11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:"

Transkript

1 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes skolevæsen af ni skoler med 0.-6.årgang, ni skoler med årgang, et 10. klassecenter, modtagerklasse for tosprogede elever, en ungdomsskole samt en skole for årgang for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Fire skoler har tilknyttet specialklasserækker, og en ungdomsklasse er placeret på Ungdomsskole-Skive. På skoleområdet vedtages i Byrådet hvert 4. år en skolepolitik, som fungerer som langsigtet ledetråd for skolerne. Skolepolitikken bygger ovenpå Den sammenhængende børnepolitik, som dækker 0-18 år. Skolepolitik har indsatsområderne Fleksibilitet i undervisningen, Faglige udfordringer for alle vore børn, Dannelse i fællesskab, Skole - hjemsamarbejde samt Innovation i blandt andet lokalsamfundet. Indsatsområderne kan være 2 eller 4-årige indsatsområder. Arbejdet med disse indsatsområder på skolerne og i skolevæsenet afrapporteres i skolernes virksomhedsplaner og i Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune hvert andet år. Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Kvalitetsrapporten for det kommunale skolevæsen udarbejdes på grundlag af de enkelte skolers virksomhedsplaner og forelægges Byrådet til godkendelse. Gennem kvalitetsrapporten fører Byrådet tilsyn med det kommunale skolevæsen. Når Byrådet har godkendt kvalitetsrapporten følger Skoleafdelingen op ved dialog med hver enkelt skole om de fremadrettede indsatser. Folkeskolereform: 1. august 2014 trådte en ny folkeskolereform i kraft. Reformen har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes skoledag bliver længere og timetallet forhøjes i dansk, matematik, natur/teknik og musik. Der indføres tidligere fremmedsprog og valgfag fra 7. klasse. Der afsættes tid til lektiehjælp og faglig fordybelse, og der skal indgå mindst 45 minutters bevægelse og motion i gennemsnit om dagen. Der indføres en ny aktivitet, også kaldet den understøttende undervisning. Denne skal supplere og understøtte undervisningen i fagene. De nuværende fag sløjd og håndarbejde erstattes af faget håndværk og design. Madkundskab erstatter hjemkundskab. Ressourcebank: Skolevæsenet har særligt fokus på Folkeskolereformen og initiativerne i forbindelse hermed. Et af initiativerne er etablering af en ressourcebank, som henvender sig til alle skolernes undervisere. Ressourcebanken skal indeholde beskrivelser af læringsforløb tilsat et særligt Skive DNA og oplysninger om mulige samarbejdspartneres tilbud til skolerne i Skive Kommune. Kompetenceudviklingsplan: En langsigtet kompetenceudviklingsplan for skolevæsenet er især præget af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i Tilrettelæggelsen sker i et samarbejde med Læreruddannelsen i Skive og professionshøjskolen VIA University College, som udbyder undervisningsfag som enkeltfag og særligt tilrettelagte forløb. Skoleafdelingen tilrettelægger kursusdage, der understøtter de fælleskommunale tiltag, faglig ajourføring, netværksdage samt projekter, man kan deltage i med sin klasse.

2 03.01 Folkeskoler kr. På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2014/2015. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr (indberettet ). Ressourcetildelingen skal senere ændres bl.a. på grund af ændret tildeling i f.m. folkeskolereformen og ændret tildeling til specialskoler m.m. Undervisningstid: Klassetrin Årlige antal undervisningstimer Undervisningstimer pr. fase 0. klasse 780 timer 1. klasse 780 timer 2. klasse 780 timer 3. klasse 780 timer 0. klasse 3. klasse timer 4. klasse 990 timer 5. klasse 990 timer 6. klasse 990 timer klasse timer 7. klasse timer 8. klasse timer 9. klasse timer klasse timer 10. klasse timer klasse timer Udgift pr. elev: Indskoling Melletrin Udskoling klasse klasse klasse kr kr kr. Øvrig drift: Drift pr. elev Drift pr. m² Grundbeløb pr. skole Skoler med lav klassekvotient (under 14) får ekstra tildeling pr. elev. Økonomi kr. 273 kr kr. Undervisning af tosprogede: Timer pr. elev Undervisning i modtageklasser 380 timer Supplerende dansk 25 timer Supplerende dansk tildeles til minimum 9 elever pr. skole Modtagerklassen på Skivehus Skole modtager som minimum timer, svarende til 26 undervisningslektioner/uge

3 Specialklasser: Kr. pr. elev Alm. Specialklasser kr. Hold P praktisk/faglig linje (takst x 2) kr.. Øremærket tildeling: Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne. Aktivitet(Fælles og skoler) Kr. Tildeling Konsulenter og koordinatorer Projekter og Fagteam Aldersreduktion/skoletid Uddannelse og udvikling Øremærkede timer til enkeltelever Skolepulje Skoleudviklingspulje kr kr kr kr kr kr kr.

4 Tildelingen i skoleåret 2014/2015 er baseret på nedenstående elevtal: Skole 2014/2015 Breum Skole 273 Brårup Skole 770,5 Durup Skole 128 Fursund Skole 81 Glyngøre Skole 120 Hem Skole 78 Højslev Skole 431 Jebjerg Skole 135 Nr. Søby Skole 170 Oddense Skole 109 Resen Skole 597 Roslev Skole 398 Skivehus Skole 486 Tieren (Ungdomsskolen) 88 VSD Balling Skole 381 VSD Lem Undervisningsafdeling 116 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 39 VSD Rødding Undervisningsafdeling 119 Ørslevkloster Skole 100 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 109 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 73 Aakjærskolen 430 Forvaltningen specialklasseelever (fald) -4,5 I alt 5.227

5 03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen kr. Området dækker bl.a.: Praktikafregning med Skive Seminarium og udlån af lærere til f.eks. Skive Lærerforening, Musikskolen m.fl. Løn til konsulenter/ koordinatorer/skoleassistenter/praktisk hjælp Materiale- og aktivitetsudgifter Forsikringer (personale) IT Brokholm Naturcenter/tilskud Vester Vandet/tilskud Møder, rejser, repræsentation, børneteater, IT-udvikling m.m. Undervisning af plejeanbragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg) Betaling for svømmeundervisning. Leje af lokaler m.v. Skolebiblioteker Budget vedr. Skolereformen Syge- og hjemmeundervisning kr. Undervisning af syge børn (sygehusundervisning og ekstraundervisning/hjemmeundervisning) Skolefritidsordninger/klubber kr. Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området, eftermiddagsklubberne samt for fritidsklubberne ved Brårup Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og juniorklubberne ved Ådalskolen, Brårup Skole samt for Brårup Skoles ungdomsklub. Der er desuden tilknyttet 2 specialklubber ved Ådalskolen (Oasen og Skovbrynet) med speciel tildeling samt 2 institutioner ved VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud - kun for børn indtil skolestart (Birkely og Fjordbo).

6 Tildeling til SFO: Normering SFO børn Leder Personale 21 - Pr. barn Drift Beskæftigelsesmaterialer Administration Uddannelse Forældrebetaling Forældrebetaling Særlige tillæg til SFO: 37 timer 5 timer 1,45 timer 956 kr. pr. barn 1% af lønsum 1% af lønsum 11 måneder Brårup Fritidscenter (SFO) kr. (ledelse, administration, udvidet ferieåbning m.m.) Oasen (Centerklassen Ådalskolen) speciel ressourcetildeling kr. og handicapklubben Skovbrynet er kr. Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO er og de særlige pasningsordninger (Birkely og Fjordbo) tildeles efter samme model, som anvendes til børnehaverne.. Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO samt Birkely/Fjordbo skoleåret 2014/2015: Skole 2014/2015 Udvidet SFO Breum Skole 50 Brårup Skole 150 Durup Skole 45 Fursund Skole 30 Glyngøre Skole 42 Hem Skole Højslev Skole 75 Jebjerg Skole 55 43

7 Nr. Søby Skole 70 Oddense Skole 40 Resen Skole 135 Roslev Skole 65 Skivehus Skole 100 VSD Fjordbo - Lime 19 (heraf 5 vuggestuebørn) VSD Birkely - Lem 36 VSD Balling Undervisningsafdeling 80 VSD Lem Undervisningsafdeling 60 VSD Ramsing Undervisningsafdeling VSD Rødding Undervisningsafdeling 55 Ørslevkloster Skole 25 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 40 Aakjærskolen Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder eftermiddagsklubber, fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. Der forventes ca. 368 børn tilmeldt til klubber, eftermiddagsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber Befordring af elever i grundskolen kr. Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever Kommunale specialskoler m.v kr.

8 Budgettet indeholder udgifter til interne udgifter (20.2. undervisning i andre kommuner, overhead vedr. Ådalskolens centerklasse og Krabbeshus Heldagsskole, undervisning/pasning og øvrig drift Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolens Centerklasser samt udgifter til Eneundervisning på Ungdomsskolen). Desuden indtægter fra andre kommuner for betaling for undervisning og pasning i Ådalskolens Centerklasser og Krabbeshus Heldagsskole samt indtægter for pasning af Skive-børn Krabbeshus Heldagsskole. Ådalskolen (Dalgas Undervisningsafdeling), Centerklasserne er en specialafdeling for elever med vidtgående handicap. Der er budgetteret med 32 elever, hvoraf 1 elev er fra anden kommune. Der tildeles kr. pr. elev (uden befordringsudgifter). Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 75 elever, hvoraf 34 elever er fra andre kommuner.. Hovedparten af ressourcerne tildeles efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole kr. pr. elev. Tildelingen til SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO en Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen kr. Udgifter vedrørende uddannelse af ledere og lærere m.fl Bidrag til statslige og private skoler kr. Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO der er budgetteret med ca. 332 elever (undervisning) og 136 elever i SFO i skoleåret 2014/ Efterskoler og ungdomsskoler kr. Området dække bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Af det budgetterede beløb er ca kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca kr. pr. skoleår. Der er budgetteret med ca. 394 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2014/ Erhvervsgrunduddannelse kr. Erhvervsgrunduddannelsen (EGU-undervisning) varetages af Ungdomsskolen Skive Ungdomsskolevirksomhed kr. Budgettet dækker heltidsundervisning, herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 15 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Tambohus i Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens Center for 10. klasse, Tieren er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive.

9 03.78 Elevtilskud kr. Beløbet dækker tilskud til elever under 18 år på husholdningsskoler/ højskoler/håndarbejdsskoler (bidrag til staten) Sociale opgave og beskæftigelse (fællesområde) kr. Budgettet dækker Førskoleklassen (løn og øvrig drift) samt søskendetilskud vedr. Birkely (VSD) Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart) kr. Her budgetteres med udgifter/indtægter vedr. Birkely og Fjordbo, som hører under VSD Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. Her budgetteres med udgifter til handicapklubben Skovbrynet, som hører under Ådalskolen Socialt/Forebyggende indsats kr. Budgettet anvendes til SSP og særlig indsats m.m. varetages af Ungdomsskolen Skive Politisk organisation kr. Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelsesvalg m.m.). ca kr. er tildelt Tambohus Ungdomsskole (vedr. ungdomsrådet).

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere