Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 - Leif Wilson Laustsen Punkt 5 - Leif Wilson Laustsen Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /4343 Ansøgning om kommunegaranti /4400 Investeringsstrategi for tjenestemandspensioner /6263 Pas og kørekort på biblioteker /29125 Overførsler drift fra 2013 til /29178 Overførsler anlæg fra 2013 til /5865 Orientering om status på implementering af den nye administative struktur /1139 Nyt udbud af Mygindlund matr.nr. 51 a og 8d, Turup By, Turup /1350 Salg af Kærumvej 7, Assens som landbrugsjord /26553 Opfølgning på lokalplanforslag areal til campingplads i Assens by /700 Opkøb af Nellemosevej 7, 5683 Haarby...16 Assens Kommune, 1 af 48

2 12. 12/5114 By- og landsbyambassadører /4540 Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S /2644 Godkendelse af taksterne for Assens Vandværk /30393 Godkendelse af takstregulering for taxikørsel i Assens Kommune /7492 Handleplan for klimatilpasning /3416 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for klimatilpasning /4210 Anvendelse af Nytteindsats /2539 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen /3573 Folkeskolereformen Den nye folkeskole i Assens /23617 Skolernes rammebetingelser 2012/ /32144 Anvendelse af restmidler fra puljen for klubhuse og samlingssteder /3894 Udbetaling af tilskud til hallerne /4543 Glamsbjerg Fritidscenter - udbetaling af anlægsbeløb Orientering /25291 Salg af tillægsarealer (Lukket sag) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt /4343 Ansøgning om kommunegaranti Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at ansøgning fra Vissenbjerg Fjernvarme om kommunegaranti på 2 mio. kr. imødekommes. Beslutningstema: Godkendelse af kommunegaranti til Vissenbjerg Fjernvarme på kr. 2 mio. Assens Kommune, 2 af 48

3 Sagsfremstilling: Vissenbjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti til et lån på kr. 2 mio. Lånet skal anvendes til nye fjernvarmeledninger i Østergade, Lærkevænget, Tranevænget, Idrætsvej, Lindevej og Poppelvej. Lånet der optages er et fast forrentet aftalelån med en løbetid på 20 år. Renten genforhandles hvert 5. år. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Økonomi: Der er automatisk låneadgang til forsyningsområdet og dermed også mulighed for garantistillelse uden deponering. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Ansøgning om kommunegaranti Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Vissenbjerg Fjernvarme om kommunegaranti på 2 mio. kr. imødekommes, idet Økonomiudvalget tillige anbefaler, at der opkræves sædvanligt gebyr på 1 % af lånebeløb. Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /4400 Investeringsstrategi for tjenestemandspensioner Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler at Assens Kommune overgår til den tilpassede genforsikring af tjenestemænd. Beslutningstema: Skal Assens Kommune tilslutte sig en ny genforsikringsordning med forbedrede afkast, og dermed en forventet lavere fremtidig kommunal pensionsudgift, som erstatning for den nuværende ordning med garanterede ydelser, der forventes at betyde forøgede præmier. Assens Kommune, 3 af 48

4 Sagsfremstilling: Pensionsforsikring for tjenestemænd knytter sig til den enkelte tjenestemand. Der indbetales præmie til forsikringsordningen i forhold til pågældendes aktuelle løntrin. Pensionen udbetales af kommunen, som en procentsats af det løntrin tjenestemanden er på ved pensioneringen. Kommunen modtager refusion fra forsikringsordningen. Der er høje kapitalkrav til den nuværende ordning med garanterede ydelser, hvilket medfører, at der investeres i værdipapirer med lav risiko. Dermed er afkastet også lavt, og de refusioner der udbetales til kommunerne, kan ikke følge med den inflation der er på lønningerne, og dermed tjenestemandspensionen. Kommunens egen andel af pensionsudbetalingen vokser dermed. For at sikre kommunerne bedre dækning af pensionsforpligtelserne, samt et potentiale for at forøge refusionerne til kommunerne fremadrettet, tilbyder Sampension nu en ordning med en forbedret investeringsstrategi i kommunens genforsikring af tjenestemænd. Ved overgangen til ny ordning flyttes kommunens aktiver i Sampension til et nyt investeringsmiljø, hvor flere former for værdipapirer kommer i spil f.eks. aktier, indeksobligationer, fast ejendom m.v. Det nye investeringsmiljø forventes at give et merafkast på 1,35 %. Et væsentligt element i forsikringsordningen er Bonuskontoen. Denne anvendes til at udjævne indtægter og udgifter på tjenestemandsforsikringerne, bl.a. inflation, pensionsalder, løntrin m.v. Bonuskontoen forventes i den nuværende model at være faldet fra 13,2 mio. kr. i 2014 til 11,3 mio. kr. i På grund af lave afkast på de nuværende investeringer og det faktum at pensionisterne lever længere end forudsat i pensionsberegningerne, forventes det dog, at policerne samtidig opsamler en negativ bonus på 14,2 mio. kr. frem til Den negative bonus modregnes i eventuel fremtidig positiv bonus på policerne, og hvis denne ikke er tilstrækkelig, af ekstra præmiebetaling fra kommunen. I den nye ordning frigives hensættelser på 58,5 mio. kr. fra Sampension, der overføres til kommunens bonuskonto. Bonuskontoen er herefter forventet 68,6 mio. kr. i Den forventes at være faldet til 68 mio. kr. ved udgangen af 2017, men her er den negative bonus modregnet løbende. Investeringsmulighederne og bonuskontoens udvikling er derfor mere positive den nye model og risikoen for øget kommunal egenbetaling til pensionerede tjenestemænd er derfor væsentlig mindre, end i den nuværende model. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension. Assens Kommune, 4 af 48

5 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Faktaark Økonomiudvalget godkender, at Assens Kommune overgår til den tilpassede genforsikring af tjenestemænd. Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /6263 Pas og kørekort på biblioteker Indstilling: Direktionen indstiller, at borgerhenvendelse om pas og kørekort på biblioteker drøftes. Beslutningstema: Drøftes med henblik på besvarelse af borgerhenvendelse. Sagsfremstilling: På baggrund af borgerhenvendelse om emnet er herunder vist en model for og beregninger på, hvordan udstedelsen af pas og kørekort kan håndteres på biblioteker. Beskrivelse Der etableres en ordning, hvor der kan udstedes pas og kørekort én gang ugentligt på et eller flere biblioteker ydet af fagligt personale fra Borgerservice. Der ydes desuden hjælp til selvbetjening. Der kan ikke forventes yderligere service til andre almindelige borgerserviceopgaver som f.eks. helbredstillæg, personlige tillæg, folkeregister eller sygesikring. Denne service, som kræver faglig viden, vil fortsat være i Borgerservice i Assens. Det betyder, at det er vigtigt med en forventningsafstemning overfor borgerne om, hvilke ydelser de kan modtage på bibliotekerne. Åbningstiden i eksemplet vil være ca. 4 timer én eftermiddag i bibliotekets åbningstid. Bibliotekets åbningstider er forskellig fra rådhusets åbningstider og der vil således ikke være bistand/support fra Borgerservice i en del af åbningstiden. Personaleressourcer Assens Kommune, 5 af 48

6 Såfremt servicen og åbningstiderne skal bibeholdes i Borgerservice i Assens, vil det kræve yderligere personaleressourcer i forbindelse med den udvidede service på bibliotekerne. Dette skal ses i den sammenhæng, at der løbende sker reduktion af personaleressourcerne i forbindelse med indførelse af selvbetjeningsløsninger som følge at de nationale digitaliseringsstrategier. Der vil være en udfordring, hvis der er tale om to eller flere biblioteker i form af udarbejdelse af vagtplaner, idet det er det eksisterende personale, der skal indgå i udstationeringen til biblioteker. 52 uger a 8 timer = 416 timer * 226 kr. = Lovgrundlag: Lov om Kommunale Borgerservicecentre. Økonomi: Engangsudgifter Pas scanningsudstyr Indretning scanningsplads mv IT-udstyr Dankort terminal I alt Løbende udgifter Serviceaftaler og licenser mv Der er ikke afsat midler til engangsudgifter på kr og løbende driftsudgifter på kr i budgettet for Ovenstående er en beregning for ét bibliotek. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: _v1_Dagens post Sider 1 - Assens - Dokument _Forslag fra beboere i Assens Kommune om etablering af borgerhjørne.tif Pas og kørekort på biblioteker Økonomiudvalget drøftede henvendelse om mulighed for bestilling af pas og kørekort på biblioteker. Muligheden indgår i drøftelser til budget Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Assens Kommune, 6 af 48

7 5. 13/29125 Overførsler drift fra 2013 til 2014 Indstilling: Direktionen indstiller at ansøgninger om overførsel af uforbrugte driftsmidler op til 5% imødekommes, svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at puljer og projekter overføres med det fulde ansøgte beløb kr. at ansøgning om overførsler over 5% for områder med overførselsadgang imødekommes svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at ansøgningerne om overførsler for områder uden overførselsadgang imødekommes for så vidt angår politisk organisation, Risikostyring samt plejecentre, svarende til en tillægsbevilling på kr. at dagplejens underskud på nulstilles og ikke overføres til I alt svarende til en tillægsbevilling på kr. i henhold til bilag 1 heraf kr. til anlæg Fordelingen mellem de enkelte politikområder fremgår af bilag 1 Samlet oversigt over ansøgninger om overførsler. Beslutningstema: I forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2013 er de enkelte enheders over- /underskud opgjort. På baggrund af Direktionens indstilling skal Økonomiudvalget tage stilling godkendelse af overførslerne. Sagsfremstilling: Over- og underskud er opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. Der er i den forbindelse sket en gennemgang af de forskellige områders under- og overskud. Driftsbevillinger er ét-årige, og overførslerne fra 2013 forelægges derfor som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i Principper for decentralisering beskriver at der må overføres op til +/-5% af korrigeret budget for enheder med overførselsadgang. Puljer og projekter har ligeledes overførselsadgang. Der søges om overførsler indenfor disse rammer for i alt 25,716 mio. kr. (punkt 1 og 2 i nedenstående skema) Endvidere er der ansøgninger om ekstraordinære overførsler indenfor to kategorier: Punkt 3: Overførsler af midler over 5% af korrigeret budget Assens Kommune, 7 af 48

8 Punkt 4: Overførsel af midler for områder uden overførselsadgang Nedenstående skema er en oversigt over de forskellige typer af overførsler og direktionens indstilling i forhold til de enkelte punkter. Overførsler Type af overførsel Beløb -heraf overførsel til anlæg Ansøgning om overførsel op til +/-5% (enheder med overførselsadgang)* Ansøgning om overførsel (puljer) Ansøgning om overførsel over 5% (enheder med overførselsadgang) Administrativ organisation tværgående 260 Miljøpolitik -500 Veje, grønne områder og kollektiv traffik Vedligeholdelse kommunale bygninger Solsikken v/ Børnehusene Aarup Valmuerne v/børnehusene Aarup Børneterapeuter -31 Dagplejen Områdeinstitution Glams/Fleml Områdeinstitution Aarup Områdeinstitution Vissenbjerg 168 Områdeinstitution Tommerup Landsbyordning Salbrohave Haarby Skole -29 Sundhedsfremme og forebyggelse -549 Jordbærhuset -35 Nyholmgården korps psykiatri 125 Café Tusindfryd 25 Pilebakken Duedalen 312 CUA Erhverv Stærevænget Møller Eriksensvej 73 Østerbo Poul Mose Parken -167 Ansøgning om overførsel (udenfor ordinær overførsel) Politisk Organisation -69 Administrativ organisation tværgående - Risikostyring Projekt på plejecentre med hjælpemidler -942 Assens Kommune, 8 af 48

9 Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Økonomi: Overførslerne har effekt på serviceudgifterne. Der er i 2014 ikke afsat en pulje til institutionernes overførsler. Godkendes indstillingspunkterne, så vil serviceudgifterne i budget 2014 overstige servicerammen med 26 mio. kr. Det foreslås derfor at overførslerne bevilges med en forudsætning om, at der overføres tilsvarende beløb fra 2014 til 2015 som fra 2013 til Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag 1 Samlet oversigt over ansøgninger om overførsler.pdf Bilag 4: Ansøgning om overførsel udenfor ordinær 2013 til 14.pdf Bilag 3: Ansøgningsskemaer overførsler 2013 til 2014.pdf Bilag 2: Notat om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra Økonomiudvalget anbefaler at ansøgninger om overførsel af uforbrugte driftsmidler op til 5% imødekommes, svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at puljer og projekter overføres med det fulde ansøgte beløb kr. at ansøgning om overførsler over 5% for områder med overførselsadgang imødekommes svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at ansøgningerne om overførsler for områder uden overførselsadgang imødekommes for så vidt angår politisk organisation, Risikostyring samt plejecentre, svarende til en tillægsbevilling på kr. at dagplejens underskud på nulstilles og ikke overføres til I alt svarende til en tillægsbevilling på kr. i henhold til bilag 1 heraf kr. til anlæg Assens Kommune, 9 af 48

10 Fordelingen mellem de enkelte politikområder fremgår af bilag 1 Samlet oversigt over ansøgninger om overførsler. Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /29178 Overførsler anlæg fra 2013 til 2014 Indstilling: Direktionen indstiller: at der overføres kr. der meddeles som en tillægsbevilling at der søges om en yderligere tillægsbevilling på kr. vedrørende yderligere anlægsbehov at ny korrigeret investeringsoversigt for 2014 og overslagsår godkendes Beslutningstema: Byrådet skal tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til Sagsfremstilling: I forbindelse med afslutning af regnskabsår 2013 er der en række anlægsarbejder, som ikke er afsluttet. De uforbrugte beløb som søges overført, er restbeløb på projekter som er igangsat og skal færdiggøres. Der er foretaget en revurdering af projekter som betyder, at det ikke nødvendigvis er restrådighedsbeløb som søges overført, men forventet restbeløb til færdiggørelse. Samlet set drejer det sig om kr. der primært vedrører udgifter til færdiggørelse af projekter. Derudover er der et yderligere anlægsbehov i 2014 på i alt kr., til færdiggørelse af diverse udstykninger i Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Økonomi: I 1000 kr Overførsel Yderligere behov 488 I alt Beslutningskompetence: Byrådet. Assens Kommune, 10 af 48

11 Bilag: Bruttoliste anlæg 2013 Oversigt over manglende arbejder vedr. udstykninger Korrigeret investeringsoversigt Økonomiudvalget anbefaler, at der overføres kr. der meddeles som en tillægsbevilling at der søges om en yderligere tillægsbevilling på kr. vedrørende yderligere anlægsbehov at ny korrigeret investeringsoversigt for 2014 og overslagsår godkendes Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /5865 Orientering om status på implementering af den nye administative struktur Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om status på implementering af den nye administrative organisering. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på møde den 18. december 2013 en ny administrativ struktur, som ikke alene indeholder en ny organisering, men også gav retning for hvordan der skal arbejdes fremover. På baggrund af denne beslutning blev der nedsat en administrativ styregruppe, der har til opgave at forestå implementeringen. Der blev udarbejdet en implementeringsplan, som vedlægges som bilag 1. I yderste højre kolonne, er der gjort status på implementeringen pr Fra implementeringsplanen kan det fremhæves: At direktør for Innovation og Netværk er ansat og tiltræder pr. 1. april, mens direktør for Velfærd forventes at kunne tiltræde 1. maj Der er etableret en fælles stab i Velfærd, der træder i kraft pr. 1. april. Staben består af den nuværende stab i Social, Sundhed og Arbejdsmarked og Assens Kommune, 11 af 48

12 pædagogisk og administrativt personale fra direktørområdet Børn og Undervisning Der er udarbejdet en plan for ny indplacering af ledere og medarbejdere på Rådhuset bl.a. ud fra et princip om mindst mulig indgriben. Planen offentliggøres i uge 11, og rokaden gennemføres op til den 1. april Der arbejdes med udfoldelse af konceptet for Prof på tværs, samt udarbejdelse af plan for understøttende kompetenceudvikling. Et første udkast forventes at forelægge i løbet af marts måned, og færdiggøres efter tiltrædelse af direktør for Innovation og Netværk Forslag til justering af MED organisationen er forelagt Hoved MED og implementering igangsat De personalepolitiske og personalejuridiske processer er i gangsat og kører som planlagt Beskrivelse af Ungeenheden og snitflader til tilgrænsende fagområder er under udarbejdelse. Der er fundet velegnede lokaler til enheden i Glamsbjerg (Mulighedernes Hus), og stillingen som afdelingsleder forventes besat til 1. maj. Ungeenheden forventes i gangsat pr. 1. juni. Et første forslag til økonomiske spilleregler i den ny struktur hævelse af bevillingsniveauerne forventes klar i marts måned. Desuden arbejdes der på tilretning af kompetenceplaner, der forelægges de relevante politiske udvalg i juni måned, ligesom der arbejdes på tilpasning af IT systememne og hjemmeside til den ny organisation. Med baggrund i ovenstående er det vurderingen at implementeringen forløber planmæssigt. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Implementeringsplan Økonomiudvalget tager orienteringen tages til efterretning /1139 Nyt udbud af Mygindlund matr.nr. 51 a og 8d, Turup By, Turup Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at Mygindlund matr.nr. 51a og 8d, Turup By, Turup udbydes på ny til en mindstepris på kr. 12,50 pr. m2 idet det vurderes at være aktuel markedspris på landbrugsjord i dette område. Assens Kommune, 12 af 48

13 Beslutningstema: Mygindlund matr.nr. 51a og 8d, Turup By, Turup er en mark på m2 som er registreret under Mygindlund 6, 5610 Assens. Marken har været udbudt selvstændig som havejord til en pris af kr. 25 pr. Nu ønskes marken prisfastsat og solgt som landbrugsjord. Sagsfremstilling: Assens Kommune har en del nedrivningsejendomme fra indsatspuljen. Mygindlund 6, 5610 Assens er en af dem. Mygindlund 6 er en nedrivningsejendom på m2. Til ejendommen hører en mark på den anden side af vejen (matr.nr. 51a og 8d) på m 2. Ejendommen er blevet vurderet i maj 2013 af en lokal ejendomsmægler. På daværende tidspunkt blev marken vurderet på lige fod med de andre små arealer fra indsatspuljen. Alle disse småarealer blev vurderet som havearealer til en pris af kr. 25,-. Assens Kommune har nu fået en henvendelse fra en landmand, som er interesseret i at købe marken på m 2. Landmanden har lige opkøbt det tilstødende stykke jord til sin ejendom, til en m2 pris på kr. 12,50, hvilket han også byder for marken. Når naboarealet til marken er handlet til kr. 12,50 pr. m2, må det give udtryk for en markedspris for dette område. Marken er registret som landbrugsjord. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 68. Bekendtgørelse nr af 1. november 2010 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kort Mygindlund matr.nr. 51a+8d.pdf Økonomiudvalget indstiller, at Mygindlund matr.nr. 51a og 8d, Turup By, Turup udbydes på ny til en mindstepris på kr. 12,50 pr. m 2 idet det vurderes at være aktuel markedspris på landbrugsjord i dette område. Assens Kommune, 13 af 48

14 9. 14/1350 Salg af Kærumvej 7, Assens som landbrugsjord Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at Kærumvej 7, Assens udbydes som landbrugsjord til en mindstpris på kr ,-. Beslutningstema: Kærumvej 7, Assens er oprindelig en byggegrund. Der er indgået bud på kr ,- fra landmanden ved siden af, som ønsker at købet grunden til landbrugsjord. Grunden skal i nyt offentligt udbud hvis formål og pris ønskes ændret. Sagsfremstilling: Kærumvej 7, Assens er en nedrivningsejendom på 967 m2 opkøbt via indsatspuljen. Den oprindelige ejendom blev revet ned i foråret 2012, og har herefter været sat til salg som byggegrund til kr Der har kun været en enkelt, der har været interesseret i byggegrunden, men da det ikke var muligt at købe jord til fra landmanden ved siden af, havde det ingen interesse. Der er nu indkommet bud på kr ,- fra landmanden der har jorden ved siden af. Han vil gerne købe Kærumvej 7 og bruge det som landbrugsjord. Begrundelse for buddet på kr ,- er, at han skal betale alle omkostninger i forbindelse handlen. Idet grunden er vurderet som byggegrund (vurdering 2012 kr ), koster det noget mere at få arealoverført jorden (ca ) og få tinglyst skøde. Det er ikke efter 1. januar 2014 muligt at søge SKAT om en 4-vurdering (omvurdering). Hertil kommer at der på grunden, efter nedrivning, er efterladt en betonstøttemur som landmanden også skal bekoste at fjerne. I den nordlige del af Assens er der budt kr. 12,50 pr. m2 for landbrugsjord. Assens Kommune bekoster 2 gange om året at få slået byggegrunde der står ledige. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 68. Bekendtgørelse nr af 1. november 2010 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme. Assens Kommune, 14 af 48

15 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kort Kærumvej 7 Økonomiudvalget anbefaler, at Kærumvej 7, Assens udbydes som landbrugsjord til en mindstpris på kr , /26553 Opfølgning på lokalplanforslag areal til campingplads i Assens by Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om status på sagsbehandling i forhold til Byrådets behandling af lokalplanforslag tages til efterretning. Beslutningstema: Lokalplanforslag vedrørende areal til campingplads i Assens by er i offentlig høring til den 4. april Som et led i høringen blev der afholdt borgermøde den 27. februar Lokalplanforslaget dagsordenssættes til Byrådets behandling i maj-mødet. Økonomiudvalget orienteres om forhold som belyses yderligere frem til Byrådets behandling af lokalplanforslaget i maj Sagsfremstilling: Lokalplanforslag skal forventeligt behandles på Byrådets møde i maj I forlængelse af lokalplanen skal en række punkter afklares i forbindelse med indstilling til Byrådet. Disse forhold omhandler status på bl.a.; Vejføring ved havnebassinet Vejføring over jordbassinerne Sti langs stranden Miljøforhold Tillægsarealer Parkeringsarealer Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om status på de enkelte forhold. Assens Kommune, 15 af 48

16 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Et flertal af Økonomiudvalget, alle undtagen O, tager orienteringen om status på sagsbehandling i forhold til Byrådets behandling af lokalplanforslag tages til efterretning. Et mindretal af Økonomiudvalget, O, anbefaler, at der skal gennemføres en undersøgelse ved en professor i forvaltningsret eller anden ekstern uafhængig ekspert af forløbet vedr. salget af Assens Camping på baggrund af sommerhusejernes advokat Hans Haages anførte påstande, problematiseringen af den af Assens Kommune engagerede advokats uvildighed samt de i offentligheden fremførte påstande om forløbet, således at både kommunalbestyrelse og borgere kan få vished om hvordan proces og forløb er foregået. O anmoder om at ovenstående dagsordenssættes til næstkommende Byrådsmøde /700 Opkøb af Nellemosevej 7, 5683 Haarby Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at ejendommen Nellemosevej 7, 5683 Haarby (købspris kr.), opkøbes til den anførte pris med henblik på nedrivning i forbindelse med Assens Kommunes projekt Pulje til Landsbyfornyelse. Beslutningstema: Det skal besluttes, hvorvidt Assens Kommune vil bruge midler fra puljen til Landsbyfornyelse på at købe og nedrive ejendommen Nellemosevej 7, 5683 Haarby Sagsfremstilling: Opkøbet af nedenstående ejendom er en del af landsbyfornyelsespuljen, hvor der med henblik på forskønnelse af det fysiske miljø kan ske opkøb af erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. Ejendomsfakta: Matr. nr. 18b Nældemose By, Nældemose beliggende Nellemosevej 7, 5683 Haarby (købspris kr.), Bygningerne på grunden vil blive revet ned. Efter nedrivning vil grunden forsøges solgt til ejeren af de omkringliggende marker. Grunden skal ikke udbydes som byggegrund. Assens Kommune, 16 af 48

17 Lovgrundlag: Byfornyelseslovens kap. 5a og den kommunale styrelseslov. Økonomi: Assens Kommune er blevet tildelt kr i forbindelse med Pulje til Landsbyfornyelse som skal anvendes til opprioritering af det fysiske miljø i Assens Kommune. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag 1 til dagsordenspunkt ØK marts 2014 Økonomiudvalget anbefaler, at ejendommen Nellemosevej 7, 5683 Haarby (købspris kr.), opkøbes til den anførte pris med henblik på nedrivning i forbindelse med Assens Kommunes projekt Pulje til Landsbyfornyelse /5114 By- og landsbyambassadører Indstilling: Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller, at budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps overføres til Innovations- og Medborgerskabsudvalget ved førstkommende budgetopfølgning og at orienteringen om ambassadørordning tages til efterretning. Beslutningstema: Stillingtagen til overførsel af budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps samt orientering om ambassadørkorpset. Sagsfremstilling: Historik I budget 2013 er afsat midler til markedsføring af Assens Kommune. I en samlet sag blev der afsat midler til tre indsatser: Tilflytter portal FritidsPas Ambassadørordning. Der skete ikke reel fremdrift på udvikling af ambassadørordningen fra ultimo 2012 til ultimo 2013 på grund af udskiftning i landdistriktskoordinator stillingen. Assens Kommune, 17 af 48

18 I oktober 2013 godkendte direktionen i Assens Kommune en revideret plan for ambassadørordningen. Denne godkendelse omhandlede: Borgermøde for alle interesserede i ambassadørordningen oktober 2013 Igangsætning af forsøg med ambassadører primo 2014 Evalueringer i juni og december Status Der er pt. tilknyttet 22 ambassadører til ordningen. Ambassadørerne repræsenterer både små landsbyer og landdistrikter, samt større byer som Aarup, Haarby og Glamsbjerg. Der er nedsat to arbejdsgrupper af ambassadører, der fokuserer på henholdsvis lokale tiltag og mere overordnede tilgange. I nedenstående tidsplan ses oplægget til indsatser i første halvår af Tidsplan : Oktober 2013 Åbent borgermøde om ambassadørindsatsen. November 2013 Møde for interesserede og nedsættelse af arbejdsgrupper Januar 2014 Møder i arbejdsgrupper Igangsætning af informations- og kontaktindsamling blandt samarbejdsparter. Februar 2014 Møder med samarbejdsparter i Assens Kommune Overordnet projektbeskrivelse godkendes i Direktionen Marts 2014 Orientering i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Udarbejdelse af materialer og support til ambassadørerne April 2014 Ambassadørerne går i gang Juni 2014 Første delevaluering af ambassadørordningen og evt. tilretning. December 2014 Anden evaluering af ambassadørordningen og eventuel tilretning. Assens Kommune, 18 af 48

19 For yderligere oplysninger og baggrund om ambassadørordningen henvises til den overordnede projektbeskrivelse, der er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: By- og landsbyambassadørordningen er en del af den samlede bosætningsstrategi under Vision Der er i årene afsat i alt kroner, hvor der resterer omkring kroner i 2014 ( for overførsel på kroner fra 2013), og kroner i Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: PowerPoint, februar 2014 Endelig overordnet projektbeskrivelse Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Overførsel af budgetmidler anbefales. Orienteringen taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Økonomiudvalget godkender, at budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps overføres til Innovations- og Medborgerskabsudvalget ved førstkommende budgetopfølgning og at orienteringen om ambassadørordning tages til efterretning /4540 Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S godkendes. Beslutningstema: Der skal tages beslutning om, hvorvidt man ønsker at godkende revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Assens Kommune, 19 af 48

20 Rensning A/S. Assens Spildevand A/S har udarbejdet en revideret betalingsvedtægt, fordi der er kommet ny lovgivning på området. Sagsfremstilling: Den 6. september 2013 trådte bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget i kraft. Ved lovændring er der indført en trappebetalingsmodel pr. 1. januar 2014 for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, som driver erhverv på markedsmæssige vilkår. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Indførelse af trappemodellen betyder, at det er nødvendigt at revidere betalingsvedtægten for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S således, at den er i overensstemmelse med den nye lovgivning. Ny og revideret tekst er markeret med gult i vedlagte bilag. Den reviderede betalingsvedtægt er udarbejdet af Assens Spildevand A/S og vedtaget af bestyrelsen i Assens Forsyning A/S den 19. december Betalingsvedtægten træder i kraft 1. januar Kompetencen til at udarbejde betalingsvedtægter ligger hos spildevandsforsyningsselskabet, jf. vandsektorloven. Byrådet skal udelukkende foretage en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt. Trappemodellen omfatter tre trin: Trin 1: Årligt vandforbrug til og med 500 m 3 (takst 1) Trin 2: Årligt vandforbrug over 500 m3 og til og med m 3 (takst 2) Trin 3: Årligt vandforbrug over m 3 (takst 3) Den ændrede betalingsstruktur skal indfases gradvist i perioden Taksterne for 2014 fremgår af gældende takstblad. Betalingsvedtægten foreslås justeret med rettelser af redaktionel karakter, således, at afsnittet om trappemodellen gøres mere letlæst. Desuden foreslås det, at nedenstående figur med taksttrin indsættes til illustrering af princippet i trappemodellen: Assens Kommune, 20 af 48

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere