19. ÅRGANG BARE I DAG. Bare i dag - vili g gøre el alvorligl lorsøg. påal være rnod andre. som jeg gerns vil ar de skal v.ere mod mlg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. ÅRGANG BARE I DAG. Bare i dag - vili g gøre el alvorligl lorsøg. påal være rnod andre. som jeg gerns vil ar de skal v.ere mod mlg."

Transkript

1 IMPULS NR.2 MAJ 1990 SCT. 19. ÅRGANG GEORGS GILDERNE I DANMARK INDHOLD: Bareidag... 1 Gildemeslerslævne Fra Lls'slævn t LIS-slævnet F lidslov - folkeoplysningslov Egolæning, hvad er det? 6 Gildet og Fonden... 7 Spejdelkoniakt... 7 Konc n,...,...,..,,,.., 8 Nogel om at sælge eh vare I Scl. Georgs Dag... I Livslykk Llvssynogelik Tænkiorta Gildebror hvad v ldu Gambia Gambia logo - cambia1o der landsgildekansleren Hvad jeg mener er meningen m d 11v6t Aktuelleadr sser Sm11ei Nye blade 1ii ld6bogen IvIIDTERSIDEB: ld6blad BARE I DAG Bare i dag - vili g gøre el alvorligl lorsøg påal være rnod andre. som jeg gerns vil ar de skal v.ere mod mlg. Båre i dag - og ikke lade mg påvi e al nogel omhelst oegali\d. Eare i dag - viljeg plsvo attinde del gode som jeg vsd ff ialle mennesker Bare i dag - vilieg lyne oprnærksomt til andre og ikke utålmodigr albry& lor år sige hvad Jgg mener. Båre i dag - viljeg værb venlig og hiælpsom mod alleleg mød r og kun lænka Bare i dag ' viljeg bestæbe mig på al husko at dsr EB en mening med åll, - også seiv om d6l ikkegår 6fter mine ønsker. BARE I DAG. For en enkelt dag MÅ det kunne D rvilieg sige til mig s6lv - HVER MONGEN. set flerc stedet

2 GILDEMESTERSTÆVNE 1990 Lørdag og søndag den sepl mber 1990 ajholdes Gildemeslerslævno på Esbjerg Højskol fra lørdag kl. l4.00lilsøndag kl saml n mulighed lor at d llage iirckost bådelø.slævn t begynder og lter al slævn t er alsluttet. Stævnelvilprimæd hand16om Slrukturarbeidetmed oplæglrastrukturudvålgetom dels arbeid, planer og lorcløbige resuhater, herundsr!t. ny organisationsopbygning. Der vilbliv gruppeaicejde om - ldegrundlag og lormå. - Medlemsskab (oplagslse og eksklusior). - Udviklingstider (Svendlr'æbno/Ridde0. - Gildehall r - ledelse alld ltagolse i/løiloaf lægelse/ansvar. - Opgavelordeling/lnspiralion/Orienle ng. Dsr vil nalud igvis blive lejlighed lil al kom m enlere, diskul6re og slillespøgsmå,vedr såvet Slruklurudvalgels arbejde og oplæ9, samt grupperies konklusioner. Endvidere vil vi beskællig e os m ed variauon og inspiralion vedr Gildehaller og lørdag alten vil LGL aihold6 n spændende gildohal med eftedølgende Ieslmiddag, underholdning og kammeratliqt samvær. Som sidsle punkl på programmel søndag vilder blive mulighed lor at slile spørgsmållll LGL, Forud for Gl\,,1-s1ævnel vil all, som har I lrneldt sig, modlage program m. rel vanle oplysning r samt brochu re lra Esbjerg Hojskole med plan overområdel, prakliske oplysninger m.m. Alle bliver indkvarter lpå enkehvær lser med bad og loilet. Pris: excl. 2 x rrokosi, incl. overn aining, lesrmiddag og morgenmad kr 620,- Herudover koster lrokosl lørdag kr. 100,- og irokost søndag kr. 100,-. Tilm ldingsblånkelter udsendes med "lnlomation tor Gildeledelser" islutning n al maj Tilmeldingshist: 1. juli 1S90. Vitror, detbliver l spænd nd og insp rerende slævne, hvor mange vigligeling kan blive b6lyst, og hvor dehagern vilkelig får lejlighed lil al præg slrlklurdeballelne, inden struklurudvalg6t læggersidsl hånd på arbejdel op lil Landsgilderådsmødel ijanuar l9gl og Landsgildetingel i seplember Vi håbor,iglig mangs - helst næsten a e - gilder saml slads- og distriktsgildsr bliver repræsonterct - HUSK hvis gildemesteren ikke selv kan deltag, 6r det både muligt, ønskeligtog vigtigt at gildet ladersig repræsentere ved 6n anden. Pågensyn iesbjerg den 1. sepl mb r På Landsgild lsdelsens vegne kirstån Hactor - VLGM

3 FRA LIS-ST,ÆVNET 1990 Kan du husks-vihørle om Øsleuropa,og de enorme omvæltninger, der Ilnder ted ' og samlldig de slor mlligheder vi som gam e spejdere harlorat komme ien ny og Kan du huske vi gennemglk den nylig als ultede eurcpæiske konierence ' den iørs1e i IFOFSAG s hislorie, hvor samllg med emslande i ELrropa i IæLlesskab ior_ søgte ål Lægge slrategrlor de kommende års udvrhlng reuropa _ blandl andel under hensyn iil udviklingen i østeuropa. Kan du hlske, al vi påny snakkede Gambia, og oplevede at væie msd lil en succes, hvor Scl. Georcs Gilderne i Danmark virkellg har spillet sin rolle godl og posilivt, ikks mindst lakkel være nogle engagerede gildebrødre i Eallerup Gildot. Kan du huske ar vi {ik lejllghed lil i små grupperal delsvoro erfaringer med hinan_ den, viopleverio iorskelligt hvellor sig, og hvor erdel g vende at lå lejllshed lilat hor hvorlsdes andre opl ver det internationale, det er mod til al give ny inspiraton. og måskelålvlvlertil altrc pådel inlernalionale som en al(ivilet, derkan give gildeme ny udvikling. Kan dlr huske en international glldehal med landsglldemesteren i høisæd61. Kan du huske del Jesllige kammerallige samvær og nalmaden, og spøgelserne på Soslrup Slot. Kan du h!sks de inspirerende indlæg fla qrupper I søndags plenum. Kan du huske vicepræsidenlen i IFOFSAG'S beretning om arbeidel i det inlernalionale Council. Kan du huske ale de iniormalioner d u lik om reg ional stævner, Gen e ral Assem blies, og de øsleuropaakliviteier, der skal finda sled her i1990 -hvis du hargleml nogeter vor inlernationale sekrelær til rådighed _ ring bars iil Robelt. Årets LIS stævn vil sikker på. blive husket - er jeg Roben Madsen

4 LIS STÆVNET 1990 lweekenden den 5. og 6. maj modles 70 oplagle gildebrødie på Sostrup Slol - på Djursland - lilårels LIS-s1ævne. Ram merne var spændsnde -og anderle' d s, Soslrup slot danner bl.a.iammen om cislerci' nserordnens klosler, hvor 17 nonnerharboligog»arbejdsplads". Vi blev budl velkommen med en lill loilælling om sledet. ljmiddelbart iør slævn l var der nedlagt grundst n lil i ny'l klosl r, der bliver opførl ililknyhing tilde gamle avls' bygninger- Klostrel ligger iplagtfulde nalur omgivslser, og oprylder uden lvivl alls ønsker om trod inat!ren. Robed Madsen og landsglldemesl6r Nils Rosenbom bød velkommen lil stævnel, hvoreller en rcpræsentant lor Folkekirkens nødhjælp berell d om organisalionens arbejde. For os var det ndda særdeles relevånl. Situationen sp cielt i østsuropa blev nøj beskrevel, og alls løhesig nokind im.llem nogstbekleml. Formålet med,or ' draget va! naturligvis den aktuelle siluallon i Øsl uropa. Vi lik mange gode tip m.h.t. hvordan hjælpearboide kan organiseres. Her val ikke blotial om den økonomiske hlælp, men iige såvigligl, hiælpen ved den personlige konlakt. Senei6 på eflermiddagen, blev dellager ne delt op i grupper, hvor aktuelle sporgs' mål sku lle diskuteres. D n nyevidenskulle heromsællestil bl.a. slralegier Ior, hvordan vi i samarbejds med speiderkorpsene kan,remme spejd /gildesag o i Østeuropa p mært Pol n. Gruppearlcoidet blev afviklåt dels om ertermiddag n, og igen umid' delbart ller allenspisningen. Nye tiltag omkring twinniog blev diskuterel glødende, også h r kom nye og ;nspir rende lanker på bordel. Atten ns gildehal med LGM ispldsen blev afviklel påvædig vis- der er noget specielt v6d at dellag i n gildehal med mango 4

5 gildebødre, og LGM I højsædel. Vi gk b rigel lfa hallen, hvorefier reslen ai allenon var hel igei det kammeratlige samvær. Søndag blev ai nogle slarlet med deltagelse imorgenmessen (kl ) - nonn ernes 2. messe den dag (den fsrsle var kl. 03-1s), andre {lk gået en tur idol dejlige område - og en enkell spurlede rundl i kondit6j, muligvislor allå allenensoplevelser rystel!d al kroppen. Ssrdagen bød på plen!m omkring gruppearbeid et, inlormationer om hvad der ioregår i IFOFSAG, endnu t levonde indlæg fra Gambia, oplysninger om kommende sommers nordisk6 slævne på lsland, fore' visning al den revid6red6 lysbllled serie o m del internalionale - don kan iovrigi lånes gratis på andsgildekontorel'og en mass plaktiske oplysninger om arbeidet. Hvern deliog -ja, detvarikke den "garnle garde«' og dog a igevel. D r var mange»nye anslgler,,, og kendetognende iol stævnelvar, ata l var indstil et på al yde en indsalsfordel internationa e isræti glldebe' Der venle r g :derne m ang e berelnlnger fra s1ævnet,dedellagendev udenlvivlforlælle levende om de mange opleve ser -prøv at lyi, del bor engagere os a e. b.b. FRITIDSLOV - FOLKEOPLYSNINGS- LOV I januar iremlagcje kullurministeren,,1o. slag lil lov om Iolkeoplysning. tiliørstebehand ing iiolkelinget. I ganske nange år har v hall en lov om lritldsundervisning m.v-, hvor m.v. har været = spejdere, idræi os andet godlfolk. Dei nye lovforslag er blevel lil e{ler el støfi6 høringsabejde ide berørle organisalion r, og på nær nogle skønhedstejl, er lovteksl n ston set acceplabellor den del af irilidssekloren vihar med ai gøre - spej- Del ny i loven kan lorenklet beskriv s De nuværend irllidsnævn og voksenundervisningsnævnlorsvinder. I stedetkommerder et Folkeoplysningsudvajg, der har hele deile sloreområde som sit arbejdslell. Det indebærer, al såvel den almlndelige voksen undervisning (FOF, LOF, AOF m.v. ) som den øvrigelrilidssekloi (idræ1, spejde' re, unqdomsklubber o.s.v.) i lællesskab skaldele den pulje, der erlil.ådighed.

6 Den nuværende lov indeholder noglo slalsllgeog amlslige relusioner -de bonlal derli fordellor ei kommunal boktilskud. Kommunalbeslyrelsen skal udstikke nogle overordnede økonomiske rammer, hvorel' ter Io keoplysnings udva get skal loreiage den endellge iordeling. En procenldel a, del samiede budget (lo rm e nl lig 5%) skal aisætles 1il,o rsog sa. bejde - eks.vislværgåefde aklivlleler, eller eksperimef lerende virksomhed. Sammensætningen ai udvalgel er en al de ling, der ikke er hell enighed om, leg vover at spå, al udva gervilblive på mellem 9 og 15 medl6mmer, ai llerlallet vil være lra de berørle organisalioner og mlndrela Let kommunalbesiyrelsesmedlemmer. 0elte vil være en lorm som med emmer al de nuværende lrilidsnævn er lodrolige med. Man v laltså i udvalget kunne bevare den dialog mellem brugere og polllikere som er kendi i dag. Loven er planlagt til ikralllræden pr- 1. aug ust 'lormenilig på den måde, al de nye Iolkeoplysn ingsudvalg skalliltræd på dete udspunki, rnen al den ovrige del al loven fsrstlræder ikralt pr. 1. januar Hvorlor nusk ve om det her ilmpuls?jo, d6lvilvære!rroligt vigrigt, ar samrådsorganisalionerne (BUS) kommer m d i kaplobet om pladserne idet nyeio k oplysningsud' valg. Vi har en moalsk pligt 1il at siø1le sainrådene med al søge indllydelse - evl. valg - ide nye udvalg. Det er nu vi skal inleresssrsosiorsagen -omlå rnånedervil Foikeoplysningsloven iorvenles lil lredie behandling i maj måned 'og megel lyder på, al loven vil blive vedlagel, med de ændrlngerdel løbende arbejde i Iolkelinget Det er spændende perspekllvsr - og et abejde vihar pligl lilal iølge. b.b. - - nu høster i vi sammen tz rr -i< 1.s :.\\ s BASISKURSUS: EGO-TRÆNING - Hvad er det? Kursusudvalget melder klar til næste sæson under devisen: "Vi har sået - nu Landsgildeis EGOirænjfg er: - menneskelig udvikling 'en9ag ment Korl sagt, vi arbejder med os seiv som mennesker og som gldebrodre- Der er planlagl en vlrkellg glvende opovelse, der giver ny lnsp ralion ig dearbei' del - lad også gildebrodre ldil gilde 1å del i der!dby11e, træningen giver I gavn lor både dellagere og del enkele gllde. Læs iscl. Georg om opstartog lilmelding. Øn sk6r d u yderllgere oplys n nger omkring dennetrænjng, erdu velkommen tilal gribe le elonen og ringe lil Kursusr.rdvalget. Else Gall' Verner Larsen lnge Søholm

7 GILDET OG FONDEN Som dei kan læses isct. Georg, harviet PR- eller inlormationsprcblem i lorhold lil Sct- Georgs Fondens instilutioner Fonden har jo lldligere tilbudt at komms rundl i gilderno og inlormere om londe.s virksomhed og muligheder. Deter etlilbud, som jeg absolul kan anbelale gilderne al tage imod. Huskblolpå, atdelkun hjælper på infomalionen don ene vej. Fra gildeside må vi gøre noget lor at inform re inslilutionerne om os selv. Som nævn i Scl, Georg børbestyrelseslormændene sikre sig, at alle ansare har el godl kendskab til gilderne. Men det kan ikke være rigligl, at beslyrelseslormændene skålslå med ansvarel alene. Del må vær hele "moderglldels" ansvar. Og del ei her du som gildeledelsesmedlem kornmer iid i billedet. J69 skal her iremkom me med nog le ideer, som blev fostr l i et gruppearbeide med inslilutionsiolk. lnviterdem medlil gildehal eller'møde. Måskevardetogsåen ideatiå el pkt. med sidste nytira gildet på beslyrel_ s smødernes dagsorden? lnslil!lionerne vil megel gerne vise gildebrødre, hvordan den Iungerer. Hvad med at lægge 6igilds' møde -ellermåske bedregruppemøderom eftermlddagen i institulione n Ior at se, hvor_ dan livet leves ien Sct. GeorgsGård? Har len pensionerel gildebror, der ergod lilat iortælle h slorie r og eventyr, og som måske harlid og lysl lilat være onkel-oplæser foi børnene en gang imellem? O.s.v., o.s.v. PR er ikke kun t spørgsmål om al Iå spalleplads i de landsdækkende aviser. Del er prlmæd ot spørgsmå] om al dyrke mlnd til øre-meloden og om at gør os synlige i dsl lokale samfund. Og netop Sct. Georgs Gården r et lremragende PRmedle, så motiver jere gildebrødre tllat udnytte muligheden (hvis I ahså er så heldige at have ansvaretloren Sct. Georgs cård). M d gildehilsen Niels Rosenbom LGM SPEIDERKONTAKT På korps-,4andsgildgplan har vi,åel t megetnærl og godl samarbejds. Rundtom i landel er der også riglig mange stedsr, hvor det lokals samalbejde f ungerer godt, - og det er det vigligste! Som bekendl har korps og gilder ikke de samme o anisaloriske grænser. Del kan medløre, at nogle grupper ikke har gildekontåki. Jeg vil dedo! bede gildeledelserne (både enkell gilder og - måske især - distriklsgilderog sladsgilder)om at sikro sig, al ingen grupper i "ansvarsområdet. er uden gildekontakt. Hvis ansvagområdets grænse ikke er eenlydlge, såvildet nokværo en god ide at lådemlasllagl såmmen med nabogilderne. Vi skulle geme være Iuldslændig lands- af "camle.læsere delle blad kån måsks huske, at jeg ior årtilbage{oreslog, al vilra gildesidetilbsdenkontaklgildebror i grup' pestyrelse og - råd. D ngang jeg loleslog del, vardet ikke loielaglfolkorpsene. ldag er oplordringer til etablering af eo kontakl gild bror-ordning imidlenid også fr msat,ra spejderside. Fra mil egel vifte som kontaklgildebrortil Danske Spejderes Fæll sråd og KFUMspejdern6 ijanderupkanjeg ber 1i6, al det erbåde sjovt og inspkeronde al leve med i speldelarbejdel al idag.

8 De akluelle samarbejdsmuligheder er jo mangloldig. P.l. erdet størsie tandsdækkende proiekt klart at skabo iorbindetse tit Østeuropa{pfiimærl Polen). I 1991 skalder igen være "Spejderlorendag"- Her!dover r der givervis mange lokale opgav{ og projekter, som spojdere og gildebrødre i {ællesskab kan {å glæde af. KONCERT Niels LGI\,I Jog varlor nyljg lilen koncerl, hvor Sjællands Symioniorkesler spilede værker al Mozan, Beelhov n og Carl Nielsen - en h ig oplevelse. Underkoncon n kom jeg lilal tænk på, al samspillet i ok slrel krnne samrnenlignes med fællesskabet igildet. letorkester er der forskellig grupper af instrument r: stlygere, messingblæsere, træblæsere og slagløj. lnden to r hver g rupps er der mørke og lyse slemmer. Hver for sig kan disse g rupper,r mbringe god musik, men samspillel giv r lilhørcrne en Iornemm6lse al slorslåel hamoni. Hvel,1 en esle orkestermedlem har sit slore ansvarfor, al hamonien ikke brydes a, en falsk lone, en tone der er,or lang eiler ior gennemtræng.'r iå den overdøver de øvrige. Såda. "' r,i også i gildet, synes jes. I gildel har v, cll:oper. der arbejder selvslændigtog errlr igne ideer, ogdeli!ngeror vældig godl. Den srore g nnemslagskrallog vi ning skulle vlgernoopnå, nårvi irællesskab viser hvad viduertil. l\,,lilønskefordetnye gildeår skal være, at vi igildet iendnu højere grad end tidligere må sende klare og velklingende budskaber NOGET OMAT SÆLGE EN VARE Jeg ser ib rlingske Tidende, at man har nogel, som hedd r Berlingske Erhvsrus Videoklub. Herkan man lejelræningsfilm lil gavn Jor,orckelligo områder inden lor erhv lvsliv l. Fire a; diss lilm var nævnt i avisen med lidt oksrra omrale. En al dem hed Den store viser, og der slod: "Var demonstrationskullevær en enkel opgave. Hvad er mere enkelt end al lade kunderne selv se, smage, lugle, føle eller høre? Allig evel opnås der så lidt v d mang e demonslralioner, lrods et slort arbejde og mange anstrcngelser. Foral en demonstralion kan nde med atsælge nogel måden: 1. Bevise en lordelved varen. 2. Ailive iorken og mislolslåede syns- PUnkter om varen. 3. Gore del prestigepræger al eje varen. 4. Skabe lillid lilprcduktel. 5. Vise hvordan prcduklel vi er perlekl." Nu skalvi ud og sælge, og del haster. Vi skal sælge gildebevægelsens iormål og :degrundlag liliidllgore speid6re og andrs med lilknyln ng lil spejderbevægelsen. Hvisdet skal lykkes, måvilage ovenståendepunkler l.,2. og 4. med jsalgsarbeidel. Delvilleværeov nudlykkeligt, omviogså kunne lago punkt 3. og 5. rned. Grete lr HUSkATTEN 1 8. Sct. Georys Cilde i København tb le -Voldstafetten" Sct. Georgs Gildet VesteNold

9 SCT. GEORGS DAG Glldebrødrel Vi ei kommel sammen idag lo r at bekrælle vores g ild eløft. Sct- Georgs Dag er vores højlidsdag, hvor vi samm n Iøler glæde og slyrke ved al lihore en sammens utning al gamle speidere og andre med nærtilknytning til spejderbevæ' gelsen. Vi 1ølertaknemmelighed mod spef derbevægelsen og de chancer, den har givet os lor en ærsonlig udvikling, båd praktisk og elisk, i orkendelse af vores ansvaroverforos selv, samlundei og vores næsle. Delsidsre harjan Lindhardl udtryki såledei "Din næste et den vigtigste per- Vihar idag lorlredle år itræk den glæde al kunne modes ud i naturen, den na1ur, som viskylderså meget, og som man ikke kan være spejder eller gildebror uden at være i paql med og lden al beskyite den. Jeg slår her i dag lor sidsle gang som stadsglldemester og skalholdeiale på Sct. Georgs Dag. Del hardedorværet nemllor mig alf nde el emne.jegvilgernegennem_ gå Gildeloven og knytle mln personlige bem æ rkninger lll hverl aisnil. Enhver gildebror gør sil bedsle iotal nå frem lil en livsanskuelse, en personlig slil' ling lilgrundlagel for sin lilværels. lnletm nneskekan l veel godtllv!den at kunne iinde mening og have indhold i sin tilværelse- Vi behsveralle endyb erkendel_ se al, at det hele hæng r sammen, og al inlel erslyrel aililiældigheder. Del erblevel urnoderne al have en lro på en høiere styrelse, og dermed er menlngslosheden 09 dodsangslen rykkel ind I del moderne menneskes liv. Harman ingenlro, harman he er ing n liltro til, al der er n lorm ior eksislens efler døden, et liv olter livet, et evigt liv. Og afgsten ior inl 1heden, for at misle alt, opiager så meget al den plads, som llvsglæden bør have. Vi må hjælpe vore børn og hinanden lilhelhed itilværelsen og tryghed ilivel gennem en tro på en Gud idet høj6sie, en Gud, det har kærlighedlilos alle og somviseros nådeog giver osiilgivelss, selvom viikke allid harkunnet erkende vores lejl og retle dem. En Gud, som vil hjælpe os i nød og Jare og når prcblemerne tårner sig op. l\,4ed et Fader Vor ipagl, skaldu aldrig gyse. Du skalelske din næsle som dig selv, er d t bud, der ligestilles med budel om al elsk6 Heren din Gudi Har man tilslrækkelig næslekæflighed vil man også kunne behersko sii sind, for ubeherskelhed vil altid gå ud overandrc, så velsom ov r n Man $l ogsåkunne udvise respeklfordel, der harværdiior andre. Det gælder nalurligvis ikke kun de andres biier og andr6 værdigenstande, mon megel mere d t, som andre tror på og som giver mening i deres liv. Også menneskel selv, alls mennesker, har krav på respekt, ligegyldgt hvem og hvad de r. Næstekærlighed vilogså vise sig ivenllq' hed og lorsiåelse over ior andre. Hvis l menneske oplører sg lorker(, ondt ell r idiolisk, vild l være næslekærligtog vigligl at p16 ve at,orslå baggrunde n for opfø rslen. Kan man lorsiå, hvorlor lolk opfører slg Iorkerl, kan man bedre undertrykke sin hame overdel, og oven ikøbetlå styrkelil al hjælpe vedkom mend e ud al sin vildlarelse eller pressede sil!alion, Bliver man gal i hovedel gåld lbåde!d overden anden og 6n selv og man erafskårel lra at hjælpe. Næstekærlighed er ikke noqet man bare kan røle eller qive udtryk ior i ord. Det er handlinger, det drejer sig om, handlinger der sigler mod- at gøre livet gladere og lyserelorandre. Såhandlerviogsåioverensslemmelsa ined vores guddommelige beslern melse. I kapilel 25 i Malhæus- vangeliet kan man læse sig til, at del handler om at give den sultne brød, den iørslende

10 vand, atbesøgedesygeog dem lfængslerne, al give de nøgne klædor. Hensiglen er ikko nok, der skal kookrete handlinger til. Ellers erdel hyklei. Delsammegælder nok gildeloven. Kærlighed og ansvar hører sammen. Vi iøler et nalurligl ansvar lor vores lamili, men både familien-og vi er også en delaf samiundel, og del erogsåvores ansvarat være medlilatgøre samlundetb dre og al 96rodotsted, vibor, tilel bedre og sundere sled al bo, båd loros selvog alled andle mennesker, vi lever iblandt.l-din nabos sundhed er også dil ansvar,,. Foivores sam,unds og vores egen trivsel og sundh d spiller både naluren og de nalionale værdrer en meggl slor rolle, og igen må dei u.derslreges, al do nalionale værdlei ikk r kronjuvelerne på Rosen' borg, men snarere medmenneske ighed, humor, dygligh d og arbejdsomhed, danskernes vn lilal skabe bæiedyqliqe kompromisløsninger, vores erkendelse at an_ svaret overlor de fattige land e. 0elte er i høj grad medlilatlrsmme inle rnalio nal lorstå' els, og danskere er også velseis i del Vi skal gøre vor pligt. Del giver en dyb lil,redsslillelseatvære mediil al gore nogel lorandre, og d l erdet, som pligler inderst inde går ud på. Elhverl menneske har et grundlæggendebehovior alføle, at del har værdi og kan bruges lil noget. Som Piet Hein har skrevel: lngen kan hæv sin lod ved at kræve LIVSLYKKE Lykke r ikka Lotlo. Lykke er ikke Lykkehjulel. Lykken er ikke ai vinde en millioo. Lykken er ikke så langtvæk, men ganske Lykken er der, hvordu gemmerdenl Lykken kan eksplod re iet nu, andre gang on lilsland der bar bliverv d. Lykken er al værc der, hvor dagen kom- Lykke er al kunne være ulykkelig. Lykke ren beskidl drengs næve, der har brug for mig. Lykke eralspringebadul, el slreif al solen på kindsn, en der gid r skælde mig ud. Favn6 om lniverset. Se det rullendo hav, finde et lille bitle slykke rav. Bliv divende våd, llqle iorden en regnvejrsdag. LykkelJa, hvad er del? Jeg ved hvorieg {inder den! Lykken er ikke henne om hjørn t. Lykken er her. Hvisdu lror, del ernødven' digt al gå langl etler lykken, iinder du den ikke. Hvis du lror, lykken kan købes,laber Slol på lykken. Lykken Iinderdu nemmestved al lovo. Alt andel er blålys. Dorte fta GildeBd-Pasten Sct. Geotgs Gildet i Allerød man er, hvad man Yder. Gildeloven eretsolidt grundlag loret godl liv, oåde lordig selv og din næste. Carslen tb "cildetryt" Sct. Ceorgs Gildene i Aabenaa 10

11 Sct. Georgs Gilderne i Danmark GILDEHALLEN - ld6plan lor et gildeår rg HVORDAN AFHOLDES EN GILDEHAL? Gildehallen er noget centralt igildearbejdet, men kun hvis den gennemtøres på en sådan måde at alle gildebrødre får noget positivt ud af at deltage i gildehallen. Der mågerne være noget muntert og uhøjtideligt igildemestertalen og de 5 min. Sct. Georg, men detkan væreødelæggende for et godt forløb af en gildehal, hvis der undervejs sker "uheld", der får gildebrødrene til at trække på smilebåndene eller le. Der skal ikke mange "uheld" til, før den højtidelige gildehal ændres til en komisk "forestilling". En gildehal kræver derfor et meget stort Iorarbejde af en gil deledelse. Det er ikke nok, atgildemesteren har lavet en god gildemestertale, og der holdes gode 5 min. Sct. Georg, hvis rammerne ikke er iorden. En gildehal skal gennemføres korrekt, men så det ser meget enkelt ud for tilhørerne. For at kunne gennemløre en gildehaluden problemer, erdet derfor vigtigt, at gildeledelsen og herolderne gennemgår gildehallens forløb, så hver enkelt ved, hvad der skal foregå og hvornår. Gildemesteren må sørge for at have kontakt med sine medhjælpere under gildehallen, så hun/han er sikker på, at alt forløber i overensstemmelse med programmet. Da en gildebror kan få forfald på grund af sygdom eller andet, er det altid en god ide, at der er en afløser parat. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at instruere faneherolden, hendes/ hans suppleant skal også vide, hvordan det foregår. Det er megetuheldigt, hvis man umiddelbart før en gildehal skal,inde en gildebror, der kan overtales til at være faneherold, fordi der er kommet et sent afbud. I\4arts

12 Sct. Georgs Gilderne i Danmark GILDEHALLEN - ld6plan for et gildeår Da gildehallen ofte gennemføres i et lokale, hvor der kan være trange lorhold (l.eks. lavt til loltet eller lavthængende lamper), er det vigtigt, at Faneherolden lør gildehallen har prøvetatføre fanen frem for højsædet og på plads igen uden at ramme ind i noget. Sørg for at fortælle gildebrødrene, atde skalholde fingrene væk fra fanen, selv om de synes, at faneherolden trænger til hjaelp, fordi lanedugen slår lolder ect. Hvis fanen skalsænkes fordronningen, så måfaneherolden også have besked om, hvordan detskalske, såfanen ikke bliver "dyppet". Gildemesteren må også sørge for, at lade være med at.jappe". Lad f.eks. laneherolden komme tilbage til sin plads og evt. stille lanen i fanefoden, før der siges: "Gildebrødre lad os stedse... o.s.v. Hvis gildemesteren starter for tidligt, er gildebrødrenes opmærksomhed rettet mod faneherolden, så de ikke får lejlighed til at koncentrere sig om gildemesterens ord. Når Stavherolden fører nogen frem for højsædet, skal han/ hun føres ved armen, men husk, det skal ikke være et "Jørergreb". Heroldernes opgaver er i øvrigt beskrevet ihåndbog Ior Glldehaller, så sørg for, at herolderne har fået et eksemplar med omtalen af deres rolle. Nogle personer har lettere ved at lære udenad end andre, så de foretrækker at sige det, Gildemesteren skal sige fra højsædet til gildebrødrene udenad, når de står op. Andre harsværere ved atlære udenadellerer nervøse lor, atde ikke kan huske det hele. Hvad enten du hører til den ene eller den anden type' så er det en god ide, at du har skrevet det, du skal sige ned med store bogstaver på et stykke papir, så du evt. kan læse det stående, hvis du bliver usikker undervejs. 4.O4.02 Marts 90

13 Sct. Georgs Gilderne i Danmark GILDEHALLEN - ld6plan for et gildeår slg Det er naturligvis en selvfølge, at også kansleren og skatmesteren har deres håndbøoer med til gildehallen, men hvis en af dem skulle have glemt sin, så få det nødvendige skrevet op inden gildehallen, så det ikke bljver nødvendigt at skubbe ritualbøgerne frem og tilbage på højsædet - det ser sjusket ud. [ran siger, at det er menneskeligt at fejle, og det kan selvfølgelig også ske for "aktørerne" i en gildehal. Lad være med at undskylde fejlen ellerstarte forfra ect. Hvis du harglemt et ord eller byttet om på ordstillingen, så lad være med al retle det. Du skalblot lade som om, det erdet rigtige, som du harsagt. Fordetførste erder ikke ret mange igildehallen, der præcistkan huske den nøjagtige ordlyd,lor det andetvildu snarere ødelægge noget af stemningen, hvis du må gentage ordene, end hvis du blot fortsætter, selv om noget af det sagte er forkert eller mangeliuldt. lndholdet i gildemestertalen eller 5 min. Sct. Georg skal vi ikke omtale her, for det er udførligt beskrevet andre steder, men sørg lor ikke bare at læse talen op fra manuskriptet. Prøv at se på gildebrødrene ind imellem, så de føler, at det er for dem, at du holder talen. Det skal jo ikke være en oplæsning som i radioen, men være levende. Hvis du harsvært ved at se på folk, så prøv at se på en eller anden ting bagest i lokalet, så det ser ud, som om du kikker dkekte på en af gildebrødrene. Det er seivfølgelig bedst, hvis du kan holde talen, som om du taler direkte til hver enkelt gildebror, men det tager tid at lære det, Der er flere muligheder for at kombinere ritualerne for gildehaller, så før gildehallen, bør du have skrevet aftenens forløb op og sikret dig, at ooså kansleren og skatmesteren har ritualbogens blade ud og anbring dem, så du blot behøver at N4arts

14 Sct. Georgs Gilderne i Danmark GILDEHALLEN - ld6plan for et gildeår {lyite dem fra den ene side af din plads til en anden det ser ikke g;dt ud, hvis man under en gitdehal sidder og vender blade lor åt finde den rigtige side. Du skal være opmærksom på, at der altid er nogen;der ser på DlG, selv om det måske er en af de andre, der har ordet. Der har været et par indlæg i Sct. Georg om at undgå den m 0en,snåk" i gildehallen. Det er en uskik som efterhånden breåer sig. at der tales meget under ind- og udmarchen. ia endda under selve gildehallen. Benyt en eftergildehal til at forklare gildebrødrene, at en qildehai starter, når vi går ind ad døren til gildehallen og først alutter, når vi har lorladt gildehallen lden mellemliggende tid, er det kun,aktørerne", der har ordet, og vi andre må nøjes med at lytte og synge med På sangene. Selv om I måske synes, at det er mange krav, der stilles til jer, og I måske føler, at det kan være svært at leve op til dem - iå frust<, atgitdeorødrene har valgtjer, fordide stoler på' at I kan magte opgåven. I må derfor sørge for, at I viser jer værdige til tillid;n, Det er en dejlig følelse, man har, når man har gennemført en god gildehal - GOD FORNøJELSE I Hans-Erik Harboe, Sct. Georgs Gildet iodder Jørgen Pedersen,6. Sct. Georgs Gilde iårhus Marts 90

15 LIVSSYN OG ETIK Bidder.spørgsmål: "Når livetgåros imod, erdelgodt at have iogel al lro på- Hvordan mener du, at vorl (rislne livssyn, altsåvoreslro på krislus og korcet, kan komm s os lil hjælp i d6 vanskeliqe sir!ationersom livet a, og lilsælieros i,l. "Erden etik,somvibyggervoresgildeidealer på, lilstræ kkelig s som g rundlag {or vor Besvarelse: Ja, selvlølgelig går livel os lmod engang mellem, det erd rvisl ingen, der kan sige sig rrifor, og her lrænger spørcsmålet sig på - hvordan kommer vi over modgangen og kommervidere. Vlsom harvores barnelro ibehold, d.v.s. don Lærdomog oøiagel se som vore Ioræ dre gav os og ønskede at viskulle lev6 eller resten ai vortilværelse' lorst som K.F.U.M. spelder siden som gild6bror. Vi har tået n baggrlnd og opvækst, som helt ira begyndelsen siglede mod et krislenl llvssyn - del har ikke været sværi for os at vælge levemådeog slåsl d herilivel og det blev selvlslgellg et Liv med k slus, Jeg m nerdog lkke, atdet er nok al søge Guds hjælp når modgangen - sorcen eler lidelsen iørst er der, jeg ved, al man har slofie slyrke hvis man i hverdagen lever som krislen. Nål modgangen ei overståel kunne man t.eks. læse følgende vers lor sine medmennesker: Da jeg søgte henen, svarcde han nig, og foralnin angst hat han befriet nig. De rcttet blikket nod han ag lyser afglæde, ingen skal blive beskænmet. Da den hjælpeløse kaldte, høte herren han, og han reddede hafi af alhans nød. Herens engle slår lei on den det lrygtet Snag og se, at herren ergod. Lykkelig etden det søger tilllugt hos han! Ftygt herrcn i hans hellige, for de dethygterhan, savner intet. Løver kan lide nødog sulte, me n de de t søge r hefie n,s av ne r i nlal godt. En anden måde at søge llndring på sr solv,ølgellg hossinjamilis-sinevenner-og hossineqlldekammerater. Herer jeg sikker på at man vil mød e iorslåe lse og opbakning ilivets modgang. Dererogsåen more snkel rnåde al besvare spørgsmålot på, nemlig med den sæining som gildebror Basss Hansen brugle, dajeg eller at have arbejdet i hans lorrehing i mange år, skulle begynde et nytjob. Vigav hinanden venstrehånd lil aisked, hvor fter Basse sagde: "Huskderlindes en losning på alling". Ja så enkelt kan det siges. "Der Iindes en lssnlng på alting", og det tror jeg er rigligt, Basse harjo alprøvet sandh den al denne særning gennem el langt liv som gildebror "Erelik, som vi bygger vores gild eidealer på, lilsllækkelig som grundlag for vor liv- Elisk holdninger er eller min mening st hell personligl spø rgsmål og jeg 1rcr ikke al så mange lolskellige porsoner, som der Iindes i gidebevægelsen, kan have de samme meninger og holdninger om alle eliske spø små. Mon ikke derfindes Ior skelllge holdninger til spørgsmålei som f.eks. -dødskil riel - abort lovgivningen - Danmarks indvandrer polilik mod videre. l\,4en alligevel lindes der man96 holdninger blandl os, som vi er nige om, lad rnig nævnl nogle enkle eksempl r: Tjonesle - Tolerance-ogtrcfaslhed.Ti neslefordivi siøtler ungdomsabejdel og lotdi vi gemo skull tjene vorgud!g vor næste. Toleranc laler Ior sig selv, d n må vi hav når vi har med mennes.k råt gøre, sndog mennesk r med and rc eliske holdninger. Trclaslhed o r 1'1

16 del vigiver vorl gild. Endnu en holdning, som eren ajd vlglig te ivorbevæg lse er sammenhold, eller parolen»sammen kan Ved du, hvodor gæs pålrækllyvgl ivrormation? Hver gås, der bevæger vingerne, skaber en opaddrivende llllstrøm, for den der lølger bagefler. Når alle gæs er samlet på denne måde, har hele flokken 71 % slø re flyveevne, end hvis hver llyver ior sig. og hvis n sakkerbagud, hankerllokk n den ind i poshion igen. De deles om l derskabel. D n psykiske eflekl er enorm. Jeg er sikkei på, al del er mindsl 7l % lellere al lev lkrislen livved alflyve illok, hemloralene,og dei er velgørende atopleve al blive bragl lilbage iposition ikærlighed, hvis vifar6r vild lra målet. Og hvilke mål kunnodetsåvære, iad l er selvfølgeljg alle de mål vi provor at nå i gildebevægelsen. 2 ai disse mål er som omlalt "etkrislenl llvssyn og sammeeuske holdninger". Derfor vil jeg slutle med.lolgende appeli "Og venner nå du slirye de g* en anden vej og misle navn og ære hold ud og owiv ej". lra Vadestedet Sct. Georgs Gildehe i Vejle T,ÆNK FØR TAL Jeg sksd en pil ud iluften, den laldl tiljoden, jeg vidsle ejhvor, for så hurligl lløjden, al synei ikke kunne følge dens spor. Jeg ånded'en sang ud i luften, den faldtliljorden, ieg ved lkke hvor, lor hv6m haret syn såskaetog såstærkl, at det kan følge sangen pådensrlugt. Længe, længe eiter fandi ieg pilen siddende oskadt ion eg, og sangen landtjeg igen isin helhed Symbolikk n i d tl lille engelske digt er bådegod og smuk. Denlorlælleros om, al vl aldrig kan vid, hvor vore geminger og ordvillamme, De kan ramrne på en god og gavnlig måde, men også på en dårlig og skadellg måde. Ved ubesindigt al gor eller sige nogei, kan vi komme lil at volde lortræd - endda mod nogen, som vi allermindst vllle gore Ladostænkelorvilaler,såord og geminger lkke gorlortræd, mon gavn og glæde. ta KoNTAKTEN Sct. GeaqsGildet ikongens Lyngby

17 GILDEBROR. HVAD VIL DU! Fsrsl viljeg slarle med en gildebrorslankeromkring udmeldelse. Han er iøvrigtira Søborg gildel: "Dei sker al og til, at en m tder sig!d?f gildebevæg ls6n, og hver gang tænker jeg på, om del ikke var rigligsl al 9ø16 del For nylig høne jeg om gildebrødre, som skulle havs meldtsig ud,iordi glldetikkevar aktivt nok. Afgørols n er nalurligvis den enkeltes, som viandre kan tage til elterretning, men i delte tilfælde, tænk1e jeg lidt more på min egen stilling. Jeg erkommellildel res!ltal, atdetgamle ord om "en gang spejder - altid spejder" passer udsmærket tll al jeg ikke vil meide rnig ud. Nårandre sågørdot, så erdet mln me, ning, at de ved denne handling harforværrel gildels eksistens og været årsag iil, al nogel er blevel dårllgere. l\,4 nlar, som for nylig erdød, havde eflerladl el brev til min bror og mig, hvor han blandl and t skrsv: " Hvis likke kan qør en t ng bedre, så lad være med at gøre dot Hvis der blot erentil, som vllprøv pådel sammesom jeg, harminfarsordværetmed lrlat gør v rd n bare en smule bedrg, og teg lilvære slolt". Dernæsl viljeg lorlsætte med provincialm sterens lanker omkring del al iå nye gildebbdre, og hvad kan iden iorbindelse være vort budskab lil omveiden (devoksne spejdere) Ior ar lortæll HVAD vi i sct. Georgs gildet har, som andre for ninget e er klubber ikke har. * Vibesidder hver et langl livs eda ngom mangeling -deimåvi dakunnebruqeqodl. * Vi repræsenlerer mange lorskellige,aggrupperog uddannelser, og desuden er vor bevægelse speciel derved, al der er næslen lige så mange kvinder som mænd igilderne. * Nok er vimeger forskellige, men vihar det til iæles, at vor egen spejderlid og arbejdel m ed spejdern har haft slor betydning lor os. * Derlor har vi pålaget os al arbejde videre med vor personllg udvikling isamarbejde m d andre menn sker. Det er og har ahid værel kernen iidegrundlaget bag både spejder- og gildebevægelsen. * liorenlngslivel s rvitit, at delermænden d rrørerordel, og kvinderne laverså del mere rulinepråged6 arbejde. Hosos er der næslen llge mange ledere af hveri køn. * Vi har liilid 1il hinanden, og vi mobber ikke dem, som er lidt usikre ved al tage ordet i en iorsamling. l\,4ange al os havde måske aldrlg turdet gå op på en talerslol, hvis del lkke var igild t. n Når så mange kvind r godt lor værc ledere igildebevægelsen, er del måske Iordidel er re menneskor, der komm6r i gilderne.,r Det e r ikke vorl primære tormål at skaife pe nge lil ve lgø rende io rmål eller gø re spej" derhyfler istand. Men nårvigørdet allig vel, å er del oplevelsen ved samarbeldet der giveros den inspiralion, visøger. * Det skalaltid være sjo\,,tog inspirerende at arbejde sammen med en gild brcr, både i gildet og andr steder, hvor man fta Sct. Georgs cildat i Batlerup 13

18 ournlll"s fitq DER IrIRKER Sct. Georgs Gildeme i Danmark Lolland - Falster 14

19 GAMBIA LOGO - GAMBIAFOLDER (6-t",""\ FÆA,l twa ANMAE laprilmåned, havde Lolland-Falsler Distriklbesog al Iormanden lorgambiajonden Hans Romer Holm. Dist klet havde invilerelspejderledereog repræsentanterforde mangevi*somheder,der slotler Gambia øojektet, lil al deltage i altenen. Hans lortaho om sine mange oplevels r i Gambia, og ledsaget af lysbilledor, blev forsamlingen indført i dei albejde gildem har sal igang i Gambia. GreliHansen, Maribo, havde oplildenne alten lavel el logolilronden. Dist ktsgildemes- 1e r Helg e østercaard oveirakle logoel lil Gam bia fo nde n - logoet - som er aibilledet på den ne side erlremslillel ipapir'klp. Relllghedernelilbrug al logoeleroverdragetlilgambia{onden - medden lille "krølle" al dlsrr kter på Lolland og Falster har rel lil al ben),lie logoei iilarbejdel De, derdellog ilgt 87, vi{kunne huske logoet hedla, der lig e ledes var klipp l af Gr6ti, - her har hun gjort det igen, og del smukke klip er allerede laget ibrug som logolor Gambiaionden, Hans Røm6r Holm lorlall på LIS stævnel, at der meget snan_vil komme sn lisle iia Gambia, hvor de aktuelle behov er konkreliserct - ds mange gilder, der arbejder m d Gambia, kan selrem tilat aktuel "behovs"liste, Jra Gambia-Jonden. l5

20 Ula er el k ndt og populærl navn iglldekredse. Og d l er ikke så underligt. 4 års seriøsl arbejde i landsgildeledelsen har påvist kva iteterhos L,lla,som harallvungei respekl overall. Heriilkan læqges en rolig og værdig oplræden, så Ulla på enhver måde lever op lllde normerog lorventnin. ger vi som gildebrsdre kan slille til en replæsenlant i landsgildeledelsen. Ulla bor irodekro og eransal som iærer pårodekro skole. Med bopæl iområdesyd var det nalurligl at iå en gildesnak m d hendeom Scl. Georc s Gilderne og jobbel i landsgildeledelsen. Så vi drog lil Rsdekro en a{ten imarts med nogle spø rgs m ål parat afden slags, der nelop nu prægerdebalten igildekredse: Medlomstallet Red.r Deler du mange gildebrodr s bekymring med hensyn ul medlemslailels slågnation eller måske dir kte libage' gang? U/ai På en måde jalmen ies løl rsamtidig, al alden m gen snakom nedgang har en sel!,torslæ*ende negallv vi ning på medl mslallel. Jeg lrorder skalske nog t rad kall ior medlemstallel vender ul lrem- qans- På landsqlldekonlorel arbejder vi{or sje' blikkel på al oprerle el edb'program, som kan belyse udviklingen i medlemsiorhoid l.eks. på lilgang og aigang af yngle med_ Forholdene her i Sønderjyland er dog ikke lypiske på landsplan. Jeg lrorgildene i de gamle søndeiyske byer er pec e e hvad gennemsnilsalder angår p.g.a. hislo- For ud n oplever vi on slærkere koniakt spejder6 og gildebrødre imellem mang steder i landel. Del er en god ling som slkkert også på lang sigl vil smilte ai på medlemstallel. I øvrigl lror ieg d er e r e n slor gruppe voksne vi skal ha'lat i, nemlig grupperådsmedlemmerne (slyrelsesmedlemmerne, rod.).0 har mindsi ligesåslorl behovlor støfie iarbejdel som spejderne. Optagelseskriteriet Fed-j Er del ikke el spinkelt grundlag vi bygge r vo r lorsning på? U//ajJeglrorviskalha-fat ioptagelseskrilerlel. Og jeg lror al tiden abejderlor den holdning, al hvis man kan gå ind ior spej" deridealorne er del mere væse.lllg som grundlag Ioroplagelse end om man som I' årig har værel ulveunge en kon lidl Gildets organlsatlon Ped-i Er vores organisalorlske opbygning ikke lovlig slor I I 8000 medlemm r. Jeg høreroile den påstand, at alror slor en dol af konllngenier går lil landsgildetl U//aj Vi har all lor mange ledelsesposle r al skulle besætte landel over. På den led er vor organisalion etier m n mening lor slor. Men jeg sæl1er min lid lil at struklurudval' gei, som arbejd r lor øieblikkel, også er opmærksom påder. JegJorvsnleral d kån forelægge er udkasttildebat på gildemes' terclævnet li eiterårel. Hvad konting ntet angår, så forclår leg godl al dol loles urimellgl, at så slol en de al del skalsendes videre I I landsg ldel. Men hvis vi ska ha' et samlende organ oq el iælles anslgi udadrl, så koster del penge. Vi kan kke i landsgildet alene basere arbejdei på Irivillig abeidskrall. Oer skal lonnel bemanding på landsgl d ko nloret.

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

TANKER OM TILBLIVELSEN AF HEKSEN ESMARALDA

TANKER OM TILBLIVELSEN AF HEKSEN ESMARALDA H E K S E N E S M A R A L D A TANKER OM TILBLIVELSEN AF HEKSEN ESMARALDA AF TINA BUCHHOLTZ Heksen Esmaralda med sin lille ven; Den tunesiske hattehund FEZ Østerlarsvej 13 8 2 1 0 Å r h u s V T: 2 6 8 2

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag.

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Om aftenen tog Ricky til fest sammen med sine venner. Festen endte i tragedie. En tragedie, I der

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk. 1, 46-55)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk. 1, 46-55) Maria BB II 13. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 12 Min sjæl, du Herren 108 Lovet være du 71 Nu kom der bud 73 Vi synger med Maria 217 Skriv dig Jesus 80 Tak og ære være Gud Bøn: Vor Gud og far Du har

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Goddagsang Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Tekst 1: Goddag, goddag, goddag og velkommen Goddag og velkommen til musik. Vi skal synge, vi skal spille, vi skal danse. Kom vær med, vi er ikke til at

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere