Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud"

Transkript

1 Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Udpegning til bestyrelsen for Nionalpark Vadehavet 5 2 Nye medlemskandider til Det Lokale Beskæftigelsesråd 6 3 Godkendelse af Tønder Kommunes Stregiplan Godkendelse af retningslinjer for prisen "Årets forening" 11 5 Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber 14 6 Årsregnskab 2013 for Rømø Havn 16 7 Godkendelse af regnskab 2013 for Jordkøbsnævnet Frigivelse af anlægsbevilling - nedrivningspulje til Abild gl. skole 18 9 Frigivelse af anlægsmidler til forlægning af Dige Tilskud til URS Ombygning af bolig til hjemtagning af et barn/ung til eget tilbud i Tønder Kommune Sydtrafik budget 2015 høring Trafikplan for Sydtrafik Orientering om befordringsområdet juni

3 15 Turismepolitik Rømø-Tønder Turistforening - Evaluering af resultmål for Godkendelse af valgfag Dispensionsansøgning fra Tønder Distriktsskole om klassestørrelse på Filial Digeskolen Dispensionsansøgning fra Dagskolen Orion Renoveringsplan for Skærbæk Distriktsskole Resultrevision for beskæftigelsesindssen Lejemål til Unge-enhed på Campus Skærbæk Boligforening afdeling 9, Gesingparken og Bjergtoften fremsender Skema A og ansøger om godkendelse af renoverings- og ombygningsarbejder Klimilpasningsplan Forslag til driftsaftale mellem Visby Lokalråd og Tønder Kommune Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr , Tønder Rådhus, Tønder Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr , Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej, Rømø Forslag til Kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan nr med miljørapport for et solcelleanlæg juni

4 ved Mollerup 29 Forslag til Kommuneplantillæg nr og forslag til Lokalplan nr for Udvidelse af fereicenter, Merstedvej 1, Tønder Vedtagelse af kommuneplantillæg nr og lokalplan nr , Etablering af solenergianlæg - etape 1, Løgumkloster 62 Lukkede dagsordenspunkter 31 Salg af grunde Salg af bygninger juni

5 1. Udpegning til bestyrelsen for Nionalpark Vadehavet A Sagsfremstilling I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget godkendte Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013, indstillingen om, borgmester Laurids Rudbeck indtrådte i bestyrelsen for Nionalpark Vadehavet. Borgmestrene i Nionalpark bestyrelsen har drøftet deres repræsentionen fremadrettet. Arbejdet i nionalpark bestyrelsen går nu ind i en anden fase med mere fokus på drift og gennemførelse af nionalpark planen. Der er i kredsen enighed om, der herved er behov for give mulighed for en ændret repræsention af i bestyrelsen, og hver enkelt kommune vurderer hvilken repræsention, de i det lys foretrækker. Kommunaldirektøren indstiller, Udvalgsformand for Teknik og Miljø, Bo Jessen, indtræder som Tønder Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Nionalpark Vadehavet. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

6 2. Nye medlemskandider til Det Lokale Beskæftigelsesråd A Sagsfremstilling Der skal udpeges nye medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) efter indstilling fra organisionerne. Udpegning af medlemmer og suppleanter er gældende for perioden 1. juni maj Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2014 de første indstillinger af kandider til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er efterfølgende indgået indstillinger fra de øvrige organisioner, om repræsentanter og suppleanter til LBR. Repræsentanter: Ulrik Nielsen, indstillet af FTF Søren Nees Priisholm, indstillet af EUC Syd Karin Holdt, indstillet af Tønder Erhvervsråd Henrik Ommen, indstillet af PLO (tiltræder per 1. september 2014) Suppleanter: Per Schmidtke, indstillet af FTF Elisabeth Ibing Holm, indstillet af EUC Syd Jørgen Solgaard, indstillet af PLO (med virkning indtil den 1. september 2014) Akademikernes Centralorganision (AC) har meddelt Tønder Kommune, man ud fra en samlet afvejning af ressourcer indtil videre kun ønsker være repræsenteret i 30 lokale beskæftigelsesråd, og Tønder Kommune er ikke heriblandt. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget er af Borgmesteren udpeget som formand for LBR Tønder, og næstformanden i Arbejdsmarkedsudvalget er udpeget som suppleant. Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindss. Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, indstillingen videresendes med anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. 26. juni

7 Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

8 3. Godkendelse af Tønder Kommunes Stregiplan P Sagsfremstilling Siden 2011 har kommunen haft en overordnet stregiplan, der sætter fokus på de aktuelle udfordringer, som kommunen står overfor. Planen er rullende over en fireårig periode med en årlig evaluering og tilretning af hvilke indsser, der skal fokuseres på. Processen for udarbejdelse af stregiplanen for den kommende periode startede i marts måned med Kommunalbestyrelsens stregiseminar. Her blev udarbejdet fire visioner: Handlefrihed og Initiiv Den tyske forbindelse Nuren som ressource Den aktive borger Herudover blev besluttet udarbejde to nye stregier: Erhvervsstregi Uddannelsesstregi Administrionen har efterfølgende beskrevet tværgående politikker, tværgående stregier og særlige stregiske indssområder, som skal understøtte de politiske visioner. Dette er sket med involvering af Stregiforum, Lederforum og HMU, som dermed alle har bidraget med input til stregiplanen. I denne proces er det blevet tydeligt, der i højere grad er behov for en erhvervspolitik end en erhvervsstregi. Dette skyldes, Tønder Erhvervsråd allerede har en Erhvervsfremmestregi, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen ultimo Ved indarbejde en erhvervspolitik i stregiplanen sætter Kommunalbestyrelsen de overordnede mål for, hvad der ønskes på erhvervsområdet, mens Tønder Erhvervsråd med erhvervsfremmestregien beskriver, hvordan der arbejdes på nå målene på deres område. Tønder Kommunes Stregiplan er ikke udtømmende i forhold til alle de indsser, der gøres i kommunen. Den angiver de helt overordnede og tværgående linjer, som sætter retningen for den samlede inss i kommunen. Derudover arbejdes med fagspecifikke politikker og stregier, som er forankret i fagudvalgene. Endelig arbejdes med administrive værdier, politikker og stregier primært på det personalepolitiske område. Styringsaftaler for lederne udmønter mål fra Tønder Kommunes Stregiplan, fagspecifikke og personalepolitiske mål. Der sker en årlig evaluering af såvel styringsaftaler somtønder Kommunes Stregiplan. Økonomi Ved budgetlægningen foreslås afs en pulje på 2 mio kr. til realisering af nye tiltag jf. stregiplanen. Det foreslås, den efterfølgende prioritering af beløb fra puljen til konkrete indsser foretages af Økonomiudvalget. 26. juni

9 Direktionen indstiller, 11. juni 2014, pkt. 6: Tønder Kommunes Stregiplan godkendes, der ved budgetlægningen afsættes en pulje på 2 mio. kr. til realisering af planen, som Økonomiudvalget efterfølgende prioriterer beløb fra til konkrete indsser, stregiplanen sendes til høring i HMU, og stregiplanen videresendes til fagudvalgene med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 2. juni 2014, pkt. 9: Indstillingen anbefales med bemærkning om, der bør være øget fokus på tidlig indss på tværs af forvaltninger, og indssen indarbejdes under visionen: Den aktive borger. Sundhedsudvalget opfordrer til, der indarbejdes flere målbare indsser i både digitaliseringsstregi og innovionsstregi. Socialudvalget, 10. juni 2014, pkt.9: Vedtaget som indstillet. Jens Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2014, pkt.4: Indstilles godkendt. Børn- og Skoleudvalget, 10. juni 2014, pkt.9: Indstillingen anbefales. Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Kultur- og Fritidsudvalget, 11. juni 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales med den tilføjelse, fagudvalg kan indstille forslag til indsser, som finansieres af puljen på 2 mio. kr. Høringssvar fra HMU vil foreligge til mødet. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales, idet Sundhedsudvalgets bemærkninger om flere målbare indsser indarbejdes i udmøntningen i styringsaftalerne. Forslaget om give fagudvalgene indstillingsret til udmøntningen af 2 mio. kr. anbefales. Bilag Stregiplan version 4. Efter Direktionsmøde 28. maj HMU-medarbejdersidens høringssvar til stregiplanen 26. juni

10 Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

11 4. Godkendelse af retningslinjer for prisen "Årets forening" P Sagsfremstilling Den aktive borger er en af de visioner, som Kommunalbestyrelsen på sit møde i april har besluttet skal indgå i Tønder Kommunes Stregiplan Som en del af denne vision er der fokus på aktivt medborgerskab, hvor borgerne tager ansvar for sig selv og sine medborgere. Kommunalbestyrelsen vil anerkende og støtte de frivillige. Frivillighed har i de foregående tre år indgået som et særligt stregisk indssområde i Tønder Kommunes Stregiplan. Som følge heraf er neds en koordineringsgruppe bestående af Afdelingsleder for Kultur og Fritid Kia Kristensen, Frivillighedskonsulent Kirsten Nissen, Sundheds- og Arbejdsmarkedschef Knud Mzon og Chefkonsulent Birgitte Anker. Det er i arbejdet med udmønte indssområdet blevet tydeligt for koordineringsgruppen, der både fra borgere, fra kommunalpolitikkere og fra kommunens ledere og medarbejdere efterspørges en politik for samspillet mellem frivillige og kommunen. Siden 2011 har Frivillig Fredag den sidste fredag i september været Danmarks nionale frivillighedsdag. Der er hidtil ikke sket en koordineret indss til afvikling af Frivillig Fredag i Tønder Kommune. Koordineringsgruppen for frivillighed har igangs et arbejde til koordinering af Frivillig Fredag i 2014, således Frivilligcenter Tønder, Frivillighedsrådet, Landdistriktsudvalget, Kulturelt Forum og Folkeoplysningsudvalget samarbejder om et arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag. Her er neds en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de nævnte interessenter og repræsentanter for administrionen. Arbejdsgruppen vedr. Frivillig Fredag er i gang med planlægning af et arrangement på Frivillig Fredag, hvor der bla. foreslås hædring af "Årets forening". Der er udarbejdet forslag til retningslinjer for uddeling af prisen "Årets Forening", hvoraf kriterier for tildeling af prisen fremgår: "Lokale foreninger m.v., som har gjort en forskel for styrke det aktive medborgerskab samt styrket det frivillige foreningslives synlighed og anerkendelse. Måske er din egen forening/lokale organision gået nye og/eller banebrydende veje for tiltrække nye kræfter eller har etableret nye samarbejdsrelioner." Af retningslinjerne fremgår følgende forslag til en tildelingskomité: Formanden for hhv. Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Frivillighedsrådet, Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Forum samt Landdistriktsudvalget. Da idéen til indstiftelse af prisen "Årets forening" er opstået i arbejdsgruppen vedr. Frivillig Fredag har Frivillighedsrådet, Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Forum og Landdistriktsudvalget kommenteret forslag til retningslinjer, før det har været til politisk behandling. Kommentarer fra Frivillighedsrådet fremgår af bilaget. 26. juni

12 Folkeoplysningsudvalget har følgende kommentarer: Udvalget indstiller til den videre politiske behandling reglerne tilrettes vedr. "Kriterier for indstille til årets forening". Her bør det fremgå prisen også kan tildeles flere foreninger såfremt de har et fælles projekt. Jens Peter Jensen deltog ikke i mødet. Kulturelt Forum og Landdistriktsudvalget har ingen kommentarer. Sagen behandles sideløbende i Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Prisen på kr. til uddeling én gang årligt afholdes af administrionens ramme til Kommunalbestyrelsens aktiviteter. Direktionsstaben indstiller, 11. juni 2014, pkt. 4: retningslinjer for prisen "Årets forening" godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 2. juni 2014, pkt. 8: Indstillingen godkendt. Socialudvalget, 10. juni 2014, pkt.8: Retningslinjerne godkendt som indstillet, og anbefales over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Jens Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Kultur- og Fritidsudvalget, 11. juni 2014, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 29: Indstillingen anbefales. Bilag Årets foreningspris - Frivillig Fredag Frivillighedsrådet bemærkninger til udkast tol regler for Foreningspris.docx 26. juni

13 Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

14 5. Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber S Sagsfremstilling Det Sønderjyske Koordinionsudvalg har på sit seneste møde behandlet et punkt om godkendelse af et kommissorium for en analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber. Punktet havde følgende ordlyd: "På koordinionsudvalgets møde den 9. december 2013 blev det besluttet, økonomicheferne i de fire sønderjyske kommuner skal udarbejde et kommissorium for en analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber. Kommissoriet er nu udarbejdet og forelægges for udvalget til godkendelse. De overordnede faser i analysen består af 3 faser: Fase 1 (administriv fase) Screening i de enkelte kommuner og udarbejdelse af bruttoliste over opgaver med potentiale for driftsfællesskaber (maj-dec.2014) Fase 2 (politisk fase) Behandling af bruttolisten i kommunernes respektive politiske udvalg, herunder udvælgelse af konkrete områder, der politisk ønskes arbejdet videre med i fase 3 (jan.-feb.2015) Fase 3 (administriv fase) - Igangsættelse af målrettet analyse med henblik på konkretisering af rionalet, fordele og ulemper, i de enkelte forslag og endelig etablering af driftsfællesskaber (marts 2015-?). Gennemførsel af fase 1 og 2 koordineres og initieres af projektgruppen (økonomicheferne), mens der i forhold til fase 3 forventes etableret en egentlig projektorganision. Udover den sønderjyske proces er der også fokus på området fra nional side. KL og regeringen blev i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 enige om se på mulighederne for udbrede og udvikle fælles løsninger på tværs af kommunerne og i fællesoffentligt regi. Der er på den baggrund netop igangs en analyse, med det formål identificere et mindre antal fokus områder, blandt andet med udgangspunkt i eksisterende erfaringer, hvor der i efteråret 2014 kan gennemføres mere dybtgående analyser. De to processer, den sønderjyske og den nionale, har som udgangspunkt samme omdrejningspunkt udbrede og udvikle fælles løsninger på tværs af kommunerne, men opgaven gribes an på to forskellige måde. Den sønderjyske proces forsøger synliggøre de ideer og behov, der er til stede i de Sønderjyske kommuner i dag, mens den nionale proces, i første omgang, mere baserer sig på analyse af de eksisterende samarbejder. 26. juni

15 Den sønderjyske proces, som skitseret i kommissoriet, passer fint med, resulter af den igangste undersøgelse om tværkommunale løsninger på landsplan kan indgå i projektguppens videre drøftelser. Tovholder/informionsansvarlig: Sønderborg Kommune" Sønderborg Kommune sendte kommissoriet til godkendelse i Koordinionsudvalget. De 4 sønderjyske kommunaldirektører anbefalede indstillingen godkendt af Det Sønderjyske Koordinionsudvalg, idet kommissoriet suppleres med en milepælsplan der beskriver en løbende afrapportering for styregruppen. Det Sønderjyske Koordinionsudvalg godkendte indstillingen. Bilag Bilag Kommissorium - analyse af fremtidig fælleskommunale driftsfælleskaber 8. maj 2014.docx Kommunaldirektøren indstiller, kommissoriet godkendes, og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

16 6. Årsregnskab 2013 for Rømø Havn S Sagsfremstilling Rømø Havns årsregnskab for 2013 udviser et overskud på 80 tkr., og de samlede aktiver udgør tkr. Egenkapitalen udgør ved regnskabsårets udgang tkr. Årets result er tkr. bedre end sidste års result. Det forbedrede result skyldes primært nettoomsætningen er steget med tkr., hvor de eksterne omkostninger kun er steget med ca tkr. i samme periode, samt de øvrige regnskabsposter er på niveau med tidligere år. Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet den 18. marts Bilag Underskrevet - Årsrapport 2013 rømø Havn Specifikioner 2013 til årsregnskabet Rømø havn Underskrevet Revisionsprotokoll 2013 Rømø havn Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, årsregnskabets godkendes. årsregnskabet videresendes til kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

17 7. Godkendelse af regnskab 2013 for Jordkøbsnævnet S Sagsfremstilling Der er udarbejdet årsregnskab for 2013 for Tønder Kommunes Jordkøbsnævn, som fremsendes til godkendelse. Nævnet tiltræder regnskab og protokol ved nævnsmedlemmernes underskrift. Regnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Bek. om jordkøbsnævn Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bestemmelser, samt regnskabspraksis. Bilag Tønder Kommunes Jordkøbsnævn revisionsprotokol 2013.pdf Tønder Jordkøbsnævn årsregnskab 2013.pdf Jordkøbsnævnets sekretær indstiller, revisionsprotokol og årsregnskab for 2013 godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget. Jordkøbsnævnet, 10. juni 2014, pkt. 3: Indstillingen godkendt. Henrik Petersen og Niels Stamp deltog ikke i behandlingen af denne sag. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

18 8. Frigivelse af anlægsbevilling - nedrivningspulje til Abild gl. skole Ø Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev der afs en pulje til nedrivning af Abild gl. skole, beliggende Kirkevej 2 i Abild. På grunden etableres der parkeringspladser til brug for Abild Børnecenter samt udlægning af græs til legeplads. Parkeringspladserne vil være en forbedring for forældre til børn i børnecentret, da man idag skal parkere på pladsen foran Ungdomsskolen bygning og gå med børnene hen over Ungdomsskolens areal. Teknisk Forvaltning har anmodet om frigivelse af beløbet, så arbejdet kan igangsættes i løbet af de kommende måneder. Økonomi Der er på investeringsoversigten i 2014 afs et rådighedsbeløb på kr. til formålet. Direktøren for Børn og Skole indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til nedrivning af Abild gl. skole, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 10. juni 2014, pkt. 11: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 13: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

19 9. Frigivelse af anlægsmidler til forlægning af Dige Ø Sagsfremstilling I forbindelse med udvidelsen ved Tønder Rådhus, er det nødvendigt flytte kronen på Å-diget ved Vidåen mod øst. Flytningen omfter flytning af kronen og genopbygning af diget. Det er søgt og givet tilladelse til reguleringen af Å-diget ligesom projektet udbydes, så arbejdet kan udføres forud for byggeriet går i gang i efteråret Økonomi Overslaget for flytningen af diget lyder på kr. Der er afs 20 mio. kr. på anlægsoversigten til udvidelsen af Rådhuset, hvorunder denne udgift til digeprojektet også henhører. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projektet på kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb projektet finansieres af det afste rådighedsbeløb til samling af administrionsområdet (313) sagen vidersendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 12: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt, idet Holger Petersen (Ø), Jens Møller (V), Birthe frikke (I) ikke kan følge indstillingen. Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

20 10. Tilskud til URS S Sagsfremstilling Det Sønderjyske Koordinionsudvalg har på sit seneste møde behandlet en henvendelse fra Formandsskabet i URS vedr. den fremtidige finansiering af URS. Punktet havde følgende ordlyd: "De fire sønderjyske kommuner har betalt til URS siden Det er sket udfra en årlig beslutning på URS mødet i 4. kvt, hvor næste års Handlingsplan plus budget er blevet behandlet og vedtaget. Første gang ved den stiftende Generalforsamling 29. januar 2008 for en 3 års periode, Derefter i dec for perioden og sidste gang i december 2012 for perioden Der er sket fremskrivning jvf oversigt fra Derudover er der fra 2012 tilgået en ny opgave vedr Velfærdsteknologi, som URS har fået yderligere midler til gennemføre. Kommunernes andel af de samlede indtægter, uden EU støtte, fremgår af bilaget. Formandskabet indstiller til Koordinionsudvalget, det overvejes meddele URS en fireårig bevilling på uændret niveau med virkning fra Det forudsættes tilskuddet fremskrives årligt i overensstemmelse med KL s forventninger til pris- og lønudviklingen. Ved meddele en foreårig bevilling signaleres en stabil opbakning til samarbejdet i URS. URS får med en fast fireårig bevilling endvidere mulighed for handle langsigtet. Det nuværende engagement samt URS finansiering fremgår af medsendte bilag." Formandskabet for URS indstillede til Koordinionsudvalget, de sønderjyske kommuner meddeler URS en fireårig bevilling på uændret niveau med virkning fra Tilskuddet fremskrives årligt i overensstemmelse med KL s forventninger til pris- og lønudviklingen. De 4 sønderjyske kommunaldirektører fremsendte Formandsskabets indstilling til Koordinionsudvalget med den bemærkning, såfremt forslaget tiltrædes af Koordinionsudvalget præciseres, der er tale om perioden Det Sønderjyske Koordinionsudvalg godkendte indstillingen. 26. juni

21 Økonomi Tønder Kommunes udgifter til medlemskab i 2014: URS - medlemskab: kr. Projektleder velfærdsteknologi: kr. Bilag URS, økonomi og finansieringsoversigt Kommunaldirektøren indstiller, Koordinionsudvalgets anbefaling om, de sønderjyske kommuner meddeler URS en fireårig bevilling på uændret niveau med virkning fra 2015, følges. sagen videresendes til kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

22 11. Ombygning af bolig til hjemtagning af et barn/ung til eget tilbud i Tønder Kommune G Sagsfremstilling En ung, som i dag er anbragt på institution uden for kommunen, planlægges hjemtaget til et botilbud i Tønder Kommune. Der planlægges med indflytning 1. oktober. Botilbuddet vil blive oprettet i de kommunale bygninger på Ludvig Andresensvej 39 a. Der er behov for ombygninger, inden tilbuddet kan tages i brug. I samme bygningskompleks er der yderligere en lejlighed som vil blive renoveret i samme omgang, hvilket vil give mulighed for botilbud for yderligere en ung med særlige hehov. Ved opstart i eget regi vil der på kort sigt blive tale om en mindreudgift på ca. kr pr. års. På længere sigt forventes en yderlige mindreudgift på ca pr. år. Lovgrundlag Serviceloven. Økonomi Omkostningerne til ombygningen vil udgøre kr. Børn og Ungechefen indstiller, Børn- og Skoleudvalget i 2014 omplacerer kr. excl. moms fra drift på politikområde 73 Forebyggelse og Anbringelse til Socialudvalgets politikområde 30 Voksen/social til finansiering af boligindretning på Tønder Voksenskole, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 10. juni 2014, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 14: Indstillingen anbefales. 26. juni

23 Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

24 12. Sydtrafik budget 2015 høring K Sagsfremstilling Sydtrafik har fremsendt budgetforslag for 2015 til høring i kommunerne. Budgetforslag 2015 til høring i kommuner og region i Sydtrafiks område. Takstforslag 2015 til høring i kommuner og region i Sydtrafiks område. Høringsfristen er den 7. august Følgende fremgår vedr. Tønder Kommunes nettobidrag: Nettobidraget på busdriften indeholder en reduktion i både billetindtægt og driftsomkostning på baggrung af det reducerede antal køreplantimer. Nettobidraget er på den baggrund uændret. Dette svarer til et lille fald når prisudviklingen tages i betragtning. Budgetforslaget indeholder fuld udnyttelse af muligheden for takststigning, hvorfor taksterne i gennemsnit vil stige med 1,4 %. Det samlede bidrag (alle kommuner og region) til busdrift stiger med 16,9 millioner kr. Det øgede bidrag er specificeret i bilag om udvikling indenfor busdrift. Der forventes uændret aktivitetsniveau indenfor flextrafik og handicapkørsler, hvorfor bidragene hertil er uændrede i forhold til budget Sydtrafiks budget indeholder ikke en effekt af løbende produktivitetsforbedringer. Tønder Kommune arbejder med løbende produktivitetsforbedringer på 1,5 % på kommunens egne driftsområder. 26. juni

25 Forvaltningen har ingen kommentarer til takstforslaget, men mener Sydtrafik bør arbejde med en produktivitetsforbedring på 1,5 %, som enten kan benyttes til nedsættelse af kommunernes bidrag, eller reducere takstforhøjelsen. Bilag Udvikling busdrift Sydtrafik budget 2015 budgetforslag Tønder Sydtrafik Høringssvar Sydtrafik budget 2015 Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, høringsvaret til budgetforslag 2015 indeholder en opfordring til indarbejdelse af produktivitetsforbedringer på 1,5 %, takstforslag 2015 tages til efterretning, udkast til høringssvar som er vedhæftet som bilag sendes til Sydtrafik, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 9: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

26 13. Trafikplan for Sydtrafik P Sagsfremstilling Trafikplan er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i høring til den 27. juni Trafikplanen er en stregisk og overordnet plan, der udstikker de mål, der skal arbejdes hen imod, samt de midler der bør arbejdes med. Lokale mål og midler fastlægges sammen med kommuner og regionen hver især. Planen opstiller mål for: 1. Flere passagerer - øge antallet af passagerer med 1 % hvert år. 2. Flere tilfredse passagerer - øge andelen af tilfredse kunder med 1 % om året. 3. Bæredygtighed - faldende miljøaftryk. 4. Udvikling af flextrafikken - foretrukne partner lukkede kørselsordninger og åben Flextur. Trafikplanen lægger op til definere et Basisnet af busforbindelser, som består af de linjer, der har de største passagerpotentialer Udpegning af et konkret basisnet, som Sydtrafik, kommunerne og regionen gensidigt forpligtiger hinanden til værne om og udvikle på. Med et basisnet kan man koncentrere den fælles indss om udvikle dette, og lade kommunerne hver især finde de løsninger, der bedst opfylder de helt lokale behov. Der henvises til vedhæftet not med sammenfning, samt udkast til høringssvar. Lovgrundlag Lov om Trafikselskaber Økonomi Trafikplanens økonomiske konsekvenser er ikke beregnet. Bilag Udkast til Høringsvar vedr. Trafikplan Høring af trafikplan for Sydtrafik. 26. juni

27 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, udkast til høringssvar godkendes og fremsendes til Sydtrafik. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

28 14. Orientering om befordringsområdet A Sagsfremstilling På budgetseminaret i september 2013 blev det besluttet samle befordringsbudgetterne under økonomiudvalget. Direktionen har senere besluttet samle administrionen af befordring i Analyse og Projekter under fagchefen for økonomi og borgerservice. Budgettet på befordringsområdet er samlet under Økonomiudvalget i politikområde 1020 befordring, og medgår i økonomiudvalgets ledelsesrapportering. Det administrive arbejde på området bliver forankret i Analyse og Projekter. I efteråret 2014 / vinteren 2015 vil der blive udført et analysearbejde, der skal føre frem til vedtagelse af en stregi på befordringsområdet. Det er målet kunne behandle den endelige stregi i foråret Økonomiudvalget vil undervejs blive inddraget i arbejdet. Rejsekort Pr. 1/ overgår Sydtrafik til udelukkende anvende rejsekortet som rejsehjemmel. Dette betyder der ikke længere kan benyttes skolekort, men alle elever skal have et rejsekort. Dette betyder den model med kompension til regionen som Tønder Kommune vil benytte i forsøgsordningen med gris busbefordring af elever klasse ikke kan videreføres, men der skal udvikles en anden økonomisk model. Tønder Kommune har taget initiiv til samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner, da der er en fælles udfordring få en rejsekortsløsning som understøtter beslutningerne om gris befordring til skolesøgende. Arriva D. 3. februar blev der afholdt møde mellem Arriva og Tønder Kommune. Arriva meddelte de er interesseret i arbejde for en model hvor deres tog omftes af grisbefordring af skoleelever. Dog udtrykte de en klar bekymring for, flere passagerer i spidsbelastningsperioden om morgenen, vil kunne presse nogle af deres fuldt betalende pendlere ud af toget og over i dubleringsbusser. Dette frygter de vil kunne betyde de taber nogle af disse passagerer. Siden mødet har Arriva adskillige gange oplyst, deres økonomiafdeling for øjeblikket ikke kan allokere ressourcer til udarbejde et udkast til en kompensionsmodel. Tønder Kommune vil indkalde til et nyt møde mellem borgmesteren og Arriva, hvis det ikke lykkes komme nærmere en afklaring snarest. 26. juni

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere