Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 - Leif Wilson Laustsen Punkt 5 - Leif Wilson Laustsen Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /4343 Ansøgning om kommunegaranti /4400 Investeringsstrategi for tjenestemandspensioner /6263 Pas og kørekort på biblioteker /29125 Overførsler drift fra 2013 til /29178 Overførsler anlæg fra 2013 til /5865 Orientering om status på implementering af den nye administative struktur /1139 Nyt udbud af Mygindlund matr.nr. 51 a og 8d, Turup By, Turup /1350 Salg af Kærumvej 7, Assens som landbrugsjord /26553 Opfølgning på lokalplanforslag areal til campingplads i Assens by /700 Opkøb af Nellemosevej 7, 5683 Haarby...16 Assens Kommune, 1 af 48

2 12. 12/5114 By- og landsbyambassadører /4540 Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S /2644 Godkendelse af taksterne for Assens Vandværk /30393 Godkendelse af takstregulering for taxikørsel i Assens Kommune /7492 Handleplan for klimatilpasning /3416 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for klimatilpasning /4210 Anvendelse af Nytteindsats /2539 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen /3573 Folkeskolereformen Den nye folkeskole i Assens /23617 Skolernes rammebetingelser 2012/ /32144 Anvendelse af restmidler fra puljen for klubhuse og samlingssteder /3894 Udbetaling af tilskud til hallerne /4543 Glamsbjerg Fritidscenter - udbetaling af anlægsbeløb Orientering /25291 Salg af tillægsarealer (Lukket sag) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt /4343 Ansøgning om kommunegaranti Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at ansøgning fra Vissenbjerg Fjernvarme om kommunegaranti på 2 mio. kr. imødekommes. Beslutningstema: Godkendelse af kommunegaranti til Vissenbjerg Fjernvarme på kr. 2 mio. Assens Kommune, 2 af 48

3 Sagsfremstilling: Vissenbjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti til et lån på kr. 2 mio. Lånet skal anvendes til nye fjernvarmeledninger i Østergade, Lærkevænget, Tranevænget, Idrætsvej, Lindevej og Poppelvej. Lånet der optages er et fast forrentet aftalelån med en løbetid på 20 år. Renten genforhandles hvert 5. år. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Økonomi: Der er automatisk låneadgang til forsyningsområdet og dermed også mulighed for garantistillelse uden deponering. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Ansøgning om kommunegaranti Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Vissenbjerg Fjernvarme om kommunegaranti på 2 mio. kr. imødekommes, idet Økonomiudvalget tillige anbefaler, at der opkræves sædvanligt gebyr på 1 % af lånebeløb. Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /4400 Investeringsstrategi for tjenestemandspensioner Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler at Assens Kommune overgår til den tilpassede genforsikring af tjenestemænd. Beslutningstema: Skal Assens Kommune tilslutte sig en ny genforsikringsordning med forbedrede afkast, og dermed en forventet lavere fremtidig kommunal pensionsudgift, som erstatning for den nuværende ordning med garanterede ydelser, der forventes at betyde forøgede præmier. Assens Kommune, 3 af 48

4 Sagsfremstilling: Pensionsforsikring for tjenestemænd knytter sig til den enkelte tjenestemand. Der indbetales præmie til forsikringsordningen i forhold til pågældendes aktuelle løntrin. Pensionen udbetales af kommunen, som en procentsats af det løntrin tjenestemanden er på ved pensioneringen. Kommunen modtager refusion fra forsikringsordningen. Der er høje kapitalkrav til den nuværende ordning med garanterede ydelser, hvilket medfører, at der investeres i værdipapirer med lav risiko. Dermed er afkastet også lavt, og de refusioner der udbetales til kommunerne, kan ikke følge med den inflation der er på lønningerne, og dermed tjenestemandspensionen. Kommunens egen andel af pensionsudbetalingen vokser dermed. For at sikre kommunerne bedre dækning af pensionsforpligtelserne, samt et potentiale for at forøge refusionerne til kommunerne fremadrettet, tilbyder Sampension nu en ordning med en forbedret investeringsstrategi i kommunens genforsikring af tjenestemænd. Ved overgangen til ny ordning flyttes kommunens aktiver i Sampension til et nyt investeringsmiljø, hvor flere former for værdipapirer kommer i spil f.eks. aktier, indeksobligationer, fast ejendom m.v. Det nye investeringsmiljø forventes at give et merafkast på 1,35 %. Et væsentligt element i forsikringsordningen er Bonuskontoen. Denne anvendes til at udjævne indtægter og udgifter på tjenestemandsforsikringerne, bl.a. inflation, pensionsalder, løntrin m.v. Bonuskontoen forventes i den nuværende model at være faldet fra 13,2 mio. kr. i 2014 til 11,3 mio. kr. i På grund af lave afkast på de nuværende investeringer og det faktum at pensionisterne lever længere end forudsat i pensionsberegningerne, forventes det dog, at policerne samtidig opsamler en negativ bonus på 14,2 mio. kr. frem til Den negative bonus modregnes i eventuel fremtidig positiv bonus på policerne, og hvis denne ikke er tilstrækkelig, af ekstra præmiebetaling fra kommunen. I den nye ordning frigives hensættelser på 58,5 mio. kr. fra Sampension, der overføres til kommunens bonuskonto. Bonuskontoen er herefter forventet 68,6 mio. kr. i Den forventes at være faldet til 68 mio. kr. ved udgangen af 2017, men her er den negative bonus modregnet løbende. Investeringsmulighederne og bonuskontoens udvikling er derfor mere positive den nye model og risikoen for øget kommunal egenbetaling til pensionerede tjenestemænd er derfor væsentlig mindre, end i den nuværende model. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension. Assens Kommune, 4 af 48

5 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Faktaark Økonomiudvalget godkender, at Assens Kommune overgår til den tilpassede genforsikring af tjenestemænd. Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /6263 Pas og kørekort på biblioteker Indstilling: Direktionen indstiller, at borgerhenvendelse om pas og kørekort på biblioteker drøftes. Beslutningstema: Drøftes med henblik på besvarelse af borgerhenvendelse. Sagsfremstilling: På baggrund af borgerhenvendelse om emnet er herunder vist en model for og beregninger på, hvordan udstedelsen af pas og kørekort kan håndteres på biblioteker. Beskrivelse Der etableres en ordning, hvor der kan udstedes pas og kørekort én gang ugentligt på et eller flere biblioteker ydet af fagligt personale fra Borgerservice. Der ydes desuden hjælp til selvbetjening. Der kan ikke forventes yderligere service til andre almindelige borgerserviceopgaver som f.eks. helbredstillæg, personlige tillæg, folkeregister eller sygesikring. Denne service, som kræver faglig viden, vil fortsat være i Borgerservice i Assens. Det betyder, at det er vigtigt med en forventningsafstemning overfor borgerne om, hvilke ydelser de kan modtage på bibliotekerne. Åbningstiden i eksemplet vil være ca. 4 timer én eftermiddag i bibliotekets åbningstid. Bibliotekets åbningstider er forskellig fra rådhusets åbningstider og der vil således ikke være bistand/support fra Borgerservice i en del af åbningstiden. Personaleressourcer Assens Kommune, 5 af 48

6 Såfremt servicen og åbningstiderne skal bibeholdes i Borgerservice i Assens, vil det kræve yderligere personaleressourcer i forbindelse med den udvidede service på bibliotekerne. Dette skal ses i den sammenhæng, at der løbende sker reduktion af personaleressourcerne i forbindelse med indførelse af selvbetjeningsløsninger som følge at de nationale digitaliseringsstrategier. Der vil være en udfordring, hvis der er tale om to eller flere biblioteker i form af udarbejdelse af vagtplaner, idet det er det eksisterende personale, der skal indgå i udstationeringen til biblioteker. 52 uger a 8 timer = 416 timer * 226 kr. = Lovgrundlag: Lov om Kommunale Borgerservicecentre. Økonomi: Engangsudgifter Pas scanningsudstyr Indretning scanningsplads mv IT-udstyr Dankort terminal I alt Løbende udgifter Serviceaftaler og licenser mv Der er ikke afsat midler til engangsudgifter på kr og løbende driftsudgifter på kr i budgettet for Ovenstående er en beregning for ét bibliotek. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: _v1_Dagens post Sider 1 - Assens - Dokument _Forslag fra beboere i Assens Kommune om etablering af borgerhjørne.tif Pas og kørekort på biblioteker Økonomiudvalget drøftede henvendelse om mulighed for bestilling af pas og kørekort på biblioteker. Muligheden indgår i drøftelser til budget Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Assens Kommune, 6 af 48

7 5. 13/29125 Overførsler drift fra 2013 til 2014 Indstilling: Direktionen indstiller at ansøgninger om overførsel af uforbrugte driftsmidler op til 5% imødekommes, svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at puljer og projekter overføres med det fulde ansøgte beløb kr. at ansøgning om overførsler over 5% for områder med overførselsadgang imødekommes svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at ansøgningerne om overførsler for områder uden overførselsadgang imødekommes for så vidt angår politisk organisation, Risikostyring samt plejecentre, svarende til en tillægsbevilling på kr. at dagplejens underskud på nulstilles og ikke overføres til I alt svarende til en tillægsbevilling på kr. i henhold til bilag 1 heraf kr. til anlæg Fordelingen mellem de enkelte politikområder fremgår af bilag 1 Samlet oversigt over ansøgninger om overførsler. Beslutningstema: I forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2013 er de enkelte enheders over- /underskud opgjort. På baggrund af Direktionens indstilling skal Økonomiudvalget tage stilling godkendelse af overførslerne. Sagsfremstilling: Over- og underskud er opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. Der er i den forbindelse sket en gennemgang af de forskellige områders under- og overskud. Driftsbevillinger er ét-årige, og overførslerne fra 2013 forelægges derfor som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i Principper for decentralisering beskriver at der må overføres op til +/-5% af korrigeret budget for enheder med overførselsadgang. Puljer og projekter har ligeledes overførselsadgang. Der søges om overførsler indenfor disse rammer for i alt 25,716 mio. kr. (punkt 1 og 2 i nedenstående skema) Endvidere er der ansøgninger om ekstraordinære overførsler indenfor to kategorier: Punkt 3: Overførsler af midler over 5% af korrigeret budget Assens Kommune, 7 af 48

8 Punkt 4: Overførsel af midler for områder uden overførselsadgang Nedenstående skema er en oversigt over de forskellige typer af overførsler og direktionens indstilling i forhold til de enkelte punkter. Overførsler Type af overførsel Beløb -heraf overførsel til anlæg Ansøgning om overførsel op til +/-5% (enheder med overførselsadgang)* Ansøgning om overførsel (puljer) Ansøgning om overførsel over 5% (enheder med overførselsadgang) Administrativ organisation tværgående 260 Miljøpolitik -500 Veje, grønne områder og kollektiv traffik Vedligeholdelse kommunale bygninger Solsikken v/ Børnehusene Aarup Valmuerne v/børnehusene Aarup Børneterapeuter -31 Dagplejen Områdeinstitution Glams/Fleml Områdeinstitution Aarup Områdeinstitution Vissenbjerg 168 Områdeinstitution Tommerup Landsbyordning Salbrohave Haarby Skole -29 Sundhedsfremme og forebyggelse -549 Jordbærhuset -35 Nyholmgården korps psykiatri 125 Café Tusindfryd 25 Pilebakken Duedalen 312 CUA Erhverv Stærevænget Møller Eriksensvej 73 Østerbo Poul Mose Parken -167 Ansøgning om overførsel (udenfor ordinær overførsel) Politisk Organisation -69 Administrativ organisation tværgående - Risikostyring Projekt på plejecentre med hjælpemidler -942 Assens Kommune, 8 af 48

9 Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Økonomi: Overførslerne har effekt på serviceudgifterne. Der er i 2014 ikke afsat en pulje til institutionernes overførsler. Godkendes indstillingspunkterne, så vil serviceudgifterne i budget 2014 overstige servicerammen med 26 mio. kr. Det foreslås derfor at overførslerne bevilges med en forudsætning om, at der overføres tilsvarende beløb fra 2014 til 2015 som fra 2013 til Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag 1 Samlet oversigt over ansøgninger om overførsler.pdf Bilag 4: Ansøgning om overførsel udenfor ordinær 2013 til 14.pdf Bilag 3: Ansøgningsskemaer overførsler 2013 til 2014.pdf Bilag 2: Notat om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra Økonomiudvalget anbefaler at ansøgninger om overførsel af uforbrugte driftsmidler op til 5% imødekommes, svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at puljer og projekter overføres med det fulde ansøgte beløb kr. at ansøgning om overførsler over 5% for områder med overførselsadgang imødekommes svarende til en tillægsbevilling på kr. heraf kr. til anlæg som søges frigivet. at ansøgningerne om overførsler for områder uden overførselsadgang imødekommes for så vidt angår politisk organisation, Risikostyring samt plejecentre, svarende til en tillægsbevilling på kr. at dagplejens underskud på nulstilles og ikke overføres til I alt svarende til en tillægsbevilling på kr. i henhold til bilag 1 heraf kr. til anlæg Assens Kommune, 9 af 48

10 Fordelingen mellem de enkelte politikområder fremgår af bilag 1 Samlet oversigt over ansøgninger om overførsler. Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /29178 Overførsler anlæg fra 2013 til 2014 Indstilling: Direktionen indstiller: at der overføres kr. der meddeles som en tillægsbevilling at der søges om en yderligere tillægsbevilling på kr. vedrørende yderligere anlægsbehov at ny korrigeret investeringsoversigt for 2014 og overslagsår godkendes Beslutningstema: Byrådet skal tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til Sagsfremstilling: I forbindelse med afslutning af regnskabsår 2013 er der en række anlægsarbejder, som ikke er afsluttet. De uforbrugte beløb som søges overført, er restbeløb på projekter som er igangsat og skal færdiggøres. Der er foretaget en revurdering af projekter som betyder, at det ikke nødvendigvis er restrådighedsbeløb som søges overført, men forventet restbeløb til færdiggørelse. Samlet set drejer det sig om kr. der primært vedrører udgifter til færdiggørelse af projekter. Derudover er der et yderligere anlægsbehov i 2014 på i alt kr., til færdiggørelse af diverse udstykninger i Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Økonomi: I 1000 kr Overførsel Yderligere behov 488 I alt Beslutningskompetence: Byrådet. Assens Kommune, 10 af 48

11 Bilag: Bruttoliste anlæg 2013 Oversigt over manglende arbejder vedr. udstykninger Korrigeret investeringsoversigt Økonomiudvalget anbefaler, at der overføres kr. der meddeles som en tillægsbevilling at der søges om en yderligere tillægsbevilling på kr. vedrørende yderligere anlægsbehov at ny korrigeret investeringsoversigt for 2014 og overslagsår godkendes Leif Wilson Laustsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt /5865 Orientering om status på implementering af den nye administative struktur Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om status på implementering af den nye administrative organisering. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på møde den 18. december 2013 en ny administrativ struktur, som ikke alene indeholder en ny organisering, men også gav retning for hvordan der skal arbejdes fremover. På baggrund af denne beslutning blev der nedsat en administrativ styregruppe, der har til opgave at forestå implementeringen. Der blev udarbejdet en implementeringsplan, som vedlægges som bilag 1. I yderste højre kolonne, er der gjort status på implementeringen pr Fra implementeringsplanen kan det fremhæves: At direktør for Innovation og Netværk er ansat og tiltræder pr. 1. april, mens direktør for Velfærd forventes at kunne tiltræde 1. maj Der er etableret en fælles stab i Velfærd, der træder i kraft pr. 1. april. Staben består af den nuværende stab i Social, Sundhed og Arbejdsmarked og Assens Kommune, 11 af 48

12 pædagogisk og administrativt personale fra direktørområdet Børn og Undervisning Der er udarbejdet en plan for ny indplacering af ledere og medarbejdere på Rådhuset bl.a. ud fra et princip om mindst mulig indgriben. Planen offentliggøres i uge 11, og rokaden gennemføres op til den 1. april Der arbejdes med udfoldelse af konceptet for Prof på tværs, samt udarbejdelse af plan for understøttende kompetenceudvikling. Et første udkast forventes at forelægge i løbet af marts måned, og færdiggøres efter tiltrædelse af direktør for Innovation og Netværk Forslag til justering af MED organisationen er forelagt Hoved MED og implementering igangsat De personalepolitiske og personalejuridiske processer er i gangsat og kører som planlagt Beskrivelse af Ungeenheden og snitflader til tilgrænsende fagområder er under udarbejdelse. Der er fundet velegnede lokaler til enheden i Glamsbjerg (Mulighedernes Hus), og stillingen som afdelingsleder forventes besat til 1. maj. Ungeenheden forventes i gangsat pr. 1. juni. Et første forslag til økonomiske spilleregler i den ny struktur hævelse af bevillingsniveauerne forventes klar i marts måned. Desuden arbejdes der på tilretning af kompetenceplaner, der forelægges de relevante politiske udvalg i juni måned, ligesom der arbejdes på tilpasning af IT systememne og hjemmeside til den ny organisation. Med baggrund i ovenstående er det vurderingen at implementeringen forløber planmæssigt. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Implementeringsplan Økonomiudvalget tager orienteringen tages til efterretning /1139 Nyt udbud af Mygindlund matr.nr. 51 a og 8d, Turup By, Turup Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at Mygindlund matr.nr. 51a og 8d, Turup By, Turup udbydes på ny til en mindstepris på kr. 12,50 pr. m2 idet det vurderes at være aktuel markedspris på landbrugsjord i dette område. Assens Kommune, 12 af 48

13 Beslutningstema: Mygindlund matr.nr. 51a og 8d, Turup By, Turup er en mark på m2 som er registreret under Mygindlund 6, 5610 Assens. Marken har været udbudt selvstændig som havejord til en pris af kr. 25 pr. Nu ønskes marken prisfastsat og solgt som landbrugsjord. Sagsfremstilling: Assens Kommune har en del nedrivningsejendomme fra indsatspuljen. Mygindlund 6, 5610 Assens er en af dem. Mygindlund 6 er en nedrivningsejendom på m2. Til ejendommen hører en mark på den anden side af vejen (matr.nr. 51a og 8d) på m 2. Ejendommen er blevet vurderet i maj 2013 af en lokal ejendomsmægler. På daværende tidspunkt blev marken vurderet på lige fod med de andre små arealer fra indsatspuljen. Alle disse småarealer blev vurderet som havearealer til en pris af kr. 25,-. Assens Kommune har nu fået en henvendelse fra en landmand, som er interesseret i at købe marken på m 2. Landmanden har lige opkøbt det tilstødende stykke jord til sin ejendom, til en m2 pris på kr. 12,50, hvilket han også byder for marken. Når naboarealet til marken er handlet til kr. 12,50 pr. m2, må det give udtryk for en markedspris for dette område. Marken er registret som landbrugsjord. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 68. Bekendtgørelse nr af 1. november 2010 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kort Mygindlund matr.nr. 51a+8d.pdf Økonomiudvalget indstiller, at Mygindlund matr.nr. 51a og 8d, Turup By, Turup udbydes på ny til en mindstepris på kr. 12,50 pr. m 2 idet det vurderes at være aktuel markedspris på landbrugsjord i dette område. Assens Kommune, 13 af 48

14 9. 14/1350 Salg af Kærumvej 7, Assens som landbrugsjord Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at Kærumvej 7, Assens udbydes som landbrugsjord til en mindstpris på kr ,-. Beslutningstema: Kærumvej 7, Assens er oprindelig en byggegrund. Der er indgået bud på kr ,- fra landmanden ved siden af, som ønsker at købet grunden til landbrugsjord. Grunden skal i nyt offentligt udbud hvis formål og pris ønskes ændret. Sagsfremstilling: Kærumvej 7, Assens er en nedrivningsejendom på 967 m2 opkøbt via indsatspuljen. Den oprindelige ejendom blev revet ned i foråret 2012, og har herefter været sat til salg som byggegrund til kr Der har kun været en enkelt, der har været interesseret i byggegrunden, men da det ikke var muligt at købe jord til fra landmanden ved siden af, havde det ingen interesse. Der er nu indkommet bud på kr ,- fra landmanden der har jorden ved siden af. Han vil gerne købe Kærumvej 7 og bruge det som landbrugsjord. Begrundelse for buddet på kr ,- er, at han skal betale alle omkostninger i forbindelse handlen. Idet grunden er vurderet som byggegrund (vurdering 2012 kr ), koster det noget mere at få arealoverført jorden (ca ) og få tinglyst skøde. Det er ikke efter 1. januar 2014 muligt at søge SKAT om en 4-vurdering (omvurdering). Hertil kommer at der på grunden, efter nedrivning, er efterladt en betonstøttemur som landmanden også skal bekoste at fjerne. I den nordlige del af Assens er der budt kr. 12,50 pr. m2 for landbrugsjord. Assens Kommune bekoster 2 gange om året at få slået byggegrunde der står ledige. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 68. Bekendtgørelse nr af 1. november 2010 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme. Assens Kommune, 14 af 48

15 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kort Kærumvej 7 Økonomiudvalget anbefaler, at Kærumvej 7, Assens udbydes som landbrugsjord til en mindstpris på kr , /26553 Opfølgning på lokalplanforslag areal til campingplads i Assens by Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om status på sagsbehandling i forhold til Byrådets behandling af lokalplanforslag tages til efterretning. Beslutningstema: Lokalplanforslag vedrørende areal til campingplads i Assens by er i offentlig høring til den 4. april Som et led i høringen blev der afholdt borgermøde den 27. februar Lokalplanforslaget dagsordenssættes til Byrådets behandling i maj-mødet. Økonomiudvalget orienteres om forhold som belyses yderligere frem til Byrådets behandling af lokalplanforslaget i maj Sagsfremstilling: Lokalplanforslag skal forventeligt behandles på Byrådets møde i maj I forlængelse af lokalplanen skal en række punkter afklares i forbindelse med indstilling til Byrådet. Disse forhold omhandler status på bl.a.; Vejføring ved havnebassinet Vejføring over jordbassinerne Sti langs stranden Miljøforhold Tillægsarealer Parkeringsarealer Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om status på de enkelte forhold. Assens Kommune, 15 af 48

16 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Et flertal af Økonomiudvalget, alle undtagen O, tager orienteringen om status på sagsbehandling i forhold til Byrådets behandling af lokalplanforslag tages til efterretning. Et mindretal af Økonomiudvalget, O, anbefaler, at der skal gennemføres en undersøgelse ved en professor i forvaltningsret eller anden ekstern uafhængig ekspert af forløbet vedr. salget af Assens Camping på baggrund af sommerhusejernes advokat Hans Haages anførte påstande, problematiseringen af den af Assens Kommune engagerede advokats uvildighed samt de i offentligheden fremførte påstande om forløbet, således at både kommunalbestyrelse og borgere kan få vished om hvordan proces og forløb er foregået. O anmoder om at ovenstående dagsordenssættes til næstkommende Byrådsmøde /700 Opkøb af Nellemosevej 7, 5683 Haarby Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at ejendommen Nellemosevej 7, 5683 Haarby (købspris kr.), opkøbes til den anførte pris med henblik på nedrivning i forbindelse med Assens Kommunes projekt Pulje til Landsbyfornyelse. Beslutningstema: Det skal besluttes, hvorvidt Assens Kommune vil bruge midler fra puljen til Landsbyfornyelse på at købe og nedrive ejendommen Nellemosevej 7, 5683 Haarby Sagsfremstilling: Opkøbet af nedenstående ejendom er en del af landsbyfornyelsespuljen, hvor der med henblik på forskønnelse af det fysiske miljø kan ske opkøb af erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. Ejendomsfakta: Matr. nr. 18b Nældemose By, Nældemose beliggende Nellemosevej 7, 5683 Haarby (købspris kr.), Bygningerne på grunden vil blive revet ned. Efter nedrivning vil grunden forsøges solgt til ejeren af de omkringliggende marker. Grunden skal ikke udbydes som byggegrund. Assens Kommune, 16 af 48

17 Lovgrundlag: Byfornyelseslovens kap. 5a og den kommunale styrelseslov. Økonomi: Assens Kommune er blevet tildelt kr i forbindelse med Pulje til Landsbyfornyelse som skal anvendes til opprioritering af det fysiske miljø i Assens Kommune. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag 1 til dagsordenspunkt ØK marts 2014 Økonomiudvalget anbefaler, at ejendommen Nellemosevej 7, 5683 Haarby (købspris kr.), opkøbes til den anførte pris med henblik på nedrivning i forbindelse med Assens Kommunes projekt Pulje til Landsbyfornyelse /5114 By- og landsbyambassadører Indstilling: Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller, at budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps overføres til Innovations- og Medborgerskabsudvalget ved førstkommende budgetopfølgning og at orienteringen om ambassadørordning tages til efterretning. Beslutningstema: Stillingtagen til overførsel af budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps samt orientering om ambassadørkorpset. Sagsfremstilling: Historik I budget 2013 er afsat midler til markedsføring af Assens Kommune. I en samlet sag blev der afsat midler til tre indsatser: Tilflytter portal FritidsPas Ambassadørordning. Der skete ikke reel fremdrift på udvikling af ambassadørordningen fra ultimo 2012 til ultimo 2013 på grund af udskiftning i landdistriktskoordinator stillingen. Assens Kommune, 17 af 48

18 I oktober 2013 godkendte direktionen i Assens Kommune en revideret plan for ambassadørordningen. Denne godkendelse omhandlede: Borgermøde for alle interesserede i ambassadørordningen oktober 2013 Igangsætning af forsøg med ambassadører primo 2014 Evalueringer i juni og december Status Der er pt. tilknyttet 22 ambassadører til ordningen. Ambassadørerne repræsenterer både små landsbyer og landdistrikter, samt større byer som Aarup, Haarby og Glamsbjerg. Der er nedsat to arbejdsgrupper af ambassadører, der fokuserer på henholdsvis lokale tiltag og mere overordnede tilgange. I nedenstående tidsplan ses oplægget til indsatser i første halvår af Tidsplan : Oktober 2013 Åbent borgermøde om ambassadørindsatsen. November 2013 Møde for interesserede og nedsættelse af arbejdsgrupper Januar 2014 Møder i arbejdsgrupper Igangsætning af informations- og kontaktindsamling blandt samarbejdsparter. Februar 2014 Møder med samarbejdsparter i Assens Kommune Overordnet projektbeskrivelse godkendes i Direktionen Marts 2014 Orientering i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Udarbejdelse af materialer og support til ambassadørerne April 2014 Ambassadørerne går i gang Juni 2014 Første delevaluering af ambassadørordningen og evt. tilretning. December 2014 Anden evaluering af ambassadørordningen og eventuel tilretning. Assens Kommune, 18 af 48

19 For yderligere oplysninger og baggrund om ambassadørordningen henvises til den overordnede projektbeskrivelse, der er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: By- og landsbyambassadørordningen er en del af den samlede bosætningsstrategi under Vision Der er i årene afsat i alt kroner, hvor der resterer omkring kroner i 2014 ( for overførsel på kroner fra 2013), og kroner i Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: PowerPoint, februar 2014 Endelig overordnet projektbeskrivelse Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Overførsel af budgetmidler anbefales. Orienteringen taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Økonomiudvalget godkender, at budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps overføres til Innovations- og Medborgerskabsudvalget ved førstkommende budgetopfølgning og at orienteringen om ambassadørordning tages til efterretning /4540 Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S godkendes. Beslutningstema: Der skal tages beslutning om, hvorvidt man ønsker at godkende revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Assens Kommune, 19 af 48

20 Rensning A/S. Assens Spildevand A/S har udarbejdet en revideret betalingsvedtægt, fordi der er kommet ny lovgivning på området. Sagsfremstilling: Den 6. september 2013 trådte bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget i kraft. Ved lovændring er der indført en trappebetalingsmodel pr. 1. januar 2014 for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, som driver erhverv på markedsmæssige vilkår. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Indførelse af trappemodellen betyder, at det er nødvendigt at revidere betalingsvedtægten for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S således, at den er i overensstemmelse med den nye lovgivning. Ny og revideret tekst er markeret med gult i vedlagte bilag. Den reviderede betalingsvedtægt er udarbejdet af Assens Spildevand A/S og vedtaget af bestyrelsen i Assens Forsyning A/S den 19. december Betalingsvedtægten træder i kraft 1. januar Kompetencen til at udarbejde betalingsvedtægter ligger hos spildevandsforsyningsselskabet, jf. vandsektorloven. Byrådet skal udelukkende foretage en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt. Trappemodellen omfatter tre trin: Trin 1: Årligt vandforbrug til og med 500 m 3 (takst 1) Trin 2: Årligt vandforbrug over 500 m3 og til og med m 3 (takst 2) Trin 3: Årligt vandforbrug over m 3 (takst 3) Den ændrede betalingsstruktur skal indfases gradvist i perioden Taksterne for 2014 fremgår af gældende takstblad. Betalingsvedtægten foreslås justeret med rettelser af redaktionel karakter, således, at afsnittet om trappemodellen gøres mere letlæst. Desuden foreslås det, at nedenstående figur med taksttrin indsættes til illustrering af princippet i trappemodellen: Assens Kommune, 20 af 48

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 20. januar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31499 Årshjul og budgetproces 2014 vedr. budget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere