19. ÅRGANG BARE I DAG. Bare i dag - vili g gøre el alvorligl lorsøg. påal være rnod andre. som jeg gerns vil ar de skal v.ere mod mlg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. ÅRGANG BARE I DAG. Bare i dag - vili g gøre el alvorligl lorsøg. påal være rnod andre. som jeg gerns vil ar de skal v.ere mod mlg."

Transkript

1 IMPULS NR.2 MAJ 1990 SCT. 19. ÅRGANG GEORGS GILDERNE I DANMARK INDHOLD: Bareidag... 1 Gildemeslerslævne Fra Lls'slævn t LIS-slævnet F lidslov - folkeoplysningslov Egolæning, hvad er det? 6 Gildet og Fonden... 7 Spejdelkoniakt... 7 Konc n,...,...,..,,,.., 8 Nogel om at sælge eh vare I Scl. Georgs Dag... I Livslykk Llvssynogelik Tænkiorta Gildebror hvad v ldu Gambia Gambia logo - cambia1o der landsgildekansleren Hvad jeg mener er meningen m d 11v6t Aktuelleadr sser Sm11ei Nye blade 1ii ld6bogen IvIIDTERSIDEB: ld6blad BARE I DAG Bare i dag - vili g gøre el alvorligl lorsøg påal være rnod andre. som jeg gerns vil ar de skal v.ere mod mlg. Båre i dag - og ikke lade mg påvi e al nogel omhelst oegali\d. Eare i dag - viljeg plsvo attinde del gode som jeg vsd ff ialle mennesker Bare i dag - vilieg lyne oprnærksomt til andre og ikke utålmodigr albry& lor år sige hvad Jgg mener. Båre i dag - viljeg værb venlig og hiælpsom mod alleleg mød r og kun lænka Bare i dag ' viljeg bestæbe mig på al husko at dsr EB en mening med åll, - også seiv om d6l ikkegår 6fter mine ønsker. BARE I DAG. For en enkelt dag MÅ det kunne D rvilieg sige til mig s6lv - HVER MONGEN. set flerc stedet

2 GILDEMESTERSTÆVNE 1990 Lørdag og søndag den sepl mber 1990 ajholdes Gildemeslerslævno på Esbjerg Højskol fra lørdag kl. l4.00lilsøndag kl saml n mulighed lor at d llage iirckost bådelø.slævn t begynder og lter al slævn t er alsluttet. Stævnelvilprimæd hand16om Slrukturarbeidetmed oplæglrastrukturudvålgetom dels arbeid, planer og lorcløbige resuhater, herundsr!t. ny organisationsopbygning. Der vilbliv gruppeaicejde om - ldegrundlag og lormå. - Medlemsskab (oplagslse og eksklusior). - Udviklingstider (Svendlr'æbno/Ridde0. - Gildehall r - ledelse alld ltagolse i/løiloaf lægelse/ansvar. - Opgavelordeling/lnspiralion/Orienle ng. Dsr vil nalud igvis blive lejlighed lil al kom m enlere, diskul6re og slillespøgsmå,vedr såvet Slruklurudvalgels arbejde og oplæ9, samt grupperies konklusioner. Endvidere vil vi beskællig e os m ed variauon og inspiralion vedr Gildehaller og lørdag alten vil LGL aihold6 n spændende gildohal med eftedølgende Ieslmiddag, underholdning og kammeratliqt samvær. Som sidsle punkl på programmel søndag vilder blive mulighed lor at slile spørgsmållll LGL, Forud for Gl\,,1-s1ævnel vil all, som har I lrneldt sig, modlage program m. rel vanle oplysning r samt brochu re lra Esbjerg Hojskole med plan overområdel, prakliske oplysninger m.m. Alle bliver indkvarter lpå enkehvær lser med bad og loilet. Pris: excl. 2 x rrokosi, incl. overn aining, lesrmiddag og morgenmad kr 620,- Herudover koster lrokosl lørdag kr. 100,- og irokost søndag kr. 100,-. Tilm ldingsblånkelter udsendes med "lnlomation tor Gildeledelser" islutning n al maj Tilmeldingshist: 1. juli 1S90. Vitror, detbliver l spænd nd og insp rerende slævne, hvor mange vigligeling kan blive b6lyst, og hvor dehagern vilkelig får lejlighed lil al præg slrlklurdeballelne, inden struklurudvalg6t læggersidsl hånd på arbejdel op lil Landsgilderådsmødel ijanuar l9gl og Landsgildetingel i seplember Vi håbor,iglig mangs - helst næsten a e - gilder saml slads- og distriktsgildsr bliver repræsonterct - HUSK hvis gildemesteren ikke selv kan deltag, 6r det både muligt, ønskeligtog vigtigt at gildet ladersig repræsentere ved 6n anden. Pågensyn iesbjerg den 1. sepl mb r På Landsgild lsdelsens vegne kirstån Hactor - VLGM

3 FRA LIS-ST,ÆVNET 1990 Kan du husks-vihørle om Øsleuropa,og de enorme omvæltninger, der Ilnder ted ' og samlldig de slor mlligheder vi som gam e spejdere harlorat komme ien ny og Kan du huske vi gennemglk den nylig als ultede eurcpæiske konierence ' den iørs1e i IFOFSAG s hislorie, hvor samllg med emslande i ELrropa i IæLlesskab ior_ søgte ål Lægge slrategrlor de kommende års udvrhlng reuropa _ blandl andel under hensyn iil udviklingen i østeuropa. Kan du hlske, al vi påny snakkede Gambia, og oplevede at væie msd lil en succes, hvor Scl. Georcs Gilderne i Danmark virkellg har spillet sin rolle godl og posilivt, ikks mindst lakkel være nogle engagerede gildebrødre i Eallerup Gildot. Kan du huske ar vi {ik lejllghed lil i små grupperal delsvoro erfaringer med hinan_ den, viopleverio iorskelligt hvellor sig, og hvor erdel g vende at lå lejllshed lilat hor hvorlsdes andre opl ver det internationale, det er mod til al give ny inspiraton. og måskelålvlvlertil altrc pådel inlernalionale som en al(ivilet, derkan give gildeme ny udvikling. Kan dlr huske en international glldehal med landsglldemesteren i høisæd61. Kan du huske del Jesllige kammerallige samvær og nalmaden, og spøgelserne på Soslrup Slot. Kan du h!sks de inspirerende indlæg fla qrupper I søndags plenum. Kan du huske vicepræsidenlen i IFOFSAG'S beretning om arbeidel i det inlernalionale Council. Kan du huske ale de iniormalioner d u lik om reg ional stævner, Gen e ral Assem blies, og de øsleuropaakliviteier, der skal finda sled her i1990 -hvis du hargleml nogeter vor inlernationale sekrelær til rådighed _ ring bars iil Robelt. Årets LIS stævn vil sikker på. blive husket - er jeg Roben Madsen

4 LIS STÆVNET 1990 lweekenden den 5. og 6. maj modles 70 oplagle gildebrødie på Sostrup Slol - på Djursland - lilårels LIS-s1ævne. Ram merne var spændsnde -og anderle' d s, Soslrup slot danner bl.a.iammen om cislerci' nserordnens klosler, hvor 17 nonnerharboligog»arbejdsplads". Vi blev budl velkommen med en lill loilælling om sledet. ljmiddelbart iør slævn l var der nedlagt grundst n lil i ny'l klosl r, der bliver opførl ililknyhing tilde gamle avls' bygninger- Klostrel ligger iplagtfulde nalur omgivslser, og oprylder uden lvivl alls ønsker om trod inat!ren. Robed Madsen og landsglldemesl6r Nils Rosenbom bød velkommen lil stævnel, hvoreller en rcpræsentant lor Folkekirkens nødhjælp berell d om organisalionens arbejde. For os var det ndda særdeles relevånl. Situationen sp cielt i østsuropa blev nøj beskrevel, og alls løhesig nokind im.llem nogstbekleml. Formålet med,or ' draget va! naturligvis den aktuelle siluallon i Øsl uropa. Vi lik mange gode tip m.h.t. hvordan hjælpearboide kan organiseres. Her val ikke blotial om den økonomiske hlælp, men iige såvigligl, hiælpen ved den personlige konlakt. Senei6 på eflermiddagen, blev dellager ne delt op i grupper, hvor aktuelle sporgs' mål sku lle diskuteres. D n nyevidenskulle heromsællestil bl.a. slralegier Ior, hvordan vi i samarbejds med speiderkorpsene kan,remme spejd /gildesag o i Østeuropa p mært Pol n. Gruppearlcoidet blev afviklåt dels om ertermiddag n, og igen umid' delbart ller allenspisningen. Nye tiltag omkring twinniog blev diskuterel glødende, også h r kom nye og ;nspir rende lanker på bordel. Atten ns gildehal med LGM ispldsen blev afviklel påvædig vis- der er noget specielt v6d at dellag i n gildehal med mango 4

5 gildebødre, og LGM I højsædel. Vi gk b rigel lfa hallen, hvorefier reslen ai allenon var hel igei det kammeratlige samvær. Søndag blev ai nogle slarlet med deltagelse imorgenmessen (kl ) - nonn ernes 2. messe den dag (den fsrsle var kl. 03-1s), andre {lk gået en tur idol dejlige område - og en enkell spurlede rundl i kondit6j, muligvislor allå allenensoplevelser rystel!d al kroppen. Ssrdagen bød på plen!m omkring gruppearbeid et, inlormationer om hvad der ioregår i IFOFSAG, endnu t levonde indlæg fra Gambia, oplysninger om kommende sommers nordisk6 slævne på lsland, fore' visning al den revid6red6 lysbllled serie o m del internalionale - don kan iovrigi lånes gratis på andsgildekontorel'og en mass plaktiske oplysninger om arbeidet. Hvern deliog -ja, detvarikke den "garnle garde«' og dog a igevel. D r var mange»nye anslgler,,, og kendetognende iol stævnelvar, ata l var indstil et på al yde en indsalsfordel internationa e isræti glldebe' Der venle r g :derne m ang e berelnlnger fra s1ævnet,dedellagendev udenlvivlforlælle levende om de mange opleve ser -prøv at lyi, del bor engagere os a e. b.b. FRITIDSLOV - FOLKEOPLYSNINGS- LOV I januar iremlagcje kullurministeren,,1o. slag lil lov om Iolkeoplysning. tiliørstebehand ing iiolkelinget. I ganske nange år har v hall en lov om lritldsundervisning m.v-, hvor m.v. har været = spejdere, idræi os andet godlfolk. Dei nye lovforslag er blevel lil e{ler el støfi6 høringsabejde ide berørle organisalion r, og på nær nogle skønhedstejl, er lovteksl n ston set acceplabellor den del af irilidssekloren vihar med ai gøre - spej- Del ny i loven kan lorenklet beskriv s De nuværend irllidsnævn og voksenundervisningsnævnlorsvinder. I stedetkommerder et Folkeoplysningsudvajg, der har hele deile sloreområde som sit arbejdslell. Det indebærer, al såvel den almlndelige voksen undervisning (FOF, LOF, AOF m.v. ) som den øvrigelrilidssekloi (idræ1, spejde' re, unqdomsklubber o.s.v.) i lællesskab skaldele den pulje, der erlil.ådighed.

6 Den nuværende lov indeholder noglo slalsllgeog amlslige relusioner -de bonlal derli fordellor ei kommunal boktilskud. Kommunalbeslyrelsen skal udstikke nogle overordnede økonomiske rammer, hvorel' ter Io keoplysnings udva get skal loreiage den endellge iordeling. En procenldel a, del samiede budget (lo rm e nl lig 5%) skal aisætles 1il,o rsog sa. bejde - eks.vislværgåefde aklivlleler, eller eksperimef lerende virksomhed. Sammensætningen ai udvalgel er en al de ling, der ikke er hell enighed om, leg vover at spå, al udva gervilblive på mellem 9 og 15 medl6mmer, ai llerlallet vil være lra de berørle organisalioner og mlndrela Let kommunalbesiyrelsesmedlemmer. 0elte vil være en lorm som med emmer al de nuværende lrilidsnævn er lodrolige med. Man v laltså i udvalget kunne bevare den dialog mellem brugere og polllikere som er kendi i dag. Loven er planlagt til ikralllræden pr- 1. aug ust 'lormenilig på den måde, al de nye Iolkeoplysn ingsudvalg skalliltræd på dete udspunki, rnen al den ovrige del al loven fsrstlræder ikralt pr. 1. januar Hvorlor nusk ve om det her ilmpuls?jo, d6lvilvære!rroligt vigrigt, ar samrådsorganisalionerne (BUS) kommer m d i kaplobet om pladserne idet nyeio k oplysningsud' valg. Vi har en moalsk pligt 1il at siø1le sainrådene med al søge indllydelse - evl. valg - ide nye udvalg. Det er nu vi skal inleresssrsosiorsagen -omlå rnånedervil Foikeoplysningsloven iorvenles lil lredie behandling i maj måned 'og megel lyder på, al loven vil blive vedlagel, med de ændrlngerdel løbende arbejde i Iolkelinget Det er spændende perspekllvsr - og et abejde vihar pligl lilal iølge. b.b. - - nu høster i vi sammen tz rr -i< 1.s :.\\ s BASISKURSUS: EGO-TRÆNING - Hvad er det? Kursusudvalget melder klar til næste sæson under devisen: "Vi har sået - nu Landsgildeis EGOirænjfg er: - menneskelig udvikling 'en9ag ment Korl sagt, vi arbejder med os seiv som mennesker og som gldebrodre- Der er planlagl en vlrkellg glvende opovelse, der giver ny lnsp ralion ig dearbei' del - lad også gildebrodre ldil gilde 1å del i der!dby11e, træningen giver I gavn lor både dellagere og del enkele gllde. Læs iscl. Georg om opstartog lilmelding. Øn sk6r d u yderllgere oplys n nger omkring dennetrænjng, erdu velkommen tilal gribe le elonen og ringe lil Kursusr.rdvalget. Else Gall' Verner Larsen lnge Søholm

7 GILDET OG FONDEN Som dei kan læses isct. Georg, harviet PR- eller inlormationsprcblem i lorhold lil Sct- Georgs Fondens instilutioner Fonden har jo lldligere tilbudt at komms rundl i gilderno og inlormere om londe.s virksomhed og muligheder. Deter etlilbud, som jeg absolul kan anbelale gilderne al tage imod. Huskblolpå, atdelkun hjælper på infomalionen don ene vej. Fra gildeside må vi gøre noget lor at inform re inslilutionerne om os selv. Som nævn i Scl, Georg børbestyrelseslormændene sikre sig, at alle ansare har el godl kendskab til gilderne. Men det kan ikke være rigligl, at beslyrelseslormændene skålslå med ansvarel alene. Del må vær hele "moderglldels" ansvar. Og del ei her du som gildeledelsesmedlem kornmer iid i billedet. J69 skal her iremkom me med nog le ideer, som blev fostr l i et gruppearbeide med inslilutionsiolk. lnviterdem medlil gildehal eller'møde. Måskevardetogsåen ideatiå el pkt. med sidste nytira gildet på beslyrel_ s smødernes dagsorden? lnslil!lionerne vil megel gerne vise gildebrødre, hvordan den Iungerer. Hvad med at lægge 6igilds' møde -ellermåske bedregruppemøderom eftermlddagen i institulione n Ior at se, hvor_ dan livet leves ien Sct. GeorgsGård? Har len pensionerel gildebror, der ergod lilat iortælle h slorie r og eventyr, og som måske harlid og lysl lilat være onkel-oplæser foi børnene en gang imellem? O.s.v., o.s.v. PR er ikke kun t spørgsmål om al Iå spalleplads i de landsdækkende aviser. Del er prlmæd ot spørgsmå] om al dyrke mlnd til øre-meloden og om at gør os synlige i dsl lokale samfund. Og netop Sct. Georgs Gården r et lremragende PRmedle, så motiver jere gildebrødre tllat udnytte muligheden (hvis I ahså er så heldige at have ansvaretloren Sct. Georgs cård). M d gildehilsen Niels Rosenbom LGM SPEIDERKONTAKT På korps-,4andsgildgplan har vi,åel t megetnærl og godl samarbejds. Rundtom i landel er der også riglig mange stedsr, hvor det lokals samalbejde f ungerer godt, - og det er det vigligste! Som bekendl har korps og gilder ikke de samme o anisaloriske grænser. Del kan medløre, at nogle grupper ikke har gildekontåki. Jeg vil dedo! bede gildeledelserne (både enkell gilder og - måske især - distriklsgilderog sladsgilder)om at sikro sig, al ingen grupper i "ansvarsområdet. er uden gildekontakt. Hvis ansvagområdets grænse ikke er eenlydlge, såvildet nokværo en god ide at lådemlasllagl såmmen med nabogilderne. Vi skulle geme være Iuldslændig lands- af "camle.læsere delle blad kån måsks huske, at jeg ior årtilbage{oreslog, al vilra gildesidetilbsdenkontaklgildebror i grup' pestyrelse og - råd. D ngang jeg loleslog del, vardet ikke loielaglfolkorpsene. ldag er oplordringer til etablering af eo kontakl gild bror-ordning imidlenid også fr msat,ra spejderside. Fra mil egel vifte som kontaklgildebrortil Danske Spejderes Fæll sråd og KFUMspejdern6 ijanderupkanjeg ber 1i6, al det erbåde sjovt og inspkeronde al leve med i speldelarbejdel al idag.

8 De akluelle samarbejdsmuligheder er jo mangloldig. P.l. erdet størsie tandsdækkende proiekt klart at skabo iorbindetse tit Østeuropa{pfiimærl Polen). I 1991 skalder igen være "Spejderlorendag"- Her!dover r der givervis mange lokale opgav{ og projekter, som spojdere og gildebrødre i {ællesskab kan {å glæde af. KONCERT Niels LGI\,I Jog varlor nyljg lilen koncerl, hvor Sjællands Symioniorkesler spilede værker al Mozan, Beelhov n og Carl Nielsen - en h ig oplevelse. Underkoncon n kom jeg lilal tænk på, al samspillet i ok slrel krnne samrnenlignes med fællesskabet igildet. letorkester er der forskellig grupper af instrument r: stlygere, messingblæsere, træblæsere og slagløj. lnden to r hver g rupps er der mørke og lyse slemmer. Hver for sig kan disse g rupper,r mbringe god musik, men samspillel giv r lilhørcrne en Iornemm6lse al slorslåel hamoni. Hvel,1 en esle orkestermedlem har sit slore ansvarfor, al hamonien ikke brydes a, en falsk lone, en tone der er,or lang eiler ior gennemtræng.'r iå den overdøver de øvrige. Såda. "' r,i også i gildet, synes jes. I gildel har v, cll:oper. der arbejder selvslændigtog errlr igne ideer, ogdeli!ngeror vældig godl. Den srore g nnemslagskrallog vi ning skulle vlgernoopnå, nårvi irællesskab viser hvad viduertil. l\,,lilønskefordetnye gildeår skal være, at vi igildet iendnu højere grad end tidligere må sende klare og velklingende budskaber NOGET OMAT SÆLGE EN VARE Jeg ser ib rlingske Tidende, at man har nogel, som hedd r Berlingske Erhvsrus Videoklub. Herkan man lejelræningsfilm lil gavn Jor,orckelligo områder inden lor erhv lvsliv l. Fire a; diss lilm var nævnt i avisen med lidt oksrra omrale. En al dem hed Den store viser, og der slod: "Var demonstrationskullevær en enkel opgave. Hvad er mere enkelt end al lade kunderne selv se, smage, lugle, føle eller høre? Allig evel opnås der så lidt v d mang e demonslralioner, lrods et slort arbejde og mange anstrcngelser. Foral en demonstralion kan nde med atsælge nogel måden: 1. Bevise en lordelved varen. 2. Ailive iorken og mislolslåede syns- PUnkter om varen. 3. Gore del prestigepræger al eje varen. 4. Skabe lillid lilprcduktel. 5. Vise hvordan prcduklel vi er perlekl." Nu skalvi ud og sælge, og del haster. Vi skal sælge gildebevægelsens iormål og :degrundlag liliidllgore speid6re og andrs med lilknyln ng lil spejderbevægelsen. Hvisdet skal lykkes, måvilage ovenståendepunkler l.,2. og 4. med jsalgsarbeidel. Delvilleværeov nudlykkeligt, omviogså kunne lago punkt 3. og 5. rned. Grete lr HUSkATTEN 1 8. Sct. Georys Cilde i København tb le -Voldstafetten" Sct. Georgs Gildet VesteNold

9 SCT. GEORGS DAG Glldebrødrel Vi ei kommel sammen idag lo r at bekrælle vores g ild eløft. Sct- Georgs Dag er vores højlidsdag, hvor vi samm n Iøler glæde og slyrke ved al lihore en sammens utning al gamle speidere og andre med nærtilknytning til spejderbevæ' gelsen. Vi 1ølertaknemmelighed mod spef derbevægelsen og de chancer, den har givet os lor en ærsonlig udvikling, båd praktisk og elisk, i orkendelse af vores ansvaroverforos selv, samlundei og vores næsle. Delsidsre harjan Lindhardl udtryki såledei "Din næste et den vigtigste per- Vihar idag lorlredle år itræk den glæde al kunne modes ud i naturen, den na1ur, som viskylderså meget, og som man ikke kan være spejder eller gildebror uden at være i paql med og lden al beskyite den. Jeg slår her i dag lor sidsle gang som stadsglldemester og skalholdeiale på Sct. Georgs Dag. Del hardedorværet nemllor mig alf nde el emne.jegvilgernegennem_ gå Gildeloven og knytle mln personlige bem æ rkninger lll hverl aisnil. Enhver gildebror gør sil bedsle iotal nå frem lil en livsanskuelse, en personlig slil' ling lilgrundlagel for sin lilværels. lnletm nneskekan l veel godtllv!den at kunne iinde mening og have indhold i sin tilværelse- Vi behsveralle endyb erkendel_ se al, at det hele hæng r sammen, og al inlel erslyrel aililiældigheder. Del erblevel urnoderne al have en lro på en høiere styrelse, og dermed er menlngslosheden 09 dodsangslen rykkel ind I del moderne menneskes liv. Harman ingenlro, harman he er ing n liltro til, al der er n lorm ior eksislens efler døden, et liv olter livet, et evigt liv. Og afgsten ior inl 1heden, for at misle alt, opiager så meget al den plads, som llvsglæden bør have. Vi må hjælpe vore børn og hinanden lilhelhed itilværelsen og tryghed ilivel gennem en tro på en Gud idet høj6sie, en Gud, det har kærlighedlilos alle og somviseros nådeog giver osiilgivelss, selvom viikke allid harkunnet erkende vores lejl og retle dem. En Gud, som vil hjælpe os i nød og Jare og når prcblemerne tårner sig op. l\,4ed et Fader Vor ipagl, skaldu aldrig gyse. Du skalelske din næsle som dig selv, er d t bud, der ligestilles med budel om al elsk6 Heren din Gudi Har man tilslrækkelig næslekæflighed vil man også kunne behersko sii sind, for ubeherskelhed vil altid gå ud overandrc, så velsom ov r n Man $l ogsåkunne udvise respeklfordel, der harværdiior andre. Det gælder nalurligvis ikke kun de andres biier og andr6 værdigenstande, mon megel mere d t, som andre tror på og som giver mening i deres liv. Også menneskel selv, alls mennesker, har krav på respekt, ligegyldgt hvem og hvad de r. Næstekærlighed vilogså vise sig ivenllq' hed og lorsiåelse over ior andre. Hvis l menneske oplører sg lorker(, ondt ell r idiolisk, vild l være næslekærligtog vigligl at p16 ve at,orslå baggrunde n for opfø rslen. Kan man lorsiå, hvorlor lolk opfører slg Iorkerl, kan man bedre undertrykke sin hame overdel, og oven ikøbetlå styrkelil al hjælpe vedkom mend e ud al sin vildlarelse eller pressede sil!alion, Bliver man gal i hovedel gåld lbåde!d overden anden og 6n selv og man erafskårel lra at hjælpe. Næstekærlighed er ikke noqet man bare kan røle eller qive udtryk ior i ord. Det er handlinger, det drejer sig om, handlinger der sigler mod- at gøre livet gladere og lyserelorandre. Såhandlerviogsåioverensslemmelsa ined vores guddommelige beslern melse. I kapilel 25 i Malhæus- vangeliet kan man læse sig til, at del handler om at give den sultne brød, den iørslende

10 vand, atbesøgedesygeog dem lfængslerne, al give de nøgne klædor. Hensiglen er ikko nok, der skal kookrete handlinger til. Ellers erdel hyklei. Delsammegælder nok gildeloven. Kærlighed og ansvar hører sammen. Vi iøler et nalurligl ansvar lor vores lamili, men både familien-og vi er også en delaf samiundel, og del erogsåvores ansvarat være medlilatgøre samlundetb dre og al 96rodotsted, vibor, tilel bedre og sundere sled al bo, båd loros selvog alled andle mennesker, vi lever iblandt.l-din nabos sundhed er også dil ansvar,,. Foivores sam,unds og vores egen trivsel og sundh d spiller både naluren og de nalionale værdrer en meggl slor rolle, og igen må dei u.derslreges, al do nalionale værdlei ikk r kronjuvelerne på Rosen' borg, men snarere medmenneske ighed, humor, dygligh d og arbejdsomhed, danskernes vn lilal skabe bæiedyqliqe kompromisløsninger, vores erkendelse at an_ svaret overlor de fattige land e. 0elte er i høj grad medlilatlrsmme inle rnalio nal lorstå' els, og danskere er også velseis i del Vi skal gøre vor pligt. Del giver en dyb lil,redsslillelseatvære mediil al gore nogel lorandre, og d l erdet, som pligler inderst inde går ud på. Elhverl menneske har et grundlæggendebehovior alføle, at del har værdi og kan bruges lil noget. Som Piet Hein har skrevel: lngen kan hæv sin lod ved at kræve LIVSLYKKE Lykke r ikka Lotlo. Lykke er ikke Lykkehjulel. Lykken er ikke ai vinde en millioo. Lykken er ikke så langtvæk, men ganske Lykken er der, hvordu gemmerdenl Lykken kan eksplod re iet nu, andre gang on lilsland der bar bliverv d. Lykken er al værc der, hvor dagen kom- Lykke er al kunne være ulykkelig. Lykke ren beskidl drengs næve, der har brug for mig. Lykke eralspringebadul, el slreif al solen på kindsn, en der gid r skælde mig ud. Favn6 om lniverset. Se det rullendo hav, finde et lille bitle slykke rav. Bliv divende våd, llqle iorden en regnvejrsdag. LykkelJa, hvad er del? Jeg ved hvorieg {inder den! Lykken er ikke henne om hjørn t. Lykken er her. Hvisdu lror, del ernødven' digt al gå langl etler lykken, iinder du den ikke. Hvis du lror, lykken kan købes,laber Slol på lykken. Lykken Iinderdu nemmestved al lovo. Alt andel er blålys. Dorte fta GildeBd-Pasten Sct. Geotgs Gildet i Allerød man er, hvad man Yder. Gildeloven eretsolidt grundlag loret godl liv, oåde lordig selv og din næste. Carslen tb "cildetryt" Sct. Ceorgs Gildene i Aabenaa 10

11 Sct. Georgs Gilderne i Danmark GILDEHALLEN - ld6plan lor et gildeår rg HVORDAN AFHOLDES EN GILDEHAL? Gildehallen er noget centralt igildearbejdet, men kun hvis den gennemtøres på en sådan måde at alle gildebrødre får noget positivt ud af at deltage i gildehallen. Der mågerne være noget muntert og uhøjtideligt igildemestertalen og de 5 min. Sct. Georg, men detkan væreødelæggende for et godt forløb af en gildehal, hvis der undervejs sker "uheld", der får gildebrødrene til at trække på smilebåndene eller le. Der skal ikke mange "uheld" til, før den højtidelige gildehal ændres til en komisk "forestilling". En gildehal kræver derfor et meget stort Iorarbejde af en gil deledelse. Det er ikke nok, atgildemesteren har lavet en god gildemestertale, og der holdes gode 5 min. Sct. Georg, hvis rammerne ikke er iorden. En gildehal skal gennemføres korrekt, men så det ser meget enkelt ud for tilhørerne. For at kunne gennemløre en gildehaluden problemer, erdet derfor vigtigt, at gildeledelsen og herolderne gennemgår gildehallens forløb, så hver enkelt ved, hvad der skal foregå og hvornår. Gildemesteren må sørge for at have kontakt med sine medhjælpere under gildehallen, så hun/han er sikker på, at alt forløber i overensstemmelse med programmet. Da en gildebror kan få forfald på grund af sygdom eller andet, er det altid en god ide, at der er en afløser parat. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at instruere faneherolden, hendes/ hans suppleant skal også vide, hvordan det foregår. Det er megetuheldigt, hvis man umiddelbart før en gildehal skal,inde en gildebror, der kan overtales til at være faneherold, fordi der er kommet et sent afbud. I\4arts

12 Sct. Georgs Gilderne i Danmark GILDEHALLEN - ld6plan for et gildeår Da gildehallen ofte gennemføres i et lokale, hvor der kan være trange lorhold (l.eks. lavt til loltet eller lavthængende lamper), er det vigtigt, at Faneherolden lør gildehallen har prøvetatføre fanen frem for højsædet og på plads igen uden at ramme ind i noget. Sørg for at fortælle gildebrødrene, atde skalholde fingrene væk fra fanen, selv om de synes, at faneherolden trænger til hjaelp, fordi lanedugen slår lolder ect. Hvis fanen skalsænkes fordronningen, så måfaneherolden også have besked om, hvordan detskalske, såfanen ikke bliver "dyppet". Gildemesteren må også sørge for, at lade være med at.jappe". Lad f.eks. laneherolden komme tilbage til sin plads og evt. stille lanen i fanefoden, før der siges: "Gildebrødre lad os stedse... o.s.v. Hvis gildemesteren starter for tidligt, er gildebrødrenes opmærksomhed rettet mod faneherolden, så de ikke får lejlighed til at koncentrere sig om gildemesterens ord. Når Stavherolden fører nogen frem for højsædet, skal han/ hun føres ved armen, men husk, det skal ikke være et "Jørergreb". Heroldernes opgaver er i øvrigt beskrevet ihåndbog Ior Glldehaller, så sørg for, at herolderne har fået et eksemplar med omtalen af deres rolle. Nogle personer har lettere ved at lære udenad end andre, så de foretrækker at sige det, Gildemesteren skal sige fra højsædet til gildebrødrene udenad, når de står op. Andre harsværere ved atlære udenadellerer nervøse lor, atde ikke kan huske det hele. Hvad enten du hører til den ene eller den anden type' så er det en god ide, at du har skrevet det, du skal sige ned med store bogstaver på et stykke papir, så du evt. kan læse det stående, hvis du bliver usikker undervejs. 4.O4.02 Marts 90

13 Sct. Georgs Gilderne i Danmark GILDEHALLEN - ld6plan for et gildeår slg Det er naturligvis en selvfølge, at også kansleren og skatmesteren har deres håndbøoer med til gildehallen, men hvis en af dem skulle have glemt sin, så få det nødvendige skrevet op inden gildehallen, så det ikke bljver nødvendigt at skubbe ritualbøgerne frem og tilbage på højsædet - det ser sjusket ud. [ran siger, at det er menneskeligt at fejle, og det kan selvfølgelig også ske for "aktørerne" i en gildehal. Lad være med at undskylde fejlen ellerstarte forfra ect. Hvis du harglemt et ord eller byttet om på ordstillingen, så lad være med al retle det. Du skalblot lade som om, det erdet rigtige, som du harsagt. Fordetførste erder ikke ret mange igildehallen, der præcistkan huske den nøjagtige ordlyd,lor det andetvildu snarere ødelægge noget af stemningen, hvis du må gentage ordene, end hvis du blot fortsætter, selv om noget af det sagte er forkert eller mangeliuldt. lndholdet i gildemestertalen eller 5 min. Sct. Georg skal vi ikke omtale her, for det er udførligt beskrevet andre steder, men sørg lor ikke bare at læse talen op fra manuskriptet. Prøv at se på gildebrødrene ind imellem, så de føler, at det er for dem, at du holder talen. Det skal jo ikke være en oplæsning som i radioen, men være levende. Hvis du harsvært ved at se på folk, så prøv at se på en eller anden ting bagest i lokalet, så det ser ud, som om du kikker dkekte på en af gildebrødrene. Det er seivfølgelig bedst, hvis du kan holde talen, som om du taler direkte til hver enkelt gildebror, men det tager tid at lære det, Der er flere muligheder for at kombinere ritualerne for gildehaller, så før gildehallen, bør du have skrevet aftenens forløb op og sikret dig, at ooså kansleren og skatmesteren har ritualbogens blade ud og anbring dem, så du blot behøver at N4arts

14 Sct. Georgs Gilderne i Danmark GILDEHALLEN - ld6plan for et gildeår {lyite dem fra den ene side af din plads til en anden det ser ikke g;dt ud, hvis man under en gitdehal sidder og vender blade lor åt finde den rigtige side. Du skal være opmærksom på, at der altid er nogen;der ser på DlG, selv om det måske er en af de andre, der har ordet. Der har været et par indlæg i Sct. Georg om at undgå den m 0en,snåk" i gildehallen. Det er en uskik som efterhånden breåer sig. at der tales meget under ind- og udmarchen. ia endda under selve gildehallen. Benyt en eftergildehal til at forklare gildebrødrene, at en qildehai starter, når vi går ind ad døren til gildehallen og først alutter, når vi har lorladt gildehallen lden mellemliggende tid, er det kun,aktørerne", der har ordet, og vi andre må nøjes med at lytte og synge med På sangene. Selv om I måske synes, at det er mange krav, der stilles til jer, og I måske føler, at det kan være svært at leve op til dem - iå frust<, atgitdeorødrene har valgtjer, fordide stoler på' at I kan magte opgåven. I må derfor sørge for, at I viser jer værdige til tillid;n, Det er en dejlig følelse, man har, når man har gennemført en god gildehal - GOD FORNøJELSE I Hans-Erik Harboe, Sct. Georgs Gildet iodder Jørgen Pedersen,6. Sct. Georgs Gilde iårhus Marts 90

15 LIVSSYN OG ETIK Bidder.spørgsmål: "Når livetgåros imod, erdelgodt at have iogel al lro på- Hvordan mener du, at vorl (rislne livssyn, altsåvoreslro på krislus og korcet, kan komm s os lil hjælp i d6 vanskeliqe sir!ationersom livet a, og lilsælieros i,l. "Erden etik,somvibyggervoresgildeidealer på, lilstræ kkelig s som g rundlag {or vor Besvarelse: Ja, selvlølgelig går livel os lmod engang mellem, det erd rvisl ingen, der kan sige sig rrifor, og her lrænger spørcsmålet sig på - hvordan kommer vi over modgangen og kommervidere. Vlsom harvores barnelro ibehold, d.v.s. don Lærdomog oøiagel se som vore Ioræ dre gav os og ønskede at viskulle lev6 eller resten ai vortilværelse' lorst som K.F.U.M. spelder siden som gild6bror. Vi har tået n baggrlnd og opvækst, som helt ira begyndelsen siglede mod et krislenl llvssyn - del har ikke været sværi for os at vælge levemådeog slåsl d herilivel og det blev selvlslgellg et Liv med k slus, Jeg m nerdog lkke, atdet er nok al søge Guds hjælp når modgangen - sorcen eler lidelsen iørst er der, jeg ved, al man har slofie slyrke hvis man i hverdagen lever som krislen. Nål modgangen ei overståel kunne man t.eks. læse følgende vers lor sine medmennesker: Da jeg søgte henen, svarcde han nig, og foralnin angst hat han befriet nig. De rcttet blikket nod han ag lyser afglæde, ingen skal blive beskænmet. Da den hjælpeløse kaldte, høte herren han, og han reddede hafi af alhans nød. Herens engle slår lei on den det lrygtet Snag og se, at herren ergod. Lykkelig etden det søger tilllugt hos han! Ftygt herrcn i hans hellige, for de dethygterhan, savner intet. Løver kan lide nødog sulte, me n de de t søge r hefie n,s av ne r i nlal godt. En anden måde at søge llndring på sr solv,ølgellg hossinjamilis-sinevenner-og hossineqlldekammerater. Herer jeg sikker på at man vil mød e iorslåe lse og opbakning ilivets modgang. Dererogsåen more snkel rnåde al besvare spørgsmålot på, nemlig med den sæining som gildebror Basss Hansen brugle, dajeg eller at have arbejdet i hans lorrehing i mange år, skulle begynde et nytjob. Vigav hinanden venstrehånd lil aisked, hvor fter Basse sagde: "Huskderlindes en losning på alling". Ja så enkelt kan det siges. "Der Iindes en lssnlng på alting", og det tror jeg er rigligt, Basse harjo alprøvet sandh den al denne særning gennem el langt liv som gildebror "Erelik, som vi bygger vores gild eidealer på, lilsllækkelig som grundlag for vor liv- Elisk holdninger er eller min mening st hell personligl spø rgsmål og jeg 1rcr ikke al så mange lolskellige porsoner, som der Iindes i gidebevægelsen, kan have de samme meninger og holdninger om alle eliske spø små. Mon ikke derfindes Ior skelllge holdninger til spørgsmålei som f.eks. -dødskil riel - abort lovgivningen - Danmarks indvandrer polilik mod videre. l\,4en alligevel lindes der man96 holdninger blandl os, som vi er nige om, lad rnig nævnl nogle enkle eksempl r: Tjonesle - Tolerance-ogtrcfaslhed.Ti neslefordivi siøtler ungdomsabejdel og lotdi vi gemo skull tjene vorgud!g vor næste. Toleranc laler Ior sig selv, d n må vi hav når vi har med mennes.k råt gøre, sndog mennesk r med and rc eliske holdninger. Trclaslhed o r 1'1

16 del vigiver vorl gild. Endnu en holdning, som eren ajd vlglig te ivorbevæg lse er sammenhold, eller parolen»sammen kan Ved du, hvodor gæs pålrækllyvgl ivrormation? Hver gås, der bevæger vingerne, skaber en opaddrivende llllstrøm, for den der lølger bagefler. Når alle gæs er samlet på denne måde, har hele flokken 71 % slø re flyveevne, end hvis hver llyver ior sig. og hvis n sakkerbagud, hankerllokk n den ind i poshion igen. De deles om l derskabel. D n psykiske eflekl er enorm. Jeg er sikkei på, al del er mindsl 7l % lellere al lev lkrislen livved alflyve illok, hemloralene,og dei er velgørende atopleve al blive bragl lilbage iposition ikærlighed, hvis vifar6r vild lra målet. Og hvilke mål kunnodetsåvære, iad l er selvfølgeljg alle de mål vi provor at nå i gildebevægelsen. 2 ai disse mål er som omlalt "etkrislenl llvssyn og sammeeuske holdninger". Derfor vil jeg slutle med.lolgende appeli "Og venner nå du slirye de g* en anden vej og misle navn og ære hold ud og owiv ej". lra Vadestedet Sct. Georgs Gildehe i Vejle T,ÆNK FØR TAL Jeg sksd en pil ud iluften, den laldl tiljoden, jeg vidsle ejhvor, for så hurligl lløjden, al synei ikke kunne følge dens spor. Jeg ånded'en sang ud i luften, den faldtliljorden, ieg ved lkke hvor, lor hv6m haret syn såskaetog såstærkl, at det kan følge sangen pådensrlugt. Længe, længe eiter fandi ieg pilen siddende oskadt ion eg, og sangen landtjeg igen isin helhed Symbolikk n i d tl lille engelske digt er bådegod og smuk. Denlorlælleros om, al vl aldrig kan vid, hvor vore geminger og ordvillamme, De kan ramrne på en god og gavnlig måde, men også på en dårlig og skadellg måde. Ved ubesindigt al gor eller sige nogei, kan vi komme lil at volde lortræd - endda mod nogen, som vi allermindst vllle gore Ladostænkelorvilaler,såord og geminger lkke gorlortræd, mon gavn og glæde. ta KoNTAKTEN Sct. GeaqsGildet ikongens Lyngby

17 GILDEBROR. HVAD VIL DU! Fsrsl viljeg slarle med en gildebrorslankeromkring udmeldelse. Han er iøvrigtira Søborg gildel: "Dei sker al og til, at en m tder sig!d?f gildebevæg ls6n, og hver gang tænker jeg på, om del ikke var rigligsl al 9ø16 del For nylig høne jeg om gildebrødre, som skulle havs meldtsig ud,iordi glldetikkevar aktivt nok. Afgørols n er nalurligvis den enkeltes, som viandre kan tage til elterretning, men i delte tilfælde, tænk1e jeg lidt more på min egen stilling. Jeg erkommellildel res!ltal, atdetgamle ord om "en gang spejder - altid spejder" passer udsmærket tll al jeg ikke vil meide rnig ud. Nårandre sågørdot, så erdet mln me, ning, at de ved denne handling harforværrel gildels eksistens og været årsag iil, al nogel er blevel dårllgere. l\,4 nlar, som for nylig erdød, havde eflerladl el brev til min bror og mig, hvor han blandl and t skrsv: " Hvis likke kan qør en t ng bedre, så lad være med at gøre dot Hvis der blot erentil, som vllprøv pådel sammesom jeg, harminfarsordværetmed lrlat gør v rd n bare en smule bedrg, og teg lilvære slolt". Dernæsl viljeg lorlsætte med provincialm sterens lanker omkring del al iå nye gildebbdre, og hvad kan iden iorbindelse være vort budskab lil omveiden (devoksne spejdere) Ior ar lortæll HVAD vi i sct. Georgs gildet har, som andre for ninget e er klubber ikke har. * Vibesidder hver et langl livs eda ngom mangeling -deimåvi dakunnebruqeqodl. * Vi repræsenlerer mange lorskellige,aggrupperog uddannelser, og desuden er vor bevægelse speciel derved, al der er næslen lige så mange kvinder som mænd igilderne. * Nok er vimeger forskellige, men vihar det til iæles, at vor egen spejderlid og arbejdel m ed spejdern har haft slor betydning lor os. * Derlor har vi pålaget os al arbejde videre med vor personllg udvikling isamarbejde m d andre menn sker. Det er og har ahid værel kernen iidegrundlaget bag både spejder- og gildebevægelsen. * liorenlngslivel s rvitit, at delermænden d rrørerordel, og kvinderne laverså del mere rulinepråged6 arbejde. Hosos er der næslen llge mange ledere af hveri køn. * Vi har liilid 1il hinanden, og vi mobber ikke dem, som er lidt usikre ved al tage ordet i en iorsamling. l\,4ange al os havde måske aldrlg turdet gå op på en talerslol, hvis del lkke var igild t. n Når så mange kvind r godt lor værc ledere igildebevægelsen, er del måske Iordidel er re menneskor, der komm6r i gilderne.,r Det e r ikke vorl primære tormål at skaife pe nge lil ve lgø rende io rmål eller gø re spej" derhyfler istand. Men nårvigørdet allig vel, å er del oplevelsen ved samarbeldet der giveros den inspiralion, visøger. * Det skalaltid være sjo\,,tog inspirerende at arbejde sammen med en gild brcr, både i gildet og andr steder, hvor man fta Sct. Georgs cildat i Batlerup 13

18 ournlll"s fitq DER IrIRKER Sct. Georgs Gildeme i Danmark Lolland - Falster 14

19 GAMBIA LOGO - GAMBIAFOLDER (6-t",""\ FÆA,l twa ANMAE laprilmåned, havde Lolland-Falsler Distriklbesog al Iormanden lorgambiajonden Hans Romer Holm. Dist klet havde invilerelspejderledereog repræsentanterforde mangevi*somheder,der slotler Gambia øojektet, lil al deltage i altenen. Hans lortaho om sine mange oplevels r i Gambia, og ledsaget af lysbilledor, blev forsamlingen indført i dei albejde gildem har sal igang i Gambia. GreliHansen, Maribo, havde oplildenne alten lavel el logolilronden. Dist ktsgildemes- 1e r Helg e østercaard oveirakle logoel lil Gam bia fo nde n - logoet - som er aibilledet på den ne side erlremslillel ipapir'klp. Relllghedernelilbrug al logoeleroverdragetlilgambia{onden - medden lille "krølle" al dlsrr kter på Lolland og Falster har rel lil al ben),lie logoei iilarbejdel De, derdellog ilgt 87, vi{kunne huske logoet hedla, der lig e ledes var klipp l af Gr6ti, - her har hun gjort det igen, og del smukke klip er allerede laget ibrug som logolor Gambiaionden, Hans Røm6r Holm lorlall på LIS stævnel, at der meget snan_vil komme sn lisle iia Gambia, hvor de aktuelle behov er konkreliserct - ds mange gilder, der arbejder m d Gambia, kan selrem tilat aktuel "behovs"liste, Jra Gambia-Jonden. l5

20 Ula er el k ndt og populærl navn iglldekredse. Og d l er ikke så underligt. 4 års seriøsl arbejde i landsgildeledelsen har påvist kva iteterhos L,lla,som harallvungei respekl overall. Heriilkan læqges en rolig og værdig oplræden, så Ulla på enhver måde lever op lllde normerog lorventnin. ger vi som gildebrsdre kan slille til en replæsenlant i landsgildeledelsen. Ulla bor irodekro og eransal som iærer pårodekro skole. Med bopæl iområdesyd var det nalurligl at iå en gildesnak m d hendeom Scl. Georc s Gilderne og jobbel i landsgildeledelsen. Så vi drog lil Rsdekro en a{ten imarts med nogle spø rgs m ål parat afden slags, der nelop nu prægerdebalten igildekredse: Medlomstallet Red.r Deler du mange gildebrodr s bekymring med hensyn ul medlemslailels slågnation eller måske dir kte libage' gang? U/ai På en måde jalmen ies løl rsamtidig, al alden m gen snakom nedgang har en sel!,torslæ*ende negallv vi ning på medl mslallel. Jeg lrorder skalske nog t rad kall ior medlemstallel vender ul lrem- qans- På landsqlldekonlorel arbejder vi{or sje' blikkel på al oprerle el edb'program, som kan belyse udviklingen i medlemsiorhoid l.eks. på lilgang og aigang af yngle med_ Forholdene her i Sønderjyland er dog ikke lypiske på landsplan. Jeg lrorgildene i de gamle søndeiyske byer er pec e e hvad gennemsnilsalder angår p.g.a. hislo- For ud n oplever vi on slærkere koniakt spejder6 og gildebrødre imellem mang steder i landel. Del er en god ling som slkkert også på lang sigl vil smilte ai på medlemstallel. I øvrigl lror ieg d er e r e n slor gruppe voksne vi skal ha'lat i, nemlig grupperådsmedlemmerne (slyrelsesmedlemmerne, rod.).0 har mindsi ligesåslorl behovlor støfie iarbejdel som spejderne. Optagelseskriteriet Fed-j Er del ikke el spinkelt grundlag vi bygge r vo r lorsning på? U//ajJeglrorviskalha-fat ioptagelseskrilerlel. Og jeg lror al tiden abejderlor den holdning, al hvis man kan gå ind ior spej" deridealorne er del mere væse.lllg som grundlag Ioroplagelse end om man som I' årig har værel ulveunge en kon lidl Gildets organlsatlon Ped-i Er vores organisalorlske opbygning ikke lovlig slor I I 8000 medlemm r. Jeg høreroile den påstand, at alror slor en dol af konllngenier går lil landsgildetl U//aj Vi har all lor mange ledelsesposle r al skulle besætte landel over. På den led er vor organisalion etier m n mening lor slor. Men jeg sæl1er min lid lil at struklurudval' gei, som arbejd r lor øieblikkel, også er opmærksom påder. JegJorvsnleral d kån forelægge er udkasttildebat på gildemes' terclævnet li eiterårel. Hvad konting ntet angår, så forclår leg godl al dol loles urimellgl, at så slol en de al del skalsendes videre I I landsg ldel. Men hvis vi ska ha' et samlende organ oq el iælles anslgi udadrl, så koster del penge. Vi kan kke i landsgildet alene basere arbejdei på Irivillig abeidskrall. Oer skal lonnel bemanding på landsgl d ko nloret.

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve FDF Ellevang-Risskov Tværmarksvej 20A 8240 Risskov FDF.dk/ellevang-risskov Hjemve Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve Udarbejdet af Gitte Taasti på vegne af FDF Ellevang-Risskov

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Synopsisopgave - Problemformuleringer til SO1.6

Synopsisopgave - Problemformuleringer til SO1.6 Synopsisopgave - Problemformuleringer til SO1.6 Du skal nu i gang med at skrive en synopsis. Du skal vælge én af de tre nedenstående problemformuleringer, som du vil besvare i din synopsis: 1. Hvordan

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

nu må vi ind ig n o9lå sovet, m;n ven.

nu må vi ind ig n o9lå sovet, m;n ven. IMPULS NR. 1 JANUAR,IggO 19. ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE I DANMABK INDHOLD: Vildu gøre verden b dr... Rett lse iil Ritu al lor gildehal med svendeoptagelse.. Gildebror - Andebod... Det ny6 år begynder...

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355 Side 1 kalende- 12. januar. Husk at sætte kryds i ren ved lørdag den Tilmelding senest 3. januar til Lene

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere