Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud"

Transkript

1 Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Udpegning til bestyrelsen for Nionalpark Vadehavet 5 2 Nye medlemskandider til Det Lokale Beskæftigelsesråd 6 3 Godkendelse af Tønder Kommunes Stregiplan Godkendelse af retningslinjer for prisen "Årets forening" 11 5 Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber 14 6 Årsregnskab 2013 for Rømø Havn 16 7 Godkendelse af regnskab 2013 for Jordkøbsnævnet Frigivelse af anlægsbevilling - nedrivningspulje til Abild gl. skole 18 9 Frigivelse af anlægsmidler til forlægning af Dige Tilskud til URS Ombygning af bolig til hjemtagning af et barn/ung til eget tilbud i Tønder Kommune Sydtrafik budget 2015 høring Trafikplan for Sydtrafik Orientering om befordringsområdet juni

3 15 Turismepolitik Rømø-Tønder Turistforening - Evaluering af resultmål for Godkendelse af valgfag Dispensionsansøgning fra Tønder Distriktsskole om klassestørrelse på Filial Digeskolen Dispensionsansøgning fra Dagskolen Orion Renoveringsplan for Skærbæk Distriktsskole Resultrevision for beskæftigelsesindssen Lejemål til Unge-enhed på Campus Skærbæk Boligforening afdeling 9, Gesingparken og Bjergtoften fremsender Skema A og ansøger om godkendelse af renoverings- og ombygningsarbejder Klimilpasningsplan Forslag til driftsaftale mellem Visby Lokalråd og Tønder Kommune Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr , Tønder Rådhus, Tønder Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr , Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej, Rømø Forslag til Kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan nr med miljørapport for et solcelleanlæg juni

4 ved Mollerup 29 Forslag til Kommuneplantillæg nr og forslag til Lokalplan nr for Udvidelse af fereicenter, Merstedvej 1, Tønder Vedtagelse af kommuneplantillæg nr og lokalplan nr , Etablering af solenergianlæg - etape 1, Løgumkloster 62 Lukkede dagsordenspunkter 31 Salg af grunde Salg af bygninger juni

5 1. Udpegning til bestyrelsen for Nionalpark Vadehavet A Sagsfremstilling I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget godkendte Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013, indstillingen om, borgmester Laurids Rudbeck indtrådte i bestyrelsen for Nionalpark Vadehavet. Borgmestrene i Nionalpark bestyrelsen har drøftet deres repræsentionen fremadrettet. Arbejdet i nionalpark bestyrelsen går nu ind i en anden fase med mere fokus på drift og gennemførelse af nionalpark planen. Der er i kredsen enighed om, der herved er behov for give mulighed for en ændret repræsention af i bestyrelsen, og hver enkelt kommune vurderer hvilken repræsention, de i det lys foretrækker. Kommunaldirektøren indstiller, Udvalgsformand for Teknik og Miljø, Bo Jessen, indtræder som Tønder Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Nionalpark Vadehavet. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

6 2. Nye medlemskandider til Det Lokale Beskæftigelsesråd A Sagsfremstilling Der skal udpeges nye medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) efter indstilling fra organisionerne. Udpegning af medlemmer og suppleanter er gældende for perioden 1. juni maj Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2014 de første indstillinger af kandider til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er efterfølgende indgået indstillinger fra de øvrige organisioner, om repræsentanter og suppleanter til LBR. Repræsentanter: Ulrik Nielsen, indstillet af FTF Søren Nees Priisholm, indstillet af EUC Syd Karin Holdt, indstillet af Tønder Erhvervsråd Henrik Ommen, indstillet af PLO (tiltræder per 1. september 2014) Suppleanter: Per Schmidtke, indstillet af FTF Elisabeth Ibing Holm, indstillet af EUC Syd Jørgen Solgaard, indstillet af PLO (med virkning indtil den 1. september 2014) Akademikernes Centralorganision (AC) har meddelt Tønder Kommune, man ud fra en samlet afvejning af ressourcer indtil videre kun ønsker være repræsenteret i 30 lokale beskæftigelsesråd, og Tønder Kommune er ikke heriblandt. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget er af Borgmesteren udpeget som formand for LBR Tønder, og næstformanden i Arbejdsmarkedsudvalget er udpeget som suppleant. Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindss. Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, indstillingen videresendes med anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. 26. juni

7 Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

8 3. Godkendelse af Tønder Kommunes Stregiplan P Sagsfremstilling Siden 2011 har kommunen haft en overordnet stregiplan, der sætter fokus på de aktuelle udfordringer, som kommunen står overfor. Planen er rullende over en fireårig periode med en årlig evaluering og tilretning af hvilke indsser, der skal fokuseres på. Processen for udarbejdelse af stregiplanen for den kommende periode startede i marts måned med Kommunalbestyrelsens stregiseminar. Her blev udarbejdet fire visioner: Handlefrihed og Initiiv Den tyske forbindelse Nuren som ressource Den aktive borger Herudover blev besluttet udarbejde to nye stregier: Erhvervsstregi Uddannelsesstregi Administrionen har efterfølgende beskrevet tværgående politikker, tværgående stregier og særlige stregiske indssområder, som skal understøtte de politiske visioner. Dette er sket med involvering af Stregiforum, Lederforum og HMU, som dermed alle har bidraget med input til stregiplanen. I denne proces er det blevet tydeligt, der i højere grad er behov for en erhvervspolitik end en erhvervsstregi. Dette skyldes, Tønder Erhvervsråd allerede har en Erhvervsfremmestregi, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen ultimo Ved indarbejde en erhvervspolitik i stregiplanen sætter Kommunalbestyrelsen de overordnede mål for, hvad der ønskes på erhvervsområdet, mens Tønder Erhvervsråd med erhvervsfremmestregien beskriver, hvordan der arbejdes på nå målene på deres område. Tønder Kommunes Stregiplan er ikke udtømmende i forhold til alle de indsser, der gøres i kommunen. Den angiver de helt overordnede og tværgående linjer, som sætter retningen for den samlede inss i kommunen. Derudover arbejdes med fagspecifikke politikker og stregier, som er forankret i fagudvalgene. Endelig arbejdes med administrive værdier, politikker og stregier primært på det personalepolitiske område. Styringsaftaler for lederne udmønter mål fra Tønder Kommunes Stregiplan, fagspecifikke og personalepolitiske mål. Der sker en årlig evaluering af såvel styringsaftaler somtønder Kommunes Stregiplan. Økonomi Ved budgetlægningen foreslås afs en pulje på 2 mio kr. til realisering af nye tiltag jf. stregiplanen. Det foreslås, den efterfølgende prioritering af beløb fra puljen til konkrete indsser foretages af Økonomiudvalget. 26. juni

9 Direktionen indstiller, 11. juni 2014, pkt. 6: Tønder Kommunes Stregiplan godkendes, der ved budgetlægningen afsættes en pulje på 2 mio. kr. til realisering af planen, som Økonomiudvalget efterfølgende prioriterer beløb fra til konkrete indsser, stregiplanen sendes til høring i HMU, og stregiplanen videresendes til fagudvalgene med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 2. juni 2014, pkt. 9: Indstillingen anbefales med bemærkning om, der bør være øget fokus på tidlig indss på tværs af forvaltninger, og indssen indarbejdes under visionen: Den aktive borger. Sundhedsudvalget opfordrer til, der indarbejdes flere målbare indsser i både digitaliseringsstregi og innovionsstregi. Socialudvalget, 10. juni 2014, pkt.9: Vedtaget som indstillet. Jens Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2014, pkt.4: Indstilles godkendt. Børn- og Skoleudvalget, 10. juni 2014, pkt.9: Indstillingen anbefales. Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Kultur- og Fritidsudvalget, 11. juni 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales med den tilføjelse, fagudvalg kan indstille forslag til indsser, som finansieres af puljen på 2 mio. kr. Høringssvar fra HMU vil foreligge til mødet. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales, idet Sundhedsudvalgets bemærkninger om flere målbare indsser indarbejdes i udmøntningen i styringsaftalerne. Forslaget om give fagudvalgene indstillingsret til udmøntningen af 2 mio. kr. anbefales. Bilag Stregiplan version 4. Efter Direktionsmøde 28. maj HMU-medarbejdersidens høringssvar til stregiplanen 26. juni

10 Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

11 4. Godkendelse af retningslinjer for prisen "Årets forening" P Sagsfremstilling Den aktive borger er en af de visioner, som Kommunalbestyrelsen på sit møde i april har besluttet skal indgå i Tønder Kommunes Stregiplan Som en del af denne vision er der fokus på aktivt medborgerskab, hvor borgerne tager ansvar for sig selv og sine medborgere. Kommunalbestyrelsen vil anerkende og støtte de frivillige. Frivillighed har i de foregående tre år indgået som et særligt stregisk indssområde i Tønder Kommunes Stregiplan. Som følge heraf er neds en koordineringsgruppe bestående af Afdelingsleder for Kultur og Fritid Kia Kristensen, Frivillighedskonsulent Kirsten Nissen, Sundheds- og Arbejdsmarkedschef Knud Mzon og Chefkonsulent Birgitte Anker. Det er i arbejdet med udmønte indssområdet blevet tydeligt for koordineringsgruppen, der både fra borgere, fra kommunalpolitikkere og fra kommunens ledere og medarbejdere efterspørges en politik for samspillet mellem frivillige og kommunen. Siden 2011 har Frivillig Fredag den sidste fredag i september været Danmarks nionale frivillighedsdag. Der er hidtil ikke sket en koordineret indss til afvikling af Frivillig Fredag i Tønder Kommune. Koordineringsgruppen for frivillighed har igangs et arbejde til koordinering af Frivillig Fredag i 2014, således Frivilligcenter Tønder, Frivillighedsrådet, Landdistriktsudvalget, Kulturelt Forum og Folkeoplysningsudvalget samarbejder om et arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag. Her er neds en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de nævnte interessenter og repræsentanter for administrionen. Arbejdsgruppen vedr. Frivillig Fredag er i gang med planlægning af et arrangement på Frivillig Fredag, hvor der bla. foreslås hædring af "Årets forening". Der er udarbejdet forslag til retningslinjer for uddeling af prisen "Årets Forening", hvoraf kriterier for tildeling af prisen fremgår: "Lokale foreninger m.v., som har gjort en forskel for styrke det aktive medborgerskab samt styrket det frivillige foreningslives synlighed og anerkendelse. Måske er din egen forening/lokale organision gået nye og/eller banebrydende veje for tiltrække nye kræfter eller har etableret nye samarbejdsrelioner." Af retningslinjerne fremgår følgende forslag til en tildelingskomité: Formanden for hhv. Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Frivillighedsrådet, Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Forum samt Landdistriktsudvalget. Da idéen til indstiftelse af prisen "Årets forening" er opstået i arbejdsgruppen vedr. Frivillig Fredag har Frivillighedsrådet, Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Forum og Landdistriktsudvalget kommenteret forslag til retningslinjer, før det har været til politisk behandling. Kommentarer fra Frivillighedsrådet fremgår af bilaget. 26. juni

12 Folkeoplysningsudvalget har følgende kommentarer: Udvalget indstiller til den videre politiske behandling reglerne tilrettes vedr. "Kriterier for indstille til årets forening". Her bør det fremgå prisen også kan tildeles flere foreninger såfremt de har et fælles projekt. Jens Peter Jensen deltog ikke i mødet. Kulturelt Forum og Landdistriktsudvalget har ingen kommentarer. Sagen behandles sideløbende i Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Prisen på kr. til uddeling én gang årligt afholdes af administrionens ramme til Kommunalbestyrelsens aktiviteter. Direktionsstaben indstiller, 11. juni 2014, pkt. 4: retningslinjer for prisen "Årets forening" godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 2. juni 2014, pkt. 8: Indstillingen godkendt. Socialudvalget, 10. juni 2014, pkt.8: Retningslinjerne godkendt som indstillet, og anbefales over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Jens Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Kultur- og Fritidsudvalget, 11. juni 2014, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 29: Indstillingen anbefales. Bilag Årets foreningspris - Frivillig Fredag Frivillighedsrådet bemærkninger til udkast tol regler for Foreningspris.docx 26. juni

13 Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

14 5. Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber S Sagsfremstilling Det Sønderjyske Koordinionsudvalg har på sit seneste møde behandlet et punkt om godkendelse af et kommissorium for en analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber. Punktet havde følgende ordlyd: "På koordinionsudvalgets møde den 9. december 2013 blev det besluttet, økonomicheferne i de fire sønderjyske kommuner skal udarbejde et kommissorium for en analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber. Kommissoriet er nu udarbejdet og forelægges for udvalget til godkendelse. De overordnede faser i analysen består af 3 faser: Fase 1 (administriv fase) Screening i de enkelte kommuner og udarbejdelse af bruttoliste over opgaver med potentiale for driftsfællesskaber (maj-dec.2014) Fase 2 (politisk fase) Behandling af bruttolisten i kommunernes respektive politiske udvalg, herunder udvælgelse af konkrete områder, der politisk ønskes arbejdet videre med i fase 3 (jan.-feb.2015) Fase 3 (administriv fase) - Igangsættelse af målrettet analyse med henblik på konkretisering af rionalet, fordele og ulemper, i de enkelte forslag og endelig etablering af driftsfællesskaber (marts 2015-?). Gennemførsel af fase 1 og 2 koordineres og initieres af projektgruppen (økonomicheferne), mens der i forhold til fase 3 forventes etableret en egentlig projektorganision. Udover den sønderjyske proces er der også fokus på området fra nional side. KL og regeringen blev i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 enige om se på mulighederne for udbrede og udvikle fælles løsninger på tværs af kommunerne og i fællesoffentligt regi. Der er på den baggrund netop igangs en analyse, med det formål identificere et mindre antal fokus områder, blandt andet med udgangspunkt i eksisterende erfaringer, hvor der i efteråret 2014 kan gennemføres mere dybtgående analyser. De to processer, den sønderjyske og den nionale, har som udgangspunkt samme omdrejningspunkt udbrede og udvikle fælles løsninger på tværs af kommunerne, men opgaven gribes an på to forskellige måde. Den sønderjyske proces forsøger synliggøre de ideer og behov, der er til stede i de Sønderjyske kommuner i dag, mens den nionale proces, i første omgang, mere baserer sig på analyse af de eksisterende samarbejder. 26. juni

15 Den sønderjyske proces, som skitseret i kommissoriet, passer fint med, resulter af den igangste undersøgelse om tværkommunale løsninger på landsplan kan indgå i projektguppens videre drøftelser. Tovholder/informionsansvarlig: Sønderborg Kommune" Sønderborg Kommune sendte kommissoriet til godkendelse i Koordinionsudvalget. De 4 sønderjyske kommunaldirektører anbefalede indstillingen godkendt af Det Sønderjyske Koordinionsudvalg, idet kommissoriet suppleres med en milepælsplan der beskriver en løbende afrapportering for styregruppen. Det Sønderjyske Koordinionsudvalg godkendte indstillingen. Bilag Bilag Kommissorium - analyse af fremtidig fælleskommunale driftsfælleskaber 8. maj 2014.docx Kommunaldirektøren indstiller, kommissoriet godkendes, og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

16 6. Årsregnskab 2013 for Rømø Havn S Sagsfremstilling Rømø Havns årsregnskab for 2013 udviser et overskud på 80 tkr., og de samlede aktiver udgør tkr. Egenkapitalen udgør ved regnskabsårets udgang tkr. Årets result er tkr. bedre end sidste års result. Det forbedrede result skyldes primært nettoomsætningen er steget med tkr., hvor de eksterne omkostninger kun er steget med ca tkr. i samme periode, samt de øvrige regnskabsposter er på niveau med tidligere år. Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet den 18. marts Bilag Underskrevet - Årsrapport 2013 rømø Havn Specifikioner 2013 til årsregnskabet Rømø havn Underskrevet Revisionsprotokoll 2013 Rømø havn Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, årsregnskabets godkendes. årsregnskabet videresendes til kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

17 7. Godkendelse af regnskab 2013 for Jordkøbsnævnet S Sagsfremstilling Der er udarbejdet årsregnskab for 2013 for Tønder Kommunes Jordkøbsnævn, som fremsendes til godkendelse. Nævnet tiltræder regnskab og protokol ved nævnsmedlemmernes underskrift. Regnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Bek. om jordkøbsnævn Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bestemmelser, samt regnskabspraksis. Bilag Tønder Kommunes Jordkøbsnævn revisionsprotokol 2013.pdf Tønder Jordkøbsnævn årsregnskab 2013.pdf Jordkøbsnævnets sekretær indstiller, revisionsprotokol og årsregnskab for 2013 godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget. Jordkøbsnævnet, 10. juni 2014, pkt. 3: Indstillingen godkendt. Henrik Petersen og Niels Stamp deltog ikke i behandlingen af denne sag. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

18 8. Frigivelse af anlægsbevilling - nedrivningspulje til Abild gl. skole Ø Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev der afs en pulje til nedrivning af Abild gl. skole, beliggende Kirkevej 2 i Abild. På grunden etableres der parkeringspladser til brug for Abild Børnecenter samt udlægning af græs til legeplads. Parkeringspladserne vil være en forbedring for forældre til børn i børnecentret, da man idag skal parkere på pladsen foran Ungdomsskolen bygning og gå med børnene hen over Ungdomsskolens areal. Teknisk Forvaltning har anmodet om frigivelse af beløbet, så arbejdet kan igangsættes i løbet af de kommende måneder. Økonomi Der er på investeringsoversigten i 2014 afs et rådighedsbeløb på kr. til formålet. Direktøren for Børn og Skole indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til nedrivning af Abild gl. skole, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 10. juni 2014, pkt. 11: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 13: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

19 9. Frigivelse af anlægsmidler til forlægning af Dige Ø Sagsfremstilling I forbindelse med udvidelsen ved Tønder Rådhus, er det nødvendigt flytte kronen på Å-diget ved Vidåen mod øst. Flytningen omfter flytning af kronen og genopbygning af diget. Det er søgt og givet tilladelse til reguleringen af Å-diget ligesom projektet udbydes, så arbejdet kan udføres forud for byggeriet går i gang i efteråret Økonomi Overslaget for flytningen af diget lyder på kr. Der er afs 20 mio. kr. på anlægsoversigten til udvidelsen af Rådhuset, hvorunder denne udgift til digeprojektet også henhører. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projektet på kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb projektet finansieres af det afste rådighedsbeløb til samling af administrionsområdet (313) sagen vidersendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 12: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt, idet Holger Petersen (Ø), Jens Møller (V), Birthe frikke (I) ikke kan følge indstillingen. Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

20 10. Tilskud til URS S Sagsfremstilling Det Sønderjyske Koordinionsudvalg har på sit seneste møde behandlet en henvendelse fra Formandsskabet i URS vedr. den fremtidige finansiering af URS. Punktet havde følgende ordlyd: "De fire sønderjyske kommuner har betalt til URS siden Det er sket udfra en årlig beslutning på URS mødet i 4. kvt, hvor næste års Handlingsplan plus budget er blevet behandlet og vedtaget. Første gang ved den stiftende Generalforsamling 29. januar 2008 for en 3 års periode, Derefter i dec for perioden og sidste gang i december 2012 for perioden Der er sket fremskrivning jvf oversigt fra Derudover er der fra 2012 tilgået en ny opgave vedr Velfærdsteknologi, som URS har fået yderligere midler til gennemføre. Kommunernes andel af de samlede indtægter, uden EU støtte, fremgår af bilaget. Formandskabet indstiller til Koordinionsudvalget, det overvejes meddele URS en fireårig bevilling på uændret niveau med virkning fra Det forudsættes tilskuddet fremskrives årligt i overensstemmelse med KL s forventninger til pris- og lønudviklingen. Ved meddele en foreårig bevilling signaleres en stabil opbakning til samarbejdet i URS. URS får med en fast fireårig bevilling endvidere mulighed for handle langsigtet. Det nuværende engagement samt URS finansiering fremgår af medsendte bilag." Formandskabet for URS indstillede til Koordinionsudvalget, de sønderjyske kommuner meddeler URS en fireårig bevilling på uændret niveau med virkning fra Tilskuddet fremskrives årligt i overensstemmelse med KL s forventninger til pris- og lønudviklingen. De 4 sønderjyske kommunaldirektører fremsendte Formandsskabets indstilling til Koordinionsudvalget med den bemærkning, såfremt forslaget tiltrædes af Koordinionsudvalget præciseres, der er tale om perioden Det Sønderjyske Koordinionsudvalg godkendte indstillingen. 26. juni

21 Økonomi Tønder Kommunes udgifter til medlemskab i 2014: URS - medlemskab: kr. Projektleder velfærdsteknologi: kr. Bilag URS, økonomi og finansieringsoversigt Kommunaldirektøren indstiller, Koordinionsudvalgets anbefaling om, de sønderjyske kommuner meddeler URS en fireårig bevilling på uændret niveau med virkning fra 2015, følges. sagen videresendes til kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

22 11. Ombygning af bolig til hjemtagning af et barn/ung til eget tilbud i Tønder Kommune G Sagsfremstilling En ung, som i dag er anbragt på institution uden for kommunen, planlægges hjemtaget til et botilbud i Tønder Kommune. Der planlægges med indflytning 1. oktober. Botilbuddet vil blive oprettet i de kommunale bygninger på Ludvig Andresensvej 39 a. Der er behov for ombygninger, inden tilbuddet kan tages i brug. I samme bygningskompleks er der yderligere en lejlighed som vil blive renoveret i samme omgang, hvilket vil give mulighed for botilbud for yderligere en ung med særlige hehov. Ved opstart i eget regi vil der på kort sigt blive tale om en mindreudgift på ca. kr pr. års. På længere sigt forventes en yderlige mindreudgift på ca pr. år. Lovgrundlag Serviceloven. Økonomi Omkostningerne til ombygningen vil udgøre kr. Børn og Ungechefen indstiller, Børn- og Skoleudvalget i 2014 omplacerer kr. excl. moms fra drift på politikområde 73 Forebyggelse og Anbringelse til Socialudvalgets politikområde 30 Voksen/social til finansiering af boligindretning på Tønder Voksenskole, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 10. juni 2014, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 14: Indstillingen anbefales. 26. juni

23 Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

24 12. Sydtrafik budget 2015 høring K Sagsfremstilling Sydtrafik har fremsendt budgetforslag for 2015 til høring i kommunerne. Budgetforslag 2015 til høring i kommuner og region i Sydtrafiks område. Takstforslag 2015 til høring i kommuner og region i Sydtrafiks område. Høringsfristen er den 7. august Følgende fremgår vedr. Tønder Kommunes nettobidrag: Nettobidraget på busdriften indeholder en reduktion i både billetindtægt og driftsomkostning på baggrung af det reducerede antal køreplantimer. Nettobidraget er på den baggrund uændret. Dette svarer til et lille fald når prisudviklingen tages i betragtning. Budgetforslaget indeholder fuld udnyttelse af muligheden for takststigning, hvorfor taksterne i gennemsnit vil stige med 1,4 %. Det samlede bidrag (alle kommuner og region) til busdrift stiger med 16,9 millioner kr. Det øgede bidrag er specificeret i bilag om udvikling indenfor busdrift. Der forventes uændret aktivitetsniveau indenfor flextrafik og handicapkørsler, hvorfor bidragene hertil er uændrede i forhold til budget Sydtrafiks budget indeholder ikke en effekt af løbende produktivitetsforbedringer. Tønder Kommune arbejder med løbende produktivitetsforbedringer på 1,5 % på kommunens egne driftsområder. 26. juni

25 Forvaltningen har ingen kommentarer til takstforslaget, men mener Sydtrafik bør arbejde med en produktivitetsforbedring på 1,5 %, som enten kan benyttes til nedsættelse af kommunernes bidrag, eller reducere takstforhøjelsen. Bilag Udvikling busdrift Sydtrafik budget 2015 budgetforslag Tønder Sydtrafik Høringssvar Sydtrafik budget 2015 Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, høringsvaret til budgetforslag 2015 indeholder en opfordring til indarbejdelse af produktivitetsforbedringer på 1,5 %, takstforslag 2015 tages til efterretning, udkast til høringssvar som er vedhæftet som bilag sendes til Sydtrafik, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 9: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

26 13. Trafikplan for Sydtrafik P Sagsfremstilling Trafikplan er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i høring til den 27. juni Trafikplanen er en stregisk og overordnet plan, der udstikker de mål, der skal arbejdes hen imod, samt de midler der bør arbejdes med. Lokale mål og midler fastlægges sammen med kommuner og regionen hver især. Planen opstiller mål for: 1. Flere passagerer - øge antallet af passagerer med 1 % hvert år. 2. Flere tilfredse passagerer - øge andelen af tilfredse kunder med 1 % om året. 3. Bæredygtighed - faldende miljøaftryk. 4. Udvikling af flextrafikken - foretrukne partner lukkede kørselsordninger og åben Flextur. Trafikplanen lægger op til definere et Basisnet af busforbindelser, som består af de linjer, der har de største passagerpotentialer Udpegning af et konkret basisnet, som Sydtrafik, kommunerne og regionen gensidigt forpligtiger hinanden til værne om og udvikle på. Med et basisnet kan man koncentrere den fælles indss om udvikle dette, og lade kommunerne hver især finde de løsninger, der bedst opfylder de helt lokale behov. Der henvises til vedhæftet not med sammenfning, samt udkast til høringssvar. Lovgrundlag Lov om Trafikselskaber Økonomi Trafikplanens økonomiske konsekvenser er ikke beregnet. Bilag Udkast til Høringsvar vedr. Trafikplan Høring af trafikplan for Sydtrafik. 26. juni

27 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, udkast til høringssvar godkendes og fremsendes til Sydtrafik. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Lars Rytter og Niels Dahlmann deltog ikke i sagens behandling. 26. juni

28 14. Orientering om befordringsområdet A Sagsfremstilling På budgetseminaret i september 2013 blev det besluttet samle befordringsbudgetterne under økonomiudvalget. Direktionen har senere besluttet samle administrionen af befordring i Analyse og Projekter under fagchefen for økonomi og borgerservice. Budgettet på befordringsområdet er samlet under Økonomiudvalget i politikområde 1020 befordring, og medgår i økonomiudvalgets ledelsesrapportering. Det administrive arbejde på området bliver forankret i Analyse og Projekter. I efteråret 2014 / vinteren 2015 vil der blive udført et analysearbejde, der skal føre frem til vedtagelse af en stregi på befordringsområdet. Det er målet kunne behandle den endelige stregi i foråret Økonomiudvalget vil undervejs blive inddraget i arbejdet. Rejsekort Pr. 1/ overgår Sydtrafik til udelukkende anvende rejsekortet som rejsehjemmel. Dette betyder der ikke længere kan benyttes skolekort, men alle elever skal have et rejsekort. Dette betyder den model med kompension til regionen som Tønder Kommune vil benytte i forsøgsordningen med gris busbefordring af elever klasse ikke kan videreføres, men der skal udvikles en anden økonomisk model. Tønder Kommune har taget initiiv til samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner, da der er en fælles udfordring få en rejsekortsløsning som understøtter beslutningerne om gris befordring til skolesøgende. Arriva D. 3. februar blev der afholdt møde mellem Arriva og Tønder Kommune. Arriva meddelte de er interesseret i arbejde for en model hvor deres tog omftes af grisbefordring af skoleelever. Dog udtrykte de en klar bekymring for, flere passagerer i spidsbelastningsperioden om morgenen, vil kunne presse nogle af deres fuldt betalende pendlere ud af toget og over i dubleringsbusser. Dette frygter de vil kunne betyde de taber nogle af disse passagerer. Siden mødet har Arriva adskillige gange oplyst, deres økonomiafdeling for øjeblikket ikke kan allokere ressourcer til udarbejde et udkast til en kompensionsmodel. Tønder Kommune vil indkalde til et nyt møde mellem borgmesteren og Arriva, hvis det ikke lykkes komme nærmere en afklaring snarest. 26. juni

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere