og fritidslivet, erhvervsrådet og andre centre. I styregruppen fastsættes de endelige sammensætninger af de enkelte arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper under styregruppen vedr. indholdsdelen: Understøttende undervisning og læring Den åbne skole Organiseringen af skoledagen SFO og fritidsliv Kompetenceudvikling (lærere og ledere varetages af styregruppen vedr. fremtidens folkeskole ) Kommunikationsgruppen (bestående af repræsentanter fra CBU og kommunikation) Derudover skal der i foråret 2014 nedsættes en styregruppe for udarbejdelse af en ny fælles skole- og dagtilbudspolitik. Der fremsendes forslag til Kommissorium på BU-mødet i januar Nedenstående en oversigt over repræsentanterne i de forskellige arbejdsgrupper Side 10 af 17

11 Understøttende undervisning og læring Formand: Kontraktholder Gitte Rubæk - 4 lærere - 2 skolepædagoger - 2 skolebestyrelsesrepræsentanter - 1 dagtilbudsleder - 1 fra Inklusion - 1 fra Naturskolen - 1 fra Kulturskolen - 1 fra center arbejdsmarked/uu - 1 fra Center Sundhed - 1 fra Center Familie- og handicap Formål: at komme med forslag til, hvordan den understøttende undervisning skal tænkes ind i en sammenhængende skoledag Opgave: Hvordan kan understøttende undervisning støtte op om de forskellige fag Den åbne skole Formand: Kontrakholder Peter Hansen - 2 skoleledere - 2 lærere - 1 skolepædagog - 3 skolebestyrelsesrepræsentanter - 1 fra erhvervsrådet - 1 fra Kulturrådet - 2 fra Fritidsrådet - 2 fra Ungdomsrådet - 2 fra Center arbejdsmarked/uu - 1 dagtilbudsleder - 1 fra SSP - 1 fra Center Sundhed Formål: At sikre at alle skoler har et konstruktivt samarbejde med lokalområdet, som begge parter finder konstruktivt og givende. Opgave: Komme med forslag til konstruktive samarbejdsflader Udarbejde et idekatelog Side 11 af 17

12 Organiseringen af skoledagen Formand: Viceskoleleder Berit Krogh - 3 lærere - 1 skolepædagog - 2 skolebestyrelsesrepræsentanter - 1 SFO-leder - 1 fra inklusion - 1 fra Naturskole - 1 fra Kulturskole - 1 fra Ungdomsskolen - 1 fra Center Arbejdsmarked/UU - 1 fra SSP Formål: Komme med forskellige forslag til organisering af skoledagen, som kan bruges til inspiration. SFO og fritidsliv Formand: Kontraktholder Sinne Pedersen - 2 lærere - 2 pædagog - 2 skolebestyrelsesrepræsentanter - 2 SFO-ledere - 1 leder fra ungdomsklubben/fritidsklubberne - 1 fra Center Kultur og Fritid - 1 fra Inklusion - 1 fra Naturskole - 1 fra Kulturskole - 1 fra Center Familie og Handicap Formål: At komme med forslag til organiseringen af og indholdet af fremtidens SFO og fritidsdel. Opgave: Komme med forslag til organisering Komme med forslag til indhold Revidere de nuværende mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Side 12 af 17

13 Kompetenceudvikling Foreslås varetaget af styregruppen vedr. fremtidens folkeskole. Kommunikationsgruppen Formand Ulrik Andersen - Ann Hermansen - Helle Grynderup - 1 fra Kommunikation Formål: Sikre at alle involverede interessenter inddrages på de rette tidspunkter samt at relevant materiale er tilgængeligt for alle interessenter. Opgave: Udarbejde en kommunikationsstrategi Udarbejde og ajourføre portal omkring folkeskolereformen i Rebild Kommune Udsende pressemeddelelser Side 13 af 17

14 Kommunikationsstrategi Der bliver udarbejdet en kommunikationsstrategi målrettet arbejdet med Folkeskolereformen. Formålet er at sikre en meget høj grad af information til og fra og dialog med alle interessenter. Folkeskolereformen i Rebild kommune får desuden sin egen side på kommunens nye hjemmeside, der dels skal sikre et højt informationsniveau, men samtidig også skal fungere som idébank og vidensportal for skoler og øvrige aktører. Samtidig gives der mulighed for at borgerne kan komme med input, idéer og synspunkter. Den endelig kommunikationsplan forventes færdig medio september. Politiske beslutninger i Rebild Kommune Ift. Folkeskolereformen skal der træffes en række lokale politiske beslutninger. Helt overordnet skal Byrådet i Rebild Kommune tage stilling til følgende: Fastlægge mål for, hvordan folkeskolereformen skal implementeres i Rebild Kommune Beslutte nye styringsprincipper både i forhold til skolepolitikken og ressourcetildelingsmodellen på folkeskoleområdet. Vedtage budget Folkeskolereformen træder i kraft i august 2014 og vil derfor påvirke budgettet med 5/12 i Konkrete politiske beslutningspunkter i Rebild Kommune I Rebild Kommune skal der træffe en række beslutninger i forhold til udmøntningen af folkeskolereformen. Folkeskolereformen træder i kraft fra skoleåret og derfor skal der inden budgetvedtagelsen for 2014 tages stilling til de beslutninger, der har budgetmæssig effekt. Konkret drejer det sig om følgende: Serviceniveauet for understøttende undervisning Serviceniveauet for lektiehjælp I hvilken grad skal SFO-en være med til at finansiere den længere og mere varierede skoledag og hvad skal serviceniveauet være for forældrebetalingen fremadrettet I hvilken grad skal fritidstilbuddet bidrage til finansieringen af reformen I forlængelse af budgetvedtagelsen skal der konkret træffes beslutning om følgende: Hvordan skal en længere og mere varieret skoledag se ud i Rebild Kommune? Hvad skal Rebild Kommunes skolevæsen kendetegnes ved? Side 14 af 17

15 Skal fritidstilbud og skole sammentænkes på en ny måde? Skal der være krav til, hvem der varetager den understøttende undervisning? Medfører beslutningerne omkring, hvordan den ny folkeskolereform skal udmøntes i Rebild, at der skal ske bygningsmæssige investeringer Vedtage ny skolepolitik i foråret 2014, der rummer de nye visioner for folkeskolen (skolepolitikken tænkes fortsat sammen med ny dagtilbudspolitik, således der laven en ny skoleog dagtilbudspolitik for Rebild Kommune tidsmæssigt hænger det godt sammen med processen omkring Fremtidens dagtilbud) Sikre konkrete mål ift. elevernes faglige progression og trivsel samt opfølgning Stille krav om dokumentation af elevernes faglige resultater og trivsel Fastsætte mål og rammer for skolens samarbejde udadtil Fastsætte rammer for valg til skolebestyrelsen og skolebestyrelsens sammensætning Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet (inden for den vedtagne ramme og ud fra kravene til indholdsdelen) Side 15 af 17

16 Oversigt over processen Tidspunkt Finansiering Indhold Ny overenskomst 9. august 1. møde i styregruppe 14. august Arbejdsgruppemøde 16. august 2. møde i styregruppe 1. møde i styregruppe 20. august Byrådets budgetseminar 22. august 3. møde i styregruppe 23. august Følgegruppemøde - alle kontraktholdere 29. august Byrådsmøde, orientering 3. september 2. møde i styregruppen 3. september Dialogmøde med skolebestyrelser, skoleledere og andre interessenter 4. september BU-møde - første behandling af muligheder for finansiering 4. september KFU-møde - ift den del af finansiering der vedrører klubdelen 5.september Styregruppemøde Arbejdsgruppemøde 17. september Styregruppemøde Styregruppemøde 19. september Byrådsmøde - første behandling af budget 25. september Arbejdsgruppemøde 25. september BU-møde - endelig behandling af budget 26. september SektorMED Børn og Unge afholder møde - bl.a. om ny folkeskolereform 27. september Følgegruppemøde 10. oktober Temamøde / Byrådsmøde - Budgetvedtagelsen 2014 Arbejdsdag Igangsættelse af 23. oktober arbejdsgrupper 28. oktober KL camp for skoleledelse vedr. reform 30. oktober Styregruppemøde. Ressourcetildelingsmodeller på baggrund af budgetvedtagelsen. Arbejdsgruppemøde 6. november Følgegruppemøde - efter skole- og dagtilbudsledermøde 22. november Arbejdsdag november KL camp for skoleledelse vedr. reform 28. november Byrådsmøde, orientering 29. november Arbejdsgruppemøde Arbejdsdag samt opsamling 11. december på arbejdsgrupper 13. december Følgegruppemøde Januar Politisk behandling af indholdsdel Primo Februar Præsentation af Skolereformen i Rebild for SB Direktionen drøfter implementeringen som et fast punkt på de ugentlige direktionsmøder. Tidsplanen skal ses som en procesplan og der kan ændres ift. flere/færre møder undervejs. Side 16 af 17

17 Bilag 1: Oversigt over repræsentanter i de forskellige arbejdsgrupper Styregruppen vedr. Finansiering af folkeskolereformen Ann Hermansen, Direktør Ulrik Andersen, Børn- og ungechef Torben Rune, Kontraktholder Øster Hornum Børneunivers Lars Lerup, Kontraktholder Bavnebakkeskolen Jens Jørgen Jensen, Kontraktholder Terndrup skole Peter Venø, FTR Lærerkredsen Susanne Højgaard, faglig sekretær BUPL Claus Holm, Kultur- og fritidschef Helle Ravn, økonomikonsulent Helle Grynderup, konsulent skoleområdet Styregruppen vedr. indholdsdelen af folkeskolereformen Ann Hermansen, Direktør Ulrik Andersen, Børn- og ungechef Sinne Pedersen, Kontraktholder - Karensmindeskolen Peter Hansen, Kontraktholder Skørping skole Gitte Rubæk, kontraktholder Haverslev/Ravnkilde Skole Jeanette Strausholm, afdelingsleder Bakkehusene Berit Krogh, Mellemleder Suldrup Skole Peter Venø, FTR Lærerkredsen Morten Kamstrup, FTR, Lærerkredsen Jesper Johansen, LTR, BUPL (Indskolingsleder, Sortebakkeskolen) Claus Holm, Kultur- og fritidschef Peter Mikael Andreasen, Familie- og handicapchef Helle Grynderup, konsulent skoleområdet Arbejdsgruppe vedr. ny overenskomst Ulrik Andersen, Børn- og ungechef Torben Rune, Kontraktholder Øster Hornum Børneunivers Peter Hansen, Kontraktholder Skørping skole Søren Eriksen, Lærerkredsen Peter Venø, FTR Lærerkredsen Helle Grynderup, konsulent skoleområdet Side 17 af 17

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere