en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045"

Transkript

1 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING tlf

2 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos vin og fing f kiågivning til iittn. Dt blv til nn lill bog, so vi håb vil inspi til n go stt på in ki. HVAD ER EN A-KASSE? En -kss fosik ig o bjsg løsh. Dt vil sig, t n gnt ig jn fst intægt, slvo u stå un bjil. På n å giv -kssn ig ti til t fin t igtig job, stiig t u kn btl gningn. 2 HVORFOR CA A-KASSE? CA -kssn fo ig, so vil bj i hvvslivt. U ov t stot hvvsknskb h CA -kss n ækk unikk tilbu til ln, so n -kss ikk tilby. Du få koptnt kiågivning, coching, t ktivt ntvæk, lvnt kus og hjælp jobsøgningn gnsk gtis. Så slv o u i job, kn u stig bug CA -kss so n ktiv spingsptn i in kiuvikling. REGLEig N S nst 14 E G A D 14- ittn skl u nlsg. Sinåhs u ttttil So i sist ks ft u fslu n g ft ll n å, gpng ls. nn in u Målt v t væ nåt, og fslutningn på in stuiti næ sig. Inn skl spcilt skivs fæigt. Så hvon få u skvt t b spcil? GODE RÅD TIL ET BEDRE SPECIALE Tænk spcilt tiligt in i stuit. Bgyn t tt ig in o spcilfsn ll tiligt på ovbygningn. Læg ig fst på nt tiligt. Fin t n, fæng. Skiv o t, u syns intssnt og bæn fo. Skiv o nogt, ktult og stiigt intssnt fo n. Fin t n, gn n ktul poblstilling, så t n t fin til. Dt også n t fin kontktpson og viksoh, v nogt o nt. D kn hjælp ig sping og go å. Og chncn fo, t nogn, bgft nt fktisk læs it spcil intss, gt stø. Husk t tg kontkt til in kil i go ti. Afgæns nt til n konkt poblstilling og zoo in på lig ntop t, so u vil skiv o. Sbj n viksoh ll n nto. D ng fol, hvis u kn sbj n viksoh o t lv it spcil so t pojkt fo viksohn. Kontkt it kicnt og hø o pojktsbj. Kotlæg it ntvæk og fin u f, o u kn nogn i it ntvæk, so spcilist på oåt, ll so kn hjælp ig vi til nogn, so spcilist. Vælg in vjl ohu. Tg n u kn og h t got, og hvo u kn gn støtt og vjlning. Aftl, hvonå I skl øs, og hv u skl pæst til hv gng. Dt n go i t bug n l vjlti i sttn, så u kn nå t fin u f, o u nu også på tt spo. Bug vjln løbn i pocssn. 3

3 Afkling Lv n bjspln og n tishoisont. Læg n tispln fo, hv u gn vil nå inn fo t bstt tisu. Btgt spcilt so t bj. Sæt ti f i klnn til, hvonå u skl bj t. Lv n isposition ovskift og ½ si til hvt kpitl o, hv t skl hnl o, så u h t ovblik ov t. Lv in fovnt konklusion llføst, so n kunn s u, så u v, hvo u vil hn. Ovhol in bjsti. Abj spcilt på t spcilskivningskonto på it unnlssst ll på n viksoh, hvo u kn koncnt ig. Hvis u bj hj, så søg fo t scnskift, så u skill spcilskivningn og huslig gøål. Stop fo kspl ft plnlgt 8 ti. Husk t plnlægg fig og hol. Ells løb u su i spcilt. Ungå fbyls. Væ offlin, ns u bj. E-ils, ss og fcbook fby og fosty in koncnttion. Sl t i stt og tjk fo kspl to gng o gn. 4 Spis ontligt og få fisk luft og otion. Lv ikk f kff og slik. Dt sætt stofskiftt u f ift. Du skl kunn kl t bj intnsivt ov n lng pio. Bv t sto ovblik. Hvis u vil flv i cb, skl u hv t føst fæig ukst kl i oktob. Hæng konklusion sn inlning, og hæng kpitln sn inlning og konklusion? Og kn u s ningn hvt kpitl? L spcilt ligg i t p ug, så u få t på fstn. Så kn u b læs t objktivt ignn og tt op på fjl og ngl. Funntt vigtigt. Pæcist so hvis u skull bygg t hus. Dt fæst, stt tgkonstuktionn. Læg n pln fo it jobliv ll skiv n, i hvilkn tning u gn vil. Fin u f, HVAD u vil bj, HVORFOR u vil bj t, og HVORDAN u kn ko tætt på it ønskjob. Afkling sk v, t u still ig slv spøgsål, æk ft og ælig ov fo ig slv. At u kn in væi i livt, in gæns og ig slv. Og t u villig til t just på in pln unvjs i pocssn. HVORDAN FINDER JEG UD AF, HVAD JEG VIL ARBEJDE MED? Ingn v o ig slv, n u gø! Dfo nsvt fo in fti in gn. Nu t ti til, t DU fin u f, hv DU vil bj. Psonlig pocs. Btgt t so n psonlig- og hlt iniviul pocs t fin vjn til ntop it go bjsliv. Din gn bst vn. Væ in gn bst vn og skb/fin/søg t bj, vil skb glæ og uvikling fo ig. Husk, nå tvivln støst, sto læing. Stil fkln spøgsål. En to til slvfkling t sv skiftligt ll untligt på spøgsål. Du vil oplv, t nå u skiv ll snkk og sætt o på in tnk, u i gng t bvistgø ig. Du vil få t ltt v t fin tning, foi u bliv fklt. Så ft o. 7 PUNKTER TIL JOBAFKLARING 1. Kn ig slv. Jo b u kn ig slv, jo stø snsynligh fo, t u kn tæff vlg, ko inf in gn kn. E u uvnt ll invnt? Kunltt ll fotækk u n tilbgtukkt position? Ønsk u inisttivt bj, ll fokus på ilog og stl? Hvo føl 5

4 u, t u vil tivs? Hvilkt iljø? Hv kn og vil u tol, og hvo in gæns? Hvon h u t intntionl viksoh jsktivitt? Hvon h u t foning? Og h u lyst til slv t fon ig på nogl oå? D flst nnsk ønsk uvikling, n fæst ønsk t fon sig. Dt vigtigt t vi, hv n vil, n lig så vigtigt t t vi, hv n IKKE vil. Dt også fkling. 2. At pss in. Hv skl til, fo t u føl, t u pss in på n bjspls og føl, t u tivs og y n go insts? Kig gn tilbg i it liv og s, hv tilig h føt til succs fo ig? Hvilk fkto v til st? Hv gjo u? Hv in væi, in ol/tik, it foål t bj? Afst iss fovntning viksohns vision og ission (tjk s hjsi). 3. Fglig og psonlig uligh/ufoing. Hvilk fglig ufoing h u bug fo? Hvon kn u bj hnio t få in i t job? Hvon ønsk u t uvikl ig på t psonlig pln? Hvilk koptnc h u bug fo t uvikl? Kn bjsplsn væ 6 vikn til nn uvikling? Hvon kn u bug in psonligh i jobbt? Hv kn u tilby og big i jobbt? 4. Tygh. Hv skl til, fo t u kn oplv tygh i jobbt? Tygh i fohol til nsættls/bjsfohol og tygh i føllsn f, t u også fov vil kunn vtg it job? 5. Nævn ting, u lsk og ting, u lsk t gø. Hv t, u lsk t lv og fotg ig? Binsto. Hv lv u, nå u gl ti og st? 6. Dit ønst. S o t TEMA ll ønst i in sv. O gntgls, åbnlys. Fx t væ i ntun, skiv, opfin, ognis, bgn, læ f sig, bvæg sig, bug spogt, løs opgv ll stl/ilog n nnsk. E t ønst i it liv, nå u h succs? Hv h u gjot tilig, nå t lykks fo ig? Hv h in sttgi væt? 7. Nå u lytt ko svt. Hv fotæll it hjt ig, t u skl bj? Væ tåloig ig slv og stol på in fonls. D bst ltå ukk oft op på st usnsynlig st og tispunkt. Oft nå u l in tnk vn og hol fi, otg u inspition. Nå in glig utin bys, og u l ig slv væ still, ko svn. og S K g. Roligt C I R v T h l TIPS OG lv t s spøgst.å Spøg hv vil jg bj s v otg s Stil ig u t å ful to p, så? got vlg in t næst: t? Og ng tæff g v o k s t u i føs, kn Hvis t væst v t? tc. tænk: H t v s æ v t Hv ls. fon in å p TOL igtigst, S Allv 7

5 Jobsøgningn Så skl søgs job. Nå u skl søg job, kn u søg hjælp hos CA -kss bl.. til t skiv nsøgning og CV. Bnyt ig f in chnc fo pofssionl ågivning og lyt ft, hv bå hjn og hjt fotæll ig. FØR DU SØGER JOB Oft løsningn lig fon næsn på ig. Sv på spøgsåln: Tænk hvis u bug l in ti og ngi på t kvl op kistign blot fo t fin u f, t n fø t fokt st hn. 1. Hvilk bøg ny u t læs? 2. Hv kn u li t snkk fili og vnn o? 3. Hvilk opgv tivs u? 4. Hvilk succs u stolt ov? Hv v t pæcist, u lv? 5. Hvo in pssion nt jobæssigt? 6. Hvis u kun bj nogt, inspi ig og gv ig lykkfølls, hv vill u så lv? 7. Hvis lt bj gv t s i løn og hv s sttus, hvilkt bj vill u så lsk t ufø? 8. Hv h it hjt 'lti' fotlt ig, t u skull lv? 9. Hv otiv ig? 10. Hv føl u, t u kn gø ll væ? 11. Hv it støst potntil? 12. Dit tlnt? Vælg job hjtt. Dt vigtigt, t u bj nogt, u bæn fo. At u kn ngg ig. Og t u h hjtt. Et lykkligt jobliv få u v t bj sn go kollg og nogt, u slv syns sjovt. Mæk ft i hjn og hjt Dt hnl o t æk ft, hv bå hjn og hjt fotæll ig. Lyt til in vfonls. S fo ig, hvo u vil føl ig stolt og nggt. Hv t ybst st, u vil it jobliv? 8 Egnskb, Fol og Ubytt EFU olln Nå u bgyn t få n fonls f jobinhol, bnch og pssion, så t ti til t fob n EFU ol f ig slv. Hol n kot og pæcis. S ksplt h. Go å Vælg t bj, u bæn fo. Fin n bjspls, hvo u føl, u kn gø n positiv foskl. Lyt til in fonls (koppns signl). Fob n EFU pæsnttion. EFU-MODELLEN Bskiv in E gnskb. Hv h jg lvt? Hv in bggun? Bskiv in F ol. Hv h jg fåt u f t, jg h lvt/ in bggun? Hv h jg spcifikt læt? Bskiv it U bytt. Hvon kn vik sohn få glæ f, hv jg kn? Ekspl: Cstn Msn 25 å, cn.c.int. to ås fing f nlysfi. Jg kn lv ybgån ksnlys og kn sik, t viksoh ns slgsinsts bliv ffktivist. 9

6 Ansøgning Din nsøgning på n A4 si, og h fhæv u vigtigst ting f it CV, so pss til stillingn, u søg. Du h c. 20 skun til t gø t got intyk, så skiv n nsøgning, ykk v føst øjkst. Bskiv, hv u kn gø fo viksohn i stt fo, hv viksohn kn gø fo ig. Vis o. UOPFORDREDE ANSØGNINGER Dt hnl o t g poktivt og slv opsøg job, ikk slåt op nnu. Foln v uopfo nsøgning, t u ikk h øvig konkunt, so tit til opslå stilling. Dsun n økonoisk gvinst fo fi v t otg uopfo nsøgning, it kn væ hlig og sp ll kuttingsokostningn. Fobls. Hvilkn bnch vil u søg innfo? Unsøg t pågæln fi, spøg unt i it ntvæk. Ring gn til fit, u søg hos, og hø o t i føst ogng ugn væ t sn n nsøgning. Stil konkt spøgsål til s nuvæn bhov. Hvon fotækk viksohn t otg nsøgning? 10 Målt. Væ så pæcis so uligt i in skiftlig hnvnls. Fotæl, hv u kn og vil. Hvilk pobl vil u kunn løs fo. Hv in spiskoptnc? Tænk på, hvilk opgv u kn ufø fo inn fo hvilk bjsoå, og hvon u in png væ. Fængn ovskift Sælg ig slv på n linj. Væ gt ktiv og s, o u kn lv n fængn ovskift, såls t bliv lgt æk til ig f stt. Nævn vt. in støst styk ll h. Motivtion fo t søg Hv in pssion? Hv otiv ig lig pæcis fo t søg nn viksoh? Hvofo skl ovhovt læs vi i in nsøgning? Fotæl hutigt og klt, hv u kn og vil, og hv iv ig. Hvo kn u gø n positiv foskl i viksohn? Fglig og fingsæssig bggun H gæl t o t sælg ig slv kot og got. Opstil gn i punktfo. Nævn in fglig og in fingsæssig bggun. H u t got kspl f in hvg, hvo u h væt n succs, så bskiv t på ks. to linj. Histoi til t skb kontkt og gnknligh. Psonligh Hv in spiskoptnc so pson? Hvon bj u sn n, og hvilkn typ u? Bug gn punktfo og hol t på t fi linj. TO FREMGANGSMÅDER Rifflton H sky u ålttt o n spcifik viksoh og n spcifik typ stilling. Hglgvæston H sigtkont b, og u kn sn in uopfo nsøgning u til ng typ viksoh. Finvn og ss (+ to) Stv lt kokt. Finvn og kontktpson. Væ sikk på, t u sn til n tt pson i fit. Hv kn u løs fo viksohn? Hv t, u kn? Hvon kn u løs opgv? Hvilkn vin og ngi ko u? Hv h u lyst til t bj? Tænk flksibilitt in i in nsøgning. Hvis t t stuijob, så bskiv, hvo gt u kn bj (ti o ugn), og t u kn væ flksibl in ti. Hvis u ylig intsst i vikjob ll ltisstilling, så skiv, t u åbn inn fo iss oå. Hvis u kn tiltæ kot vsl, så skiv t. Afslutning Bsv slv spøgsålt: Hvofo skull vi nsætt ig? Gntg in inlning blot n o. Slå hln og væ in gn støst fn un t vik ophøjt ll ognt. Sig t bst o ig slv, so u v, u kn stå in fo. Husk, nsøgningn ks. n si. Lyoutt ovskuligt, nt tilgængligt og tilt slvfølglig pæsntblt. 11

7 ER DIN ANSØGNING IN OR OUT? SKAB OPMÆRKSOMHED 20 skun lt, hv t tg. Så hutig n viksoh o t scnn in nsøgning til IN o OUT bunkn. Spøg ig slv Hv in unikk tlnt? Hv in fglig koptnc? Hv h jg vin o? Hv intss ig? Hvilkn psonligh n jg unt? Hvilk fing h jg ig? Hv bty nogt fo ig i it liv? Hv in væi? Nævn kot kspl. Dt hnl o t væ spis og skill sig u f stt, så u få ulighn fo t ko til stl. Tænk på, hvon u kn skill ig u blnt n linlig nsøgning. Hv skl til fo, t u bliv bækt? Hvon ko ntop DU gnn nøglhullt og in til stln? i, Hvon vil u pæsnt ig på ppi, så u vækk intss? Afkl, fkl og fkl Hv t ybst st, u ønsk ig? Hv bæn u fo? 12 H kn u s t p kot kspl på IN o OUT i in nsøgning IN OUT Do this Don t o this Fin u f, hv u kn gø fo viksohn Gnfotæl hl it CV i nsøgningn Ring til viksohn og hø næ, nå u h scht (fob lvnt spøgsål) Kun fokus på, hv u h lyst til, DON T DO THIS og hv u få u f t Væ konkt kspl Ring og spøg un t væ fobt Ko foslg til, hvon u kn løs opgvn f stillingsopslgt Fotæl o tilig fisko/ fying i in nsøgning Din nsøgning på 1 si og CV på 2-4 si DO THIS SKAB POSITIV OPMÆRKSOMHED p t nivu s g li ti t på n fo Afkling soh k i v og g o nsøgning bå ig n få u inspi ng u. Stiig g l fs ig l t unøvn fo t fin in ti c n stø ch b fo ig. jo igtig 1. Fin ot Tænk tilbg på n gng, hvo u sg nogt ll gjo nogt, u v nvøs ll bng fo t sig/gø. Tænk så på, hvo got t følts bgft. Tænk in i in nsøgning, hvo u kn væ oig. At tu t lill kst. D t ospog, h hvis hstn ø, så stå f. Ligls hvis u bliv v t hnl, so u hl Sn ll bilg også, slvo ikk h bt o tin h gjot, få u, hv u hl tin h fåt. Hvis u h fåt 200 fslg, t åsk på ti t fin n ny sttgi. 2. Din stæk si Fokus på in stæk si. Oft t sån, t t n fokus på, få n f. Så f slvtillin og slvvæt. Tænk ov, hv in vn, og hvon u positivt kn big i jobbt. Øv ig i t lægg æk til ting, u gø got. 13

8 Jobstln 3. Stt i t så Øv ig i t skb opæksoh, hvo t ufligt. Fotæl histoi i pusn til in kt, hvo u tæn i t bliv høt. Få folk til t lytt. Tæn in st t kspint tonlj (hvo u vil vik olig, ktiv, ngisk). Jo b u so histoifotæll og jo fl bill, u kn skb i it spog og væå, jo lvn og bæklssvæig bliv u. Pæcis t s gæl t skvn spog og in nsøgning. Væ kl kot og kl kspl, skb bill hos otgn. 4. Øv ig in nsøgning Hvis t vnskligt fo ig t få skvt n nls og opsigtsvækkn nsøgning, så øv ig. Allbst skiv f foskllig nsøgning og få koptnt pson/vnn til t giv ig fbck. t, Lån f n, h succs (vs. lån t, gø got) og ftlign. 5. Hv bæn u fo? All nnsk hv og n unikk.. u Så snt u h nogt på hjt, nogt u pssiont oking, så ny n nnsk t lytt og læ. D n positiv ngi i t hv n ø/ål ll pssion. Fin u f, hv u n, to på og bæn fo, og l så u f in tnk og følls. 14 g. nsøgnin in iv k til t s sss Få hjælp f CA -k n t s o h ti l Book n o S ågiv. ll j. i job ki u o t ns gtis, u Hv t llvæst spøgsål, u kn bliv stillt til jobstln? CA -kss h slt 10 væst DRÆBERSPØRGSMÅL til ig. Læs fø in konkunt. 10 DRÆBERSPØRGSMÅL TIL JOBSAMTALEN hv u, hv in bggun, og hvo u på vj hn kiæssigt. Ky t t positiv gnskb oking ig slv. Og så stop. Tæn nn kot intouktion f ig slv, til u kn n i søvn. Jobstln næt fostån. Dt nu, t gæl, og u skl sælg ig slv. Vn ig. Din fglig bggun, in fing og in psonligh. Hv t væst, u kn bliv spugt o? Og hvon kn u bst uligt fob ig på spøgsål, viksohn still ig? 2. Hvofo vil u bj fo os? Foi jg oplv, t viksohn involv sig i opgv, so jg kunn tænk ig t bj (kspl), og t viksohn h t stækt bn, so jg vil væ stolt f t væ n l f. Jg oplv, t I søg n ny bj, uvnt og iig (unsøg s bhov vt. vi s stillingsnnonc), og t n jg t kunn stå in fo! Søg fo, t u kn ufyl viksohns bhov. Nævn gn to ll t ttktiv fkto v jobbt og hol in ting, so u s so uovkolig ufoing. Æligh v længst. Ungå sv so: Foi jg syns (kouniktionsbnchn) spænn. 1. Fotæl o ig slv! D tt oft åbningsspøgsålt i t jobintviw, skl u væ kst opækso på ikk t l tin og unn løb f ig. Snk o in unnls, fing og kot o in psonligh og it ål. Væ positiv. Stop unskylning og væ gt opækso på it spogbug. Lv n lill tl, på 30 skun fotæll, 15

9 3. Hv in styk? Fin t f styk. Din bst gnskb vil kunn tch tt job. Sig fx jg nlytisk, nggt, ngisk og ptisk. Bug kspl. Fotæl, hvonå og hvon iss gnskb bugs. Hvonå v u sist nlytisk? Hv lv u? Hvon u ptisk? Hvon vis it nggnt sig? Væ kl tylig og kot kspl, unstg in kvlifiktion. 4. Hv in svgh? Væ på vgt h. Ekn føst, hv kunn væ in uviklingsoå. Måsk lv u så fjl, foi u hutig og ngisk. Dtt kunn foklæs såls: D jg gt ffktiv i it job, hæn t, t jg ovs så tlj. Dt jg bvist o og blvt b til t sænk tpot v tljoint opgv. Ell hvis snhn : Jg still gt sto kv til ig slv. S o u kn stt n styk og f fokl, t hvis stykn tg ov så kn t hv nn lill svgh. F.ks. hvis u supnlytisk, så kn t væ, t u så tljointt, t u bliv v t fin fjl fo t gø t pfkt og 16 bug ng ti på in opgv. Fotæl, t u bvist oking t og fotst bj på t fin n go blnc ll styk og svgh. 5. Hvon sbj u n? Dt job, u søg, skull gn pss til bjsto, u tivs. Hvis u n tply og hol f sping og sbj, så fotæl, hvon viksohn kn få t optil u f ig i sbjssitution. Du s ig slv so vlfungn og konstuktiv i svæ n nnsk, og u kn ikk husk nogn sbjspobl. Fotæl o t sæls vllykkt sbj, intviw, opgv ll nt. Hvis u h fnc oking go sbjsvn, så bug h. 6. Hvon pioit u in opgv? Hv vigtigst? Jg nn ig t ovblik ov opgvn og lins. H ilog in chf og kollg o, hvon vi i fællsskb pioit opgvn. Fosøg t sti tisfobug på hv opgv og sætt i syst. Fotæl, t u slvfølglig tivs kl tl og fstning f fovntning in næst ovon. Unl t tl o stss, inkoptnt chf og ålig fing. Du h også slv t nsv. 7. Hv in ål på læng sigt? Hvo lng ti u nst hos os? Rlt in ål til viksohns ål. Væ gn spcifik oking in fglig ål. Ansættlssfoholts vigh kn u kun gisn o, n ltt til in fglig ål, så ønsk u t ygtiggø ig og h st å f i in kln. 8. Hvofo skull vi nsætt ig? Måsk to u, t jg h svt på tt spøgsål, vi fogån spøgsål. Nu t ti til t opsu. Spcilt oking in styk og in fing. Væ gt opigtig. Rt synsvinkln væk f ig slv og fobin i stt in foc viksohns slvoplv bhov. Unvjs i intviwt h u sikkt nnt ig t intyk f, hv viksohn viklig h bug fo. Søg fo t hnl opæksohn på, t u kn tilfsstill viksohns bhov. t n fo tt job ll X og Y, og t fin jg iligt. Du kunn også sv t spøgsål: Måsk kn u hjælp ig på vj n tilsvn stilling i viksohn, jg kn snlign? Tl så lit o løn so uligt, intil u nå n sist un i intviwpocssn. På tt tispunkt v u, t viksohn opigtigt intsst i ig, og t lønfohnlingssitutionn fo kn fohnls. 10. Hv kn u gø fo os, so n ikk kn? Enhv so kn ovbvis viksohn o, t n tjn fl png, n n kost bliv nst. Nu t ti til t væ n VINDER. Fotæl, hvon u h fåt ting gnnføt og, hvilk sultt u tilig h skbt. Fhæv in vn, intss og sælig fing. Sig, t u ovbvist o, t u vil kunn gø n positiv foskl fo viksohn, og u vil væ til t skb ovsku, tivsl og sultt. 9. Hv skl u hv i løn? Løn kn væ t følsot n. Usæt, så læng u kn gø t på n høflig å t bin ig til t bstt tl. Du kunn sig: Jg fostå, 17

10 Ny i jobbt Tillykk! Du skl snt stt i it føst job ft nt unnls. Fou vnt n fntstisk spænn læingspocs, hvo u hlt sikkt vil bliv ufot. Du kn got glæ ig. Du ko til t høst ny knls på ng foskllig nivu, o it fg, o nnsk, o ognising, o sbj, o kouniktion og o ig slv! DINE FØRSTE 100 DAGE I JOBBET Væ positiv. D vil bliv lgt gt æk til, hvilkn ttitu u ko. Nå u lægg n positiv og iøkon stil fo gn, vil u hutigt få ng vnn på in ny bjspls. Du få, hv u giv, sig n. Bliv hutigt slvkøn. Hvis én ting, so bjsgiv got kn li, så t slvkøn bj. Dt bty ikk, t u skl løs lting slv. Dt bty, t u hutig til t fin go løsning i sbj n, også på opgv so ufon og sætt ig un ps. Vis intss. Vis in intss fo, hv in kollg h gng i. Også slvo s pojkt ikk hæng ikt sn ting, u slv lv. På n å vis u spkt til in ny kollg og få hutigt n b vin o, hv fogå i viksohn. Dt vil hutigt ko ig til go. Ko på pojkt. På flst bjspls popp hl tin ny pojkt op. Slvo u ny, h u uligh fo t ko på t ll fl spænn pojkt, nå u søg fo t vis flgt og k, t u intsst i t big. Nå u slv til t skb ny go bjsgng og utin, kn t næstn kun bliv got. t løs igtig got. På n å vin u spkt og vil gvist få stø åu til t pøv in ié f. Søg fbck. D n ss gul t sl op fo ig i fo f fbck f kollg, in chf og sikkt også folk un fo flingn. Søg fbckn! Dn hjælp ig til t bliv b til t, u gø og big til t kst lys på in blin pltt. Fostå in chf. Din ny chf un ps i fo f nogl ål, so skl nås. Gø ig sto ug t fostå, hv ål gå u på. På n å giv u ig slv t funnt fo t big til, t åln bliv nåt. Så bliv in chf gl og vil gvist hono ig stø nsv og fl fihsg. Abj ig slv. Du vil ko u fo sitution, so pss ig og gø ig k f t, foi u ikk fostå, hvofo in kollg hnl, so gø. Unst hv så gø ig ug t lv ig in i s pspktiv og ø n positiv ttitu. Slp f. Mit i ll bstæblsn o t gø t got i it ny job, t sup vigtigt, t u husk t slpp f! Dt gæl bå i fohol til t fin n go yt, nå u på bj, og t gæl i fohol til t husk t hiv stikkt u og hygg ig vnn og fili, nå u ikk på bj. Ros ig slv fo t, u gø got. Hl og lykk! ARTIKLERNE ER SKREVET AF: Snn Jul, kiågiv, jounlist og coch: "Hvon fin jg u f hv jg vil bj ", "Fø u Ps it bj. Unst hvo ng go ié u h, så h u nogl opgv so skl psss. Væ ohygglig t hol fokus på opgv og gø ig ug søg job", "Uopfot nsøgning", "E in nsøgning IN o OUT?" og "Dæbspøgsål til stln". Rikk Østg, kiågiv og sociolog: "Go å til t b spcil". Thos Klintg, kikonsulnt: "D føst 100 g i jobbt". CA -kss. Gngivls f tilt kun ft fougån ftl og tylig kilngivls. 18

11 ØKONOMISK TRYGHED OG UDVIKLING AF DIN KARRIERE Nu h u fåt n kot intouktion til, hvon u kn sætt gng i in ki. Hvis u vil hv n gunig vjlning i kiplnlægning, jobsøgning og psonlig uvikling, så l ig in i CA -kss. Vi h pofssionll kiågiv, so hjælp ig, og t gnsk gtis fo l. CA -kssn fo ig, vil bj i hvvslivt. HUSK t l ig in snst 14 g ft sist ksnsg. Så h u t til gpng ll n ån ft, u fslutt in unnls og o til t fin t igtig job. Læs og l ig in på HELD OG LYKKE MED JOBSØGNINGEN CA -kss Skkln 2 Postboks Gntoft Tl Fx CA -kss Vstpot 8 K 8000 Ahus C Tl Fx

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

u tænkt tanken? arbejdstidsa PLUS på plads Generalforsamling med valg til styrelsen og efterfølgende medlemsfest.

u tænkt tanken? arbejdstidsa PLUS på plads Generalforsamling med valg til styrelsen og efterfølgende medlemsfest. 6 2013 H På ÅLF s glfslig 14. ts 2014 vlg til styls. H u lyst til t væ til t plitisk bj i fig g vil vi t? Ktkt æstf Dth Ry Fisk fi@lf.g 8613 0388 Af Mti Luitz ÅLF Af Ltt Sv Stg Pts & Mti Luitz u tækt tk?

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

P a p i r g u d e r n e

P a p i r g u d e r n e L s stt f: A m S 1 Jg å hlvvjs ov skolgå fø t gik op fo mig t jg stig hv mi skoltøfl på. Dt ikk løg. Jg v øt til t v om og lsk hl vj tilbg til gk. Mi klsskmmts tykt ltt flgt mig ms jg møst l tøfflvæigh

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER?

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER? spøg igtigt gudmodu KLUB M t T æ Sp i Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig DIG SOM MENTOR Foæd 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fi MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen Ps å Kt Må 1:6476 Dt 29/6- Situi Kt & Mtistys Ditsss 1:3500 Sø Pt Sv 4 Bøsv Kus sv 42,37 t s 60 45 50 i t SKOVDYRKERNE i 2001 i 0 100 200 22 44 uu 64 æ 76 sø i i 43 40 s 2001 s s 89 Vj Bist s S 79 i Aisæs

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

Så er der fest i Det lille Elevråd

Så er der fest i Det lille Elevråd Hovå kol o kolfitioi Apil 2011 Elv fa Søvi bøt y kol Oa. 9. at va Søvi 6. kla på bø i Hovå. D ko kl. 9.00. Vi tat at bliv lt op i 4 upp 20 lv på hvt hol, 5 fa 6.a, 5 fa 6.b, 5 fa 6.c o 5 fa Søvi 6.kla.

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

holstebro Åbningstider Svensk Bingo

holstebro Åbningstider Svensk Bingo holstbo Åbigsti Svsk Bigo Maag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Tisag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Osag: 10.30-14.30* & 18.30-21.45* Tosag: 11.00-14.00* & 18.30-21.30* Fag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Løag:

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere