Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 - Leif Wilson Laustsen Punkt 5 - Leif Wilson Laustsen Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /4343 Ansøgning om kommunegaranti /4400 Investeringsstrategi for tjenestemandspensioner /6263 Pas og kørekort på biblioteker /29125 Overførsler drift fra 2013 til /29178 Overførsler anlæg fra 2013 til /5865 Orientering om status på implementering af den nye administative struktur /1139 Nyt udbud af Mygindlund matr.nr. 51 a og 8d, Turup By, Turup /1350 Salg af Kærumvej 7, Assens som landbrugsjord /26553 Opfølgning på lokalplanforslag areal til campingplads i Assens by /700 Opkøb af Nellemosevej 7, 5683 Haarby...16 Assens Kommune, 1 af 48

2 12. 12/5114 By- og landsbyambassadører /4540 Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S /2644 Godkendelse af taksterne for Assens Vandværk /30393 Godkendelse af takstregulering for taxikørsel i Assens Kommune /7492 Handleplan for klimatilpasning /3416 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for klimatilpasning /4210 Anvendelse af Nytteindsats /2539 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen /3573 Folkeskolereformen Den nye folkeskole i Assens /23617 Skolernes rammebetingelser 2012/ /32144 Anvendelse af restmidler fra puljen for klubhuse og samlingssteder /3894 Udbetaling af tilskud til hallerne /4543 Glamsbjerg Fritidscenter - udbetaling af anlægsbeløb Orientering /25291 Salg af tillægsarealer (Lukket sag) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt /4343 Ansøgning om kommunegaranti Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at ansøgning fra Vissenbjerg Fjernvarme om kommunegaranti på 2 mio. kr. imødekommes. Beslutningstema: Godkendelse af kommunegaranti til Vissenbjerg Fjernvarme på kr. 2 mio. Assens Kommune, 2 af 48

3 Sagsfremstilling: Vissenbjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti til et lån på kr. 2 mio. Lånet skal anvendes til nye fjernvarmeledninger i Østergade, Lærkevænget, Tranevænget, Idrætsvej, Lindevej og Poppelvej. Lånet der optages er et fast forrentet aftalelån med en løbetid på 20 år. Renten genforhandles hvert 5. år. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Økonomi: Der er automatisk låneadgang til forsyningsområdet og dermed også mulighed for garantistillelse uden deponering. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Ansøgning om kommunegaranti Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Vissenbjerg Fjernvarme om kommunegaranti på 2 mio. kr. imødekommes, idet Økonomiudvalget tillige anbefaler, at der opkræves sædvanligt gebyr på 1 % af lånebeløb. Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /4400 Investeringsstrategi for tjenestemandspensioner Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler at Assens Kommune overgår til den tilpassede genforsikring af tjenestemænd. Beslutningstema: Skal Assens Kommune tilslutte sig en ny genforsikringsordning med forbedrede afkast, og dermed en forventet lavere fremtidig kommunal pensionsudgift, som erstatning for den nuværende ordning med garanterede ydelser, der forventes at betyde forøgede præmier. Assens Kommune, 3 af 48

4 Sagsfremstilling: Pensionsforsikring for tjenestemænd knytter sig til den enkelte tjenestemand. Der indbetales præmie til forsikringsordningen i forhold til pågældendes aktuelle løntrin. Pensionen udbetales af kommunen, som en procentsats af det løntrin tjenestemanden er på ved pensioneringen. Kommunen modtager refusion fra forsikringsordningen. Der er høje kapitalkrav til den nuværende ordning med garanterede ydelser, hvilket medfører, at der investeres i værdipapirer med lav risiko. Dermed er afkastet også lavt, og de refusioner der udbetales til kommunerne, kan ikke følge med den inflation der er på lønningerne, og dermed tjenestemandspensionen. Kommunens egen andel af pensionsudbetalingen vokser dermed. For at sikre kommunerne bedre dækning af pensionsforpligtelserne, samt et potentiale for at forøge refusionerne til kommunerne fremadrettet, tilbyder Sampension nu en ordning med en forbedret investeringsstrategi i kommunens genforsikring af tjenestemænd. Ved overgangen til ny ordning flyttes kommunens aktiver i Sampension til et nyt investeringsmiljø, hvor flere former for værdipapirer kommer i spil f.eks. aktier, indeksobligationer, fast ejendom m.v. Det nye investeringsmiljø forventes at give et merafkast på 1,35 %. Et væsentligt element i forsikringsordningen er Bonuskontoen. Denne anvendes til at udjævne indtægter og udgifter på tjenestemandsforsikringerne, bl.a. inflation, pensionsalder, løntrin m.v. Bonuskontoen forventes i den nuværende model at være faldet fra 13,2 mio. kr. i 2014 til 11,3 mio. kr. i På grund af lave afkast på de nuværende investeringer og det faktum at pensionisterne lever længere end forudsat i pensionsberegningerne, forventes det dog, at policerne samtidig opsamler en negativ bonus på 14,2 mio. kr. frem til Den negative bonus modregnes i eventuel fremtidig positiv bonus på policerne, og hvis denne ikke er tilstrækkelig, af ekstra præmiebetaling fra kommunen. I den nye ordning frigives hensættelser på 58,5 mio. kr. fra Sampension, der overføres til kommunens bonuskonto. Bonuskontoen er herefter forventet 68,6 mio. kr. i Den forventes at være faldet til 68 mio. kr. ved udgangen af 2017, men her er den negative bonus modregnet løbende. Investeringsmulighederne og bonuskontoens udvikling er derfor mere positive den nye model og risikoen for øget kommunal egenbetaling til pensionerede tjenestemænd er derfor væsentlig mindre, end i den nuværende model. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension. Assens Kommune, 4 af 48

5 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Faktaark Økonomiudvalget godkender, at Assens Kommune overgår til den tilpassede genforsikring af tjenestemænd. Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /6263 Pas og kørekort på biblioteker Indstilling: Direktionen indstiller, at borgerhenvendelse om pas og kørekort på biblioteker drøftes. Beslutningstema: Drøftes med henblik på besvarelse af borgerhenvendelse. Sagsfremstilling: På baggrund af borgerhenvendelse om emnet er herunder vist en model for og beregninger på, hvordan udstedelsen af pas og kørekort kan håndteres på biblioteker. Beskrivelse Der etableres en ordning, hvor der kan udstedes pas og kørekort én gang ugentligt på et eller flere biblioteker ydet af fagligt personale fra Borgerservice. Der ydes desuden hjælp til selvbetjening. Der kan ikke forventes yderligere service til andre almindelige borgerserviceopgaver som f.eks. helbredstillæg, personlige tillæg, folkeregister eller sygesikring. Denne service, som kræver faglig viden, vil fortsat være i Borgerservice i Assens. Det betyder, at det er vigtigt med en forventningsafstemning overfor borgerne om, hvilke ydelser de kan modtage på bibliotekerne. Åbningstiden i eksemplet vil være ca. 4 timer én eftermiddag i bibliotekets åbningstid. Bibliotekets åbningstider er forskellig fra rådhusets åbningstider og der vil således ikke være bistand/support fra Borgerservice i en del af åbningstiden. Personaleressourcer Assens Kommune, 5 af 48

6 Såfremt servicen og åbningstiderne skal bibeholdes i Borgerservice i Assens, vil det kræve yderligere personaleressourcer i forbindelse med den udvidede service på bibliotekerne. Dette skal ses i den sammenhæng, at der løbende sker reduktion af personaleressourcerne i forbindelse med indførelse af selvbetjeningsløsninger som følge at de nationale digitaliseringsstrategier. Der vil være en udfordring, hvis der er tale om to eller flere biblioteker i form af udarbejdelse af vagtplaner, idet det er det eksisterende personale, der skal indgå i udstationeringen til biblioteker. 52 uger a 8 timer = 416 timer * 226 kr. = Lovgrundlag: Lov om Kommunale Borgerservicecentre. Økonomi: Engangsudgifter Pas scanningsudstyr Indretning scanningsplads mv IT-udstyr Dankort terminal I alt Løbende udgifter Serviceaftaler og licenser mv Der er ikke afsat midler til engangsudgifter på kr og løbende driftsudgifter på kr i budgettet for Ovenstående er en beregning for ét bibliotek. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: _v1_Dagens post Sider 1 - Assens - Dokument _Forslag fra beboere i Assens Kommune om etablering af borgerhjørne.tif Pas og kørekort på biblioteker Økonomiudvalget drøftede henvendelse om mulighed for bestilling af pas og kørekort på biblioteker. Muligheden indgår i drøftelser til budget Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Assens Kommune, 6 af 48

7 5. 13/29125 Overførsler drift fra 2013 til 2014 Indstilling: Direktionen indstiller at ansøgninger om overførsel af uforbrugte driftsmidler op til 5% imødekommes, svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at puljer og projekter overføres med det fulde ansøgte beløb kr. at ansøgning om overførsler over 5% for områder med overførselsadgang imødekommes svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at ansøgningerne om overførsler for områder uden overførselsadgang imødekommes for så vidt angår politisk organisation, Risikostyring samt plejecentre, svarende til en tillægsbevilling på kr. at dagplejens underskud på nulstilles og ikke overføres til I alt svarende til en tillægsbevilling på kr. i henhold til bilag 1 heraf kr. til anlæg Fordelingen mellem de enkelte politikområder fremgår af bilag 1 Samlet oversigt over ansøgninger om overførsler. Beslutningstema: I forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2013 er de enkelte enheders over- /underskud opgjort. På baggrund af Direktionens indstilling skal Økonomiudvalget tage stilling godkendelse af overførslerne. Sagsfremstilling: Over- og underskud er opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. Der er i den forbindelse sket en gennemgang af de forskellige områders under- og overskud. Driftsbevillinger er ét-årige, og overførslerne fra 2013 forelægges derfor som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i Principper for decentralisering beskriver at der må overføres op til +/-5% af korrigeret budget for enheder med overførselsadgang. Puljer og projekter har ligeledes overførselsadgang. Der søges om overførsler indenfor disse rammer for i alt 25,716 mio. kr. (punkt 1 og 2 i nedenstående skema) Endvidere er der ansøgninger om ekstraordinære overførsler indenfor to kategorier: Punkt 3: Overførsler af midler over 5% af korrigeret budget Assens Kommune, 7 af 48

8 Punkt 4: Overførsel af midler for områder uden overførselsadgang Nedenstående skema er en oversigt over de forskellige typer af overførsler og direktionens indstilling i forhold til de enkelte punkter. Overførsler Type af overførsel Beløb -heraf overførsel til anlæg Ansøgning om overførsel op til +/-5% (enheder med overførselsadgang)* Ansøgning om overførsel (puljer) Ansøgning om overførsel over 5% (enheder med overførselsadgang) Administrativ organisation tværgående 260 Miljøpolitik -500 Veje, grønne områder og kollektiv traffik Vedligeholdelse kommunale bygninger Solsikken v/ Børnehusene Aarup Valmuerne v/børnehusene Aarup Børneterapeuter -31 Dagplejen Områdeinstitution Glams/Fleml Områdeinstitution Aarup Områdeinstitution Vissenbjerg 168 Områdeinstitution Tommerup Landsbyordning Salbrohave Haarby Skole -29 Sundhedsfremme og forebyggelse -549 Jordbærhuset -35 Nyholmgården korps psykiatri 125 Café Tusindfryd 25 Pilebakken Duedalen 312 CUA Erhverv Stærevænget Møller Eriksensvej 73 Østerbo Poul Mose Parken -167 Ansøgning om overførsel (udenfor ordinær overførsel) Politisk Organisation -69 Administrativ organisation tværgående - Risikostyring Projekt på plejecentre med hjælpemidler -942 Assens Kommune, 8 af 48

9 Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Økonomi: Overførslerne har effekt på serviceudgifterne. Der er i 2014 ikke afsat en pulje til institutionernes overførsler. Godkendes indstillingspunkterne, så vil serviceudgifterne i budget 2014 overstige servicerammen med 26 mio. kr. Det foreslås derfor at overførslerne bevilges med en forudsætning om, at der overføres tilsvarende beløb fra 2014 til 2015 som fra 2013 til Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag 1 Samlet oversigt over ansøgninger om overførsler.pdf Bilag 4: Ansøgning om overførsel udenfor ordinær 2013 til 14.pdf Bilag 3: Ansøgningsskemaer overførsler 2013 til 2014.pdf Bilag 2: Notat om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra Økonomiudvalget anbefaler at ansøgninger om overførsel af uforbrugte driftsmidler op til 5% imødekommes, svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at puljer og projekter overføres med det fulde ansøgte beløb kr. at ansøgning om overførsler over 5% for områder med overførselsadgang imødekommes svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at ansøgningerne om overførsler for områder uden overførselsadgang imødekommes for så vidt angår politisk organisation, Risikostyring samt plejecentre, svarende til en tillægsbevilling på kr. at dagplejens underskud på nulstilles og ikke overføres til I alt svarende til en tillægsbevilling på kr. i henhold til bilag 1 heraf kr. til anlæg Assens Kommune, 9 af 48

10 Fordelingen mellem de enkelte politikområder fremgår af bilag 1 Samlet oversigt over ansøgninger om overførsler. Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /29178 Overførsler anlæg fra 2013 til 2014 Indstilling: Direktionen indstiller: at der overføres kr. der meddeles som en tillægsbevilling at der søges om en yderligere tillægsbevilling på kr. vedrørende yderligere anlægsbehov at ny korrigeret investeringsoversigt for 2014 og overslagsår godkendes Beslutningstema: Byrådet skal tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til Sagsfremstilling: I forbindelse med afslutning af regnskabsår 2013 er der en række anlægsarbejder, som ikke er afsluttet. De uforbrugte beløb som søges overført, er restbeløb på projekter som er igangsat og skal færdiggøres. Der er foretaget en revurdering af projekter som betyder, at det ikke nødvendigvis er restrådighedsbeløb som søges overført, men forventet restbeløb til færdiggørelse. Samlet set drejer det sig om kr. der primært vedrører udgifter til færdiggørelse af projekter. Derudover er der et yderligere anlægsbehov i 2014 på i alt kr., til færdiggørelse af diverse udstykninger i Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Økonomi: I 1000 kr Overførsel Yderligere behov 488 I alt Beslutningskompetence: Byrådet. Assens Kommune, 10 af 48

11 Bilag: Bruttoliste anlæg 2013 Oversigt over manglende arbejder vedr. udstykninger Korrigeret investeringsoversigt Økonomiudvalget anbefaler, at der overføres kr. der meddeles som en tillægsbevilling at der søges om en yderligere tillægsbevilling på kr. vedrørende yderligere anlægsbehov at ny korrigeret investeringsoversigt for 2014 og overslagsår godkendes Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /5865 Orientering om status på implementering af den nye administative struktur Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om status på implementering af den nye administrative organisering. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på møde den 18. december 2013 en ny administrativ struktur, som ikke alene indeholder en ny organisering, men også gav retning for hvordan der skal arbejdes fremover. På baggrund af denne beslutning blev der nedsat en administrativ styregruppe, der har til opgave at forestå implementeringen. Der blev udarbejdet en implementeringsplan, som vedlægges som bilag 1. I yderste højre kolonne, er der gjort status på implementeringen pr Fra implementeringsplanen kan det fremhæves: At direktør for Innovation og Netværk er ansat og tiltræder pr. 1. april, mens direktør for Velfærd forventes at kunne tiltræde 1. maj Der er etableret en fælles stab i Velfærd, der træder i kraft pr. 1. april. Staben består af den nuværende stab i Social, Sundhed og Arbejdsmarked og Assens Kommune, 11 af 48

12 pædagogisk og administrativt personale fra direktørområdet Børn og Undervisning Der er udarbejdet en plan for ny indplacering af ledere og medarbejdere på Rådhuset bl.a. ud fra et princip om mindst mulig indgriben. Planen offentliggøres i uge 11, og rokaden gennemføres op til den 1. april Der arbejdes med udfoldelse af konceptet for Prof på tværs, samt udarbejdelse af plan for understøttende kompetenceudvikling. Et første udkast forventes at forelægge i løbet af marts måned, og færdiggøres efter tiltrædelse af direktør for Innovation og Netværk Forslag til justering af MED organisationen er forelagt Hoved MED og implementering igangsat De personalepolitiske og personalejuridiske processer er i gangsat og kører som planlagt Beskrivelse af Ungeenheden og snitflader til tilgrænsende fagområder er under udarbejdelse. Der er fundet velegnede lokaler til enheden i Glamsbjerg (Mulighedernes Hus), og stillingen som afdelingsleder forventes besat til 1. maj. Ungeenheden forventes i gangsat pr. 1. juni. Et første forslag til økonomiske spilleregler i den ny struktur hævelse af bevillingsniveauerne forventes klar i marts måned. Desuden arbejdes der på tilretning af kompetenceplaner, der forelægges de relevante politiske udvalg i juni måned, ligesom der arbejdes på tilpasning af IT systememne og hjemmeside til den ny organisation. Med baggrund i ovenstående er det vurderingen at implementeringen forløber planmæssigt. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Implementeringsplan Økonomiudvalget tager orienteringen tages til efterretning /1139 Nyt udbud af Mygindlund matr.nr. 51 a og 8d, Turup By, Turup Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at Mygindlund matr.nr. 51a og 8d, Turup By, Turup udbydes på ny til en mindstepris på kr. 12,50 pr. m2 idet det vurderes at være aktuel markedspris på landbrugsjord i dette område. Assens Kommune, 12 af 48

13 Beslutningstema: Mygindlund matr.nr. 51a og 8d, Turup By, Turup er en mark på m2 som er registreret under Mygindlund 6, 5610 Assens. Marken har været udbudt selvstændig som havejord til en pris af kr. 25 pr. Nu ønskes marken prisfastsat og solgt som landbrugsjord. Sagsfremstilling: Assens Kommune har en del nedrivningsejendomme fra indsatspuljen. Mygindlund 6, 5610 Assens er en af dem. Mygindlund 6 er en nedrivningsejendom på m2. Til ejendommen hører en mark på den anden side af vejen (matr.nr. 51a og 8d) på m 2. Ejendommen er blevet vurderet i maj 2013 af en lokal ejendomsmægler. På daværende tidspunkt blev marken vurderet på lige fod med de andre små arealer fra indsatspuljen. Alle disse småarealer blev vurderet som havearealer til en pris af kr. 25,-. Assens Kommune har nu fået en henvendelse fra en landmand, som er interesseret i at købe marken på m 2. Landmanden har lige opkøbt det tilstødende stykke jord til sin ejendom, til en m2 pris på kr. 12,50, hvilket han også byder for marken. Når naboarealet til marken er handlet til kr. 12,50 pr. m2, må det give udtryk for en markedspris for dette område. Marken er registret som landbrugsjord. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 68. Bekendtgørelse nr af 1. november 2010 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kort Mygindlund matr.nr. 51a+8d.pdf Økonomiudvalget indstiller, at Mygindlund matr.nr. 51a og 8d, Turup By, Turup udbydes på ny til en mindstepris på kr. 12,50 pr. m 2 idet det vurderes at være aktuel markedspris på landbrugsjord i dette område. Assens Kommune, 13 af 48

14 9. 14/1350 Salg af Kærumvej 7, Assens som landbrugsjord Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at Kærumvej 7, Assens udbydes som landbrugsjord til en mindstpris på kr ,-. Beslutningstema: Kærumvej 7, Assens er oprindelig en byggegrund. Der er indgået bud på kr ,- fra landmanden ved siden af, som ønsker at købet grunden til landbrugsjord. Grunden skal i nyt offentligt udbud hvis formål og pris ønskes ændret. Sagsfremstilling: Kærumvej 7, Assens er en nedrivningsejendom på 967 m2 opkøbt via indsatspuljen. Den oprindelige ejendom blev revet ned i foråret 2012, og har herefter været sat til salg som byggegrund til kr Der har kun været en enkelt, der har været interesseret i byggegrunden, men da det ikke var muligt at købe jord til fra landmanden ved siden af, havde det ingen interesse. Der er nu indkommet bud på kr ,- fra landmanden der har jorden ved siden af. Han vil gerne købe Kærumvej 7 og bruge det som landbrugsjord. Begrundelse for buddet på kr ,- er, at han skal betale alle omkostninger i forbindelse handlen. Idet grunden er vurderet som byggegrund (vurdering 2012 kr ), koster det noget mere at få arealoverført jorden (ca ) og få tinglyst skøde. Det er ikke efter 1. januar 2014 muligt at søge SKAT om en 4-vurdering (omvurdering). Hertil kommer at der på grunden, efter nedrivning, er efterladt en betonstøttemur som landmanden også skal bekoste at fjerne. I den nordlige del af Assens er der budt kr. 12,50 pr. m2 for landbrugsjord. Assens Kommune bekoster 2 gange om året at få slået byggegrunde der står ledige. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 68. Bekendtgørelse nr af 1. november 2010 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme. Assens Kommune, 14 af 48

15 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kort Kærumvej 7 Økonomiudvalget anbefaler, at Kærumvej 7, Assens udbydes som landbrugsjord til en mindstpris på kr , /26553 Opfølgning på lokalplanforslag areal til campingplads i Assens by Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om status på sagsbehandling i forhold til Byrådets behandling af lokalplanforslag tages til efterretning. Beslutningstema: Lokalplanforslag vedrørende areal til campingplads i Assens by er i offentlig høring til den 4. april Som et led i høringen blev der afholdt borgermøde den 27. februar Lokalplanforslaget dagsordenssættes til Byrådets behandling i maj-mødet. Økonomiudvalget orienteres om forhold som belyses yderligere frem til Byrådets behandling af lokalplanforslaget i maj Sagsfremstilling: Lokalplanforslag skal forventeligt behandles på Byrådets møde i maj I forlængelse af lokalplanen skal en række punkter afklares i forbindelse med indstilling til Byrådet. Disse forhold omhandler status på bl.a.; Vejføring ved havnebassinet Vejføring over jordbassinerne Sti langs stranden Miljøforhold Tillægsarealer Parkeringsarealer Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om status på de enkelte forhold. Assens Kommune, 15 af 48

16 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Et flertal af Økonomiudvalget, alle undtagen O, tager orienteringen om status på sagsbehandling i forhold til Byrådets behandling af lokalplanforslag tages til efterretning. Et mindretal af Økonomiudvalget, O, anbefaler, at der skal gennemføres en undersøgelse ved en professor i forvaltningsret eller anden ekstern uafhængig ekspert af forløbet vedr. salget af Assens Camping på baggrund af sommerhusejernes advokat Hans Haages anførte påstande, problematiseringen af den af Assens Kommune engagerede advokats uvildighed samt de i offentligheden fremførte påstande om forløbet, således at både kommunalbestyrelse og borgere kan få vished om hvordan proces og forløb er foregået. O anmoder om at ovenstående dagsordenssættes til næstkommende Byrådsmøde /700 Opkøb af Nellemosevej 7, 5683 Haarby Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at ejendommen Nellemosevej 7, 5683 Haarby (købspris kr.), opkøbes til den anførte pris med henblik på nedrivning i forbindelse med Assens Kommunes projekt Pulje til Landsbyfornyelse. Beslutningstema: Det skal besluttes, hvorvidt Assens Kommune vil bruge midler fra puljen til Landsbyfornyelse på at købe og nedrive ejendommen Nellemosevej 7, 5683 Haarby Sagsfremstilling: Opkøbet af nedenstående ejendom er en del af landsbyfornyelsespuljen, hvor der med henblik på forskønnelse af det fysiske miljø kan ske opkøb af erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. Ejendomsfakta: Matr. nr. 18b Nældemose By, Nældemose beliggende Nellemosevej 7, 5683 Haarby (købspris kr.), Bygningerne på grunden vil blive revet ned. Efter nedrivning vil grunden forsøges solgt til ejeren af de omkringliggende marker. Grunden skal ikke udbydes som byggegrund. Assens Kommune, 16 af 48

17 Lovgrundlag: Byfornyelseslovens kap. 5a og den kommunale styrelseslov. Økonomi: Assens Kommune er blevet tildelt kr i forbindelse med Pulje til Landsbyfornyelse som skal anvendes til opprioritering af det fysiske miljø i Assens Kommune. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag 1 til dagsordenspunkt ØK marts 2014 Økonomiudvalget anbefaler, at ejendommen Nellemosevej 7, 5683 Haarby (købspris kr.), opkøbes til den anførte pris med henblik på nedrivning i forbindelse med Assens Kommunes projekt Pulje til Landsbyfornyelse /5114 By- og landsbyambassadører Indstilling: Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller, at budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps overføres til Innovations- og Medborgerskabsudvalget ved førstkommende budgetopfølgning og at orienteringen om ambassadørordning tages til efterretning. Beslutningstema: Stillingtagen til overførsel af budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps samt orientering om ambassadørkorpset. Sagsfremstilling: Historik I budget 2013 er afsat midler til markedsføring af Assens Kommune. I en samlet sag blev der afsat midler til tre indsatser: Tilflytter portal FritidsPas Ambassadørordning. Der skete ikke reel fremdrift på udvikling af ambassadørordningen fra ultimo 2012 til ultimo 2013 på grund af udskiftning i landdistriktskoordinator stillingen. Assens Kommune, 17 af 48

18 I oktober 2013 godkendte direktionen i Assens Kommune en revideret plan for ambassadørordningen. Denne godkendelse omhandlede: Borgermøde for alle interesserede i ambassadørordningen oktober 2013 Igangsætning af forsøg med ambassadører primo 2014 Evalueringer i juni og december Status Der er pt. tilknyttet 22 ambassadører til ordningen. Ambassadørerne repræsenterer både små landsbyer og landdistrikter, samt større byer som Aarup, Haarby og Glamsbjerg. Der er nedsat to arbejdsgrupper af ambassadører, der fokuserer på henholdsvis lokale tiltag og mere overordnede tilgange. I nedenstående tidsplan ses oplægget til indsatser i første halvår af Tidsplan : Oktober 2013 Åbent borgermøde om ambassadørindsatsen. November 2013 Møde for interesserede og nedsættelse af arbejdsgrupper Januar 2014 Møder i arbejdsgrupper Igangsætning af informations- og kontaktindsamling blandt samarbejdsparter. Februar 2014 Møder med samarbejdsparter i Assens Kommune Overordnet projektbeskrivelse godkendes i Direktionen Marts 2014 Orientering i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Udarbejdelse af materialer og support til ambassadørerne April 2014 Ambassadørerne går i gang Juni 2014 Første delevaluering af ambassadørordningen og evt. tilretning. December 2014 Anden evaluering af ambassadørordningen og eventuel tilretning. Assens Kommune, 18 af 48

19 For yderligere oplysninger og baggrund om ambassadørordningen henvises til den overordnede projektbeskrivelse, der er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: By- og landsbyambassadørordningen er en del af den samlede bosætningsstrategi under Vision Der er i årene afsat i alt kroner, hvor der resterer omkring kroner i 2014 ( for overførsel på kroner fra 2013), og kroner i Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: PowerPoint, februar 2014 Endelig overordnet projektbeskrivelse Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Overførsel af budgetmidler anbefales. Orienteringen taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Økonomiudvalget godkender, at budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps overføres til Innovations- og Medborgerskabsudvalget ved førstkommende budgetopfølgning og at orienteringen om ambassadørordning tages til efterretning /4540 Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S godkendes. Beslutningstema: Der skal tages beslutning om, hvorvidt man ønsker at godkende revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Assens Kommune, 19 af 48

20 Rensning A/S. Assens Spildevand A/S har udarbejdet en revideret betalingsvedtægt, fordi der er kommet ny lovgivning på området. Sagsfremstilling: Den 6. september 2013 trådte bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget i kraft. Ved lovændring er der indført en trappebetalingsmodel pr. 1. januar 2014 for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, som driver erhverv på markedsmæssige vilkår. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Indførelse af trappemodellen betyder, at det er nødvendigt at revidere betalingsvedtægten for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S således, at den er i overensstemmelse med den nye lovgivning. Ny og revideret tekst er markeret med gult i vedlagte bilag. Den reviderede betalingsvedtægt er udarbejdet af Assens Spildevand A/S og vedtaget af bestyrelsen i Assens Forsyning A/S den 19. december Betalingsvedtægten træder i kraft 1. januar Kompetencen til at udarbejde betalingsvedtægter ligger hos spildevandsforsyningsselskabet, jf. vandsektorloven. Byrådet skal udelukkende foretage en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt. Trappemodellen omfatter tre trin: Trin 1: Årligt vandforbrug til og med 500 m 3 (takst 1) Trin 2: Årligt vandforbrug over 500 m3 og til og med m 3 (takst 2) Trin 3: Årligt vandforbrug over m 3 (takst 3) Den ændrede betalingsstruktur skal indfases gradvist i perioden Taksterne for 2014 fremgår af gældende takstblad. Betalingsvedtægten foreslås justeret med rettelser af redaktionel karakter, således, at afsnittet om trappemodellen gøres mere letlæst. Desuden foreslås det, at nedenstående figur med taksttrin indsættes til illustrering af princippet i trappemodellen: Assens Kommune, 20 af 48

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Entreprenørgården i Aarup

Møde udenfor rådhuset, Entreprenørgården i Aarup Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 12:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Entreprenørgården i Aarup Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/2644

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovation- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 6. januar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30889 Perspektiver i

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 20. januar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31499 Årshjul og budgetproces 2014 vedr. budget

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling...

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Poul Poulsen er indtrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for Malene Rye Andersen. Afbud fra Bodil Boesgaard

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 10.4.2012 Referat, møde nr. 78. Chefgruppens møde den 10.4.2012 kl. 8.30-13.00, mødelokale C, Ullasvej

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere