KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 25 endelig/2 CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Overvågning af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne {SEK(2009) 76} DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Overvågning af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Resumé I nærværende meddelelse gøres der rede for resultaterne af anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne, ligesom Kommissionens mere omfattende markedsovervågningsindsats 1 følges op med fremlæggelse af yderligere oplysninger om markedssvigt set fra forbrugernes synspunkt. Det vigtigste mål med resultattavlen er at udpege de dele af det indre marked, som ikke fungerer tilfredsstillende for forbrugerne. De vigtigste resultater i resultattavlen er: Forbrugerne er mindre tilfredse og har større problemer med tjenesteydelser end med varemarkederne. De mest problematiske sektorer blandt de overvågede er energi, transport (bus og tog) 2 og banker. Energiområdet har særligt dårlige resultater med hensyn til skift af leverandør og hører til de sektorer, der har dårlige resultater hvad angår tilfredshed og klager. Kun 7 % af forbrugerne har skiftet energileverandør inden for de seneste 2 år, mens mindre end 2/3 af forbrugerne er tilfredse med deres leverandør. Bus- og jernbanetransport hører til de sektorer, som forbrugerne er mindst tilfredse med, og hvor der er mange klager. Forbrugerne skifter sjældent bank, og bankernes tilbud er vanskelige at sammenligne. De betragtelige udsving i bankgebyrer mellem medlemsstaterne kan ikke forklares med forskelle i omkostningsniveauet. Af de tre udpegede sektorer er energisektoren den, hvor forbrugerne brugte flest penge (5,7 % af husholdningsbudgettet), og inden for energi udgør el den største del af forbrugernes udgifter (2,1 %). Derfor er forbrugermarkedet for el udpeget som mål for en opfølgende markedsanalyse, hvor man skal vurdere forbrugernes problemer mere detaljeret. På markeder, hvor der forekommer hyppigere leverandørskift, f.eks. inden for bilforsikring, internet og mobiltelefoni, synes forbrugerne mindre tilbøjelige til at anmelde prisstigninger. Det bør være et politisk prioriteret område at gøre det lettere for forbrugeren at skifte leverandør inden for de vigtigste tjenester i detailleddet. Køb på nettet bliver stadig mere almindeligt, men e-handel på tværs af grænserne udvikler sig ikke så hurtigt som handelen på hjemmemarkedet som følge af tværnationale hindringer for onlinehandel. Rapporten om e-handel, som er offentliggjort sammen med nærværende resultattavle, giver et detaljeret billede af den nuværende situation for 1 2 SEK(2008) 3074 Market Monitoring: State of Play and Envisaged Follow-Up. Kommissionen har allerede gennemført foranstaltninger inden for disse to problematiske transportområder. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser vil træde i kraft i december Kommissionen har også for nylig vedtaget forslaget til en forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (KOM(2008) 817). DA 2 DA

4 e-handelen i EU. Rapporten om detailmarkedet i 2009 vil omfatte et kapitel om nethandel inden for detailhandlen og gøre status over forskellige initiativer, der omhandler den geografiske opdeling af markedet for nethandel, og som beskriver de hindringer, forbrugerne støder på, når de køber noget på tværs af grænserne, og de tiltag, der er på vej for at løse disse problemer. Effektive håndhævelsesmekanismer og klagemuligheder er af afgørende betydning, for at markederne kan fungere tilfredsstillende: Der er dokumentation for, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne, og at der er brug for en forbedring af håndhævelses- og klagemekanismerne. Kommissionen vil tage disse spørgsmål op i en meddelelse om håndhævelse og en opfølgning af grønbogen om kollektive klageordninger. Det er nødvendigt med flere og forbedrede data for at kunne udarbejde et solidt dokumentationsgrundlag vedrørende forbrugere. Kommissionen vil arbejde videre på en metode til indsamling af gennemsnitlige priser for sammenlignelige og repræsentative varer og tjenesteydelser. Kommissionen vil også arbejde på en harmoniseret metode til klassificering af klager fra forbrugere. Den aktuelle dokumentation vedrørende forbrugerklager, -priser, -tilfredshed, -skift samt -sikkerhed er fortsat ikke omfattende nok til, at man kan drage endelige konklusioner, men der kan gøres følgende iagttagelser: Det fremgår af dataene vedrørende tilfredshed, at der er mindre tilfredshed med tjenesteydelser end med varemarkeder. Tjenesteydelser involverer mere komplekse kontrakter og kunderelationer, og når markederne liberaliseres, indebærer det forandringer for forbrugeren. Forbrugere, der gør brug af bus- og togtransport, er de mindst tilfredse og har de fleste problemer. Mindre end halvdelen af forbrugerne er tilfredse med disse tjenesteydelser, og ca. én ud af fire har haft problemer. Den generelle tilfredshed er ligeledes lav for fastnettelefoni, posttjenester og energi (el og gas). Den vigtigste grund til utilfredshed på disse markeder er prisniveauet, manglende attraktive markedstilbud, problemer ved køb samt serviceniveauet. De foreliggende data over klager viser på trods af problemer med sammenligneligheden et stort antal klager på markedet for tjenesteydelser, især transport, kommunikation (telekommunikation og posttjenester), og inden for banktjenester og forsikring. Dokumentationen vedrørende leverandørskift viser, at banktjenester (bankkonti) og energi (el og gasforsyning) er særlig problematiske med hensyn til muligheden for at sammenligne tilbud, hvor let det er at skifte leverandør samt de faktiske skift. Kun 9 % af forbrugerne med lønkonti skiftede bank, 7 % af forbrugerne skiftede gasleverandør og 8 % elleverandør. Disse tal er lave sammenlignet med de 25 %, som skiftede bilforsikring. De foreliggende prisdata er ikke tilstrækkelige til en reel overvågning af det indre marked. En stor del af de i øjeblikket foreliggende data er af eksperimental karakter, men et forsøg på en analyse af de foreliggende priser viser ikke desto mindre uforklarlige forskelle på tværs af grænserne for en række varer og tjenesteydelser: bankgebyrer, en række højteknologiske produkter (dvd-spillere og blanke cd'er), en række fødevarer (kaffe, yoghurt, olivenolie, is, appelsinjuice, sort te, marmelade, tun i dåse), vaskepulver og bredbånd. Detailhandlen på tværs af grænserne udvikler sig ikke. Andelen af forbrugere, som handler på tværs af grænserne, er ikke øget siden 2006, mens andelen af detailhandlere, som sælger på DA 3 DA

5 tværs af grænserne, er faldet. Ikke desto mindre har 25 % af forbrugerne handlet på tværs af grænserne inden for de seneste 12 måneder, og 33 % overvejer at gøre det næste år. Hvis der blev fastlagt harmoniserede forbrugerbestemmelser i hele EU, ville 49 % af detailhandlerne være interesseret i at sælge på tværs af grænserne. Dette ville være en markant forbedring sammenlignet med de 20 %, som i øjeblikket sælger på tværs af grænserne. Internethandel bliver stadig mere udbredt, men e-handel på tværs af grænserne udvikler sig ikke så hurtigt som internethandel på hjemmemarkedet. Den procentuelle andel forbrugere, som følger sig utilstrækkelig beskyttet af de eksisterende foranstaltninger, varierer betragteligt mellem medlemsstaterne. I 2008 var kun halvdelen af europæerne sikre på, at de eksisterende foranstaltninger beskyttede forbrugerne tilstrækkeligt. Endvidere synes forbrugerne at have haft problemer, når de forsøgte at løse et problem eller ønskede at klage. Ca. halvdelen af de europæiske forbrugere, som indgav en klage, var ikke tilfredse med den måde, deres klage blev behandlet på. Kun 4 ud af 10 forbrugere synes, at det var let at løse konflikter med sælgere og leverandører gennem alternative ordninger for bilæggelse af tvister, og kun 3 ud af 10 synes, at det var let at gå rettens vej. Disse tal lægger lidt lavere end tallene for INDLEDNING 1. Den 29. januar 2008 vedtog Kommissionen meddelelsen "Overvågning af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne: Scoreboard for forbrugermarkederne" 3 og det tilhørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene 4, den første udgave af resultattavlen. Initiativet til overvågning af, hvilke resultater det indre marked giver forbrugerne, stammer fra undersøgelsen af det indre marked 5, hvor man efterlyste et samarbejde med EU-borgere, at der i politikkerne tages større hensyn til borgernes problemer, og at politikudformningen skal ske mere videnbaseret og styres af en bedre forståelse for de reelle resultater for forbrugerne. 2. I konklusionerne af 25. februar 2008 vedrørende undersøgelsen af det indre marked, som Det Europæiske Råd gav sin tilslutning til i konklusionerne af 13./14. marts 2008 udtalte Rådet (konkurrenceevne) "at de hilser Kommissionens planer om sammen med medlemsstaterne at udvikle en resultattavle for forbrugermarkedet og nye forbrugerprisdata velkommen". 3. Den 18. november 2008 vedtog Europa-Parlamentet en betænkning, der godkendte metoden og indikatorerne og efterlyste yderligere dokumentation om forbrugernes stilling, bl.a. med hensyn til viden og oplysningsniveau. I rapporten understreges også betydningen af et tæt samarbejde med medlemsstaterne og en viderebringelse af resultaterne til et større publikum. 2. OVERVÅGNING AF DET INDRE MARKEDS KONSEKVENSER FOR FORBRUGERNE 4. I forbindelse med undersøgelsen af det indre marked lancerede Kommissionen en mere bred markedsovervågning, der sigtede på en systematisk overvågning af KOM(2008) 31. SEK(2008) 87. KOM(2007) 724. DA 4 DA

6 markederne i to faser. Som følge af manglen på data kan forbrugeraspektet kun delvist afdækkes. Resultattavlen for forbrugermarkederne kan bidrage til en bedre inddragelse af forbrugeraspektet i markedsovervågningen ved at give mere egnede data. Hidtil har Kommissionen iværksat dybtgående analyser inden for fire sektorer: fødevarekæden, detailhandelen, elartikler og medicinalindustrien. 5. Resultattavlen blev udarbejdet for i to faser at overvåge markederne fra et forbrugersynspunkt: en screening- og en analysefase. Resultattavlen er også udarbejdet for, at man kan få en omfattende samling af sammenlignelige data til brug for de nationale politikaktører inden for områderne konkurrence, forbrugere og andre områder, således at de lettere kan udpege markedssvigt på et nationalt grundlag. 6. I første del af resultattavlen overvåges resultatet af markedskræfterne i hele økonomien ud fra fem nøgleindikatorer. På denne måde vil man kunne udpege de sektorer, hvor der er størst risiko for svigt med hensyn til de økonomiske og sociale konsekvenser for forbrugerne. I andet afsnit gøres der rede for de indikatorer, der viser fremskridtene i integrationen af detailmarkedet. I tredje del af resultattavlen gøres der rede for dataene i forbindelse med en benchmarking af det nationale forbrugermiljø. 7. Markederne overvåges også nationalt fra et forbrugerperspektiv. I Danmark offentliggøres et årligt "forbrugerforholdsindeks" for 57 markeder, der vurderes i relation til hinanden. I indekset ser man på tillid, gennemsigtighed og klageforhold. Norge har udviklet et lignende "indeks for forbrugertilfredshed" med udgangspunkt i denne metode, og Det Forenede Kongerige har udarbejdet en undersøgelse af forbrugernes situation ("Consumer Conditions Survey"). Frankrig, Det Forenede Kongerige og Portugal har udarbejdet omfattende systemer til registrering af klager med henblik på udformning af politikker, og en række medlemsstater (f.eks. Italien og Belgien) har oprettet prisobservatorier. 8. Den første udgave af resultattavlen omfattede det begrænsede antal data, som fandtes på daværende tidspunkt, men de var kun et billede på det, som resultattavlen skulle udvikle sig til. De vigtigste resultater af denne første øvelse var, at de relevante sammenlignelige EU-dækkende data, som var nødvendige for at vurdere, om det indre marked fungerer for forbrugerne, oftest manglede. 9. I en rapport om internethandel, som offentliggøres sammen med denne resultattavle, er anført foreløbige resultater af udviklingen for internethandelen på tværs af grænserne. Kommissionen vil i første halvdel af 2009 evaluere de problemer, som forbrugerne står over for som følge af en manglende åbenhed i de finansielle tjenesteydelser i detailleddet. 10. I 2008 startede Kommissionen for alvor på udarbejdelsen og indsamlingen af forbrugerdata og -dokumentation gennem undersøgelser og i samarbejde med aktører i medlemsstaterne - de nationale statistiske kontorer, politikere inden for forbrugerområdet, håndhævelsesmyndigheder og forbrugerorganisationer. Der er især lagt stor vægt på at sikre kvaliteten af dataene. I den anden udgave af resultattavlen fremlægges der flere data om indikatorerne, men på mange områder (f.eks. priser, klager, håndhævelse) er resultaterne fortsat mangelfulde: der foreligger endnu ikke data for alle forbrugermarkederne, og nogle gange indsamles de med anvendelse af forskellige markedsdefinitioner, og der er således behov for en DA 5 DA

7 yderligere udvikling af indikatorerne, ligesom indsamlingen skal ske under hensyntagen til forskellene mellem de nationale systemer. I øjeblikket anvender nogle medlemsstater ikke data til at overvåge forbrugermarkederne og har problemer med indsamling af dataene. På trods af disse vanskeligheder har indsatsen i 2008 givet et godt grundlag for yderligere fremskridt. 3. ANDEN UDGAVE AF RESULTATTAVLEN FOR FORBRUGERMARKEDERNE 11. I anden udgave af resultattavlen fremhæves værdien af en videnbaseret fremgangsmåde, når man skal finde frem til, hvilke markeder der ikke fungerer tilfredsstillende for forbrugerne. Resultattavlen viser også, at det er nødvendigt med mere omfattende dokumentation for at kunne evaluere alle vigtige forbrugermarkeder. Del 1 Screening af forbrugermarkeder 12. Ved hjælp af fem indikatorer klager, priser, tilfredshed, skift af leverandør og sikkerhed udpeges de forbrugermarkeder, hvor der er risiko for markedssvigt. Det er ikke tilstrækkeligt med én enkelt indikator kun ved at se på flere indikatorer kan man drage konklusioner om, hvorvidt det er nødvendigt med en yderligere analyse. Endvidere indebærer udpegning af én sektor til en yderligere analyse ikke, at der beviseligt foreligger markedssvigt. Screeningen af forbrugermarkederne er et supplement til screeningen i forbindelse med markedsovervågningen. 13. Forbrugerklager udgør en vigtig indikator for markedssvigt, som i vid udstrækning anvendes af nationale politikaktører for hurtigt at fastslå problemer. Klagerne indsamles af de nationale myndigheder i alle medlemsstater, men i øjeblikket harmoniseres data om forbrugerklager ikke, og de giver ikke mulighed for en reel sammenligning mellem markeder eller lande. Kommissionen har afholdt en offentlig høring om udarbejdelse af en harmoniseret metode til klassificering af forbrugerklager 6. Aktørerne støttede en frivillig metode til klassificering og indberetning af klager rettet til tredjepart (dvs. at klager sendt til virksomheder udelukkes). Kommissionen arbejder sammen med alle involverede aktører for at sikre den bredest mulige vedtagelse af metoden. 14. Myndighederne fra 23 medlemsstater, Norge og Island har leveret data om forbrugerklager. Trods forskelle i indsamling og klassificering kan de aggregerede data sammenlignes. Dataene i figur 1 har klart begrænsninger svarene varierer betragteligt med hensyn til fuldstændighed, og aggregeringsniveauet er for højt til, at man kan skelne mellem de enkelte forbrugermarkeder. Men figur 1 viser et gennemgående fælles mønster, nemlig at forbrugerne anmelder flere problemer inden for markederne for tjenesteydelser. 6 Alle de individuelle svar er offentliggjort på GD SANCO's websted sammen med et sammenfattende dokument - DA 6 DA

8 Figur 1: Forbrugerklager rettet til tredjemand COICOP Kilde: Medlemsstaterne og EØS-myndigheder 15. Data vedrørende klager har stor betydning ved udpegning af markedssvigt, men at der ikke foreligger klager, betyder ikke altid, at der ikke er nogen problemer. Figur 2 viser, at på nogle markeder synes at være færre forbrugerklager, selv om forbrugerne ofte udsættes for problemer, f.eks. i forbindelse med busser og tog og på markedet for frugt og grønt. 7 Klassifikation af individuelt forbrug efter formål. DA 7 DA

9 Figur 2: Forbrugere, der har anført, at de har haft problemer og indgivet forespørgsler eller klager, 19 markeder for varer og tjenesteydelser % forbrugere, som har diskuteret deres problem med sælgeren/leverandøren (af de forbrugere, som havde et problem) Ikke-alkoholiske drikkevarer Forsikringer Nye biler Fastnettelefoni Underholdning og fritidgas Ikt-udstyr Banker i detailleddet Elapparater Flyrejser Mobiltelefoni El Beklædning og fodtøj Posttjenester Vand Kød Frugt og grønt Transport uden for byer Transport i byer % forbrugere, som har haft problemer Kilde: IPSOS-undersøgelser af forbrugernes tilfredshed 2006 og Prisen er en af de vigtigste faktorer for forbrugerne og er afgørende for deres tilfredshed. Urimelige prisforskelle kan være et tegn på markedssvigt og opsplitning af markedet. Prisforskelle kan afspejle forskelle i omkostningerne eller levestandarden, forbrugervalg, afgifter, produkters omsættelighed eller mangel på samme, men de kan også være et tegn på en opsplitning af det indre marked eller markedssvigt. 17. Der foreligger kun prisdata for et begrænset antal varer og tjenesteydelser 8. De konstaterede prisforskelle mellem landene hænger ofte sammen med forskelle i omkostningsniveauet 9. Men der er nogle produkter, hvor de konstaterede prisforskelle ikke hænger sammen med omkostningsniveauet. Disse produkter omfatter: en række højteknologiske produkter (dvd-spillere og blanke cd'er), en række fødevarer (kaffe, yoghurt, olivenolie, is, appelsinjuice, sort te, marmelade, tun i dåse), vaskepulver, bankgebyrer og bredbånd. Det skal imidlertid bemærkes, at nogle af prisdataene er forskningsdata, som Eurostat har indsamlet, og som på dette trin må anses for at være eksperimentelle. 8 9 I et eksperimentelt forskningsprojekt, som Eurostat og de nationale statistiske kontorer i 23 medlemsstater, Schweiz, Island og Norge har gennemført, indsamlede man vejledende priser for 66 produkter og tjenesteydelser. Endvidere foreligger der priser på biler, telekommunikation, energi og bankkonti, som stammer fra forskellige kilder. Omkostningsniveauet anvendes her som en afspejling af det aktuelle individuelle forbrug, som er husholdningernes samlede forbrug af de enkelte varer og tjenesteydelser og finansieret både af offentlige og private kilder. Resultaterne af prisberegningen er anført i afsnit 1, pkt. 2, i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsager nærværende meddelelse. DA 8 DA

10 18. Der foreligger endnu ikke tilstrækkelig mange data til, at man kan overvåge det indre marked effektivt; det er nødvendigt at øge antallet af priser på produkter og tjenesteydelser, som overvåges, og at forbedre dataenes kvalitet, især sammenligneligheden og prisdataenes repræsentative værdi for markedet. Der findes f.eks. næsten ingen data om tjenesteydelser i liberale erhverv, selv om den undersøgelse 10, som Kommissionen har gennemført, viser markante prisforskelle mellem landene. Åbenhed omkring prisdata viser også, at man tager sig af borgernes hverdagsproblemer. Kommissionen vil arbejde sammen med de statistiske kontorer for at indsamle og offentliggøre priser for et stort antal produkter i alle medlemsstaterne fremover. 19. Niveauet for forbrugernes tilfredshed gengiver forbrugernes opfattelse af udbud, sammenlignelighed mellem priser og kvalitet, åbenhed, tillid og loyalitet. Figur 3 viser den generelle tilfredshed med 19 markeder på grundlag af de data, som er indsamlet i 2006 for tjenesteydelser og i 2008 for varer. Figuren viser, at forbrugerne konsekvent er mindre tilfredse med markederne for tjenesteydelser end med markederne for varer. Måske afspejler dette fænomen, at kontraktforholdene og leveringen af tjenesteydelser er mere kompliceret sammenholdt med varer, hvor værdien kan vurderes, inden beslutningen om køb tages. Den generelt lave tilfredshed med bus- og togtransport hænger sammen med, at forbrugerne oplever mange problemer, og at de ikke er tilfredse med priser, besværet med køb af billetter og serviceniveauet. Forskellene mellem medlemsstaterne er betydeligt større end forskellene mellem markederne. 10 COMP/2006/D3/003 Conveyancing Services Markets, december DA 9 DA

11 Figur 3: Generel tilfredshed/utilfredshed med 19 markeder for tjenesteydelser og varer Nye biler Ikke-alkoholiske drikkevarer Elapparater Kød Varer i forbindelse med underholdning og fritid Beklædning og fodtøj Ikt-udstyr Frugt og grønt Flyrejser Mobiltelefoni Forsikringer Banker i detailleddet Vand Gas El Posttjenester Fastnettelefoni Transport uden for byer Transport i byer Tilfreds Utilfreds Neutral 0% 20% 40% 60% 80% 100% procent Kilde: IPSOS-undersøgelser af forbrugernes tilfredshed, 2006 og I fremtidige resultattavler vil undersøgelsen af tilfredsheden blive udvidet, så den dækker alle de vigtigste forbrugermarkeder, og således at man kan få en sammenlignelig evaluering (fra samme år). 21. Muligheden for at skifte leverandør udgør et vigtigt aspekt af konkurrencen i en markedsøkonomi. Skift af leverandør har kun en positiv virkning, når omkostningerne herved med hensyn til penge, tid og besvær er tilstrækkeligt lave sammenlignet med prisen for tjenesteydelsen. Forbrugerne har kun mulighed for at vælge det bedste tilbud, hvis de er i stand til at forstå og sammenligne tilbuddene. 22. Figur 4 viser andelen af leverandørskift og de indberettede nettoprisændringer på udvalgte markeder 11. Ansvarsforsikringer for biler var den tjenesteydelse, hvor de fleste forbrugere skiftede leverandør: Ved en fjerdedel af alle policer havde forbrugerne skiftet tjenesteyder inden for de seneste to år. Herefter kom tjenesteydelser vedrørende telekommunikation: internet (22 %), mobiltelefoni (19 %) og fastnettelefoni (18 %). Gennemsnitligt havde kun 11 % af bankkunderne skiftet 11 Flash Eurobarometer 243 Consumers views on switching providers (forbrugernes synspunkter vedrørende skift af leverandør). DA 10 DA

12 leverandør eller produkt inden for de seneste to år; de, der oftest skiftede, havde prioritetslån og investeringsprodukter (begge grupper 13 %), mens kun 9 % skiftede bank med hensyn til deres konti og 10 % deres langfristede lån. Energi var den sektor, hvor det var mindst sandsynligt, at man skiftede leverandør: 7 % skiftede gasleverandør, og 8 % elleverandør. Figur 4: Markedsmobilitet og prisudvikling opdelt efter tjenesteydelse Udviklingen i indberettede ændringer af priser (procentuel andel af forbrugere, som har indberettet højere priser, minus den procentuelle andel af forbrugere, som har indberettet lavere priser) anfordringskonto gas el langfristede lån prioritetslån husforsikring opsparing eller investeringer fastnettelefoni mobiltelefoni internet bilforsikring % af forbrugere, som har skiftet leverandør Kilde: Flash Eurobarometer 243 Forbrugernes synspunkter vedrørende skift af tjenesteydere 23. Flertallet af de forbrugere, som har skiftet leverandør, har anført, at de fik finansielle fordele ved det. Men det er af større betydning, at forbrugerne indberetter i mindre grad om prisstigninger på markeder, hvor der er et stort skift af leverandør (figur 4). Forbrugere med mulighed for at skifte leverandør medvirker til, at alle forbrugere får bedre vilkår. 24. Sikkerheden ved forbrugeres varer og tjenesteydelser er et prioriteret område i forbrugerpolitikken. En undersøgelse 12 har vist, at forbrugernes tillid til produktsikkerhed generelt er høj. Næsten halvdelen af alle forbrugere mener, at det kun er et lille antal produkter, som ikke er sikre, og yderligere 17 % mener, at alle produkter i det store og hele er sikre. På den anden side mener 18 % af forbrugerne, at et stort antal produkter ikke er sikre. I medlemsstater, hvor forbrugernes opfattelse af sikkerhed er positiv, synes detailhandelens repræsentanter også at have denne opfattelse 13. Forskellene mellem medlemsstaterne er dog markante. 25. Seksten medlemsstater indsamler i øjeblikket data vedrørende personskader og ulykker ved hjælp af et fælles system, databasen over personskader (IDB). Figur 5 viser, i hvilken udstrækning forskellige produktkategorier er indblandet i ulykker i ti medlemsstater (produktkategorier, som står for mindre end 0,5 % anføres ikke) Special Eurobarometer 298 Consumer protection in the internal market, 2008 (forbrugerbeskyttelse på det indre marked, 2008). Flash Eurobarometer 224 Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection, 2008 (forretningers holdning til salg på tværs af grænser og forbrugerbeskyttelse, 2008). DA 11 DA

13 Blandt forbrugerprodukterne ligger kategorierne "landkøretøj eller landtransportmiddel" og "udstyr, der hovedsageligt anvendes inden for sport/fritidsaktiviteter" højest. De konkrete procenttal er imidlertid temmelig små (7,7 % og 4,5 %, fordi der er en stor andel af uspecificerede produkter). Figur 5: Personskader opdelt efter produkt, som er involveret i ulykken samlet gennemsnit for 10 medlemsstater ,4 35 procentuel andel Uspecificerede eller ingen genstande/stoffer 9,5 8,33 8,02 7,66 Dyr, planter eller personer Landkøretøj eller land transportmiddel 4,47 3,92 Redskab, maskine, apparat, som hovedsagelig anvendes til 3,06 3,03 2,46 2,37 Andet specificeret objekt/stof Redskab eller beholder 1,45 1,27 1,23 1,14 0,7 0,54 Medicinalprodukter, f.eks. Lægemiddel, medicin Præparat, der hovedsageligt anvendes i husholdningen Mobile maskiner eller køretøjer til særlige formål Kilde: Database over personskader (IBD) Alle personskader i Europa Del 2 Overvågning af udviklingen i integrationen af detailmarkedet 26. Gennemførelsen af det indre marked for detailhandel udgør et væsentligt element, hvis Europas økonomiske udfordringer skal tages op, og hvis Europa skal give borgerne håndgribelige fordele. Et velfungerende indre marked bør tilbyde forbrugerne et mere bredt udvalg af produkter, de bedst mulige priser og samtidig et højt niveau for forbrugerbeskyttelse. 27. Billedet af detailhandelen på tværs af grænserne er ikke entydigt. En fjerdedel af Europas forbrugere har købt noget inden for det seneste år på tværs af grænserne (ca. samme andel som i 2006). 75 % 14 af detailhandlerne sælger kun til forbrugere i deres eget land (en anelse mere end i 2006). Selv om andelen af forbrugere, der køber på tværs af grænserne ikke er steget, føler et stigende antal forbrugere sig trygge ved at købe på tværs af grænserne. Det gennemsnitlige forbrug ved køb på tværs af grænserne er stort (737 EUR pr. person pr. år). Andelen af detailhandlernes indtægter ved salg på tværs af grænserne udgør 10 til 17 %, afhængigt af salgskanal, hvilket er nogenlunde det samme som i En harmoniseret ordning for hele EU kunne være én måde at gøre det mere attraktivt for detailhandlerne at sælge på tværs af grænserne. Næsten en ud af to anfører, at de med en sådan ordning vil være villige til at sælge på tværs af grænserne sammenlignet med de 20 %, som i øjeblikket sælger på tværs af grænserne. Der er et klart potentiale for at øge niveauet for handel på tværs af grænserne i den nærmeste fremtid, hvis man kan fastslå, hvilke hindringer der findes, og få dem fjernet. 28. Figur 6 viser, at udbredelsen af aktiviteter på tværs af grænserne fortsat varierer markant i EU. I de fleste lande, hvor mange forbrugere køber ind på tværs af grænserne, er der også mange detailhandlere, som sælger på tværs af grænserne, og 14 Med undtagelse af salg på tværs af grænserne i forretninger. DA 12 DA

14 omvendt. At de fleste detailhandlere kun sælger til forbrugere i deres eget land, og at kun 7 % sælger til seks eller flere europæiske lande, giver sig udslag i, at 8 % af de forbrugere, som har handlet på tværs af grænserne, i en vis grad har problemer, når de har forsøgt at købe varer eller tjenesteydelser i et andet EU-land, fordi de ikke boede i dette land. Gennemsnitligt sælger detailhandlerne kun på tværs af grænserne til 1,3 EU-land. Figur 6: Forbrugere, som handler på tværs af grænserne, og detailhandlere, som sælger på tværs af grænserne Forbrugere med mindst 2 indkøb på tværs af grænserne Procent Detailhandlere, som sælger til mindst ét andet EU-land EU27 LU SE DK AT FI NL SI EE BE MT UK CY CZ IE LV DE SK FR ES LT PL HU IT RO EL PT BG Kilder: Special Eurobarometer 298, Consumer protection in the Internal Market, June 2008 og Special Eurobarometer 205, Consumer protection in the internal market, March 2006 (Special Eurobarometer 298, Forbrugerbeskyttelse i det indre marked, juni 2008 og Special Eurobarometer 205, Forbrugerbeskyttelse i det indre marked, marts 2006). 29. E-handel bliver stadig mere almindelig, men e-handel på tværs af grænserne udvikler sig ikke så hurtigt som den tilsvarende indenlandske handel. 33 % af forbrugerne har handlet online inden for det seneste år, sammenlignet med 27 % i Denne vækst viser sig ikke i tallet for handel over internettet på tværs af grænserne, som er uforandret (6 % i 2006 og 7 % i 2008). I en særskilt rapport om e-handel gøres der mere detaljeret rede for den aktuelle situation for online handel i detailleddet indenfor EU. Del 3 Benchmarking af de nationale forbrugerpolitikker 30. Effektive nationale forbrugerpolitikker og institutioner er af afgørende betydning, hvis det indre marked skal fungere. Benchmarkingresultater for hele EU bidrager til udpegning af bedste praksis og skaber større tillid og tiltro hos erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder til, at der er lige vilkår for alle. Fri omsætning af sikre produkter og beskyttelse af forbrugerne mod handlende, der bedrager eller misleder, afhænger både af en effektiv håndhævelse og en effektiv markedsovervågning i alle medlemsstater. Stærke forbrugere er af afgørende betydning, hvis markederne skal fungere effektivt, eftersom forbrugerne belønner leverandører, som arbejder ærligt og opfylder forbrugernes behov bedst muligt. 31. Den procentuelle andel af forbrugere, som føler sig tilstrækkeligt beskyttet af de eksisterende foranstaltninger, varierer betragteligt mellem medlemsstaterne og var i DA 13 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 25 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Europa-Kommissionen Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på dennes vegne, kan gøres ansvarlig for anvendelsen af oplysningerne

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2010 KOM(2010) 285 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Rapport

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design DK Konvergens Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design A. GENERELLE SPØRGSMÅL 1. Hvilke kontorer vil gennemføre den fælles praksis? BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5215 Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Denmark Flash 278 Business attitudes towards enforcement and redress

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013 Forum for Mænds Sundhed Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed MSSM August 2013 Ulighed i sundhed - helt kort Kort uddannet mand (det samme for kvinder men i mindre målestok) Stor risiko

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid EN DA Konvergens Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid 1. Er den fælles praksis forskellig fra den tidligere praksis?

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger

Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger I debatten om hvordan Danmark klarer sig i det internationale vækstkapløb henvises ofte til OECD s lange fremskrivninger. OECD s lange fremskrivninger

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Konkurrence om detailkøb af elektricitet. Dansk Energi 24. november 2015

Konkurrence om detailkøb af elektricitet. Dansk Energi 24. november 2015 Konkurrence om detailkøb af Dansk Energi 24. november 2015 Opgave At måle konkurrencen i husholdningers køb af Brug af samme metodik som konkurrencemyndigheder Samarbejde med professor Nils-Henrik von

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere