Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex"

Transkript

1 2014 Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex Laura Svanholm Andersen Vejledning v. Johannes Dragsbæk Schmidt Politik og administration 6. semester Aalborg Universitet

2 Skolen for Statskundskab Standardtitelblad til seminaropgaver, praktikrapporter, projekter og specialer Titelbladet placeres i opgaven umiddelbart efter selvvalgt forside Til obligatorisk brug på alle ovennævnte opgavetyper på: BA - politik og administration BA samfundsfag som centralt fag og tilvalgsfag Kandidat politik og administration Kandidat samfundsfag som centralt fag og tilvalgsfag Cand. it i it-ledelse (Alle felter skal udfyldes) Uddannelse: Politik og administration Udarbejdet af (Navn(e)) Semester: 6. semester Modul Laura Svanholm Andersen 11 Opgavens art Bachelorprojekt Titel på opgave: Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex Vejleders navn: Johannes Dragsbæk Schmidt Afleveringsdato: 3. juni 2014 Antal normalsider (excl. bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste): 37 Antal anslag (excl. bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste): Tilladte normalsider jf. studieordning/formalia i moodle: 40 sider OBS! Hvis du overskrider de tilladte antal normalsider, kan din opgave afvises efter aflevering

3 Summary: The energy reform in Mexico and the liberalization of Pemex The objects in the project are Mexico and the neo-liberal paradigm which have influenced the political sphere. The newly approved energy reform will change the sector and open up for private and foreign direct investment. The energy sector in Mexico has been nationalized for more than 70 years, only allowing the national energy company Petroleum Mexicana, Pemex, to operate in the domestic territory. The thesis statement is as follows: Which actors and factors have contributed to the enabling of the energy reform, especially the liberalization of Pemex? The theoretical approach is viewed as a multi scaled theoretical framework in different levels. The actor network theory analyses the specific case at the actor-level. To broaden this view global energy governance is used to analyze the national and international actors. Polycentrism is a term from the theory which sees energy governance as a game with multiple actors. Neo-liberalism functions on the structural level, and is continuous theory through the project. Furthermore neo-liberalism is seen as the hegemonic paradigm which determines the international political scene. The theoretical structure sets the frame of the project, with the purpose to explain and come to a conclusion of the thesis statement. The project analyses which impact different factors and actors have had in passing the energy reform. Historical events have had a big influence, and it is seen how the neo-liberalistic paradigm is entering Mexico and the policy decision after the debt crisis in 1980s. History shows how the neo-liberal president Salinas implemented wide privatization actions following the discourse of the international institutions, World Bank and IMF. It is stated that the paradigm transformation and the view on the energy sector changed in Salinas reign. The following period is a continuation of Salinas policy. The historical aspect is given great influence in the explanation of the energy reform. 1 Besides the history, various actors and factors have influenced the process of the complete reform. At the regional level the United States is a huge factor, politically and economically, and the country is the most important trade partner for Mexico, as well in energy terms. The relationship is therefore given great influence, because of Mexico s dependency on U.S, and as well U.S s interest in keeping the import from Mexico. At the international level World Bank and IMF play a significant role, just as the international oil companies (IOCs). At the national level the federal parties, PRI, PAN and PRD, plays the main characters. The political landscape changed with the 2000-election where the opposition party took office and ended the one-party

4 dynasty. This change has influenced the role of corporatism between the labor unions and the government, allowing the government to pass more radical decisions. The reform is an output of various factors where different actors play a role. The paradigm of neoliberalism is one of the main explanations, still influencing the politics today, as well as in the history. Together with the impact from the political landscape in Mexico, the relations to United States, international institutions and private oil companies, these are explanations for the approved energy reform. 2

5 Indhold Summary: The energy reform in Mexico and the liberalization of Pemex Indledning Energiressourcer; fordel eller ulempe? Problemstillinger og hypoteser Metode Valg og fravalg Teoretisk approach Aktørnetværksteorien og global energi governance Hegemoni og neo-liberalisme Analyse Den politiske scene op til energireformen og neo-liberalismens indtog i den Mexicanske energisektor Selve reformen og dets indvirkning på Pemex Aktører på den nationale og internationale scenes og deres indflydelse Verdensbanken og IMF USA Internationale olievirksomheder Mexicos regering og opposition Korporatisme: regeringen og fagforeningen Opsamlende analyse af de historiske faktorer, selve reformen og aktørerne Konklusion Besvarelse af problemformulering Litteraturliste

6 Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex 1. Indledning Mexico står, som et af verdens mest olieproducerende lande, overfor spørgsmålet om fremtiden for sektoren. I udgangen af 2013 blev den nye energireform vedtaget, og skal nu implementeres i praksis. Hovedpunktet er ophævelsen af det statslige monopol i olieindustrien, som giver private nationale og internationale virksomheder mulighed for at investere og deltage i processen. 1.1 Energiressourcer; fordel eller ulempe? Adgangen til energiressourcer har siden den industrielle revolution, været en vigtig og afgørende faktor for udvikling og produktion. Uden energi ingen brændstof til maskiner, transport og kommunikation. Derfor blev det også anset som en fordel at være i besiddelse af naturressourcer, og den indflydelsesrige amerikanske moderniseringsteoretiker Walter Rostow, argumenterede i 1960 erne for, at udviklingslande med naturressourcer kunne bruge disse som sprængbrat til at indtræde i den industrielle fase, hvilket var set i tilfældet med Australien, USA og Storbritannien (McNeish & Logan, 2010). Denne opfattelse ændrede sig radikalt efter 1980, hvor flere studier viste negative effekter ved overflod af energiressourcer, og begrebet Dutch-disease blev introduceret; 1 a ressource boom leads to the appreciation of the real exchange rate an in turn damages manufacting and other tradable sector (Ibid., s. 10). Argumentet er at andre sektorer bliver forsømt, og afhængigheden af olieindtægterne kan lede til petro-states, hvor der i højere grad foregår politisk fordeling af indkomsten, end politisk indsat til at fremme private investeringer, produktion og økonomisk vækst (Ibid.). Debatten om, hvorvidt store mængder af naturressourcer er en fordel eller ulempe for udviklingslande fortsætter, mens eksempler fra udviklede lande med naturressourcer, ofte viser positive effekter. Her fremhæves Norge ofte som ideal, ved at være gået fra middelindkomstland til at være et af verdens rigeste lande pr. indbygger (McNeish & Logan, 2010). Spørgsmålet omkring naturressourcer, herunder olien og dens ejerskab, har derfor været genstand for mange overvejelser og diskussioner om distributionen og ejerskab udkom The Economist med en artikel om Hollands situation efter fundet af naturgas i 1950 erne. Pointen i artiklen er at boomet i denne sektor, havde negativ effekt på landets andre sektorer, pga. arbejdskraft tilflugt i den nye, rigere, sektor (Sheng, 2010).

7 To modeller; den nationaliserede norske olie og den privatiserede argentinske Energiressourcer, og adgangen til denne, har været anvendt som politisk middel og været genstand for megen konflikt, nationalt såvel som internationalt. Historien har i højere grad været udtryk for politiske valg end økonomiske eller tekniske spørgsmål (Beltran, 2010). Ejerskabet af olieressourcerne kan groft opdeles i to kategorier; de statsejede nationale olieselskaber (NOC) og de privatejede international olieselskaber (IOC). Førstnævnte blev langt ind i det tyvende århundrede anset som den bedste løsning, da oliesektoren og dermed forsyningen af energi, blev fundet for vigtig til at overlade til det frie marked (Ibid.). I slutningen af århundrede skiftede denne overbevisning, og mange lande denationaliserede deres olie (Boel & Rasmussen, 2010). Det argentinske olieselskab Yacimientos Petroliteros Fiscales (YPF) gennemgik i en total forandring fra at være et statsejet selskab til privatejet. YPF havde i årtier været statsejet, men blev som konsekvens af selskabet enorme gæld og dårlig produktion solgt til private virksomheder (Boel & Rasmussen, 2010). Herefter steg Argentinas olieproduktion på kort tid med mere end 70 %, og landet gik fra at være olieimportør til eksportør (Howell, 2007). Howell fremhæver fire kriterier som kan ses som genstand for den vellykkede overgang; 1) inddragelse af virksomheder med ekspertise i privatiseringsprocessen, 2) et policy skift som gjorde decideret salg muligt, 3) regeringens sikring af, at eventuelle købere var solvente og 4) at regeringen sørgede for at tidligere arbejdere for statsvirksomheden ikke kom i fare under transformeringen (Howell, 2007). Her er især anden kategori, policy skift, interessant og knytter sig til indeværende projekts problemstilling. Den argentinske succes har fået mange til at slå for privatiseringen som vejen til en mere effektiv olieproduktion, dog rejses spørgsmålet om privatiseringen er løsningen, eller om dette blot ligger under for den neo-liberale hegemoniske tankegang? 5 At privatisering ikke er den eneste vej til vellykket olieproduktion, er Norges statsejet selskab, Statoil, et eksempel på, da Norges olimodel har været en succes i hjemlandet (Thurber et Al, 2011) (McNeish & Logan, 2012). Norges model har tre særskilte statslige dele, som deler sektoren og dermed fremmer effektiviteten og årsagen til succesen (Thurber et Al, 2011). Det drejer sig om at skille den handelsmæssige del fra policydelen, som igen er adskilt fra den regulerende del. Endvidere fremhæves det, at stærke institutioner og politisk konkurrence er nødvendige for at mindske magtmisbrug og opnå et vellykket resultat. Andre forskere lægger vægt på Norges høje grad af socialdemokratisme, og landets fortsatte fokus på at investere i andre sektorer, som forklaringen på succesen (McNeish & Logan, 2012). Fokus på at investering i andre sektorer hjælper landet med at undgå at blive en petro-state, hvor al indkomst afhænger af olien.

8 Norges eksempel viser at NOCs godt kan være effektive. Endvidere oplevede Argentina de senere år et fald i energiproduktion, hvorfor landet er begyndt at importere gas fra nabolandene, hvilket i 2012 fik præsident, Cristina Fernandez, til at (gen)nationalisere 51 % af YPF (The Economist, 2012b). Det udfordrer det i øjeblikket dominerende neo-liberale paradigme, og viser, hvordan energi policy ligger under for politiske paradigmer. Argentina er ikke det eneste land, som har gennationaliseret energisektoren, da denne tendens går igen i andre Latinamerikanske lande, blandt andre Bolivia (Rathbone, 2012). Der kan endvidere argumenteres for, at Latinamerika kan opdeles i to fløje den neo-liberale og den socialistiske inspirerede model, hvor yderpunkterne kan ses som det neo-liberale Chile overfor det socialistiske Cuba (Boel & Rasmussen, 2010) (Verden ifølge Gram, 2012). Mexico placerer sig et sted herimellem, men de seneste årtiers førte politik og energireformens brud med det årelange nationale monopol, ligger op til spørgsmålet om Mexico, herunder energireformen og de involverede aktører, er underlagt det neo-liberale paradigme. Projektet vil fokusere på denne og andre problemstillinger i forhold til den nyligt vedtagne energireform og den kontekst den indgår i. 1.2 Problemstillinger og hypoteser Formålet med projektet er at undersøge, hvilke aktører og omstændigheder der har medvirket til, at energireformen og specielt liberaliseringen af Pemex har været mulig. For at belyse problemstillingen, vil en kortere gennemgang af Mexicos senere politiske historie blive inddraget, herunder tidligere privatiseringer af statsvirksomheder og medlemsskabet i frisamhandelsaftalen NAFTA. 6 På baggrund af en generel undren omkring styringen af Pemex og mistro til den mexicanske politiske gennemskuelighed, opstilles problemstillinger og hypoteser for projektet. En af disse er problemstillingen omhandlende statsejede olievirksomheder (NOCs) overfor private, og hvorfor visse NOCs verden over, har haft større succes end Mexicos Pemex de sidste årtier, heriblandt Norges Statoil, som nævnt ovenfor. Hvordan hænger dette sammen, og hvorfor ses dette (manglende) resultat i Mexico? Ligger den førte politik i Mexico under for det internationale neo-liberale hegemoniske paradigme, hvilket kan forklare reformen? Disse problemstillinger og hypoteser leder frem til projektets problemformulering: Hvilke aktører og faktorer har medvirket til, at energireformen og specielt liberaliseringen af Pemex, har været mulig?

9 Næste afsnit beskriver, hvordan projektet og besvarelsen af problemstillingerne er blevet grebet an, og giver en introduktion til, hvordan teorier og metode er i spil. 1.3 Metode Forskningsdesignet er en vigtig komponent i opbygningen af en vellykket undersøgelse, og dermed et solidt projekt. Forskningsdesignet giver overblik over, hvordan man overordnet opbygger sit projekt og behandler sit problem, og tager stilling til brug af teorier og metode. Der er mange måder at tilgå et problem, og alt efter hvilken metode og opfattelse af virkeligheden forskeren arbejder ud fra, opnås en bestemt vinkel på virkeligheden og problemstillingen. Tilgangen der benyttes, influerer dermed også projektet og resultatet, hvorfor er det vigtigt at være bevidst om egne valg og fravalg. Den metodiske tilgang, der benyttes i projektet er således det kliniske case studie. Fænomenet, casen, der undersøges er overordnet energireformen 2013 i Mexico, og mere specifikt hvilke faktorer og aktører, der har haft indflydelse på denne. Casestudiet er kendetegnet ved dets dybdegående, in-depth, tilgang hvor konteksten, som casen udspiller sig indenfor, er i fokus (Antoft et Al., 2007). Andre designs med andre problemstillinger, ville måske undersøge fænomenet isoleret fra konteksten og krydset med få udvalgte variable, men indeværende problemstilling fordrer en metodisk tilgang, der vægter forståelse af konteksten for at være beskrivende og forklarende. Formålet med projektet er dermed ikke at blive i stand til at generalisere eller forklare andre cases, selvom en udvidelse og videreførelse af projektet formentlig kunne lede frem til generelle slutninger om privatiseringer og energi governance. En større sammenligning, et komparativt design, med inddragelse af flere lande og cases, kunne være interessant, men indeværende projekt fokuserer altså på forståelsen af én case og dennes kontekst. 7 Teorierne i projektet anvendes til at forstå casen og den udspillede kontekst, hvorfor det kliniske case studie er det oplagte (Antoft et Al., 2007) (de Vaus, 2001). Formålet og problemstillingen fordrer derfor teorier der kan bruges som redskab til at forklare og forstå hændelserne omkring energireformen. Teorierne: Problemformuleringen vil blive forsøgt besvaret ud fra et teoretisk multi-skaleret framework, hvor de forskellige teorier bruges til at forstå omstændighederne, på de enkelte niveauer. Neo-liberalismen som hegemonisk paradigme og dets indflydelse på udførte politikker i Mexico, er det strukturelle teoretiske niveau. Denne tilgang giver mulighed for at se de udførte policies i Mexico, som influeret af det neo-liberale paradigme. Input fra global energi governance, der behandler problematikken om energi politik i vores globale og moderne verden, bruges i analysen på et strukturelt-aktør niveau, for at forstå de faktorer og

10 problemstillinger energipolitik beskæftiger sig med. Det aktør-teoretiske niveau omhandler den partikulære case, hvor polycentrismen og aktørnetværksteorien bruges til at identificere aktører og deres interesser, og forstå den indflydelse disse har på energi governance og energireformen. Teorierne skal dermed bruges til at forklare forskellige aspekter af casen, for i sidste ende, at give et samlet svar på problemformuleringen. Empiri: Empirien der benyttes til at belyse problemstillingerne, er diverse dokumenter, herunder energireformen fra 2013, videnskabelige artikler, avisartikler og rapporter. Udover at disse dokumenter på forskellige måder har indgået aktivt i den politiske proces, der er mundet ud i energireformen, er fordelen ved at benytte eksisterende materiale, er at forskeren ikke kan præge udfaldet ved sit nærværd, som for eksempel ved interviews og observationer. Alligevel skal man være bevidst om, at dokumenterne er skrevet med et formål for øje og med afsenderens perspektiv. At afsenderen skriver ud fra sit perspektiv fordrer særlig opmærksomhed ved videnskabelige artikler, men bruges også aktivt, som når aktørerne er afsendere og deres interesser analyseres, f.eks. i afsnit hvor Verdensbankens opfattelse af energireformen analyseres ud fra Verdensbankens landerapport om Mexico fra Den benyttede metode er dokumentanalyse. Dokumentanalyse kan både bruges til at analysere dybt i ét dokument, eller som i indeværende projekt, til at analysere mange dokumenter, for at skabe en forståelse af konteksten. Tankegangen fra Fairclogh s kritiske diskursanalyse, om at alt er ikke diskurs, men at også kontekst og strukturer har en indvirkning anvendes. Diskursen har stadig en indflydelse, hvilket anvendes i forhold til at se, hvordan neo-liberale begreber bliver italesat, men samtidig klarlægges Mexicos nyere politiske historie, for at se hvordan neo-liberalismen konkret har været tilstedeværende i denne kontekst. 8 Analysen er tredelt, hvoraf den første del omhandler optakten til reformen og analyserer de historiske faktorer, der ligger forud for den vedtagne energireform. Anden og tredje del hører på sin vis under samme fokus nemlig selve reformprocessen, ændringer og aktørerne. Analysen er dog opdelt i to, hvor første del omhandler selv Pemex, og virksomhedens problemer, og reformens indhold. Denne analyse viser hvordan Pemex bliver præget af reformen og belyser de neo-liberale perspektiver ved reformen. Tredje del omhandler de aktører, der har spillet en rolle i forbindelsen med reformen. Det opsamlende analyseafsnit behandler de historiske faktorer, reformens påvirkning og aktørerne i sammenhæng og viser grafisk, hvordan disse har præget hinanden og energireformen.

11 1.3.1 Valg og fravalg En case er et udsnit af virkeligheden (Antoft et Al, 2007), hvorfor valg og fravalg er nødvendig for at fokusere på problemstillingen. I projektet er disse valg truffet i forhold til problemstillingen, og omhandler blandt andet valget af teorier som nævnt ovenfor. I forhold til selve energireformen, som indeholder mange forskellige tiltag indenfor sektoren, afgrænses der til delen om liberaliseringen af Pemex, da det er denne, der er interessant i forhold til problemstillingen om neo-liberalismen og aktørers interesser. Fokus ligger dermed på Pemex, hvorfor det nationale elektricitetsselskab, Comisión Federal de Electricidad (CFE), ikke vil blive analyseret, selvom selskabet også påvirkes af energireformen. Endvidere er der foretaget forskellige selektioner i forhold til tidsdimensionen, aktører, faktorer: - Tidsdimensionen: Der er foretaget en nødvendig afgrænsning af tiden, da en komplet kortlægning af hele Mexicos politiske historie ikke er mulig i forhold til projektets omfang, og heller ikke anses for nødvendig for at besvare problemformuleringen. Det skal holdes for øje, at politiske begivenheder oftest sker på baggrund af forrige hændelser, pathdependencies. Projektet behandler Mexicos nyere politiske historie fra ca og frem. Afgrænsningen er foretaget ud fra argumentet, at neo-liberalismen blev det førende paradigme på den politiske scene, nationalt og internationalt i denne tid. 9 - Aktører: Inddragelsen af aktører er essentiel for projektet og besvarelsen af problemformuleringen. Der er, som teorien global energi governance fokuserer på, et større antal aktører i forhold til energispørgsmål og disse opererer på forskellige planer; internationalt, nationalt og regionalt og som enkelt personer, virksomheder og organisationer. Udvælgelsen af aktører, der bliver analyseret i projektet, er derfor også blot et udsnit at mulige aktører i forhold til Mexicos energireform. De forskellige er aktører er inddraget med udgangspunkt i deres relevans for problemstillingen og med henblik på at anvende de forskellige aktørniveauer. Verdensbanken og IMF udgør de vigtige aktører fra det internationale niveau, hvorfor de ikke kan ignoreres. Endvidere den historiske faktor med gældskrisen i 1980, hvor lån og policies fra Verdensbanken og IMF, spillede en stor rolle i Mexico. USA repræsenterer det regionale niveau, da landet som nabo til Mexico og som regional hegemon, har en stor indflydelse økonomisk og politisk, hvilket afspejles i NAFTA som Mexicos vigtigste handelspartner, også på energiområdet.

12 Internationale olievirksomheder Der er mange store IOC, der kunne formodes at have interesse i at operere i Mexicos undergrund. British Petroleum og Royale Dutch Shell har allerede en aktiv olie produktion i den Mexicanske Gulf og forventes at have ambitioner om at komme til at investere i den mexicanske oliesektor, hvorfor disse som globale og internationale IOCs inddrages. Den politiske scene i Mexico hvor præsident Enrique Peña Nieto og de tre største politiske partier, PRI, PAN og PRD, er vigtige aktører, i kraft af deres rolle som føderale partier, som har indgået i beslutningsprocessen i forhold til tilblivelsen af reformen. Disse er endvidere aktører i en række faktorer, som gør sig glædende bl.a. i forhold til korporatismen. - Faktorer: med faktorer menes omstændigheder og forhold, der præger aktørers handlinger. Den overordnede faktor er neo-liberalismen som hegemonisk paradigme, der influere begivenheder og aktører. De politiske begivenheder er nationale og internationale, bl.a. det politiske klima i Mexico, og ophøret af PRI s dynasti med valget af PAN som regeringsparti i De ændringer dette medførte, bliver analyseret i forhold til liberaliseringen af Pemex. Regionalt og internationalt ses USA i forhold til energireformen, hvor landets indenrigspolitiske energifaktorer bliver inddraget til at forstå aktørernes interesse. Faktorer og aktører er snævert forbundet, og det kan være vanskelige at sætte end pil fra den ene til den anden, da aktørerne agerer ud fra faktorerne og faktorerne skabes af aktørerne. 10 Forskningsprojektet og den metodiske tilgang, som er blevet forklaret i dette afsnit, giver den overordnede struktur af projektet, hvordan der arbejdes ud fra et multiskaleret teori-design og hvordan analyseren opdeles i tre delanalyser, som flettes sammen i en opsamlende analyse for at besvare problemstillingerne. Næste afsnit behandler de forskellige teorier, som anvendes til at analysere konteksten og de aktuelle aktører. 1.4 Teoretisk approach I dette afsnit vil de anvendte teorier blive forklaret og set i forhold til deres position i projektet. Projektet vil som nævnt blive belyst ud fra et multi-teoretisk design, hvor den strukturelle teori er neo-liberalismens hegemoni, som bruges til at analysere de faktiske handlinger og policies gennemført i Mexico. Det

13 strukturelle-aktør niveau ses ud fra teorien om global energi governance, og aktør-niveauet behandles ud fra aktørnetværksteorien Aktørnetværksteorien og global energi governance Fokus i projektet er de aktører, der har haft indflydelse på tilblivelsen af energireformen. Dette teoretiske niveau, aktørniveauet, behandler den konkrete case og dets medspillere. Til at analysere disse aktører benyttes teoriretningen om aktørnetværk. Denne tilgang fokuserer på hvordan forskellige aktører, private og offentlige, agerer med bestemte agendaer, forudsætninger og muligheder (Chowdhury et Al., 2010). Ideen bag teorien er at identificere de forskellige aktører, klarlægge hvilke aftaler de indgår i og undersøge deres strukturelle muligheder og begrænsninger. Der opereres med begrebet aktører, hvilket indeholder; entreprenører, leverandører, operatører, finansielle institutioner, nationale banker, multi- og bilaterale organer m.fl.. Et andet begreb er nøgleaktører dvs. de aktører, der er nødvendige for at en given aftale mellem parter er mulig, ofte regeringer eller andre ledende beslutningstagere (Ibid.). Denne tilgang vil, sammen med polycentrismen, blive brugt til at analysere, hvilke aktører der har medvirket til gennemførelsen af energi reformen og på hvilke niveauer. Polycentrismen er en del af teoriretningen global energi governance, som i projektet bruges til at løfte perspektivet til et større antal aktører og faktorer. 11 Global energi governance benyttes på struktur-aktør niveauet. Her er fokus på, hvordan energipolitik bliver styret og hvilke aktører det spiller ind, og inddrager dermed kompleksiteten ved at føre energipolitik. Energi policy indeholder mange aspekter og har mange udfordringer at leve op til herunder forsyningsaspektet, økonomisk vækst, omkostninger og udvikling (Lesage et Al, 2010). I global energi governance teorien fokuseres der på policies og issues fra lokalt til globalt plan. Mange retninger beskæftiger sig med klimaforandringer og dets konsekvenser, så som flygtningestrømme og udledning af drivhusgasser, og hvordan det globale samfund reagerer og agerer overfor disse udfordringer (Lesage et Al, 2010). Selvom klimaforandringer derfor er en vigtig del i mange af teorierne om global energi governance, vil der i projektet ikke blive foretaget en videre analyse af, hvordan reformen stiller Mexico i forhold til klimaforandringerne på global plan. Fokus vil i stedet være på, hvorledes begreber og perspektiver fra teorien kan bruges til at forstå omstændighederne bag reformen og energi policies ført i Mexico. Der er overordnet to begreber, der vil blive inddraget, nemlig governance og polycentrismen. Governance er bredt forstået, handling der træffer beslutning, former institutioner og skaber regler og normer. Aktøren bag governance kan forstås som regeringen (government), hvor denne har den direkte og primære styring af policies (Sovacool, 2011) (Florini & Sovacool, 2009). For at udfordre dette perspektiv

14 inddrages polycentrismen, som inddrager andre aktører i governance-processen. Regeringen er stadig en væsentlig aktør, men civilsamfundet spiller også ind, på global plan f.eks. i form af inter-governmental organisationer (IGO er) og virksomheder, mens regionale organisationer og familievirksomheder har indflydelse på nationalt plan (Sovacool, 2011). Tanken bag denne udvidelse af aktører er, at politisk styring, både en stram top-down model med centraliseret magt og kontrol, en bottum-up tilgang med decentralisering og en model med komplet frit marked, indeholder fejl og derfor er løsningen på disse en kombination af modellerne (Sovacool, 2011). Teorien bag polycentrismen er at kombinationen af modellerne skaber en situation, hvor flere aktører og niveauer arbejder sammen, tilføjer ny viden og ressourcer og derved har bedre forudsætning for at løse konkrete problemstillinger (Ibid.). Dermed bliver det mere komplekst at udpege de egentlige kræfter bag beslutningerne, da der ikke sættes en direkte pil mellem government og governance. Aktørnetværksteorien og energi governance beskæftiger sig med, hvordan aktørers relationer til hinanden og egne interesser spiller ind i forhold til energipolitik og i indeværende projekt, hvordan disse har haft indflydelse på energireformen. For at se dette i en større sammenhæng og med en stærk forklaringskraft på, hvorfor aktørerne agerer som de gør inddrages neo-liberalismen som hegemonisk paradigme. Aktørernes handling ses derfor i forhold til dette paradigme, som dermed tillægges betydelig forklaringskraft Hegemoni og neo-liberalisme Hegemoni er en tilstand hvor et særligt modul eller paradigme bliver støttet med bred enighed på globalt plan. En slags institutionaliseret diskurs, kultur og politik (Bieling, 2014), som indlemmer og lægger pres på nationale og internationale aktører, for at disse skal handle inden for det hegemoniske paradigme (Cox, 1993). Denne tankegang er taget fra teoriretningen om neo-gramscim, og anvendes i projektet til at anse neo-liberalismen som denne hegemoniske tilstand. Dette kommer blandt andet til udtryk i Washingtonkonsensus, som her bruges som parameter for neo-liberalismen, især ved fokus på privatisering og frihandel. Endvidere har Bretton Woods institutionerne også været fortalere for neo-liberalismen, med privatisering, frihandel og minimal statsindblanding. Neo-liberalisme er både en politisk økonomisk retning og en politisk ideologi. Efter faldet af Sovjetunionen opnåede kapitalismen og de frie markedskræfter stor indflydelse som det eneste overlevende paradigme (Megginson, 2000). Neo-liberalismen går hånd i hånd med den frie kapitalisme, herunder ideen om privatisering, der gør op med den ideologiske historie om statskontrol over produktionsmidlerne

15 (Megginson, 2000). Neo-liberalismen startede som kritik af Keynesianismen, der havde været førende approach op til 70 er kriserne, men da denne fejlede i forklaringen på høj inflation og høj arbejdsløshed, fik neo-liberalismen for alvor fat. Det sås også i på den politiske scene, hvor Thatcher og Reagan førte neoliberal politik (Ibid.). På baggrund af den markante amerikanske indflydelse i Bretton Woods institutionerne, adopterede disse også det neo-liberale tankesæt i 1980 erne (Ibid.). Den neo-liberale strømning kom med Washington konsensus til at betyde øget fokus på god regeringsførelse og udvikling. Det blev til 10 fokusområder der ligger i tråd med neo-liberalismens diskurs om privatisering, liberalisering og stabilisering. 2 Af disse ti er tre af aspekterne særligt vigtige i forhold til energireformen, og omhandler handelsliberalisering, direkte udenlandske investeringer (FDI) og privatisering. Det kan argumenteres at aspektet om deregulering også er i spil i forhold til reformen, idet Pemex med reformen opnår mere autonomi, men valget af de tre nævnte perspektiver, navnlig om FDI, udgør de væsentlige aspekter af reformen, som vil være blive analyseret. Liberaliseringen af handelspolitikken åbner op for større konkurrence, ved at liberalisere importmarkedet og dermed fjerne beskyttelsen af de hjemlige industrier. Dette er positivt i og med, at protektionisme leder til forvridninger på markedet, hvor den hjemlige økonomi stilles dårligere, idet konkurrencen med udenlandske firmaer er begrænses, altså får markedet og dets priser og kvalitet ikke råderum (Megginson, 2000). 13 Direkte udenlandsk investering (FDI) er internationale virksomheders mulighed, for at investere direkte i nationale processer. Det positive herved er inddragelsen af nødvendig kapital, evner og knowhow, som kan producere til det hjemlige eller internationale marked (Williamsen, 2002). Private virksomheder er mere effektive end statslige, idet de kan udleve egne og direkte incitamenter. Endvidere er de nødsaget til at være effektive på grund af markedsreguleringen. Statsvirksomheder kan overleve fallittens rand, idet staten i princippet har utømmelige subsidier, hvilket gør konkurs til en politisk beslutning (Ibid.). 2 John Williamson fremlagde i sin artikel What Washington means by policy reforms fra 1990 ti fokusområder for udviklingsstrategier. Essensen af de 10 perspektiver er følgende: 1) Finanspolitisk disciplin og budget overholdelse 2) Begrænsning af offentlige udgifter 3) Skattereform med udvidelse af skattegrundladet og moderate marginalskatte 4) Finansiel liberalisering 5) Konkurrencedygtige og flydende valutakurser 6) Handels liberalisering 7) Åbne op for direkte udenlandske investeringer 8) Privatisering 9) Deregulering 10) Sikring af ejendomsret. (Willamson, 2004)

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt -

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt - FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L 2008/2009 Kaptajn Lasse Sand KINA I AFRIKA - Ressourcer og politisk magt - - Med udgangspunkt i Offensiv Realisme foretages en analyse

Læs mere

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU?

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU? Kandidatafhandling Cand.ling.merc Engelsk og Europæiske Studier Forfatter: Jonna Nørgård Pedersen Vejleder: Erik Lonning Institut for Int. Kultur- og Kommunikationsstudier BRIK-landene: en mulighed eller

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Daniel Erik Bitton Mortensen (50208)

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Daniel Erik Bitton Mortensen (50208) Land grabbing i et udviklingsperspektiv Bachelorprojektets titel: Land grabbing i et udviklingsperspektiv Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Daniel Erik Bitton Mortensen (50208)

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Finanskrisen som katalysator for industripolitisk disintegration i EU

Finanskrisen som katalysator for industripolitisk disintegration i EU Finanskrisen som katalysator for industripolitisk disintegration i EU af Christian Winther-Jensen Mads Christian Grimmig Kobbernagel Københavns Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 2013 Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 Forfatter: Morten Hukiær Jensen Uddannelse: Cand.Ling.Merc Vejleder: Lars Abel Ekstern lektor Department

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - kan det kommunikeres? En empirisk undersøgelse af forbrugeres modtagelse af virksomheders kommunikation af socialt ansvar. Speciale Heidi Hermansen Københavns Universitet

Læs mere

Forord. God læselyst!

Forord. God læselyst! Forår 2010 Størrelsen og gørelsen - Afgifter på danske virksomheders elforbrug Projektrapport, K2 Tek-Sam, Roskilde Universitet Ian MacFarlene Joyce, Mikkel Busck, Morten Smith, Steffen Bo Trzepacz & Therese

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Er viden lig med magt?

Er viden lig med magt? Er viden lig med magt? Kan staten igennem tilførslen af viden, skabe selvregulerende magtrelationer for dennes borgere? Udarbejdet af Christoffer Mühlendorph Knudsen Dato: 1. juli 2014. Dato: 01-07-2014

Læs mere

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Forfatter Merethe Lindblad Johansen Vejleder Niels Westergård-Nielsen Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Med fokus på om modellen lever op til sit gode ry også i krisetider! BA Økonomi

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Sydkinesiske Hav

Det Sydkinesiske Hav Forsvarsakademiet København d. 1. maj 2014 Institut for strategi VUT-II/L / STK 2013-2014 Kaptajnløjtnant Brian Bøgedal Gadegaard Vejleder: Thomas Mandrup - Adjunkt, ph.d. Det Sydkinesiske Hav Samarbejde

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: Statslig regulering af den danske banksektors risikovillighed Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

ET FOLK I FORANDRING

ET FOLK I FORANDRING ET FOLK I FORANDRING - et projekt om Kinas interne arbejdsmigranter Kilde: Life, 2010 Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 1. semester 2010 Udarbejdet af: Julie Bak, Fie Hansen,

Læs mere