Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Randers Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Randers Aalborg"

Transkript

1 Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Randers Aalborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af DRRLV 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Nyttige kontakter

3 1. Indledning Specialet diagnostisk radiologi er beskrevet i målbeskrivelsen autorisation/special ogvidereuddannelse/laege/maalbeskrivelser i speciallaegeuddannelsen/diagnostisk radiologi, hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog / portefølje Denne udleveres ved første ansættelse i forløbet. Når elektronisk udgave er etableret vil lægen blive introduceret til denne ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold I Videreuddannelsesregion Nord har vi valgt at have ensartet opbygget uddannelsesforløb omfattende 1 1/2 år på universitetshospital, 1 år på regionshospital og 1 1/2 år på universitetshospital. Uddannelsesudvalget har vurderet at dette giver den kvalitativt bedste kompetenceudvikling. Introduktionsstillingen gennemføres oftest på regionshospital, hvorfor det virker stimulerende på læringen at få et ophold på universitetshospital inden den uddannelsessøgende får mulighed for at opnå fortrolighed med det mere generelle for at slutte af med et ophold på universitetsafdeling. Næsten alle hoveduddannelseskurserne og forskningstræningen ligger i tiden på universitetshospital, således at der bliver tid til fordybelse i det bredere diagnostiske spektrum under regionshospitalsopholdet. I Videreuddannelsesregion Øst er halvdelen af hoveduddannelsesforløbene fordelt på samme måde som i Videreuddannelsesregion Nord eller med alle 4 år på universitetshospital. Den anden halvdel er med 2 år på regionshospital efterfulgt af 2 år på universitetshospital. I Videreuddannelsesregion Syd er alle forløb fordelt med 1 år på regionshospital, 2 år på universitetshospital og 1 år på regionshospital. I Øst og Syd betyder strukturen en del afbrydelser under regionshospitalsopholdet, hvilket er minimeret i Videreuddannelsesregion Nords uddannelsesforløb. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen ( Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb. 1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse Radiologisk Afd. Aalborg Universitetshospital Billeddiagnostisk Afd. Regionshopitalet Randers Radiologisk Afd. Aalborg Universitetshospital 18 mdr 12 mdr 18 mdr 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessteder lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 1. ansættelse: Radiologisk afd. Aalborg universitetshopital Ansættelsesstedet generelt Afdelingen består af 3 matrikler: Aalborg universitetshospital Syd, Aalborg universitetshospital Nord og Aalborg universitetshospital Dronninglund. Afdelingen foretager alle undersøgelser både med hensyn til alm. røntgen, mammografi, ultralyd (UL), CT og MR scanninger. Der er et samarbejde med alle hopitalets specialer og afdelingen er underopdelt i sektioner, som matcher de respektive kliniske specialer. Under forløbet på 18 mdr vil der blive roteret mellem 5 sektioner. Ortopædradiologi, rastroradiologi, neuroradiologi, thoraradiologi og ultralydsektion, der servicerer pædiatri/urologi/ambulante patienter fra egen læge. Hver af sektionerne har en uddannelsesansvarlig speciallæge, som har ansvaret for, at det faglige niveau opnås. Alle speciallægerne i sektionen vil give den nødvendige undervisning både som bedside og som teoretisk undervisning. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) De hoveduddannelsessøgende skal i forløbet kunne varetage alle konferencer i de respektive sektioner fraset enkelte special konferencer, som kræver overlæge. Alle bliver uddannet til at kunne varetage disse konferencer på et selvstændigt niveau. Desuden skal alle varetage den beskrivende diagnostik indenfor alle specialerne vedr. både alm. røntgenundersøgelser, CT, MR samt UL skanninger. Afdelingens speciallæger superviserer beskrivelserne alt efter kompetenceniveau. Der er indført kompetencekort som den ansvarlige speciallæge (enten den faglige ansvarlige eller den koordinerende overlæge) i hvert sektion underskriver, når kompetencevurdering er gennemført, og det ønskede niveau er opnået. Der vil være ultrasonisk oplæring efter behov, inkl. træning i intervention på diverse fantomer både mht. drænanlæggelse og biopsier. Alle kursister har personlige forløb og i alle forløb er der i 4

5 slutfasen indført 2 mdr. med variabelt indhold, som er reserveret til supplerende oplæring i sektioner, hvor der er behov for eller personligt ønske om yderligere undervisning. Der vil blive indført krav om kompetencevurdering med påtegning for de enkelte sektioner forud for vagtarbejde. I det første forløb er man forvagt. Undervisning Der er mesterlæreundervisning i alle sektioner. Når den enkelte hoveduddannelseslæge starter i en ny sektion, vil der være en startsamtale med den overlæge, som har uddannelsesansvaret i sektionen. Der bliver her aftalt hvordan forløbet skal være hvilke kompetencer, der skal opnås, og hvordan disse opnås. Der er bedside undervisning til kompetencen er opnået, hvorefter hoveduddannelseslægen vil kunne udføre arbejdet selvstændigt. Foruden bedside undervisningen er der også teoretisk undervisning på stedet samt forventet selvstudie i udleveret materiale eller anbefalet litteratur. Når tidspunktet for afslutningen af de enkelte sektioner indtræffer, afholdes et slutevaluerings møde, hvor opnåede kompetencer gennemgås. Ved manglende kompetencer lægges der en ny plan for, hvordan disse opnås f gennem mere undervisningstid i sektionen. Formaliseret undervisning: Der er fast undervisning hver tirsdag morgen. Hver anden tirsdag er der staff meeting, hvor alle læger deltager og afdelingerne på skift giver undervisning for alle sygehusets læger. Hver anden tirsdag er det radiologiske speciallæger, som underviser andre radiologer/yngre læger i afdelingen i variable temaer. Hver onsdag kl er der undervisning af uddannelsessøgende læger i fastsatte emner. Underviserne er yngre læger sammen med overlæger (speciallæger) Kurser og kongresser Under forløbet er der mange A kurser. Afdelingen stiller ikke krav eller anbefaling om yderligere kurser. Afdelingen har dog en meget positiv indstilling til at betale såvel rejse, ophold som deltagegebyr ved relevante kurser og kongresser. Ved fremvisning af eget forskningsmateriale gives der altid mulighed for detagelse og dækning af udgifter. Forskning Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge samt flere læger i PhD forløb. Der er en del forskning i samarbejde med kliniske afdelinger. Der er ingen krav om forskningsaktivitet udover forskningstræningen, men har hoveduddannelseslægen ønske om forskningsaktivitet ydes der støtte til dette. 2. ansættelse: Billeddiagnostisk afd., Regionshospitalet Randers randers.dk/afdelinger/billeddiagnostisk+afdeling randers.dk/uddannelse/l%c3%a6ge/l%c3%a6gelig+videreuddannelse? Ansættelsesstedet generelt Regionshospitalet (RH) Randers er et af tre akuthospitaler i Region Midtjylland, der indeholder en fuldt udbygget fælles akutmodtagelse (i øjeblikket under opførelse). Billeddiagnostisk afdeling (BDA) er delt i 3 afsnit. Hovedafsnittet er på Regionshospitalet Randers (RH Randers), et mindre afsnit findes i Sundhedshuset Grenå, som betjenes teleradiologisk, og endelig er der en separat mammaradiologisk og mammakirurgisk enhed for diagnostik og behand 5

6 ling af mammacancer. BDA er desuden driftsansvarlig for brystkræft screeningsklinikken i Randers. Afdelingen varetager billeddiagnostik og billedvejledt intervention for de kliniske afdelinger på RH Randers og for praktiserende læger og speciallæger i hospitalets optageområde. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Arbejdsfunktionerne på BDA er enten organopdelte, eller, hvad angår ultralydskanning, CT og MR, modalitetsopdelte. Der tilstræbes en vagtfri introduktionsperiode på 4 uger, hvor hoveduddannelseslægen deltager i hospitalets generelle introduktion, lærer afdelingens rutiner at kende og tilegner sig de færdigheder, som er nødvendige for kunne deltage i vagten. Hoveduddannelseslægen indtræder herefter sammen med introduktions og afdelingslægerne i forvagtslaget, som aktuelt er tilstedeværelsesvagt fra kl. 15 til 24 efterfulgt af rådighedsvagt til kl. 8 fra mandag til fredag, og tilstedeværelsesvagt fra kl. 8 til 24 efterfulgt af rådighed til kl. 8 i weekenden og på helligdage. Afdelingens overlæger har formaliseret bagvagt for de uddannelsessøgende læger. I dagtiden deltager hoveduddannelseslægen i konferencer med de kliniske afdelinger, beskriver almindelige røntgenundersøgelser, arbejder med gennemlysning, CT, ultralyd eller intervention. I begrænset omfang vil der være mulighed for ophold i MR og eller i Mammacentret. Der vil altid være mulighed for supervision af speciallæge. Graden af denne supervision afpasses naturligt efter hoveduddannelseslægens behov. Læger i hoveduddannelsesforløb har sammenhængende perioder af et par måneders varighed i de enkelte funktionsområder. Der tilstræbes en fordeling på afdelingens fagområder og modaliteter som følger: Skeletradiologi 2 mdr. Thoraradiologi 1,5 mdr. CT Scanning 2 mdr. Ultralydskanning/ Intervention 2 mdr. Gennemlysning/ Akut funktion/ MR skanning 2 mdr. Opsamling Afholdelse af konference/beskrivelse af undersøgelser Ortopædkirurgisk afdeling, inkl. skadekonference. Beskrivelse af undersøgelser Ambulante undersøgelser fra afsnittet i Grenå Afholdelse af konference/beskrivelse af undersøgelser Fælles akut modtagelse Intensiv afdeling Pædiatrisk afdeling Beskrivelse af undersøgelser Medicinske afdelinger og ambulatorier Ambulante undersøgelser fra praktiserende læger og speciallæger Afholdelse af konference/beskrivelse af undersøgelser Gastrokirurgisk afdeling Lungemedicinsk afdeling Beskrivelse af CT skanninger Knogler (incl. multitraume), thora, abdomen, incl. CT urografi, CNS Foretage og beskrive ultralydskanninger Udføre alm. interventionsindgreb som pleuracentese, ascitesdrænage, FNA og grovnålsbiopsi, abscesdrænage etc. Gennemlysningsundersøgelser Meget begrænset antal undersøgelser, hyppigst kateterskift Akut funktion Passe akutkoden, visitere, lave foreløbige beskrivelser MR skanning CNS, muskuloskeletal inkl. artrografi, MRCP Mulighed for at opsamle manglende kompetencer pga.ferie, sygdom etc. 6

7 1,5 mdr. Evt. mammografi Undervisning: Der afholdes intern lægekonference af 1 times varighed hver torsdag fra kl , fraset ferieperioder. Formålet er information, drøftelse af procedurer, og egentlig undervisning varetaget af uddannelseslæger og speciallæger fra BDA eller fra andre afdelinger. For at udvikle de akademiske kompetencer forventes hoveduddannelseslægen at deltage aktivt med foredrag i løbet af ansættelsen. Afdelingens Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) er sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) ansvarlig for undervisningsplanen. Desuden afholder Regionshospitalet Randers et fælles staff meeting 4 6 gange pr. år, hvor alle afdelinger på skift bidrager med oplæg/foredrag. Kurser og kongresser: Der ydes nødvendig frihed og dækning af rejse og opholdsudgifter til de obligatoriske specialespecifikke og tværfaglige kurser under ansættelsen på BDA. Der sendes altid kursusansøgning til afdelingsledelsen. Der vil kun undtagelsesvis kunne bevilges deltagelse i yderligere kurser eller kongresser. Der er ikke pligt til afrapportering, men rapportering er dog velset. Forskning: Det forventes, at de uddannelsessøgende læger tager aktiv del i såvel egen uddannelse i som afdelingens udviklings og kvalitetsarbejde, både hvad angår patientforløb, personale, apparatur og diagnostik. Hoveduddannelseslægen forventes ikke at deltage aktivt i forskning under sin ansættelse, men afdelingen vil naturligvis være behjælpelig ved gennemførelsen af mindre videnskabelige projekter. Regionshospitalet Randers råder over en kvalitets og forskningsafdeling, som har til opgave at fremme forskningen. Endvidere er der er et betydeligt fagbibliotek, som står til rådighed for alle ansatte. 3. ansættelse: Radiologisk afd. Aalborg universitetshospital Dette forløb er ligeledes på 18 mdr. Der er her rotation mellem 5 sektioner: Onkoradiologi, uroradiologi, børneradiologi / mammografi samt ophold ved PET scanning og MR specifikt ophold. Hver af sektionerne har en uddannelsesansvarlig speciallæge, som har ansvaret for at det faglige niveau opnås. Alle speciallægerne i sektionen vil give den nødvendige undervisning både som bedside og som teoretisk undervisning. Hoveduddannelseslægen forventes i denne ansættelse indplaceret som bagvagt. Umiddelbart efter ansættelsesstart gennemføres en samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge,hvor kompetencekortene vil blive gennemgået med henblik på bl.a. at kunne varetage bagvagtsfunktionen. For gennemført rotation vil der være en ny samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor logbøgerne vil blive gennemgået. Der er her mulighed for at aftale anvendelsen af den reserverede tid (2 mdr) til muligt ekstra ophold på en af sektionerne eller ekstra tid til yderligere fordybelse i ønskeområder. I øvrigt henvises til forløbet beskrevet under 1. ansættelse. 7

8 8

9 3. Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings og vurderingsstrategier. I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: CHECKLISTE Medicinsk ekspert Fysik og teknik Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Strålefysik: Kan redegøre for væsentlige begreber i strålefysik Konventionel radiografi: Kan redegøre for principper i konventionel radiografi CT skanning: Kan redegøre for principper ved CT skanning Røntgenstrålings frembringelse Kendskab til teknikken bag CR og DR Opbygningen af røntgenapparatet Billeddannelsens geometri samt faktorer af betydning for billedkvalitet Den fysiske baggrund og princippet i CT skanning Princippet for spiral CT og multislice CT (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 9

10 Ultralydsskanning: Kan redegøre for principper ved ultralydsskanning MR skanning: Kan redegøre for principper ved MR skanning Billedbearbejdning: Kan redegøre for principper for billedbearbejdning Mulighederne for tilpasning af undersøgelsesparametre med henblik på reduktion af patientbestråling Tidsmæssig koordinering ved anvendelse af intravenøs kontrast Den fysiske baggrund og princippet i ultralydsskanning Kendskab til supplerende ultralydsteknikker Mulige komplikationer til selve teknikken Den fysiske baggrund og princippet i MR skanning Kontraindikationer og mulige komplikationer ved MRskanning Kendskab til tidsmæssig koordinering ved anvendelse af intravenøs kontrast Kan udføre 2D og 3D rekonstruktioner Kendskab til fusion imellem modaliteter CHECKLISTE Medicinsk ekspert Strålebeskyttelse Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 10

11 Kan redegøre for kilder til patient og personalebestråling samt anvende metoder til begrænsning af bestråling Kan redegøre for kvalitetssikring og apparaturkontrol i en røntgenafdeling Kilder til patient og personalebestråling Metoder til begrænsning af personale og patientbestråling Forholdsregler ved bestråling af gravide (såvel patienter som personale) Dosisniveau for røntgenundersøgelse, gennemlysningsundersøgelse og CT Metoder til dosisreduktion ved røntgenundersøgelse, gennemlysningsundersøgelse og CT Kendskab til den regelmæssige apparaturkontrol og kvalitetskontrol CHECKLISTE Medicinsk ekspert Kontraststoffer Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Kan redegøre for og anvende kontraststoffer, herunder kendskab til de mest udbredte guidelines Kontraststoffer til gennemlysningsundersøgelser, CTskanning og MR skanning Kendskab til kontraststoffer til UL Kontraststoffernes bivirkningsprofiler, kontraindikatio (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 11

12 ner og kende de mest almindelige guidelines (for eksempel ESUR, ACR) Kan diagnosticere og initiere behandling af kontrastreaktioner fra alle typer af kontraststoffer CHECKLISTE Medicinsk ekspert Radiologisk strategi og generelle anvisninger Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) For hver enkelt sygdomsdiagnosegruppe nævnt i organafsnit under den medicinske ekspert (5 13) gælder, at vurderingen skal indeholde de konkretiserede punkter: Kan indsamle og analysere relevant information om patienten til vurdering af diagnostisk strategi (vurdere berettigelse, vurdere valg af modalitet og eventuelt rækkefølge af modaliteter, vurdere behov for akut eller planlagt undersøgelse) Kan redegøre for almindeligste indikationsområder for nuklearmedicinske undersøgelser, herunder PET CT og SPECT CT Kan redegøre for behov for forberedelse til undersøgelser (prøvesvar, kontrastindgift, anæstesi) (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 12

13 Kan vurdere optagelsers kvalitet og diagnostiske værdi Kan differentiere hyppigste normalvariationer / anomalier fra sygdomme Kan redegøre for de almindeligste indikationsområder for hhv. konventionel og snitbilleddiagnostik Kendskab til klinisk konsekvens ved given radiologisk diagnose CHECKLISTE Medicinsk ekspert Thoraradiologi Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i thora med konventionel radiologi og CT Tumorer, herunder stadieinddeling af lungetumor Infektioner Vaskulære lidelser, herunder stase, lungemboli, aortasygdomme Interstitielle lidelser, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom Atelektaser Pneumothora Forandringer som følge af traume (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 13

14 Kan udføre ultralydsundersøgelse samt udføre ultralydsvejledt intervention i thora Kan diagnosticere sygdomme i thora med MR skanning Mediastinal patologi (tumor, ansamling, hernie) Kongenitte lidelser Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Har kendskab til CT af hjerte Har kendskab til CT vejledt biopsi i thora Mesterlære i Klinikken CHECKLISTE Medicinsk ekspert Abdominal radiologi Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i oesophagus/tarm, abdominale organer, peritoneum og retroperitoneum ved konventionel ra Perforation, abnorm luftfordeling, ileus, intestinal pneumatose, malrotation, volvolus Infektiøse / inflammatoriske lidelser i tarm, samt divertikler Fistler (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 14

15 diografi og/eller snitbilleddiagnostik Kan udføre ultralydsundersøgelse af abdomen samt udføre ultralydsvejledt intervention Kan vurdere gennemlysningsundersøgelser Infektiøse / inflammatoriske lidelser i abdominale organer Fremmedlegemer og abnorme forkalkninger Postoperative komplikationer Traumatiske læsioner Tumorer i lever, galdeveje, pancreas, milt, binyrer, oesophagus, ventrikel, tarm, herunder forhold af betydning for stadieinddeling Galdesten ved MRCP Tumorer ved MRCP Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Har kendskab til CT af colon Kan diagnosticere de almindeligste medicinske og kirurgiske lidelser i abdomen Kan foretage ultralydsvejledt punktur/drænage af absces og ansamling Kan foretage ultralydsvejledt biopsi af tumor Kan redegøre for forskellige punkturteknikker Kan udføre undersøgelse af store centrale kar Kan udføre og vurdere konventionel kontrastundersøgel Mesterlære i klinikken 15

16 af mavetarmkanal og andre hulrum, samt i mindre grad udføre dem se af for eksempel oesophagus, ventrikel, tyndtarm, colon, stomi, ileoreservoir og fistulografi CHECKLISTE Medicinsk ekspert Urogenital radiologi Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i nyrer, urinveje og genitaler med konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Kan udføre ultralydsundersøgelse af nyrer, urinveje, genitalia interna og scrotum, samt udføre ultralydsvejledt intervention Hydronefrose, sten, papillomer, abscesser, inflammation og medicinske nyresygdomme Tumorer i nyrer, blære og retroperitoneum inklusiv afgrænsning og spredning Traumer i nyrer og retroperitoneum, samt uroplani Tumorer i ovarier, uterus, testes Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Kan diagnosticere de almindeligste lidelser i urinveje, genitalia interna og scrotum Kan foretage punktur / drænage af absces og ansamling Kan foretage biopsi af tumorer i retroperitoneum (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg Kan udføre og vurdere udføre og vurdere for ek Mesterlære i Klinikken Struktureret observati 16

17 gennemlysningsundersøgelser af urinveje sempel pyelografi eller HSG on CHECKLISTE Medicinsk ekspert Muskuloskeletal radiologi Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i skelettet ved konventionel radiografi Kan diagnosticere sygdomme i skelettet ved konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Frakturer og luksationer Forskellige former for degenerative aksiale forandringer Perifere atropatier, forskellige former for artrit og artrose Osteoporose og osteomalaci Epifysiolyse, kongenit hofteluksation, Calve Perthe hos børn Scoliose og kyfose, herunder udmåling Infektiøse lidelser herunder osteomyelit, septisk atrit eller spondylit, inklusiv sekvesterdannelse og fistulering. Primær knogletumor og differentiere mellem benign og malign tumor Metastaser og hæmatologiske lidelser Spondylartropatier i aksiale og perifere skelet Osteonekroser, knogleinfarkt (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 17

18 Kan udføre ultralydsundersøgelse af bevægapparatet samt udføre ultralydsvejledt intervention og osteokondrit Intraartikulære lidelser i store led (specielt skulder, hofte, knæ og ankelled) Ledansamling i hofte og knæled Tendinoser og ruptur af større sener Kan vurdere fokale bløddelsforandringer og diagnosticere oplagte benigne processer/ansamlinger Kan aspirere ansamling CHECKLISTE Medicinsk ekspert Neuroradiologi Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i kranie, cerebrum og ansigtsskelet med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Infarkt, aneurisme Tumor, metastaser, carcinomatose Hydrocephalus Dissemineret sclerose og absces Intra og ekstracerebrale blødninger Kranium, cerebrum og ansigtsskelet ved traumer Kender udredning for cerebrale og spinale misdannelser (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 18

19 Kan diagnosticere sygdomme i columna og spinalkanal med konventionel radiografi og snitbilledediagnostik Kan diagnosticere sygdomme i halskar og cerebrale kar ved angiografi Bihuler, spytkirtler, tænder, kæber: Kan diagnosticere de almindeligste sygdomme i bihuler, spytkirtler, tænder og kæber ved konventionel radiografi og / eller snitbilleddiagnostik eller ultralyd (Dandy Walker, Arnold Chiari 1 og 2, myelomeningocele) Degenerative og inflammatoriske lidelser i columna totalis, herunder diskusprotrusion, anulusruptur og prolaps Destruktive processer i columna (metastaser og infektion) Intraspinale og paraspinale sygdomme (infektion, inflammation, neoplasi) Traumer (frakturer, ligamentlæsioner, discuslæsioner og epidurale ansamlinger) Aneurismer og AV malformationer Arteriel trombose, sinus trombose Halskardissektion Sinuit Spytsten Tumor Rodopklaring Specialespecifikt kkursus Hals og pharyn: Absces 19

20 Kan diagnosticere sygdomme i hals og pharyn med ultralyd og/eller snitbilleddiagnostik Tumor Lymfeknuder CHECKLISTE Medicinsk ekspert Mamma radiologi Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i mammae ved klinisk mammografi Kan udføre ultralydsundersøgelse af mammae og udføre ultralydsvejledt intervention Diagnosticere oplagt benigne og maligne tumorer i mammae Kende mammaes fysiologiske ændringer og betydning for diagnostikken Kendskab til Danish Breast Cancer Cooperative Group s (DBCG) retningslinjer vedr. diagnostik Kendskab til diagnostiske strategier indenfor det integrerede diagnostiske system Kan udføre ultralydskanning af mammae Kan udføre cystepunktur og biopsi af tumor Kan udføre punktur / drænage af mamma absces. (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg Kendskab til organise Redegøre for forskellen på 20

21 ret mammografiscreening Kendskab til diagnosticering af sygdomme i mammae med MRskanning screeningsmammografi og klinisk mammografi Kendskab til målgruppen og baggrunden for mammografiscreening, herunder fordele og ulemper ved screening Kendskab til principperne for kvalitetssikring; herunder kendskab til Kliniske retningslinjer for mammografi screening i Danmark Redegøre for forskellen på screeningsmammografi og klinisk mammografi Kendskab til målgruppen og baggrunden for mammografiscreening, herunder fordele og ulemper ved screening Kendskab til principperne for kvalitetssikring; herunder kendskab til Kliniske retningslinjer for mammografi screening i Danmark Mesterlære CHECKLISTE Medicinsk ekspert Pædiatrisk radiologi Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 21

22 Kan diagnosticere sygdomme i thora hos spædbørn og småbørn med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Kan diagnosticere sygdomme i abdomen hos børn med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Kan diagnosticere og i samarbejde med speciallæge udføre gennemlysningsundersøgelse af abdomen hos børn Kan udføre ultralydsundersøgelse af abdomen hos børn Sygdomme som hos voksne, men især RDS Kongenitte misdannelser Oesofagus atresi Diafragmahernie Rumopfyldende processer i mediastinum Hydrothora Vurdere placering af trachealtube, katetre og dræn i det neonatale thora Sygdomme som hos voksne, men især Ileus (høj og lav) Nekrotiserende enterocolitis (NEC) Fri luft Malrotation Intestinal obstruktion, inflammatorisk tarmlidelse Mb. Hirschsprung Invagination Kan redegøre for kontraindikationer for radiologisk reposition af invagination Sygdomme som hos voksne, men især Kan diagnosticere pylorusstenose Kan vurdere abdominalorganer i forskellige aldersgrupper 22

23 Kan diagnosticere sygdomme i bevægapparatet hos børn Sygdomme som hos voksne, men især Rakitis Herudover Redegøre for udredning af skeletdysplasi Knoglealderbestemmelse Kendskab til de almindeligste kraniemisdannelser Kan redegøre for udredning af battered child Kan i samarbejde med speciallæge diagnosticere karakteristiske forandringer ved battered child CHECKLISTE Medicinsk ekspert Kardiagnostik og interventionel radiologi Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere almindeligste sygdomme i centrale og perifere kar med ultralyd og/eller snitbilleddiagnostik Dyb venetrombose i over og underekstremitet Okklusion, aneurisme, ruptur, og dissektion af aorta thoracalis, aorta abdominalis, samt iliacakar Blødninger fra de centrale og perifere arterier Blødninger forårsaget af traumer (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 23

24 Kan udføre ultralydsundersøgelse af vener i underekstremiteter Kan udføre phlebografi Kendskab til basale vaskulære og nonvaskulære invasive procedurer Kan udføre og diagnosticere dyb venetrombose i underekstremitet Kan udføre phlebografi via centralt venekateter eller Port a cath Angive indikationer for arterio grafi, PTA, stent behandling Angive indikationer for PTC Kendskab til emboliseringsteknik samt endovaskulær behandling af aorta Redegøre for komplikationer til arteriografi Kendskab til afdelingens instruks for efterbehandling og observation af patienter efter arteriografi og PTC CHECKLISTE Medicinsk ekspert Onkologisk radiologi Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere og monitorere cancersygdomme. Kan diagnosticere tumor og anvende principperne for stadieinddeling ved TNM systemet ved given malign lidelse Kan vurdere behandlingsrespons i henhold til RECIST kri (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 24

25 terier Kan diagnosticere recidiv af en tumor Kan diagnosticere postterapeutiske lidelser Kendskab til principperne for stråleterapiskanninger CHECKLISTE Kommunikator Målnummer og kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan kommunikere med patienter, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere mundtligt og skriftligt Konkretisering af mål Kan samtale med patienter i forståeligt sprog, også i situationer med alvorlige diagnostiske fund Kan informere patienter om risici ved en aktuel billeddiagnostisk undersøgelse og sikre forståelse Kan kommunikere skriftligt og mundtligt med personer som indgår i tværfaglige teams Kan beherske røntgenkonferencen som kommunikationsform Kan skriftligt og mundtligt formulere klart, kort og fuldstændigt svar med eventuelle differentialdiagnoser og anbe (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 25

26 falinger Kan vurdere om et svar skal formidles akut eller elektivt. Kan udarbejde en skriftlig information om en procedure til samarbejdspartnere eller patienter CHECKLISTE Samarbejder Målnummer og kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan etablere og udvikle samarbejdsrelationer Konkretisering af mål Kan indgå i det lægefaglige og tværfaglige samarbejde for at opnå optimal radiologisk service Kan vurdere og prioritere valg af samarbejdspartnere i forhold til den aktuelle opgave Kan vejlede og supervisere radiograf i forbindelse med undersøgelse og ved interventionsprocedure Kan foretage en relevant visitation af elektive og akutte undersøgelser både i dagtid og i vagt Kan planlægge og tage ansvar for prioriteringen til afvikling af undersøgelser i vagten Mesterlære Klinisk arbejde Tværfagligt kursus (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) 360 graders evaluering Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 26

27 CHECKLISTE Leder/administrator Målnummer og kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan identificere lægelige, ledelsesmæssige og administrative opgaver Kan påtage sig opgaver af administrativ og ledelsesmæssig karakter Konkretisering af mål Kan varetage arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdsfordeling og vagtplanlægning samt coaching af vagthold (vejlede, styre og sikre samarbejdet) samt foretage en prioritering af ressourceforbrug Kender Sundhedsstyrelsens registrering af røntgenundersøgelser, SKS klassifikation og har kendskab til principper for honorering af røntgenundersøgelser i det offentlige system Kan redegøre for regler for information om mulig risiko ved udførelse af diagnostiske undersøgelser og interventionelle procedurer Kan redegøre for rapporteringsregler ved optræden af komplikationer i forbindelse med udførelse af billeddiagnostiske undersøgelser og interventionelle procedurer Teoretisk kursus Klinisk arbejde (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 27

28 Kan redgøre for de regler, der vedrører patientens journalindsigt Kender det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på central niveau Kender opbygningen af speciallægeuddannelsen samt lovgivning om denne Kendskab til vejlederfunktionen for uddannelsessøgende og inspektorordningen CHECKLISTE Akademiker Målnummer og kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere validiteten og udvikle egen ekspertise Konkretisering af mål Kan foretage en kritisk vurdering af medicinsk litteratur herunder anvende begrebet evidensbaseret medicin På et basalt niveau kunne problemformulere og angive undersøgelsesdesign, databehandle og præsentere videnskabelige data Kan udføre og afslutte en radiologisk projektopgave og afrapportere den mundtligt og skriftligt Teoretisk kursus (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 28

29 Kan varetage uddannelsesfunktion overfor medicinske studenter, yngre læger, kliniske kolleger og tværfagligt personale CHECKLISTE Professionel Målnummer og kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Etablere og udvikle professionelt virke i forhold til samarbejdspartnere, patienter og pårørende Konkretisering af mål Kan varetage en prioritering af egen tid og ressourcer under dag og vagtarbejde Kan etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter Tage ansvar for egen virksomhed og praktisere i overensstemmelse med det faglige, lovgivningsmæssige og etiske kodeks Kan erkende egne personlige, faglige og etiske grænser (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg CHECKLISTE Sundhedsfremmer Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål (valgt ud fra mulige i målbeskrivel Kompetencevurderingsmetode Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 29

30 (svarende til målbeskrivelsen) Kan anvende radiologiske undersøgelser med omhu og til gavn for patienten på bedst mulig måde Kan redegøre for kontraindikationer og komplikationer til biopsi og drænage samt behov for patientobservationer efter disse indgreb Kendskab til hvilke malignitetssuspekte processer som ikke må biopteres uden konference med tumorcenter Kan identificere hvis en radiologisk procedure vil være skadelig for patientens helbred Kan redegøre for, samt formidle fordele og risici ved radiologiske procedurer Kendskab til målgrupper og baggrunde for eksisterende screenings programmer, herunder fordele og ulemper ved screening Kan gennemføre undersøgelser af gravide og børn under hensyntagen til strålebelastningen sen) (som angivet i målbeskrivelsen) 1. ansæt. Aalborg Teoretisk kursus 2. ansæt. Viborg 3. ansæt. Aalborg 30

31 3.2 Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 1. og 3. ansættelse: Aalborg universitetshospital ne er i princippet opdelt i 2 forskellige typer, de mere praktiske og de mere teoretiske. Den praktiske del omfatter f ultralyd, gennemlysninger, angiografier, intervention vejledt af både UL, CT og MR scanning. Læringsmetoden her er udelukkende bedside. Afdelingen er i besiddelse af diverse fantomer, hvor den initiale undervisning foregår i løbet af den første måned. Der er en fast gruppe af ældre hoveduddannelseslæger og speciallæger, der varetager denne funktion. Efter fantom undervisningen vil der være undervisning ved speciallæger på de respektive sektioner. Når undervisningen er afsluttet, og hoveduddannelseslægen har opnået det tilfredsstillende niveau, vil kompetencen blive underskrevet i logbogen. For CT vejledte biopsier vil undervisningen foregå ved speciallæger i de respektive sektioner, som varetager dette (onkologisk, ortopædisk og gastroradiologisk). Når undervisningen er afsluttet, og hoveduddannelseslægen har opnået det tilfredsstillende niveau, vil kompetencen blive underskrevet i logbogen. Tilsvarende forløb vedr. angiografi og gennemlysning. ne i de øvrige områder er mere teoretisk. Der forventes i alle sektionerne selvstudium i anvist litteratur. Litteraturen er tilgængelig både som opslagsværker og digitalt. Alle beskrivestationer har samtidig adgang til internettet. Der bliver udleveret link til diverse relevante webadresser. Alle beskrivelser vil i starten blive gennemlæst af speciallæger, indtil det ønskede faglige niveau er opnået. Herefter forventes et selvstændigt virke. Der er formel undervisning 2 gange ugentlig, samt bedside undervisning ved arbejdsstationerne. Alle konferencefunktioner gennemgås af sektionens speciallæge med hoveduddannelseslægen inden konferencerne afholdes, indtil lægen har opnået selvstændigt niveau. Kompetencevurderingsmetoder Kompetencegennemgang foretages i princippet af alle speciallæger på afdelingen. Hver enkelt sektion har en uddannelsesansvarlig speciallæge, som er ansvarlig for at afgøre om kompetencerne er opnået. Ved startsamtalen gennemgås de kompetencer, som forventes opnået i sektionen. De fleste kompetencer bliver vurderet løbende af alle speciallæger i sektionen. Udover individuel vurdering af speciallægerne ved sektionerne udføres der også på enkelte sektioner skriftlig/mundtlig prøve. Der foretages endvidere 360 graders feedback af 2 speciallæger. Første gang indenfor det første halve år og anden gang i løbet af det sidste uddannelsesår. Der er endvidere løbende evaluering og individuel uddannelsesplanlægning ved de uddannelsesansvarlige overlæger samt to yngre uddannelseskoordinerende læger. 2. ansættelse: Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers randers.dk/afdelinger/billeddiagnostisk+afdeling randers.dk/uddannelse/l%c3%a6ge/l%c3%a6gelig+videreuddannelse 31

32 og kompetencevurderingsmetoder Læringen foregår ved mesterlære og supervision på de enkelte modaliteter i tæt samarbejde med den/de pågældende speciallæge(r) der dækker modaliteten den pågældende dag. Yderligere foregår læringen ved forberedelse og afholdelse af konferencer og efterfølgende evalueringssamtale med en skemalagt speciallæge. Casegennemgang i forbindelse med formaliseret morgenundervisning samt i den kliniske hverdag bidrager til læring. og undervisning anses som obligatorisk. Varetagelse af vagten i samarbejde med bagvagten, hvor relevante patienter løbende diskuteres i løbet af vagten eller næste morgen, er også en vigtig del af den kliniske vejledning. Hoveduddannelseslægen er selv ansvarlig for at opnå de kompetencer, som senest forventes opfyldt under den aktuelle ansættelse ud fra ovennævnte læringsmetoder. Kompetencevurderingen kan foretages af alle speciallæger på afdelingen dog fortrinsvis af de speciallæger, der arbejder fast på den pågældende modalitet. Vurderingen foretages løbende, dels i det daglige kliniske arbejde, hvor Hoveduddannelseslægen og speciallægen arbejder side om side, samt i vagten. Kompetencekortet Mini IPX kan benyttes som redskab i en mere struktureret observation. Initiativet til den strukturerede kompetencevurdering skal primært tages af hoveduddannelseslægen. Enhver speciallæge på afdelingen kan i øvrigt tage initiativ til kompetencevurdering. De kliniske vejledere afrapporterer til hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge og hoveduddannelseslægens udvikling diskuteres ved overlægemøderne. Efter ca. 6 måneder evalueres alle hoveduddannelseslæger i rollerne leder/administrator, samarbejder, kommunikator og professionel vha. elektronisk 360 graders feedback. Ved introduktionssamtalen udarbejdes en individuel uddannelsesplan, hvor der især er fokus på de kompetencer, som senest forventes opfyldt under den aktuelle ansættelse. Ved midtvejssamtalen er der skærpet fokus på evt. ikke opnåede kompetencer, og hoveduddannelseslægen og hovedvejleder lægger en detaljeret plan for opnåelse af disse kompetencer. Her kan evt. lægges en ekstra samtale ind før slutevalueringssamtalen. Underskrifter i logbogen kan gives af alle overlæger på afdelingen dog fortrinsvis overlæger med fast funktion i den enkelte modalitet samt hovedvejleder. 3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning Specialespecifikke kurser Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen ( og organiseres via specialeselskabet nord.dk/kurser/specialespecifikke+kurser Generelle kurser De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges hovedsageligt regionalt gennem det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. Ud over nedenstående tabel henvises til målbeskrivelsen og hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale videreuddannelsessekretariat og Sundhedsstyrelsen nord.dk/kurser/generelle+kurser Forskningstræning 32

33 Oversigt udarbejdes af de regionale følgegrupper/uddannelsesudvalg/ råd i samarbejde med den postgraduate lektor (PKL) og findes på det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside. Har du en ph.d. grad, kan du få merit og skal derfor ikke gennemføre forskningstræningen. Husk at få godkendt dette i Videreuddannelsesregion Nord. nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning Placering af kurserne Videreuddannelsesudvalget for Diagnostisk Radiologi i Videreuddannelsesregion Nord har besluttet, at der som hovedregel kun ligger 2 obligatoriske kurser under forløbet på Regionshospital. Dette er en følge af, at man i Videreuddannelsesregion Nord kun har 1 år på et Regionshospital i hoveduddannelsesforløbet. Nedenfor er angivet, hvornår man skal på de forskellige kurser. Der er taget størst mulig højde for, at det passer med det kliniske arbejde, men det er ikke altid muligt, da kurserne kun tilbydes en gang om året for de specialespecifikke kursers vedkommende. Ved barsel og sygdom kan det blive nødvendigt at fravige nedenstående plan. Kontakt da PKL i Videreuddannelsesregion Nord. TEORETISKE KURSER I DEN RADIOLOGISKE UDDANNELSE SPECIALESPECIFIKKE KURSER I HOVEDUDDANNELSEN Fysik og radiobiologi Teknik og strålehygiejne Thora + onkologisk radiologi Abdominal radiologi Urogenital radiologi Neuroradiologi inkl. hoved/hals og tandradiologi Muskuloskeletal radiologi Kar /interventions radiologi Pædiatrisk radiologi Mammaradiologi I alt specialespecifikke FORSKNINGSTRÆNING Modul 1 (ikke specialespecifik) Modul 2 (specialespecifik) del 1 Tid til at lave opgaven Modul 2 (specialespecifik) del 2 Modul 2 (specialespecifik) del 3 fremlæggelse I alt forskningstræning SOL (Samarbejde, Organisation og Ledelse) SOL 1 (regionalt) SOL 2 (nationalt SST) SOL 3 (regionalt) I alt SOL Varighed 19 timer 27 timer 27 timer 24 timer 22 timer 25 timer 27 timer 7 timer 21 timer 11 timer 210 timer 3 dage 4 dage 10 dage 2 dage 1 dag 20 dage 2 dage 3 dage 4 dage 9 dage Tilmelding til kurserne 33

34 Det er vigtigt, at hoveduddannelseslægen selv er opmærksom på at blive tilmeldt kurserne. I tvivlstilfælde er det vigtig hurtigst muligt at kontakte hovedvejleder eller evt. uddannelsesansvarlige overlæge. Er man endnu ikke startet i hoveduddannelsesforløbet, kontakt da den uddannelsesansvarlige overlæge på 1. ansættelsessted eller evt. PKL i Videreuddannelsesregion Nord. Forskningstræningen og SOL kurserne skal hoveduddannelseslægen selv tilmelde sig. Mht. de specialespecifikke kurser fremsendes kursusoversigt fra hovedkursuslederen. Vær dog opmærksom på, om de tildelte kurser stemmer overens med ovenstående plan. 34

35 4. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen 1. og 3. ansættelse: Aalborg universitetshospital Organisering af den lægelige videreuddannelse Afdelingen har såvel uddannelsesansvarlige overlæge som uddannelseskoordinerende yngre læ ger. Alle speciallæger har vejlederkursus, og de fleste speciallæger fungerer aktivt som vejledere. For hver uddannelsessøgende læge er der en hovedvejleder, som er gennemgående i hele uddannelses forløbet. Der er desuden i hver sektion en læge, som er ansvarlig for den enkelte uddannelsessøgende læges ophold i sektionen, herunder at det ønskede faglige niveau opnås. Rammer for uddannelsesvejledning Der afholdes en startsamtale, justeringssamtale og en afsluttende samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge. justeringssamtalen er placeret lige efter opholdet på sygehus Vendsyssel. Uddannelsesvejledningen ved hovedvejlederen er primært tilrettelagt efter behov, men som minimum en startsamtale, justeringssamtale samt en slutsamtale både ved det første og tredje ansættelse. I de enkelte sektioner er der en samtale med den undervisningsansvarlige overlæge i sektionen ved start og ved afslutningen af opholdet. Ved behov er der også en justeringssamtale. Udarbejdelse af uddannelsesplan Uddannelsesplanen lægges i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge, hovedvejlederen og speciallægerne i de enkelte sektioner. Rotationer mellem de enkelte sektioner ligger fast fra starten. Der er indlagt en 360 graders feedback ca. midt i forløbet. Samtalerne følger i øvrigt de 7 lægeroller samt kompetencekortene med udgangspunkt i målbeskrivelsen. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Afdelingens fastansatte læger fungerer alle som kliniske vejledere indenfor den enkelte læges specifikke subspeciale. Alle fastansatte læger fungerer som kliniske vejledere på almene undersøgelser som f røntgen af thora. Alle underskrifter i logbøgerne/kompetencehæfter gives af de subspeciale specifikke overlæger eller uddannelsesansvarlige overlæge og indhentes løbende under ansættelsen og senest ved slutningen af hver sektion. Det tilstræbes, særligt i starten af opholdet, at den uddannelsessøgendes funktioner er dubleret af en speciallæge mhp supervision i den pågældende funktion. Supervisionen kan foregå umiddelbart inden eksempelvis et indgreb eller en konference med mulighed for efterfølgende opsamling. Der kan også være tale om gennemlæsning af beskrivelser med efterfølgende feedback. 2. ansættelse: Billeddiagnostisk afd., Randers randers.dk/afdelinger/billeddiagnostisk+afdeling randers.dk/uddannelse/l%c3%a6ge/l%c3%a6gelig+videreuddannelse Organisering af den lægelige videreuddannelse 35

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi Logbog Hoveduddannelsen Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab oktober 2009 1 Medicinsk ekspert 1. Fysik og teknik 1.1 Strålefysik: Røntgenstrålings frembringelse Kan redegøre for væsentlige begreber

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Røntgen og Skanning AUH

Kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Røntgen og Skanning AUH Kompetenceudvikling og Røntgen og Skanning AUH Dokument dato: 27. januar 2017 Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen. Pga. længerevarende udflytningsproces af Røntgen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby THG Neuroradiologisk NBG) og Regionshospitalet Randers Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby NBG THG Neuroradiologisk) og Hospitalsenheden Midt (Viborg) Målbeskrivelse Godkendt den 5. februar 2014

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Oktober 2009 1 Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Redaktion: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (NBG THG Neuroradiologisk Skejby) og Hospitalsenheden Midt (Silkeborg) Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby Neuroradiologisk THG NBG) og Hospitalsenheden Vest (Holstebro) Målbeskrivelse Godkendt 5. februar 2014 af

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab Maj 2014 2 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i radiologi, hoveduddannelsen Redaktion

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Region Syd. Radiologi. Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, OUH

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Region Syd. Radiologi. Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, OUH Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Region Syd Radiologi Radiologisk fdeling, Odense Universitetshospital, OUH Radiologisk fdeling, Odense Universitetshospital, Svendborg Radiologisk fdeling, SVS Esbjerg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Radiologisk afdeling, Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Radiologisk afdeling, Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi afdeling, Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt 12.maj 2016 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Gentofte Hospital Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Radiologi Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Radiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab April 2016 Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 13. maj 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring. April 2016 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring. April 2016 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Radiologi Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring April 2016 målbeskrivelsen Godkendt den 22. november 2016 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Vendsyssel Aalborg

Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Vendsyssel Aalborg Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Vendsyssel Aalborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers 2009 målbeskrivelsen Godkendt den 28. august 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers Målbeskrivelsen April 2016

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers Målbeskrivelsen April 2016 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Radiologi Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers Målbeskrivelsen April 2016 Godkendt den 15.12.2016 i DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Radiologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...4 Organisation af specialet:... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Målbeskrivelse. Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse. Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse Diagnostisk Radiologi 1 Foreløbig målbeskrivelse i diagnostisk radiologi Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Radiologisk Selskab, bestående af: Overlæge Vibeke Andree Larsen (KAS

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Mammaradiologi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi beskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 1 beskrivelse for introduktionsuddannelsen i diagnostisk radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002277 Afdelingsnavn Urologisk afdeling Hospitalsnavn Næstved Sygehus Besøgsdato 19-05-2014 Temaer

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere