Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex"

Transkript

1 2014 Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex Laura Svanholm Andersen Vejledning v. Johannes Dragsbæk Schmidt Politik og administration 6. semester Aalborg Universitet

2 Skolen for Statskundskab Standardtitelblad til seminaropgaver, praktikrapporter, projekter og specialer Titelbladet placeres i opgaven umiddelbart efter selvvalgt forside Til obligatorisk brug på alle ovennævnte opgavetyper på: BA - politik og administration BA samfundsfag som centralt fag og tilvalgsfag Kandidat politik og administration Kandidat samfundsfag som centralt fag og tilvalgsfag Cand. it i it-ledelse (Alle felter skal udfyldes) Uddannelse: Politik og administration Udarbejdet af (Navn(e)) Semester: 6. semester Modul Laura Svanholm Andersen 11 Opgavens art Bachelorprojekt Titel på opgave: Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex Vejleders navn: Johannes Dragsbæk Schmidt Afleveringsdato: 3. juni 2014 Antal normalsider (excl. bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste): 37 Antal anslag (excl. bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste): Tilladte normalsider jf. studieordning/formalia i moodle: 40 sider OBS! Hvis du overskrider de tilladte antal normalsider, kan din opgave afvises efter aflevering

3 Summary: The energy reform in Mexico and the liberalization of Pemex The objects in the project are Mexico and the neo-liberal paradigm which have influenced the political sphere. The newly approved energy reform will change the sector and open up for private and foreign direct investment. The energy sector in Mexico has been nationalized for more than 70 years, only allowing the national energy company Petroleum Mexicana, Pemex, to operate in the domestic territory. The thesis statement is as follows: Which actors and factors have contributed to the enabling of the energy reform, especially the liberalization of Pemex? The theoretical approach is viewed as a multi scaled theoretical framework in different levels. The actor network theory analyses the specific case at the actor-level. To broaden this view global energy governance is used to analyze the national and international actors. Polycentrism is a term from the theory which sees energy governance as a game with multiple actors. Neo-liberalism functions on the structural level, and is continuous theory through the project. Furthermore neo-liberalism is seen as the hegemonic paradigm which determines the international political scene. The theoretical structure sets the frame of the project, with the purpose to explain and come to a conclusion of the thesis statement. The project analyses which impact different factors and actors have had in passing the energy reform. Historical events have had a big influence, and it is seen how the neo-liberalistic paradigm is entering Mexico and the policy decision after the debt crisis in 1980s. History shows how the neo-liberal president Salinas implemented wide privatization actions following the discourse of the international institutions, World Bank and IMF. It is stated that the paradigm transformation and the view on the energy sector changed in Salinas reign. The following period is a continuation of Salinas policy. The historical aspect is given great influence in the explanation of the energy reform. 1 Besides the history, various actors and factors have influenced the process of the complete reform. At the regional level the United States is a huge factor, politically and economically, and the country is the most important trade partner for Mexico, as well in energy terms. The relationship is therefore given great influence, because of Mexico s dependency on U.S, and as well U.S s interest in keeping the import from Mexico. At the international level World Bank and IMF play a significant role, just as the international oil companies (IOCs). At the national level the federal parties, PRI, PAN and PRD, plays the main characters. The political landscape changed with the 2000-election where the opposition party took office and ended the one-party

4 dynasty. This change has influenced the role of corporatism between the labor unions and the government, allowing the government to pass more radical decisions. The reform is an output of various factors where different actors play a role. The paradigm of neoliberalism is one of the main explanations, still influencing the politics today, as well as in the history. Together with the impact from the political landscape in Mexico, the relations to United States, international institutions and private oil companies, these are explanations for the approved energy reform. 2

5 Indhold Summary: The energy reform in Mexico and the liberalization of Pemex Indledning Energiressourcer; fordel eller ulempe? Problemstillinger og hypoteser Metode Valg og fravalg Teoretisk approach Aktørnetværksteorien og global energi governance Hegemoni og neo-liberalisme Analyse Den politiske scene op til energireformen og neo-liberalismens indtog i den Mexicanske energisektor Selve reformen og dets indvirkning på Pemex Aktører på den nationale og internationale scenes og deres indflydelse Verdensbanken og IMF USA Internationale olievirksomheder Mexicos regering og opposition Korporatisme: regeringen og fagforeningen Opsamlende analyse af de historiske faktorer, selve reformen og aktørerne Konklusion Besvarelse af problemformulering Litteraturliste

6 Energireformen i Mexico og liberaliseringen af Pemex 1. Indledning Mexico står, som et af verdens mest olieproducerende lande, overfor spørgsmålet om fremtiden for sektoren. I udgangen af 2013 blev den nye energireform vedtaget, og skal nu implementeres i praksis. Hovedpunktet er ophævelsen af det statslige monopol i olieindustrien, som giver private nationale og internationale virksomheder mulighed for at investere og deltage i processen. 1.1 Energiressourcer; fordel eller ulempe? Adgangen til energiressourcer har siden den industrielle revolution, været en vigtig og afgørende faktor for udvikling og produktion. Uden energi ingen brændstof til maskiner, transport og kommunikation. Derfor blev det også anset som en fordel at være i besiddelse af naturressourcer, og den indflydelsesrige amerikanske moderniseringsteoretiker Walter Rostow, argumenterede i 1960 erne for, at udviklingslande med naturressourcer kunne bruge disse som sprængbrat til at indtræde i den industrielle fase, hvilket var set i tilfældet med Australien, USA og Storbritannien (McNeish & Logan, 2010). Denne opfattelse ændrede sig radikalt efter 1980, hvor flere studier viste negative effekter ved overflod af energiressourcer, og begrebet Dutch-disease blev introduceret; 1 a ressource boom leads to the appreciation of the real exchange rate an in turn damages manufacting and other tradable sector (Ibid., s. 10). Argumentet er at andre sektorer bliver forsømt, og afhængigheden af olieindtægterne kan lede til petro-states, hvor der i højere grad foregår politisk fordeling af indkomsten, end politisk indsat til at fremme private investeringer, produktion og økonomisk vækst (Ibid.). Debatten om, hvorvidt store mængder af naturressourcer er en fordel eller ulempe for udviklingslande fortsætter, mens eksempler fra udviklede lande med naturressourcer, ofte viser positive effekter. Her fremhæves Norge ofte som ideal, ved at være gået fra middelindkomstland til at være et af verdens rigeste lande pr. indbygger (McNeish & Logan, 2010). Spørgsmålet omkring naturressourcer, herunder olien og dens ejerskab, har derfor været genstand for mange overvejelser og diskussioner om distributionen og ejerskab udkom The Economist med en artikel om Hollands situation efter fundet af naturgas i 1950 erne. Pointen i artiklen er at boomet i denne sektor, havde negativ effekt på landets andre sektorer, pga. arbejdskraft tilflugt i den nye, rigere, sektor (Sheng, 2010).

7 To modeller; den nationaliserede norske olie og den privatiserede argentinske Energiressourcer, og adgangen til denne, har været anvendt som politisk middel og været genstand for megen konflikt, nationalt såvel som internationalt. Historien har i højere grad været udtryk for politiske valg end økonomiske eller tekniske spørgsmål (Beltran, 2010). Ejerskabet af olieressourcerne kan groft opdeles i to kategorier; de statsejede nationale olieselskaber (NOC) og de privatejede international olieselskaber (IOC). Førstnævnte blev langt ind i det tyvende århundrede anset som den bedste løsning, da oliesektoren og dermed forsyningen af energi, blev fundet for vigtig til at overlade til det frie marked (Ibid.). I slutningen af århundrede skiftede denne overbevisning, og mange lande denationaliserede deres olie (Boel & Rasmussen, 2010). Det argentinske olieselskab Yacimientos Petroliteros Fiscales (YPF) gennemgik i en total forandring fra at være et statsejet selskab til privatejet. YPF havde i årtier været statsejet, men blev som konsekvens af selskabet enorme gæld og dårlig produktion solgt til private virksomheder (Boel & Rasmussen, 2010). Herefter steg Argentinas olieproduktion på kort tid med mere end 70 %, og landet gik fra at være olieimportør til eksportør (Howell, 2007). Howell fremhæver fire kriterier som kan ses som genstand for den vellykkede overgang; 1) inddragelse af virksomheder med ekspertise i privatiseringsprocessen, 2) et policy skift som gjorde decideret salg muligt, 3) regeringens sikring af, at eventuelle købere var solvente og 4) at regeringen sørgede for at tidligere arbejdere for statsvirksomheden ikke kom i fare under transformeringen (Howell, 2007). Her er især anden kategori, policy skift, interessant og knytter sig til indeværende projekts problemstilling. Den argentinske succes har fået mange til at slå for privatiseringen som vejen til en mere effektiv olieproduktion, dog rejses spørgsmålet om privatiseringen er løsningen, eller om dette blot ligger under for den neo-liberale hegemoniske tankegang? 5 At privatisering ikke er den eneste vej til vellykket olieproduktion, er Norges statsejet selskab, Statoil, et eksempel på, da Norges olimodel har været en succes i hjemlandet (Thurber et Al, 2011) (McNeish & Logan, 2012). Norges model har tre særskilte statslige dele, som deler sektoren og dermed fremmer effektiviteten og årsagen til succesen (Thurber et Al, 2011). Det drejer sig om at skille den handelsmæssige del fra policydelen, som igen er adskilt fra den regulerende del. Endvidere fremhæves det, at stærke institutioner og politisk konkurrence er nødvendige for at mindske magtmisbrug og opnå et vellykket resultat. Andre forskere lægger vægt på Norges høje grad af socialdemokratisme, og landets fortsatte fokus på at investere i andre sektorer, som forklaringen på succesen (McNeish & Logan, 2012). Fokus på at investering i andre sektorer hjælper landet med at undgå at blive en petro-state, hvor al indkomst afhænger af olien.

8 Norges eksempel viser at NOCs godt kan være effektive. Endvidere oplevede Argentina de senere år et fald i energiproduktion, hvorfor landet er begyndt at importere gas fra nabolandene, hvilket i 2012 fik præsident, Cristina Fernandez, til at (gen)nationalisere 51 % af YPF (The Economist, 2012b). Det udfordrer det i øjeblikket dominerende neo-liberale paradigme, og viser, hvordan energi policy ligger under for politiske paradigmer. Argentina er ikke det eneste land, som har gennationaliseret energisektoren, da denne tendens går igen i andre Latinamerikanske lande, blandt andre Bolivia (Rathbone, 2012). Der kan endvidere argumenteres for, at Latinamerika kan opdeles i to fløje den neo-liberale og den socialistiske inspirerede model, hvor yderpunkterne kan ses som det neo-liberale Chile overfor det socialistiske Cuba (Boel & Rasmussen, 2010) (Verden ifølge Gram, 2012). Mexico placerer sig et sted herimellem, men de seneste årtiers førte politik og energireformens brud med det årelange nationale monopol, ligger op til spørgsmålet om Mexico, herunder energireformen og de involverede aktører, er underlagt det neo-liberale paradigme. Projektet vil fokusere på denne og andre problemstillinger i forhold til den nyligt vedtagne energireform og den kontekst den indgår i. 1.2 Problemstillinger og hypoteser Formålet med projektet er at undersøge, hvilke aktører og omstændigheder der har medvirket til, at energireformen og specielt liberaliseringen af Pemex har været mulig. For at belyse problemstillingen, vil en kortere gennemgang af Mexicos senere politiske historie blive inddraget, herunder tidligere privatiseringer af statsvirksomheder og medlemsskabet i frisamhandelsaftalen NAFTA. 6 På baggrund af en generel undren omkring styringen af Pemex og mistro til den mexicanske politiske gennemskuelighed, opstilles problemstillinger og hypoteser for projektet. En af disse er problemstillingen omhandlende statsejede olievirksomheder (NOCs) overfor private, og hvorfor visse NOCs verden over, har haft større succes end Mexicos Pemex de sidste årtier, heriblandt Norges Statoil, som nævnt ovenfor. Hvordan hænger dette sammen, og hvorfor ses dette (manglende) resultat i Mexico? Ligger den førte politik i Mexico under for det internationale neo-liberale hegemoniske paradigme, hvilket kan forklare reformen? Disse problemstillinger og hypoteser leder frem til projektets problemformulering: Hvilke aktører og faktorer har medvirket til, at energireformen og specielt liberaliseringen af Pemex, har været mulig?

9 Næste afsnit beskriver, hvordan projektet og besvarelsen af problemstillingerne er blevet grebet an, og giver en introduktion til, hvordan teorier og metode er i spil. 1.3 Metode Forskningsdesignet er en vigtig komponent i opbygningen af en vellykket undersøgelse, og dermed et solidt projekt. Forskningsdesignet giver overblik over, hvordan man overordnet opbygger sit projekt og behandler sit problem, og tager stilling til brug af teorier og metode. Der er mange måder at tilgå et problem, og alt efter hvilken metode og opfattelse af virkeligheden forskeren arbejder ud fra, opnås en bestemt vinkel på virkeligheden og problemstillingen. Tilgangen der benyttes, influerer dermed også projektet og resultatet, hvorfor er det vigtigt at være bevidst om egne valg og fravalg. Den metodiske tilgang, der benyttes i projektet er således det kliniske case studie. Fænomenet, casen, der undersøges er overordnet energireformen 2013 i Mexico, og mere specifikt hvilke faktorer og aktører, der har haft indflydelse på denne. Casestudiet er kendetegnet ved dets dybdegående, in-depth, tilgang hvor konteksten, som casen udspiller sig indenfor, er i fokus (Antoft et Al., 2007). Andre designs med andre problemstillinger, ville måske undersøge fænomenet isoleret fra konteksten og krydset med få udvalgte variable, men indeværende problemstilling fordrer en metodisk tilgang, der vægter forståelse af konteksten for at være beskrivende og forklarende. Formålet med projektet er dermed ikke at blive i stand til at generalisere eller forklare andre cases, selvom en udvidelse og videreførelse af projektet formentlig kunne lede frem til generelle slutninger om privatiseringer og energi governance. En større sammenligning, et komparativt design, med inddragelse af flere lande og cases, kunne være interessant, men indeværende projekt fokuserer altså på forståelsen af én case og dennes kontekst. 7 Teorierne i projektet anvendes til at forstå casen og den udspillede kontekst, hvorfor det kliniske case studie er det oplagte (Antoft et Al., 2007) (de Vaus, 2001). Formålet og problemstillingen fordrer derfor teorier der kan bruges som redskab til at forklare og forstå hændelserne omkring energireformen. Teorierne: Problemformuleringen vil blive forsøgt besvaret ud fra et teoretisk multi-skaleret framework, hvor de forskellige teorier bruges til at forstå omstændighederne, på de enkelte niveauer. Neo-liberalismen som hegemonisk paradigme og dets indflydelse på udførte politikker i Mexico, er det strukturelle teoretiske niveau. Denne tilgang giver mulighed for at se de udførte policies i Mexico, som influeret af det neo-liberale paradigme. Input fra global energi governance, der behandler problematikken om energi politik i vores globale og moderne verden, bruges i analysen på et strukturelt-aktør niveau, for at forstå de faktorer og

10 problemstillinger energipolitik beskæftiger sig med. Det aktør-teoretiske niveau omhandler den partikulære case, hvor polycentrismen og aktørnetværksteorien bruges til at identificere aktører og deres interesser, og forstå den indflydelse disse har på energi governance og energireformen. Teorierne skal dermed bruges til at forklare forskellige aspekter af casen, for i sidste ende, at give et samlet svar på problemformuleringen. Empiri: Empirien der benyttes til at belyse problemstillingerne, er diverse dokumenter, herunder energireformen fra 2013, videnskabelige artikler, avisartikler og rapporter. Udover at disse dokumenter på forskellige måder har indgået aktivt i den politiske proces, der er mundet ud i energireformen, er fordelen ved at benytte eksisterende materiale, er at forskeren ikke kan præge udfaldet ved sit nærværd, som for eksempel ved interviews og observationer. Alligevel skal man være bevidst om, at dokumenterne er skrevet med et formål for øje og med afsenderens perspektiv. At afsenderen skriver ud fra sit perspektiv fordrer særlig opmærksomhed ved videnskabelige artikler, men bruges også aktivt, som når aktørerne er afsendere og deres interesser analyseres, f.eks. i afsnit hvor Verdensbankens opfattelse af energireformen analyseres ud fra Verdensbankens landerapport om Mexico fra Den benyttede metode er dokumentanalyse. Dokumentanalyse kan både bruges til at analysere dybt i ét dokument, eller som i indeværende projekt, til at analysere mange dokumenter, for at skabe en forståelse af konteksten. Tankegangen fra Fairclogh s kritiske diskursanalyse, om at alt er ikke diskurs, men at også kontekst og strukturer har en indvirkning anvendes. Diskursen har stadig en indflydelse, hvilket anvendes i forhold til at se, hvordan neo-liberale begreber bliver italesat, men samtidig klarlægges Mexicos nyere politiske historie, for at se hvordan neo-liberalismen konkret har været tilstedeværende i denne kontekst. 8 Analysen er tredelt, hvoraf den første del omhandler optakten til reformen og analyserer de historiske faktorer, der ligger forud for den vedtagne energireform. Anden og tredje del hører på sin vis under samme fokus nemlig selve reformprocessen, ændringer og aktørerne. Analysen er dog opdelt i to, hvor første del omhandler selv Pemex, og virksomhedens problemer, og reformens indhold. Denne analyse viser hvordan Pemex bliver præget af reformen og belyser de neo-liberale perspektiver ved reformen. Tredje del omhandler de aktører, der har spillet en rolle i forbindelsen med reformen. Det opsamlende analyseafsnit behandler de historiske faktorer, reformens påvirkning og aktørerne i sammenhæng og viser grafisk, hvordan disse har præget hinanden og energireformen.

11 1.3.1 Valg og fravalg En case er et udsnit af virkeligheden (Antoft et Al, 2007), hvorfor valg og fravalg er nødvendig for at fokusere på problemstillingen. I projektet er disse valg truffet i forhold til problemstillingen, og omhandler blandt andet valget af teorier som nævnt ovenfor. I forhold til selve energireformen, som indeholder mange forskellige tiltag indenfor sektoren, afgrænses der til delen om liberaliseringen af Pemex, da det er denne, der er interessant i forhold til problemstillingen om neo-liberalismen og aktørers interesser. Fokus ligger dermed på Pemex, hvorfor det nationale elektricitetsselskab, Comisión Federal de Electricidad (CFE), ikke vil blive analyseret, selvom selskabet også påvirkes af energireformen. Endvidere er der foretaget forskellige selektioner i forhold til tidsdimensionen, aktører, faktorer: - Tidsdimensionen: Der er foretaget en nødvendig afgrænsning af tiden, da en komplet kortlægning af hele Mexicos politiske historie ikke er mulig i forhold til projektets omfang, og heller ikke anses for nødvendig for at besvare problemformuleringen. Det skal holdes for øje, at politiske begivenheder oftest sker på baggrund af forrige hændelser, pathdependencies. Projektet behandler Mexicos nyere politiske historie fra ca og frem. Afgrænsningen er foretaget ud fra argumentet, at neo-liberalismen blev det førende paradigme på den politiske scene, nationalt og internationalt i denne tid. 9 - Aktører: Inddragelsen af aktører er essentiel for projektet og besvarelsen af problemformuleringen. Der er, som teorien global energi governance fokuserer på, et større antal aktører i forhold til energispørgsmål og disse opererer på forskellige planer; internationalt, nationalt og regionalt og som enkelt personer, virksomheder og organisationer. Udvælgelsen af aktører, der bliver analyseret i projektet, er derfor også blot et udsnit at mulige aktører i forhold til Mexicos energireform. De forskellige er aktører er inddraget med udgangspunkt i deres relevans for problemstillingen og med henblik på at anvende de forskellige aktørniveauer. Verdensbanken og IMF udgør de vigtige aktører fra det internationale niveau, hvorfor de ikke kan ignoreres. Endvidere den historiske faktor med gældskrisen i 1980, hvor lån og policies fra Verdensbanken og IMF, spillede en stor rolle i Mexico. USA repræsenterer det regionale niveau, da landet som nabo til Mexico og som regional hegemon, har en stor indflydelse økonomisk og politisk, hvilket afspejles i NAFTA som Mexicos vigtigste handelspartner, også på energiområdet.

12 Internationale olievirksomheder Der er mange store IOC, der kunne formodes at have interesse i at operere i Mexicos undergrund. British Petroleum og Royale Dutch Shell har allerede en aktiv olie produktion i den Mexicanske Gulf og forventes at have ambitioner om at komme til at investere i den mexicanske oliesektor, hvorfor disse som globale og internationale IOCs inddrages. Den politiske scene i Mexico hvor præsident Enrique Peña Nieto og de tre største politiske partier, PRI, PAN og PRD, er vigtige aktører, i kraft af deres rolle som føderale partier, som har indgået i beslutningsprocessen i forhold til tilblivelsen af reformen. Disse er endvidere aktører i en række faktorer, som gør sig glædende bl.a. i forhold til korporatismen. - Faktorer: med faktorer menes omstændigheder og forhold, der præger aktørers handlinger. Den overordnede faktor er neo-liberalismen som hegemonisk paradigme, der influere begivenheder og aktører. De politiske begivenheder er nationale og internationale, bl.a. det politiske klima i Mexico, og ophøret af PRI s dynasti med valget af PAN som regeringsparti i De ændringer dette medførte, bliver analyseret i forhold til liberaliseringen af Pemex. Regionalt og internationalt ses USA i forhold til energireformen, hvor landets indenrigspolitiske energifaktorer bliver inddraget til at forstå aktørernes interesse. Faktorer og aktører er snævert forbundet, og det kan være vanskelige at sætte end pil fra den ene til den anden, da aktørerne agerer ud fra faktorerne og faktorerne skabes af aktørerne. 10 Forskningsprojektet og den metodiske tilgang, som er blevet forklaret i dette afsnit, giver den overordnede struktur af projektet, hvordan der arbejdes ud fra et multiskaleret teori-design og hvordan analyseren opdeles i tre delanalyser, som flettes sammen i en opsamlende analyse for at besvare problemstillingerne. Næste afsnit behandler de forskellige teorier, som anvendes til at analysere konteksten og de aktuelle aktører. 1.4 Teoretisk approach I dette afsnit vil de anvendte teorier blive forklaret og set i forhold til deres position i projektet. Projektet vil som nævnt blive belyst ud fra et multi-teoretisk design, hvor den strukturelle teori er neo-liberalismens hegemoni, som bruges til at analysere de faktiske handlinger og policies gennemført i Mexico. Det

13 strukturelle-aktør niveau ses ud fra teorien om global energi governance, og aktør-niveauet behandles ud fra aktørnetværksteorien Aktørnetværksteorien og global energi governance Fokus i projektet er de aktører, der har haft indflydelse på tilblivelsen af energireformen. Dette teoretiske niveau, aktørniveauet, behandler den konkrete case og dets medspillere. Til at analysere disse aktører benyttes teoriretningen om aktørnetværk. Denne tilgang fokuserer på hvordan forskellige aktører, private og offentlige, agerer med bestemte agendaer, forudsætninger og muligheder (Chowdhury et Al., 2010). Ideen bag teorien er at identificere de forskellige aktører, klarlægge hvilke aftaler de indgår i og undersøge deres strukturelle muligheder og begrænsninger. Der opereres med begrebet aktører, hvilket indeholder; entreprenører, leverandører, operatører, finansielle institutioner, nationale banker, multi- og bilaterale organer m.fl.. Et andet begreb er nøgleaktører dvs. de aktører, der er nødvendige for at en given aftale mellem parter er mulig, ofte regeringer eller andre ledende beslutningstagere (Ibid.). Denne tilgang vil, sammen med polycentrismen, blive brugt til at analysere, hvilke aktører der har medvirket til gennemførelsen af energi reformen og på hvilke niveauer. Polycentrismen er en del af teoriretningen global energi governance, som i projektet bruges til at løfte perspektivet til et større antal aktører og faktorer. 11 Global energi governance benyttes på struktur-aktør niveauet. Her er fokus på, hvordan energipolitik bliver styret og hvilke aktører det spiller ind, og inddrager dermed kompleksiteten ved at føre energipolitik. Energi policy indeholder mange aspekter og har mange udfordringer at leve op til herunder forsyningsaspektet, økonomisk vækst, omkostninger og udvikling (Lesage et Al, 2010). I global energi governance teorien fokuseres der på policies og issues fra lokalt til globalt plan. Mange retninger beskæftiger sig med klimaforandringer og dets konsekvenser, så som flygtningestrømme og udledning af drivhusgasser, og hvordan det globale samfund reagerer og agerer overfor disse udfordringer (Lesage et Al, 2010). Selvom klimaforandringer derfor er en vigtig del i mange af teorierne om global energi governance, vil der i projektet ikke blive foretaget en videre analyse af, hvordan reformen stiller Mexico i forhold til klimaforandringerne på global plan. Fokus vil i stedet være på, hvorledes begreber og perspektiver fra teorien kan bruges til at forstå omstændighederne bag reformen og energi policies ført i Mexico. Der er overordnet to begreber, der vil blive inddraget, nemlig governance og polycentrismen. Governance er bredt forstået, handling der træffer beslutning, former institutioner og skaber regler og normer. Aktøren bag governance kan forstås som regeringen (government), hvor denne har den direkte og primære styring af policies (Sovacool, 2011) (Florini & Sovacool, 2009). For at udfordre dette perspektiv

14 inddrages polycentrismen, som inddrager andre aktører i governance-processen. Regeringen er stadig en væsentlig aktør, men civilsamfundet spiller også ind, på global plan f.eks. i form af inter-governmental organisationer (IGO er) og virksomheder, mens regionale organisationer og familievirksomheder har indflydelse på nationalt plan (Sovacool, 2011). Tanken bag denne udvidelse af aktører er, at politisk styring, både en stram top-down model med centraliseret magt og kontrol, en bottum-up tilgang med decentralisering og en model med komplet frit marked, indeholder fejl og derfor er løsningen på disse en kombination af modellerne (Sovacool, 2011). Teorien bag polycentrismen er at kombinationen af modellerne skaber en situation, hvor flere aktører og niveauer arbejder sammen, tilføjer ny viden og ressourcer og derved har bedre forudsætning for at løse konkrete problemstillinger (Ibid.). Dermed bliver det mere komplekst at udpege de egentlige kræfter bag beslutningerne, da der ikke sættes en direkte pil mellem government og governance. Aktørnetværksteorien og energi governance beskæftiger sig med, hvordan aktørers relationer til hinanden og egne interesser spiller ind i forhold til energipolitik og i indeværende projekt, hvordan disse har haft indflydelse på energireformen. For at se dette i en større sammenhæng og med en stærk forklaringskraft på, hvorfor aktørerne agerer som de gør inddrages neo-liberalismen som hegemonisk paradigme. Aktørernes handling ses derfor i forhold til dette paradigme, som dermed tillægges betydelig forklaringskraft Hegemoni og neo-liberalisme Hegemoni er en tilstand hvor et særligt modul eller paradigme bliver støttet med bred enighed på globalt plan. En slags institutionaliseret diskurs, kultur og politik (Bieling, 2014), som indlemmer og lægger pres på nationale og internationale aktører, for at disse skal handle inden for det hegemoniske paradigme (Cox, 1993). Denne tankegang er taget fra teoriretningen om neo-gramscim, og anvendes i projektet til at anse neo-liberalismen som denne hegemoniske tilstand. Dette kommer blandt andet til udtryk i Washingtonkonsensus, som her bruges som parameter for neo-liberalismen, især ved fokus på privatisering og frihandel. Endvidere har Bretton Woods institutionerne også været fortalere for neo-liberalismen, med privatisering, frihandel og minimal statsindblanding. Neo-liberalisme er både en politisk økonomisk retning og en politisk ideologi. Efter faldet af Sovjetunionen opnåede kapitalismen og de frie markedskræfter stor indflydelse som det eneste overlevende paradigme (Megginson, 2000). Neo-liberalismen går hånd i hånd med den frie kapitalisme, herunder ideen om privatisering, der gør op med den ideologiske historie om statskontrol over produktionsmidlerne

15 (Megginson, 2000). Neo-liberalismen startede som kritik af Keynesianismen, der havde været førende approach op til 70 er kriserne, men da denne fejlede i forklaringen på høj inflation og høj arbejdsløshed, fik neo-liberalismen for alvor fat. Det sås også i på den politiske scene, hvor Thatcher og Reagan førte neoliberal politik (Ibid.). På baggrund af den markante amerikanske indflydelse i Bretton Woods institutionerne, adopterede disse også det neo-liberale tankesæt i 1980 erne (Ibid.). Den neo-liberale strømning kom med Washington konsensus til at betyde øget fokus på god regeringsførelse og udvikling. Det blev til 10 fokusområder der ligger i tråd med neo-liberalismens diskurs om privatisering, liberalisering og stabilisering. 2 Af disse ti er tre af aspekterne særligt vigtige i forhold til energireformen, og omhandler handelsliberalisering, direkte udenlandske investeringer (FDI) og privatisering. Det kan argumenteres at aspektet om deregulering også er i spil i forhold til reformen, idet Pemex med reformen opnår mere autonomi, men valget af de tre nævnte perspektiver, navnlig om FDI, udgør de væsentlige aspekter af reformen, som vil være blive analyseret. Liberaliseringen af handelspolitikken åbner op for større konkurrence, ved at liberalisere importmarkedet og dermed fjerne beskyttelsen af de hjemlige industrier. Dette er positivt i og med, at protektionisme leder til forvridninger på markedet, hvor den hjemlige økonomi stilles dårligere, idet konkurrencen med udenlandske firmaer er begrænses, altså får markedet og dets priser og kvalitet ikke råderum (Megginson, 2000). 13 Direkte udenlandsk investering (FDI) er internationale virksomheders mulighed, for at investere direkte i nationale processer. Det positive herved er inddragelsen af nødvendig kapital, evner og knowhow, som kan producere til det hjemlige eller internationale marked (Williamsen, 2002). Private virksomheder er mere effektive end statslige, idet de kan udleve egne og direkte incitamenter. Endvidere er de nødsaget til at være effektive på grund af markedsreguleringen. Statsvirksomheder kan overleve fallittens rand, idet staten i princippet har utømmelige subsidier, hvilket gør konkurs til en politisk beslutning (Ibid.). 2 John Williamson fremlagde i sin artikel What Washington means by policy reforms fra 1990 ti fokusområder for udviklingsstrategier. Essensen af de 10 perspektiver er følgende: 1) Finanspolitisk disciplin og budget overholdelse 2) Begrænsning af offentlige udgifter 3) Skattereform med udvidelse af skattegrundladet og moderate marginalskatte 4) Finansiel liberalisering 5) Konkurrencedygtige og flydende valutakurser 6) Handels liberalisering 7) Åbne op for direkte udenlandske investeringer 8) Privatisering 9) Deregulering 10) Sikring af ejendomsret. (Willamson, 2004)

16 Privatisering er som nævnt et opgør med den ideologiske tanke om, at staten skal kontrollere og styre produktionsmidlerne (Megginson, 2000), og dermed indkomst og suverænitet. Udover at være mere effektive er privatisering også fordelagtigt for staten, da disse er med til at finansiere statsbudgettet direkte ved salget, men også i og med at staten kan stoppe med at poste penge i tabsgivende virksomheder, og til gengæld hente penge i form af skatter (Megginson, 2000). Disse perspektiver omhandler den førte økonomi i hjemlandet, og hvordan policies overfor udenlandsk kapital og indblanding på markedet håndteres. Dermed ligger det teoretisk approach inden for den kommercielle liberalisme, hvor netop frihandel, kapitalisme, deregulering af markedet og internationale virksomheder og samhandel ligger højt på de udenrigspolitiske dagsordener (Baylis et Al, 2011). Den neo-liberalistiske tilgang lægger et interessant perspektiv nedover analysen i forhold til frihandel og korruption. Frihandel, ifølge neo-liberalismen, mindsker risici for korruption da staten ikke som eneejer kan styre økonomien og høste gevindsker ved forskellige handelsbarriereskellige hensigter. (Ibid.) (Megginson, 2000). Neo-liberalister ser globaliseringen som positiv, idet der er meget at vinde ved den økonomisk vækst, som frembringes af globaliseringen og åbningen af tilgangen til flere markeder. Staten er stadig en vigtig aktør, men globaliseringen udfordrer dennes rolle, idet suverænitet og kontrol svækkes af de frie bevægelser (Ibid.). Liberaliseringsglobaliseringen omhandler hvordan globaliseringen har skabt en ny global økonomi med nye institutioner, såsom IMF og Verdensbanken, men også institutionaliserede normer og regler for global opførelse (Baylis et Al, 2011, 256). 14 Det multiskaleret teoretiske framwork skal hjælpe med at analysere og berøre problemstillingen. Aktørnetværksteorien fokuserer på casens aktører, men global energi governance sætter det i en større sammenhæng og inddrager aktører og institutioner fra regionale og internationale planer. Neo-liberalismen er det hegemoniske paradigme som faktorerne udspiller sig i og som påvirker aktørernes handlinger. I denne approach ligger dermed forståelsesrammen for analysen og sætter begivenhederne i forhold til det pågældende hegemoni.

17 2. Analyse 2.1. Den politiske scene op til energireformen og neo-liberalismens indtog i den Mexicanske energisektor Mexico har, ligesom andre Latinamerikanske lande, ligget under for neo-liberalismen som hegemon, hvilket afspejles i den politik der er blevet ført i Mexico siden begyndelsen af 1980 erne (Fernández & Salgado, 2014) (Boel & Rasmussen, 2012) (Shever, 2012). I det følgende vil dette bliver præsenteret. Mexicos oliehistorie begyndte for mere end et århundrede siden med fundet af olie i undergrunden. Oliesektoren var under Píaz diktatur, fra 1876 til 1911, primært styret af det britiske olieselskab, Pearson and Son (Bucheli & Aguilera, 2010). Efter revolution og under den civile uro, i tiden fra 1910 erne og ind i 1920 erne, oplevede oliesektoren et stort boom, trods højere beskatning og borgerkrigslignende tilstande. De multinationale olieselskabers tilstedeværelse fik dog en ende ved valget af den folkelige Lázaro Cárdenas (Ibid.). Olien nationaliseret i 1938 under præsident Cárdenas, hovedsageligt på grund af uoverensstemmelser om løn og arbejdsforhold mellem de private olievirksomheder og oliearbejderne. Cárdenas valgte at støtte arbejderne, og smed de private olievirksomheder ud af olieproduktion, hvorefter Pemex blev oprettet. Et hensyn herunder er, at arbejderklassen, havde været medvirkende til Cárdenas sejr, hvorfor det kan argumenteres for at støtten faldt ud til fagforeningen og ikke de private virksomheder (Ibid.)). Bucheli og Aguilera argumenterer derved for, at præsidentens egen interesse var at forblive populær blandt sine støtter, hvorfor resultatet faldt ud til fordel for den bredere klasse, nemlig arbejderne. Havde han derimod haft opbakning hos en snæver elite, ville fordelene have været målrettet denne gruppe og ikke de sociale vidder. Hermed lægges der op til at interessen for almen forbedring på det sociale plan, afhænger af grundlaget for præsidentens position (Ibid.). 15 Oprettelsen af Pemex lå i tiden ånd, om suverænitet og adgang til nationale naturressourcer. FN s resolution 1803 om permanent suverænitet overnationale ressourcer (FN resolution), kommer godt to årtier senere i 1962, men ideen om at tidligere kolonier selv skal have rettighed og udbytte af egne ressourcer forelå. Tanken ses i Mexicos forfatning artikel 27, som netop stadfæster naturressourcerne som mexicanernes og til deres bedste; The Nation shall at all times have the right to impose on private property such limitations as the public interest may demand, as well as the right to regulate the utilization of natural resources which are susceptible of appropriation, in order to conserve them and to ensure a more equitable distribution of public wealth. (Constitution of Mexico, article 27).

18 Forfatningen har dermed tilladt to nationale energivirksomheder monopol på energisektoren; Petróleos Mexicanos (Pemex) og Comisión Federal de Electricidad (the Federal Electricity Commission, CFE) (Rodriguez-Padilla & Vargas, 1996). Salinas indflydelse Siden 1980 erne har Mexico praktiseret en neoliberal policy med fokus på privatisering, lav inflation og frit marked (Fernández & Salgado, 2014). Denne tendens begyndte som svar på landets oliekrise og udlandsgæld i 1982, hvor kernen var at beholde den lave minimumsløn for at sikre konkurrence (Ibid.). Det økonomiske paradigme skiftede således også fra Keynesianismen til neo-liberalismen, hvilket blev praktiseret i stor stil under præsident Salinas, med fokus på frit marked og privatisering som opskrift til økonomisk vækst (Camp, 2003). En problematik som Boel og Rasmussen fremhæver, er at privatiseringerne ikke altid ledte til stærkere prismæssigkonkurrence, men udviklede sig til private monopoler, hvilket Carlos Slims opkøb af Mexicos nationale televirksomhed er eksempel (Boel & Rasmussen, 2012). Salinas videreførte den tankegang hans forgænger la Madrid havde lagt for døren, nemlig at følge den økonomiske guidelinje, der var blevet udstedt af IMF til at overkomme gældkrisen, 3 hvilket i høj grad var implementeringen af privatiseringer (Camp, 2003). Salinas fortsatte denne strategi, og fik i sin præsidenttid ( ) gennemført et stort privatiseringsprogram, der i tiden mellem 1987 til 1992 fik nedbragt antallet af statsejede virksomheder fra til 286 (Camp, 2003). I denne periode blev udenlands kapital en vigtig indtægtskilde for den mexicanske stat, hvilket rejser spørgsmålet om, hvor stor indflydelse denne har haft på indenrigs policy beslutninger. Det er blevet argumenteret kraftigt at internationale institutioner sammen med den Mexicanske regering var med til at ændre den økonomiske ideologi markant i landet i 1980 erne og 90 erne (Camp, 2003). Dette ledte videre til gennemførelsen af Den Nordamerikanske frihandels aftale (NAFTA) som blev vedtaget og implementeret i henholdsvis 1992 og NAFTA er et helt studie for sig, her skal blot nævnes at aftalen lægger i tråd med den neo-liberale approach, om frit marked, færre handelsbarrierer og dermed større samhandel Gældkrisen ramte en stor del af de Latinamerikanske lande i 1980 erne og 90 erne. Gælden var optaget i 70 erne, hvor renten var lav og pengene derfor lette at låne. I 1980 erne steg renten markant, hvilket bevirkede at kontinentets udlandsgæld steg voldsomt. For optage nye lån, skulle landene afbetale de gamle lån, hvorfor IMF og Verdensbanken fik betydelig indflydelse på landenes hjemlige politikker (Boel & Rasmussen, 2012, s ). 4 I 1994 trådte frihandelsaftalen mellem Canada, USA og Mexico I kraft. Tidligere havde Canada og USA haft en lukket klub, men efter vedtagelsen af aftalen i 1992 blev Mexico en del af fællesskabet. Siden dens indtrædelse er Mexico og USA s økonomiske integration steget markant og mellem 1993 og 2012 steg den totale handel landene imellem med 506 % (Seelke et Al.,2014).

19 Salinas privatiserede ikke energisektoren i sin regeringstid, men igangsatte en moderniseringsproces af sektoren. Med indførelsen af Programa de Modernización Energitica i 1990, lagde han og regeringen en ny strategi for energisektoren. Denne skulle sikre at sektoren forlod sin isoleret position og introducerede en åben model, hvor energiproduktion skulle gøres mere international og indtræde det globale marked (Rodriguez-Padilla & Vargas, 1996). Mexicos geopolitiske strategi og valg blev tydelig ved afslaget på medlemskab i OPEC, 5 og indtrædelsen i NAFTA. Moderniseringen betød også at de tidligere restriktioner på olieeksport blev væsentlig slækket, hvilket resulterede i øget eksport af råolie til USA, dogg med den konsekvens af udviklingen af raffinaderier faldt (Ibid.). Rodriguez-Padilla og Vargas fremlægger i 1996 allerede indikatorer på, at den hidtidige energistrategi blev ændret i Salinas tid, til en strategi domineret af det neo-liberale paradigme og med orientering mod markedskonkurrence og internationalisering. Årsagen til at Salinas ikke ændrede forfatningsartikel 27 og privatiserede Pemex og energisektoren i sin regeringstid, er, ifølge forfatternes hypotese, at det ikke var i Salinas ønske det passede ikke hans projekt eller det var ikke i den ledende elites interesse på daværende tidspunkt (Rodriguez-Padilla & Vargas, 1996). Mens de to forfattere stiller spørgsmålet, om den kommende præsident vil ende den statsstyrede energisektor, er de sikre på at presset for at åbne op, vil fortsætte: Mexico was not willing to open up its foreign trade and oil sector to the foreign investment ( ) makes us feel that both the USA and Canada will continue exerting pressure for Mexico to privatize the national hydrocarbon industri (Rodriguez-Padilla & Vargas, 1996, 71). 17 Salinas regeringsperiode med den stærkt neo-liberale politik og modernisering af energisektoren, er en vigtig faktor i udviklingen mod energireformen, da de første skridt tages i hans regeringstid. Italesættelsen af et mere åbent Pemex og interessen for private og internationale investorer bliver bragt på banen. Samme år som NAFTA trådte i kraft oplevede Mexico 1994 tequilla-krisen, som ramte landet økonomisk hårdt, og resulterede i en devaluering af den mexicanske møntfod og et lån fra naboen USA. Dermed gav Salinas roret videre til partifællen Zedilli, som overtog et Mexico med stort BNP underskud (Camp, 2003). Zedilli gennemførte ikke en reform af energisektoren, men kørte retorikken fra Salinas videre. 5 The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) er en mellemstatslig organisation mellem de olieeksporterende lande, især repræsenteret i Mellemøsten og Afrika, men også Latinamerikanske lande, som Venezuela, er medlem. (OPEC, 2014)

20 Partiskifte I år 2000 oplevede Mexico det første politiske skift siden revolutionens afslutning og indtrædelsen af Revolutionspartiet PRI i Den vestlig-orienterede Fox blev valgt for partiet National Action Party (PAN). Dette kan ses som en ny vej mod et mere demokratisk samfund, ved karakteriseringen af demokrati, som mængden af politisk opposition. Endvidere kan det ses som et skridt væk fra korporatismen, forstået som; a formal relationship between selected groups or institutions and the government or state. (Camp, 2003, 12). Altså et forhold med politisk gensidighed, hvor regeringen modtager officiel støtte fra gruppen, som til gengæld kan forvente beskyttelse fra deres politiske fjender og imødekommelse a deres interesser (Ibid.). Det ledende parti PRI og den mexicanske stat havde været stort set den samme enhed i de 71 år, hvor partiet regerede. Det havde resulteret i specielle relationer mellem partiet og forskellige indflydelsesrige grupper i samfundet, f.eks. fagforeningerne, som havde høstet goder ved at forblive loyale overfor regeringspartiet, som omvendt kunne fastholde magten ved at tilgodese gruppernes interesser (Ibid.) (Greer et Al., 2007). Efter regeringsskiftet, hvor oppositionspartiet kom til, er dette link af korporatisme teoretisk blevet nedbrudt, da PRI ikke længere kunne forsyne og opfylde gruppernes interesser (Ibid.). Spørgsmålet er i hvor høj grad dette bånd er blevet afskåret, og hvordan Peña Nieto fra PRI har håndteret dette bånd. Indflydelsen fra korporatismen vil blive videreført i analysen, da fokus netop er på, hvilke og hvordan forskellige aktører har influeret i processen omkring energireformen. 18 Fox regeringen forøgede det økonomiske samarbejde med USA og Canada (Camp, 2003) (Ruiz, 2010), og førte på mange måder en lignende politik som sine forhenværende partimodstandere, hvilket var en skuffelse for flere mexicanere, som havde håbet på at regeringsskiftet ville medføre større ændringer (Ruiz, 2010). 6 I 2006 blev Felipe Calderón, PAN, valgt som præsident. Det interessante at nævne i hans regeringsperiode er forslaget til en energireform, som blev fremlagt i 2008, med forslag til at effektivisere Pemex. Det skulle give Pemex større budget frihed og mulighed for at hyre private entreprenører til fordeling og opbevaring af raffinerede produkter (The Economist, 2008) (Seelke et Al., 2014). Calderóns udspil har flere lighedspunkter med energireformen vedtaget i slutningen af 2013, og kan derved tillægges forholdsvis stor indflydelse, både indholdsmæssig, men også politisk, da udspillet kan ses som genoptagelse af debatten og bevidstheden om en reforms nødvendighed. Det interessante er, at PRI ikke stemte for reformen i 2008, men selv, med genvunden magt på præsidentposten, gennemførte energireformen i slutningen af Gatopardismo: ting ændres, blot for at forblive det samme. Sådan går et kendt udtryk i Mexico, som ofte bruges om revolutionen i 1911, men som Ruiz også bruger til at karakterisere den første partipolitiske ændring (Ruiz, 2010). Jeg argumenter dog for, at skiftet har medført ændringer i den politiske scene i Mexico, jf. korporatismen og den nye virkelighed for PRI.

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Ved Christian Friis Bach, Lektor i International Økonomi ved Landbohøjskolen Tidl. formand for Mellemfolkeligt Samvirke http://www.flec.kvl.dk/cfb/ 1 Krisen i Asien:

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Globalisering og det moderne samfund nye udfordringer for arbejdsmiljøreguleringen

Globalisering og det moderne samfund nye udfordringer for arbejdsmiljøreguleringen Globalisering og det moderne samfund nye udfordringer for arbejdsmiljøreguleringen Nordisk Arbejdstilsynskonference 2. juni 2008 Reykjavik Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Udfordringerne

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011.

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. K ære investor. Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. Råvarepriserne på gas og olie ligger nu på $ 4,70 og $ 113. West Texas Intermediate (WTI) råolie spotpriser var gennemsnitlig 89 dollar per tønde i februar

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre?

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? DEO, 4. september 2013 Lars Koch IBIS 1 Hvad er problemet? EU 7.500 milliard kroner mister EU årligt i tabte skatteindtægter $21-31 trillion gemt i skattely =

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Eksportrådet, USA Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A.

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. 1 Dagsorden Indledning og baggrund Hvorfor et amerikansk selskab Skatteforhold U.S.A. Dokumenter til etablering af U.S. Corporation Omkostninger

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Olieprisens himmelflugt

Olieprisens himmelflugt ANALYSE Oktober 2008 Olieprisens himmelflugt Martin Hvidt I juli 2008 blev en tønde råolie handlet for 147 dollar - den højeste pris nogensinde. De seneste års kraftige økonomiske vækst - og dermed stigende

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Hvad skal vi gøre først?

Hvad skal vi gøre først? Hvad skal vi gøre først? Tidl. direktør for Institut for Miljøvurdering, lektor ved Aarhus Universitet Hver dag foretages der globale politiske prioriteringer. Vi vælger at støtte nogle gode forslag, mens

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

VIDEN I KONKURRENCE. Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner

VIDEN I KONKURRENCE. Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner VIDEN I KONKURRENCE Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner 1 Kolofon 2 Titel: Viden I konkurrence Copyright: Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Udgiver: Det Nationale Netværk for

Læs mere

Samhandel eller markedsadgang?

Samhandel eller markedsadgang? Samhandel eller markedsadgang? Baggrundsnotat om EU's fremtidige Handels- og Udviklingsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Concord Danmarks anbefalinger til EU's fremtidige arbejde med Handel og

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere