en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045"

Transkript

1 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING tlf

2 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos vin og fing f kiågivning til iittn. Dt blv til nn lill bog, so vi håb vil inspi til n go stt på in ki. HVAD ER EN A-KASSE? En -kss fosik ig o bjsg løsh. Dt vil sig, t n gnt ig jn fst intægt, slvo u stå un bjil. På n å giv -kssn ig ti til t fin t igtig job, stiig t u kn btl gningn. 2 HVORFOR CA A-KASSE? CA -kssn fo ig, so vil bj i hvvslivt. U ov t stot hvvsknskb h CA -kss n ækk unikk tilbu til ln, so n -kss ikk tilby. Du få koptnt kiågivning, coching, t ktivt ntvæk, lvnt kus og hjælp jobsøgningn gnsk gtis. Så slv o u i job, kn u stig bug CA -kss so n ktiv spingsptn i in kiuvikling. REGLEig N S nst 14 E G A D 14- ittn skl u nlsg. Sinåhs u ttttil So i sist ks ft u fslu n g ft ll n å, gpng ls. nn in u Målt v t væ nåt, og fslutningn på in stuiti næ sig. Inn skl spcilt skivs fæigt. Så hvon få u skvt t b spcil? GODE RÅD TIL ET BEDRE SPECIALE Tænk spcilt tiligt in i stuit. Bgyn t tt ig in o spcilfsn ll tiligt på ovbygningn. Læg ig fst på nt tiligt. Fin t n, fæng. Skiv o t, u syns intssnt og bæn fo. Skiv o nogt, ktult og stiigt intssnt fo n. Fin t n, gn n ktul poblstilling, så t n t fin til. Dt også n t fin kontktpson og viksoh, v nogt o nt. D kn hjælp ig sping og go å. Og chncn fo, t nogn, bgft nt fktisk læs it spcil intss, gt stø. Husk t tg kontkt til in kil i go ti. Afgæns nt til n konkt poblstilling og zoo in på lig ntop t, so u vil skiv o. Sbj n viksoh ll n nto. D ng fol, hvis u kn sbj n viksoh o t lv it spcil so t pojkt fo viksohn. Kontkt it kicnt og hø o pojktsbj. Kotlæg it ntvæk og fin u f, o u kn nogn i it ntvæk, so spcilist på oåt, ll so kn hjælp ig vi til nogn, so spcilist. Vælg in vjl ohu. Tg n u kn og h t got, og hvo u kn gn støtt og vjlning. Aftl, hvonå I skl øs, og hv u skl pæst til hv gng. Dt n go i t bug n l vjlti i sttn, så u kn nå t fin u f, o u nu også på tt spo. Bug vjln løbn i pocssn. 3

3 Afkling Lv n bjspln og n tishoisont. Læg n tispln fo, hv u gn vil nå inn fo t bstt tisu. Btgt spcilt so t bj. Sæt ti f i klnn til, hvonå u skl bj t. Lv n isposition ovskift og ½ si til hvt kpitl o, hv t skl hnl o, så u h t ovblik ov t. Lv in fovnt konklusion llføst, so n kunn s u, så u v, hvo u vil hn. Ovhol in bjsti. Abj spcilt på t spcilskivningskonto på it unnlssst ll på n viksoh, hvo u kn koncnt ig. Hvis u bj hj, så søg fo t scnskift, så u skill spcilskivningn og huslig gøål. Stop fo kspl ft plnlgt 8 ti. Husk t plnlægg fig og hol. Ells løb u su i spcilt. Ungå fbyls. Væ offlin, ns u bj. E-ils, ss og fcbook fby og fosty in koncnttion. Sl t i stt og tjk fo kspl to gng o gn. 4 Spis ontligt og få fisk luft og otion. Lv ikk f kff og slik. Dt sætt stofskiftt u f ift. Du skl kunn kl t bj intnsivt ov n lng pio. Bv t sto ovblik. Hvis u vil flv i cb, skl u hv t føst fæig ukst kl i oktob. Hæng konklusion sn inlning, og hæng kpitln sn inlning og konklusion? Og kn u s ningn hvt kpitl? L spcilt ligg i t p ug, så u få t på fstn. Så kn u b læs t objktivt ignn og tt op på fjl og ngl. Funntt vigtigt. Pæcist so hvis u skull bygg t hus. Dt fæst, stt tgkonstuktionn. Læg n pln fo it jobliv ll skiv n, i hvilkn tning u gn vil. Fin u f, HVAD u vil bj, HVORFOR u vil bj t, og HVORDAN u kn ko tætt på it ønskjob. Afkling sk v, t u still ig slv spøgsål, æk ft og ælig ov fo ig slv. At u kn in væi i livt, in gæns og ig slv. Og t u villig til t just på in pln unvjs i pocssn. HVORDAN FINDER JEG UD AF, HVAD JEG VIL ARBEJDE MED? Ingn v o ig slv, n u gø! Dfo nsvt fo in fti in gn. Nu t ti til, t DU fin u f, hv DU vil bj. Psonlig pocs. Btgt t so n psonlig- og hlt iniviul pocs t fin vjn til ntop it go bjsliv. Din gn bst vn. Væ in gn bst vn og skb/fin/søg t bj, vil skb glæ og uvikling fo ig. Husk, nå tvivln støst, sto læing. Stil fkln spøgsål. En to til slvfkling t sv skiftligt ll untligt på spøgsål. Du vil oplv, t nå u skiv ll snkk og sætt o på in tnk, u i gng t bvistgø ig. Du vil få t ltt v t fin tning, foi u bliv fklt. Så ft o. 7 PUNKTER TIL JOBAFKLARING 1. Kn ig slv. Jo b u kn ig slv, jo stø snsynligh fo, t u kn tæff vlg, ko inf in gn kn. E u uvnt ll invnt? Kunltt ll fotækk u n tilbgtukkt position? Ønsk u inisttivt bj, ll fokus på ilog og stl? Hvo føl 5

4 u, t u vil tivs? Hvilkt iljø? Hv kn og vil u tol, og hvo in gæns? Hvon h u t intntionl viksoh jsktivitt? Hvon h u t foning? Og h u lyst til slv t fon ig på nogl oå? D flst nnsk ønsk uvikling, n fæst ønsk t fon sig. Dt vigtigt t vi, hv n vil, n lig så vigtigt t t vi, hv n IKKE vil. Dt også fkling. 2. At pss in. Hv skl til, fo t u føl, t u pss in på n bjspls og føl, t u tivs og y n go insts? Kig gn tilbg i it liv og s, hv tilig h føt til succs fo ig? Hvilk fkto v til st? Hv gjo u? Hv in væi, in ol/tik, it foål t bj? Afst iss fovntning viksohns vision og ission (tjk s hjsi). 3. Fglig og psonlig uligh/ufoing. Hvilk fglig ufoing h u bug fo? Hvon kn u bj hnio t få in i t job? Hvon ønsk u t uvikl ig på t psonlig pln? Hvilk koptnc h u bug fo t uvikl? Kn bjsplsn væ 6 vikn til nn uvikling? Hvon kn u bug in psonligh i jobbt? Hv kn u tilby og big i jobbt? 4. Tygh. Hv skl til, fo t u kn oplv tygh i jobbt? Tygh i fohol til nsættls/bjsfohol og tygh i føllsn f, t u også fov vil kunn vtg it job? 5. Nævn ting, u lsk og ting, u lsk t gø. Hv t, u lsk t lv og fotg ig? Binsto. Hv lv u, nå u gl ti og st? 6. Dit ønst. S o t TEMA ll ønst i in sv. O gntgls, åbnlys. Fx t væ i ntun, skiv, opfin, ognis, bgn, læ f sig, bvæg sig, bug spogt, løs opgv ll stl/ilog n nnsk. E t ønst i it liv, nå u h succs? Hv h u gjot tilig, nå t lykks fo ig? Hv h in sttgi væt? 7. Nå u lytt ko svt. Hv fotæll it hjt ig, t u skl bj? Væ tåloig ig slv og stol på in fonls. D bst ltå ukk oft op på st usnsynlig st og tispunkt. Oft nå u l in tnk vn og hol fi, otg u inspition. Nå in glig utin bys, og u l ig slv væ still, ko svn. og S K g. Roligt C I R v T h l TIPS OG lv t s spøgst.å Spøg hv vil jg bj s v otg s Stil ig u t å ful to p, så? got vlg in t næst: t? Og ng tæff g v o k s t u i føs, kn Hvis t væst v t? tc. tænk: H t v s æ v t Hv ls. fon in å p TOL igtigst, S Allv 7

5 Jobsøgningn Så skl søgs job. Nå u skl søg job, kn u søg hjælp hos CA -kss bl.. til t skiv nsøgning og CV. Bnyt ig f in chnc fo pofssionl ågivning og lyt ft, hv bå hjn og hjt fotæll ig. FØR DU SØGER JOB Oft løsningn lig fon næsn på ig. Sv på spøgsåln: Tænk hvis u bug l in ti og ngi på t kvl op kistign blot fo t fin u f, t n fø t fokt st hn. 1. Hvilk bøg ny u t læs? 2. Hv kn u li t snkk fili og vnn o? 3. Hvilk opgv tivs u? 4. Hvilk succs u stolt ov? Hv v t pæcist, u lv? 5. Hvo in pssion nt jobæssigt? 6. Hvis u kun bj nogt, inspi ig og gv ig lykkfølls, hv vill u så lv? 7. Hvis lt bj gv t s i løn og hv s sttus, hvilkt bj vill u så lsk t ufø? 8. Hv h it hjt 'lti' fotlt ig, t u skull lv? 9. Hv otiv ig? 10. Hv føl u, t u kn gø ll væ? 11. Hv it støst potntil? 12. Dit tlnt? Vælg job hjtt. Dt vigtigt, t u bj nogt, u bæn fo. At u kn ngg ig. Og t u h hjtt. Et lykkligt jobliv få u v t bj sn go kollg og nogt, u slv syns sjovt. Mæk ft i hjn og hjt Dt hnl o t æk ft, hv bå hjn og hjt fotæll ig. Lyt til in vfonls. S fo ig, hvo u vil føl ig stolt og nggt. Hv t ybst st, u vil it jobliv? 8 Egnskb, Fol og Ubytt EFU olln Nå u bgyn t få n fonls f jobinhol, bnch og pssion, så t ti til t fob n EFU ol f ig slv. Hol n kot og pæcis. S ksplt h. Go å Vælg t bj, u bæn fo. Fin n bjspls, hvo u føl, u kn gø n positiv foskl. Lyt til in fonls (koppns signl). Fob n EFU pæsnttion. EFU-MODELLEN Bskiv in E gnskb. Hv h jg lvt? Hv in bggun? Bskiv in F ol. Hv h jg fåt u f t, jg h lvt/ in bggun? Hv h jg spcifikt læt? Bskiv it U bytt. Hvon kn vik sohn få glæ f, hv jg kn? Ekspl: Cstn Msn 25 å, cn.c.int. to ås fing f nlysfi. Jg kn lv ybgån ksnlys og kn sik, t viksoh ns slgsinsts bliv ffktivist. 9

6 Ansøgning Din nsøgning på n A4 si, og h fhæv u vigtigst ting f it CV, so pss til stillingn, u søg. Du h c. 20 skun til t gø t got intyk, så skiv n nsøgning, ykk v føst øjkst. Bskiv, hv u kn gø fo viksohn i stt fo, hv viksohn kn gø fo ig. Vis o. UOPFORDREDE ANSØGNINGER Dt hnl o t g poktivt og slv opsøg job, ikk slåt op nnu. Foln v uopfo nsøgning, t u ikk h øvig konkunt, so tit til opslå stilling. Dsun n økonoisk gvinst fo fi v t otg uopfo nsøgning, it kn væ hlig og sp ll kuttingsokostningn. Fobls. Hvilkn bnch vil u søg innfo? Unsøg t pågæln fi, spøg unt i it ntvæk. Ring gn til fit, u søg hos, og hø o t i føst ogng ugn væ t sn n nsøgning. Stil konkt spøgsål til s nuvæn bhov. Hvon fotækk viksohn t otg nsøgning? 10 Målt. Væ så pæcis so uligt i in skiftlig hnvnls. Fotæl, hv u kn og vil. Hvilk pobl vil u kunn løs fo. Hv in spiskoptnc? Tænk på, hvilk opgv u kn ufø fo inn fo hvilk bjsoå, og hvon u in png væ. Fængn ovskift Sælg ig slv på n linj. Væ gt ktiv og s, o u kn lv n fængn ovskift, såls t bliv lgt æk til ig f stt. Nævn vt. in støst styk ll h. Motivtion fo t søg Hv in pssion? Hv otiv ig lig pæcis fo t søg nn viksoh? Hvofo skl ovhovt læs vi i in nsøgning? Fotæl hutigt og klt, hv u kn og vil, og hv iv ig. Hvo kn u gø n positiv foskl i viksohn? Fglig og fingsæssig bggun H gæl t o t sælg ig slv kot og got. Opstil gn i punktfo. Nævn in fglig og in fingsæssig bggun. H u t got kspl f in hvg, hvo u h væt n succs, så bskiv t på ks. to linj. Histoi til t skb kontkt og gnknligh. Psonligh Hv in spiskoptnc so pson? Hvon bj u sn n, og hvilkn typ u? Bug gn punktfo og hol t på t fi linj. TO FREMGANGSMÅDER Rifflton H sky u ålttt o n spcifik viksoh og n spcifik typ stilling. Hglgvæston H sigtkont b, og u kn sn in uopfo nsøgning u til ng typ viksoh. Finvn og ss (+ to) Stv lt kokt. Finvn og kontktpson. Væ sikk på, t u sn til n tt pson i fit. Hv kn u løs fo viksohn? Hv t, u kn? Hvon kn u løs opgv? Hvilkn vin og ngi ko u? Hv h u lyst til t bj? Tænk flksibilitt in i in nsøgning. Hvis t t stuijob, så bskiv, hvo gt u kn bj (ti o ugn), og t u kn væ flksibl in ti. Hvis u ylig intsst i vikjob ll ltisstilling, så skiv, t u åbn inn fo iss oå. Hvis u kn tiltæ kot vsl, så skiv t. Afslutning Bsv slv spøgsålt: Hvofo skull vi nsætt ig? Gntg in inlning blot n o. Slå hln og væ in gn støst fn un t vik ophøjt ll ognt. Sig t bst o ig slv, so u v, u kn stå in fo. Husk, nsøgningn ks. n si. Lyoutt ovskuligt, nt tilgængligt og tilt slvfølglig pæsntblt. 11

7 ER DIN ANSØGNING IN OR OUT? SKAB OPMÆRKSOMHED 20 skun lt, hv t tg. Så hutig n viksoh o t scnn in nsøgning til IN o OUT bunkn. Spøg ig slv Hv in unikk tlnt? Hv in fglig koptnc? Hv h jg vin o? Hv intss ig? Hvilkn psonligh n jg unt? Hvilk fing h jg ig? Hv bty nogt fo ig i it liv? Hv in væi? Nævn kot kspl. Dt hnl o t væ spis og skill sig u f stt, så u få ulighn fo t ko til stl. Tænk på, hvon u kn skill ig u blnt n linlig nsøgning. Hv skl til fo, t u bliv bækt? Hvon ko ntop DU gnn nøglhullt og in til stln? i, Hvon vil u pæsnt ig på ppi, så u vækk intss? Afkl, fkl og fkl Hv t ybst st, u ønsk ig? Hv bæn u fo? 12 H kn u s t p kot kspl på IN o OUT i in nsøgning IN OUT Do this Don t o this Fin u f, hv u kn gø fo viksohn Gnfotæl hl it CV i nsøgningn Ring til viksohn og hø næ, nå u h scht (fob lvnt spøgsål) Kun fokus på, hv u h lyst til, DON T DO THIS og hv u få u f t Væ konkt kspl Ring og spøg un t væ fobt Ko foslg til, hvon u kn løs opgvn f stillingsopslgt Fotæl o tilig fisko/ fying i in nsøgning Din nsøgning på 1 si og CV på 2-4 si DO THIS SKAB POSITIV OPMÆRKSOMHED p t nivu s g li ti t på n fo Afkling soh k i v og g o nsøgning bå ig n få u inspi ng u. Stiig g l fs ig l t unøvn fo t fin in ti c n stø ch b fo ig. jo igtig 1. Fin ot Tænk tilbg på n gng, hvo u sg nogt ll gjo nogt, u v nvøs ll bng fo t sig/gø. Tænk så på, hvo got t følts bgft. Tænk in i in nsøgning, hvo u kn væ oig. At tu t lill kst. D t ospog, h hvis hstn ø, så stå f. Ligls hvis u bliv v t hnl, so u hl Sn ll bilg også, slvo ikk h bt o tin h gjot, få u, hv u hl tin h fåt. Hvis u h fåt 200 fslg, t åsk på ti t fin n ny sttgi. 2. Din stæk si Fokus på in stæk si. Oft t sån, t t n fokus på, få n f. Så f slvtillin og slvvæt. Tænk ov, hv in vn, og hvon u positivt kn big i jobbt. Øv ig i t lægg æk til ting, u gø got. 13

8 Jobstln 3. Stt i t så Øv ig i t skb opæksoh, hvo t ufligt. Fotæl histoi i pusn til in kt, hvo u tæn i t bliv høt. Få folk til t lytt. Tæn in st t kspint tonlj (hvo u vil vik olig, ktiv, ngisk). Jo b u so histoifotæll og jo fl bill, u kn skb i it spog og væå, jo lvn og bæklssvæig bliv u. Pæcis t s gæl t skvn spog og in nsøgning. Væ kl kot og kl kspl, skb bill hos otgn. 4. Øv ig in nsøgning Hvis t vnskligt fo ig t få skvt n nls og opsigtsvækkn nsøgning, så øv ig. Allbst skiv f foskllig nsøgning og få koptnt pson/vnn til t giv ig fbck. t, Lån f n, h succs (vs. lån t, gø got) og ftlign. 5. Hv bæn u fo? All nnsk hv og n unikk.. u Så snt u h nogt på hjt, nogt u pssiont oking, så ny n nnsk t lytt og læ. D n positiv ngi i t hv n ø/ål ll pssion. Fin u f, hv u n, to på og bæn fo, og l så u f in tnk og følls. 14 g. nsøgnin in iv k til t s sss Få hjælp f CA -k n t s o h ti l Book n o S ågiv. ll j. i job ki u o t ns gtis, u Hv t llvæst spøgsål, u kn bliv stillt til jobstln? CA -kss h slt 10 væst DRÆBERSPØRGSMÅL til ig. Læs fø in konkunt. 10 DRÆBERSPØRGSMÅL TIL JOBSAMTALEN hv u, hv in bggun, og hvo u på vj hn kiæssigt. Ky t t positiv gnskb oking ig slv. Og så stop. Tæn nn kot intouktion f ig slv, til u kn n i søvn. Jobstln næt fostån. Dt nu, t gæl, og u skl sælg ig slv. Vn ig. Din fglig bggun, in fing og in psonligh. Hv t væst, u kn bliv spugt o? Og hvon kn u bst uligt fob ig på spøgsål, viksohn still ig? 2. Hvofo vil u bj fo os? Foi jg oplv, t viksohn involv sig i opgv, so jg kunn tænk ig t bj (kspl), og t viksohn h t stækt bn, so jg vil væ stolt f t væ n l f. Jg oplv, t I søg n ny bj, uvnt og iig (unsøg s bhov vt. vi s stillingsnnonc), og t n jg t kunn stå in fo! Søg fo, t u kn ufyl viksohns bhov. Nævn gn to ll t ttktiv fkto v jobbt og hol in ting, so u s so uovkolig ufoing. Æligh v længst. Ungå sv so: Foi jg syns (kouniktionsbnchn) spænn. 1. Fotæl o ig slv! D tt oft åbningsspøgsålt i t jobintviw, skl u væ kst opækso på ikk t l tin og unn løb f ig. Snk o in unnls, fing og kot o in psonligh og it ål. Væ positiv. Stop unskylning og væ gt opækso på it spogbug. Lv n lill tl, på 30 skun fotæll, 15

9 3. Hv in styk? Fin t f styk. Din bst gnskb vil kunn tch tt job. Sig fx jg nlytisk, nggt, ngisk og ptisk. Bug kspl. Fotæl, hvonå og hvon iss gnskb bugs. Hvonå v u sist nlytisk? Hv lv u? Hvon u ptisk? Hvon vis it nggnt sig? Væ kl tylig og kot kspl, unstg in kvlifiktion. 4. Hv in svgh? Væ på vgt h. Ekn føst, hv kunn væ in uviklingsoå. Måsk lv u så fjl, foi u hutig og ngisk. Dtt kunn foklæs såls: D jg gt ffktiv i it job, hæn t, t jg ovs så tlj. Dt jg bvist o og blvt b til t sænk tpot v tljoint opgv. Ell hvis snhn : Jg still gt sto kv til ig slv. S o u kn stt n styk og f fokl, t hvis stykn tg ov så kn t hv nn lill svgh. F.ks. hvis u supnlytisk, så kn t væ, t u så tljointt, t u bliv v t fin fjl fo t gø t pfkt og 16 bug ng ti på in opgv. Fotæl, t u bvist oking t og fotst bj på t fin n go blnc ll styk og svgh. 5. Hvon sbj u n? Dt job, u søg, skull gn pss til bjsto, u tivs. Hvis u n tply og hol f sping og sbj, så fotæl, hvon viksohn kn få t optil u f ig i sbjssitution. Du s ig slv so vlfungn og konstuktiv i svæ n nnsk, og u kn ikk husk nogn sbjspobl. Fotæl o t sæls vllykkt sbj, intviw, opgv ll nt. Hvis u h fnc oking go sbjsvn, så bug h. 6. Hvon pioit u in opgv? Hv vigtigst? Jg nn ig t ovblik ov opgvn og lins. H ilog in chf og kollg o, hvon vi i fællsskb pioit opgvn. Fosøg t sti tisfobug på hv opgv og sætt i syst. Fotæl, t u slvfølglig tivs kl tl og fstning f fovntning in næst ovon. Unl t tl o stss, inkoptnt chf og ålig fing. Du h også slv t nsv. 7. Hv in ål på læng sigt? Hvo lng ti u nst hos os? Rlt in ål til viksohns ål. Væ gn spcifik oking in fglig ål. Ansættlssfoholts vigh kn u kun gisn o, n ltt til in fglig ål, så ønsk u t ygtiggø ig og h st å f i in kln. 8. Hvofo skull vi nsætt ig? Måsk to u, t jg h svt på tt spøgsål, vi fogån spøgsål. Nu t ti til t opsu. Spcilt oking in styk og in fing. Væ gt opigtig. Rt synsvinkln væk f ig slv og fobin i stt in foc viksohns slvoplv bhov. Unvjs i intviwt h u sikkt nnt ig t intyk f, hv viksohn viklig h bug fo. Søg fo t hnl opæksohn på, t u kn tilfsstill viksohns bhov. t n fo tt job ll X og Y, og t fin jg iligt. Du kunn også sv t spøgsål: Måsk kn u hjælp ig på vj n tilsvn stilling i viksohn, jg kn snlign? Tl så lit o løn so uligt, intil u nå n sist un i intviwpocssn. På tt tispunkt v u, t viksohn opigtigt intsst i ig, og t lønfohnlingssitutionn fo kn fohnls. 10. Hv kn u gø fo os, so n ikk kn? Enhv so kn ovbvis viksohn o, t n tjn fl png, n n kost bliv nst. Nu t ti til t væ n VINDER. Fotæl, hvon u h fåt ting gnnføt og, hvilk sultt u tilig h skbt. Fhæv in vn, intss og sælig fing. Sig, t u ovbvist o, t u vil kunn gø n positiv foskl fo viksohn, og u vil væ til t skb ovsku, tivsl og sultt. 9. Hv skl u hv i løn? Løn kn væ t følsot n. Usæt, så læng u kn gø t på n høflig å t bin ig til t bstt tl. Du kunn sig: Jg fostå, 17

10 Ny i jobbt Tillykk! Du skl snt stt i it føst job ft nt unnls. Fou vnt n fntstisk spænn læingspocs, hvo u hlt sikkt vil bliv ufot. Du kn got glæ ig. Du ko til t høst ny knls på ng foskllig nivu, o it fg, o nnsk, o ognising, o sbj, o kouniktion og o ig slv! DINE FØRSTE 100 DAGE I JOBBET Væ positiv. D vil bliv lgt gt æk til, hvilkn ttitu u ko. Nå u lægg n positiv og iøkon stil fo gn, vil u hutigt få ng vnn på in ny bjspls. Du få, hv u giv, sig n. Bliv hutigt slvkøn. Hvis én ting, so bjsgiv got kn li, så t slvkøn bj. Dt bty ikk, t u skl løs lting slv. Dt bty, t u hutig til t fin go løsning i sbj n, også på opgv so ufon og sætt ig un ps. Vis intss. Vis in intss fo, hv in kollg h gng i. Også slvo s pojkt ikk hæng ikt sn ting, u slv lv. På n å vis u spkt til in ny kollg og få hutigt n b vin o, hv fogå i viksohn. Dt vil hutigt ko ig til go. Ko på pojkt. På flst bjspls popp hl tin ny pojkt op. Slvo u ny, h u uligh fo t ko på t ll fl spænn pojkt, nå u søg fo t vis flgt og k, t u intsst i t big. Nå u slv til t skb ny go bjsgng og utin, kn t næstn kun bliv got. t løs igtig got. På n å vin u spkt og vil gvist få stø åu til t pøv in ié f. Søg fbck. D n ss gul t sl op fo ig i fo f fbck f kollg, in chf og sikkt også folk un fo flingn. Søg fbckn! Dn hjælp ig til t bliv b til t, u gø og big til t kst lys på in blin pltt. Fostå in chf. Din ny chf un ps i fo f nogl ål, so skl nås. Gø ig sto ug t fostå, hv ål gå u på. På n å giv u ig slv t funnt fo t big til, t åln bliv nåt. Så bliv in chf gl og vil gvist hono ig stø nsv og fl fihsg. Abj ig slv. Du vil ko u fo sitution, so pss ig og gø ig k f t, foi u ikk fostå, hvofo in kollg hnl, so gø. Unst hv så gø ig ug t lv ig in i s pspktiv og ø n positiv ttitu. Slp f. Mit i ll bstæblsn o t gø t got i it ny job, t sup vigtigt, t u husk t slpp f! Dt gæl bå i fohol til t fin n go yt, nå u på bj, og t gæl i fohol til t husk t hiv stikkt u og hygg ig vnn og fili, nå u ikk på bj. Ros ig slv fo t, u gø got. Hl og lykk! ARTIKLERNE ER SKREVET AF: Snn Jul, kiågiv, jounlist og coch: "Hvon fin jg u f hv jg vil bj ", "Fø u Ps it bj. Unst hvo ng go ié u h, så h u nogl opgv so skl psss. Væ ohygglig t hol fokus på opgv og gø ig ug søg job", "Uopfot nsøgning", "E in nsøgning IN o OUT?" og "Dæbspøgsål til stln". Rikk Østg, kiågiv og sociolog: "Go å til t b spcil". Thos Klintg, kikonsulnt: "D føst 100 g i jobbt". CA -kss. Gngivls f tilt kun ft fougån ftl og tylig kilngivls. 18

11 ØKONOMISK TRYGHED OG UDVIKLING AF DIN KARRIERE Nu h u fåt n kot intouktion til, hvon u kn sætt gng i in ki. Hvis u vil hv n gunig vjlning i kiplnlægning, jobsøgning og psonlig uvikling, så l ig in i CA -kss. Vi h pofssionll kiågiv, so hjælp ig, og t gnsk gtis fo l. CA -kssn fo ig, vil bj i hvvslivt. HUSK t l ig in snst 14 g ft sist ksnsg. Så h u t til gpng ll n ån ft, u fslutt in unnls og o til t fin t igtig job. Læs og l ig in på HELD OG LYKKE MED JOBSØGNINGEN CA -kss Skkln 2 Postboks Gntoft Tl Fx CA -kss Vstpot 8 K 8000 Ahus C Tl Fx

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere