en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045"

Transkript

1 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING tlf

2 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos vin og fing f kiågivning til iittn. Dt blv til nn lill bog, so vi håb vil inspi til n go stt på in ki. HVAD ER EN A-KASSE? En -kss fosik ig o bjsg løsh. Dt vil sig, t n gnt ig jn fst intægt, slvo u stå un bjil. På n å giv -kssn ig ti til t fin t igtig job, stiig t u kn btl gningn. 2 HVORFOR CA A-KASSE? CA -kssn fo ig, so vil bj i hvvslivt. U ov t stot hvvsknskb h CA -kss n ækk unikk tilbu til ln, so n -kss ikk tilby. Du få koptnt kiågivning, coching, t ktivt ntvæk, lvnt kus og hjælp jobsøgningn gnsk gtis. Så slv o u i job, kn u stig bug CA -kss so n ktiv spingsptn i in kiuvikling. REGLEig N S nst 14 E G A D 14- ittn skl u nlsg. Sinåhs u ttttil So i sist ks ft u fslu n g ft ll n å, gpng ls. nn in u Målt v t væ nåt, og fslutningn på in stuiti næ sig. Inn skl spcilt skivs fæigt. Så hvon få u skvt t b spcil? GODE RÅD TIL ET BEDRE SPECIALE Tænk spcilt tiligt in i stuit. Bgyn t tt ig in o spcilfsn ll tiligt på ovbygningn. Læg ig fst på nt tiligt. Fin t n, fæng. Skiv o t, u syns intssnt og bæn fo. Skiv o nogt, ktult og stiigt intssnt fo n. Fin t n, gn n ktul poblstilling, så t n t fin til. Dt også n t fin kontktpson og viksoh, v nogt o nt. D kn hjælp ig sping og go å. Og chncn fo, t nogn, bgft nt fktisk læs it spcil intss, gt stø. Husk t tg kontkt til in kil i go ti. Afgæns nt til n konkt poblstilling og zoo in på lig ntop t, so u vil skiv o. Sbj n viksoh ll n nto. D ng fol, hvis u kn sbj n viksoh o t lv it spcil so t pojkt fo viksohn. Kontkt it kicnt og hø o pojktsbj. Kotlæg it ntvæk og fin u f, o u kn nogn i it ntvæk, so spcilist på oåt, ll so kn hjælp ig vi til nogn, so spcilist. Vælg in vjl ohu. Tg n u kn og h t got, og hvo u kn gn støtt og vjlning. Aftl, hvonå I skl øs, og hv u skl pæst til hv gng. Dt n go i t bug n l vjlti i sttn, så u kn nå t fin u f, o u nu også på tt spo. Bug vjln løbn i pocssn. 3

3 Afkling Lv n bjspln og n tishoisont. Læg n tispln fo, hv u gn vil nå inn fo t bstt tisu. Btgt spcilt so t bj. Sæt ti f i klnn til, hvonå u skl bj t. Lv n isposition ovskift og ½ si til hvt kpitl o, hv t skl hnl o, så u h t ovblik ov t. Lv in fovnt konklusion llføst, so n kunn s u, så u v, hvo u vil hn. Ovhol in bjsti. Abj spcilt på t spcilskivningskonto på it unnlssst ll på n viksoh, hvo u kn koncnt ig. Hvis u bj hj, så søg fo t scnskift, så u skill spcilskivningn og huslig gøål. Stop fo kspl ft plnlgt 8 ti. Husk t plnlægg fig og hol. Ells løb u su i spcilt. Ungå fbyls. Væ offlin, ns u bj. E-ils, ss og fcbook fby og fosty in koncnttion. Sl t i stt og tjk fo kspl to gng o gn. 4 Spis ontligt og få fisk luft og otion. Lv ikk f kff og slik. Dt sætt stofskiftt u f ift. Du skl kunn kl t bj intnsivt ov n lng pio. Bv t sto ovblik. Hvis u vil flv i cb, skl u hv t føst fæig ukst kl i oktob. Hæng konklusion sn inlning, og hæng kpitln sn inlning og konklusion? Og kn u s ningn hvt kpitl? L spcilt ligg i t p ug, så u få t på fstn. Så kn u b læs t objktivt ignn og tt op på fjl og ngl. Funntt vigtigt. Pæcist so hvis u skull bygg t hus. Dt fæst, stt tgkonstuktionn. Læg n pln fo it jobliv ll skiv n, i hvilkn tning u gn vil. Fin u f, HVAD u vil bj, HVORFOR u vil bj t, og HVORDAN u kn ko tætt på it ønskjob. Afkling sk v, t u still ig slv spøgsål, æk ft og ælig ov fo ig slv. At u kn in væi i livt, in gæns og ig slv. Og t u villig til t just på in pln unvjs i pocssn. HVORDAN FINDER JEG UD AF, HVAD JEG VIL ARBEJDE MED? Ingn v o ig slv, n u gø! Dfo nsvt fo in fti in gn. Nu t ti til, t DU fin u f, hv DU vil bj. Psonlig pocs. Btgt t so n psonlig- og hlt iniviul pocs t fin vjn til ntop it go bjsliv. Din gn bst vn. Væ in gn bst vn og skb/fin/søg t bj, vil skb glæ og uvikling fo ig. Husk, nå tvivln støst, sto læing. Stil fkln spøgsål. En to til slvfkling t sv skiftligt ll untligt på spøgsål. Du vil oplv, t nå u skiv ll snkk og sætt o på in tnk, u i gng t bvistgø ig. Du vil få t ltt v t fin tning, foi u bliv fklt. Så ft o. 7 PUNKTER TIL JOBAFKLARING 1. Kn ig slv. Jo b u kn ig slv, jo stø snsynligh fo, t u kn tæff vlg, ko inf in gn kn. E u uvnt ll invnt? Kunltt ll fotækk u n tilbgtukkt position? Ønsk u inisttivt bj, ll fokus på ilog og stl? Hvo føl 5

4 u, t u vil tivs? Hvilkt iljø? Hv kn og vil u tol, og hvo in gæns? Hvon h u t intntionl viksoh jsktivitt? Hvon h u t foning? Og h u lyst til slv t fon ig på nogl oå? D flst nnsk ønsk uvikling, n fæst ønsk t fon sig. Dt vigtigt t vi, hv n vil, n lig så vigtigt t t vi, hv n IKKE vil. Dt også fkling. 2. At pss in. Hv skl til, fo t u føl, t u pss in på n bjspls og føl, t u tivs og y n go insts? Kig gn tilbg i it liv og s, hv tilig h føt til succs fo ig? Hvilk fkto v til st? Hv gjo u? Hv in væi, in ol/tik, it foål t bj? Afst iss fovntning viksohns vision og ission (tjk s hjsi). 3. Fglig og psonlig uligh/ufoing. Hvilk fglig ufoing h u bug fo? Hvon kn u bj hnio t få in i t job? Hvon ønsk u t uvikl ig på t psonlig pln? Hvilk koptnc h u bug fo t uvikl? Kn bjsplsn væ 6 vikn til nn uvikling? Hvon kn u bug in psonligh i jobbt? Hv kn u tilby og big i jobbt? 4. Tygh. Hv skl til, fo t u kn oplv tygh i jobbt? Tygh i fohol til nsættls/bjsfohol og tygh i føllsn f, t u også fov vil kunn vtg it job? 5. Nævn ting, u lsk og ting, u lsk t gø. Hv t, u lsk t lv og fotg ig? Binsto. Hv lv u, nå u gl ti og st? 6. Dit ønst. S o t TEMA ll ønst i in sv. O gntgls, åbnlys. Fx t væ i ntun, skiv, opfin, ognis, bgn, læ f sig, bvæg sig, bug spogt, løs opgv ll stl/ilog n nnsk. E t ønst i it liv, nå u h succs? Hv h u gjot tilig, nå t lykks fo ig? Hv h in sttgi væt? 7. Nå u lytt ko svt. Hv fotæll it hjt ig, t u skl bj? Væ tåloig ig slv og stol på in fonls. D bst ltå ukk oft op på st usnsynlig st og tispunkt. Oft nå u l in tnk vn og hol fi, otg u inspition. Nå in glig utin bys, og u l ig slv væ still, ko svn. og S K g. Roligt C I R v T h l TIPS OG lv t s spøgst.å Spøg hv vil jg bj s v otg s Stil ig u t å ful to p, så? got vlg in t næst: t? Og ng tæff g v o k s t u i føs, kn Hvis t væst v t? tc. tænk: H t v s æ v t Hv ls. fon in å p TOL igtigst, S Allv 7

5 Jobsøgningn Så skl søgs job. Nå u skl søg job, kn u søg hjælp hos CA -kss bl.. til t skiv nsøgning og CV. Bnyt ig f in chnc fo pofssionl ågivning og lyt ft, hv bå hjn og hjt fotæll ig. FØR DU SØGER JOB Oft løsningn lig fon næsn på ig. Sv på spøgsåln: Tænk hvis u bug l in ti og ngi på t kvl op kistign blot fo t fin u f, t n fø t fokt st hn. 1. Hvilk bøg ny u t læs? 2. Hv kn u li t snkk fili og vnn o? 3. Hvilk opgv tivs u? 4. Hvilk succs u stolt ov? Hv v t pæcist, u lv? 5. Hvo in pssion nt jobæssigt? 6. Hvis u kun bj nogt, inspi ig og gv ig lykkfølls, hv vill u så lv? 7. Hvis lt bj gv t s i løn og hv s sttus, hvilkt bj vill u så lsk t ufø? 8. Hv h it hjt 'lti' fotlt ig, t u skull lv? 9. Hv otiv ig? 10. Hv føl u, t u kn gø ll væ? 11. Hv it støst potntil? 12. Dit tlnt? Vælg job hjtt. Dt vigtigt, t u bj nogt, u bæn fo. At u kn ngg ig. Og t u h hjtt. Et lykkligt jobliv få u v t bj sn go kollg og nogt, u slv syns sjovt. Mæk ft i hjn og hjt Dt hnl o t æk ft, hv bå hjn og hjt fotæll ig. Lyt til in vfonls. S fo ig, hvo u vil føl ig stolt og nggt. Hv t ybst st, u vil it jobliv? 8 Egnskb, Fol og Ubytt EFU olln Nå u bgyn t få n fonls f jobinhol, bnch og pssion, så t ti til t fob n EFU ol f ig slv. Hol n kot og pæcis. S ksplt h. Go å Vælg t bj, u bæn fo. Fin n bjspls, hvo u føl, u kn gø n positiv foskl. Lyt til in fonls (koppns signl). Fob n EFU pæsnttion. EFU-MODELLEN Bskiv in E gnskb. Hv h jg lvt? Hv in bggun? Bskiv in F ol. Hv h jg fåt u f t, jg h lvt/ in bggun? Hv h jg spcifikt læt? Bskiv it U bytt. Hvon kn vik sohn få glæ f, hv jg kn? Ekspl: Cstn Msn 25 å, cn.c.int. to ås fing f nlysfi. Jg kn lv ybgån ksnlys og kn sik, t viksoh ns slgsinsts bliv ffktivist. 9

6 Ansøgning Din nsøgning på n A4 si, og h fhæv u vigtigst ting f it CV, so pss til stillingn, u søg. Du h c. 20 skun til t gø t got intyk, så skiv n nsøgning, ykk v føst øjkst. Bskiv, hv u kn gø fo viksohn i stt fo, hv viksohn kn gø fo ig. Vis o. UOPFORDREDE ANSØGNINGER Dt hnl o t g poktivt og slv opsøg job, ikk slåt op nnu. Foln v uopfo nsøgning, t u ikk h øvig konkunt, so tit til opslå stilling. Dsun n økonoisk gvinst fo fi v t otg uopfo nsøgning, it kn væ hlig og sp ll kuttingsokostningn. Fobls. Hvilkn bnch vil u søg innfo? Unsøg t pågæln fi, spøg unt i it ntvæk. Ring gn til fit, u søg hos, og hø o t i føst ogng ugn væ t sn n nsøgning. Stil konkt spøgsål til s nuvæn bhov. Hvon fotækk viksohn t otg nsøgning? 10 Målt. Væ så pæcis so uligt i in skiftlig hnvnls. Fotæl, hv u kn og vil. Hvilk pobl vil u kunn løs fo. Hv in spiskoptnc? Tænk på, hvilk opgv u kn ufø fo inn fo hvilk bjsoå, og hvon u in png væ. Fængn ovskift Sælg ig slv på n linj. Væ gt ktiv og s, o u kn lv n fængn ovskift, såls t bliv lgt æk til ig f stt. Nævn vt. in støst styk ll h. Motivtion fo t søg Hv in pssion? Hv otiv ig lig pæcis fo t søg nn viksoh? Hvofo skl ovhovt læs vi i in nsøgning? Fotæl hutigt og klt, hv u kn og vil, og hv iv ig. Hvo kn u gø n positiv foskl i viksohn? Fglig og fingsæssig bggun H gæl t o t sælg ig slv kot og got. Opstil gn i punktfo. Nævn in fglig og in fingsæssig bggun. H u t got kspl f in hvg, hvo u h væt n succs, så bskiv t på ks. to linj. Histoi til t skb kontkt og gnknligh. Psonligh Hv in spiskoptnc so pson? Hvon bj u sn n, og hvilkn typ u? Bug gn punktfo og hol t på t fi linj. TO FREMGANGSMÅDER Rifflton H sky u ålttt o n spcifik viksoh og n spcifik typ stilling. Hglgvæston H sigtkont b, og u kn sn in uopfo nsøgning u til ng typ viksoh. Finvn og ss (+ to) Stv lt kokt. Finvn og kontktpson. Væ sikk på, t u sn til n tt pson i fit. Hv kn u løs fo viksohn? Hv t, u kn? Hvon kn u løs opgv? Hvilkn vin og ngi ko u? Hv h u lyst til t bj? Tænk flksibilitt in i in nsøgning. Hvis t t stuijob, så bskiv, hvo gt u kn bj (ti o ugn), og t u kn væ flksibl in ti. Hvis u ylig intsst i vikjob ll ltisstilling, så skiv, t u åbn inn fo iss oå. Hvis u kn tiltæ kot vsl, så skiv t. Afslutning Bsv slv spøgsålt: Hvofo skull vi nsætt ig? Gntg in inlning blot n o. Slå hln og væ in gn støst fn un t vik ophøjt ll ognt. Sig t bst o ig slv, so u v, u kn stå in fo. Husk, nsøgningn ks. n si. Lyoutt ovskuligt, nt tilgængligt og tilt slvfølglig pæsntblt. 11

7 ER DIN ANSØGNING IN OR OUT? SKAB OPMÆRKSOMHED 20 skun lt, hv t tg. Så hutig n viksoh o t scnn in nsøgning til IN o OUT bunkn. Spøg ig slv Hv in unikk tlnt? Hv in fglig koptnc? Hv h jg vin o? Hv intss ig? Hvilkn psonligh n jg unt? Hvilk fing h jg ig? Hv bty nogt fo ig i it liv? Hv in væi? Nævn kot kspl. Dt hnl o t væ spis og skill sig u f stt, så u få ulighn fo t ko til stl. Tænk på, hvon u kn skill ig u blnt n linlig nsøgning. Hv skl til fo, t u bliv bækt? Hvon ko ntop DU gnn nøglhullt og in til stln? i, Hvon vil u pæsnt ig på ppi, så u vækk intss? Afkl, fkl og fkl Hv t ybst st, u ønsk ig? Hv bæn u fo? 12 H kn u s t p kot kspl på IN o OUT i in nsøgning IN OUT Do this Don t o this Fin u f, hv u kn gø fo viksohn Gnfotæl hl it CV i nsøgningn Ring til viksohn og hø næ, nå u h scht (fob lvnt spøgsål) Kun fokus på, hv u h lyst til, DON T DO THIS og hv u få u f t Væ konkt kspl Ring og spøg un t væ fobt Ko foslg til, hvon u kn løs opgvn f stillingsopslgt Fotæl o tilig fisko/ fying i in nsøgning Din nsøgning på 1 si og CV på 2-4 si DO THIS SKAB POSITIV OPMÆRKSOMHED p t nivu s g li ti t på n fo Afkling soh k i v og g o nsøgning bå ig n få u inspi ng u. Stiig g l fs ig l t unøvn fo t fin in ti c n stø ch b fo ig. jo igtig 1. Fin ot Tænk tilbg på n gng, hvo u sg nogt ll gjo nogt, u v nvøs ll bng fo t sig/gø. Tænk så på, hvo got t følts bgft. Tænk in i in nsøgning, hvo u kn væ oig. At tu t lill kst. D t ospog, h hvis hstn ø, så stå f. Ligls hvis u bliv v t hnl, so u hl Sn ll bilg også, slvo ikk h bt o tin h gjot, få u, hv u hl tin h fåt. Hvis u h fåt 200 fslg, t åsk på ti t fin n ny sttgi. 2. Din stæk si Fokus på in stæk si. Oft t sån, t t n fokus på, få n f. Så f slvtillin og slvvæt. Tænk ov, hv in vn, og hvon u positivt kn big i jobbt. Øv ig i t lægg æk til ting, u gø got. 13

8 Jobstln 3. Stt i t så Øv ig i t skb opæksoh, hvo t ufligt. Fotæl histoi i pusn til in kt, hvo u tæn i t bliv høt. Få folk til t lytt. Tæn in st t kspint tonlj (hvo u vil vik olig, ktiv, ngisk). Jo b u so histoifotæll og jo fl bill, u kn skb i it spog og væå, jo lvn og bæklssvæig bliv u. Pæcis t s gæl t skvn spog og in nsøgning. Væ kl kot og kl kspl, skb bill hos otgn. 4. Øv ig in nsøgning Hvis t vnskligt fo ig t få skvt n nls og opsigtsvækkn nsøgning, så øv ig. Allbst skiv f foskllig nsøgning og få koptnt pson/vnn til t giv ig fbck. t, Lån f n, h succs (vs. lån t, gø got) og ftlign. 5. Hv bæn u fo? All nnsk hv og n unikk.. u Så snt u h nogt på hjt, nogt u pssiont oking, så ny n nnsk t lytt og læ. D n positiv ngi i t hv n ø/ål ll pssion. Fin u f, hv u n, to på og bæn fo, og l så u f in tnk og følls. 14 g. nsøgnin in iv k til t s sss Få hjælp f CA -k n t s o h ti l Book n o S ågiv. ll j. i job ki u o t ns gtis, u Hv t llvæst spøgsål, u kn bliv stillt til jobstln? CA -kss h slt 10 væst DRÆBERSPØRGSMÅL til ig. Læs fø in konkunt. 10 DRÆBERSPØRGSMÅL TIL JOBSAMTALEN hv u, hv in bggun, og hvo u på vj hn kiæssigt. Ky t t positiv gnskb oking ig slv. Og så stop. Tæn nn kot intouktion f ig slv, til u kn n i søvn. Jobstln næt fostån. Dt nu, t gæl, og u skl sælg ig slv. Vn ig. Din fglig bggun, in fing og in psonligh. Hv t væst, u kn bliv spugt o? Og hvon kn u bst uligt fob ig på spøgsål, viksohn still ig? 2. Hvofo vil u bj fo os? Foi jg oplv, t viksohn involv sig i opgv, so jg kunn tænk ig t bj (kspl), og t viksohn h t stækt bn, so jg vil væ stolt f t væ n l f. Jg oplv, t I søg n ny bj, uvnt og iig (unsøg s bhov vt. vi s stillingsnnonc), og t n jg t kunn stå in fo! Søg fo, t u kn ufyl viksohns bhov. Nævn gn to ll t ttktiv fkto v jobbt og hol in ting, so u s so uovkolig ufoing. Æligh v længst. Ungå sv so: Foi jg syns (kouniktionsbnchn) spænn. 1. Fotæl o ig slv! D tt oft åbningsspøgsålt i t jobintviw, skl u væ kst opækso på ikk t l tin og unn løb f ig. Snk o in unnls, fing og kot o in psonligh og it ål. Væ positiv. Stop unskylning og væ gt opækso på it spogbug. Lv n lill tl, på 30 skun fotæll, 15

9 3. Hv in styk? Fin t f styk. Din bst gnskb vil kunn tch tt job. Sig fx jg nlytisk, nggt, ngisk og ptisk. Bug kspl. Fotæl, hvonå og hvon iss gnskb bugs. Hvonå v u sist nlytisk? Hv lv u? Hvon u ptisk? Hvon vis it nggnt sig? Væ kl tylig og kot kspl, unstg in kvlifiktion. 4. Hv in svgh? Væ på vgt h. Ekn føst, hv kunn væ in uviklingsoå. Måsk lv u så fjl, foi u hutig og ngisk. Dtt kunn foklæs såls: D jg gt ffktiv i it job, hæn t, t jg ovs så tlj. Dt jg bvist o og blvt b til t sænk tpot v tljoint opgv. Ell hvis snhn : Jg still gt sto kv til ig slv. S o u kn stt n styk og f fokl, t hvis stykn tg ov så kn t hv nn lill svgh. F.ks. hvis u supnlytisk, så kn t væ, t u så tljointt, t u bliv v t fin fjl fo t gø t pfkt og 16 bug ng ti på in opgv. Fotæl, t u bvist oking t og fotst bj på t fin n go blnc ll styk og svgh. 5. Hvon sbj u n? Dt job, u søg, skull gn pss til bjsto, u tivs. Hvis u n tply og hol f sping og sbj, så fotæl, hvon viksohn kn få t optil u f ig i sbjssitution. Du s ig slv so vlfungn og konstuktiv i svæ n nnsk, og u kn ikk husk nogn sbjspobl. Fotæl o t sæls vllykkt sbj, intviw, opgv ll nt. Hvis u h fnc oking go sbjsvn, så bug h. 6. Hvon pioit u in opgv? Hv vigtigst? Jg nn ig t ovblik ov opgvn og lins. H ilog in chf og kollg o, hvon vi i fællsskb pioit opgvn. Fosøg t sti tisfobug på hv opgv og sætt i syst. Fotæl, t u slvfølglig tivs kl tl og fstning f fovntning in næst ovon. Unl t tl o stss, inkoptnt chf og ålig fing. Du h også slv t nsv. 7. Hv in ål på læng sigt? Hvo lng ti u nst hos os? Rlt in ål til viksohns ål. Væ gn spcifik oking in fglig ål. Ansættlssfoholts vigh kn u kun gisn o, n ltt til in fglig ål, så ønsk u t ygtiggø ig og h st å f i in kln. 8. Hvofo skull vi nsætt ig? Måsk to u, t jg h svt på tt spøgsål, vi fogån spøgsål. Nu t ti til t opsu. Spcilt oking in styk og in fing. Væ gt opigtig. Rt synsvinkln væk f ig slv og fobin i stt in foc viksohns slvoplv bhov. Unvjs i intviwt h u sikkt nnt ig t intyk f, hv viksohn viklig h bug fo. Søg fo t hnl opæksohn på, t u kn tilfsstill viksohns bhov. t n fo tt job ll X og Y, og t fin jg iligt. Du kunn også sv t spøgsål: Måsk kn u hjælp ig på vj n tilsvn stilling i viksohn, jg kn snlign? Tl så lit o løn so uligt, intil u nå n sist un i intviwpocssn. På tt tispunkt v u, t viksohn opigtigt intsst i ig, og t lønfohnlingssitutionn fo kn fohnls. 10. Hv kn u gø fo os, so n ikk kn? Enhv so kn ovbvis viksohn o, t n tjn fl png, n n kost bliv nst. Nu t ti til t væ n VINDER. Fotæl, hvon u h fåt ting gnnføt og, hvilk sultt u tilig h skbt. Fhæv in vn, intss og sælig fing. Sig, t u ovbvist o, t u vil kunn gø n positiv foskl fo viksohn, og u vil væ til t skb ovsku, tivsl og sultt. 9. Hv skl u hv i løn? Løn kn væ t følsot n. Usæt, så læng u kn gø t på n høflig å t bin ig til t bstt tl. Du kunn sig: Jg fostå, 17

10 Ny i jobbt Tillykk! Du skl snt stt i it føst job ft nt unnls. Fou vnt n fntstisk spænn læingspocs, hvo u hlt sikkt vil bliv ufot. Du kn got glæ ig. Du ko til t høst ny knls på ng foskllig nivu, o it fg, o nnsk, o ognising, o sbj, o kouniktion og o ig slv! DINE FØRSTE 100 DAGE I JOBBET Væ positiv. D vil bliv lgt gt æk til, hvilkn ttitu u ko. Nå u lægg n positiv og iøkon stil fo gn, vil u hutigt få ng vnn på in ny bjspls. Du få, hv u giv, sig n. Bliv hutigt slvkøn. Hvis én ting, so bjsgiv got kn li, så t slvkøn bj. Dt bty ikk, t u skl løs lting slv. Dt bty, t u hutig til t fin go løsning i sbj n, også på opgv so ufon og sætt ig un ps. Vis intss. Vis in intss fo, hv in kollg h gng i. Også slvo s pojkt ikk hæng ikt sn ting, u slv lv. På n å vis u spkt til in ny kollg og få hutigt n b vin o, hv fogå i viksohn. Dt vil hutigt ko ig til go. Ko på pojkt. På flst bjspls popp hl tin ny pojkt op. Slvo u ny, h u uligh fo t ko på t ll fl spænn pojkt, nå u søg fo t vis flgt og k, t u intsst i t big. Nå u slv til t skb ny go bjsgng og utin, kn t næstn kun bliv got. t løs igtig got. På n å vin u spkt og vil gvist få stø åu til t pøv in ié f. Søg fbck. D n ss gul t sl op fo ig i fo f fbck f kollg, in chf og sikkt også folk un fo flingn. Søg fbckn! Dn hjælp ig til t bliv b til t, u gø og big til t kst lys på in blin pltt. Fostå in chf. Din ny chf un ps i fo f nogl ål, so skl nås. Gø ig sto ug t fostå, hv ål gå u på. På n å giv u ig slv t funnt fo t big til, t åln bliv nåt. Så bliv in chf gl og vil gvist hono ig stø nsv og fl fihsg. Abj ig slv. Du vil ko u fo sitution, so pss ig og gø ig k f t, foi u ikk fostå, hvofo in kollg hnl, so gø. Unst hv så gø ig ug t lv ig in i s pspktiv og ø n positiv ttitu. Slp f. Mit i ll bstæblsn o t gø t got i it ny job, t sup vigtigt, t u husk t slpp f! Dt gæl bå i fohol til t fin n go yt, nå u på bj, og t gæl i fohol til t husk t hiv stikkt u og hygg ig vnn og fili, nå u ikk på bj. Ros ig slv fo t, u gø got. Hl og lykk! ARTIKLERNE ER SKREVET AF: Snn Jul, kiågiv, jounlist og coch: "Hvon fin jg u f hv jg vil bj ", "Fø u Ps it bj. Unst hvo ng go ié u h, så h u nogl opgv so skl psss. Væ ohygglig t hol fokus på opgv og gø ig ug søg job", "Uopfot nsøgning", "E in nsøgning IN o OUT?" og "Dæbspøgsål til stln". Rikk Østg, kiågiv og sociolog: "Go å til t b spcil". Thos Klintg, kikonsulnt: "D føst 100 g i jobbt". CA -kss. Gngivls f tilt kun ft fougån ftl og tylig kilngivls. 18

11 ØKONOMISK TRYGHED OG UDVIKLING AF DIN KARRIERE Nu h u fåt n kot intouktion til, hvon u kn sætt gng i in ki. Hvis u vil hv n gunig vjlning i kiplnlægning, jobsøgning og psonlig uvikling, så l ig in i CA -kss. Vi h pofssionll kiågiv, so hjælp ig, og t gnsk gtis fo l. CA -kssn fo ig, vil bj i hvvslivt. HUSK t l ig in snst 14 g ft sist ksnsg. Så h u t til gpng ll n ån ft, u fslutt in unnls og o til t fin t igtig job. Læs og l ig in på HELD OG LYKKE MED JOBSØGNINGEN CA -kss Skkln 2 Postboks Gntoft Tl Fx CA -kss Vstpot 8 K 8000 Ahus C Tl Fx

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris stobyguid Hvnbyn, Foto: Iis d h dt hl Modsætning øds i hnsstdn Hbog, d båd n hftig hvnby d knt og n ondæn topol d klss. Af Mthis Sonn ss u ch cis ls t Ho g w l 5 All 1. Byn i hvnn Slv o dt dlvis nyopføt

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Gui J 204 - Se fle guid bt.dk/plus b.dk/plus 0 sid SLÅ L NU! Og få rejs und Se bud Få rejs und INDHOLD: Få rejs und...4 Go bud... 6-7 Fik drømmefi spot... 8-0 PLUS udgives Blingske Media,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark BYENS PLANER OG LIV Foto: STREETHEART VORES BY! BYENS PLANER OG LIV HVAD ER EN BY? Hvad gør noget til en by? Er t veje, bygning, plads og p? Ell t byens beboe og t liv, d foregår i byens rum mellem mennesk?

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole uivsity of copha Ftis ø by Js, Maia B; Backhaus, Atj; Fy, Ol Publish i: Nå ost ko Publicatio at: 2012 Docut Vsio Folats li vsio (oft folats pf) Citatio fo publish vsio (APA): Js, M. B., Backhaus, A., &

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Certificerede produkter og træsorter

Certificerede produkter og træsorter FSC GREEN PAGES TRACER FACTS TRACER FACTS mnt som håndbog til båd pktik, kitkt, indkøb og nd md intss fo FSC -ctifict tæ. TRACER FACTS indhold infomtion om vo podukt i hådttæ og wstn d cd, montgvjldning

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 17. ågng WEEKEND Nytåt døgnppot Sid 2 Konunc: Spi und Sid 4 Udlgtillæg i dnn vi Liv f Vill Gllin Sid 6 Sln udn t væ ultn Sid 24 Knd du Soub VM-mil Sid 26 Åt d gi i billd Sid 28 UDSALG

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere