OVERDREV NEWS. Der hentes storskrald den 29/2,30/5,29/8 og 28/11 200S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERDREV NEWS. Der hentes storskrald den 29/2,30/5,29/8 og 28/11 200S."

Transkript

1 Ejerforellillgell SUlldby Overdrev Argang 2008 lir. 1 Dell 3. februar 2008 Det første forår Efter et perfekt fastelavns arrangement der forløb i rigtigt godt vejr (for årstiden) er vi nu klar til at gå i gang med det nye år på Fælleddiget. Indgangen til det nye år blev fejret med fest, bulder og brag. Desværre var det ene brag vores batteri genbrugs box der slår nede skuret. Bestyrelsen er i dialog med kommunen om eventuel opsætning af en ny boks. Generalfo rsa mli ng Den <1rlige generalforsamling bliver afholdt den torsdag den 13 marts, husk at sætte kryds i kalenderen. En officiel indkaldelse bliver udsendt senere. Afhentning af affald Adm inistration af affalds håndtering i København er fra nytår flyttet fra R98 ti l Københavns Kommune. Så infonnalion om affaldssortering og afhentning skal nu rettes til kommunen. For nemheds skyld er datoerne for affaldsatl1enlntng i det nye år vist her. Storskrald Der hentes storskrald den 29/2,30/5,29/8 og 28/11 200S. Haveaffald Der hentes haveaffald den 10/4, 8/5, 12/6,10/7,14/8,11/9, 15/LO og 13/ , PVC og imprægneret træ Afhentes den 4/3,2/6,1/9 og 2/ Dit pljc og imprægneret træ skal stilles samme sted som dit storskrald, men i en bunke for sig. Elektronik, kølemøbler og pap Et karton Afhente s den 3/3, 2/6, 1/9 og 1/ Dit etektronikaffatd, dine k ølemøbler og dit pop & karton skal stilles samme sted som dit storskrald, men I en bunke hver for sig. Uønsket besøg på området Der er desværre i den seneste tid blevet ødelagt lamper samt en glasrude i legehuset. Desuden er der også forsvundet cykler samt løbehjul fra omr~det. Hvis nogle har bemærket nogle af disse vandaler og tyve eller er i besiddelse af viden omkring disse forhold vil bestyrelsen meget gerne informeres. Til gengæld har ronnanden rundet en lysegrå mustang cykel uden lås. Hvis denne savnes kan den afhentes hos formanden i nr. 4 I. Bestyrelse"

2 Ejerforeningen Sundby OIJerdre\l Årgallg '. 2 Den 13. april 2008 FælIesarbej de Foraret er endelig kommet og vi skal de( for i gang med årets første fællesarbejde som er Søndag den 4. maj klokken 14.00, vi mødes ved fællesskuret som vi plejer. Det næste fællesarbejde bliver afholdt Søndag den l. juni. Vi skal fonsætte plantearbejdet omkring Kelds comer foruden at ordne bede, klargøre boldbane osv. Pien ic med grill Flere beboer hår foreslået at vi afholder en picnic tur på Fælleddigel. Det har vi derfor valgt at gøre onsdag den 14. maj klokken på den store legeplads. Hvis vejret holder vil der blive tændt op i grillen og så kan man medbri nge tæppe samt madkurv med drikkelse og nyde aftenen. Bemærk venligst at arrangementet bliver aflyst i til fælde af regnvejr!!! Dato for sommerfest 2008 Festudvalget har allerede fundet en dato for sommerfesten så sæt kryds i kalenderen ved lørdag deo 16. august til årets største begivenhed. Nærmere information følger fra festudvalget når vi nænner os datoen. Loppemarked Datoen for loppemarkedet er lørdag den 21. juni klokkeu Dette er en oplagt mulighed for at rydde ud i sine gemmer og møde naboerne. Husk al best! Ile bod hos loppema,rkedsudvalget (Kjeld fu". 29. Henry nr. 79 eller Lisbeth nr. 31). Sankt hans Falder som altid på den 23 juni og vil selvfølgelig også blive afholdt i år. Bestyrelsen

3 EjerjoreJliJ'gen SUlldby Overdrev Årgallg 2008 lir. 3 Den 28. maj 2008 Fællesarbejde Under høj t flot solskin fik vi orunet følgende ved sidste fællesarbejde: luet kummer samt bede, klargjort mål, brændt ukrudt, vasket legeplads, slået gtæs, fjernet grene, renset tagrende samt renset kloakker. Ifølge aftale med vejrguderne bliver det godt vejr nu på søndag (l. juni klokken \ 3.00) ti l det næste fællesarbejde hvor vi blandt andet vi I sværte diverse legeredskaber samt borde og bænke. Det sidste fællesarbejde inden sommerferien bliver afholdt søndag den 29. juni. Sankt Hans Der også i år falder den 23. juni, bl Iver som altid aflloldt på bål pladsen på den store legeplads. Bålet tændes klokken og der vil som altid være mulighed for at bage snobrøo på glødeme. Aflevering af brugte batterier Det er nu atter muligt at aflevere brugte batterier nede ved skuret. Aflevering af kemi affald Besty,-eJsen er blevet gjort opmærksom på at det ikke længere er muligt at aflevere kemi- samt maling rester ti l rniljøbi len da denne ikke længere kommer her i området. Besty,-elsen undersøger om der kan foretages and re foranstalt n inger som et al ternativ, i ndti l dette er afklaret må man aflevere sit mi Ijøaffald på en af Københavns genbrugspladser eller maling rester i en malerforretni ngo Storskrald Der afhentes storskrald nu på fredag den 30. maj. Mandag den 2. juni afhentes Elektronik, kølemøbler, pap, karton, PVC 'samt imprægneret træ. HUSK nu venligst på følgende regler: Affaldet må først sættes ud dagen før. (dvs. pap, elektronik, træ osv. Skat først sættes ud på søndag) Hvis skraldefolkene efterlader nogle af de ting man har sat ud så skal ejeren selv fjerne og bortskaffe affaldet. Efterlad affaldet i kasser eller poser så det er optageligt af skraldefolkene. Nye regler for udlån af borde samt stoje Grundet øget interesse for lån af borde og stole har bestyrelsen set sig nødsaget til at ændre reglerne for udlan af borde samt stole. De nye regler træder i kraft fra (len I. juli Reglerne kan ses i vedlagte skrivelse. Hvis besty,-etsen eller administratoren afstole og borde (Rie i nummer 95) finder at reglerne ikke bliver overholdt vi l disse blive ændret af besty,-elsen uden yderligere varsel Så lad os nu alle prøve at få disse regler til at fungere. Et dyt i hornet Bestyrelsen henviser til at man i følge færdselsloven kun skal benytte bilens horn til at gøre opmærksom på en umiddelbar fare situation. Det er IKKE en fare situation at man skal hente nogle og ikke gider at stige ud afbilen, også selvom det er sent om aftenen. Så tag venligst hensyn til jeres naboer og stop med at bruge hornet unødvendigt!!! B estyrelsel1

4

5 OVERDREV NEWS Ejelforeningen Sundby Overdrev Argang '. 4 Dell 26. juni 2008 Siden sidst Årets loppemarked blev under ledelse af loppemarkedsudvalget afholdt i fint solskin med en masse besøgende. Salget var ifølge nogle afkræmmeme gået "acceptabelt", hvilket vist nok på oversat dansk betyder noget i retning af meget godt. Der ud over havde vi en hyggellg Sankt Hans hvor i hvert fald en heks blev sendt til Bloksbjerg. Fællesarbej de Ved SIdste fællesarbejde fik vi blandt andet sværtet det store legetårn, stynet træer, luet ukrudt samt plantet to smukke rhoderdendron's i bedet ved skuret. Disse er blevet flittigt vandet og så håber vi at de står smukt med blomster til næste sommer. Det sidste fællesarbejde inden sommerferien bliver afholdt nu på søndag den 29. juni klokken t3.00. Derefter holder vi en pause i hele sommerferien. Aflevering af kemi affald Bestyrelsen har nu undersøgt OlU lighederne for afhentning af kemi affald. Det er desværre kun muligt ved bmg af en såkaldt "viceværts ordning", og da vi ikke har en vicevært (selvom vi jo som bekendt har nogle der kandidere til hvervet) har vi besluttet ikke at ti 1meide os denne. Det betyder at beboerne nu selv må afskaffe kemi affald på forsvarlig vis, hvilket er en af følgende: Aflevering på genbnlgsstationen. Afieveling i malerforretninger (de fleste malerforretninger modtager maling og terpentin) Endelig kan man måske spørge en af naboerne om de vil tage det med for en hvis de aj.ligevel skal på genbrugspladsen. Haveaffald Der afhentes haveaffald den 10. juli. Husk at del skal være bundtet med snor under en meter ejler i de udleverede bnme papirsposer. God sommerferie Da mange rejser på ferie og er væk fra deres hus i flere dage eller uger er det en god ide at.fa naboen ti I al tømme posikassen og smide lidt affald j affaldsbeholderen så huset ikke ser tomt ud. Desuden kan naboen måske hjælpe med at vande guld fisken og fodre pottep I,mterne, eller noget ti Isvarende... Med håbet om en god sommer fra BestyrelselI

6 F:l:1 k s a rlwj,!t V.d >0<1... r"ii...,bot)dt fi.,'i ~1 w<1 MIJ«... _.....-Ion....,..."'~... lm b<>:<kj<r O'V. ~ oll<,"o", ')'d<: ko aoci<... """"""",,",,"... f"li" kp< o. fmrn <In,,,"" ",I", fol Jo fluoe Ilo..."., " Øf 'I<. _.. '" ''''n'i<.. 1I< (",lu r"lksojbot]d<' Ilt<.~kIt "~ <len l l ~.~..,kl.... I HIO 1'1&$1< feu... rbtjdr bl""".. "" dm 'o, ><p"n,h.. I'orsikringtr 11<,,),,1... "", n.,. mw.x 1Iopn pli. (omr "'tti (0''''''"8<1 Gbtdth" IS.,,, ""' ;d "lliion..,dti hol Wn"""... i. i Ol ' l ""'h'... B... bilii".. fobolnn. med " '".". <10:," nit.,..,joti,... <Im--,< (",,,.ri...,od,. ~,t>or o... IOn... )... 11<")1<1.....wJdo,,.""'.. m<d <Ion n). ron..."... fi.o.lt OIlIIformaT"'" (...,.,... do..- SIt. er foldo1 pol pio<h.. Il linhff~ld [}o,.,hono.. """ ff.~ <It. l. '''11 ~'' H""" al <It< ".. bo".." mod """ "",It,.1100,.,.. ti",'ckllt b<un< poop_' Sommt'rft'~ 1 Il... ".',lmtki....,i..,,,,r ""' "' ,... tn..n " "" p/i,.. dol <Ion Il. '0'.'" r Slorskrald Dr,.!bonI<. -.:.lj frrdol... :... PVC..."".,... '",re,,1.l.wn,'. >0I<mo!:>l<,. P"P ti lomn ofbotiru ~ do. \, ""Pl< 11" fnll"'" "11ot' AffaIdeI ml ""'" ~..J..,... (.. Id... pvc.!rc. pop MV..., r"", ;t'c',t<!... J, ""._11 HI" oliu;i<foil... <ftt,1od«""ii' af ri<,,"... I\u... od..,1.., <J'''",..". fjmit 0' bo... rr..ffol<l<t ol ~"".. ' IO'" ",ul'li' EfI<rIad.ffaI.I<! I 1_, cllr< _.. <1<1.. opi""'k'.(... '" ' ok'o'~... Form :liltkn) Iltm ~~.r./fold pi... w..., dui.. "... _ ""'" '" Do, bl,,.. h'" C". c...,< d"ii foo... sli\_,... poi.... Ol"" afwd, 0",,6.lro r-... OIioJo:l". """'Ol lioi.it _... ' ". IorU.,... do!!,,,' j,ru ""'" O""'~..., r""",1>... ' ""0 h""'".fwd.pt Ib~,..

7 EjeJ[oreJ/iJ/gell SUI/dby Overdrev Argol/g 2008 nr. 6 Den 1. oktober 2008 Fællesarbejde Årets sidste fællesarbejde er søndag den 19. oktober klokken Vi vil som traditionen foreskriver afslutte med at grille pølser. Forsikringer Nu er det endelig lykkedes at fil de nye forsikringer til at falde på plads. Vores forsikring fortsætter hos Nord forsikring som hidti l og med samme dækning. Desuden er forsikringen blevet knap kr b i Il igere men d et krævede at v i ski ftede fa rsi kri ngsmægler ti l Dansø Assurance. V i arbej der i øjeblikket på at lave en samlet mappe med vores fællesforsikrings papirer som vi vil dele ud når den endelig foreligger. Den endelige konklusion er at i som tidligere skal melde forsikrings skader til Nord forsikring (skadesanmeldelse kan printes ud fra vores hjemmeside). Haveaffald Der aolentes haveaffald den 16. oktober. Husk at det skal være bundtet med snor under en meter eller i de udleverede brune papirsposer. Med håbet om en god efterårsferie til alle Bestyrelse/l

8 Eje/forel/ingen SUI/dby Overdrev Årgang 2008 nr. 7 Dell 37. oktober 2008 Fællesarbejde Årets sidste fællesarbejde havde et kæmpe antal hjælpere sa vi fik plantet nye planter i 2 af kummeme ved skuret samt på den lille legeplads, ommøbleret skuret og fik denned plads ti l fodboldmålene, staltet fejemaskinen, hakket flis, klippet buske, fjernet jord ved legeplads, skubbet til juletræet, tall fliser, fejet Kjeld's comer osv... Og selvfølgelig ikke mindst fik vi spist nogle dejlige pølser og brød der var ristet af de unge kokke. Fomlanden tager til efterretning at der skal købes endnu flere pølser og brød til næste år.... Halloween Halloween event folkene har gian mig opmærksom på at der vil blive slukket for lamperne foran husene og på parkeringspladserne under halloween arrangementet den J l oktober (i aften). Ballademagere Søndag saml tirsdag i denne uge, var der nogle unge mennesker der hev de nysåede planter fra blomsterkummerne op, og smed dem på vinduer i området. En opmærksom beboer har set dem og det er 2 unge mennesker der ikke bor her i kvarteret. Så bestyrelsen vil geme hensti Ile ti l at man er ekstra opmærksomme på mistænkelig adfærd i området. Med uhyggelig hilsen Bestyrelsen

9 Ejerforenillgel/ SUI/dby Overdrev Argang 2008 I1r. 8 Den 26. november 2008 Snerydning Bestyrelsen gør opmærksom på at det påhviler den enkelte ejer al rydde sne på fortovene. Hvis man har en bil stående på parkeringspladsen, så sørger man også selv for eventuel snerydning omkring dejule. Storskrald Bestyrelsen gør opmærksom på al der bliver afhentet storskrald (i morgen) den 28. november. Elektronik, kølemøbler, pap saml karton bliver afhentet på mandag den l. december og PVC saml imprægneret træ. Som altid husk nu at sti Ile affaldet sorteret og således at det er optageligt af sksaldefolkene. Desuden skal man selv fjerne og bortskaffe affaldet hvis det ikke bliver medtaget af sksaldefolkene. Byggehegn Som tidligere beskrevet i overdrev news har der været ballademagere på området der desværre nu også har smadret en rude. Der er derfor blevet opsat to byggehegn der besværliggør færdslen på området. Dette er et midlertidigt tiltag og disse hegn vil blive fjernet igen. øvrige nyheder Sidste situationsrapport fra børsen: h 1"1 p"/ib e ingyogendra.blogspol com!200stl OJfm"nc,al-cflSIS -ear/cons. hllnl Bestyrelsen

10 Eje/forel/ingen Sundby Overdrev Argal1g 2008 III'. 9 Den 18. december 2008 Juletræer Også 2009 skal skydes ind med fyrværkeri. Bestyrelsen vil gerne henstille til at man så vidt muligt Fyrværkeri Også 2009 skal skydes ind med fyrværkeri. Bestyrelsen vil gerne henstille til at man så vidt mujigt fjemer det afskudte fyrværkeri dagen efter nytårsaften. således at omr~det alter kan fremstå pænt og ryddeligt. Generalforsamling Eventuelle forslag til næste års generalforsamling skal være bestyrelsen (37, 41 eller 43) j hænde senest den 10. jan uar Indbrud Julen er desværre ikke kun højtid for gjæde og hygge men desværre også indbrud. Derfor hjælp med at holde øje med husene og folks færden i området. Således at vi alle kan fa en glædelig jul uden "uindbudte" gæster. Endelig ønskes alle en rigttg glædelig jul samt et godt nytar BestyrelseJl

11 Ejerforellil1gell SI/ndby Overdrev Argang '.10 Den 20. december 2008 Nisser (sætter nisser) Nisserne havde væl'et på spil i sidste Overdrev News. Under opsætningen af sidste overdrev news gik PC'en ned. Heldigvis havde tekstbehandlings programmet gemt en backup kopi der så unn bruges. Det viste sig uheldigvis at backup kopien ikl<e var den seneste men en ur~digc et versj em Resultatet kan ses i sidste Overdrev News. Redaktøren har siden udgivelsen af sid te verdn:;v Ne,:s mod~agct flere behjælpelige forslag ti I f?rbednnger, gående fr~ gerl11 eml~ sn.ing i ~den. udgivelse td medlemskab af ai10nylne alkoholikere. Redaktøren takk r.fg r de vejl hge fgtslag og vd tage dem til overvejelse i det nye ~r (hvis han vel og mærk~ kan huske,.det. ejlees er aer nok nogle venlige beboer som kan I~ælpe) Juletræer Bestyrelsen henstiller til at man ikke sætter ju L~træe i ned bag skuret efter jul. Derimod burde renovaciollsfolkene tage julet.ræer me,sammen med dagrenovationen de første uger i januar. Vi har desværre ikke kurll1 bt~ de endeligt be~ræ ftet men hvis det ikke skulle være tilfældet så sender vi en ny meddelelse ud m det~e.. Fyrværkeri Også 2Q09 skal ~ley (jes ind med fyrværkeri. Bestyrelsen vil gerne henstille til al man så vidl muligt fjerner del 'afskudte fyrværkeri dagen efter nytårsaften, således at området atter kan fremstå pænt og ryddeligt Generalforsamling Eventue Ile forslag tl! næste års general forsaml ing skal være best yrelsen (37, 41 eller 43) i hænde senest den 10. januar Indbrud Julen er desværre ikke kun højtid for glæde og hygge men desværre også indbrud. Derfor hjælp med at holde øje med husene og folks færden i området. Således at vi alle kan få en glædeligjul uden "u i ndbud te" gæster. Endelig ønskes alle endnu en gang en rigtig glædelig jul samt el godt nytår Bestyrelsen

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Møllehøj Information September 2013

Møllehøj Information September 2013 Møllehøj Information September 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening UG Nyt Juli 2015 Highlights fra generalforsamlingen Ny gadebelysning på vej Kommunen overtager Mosesvinget Fællesspisning - sådan foregår det side 4 side 7 side 8 side 10

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

A/B Øresundsvej 26-28 Bestyrelsens årsberetning til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. oktober 2014

A/B Øresundsvej 26-28 Bestyrelsens årsberetning til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. oktober 2014 A/B Øresundsvej 26-28 Bestyrelsens årsberetning til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. oktober 2014 Så er der igen gået et år og vi står overfor at skal afholde foreningens 14. ordinære generalforsamling,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

BASTARDEN. Medlemsblad for Hvidovre Køge Bugt Gammel Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre. 10. Årgang Juni 2009 Nummer 2

BASTARDEN. Medlemsblad for Hvidovre Køge Bugt Gammel Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre. 10. Årgang Juni 2009 Nummer 2 BASTARDEN Medlemsblad for Hvidovre Køge Bugt Gammel Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre. 10. Årgang Juni 2009 Nummer 2 Hvis vi skal have vand og toiletforhold i klubhuset, skal vi have en tilladelse til underboring

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Nabo. Gang i gaden. program for Humlebys gadefest og vær selv med til at lave gang i gaden. Foto: Gunni Busck

Nabo. Gang i gaden. program for Humlebys gadefest og vær selv med til at lave gang i gaden. Foto: Gunni Busck B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y J U N I 2 0 1 1 Nabo Gang i gaden Vi skal nyde lyset, så længe det varer. Ved redaktionens slutning er der kun tre uger tilbage, før de lyse sommernætter igen er

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere