Lokalplan nr FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars"

Transkript

1 Lokalplan nr Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015

2 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets omgivelser Terræn Den omkringliggende arkitektur INDHOLD Lokalplanens indhold Lokalplanens formål og områdets anvendelse Beskrivelser af delområderne Arkitektur og bebyggelse Ubebyggede arealer Vej-, sti- og parkeringsforhold Andre myndigheder og anden planlægning Kommuneplanen Eksisterende lokalplan Udviklingsplan for Aars Skovbyggelinje El-, Vand og varmeforsyning Spildevandsplan Miljøforhold Landbrugsloven Zoneforhold Trafikforsyning og vejlovgivning Museumsloven Naturbeskyttelsesloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tinglyste deklarationer BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Tekniske anlæg 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens udseende og bevaring 9 Ubebyggede arealer 10 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 11 Andre myndigheder, tilladelser og dispensationer 12 Ophævelse af lokalplan og servitutter 13 Grundejerforening 14 Lokalplanens retsvirkninger 15 Vedtagelsespåtegning KORTBILAG 1. Matrikelkort med lokalplanområdet 2. Lokalplanområdet opdelt i tre delområder 3. Arealbindinger 4. Højdemodel 5. Tværsnitsprofil 1 6. Tværsnitsprofil 2 7. Bebyggelseshøjden set fra Gyvellunden 8. Bebyggelseshøjden set fra Stenildhøjvej 2

3 LÆSEVEJLEDNING TIL LOKALPLANEN På de følgende to sider beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden og formålet med lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, der fastlægger de fremtidige fysiske forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystem skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal disponeres og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I Lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanenes virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. Det er en forudsætning at lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og til tider udarbejdes der samtidig med lokalplanen et tillæg til kommuneplanen. Er det tilfældet vil det fremgå i lokalplanen. LÆSEVEJLEDNING MULIGHEDER VED LOKALPLANET Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er fremlagt som forslag for offentligheden i 8 uger i tidsrummet fra den 6. maj 2015 til og med den 1. juli I den periode har borgerne mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Byrådet i hvilken udstrækning, man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har efter screening af lokalplanforslaget vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 3. juni Se vejledning hertil under afsnittet muligheder ved endelig vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i Lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter Lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal Byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog højest 1 år efter forslagets offentliggørelse. MULIGHEDER VED ENDELIG VEDTAGELSE AF LO- KALPLANEN Klageadgang Når en lokalplan og en evt. tilhørende miljørapport er endeligt vedtaget, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis du mener, at der er truffet beslutnin- 3

4 ger i strid med lovgivningen. Det betyder, at du kan klage over retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål er bl.a.: Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med Planlovens procedureregler om borgerinddragelse. - Om der er uoverensstemmelser mellem lokalplan og kommuneplan. - Om Planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt. - Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt. - Om almindelige forvaltningsretlige regler vedr. habilitet, partshøring, og ligebehandling m.m. er fulgt. - Om kommunens afgørelse af, om lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering af planen er korrekt. Klager over en afgørelse har normalt ikke opsættende virkning. En udnyttelse sker på eget ansvar, da Naturog Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. Hvordan kan du klage? Du skal sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du fi nder på eller søg efter Klageportal. Hvornår kan du klage? Du kan klage inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentliggjort regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes fristen fra den dag, hvor klager er blevet bekendt med afgørelsen. Hvilken betydning har det, at du klager? Klager over for eksempel vedtagelse af lokalplaner og kommuneplantillæg, tilladelser/afslag/dispensationer i henhold til en lokalplan, screening for VVM og miljøvurdering, VVM-redegørelser, miljøvurderinger. har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen. LÆSEVEJLEDNING Hvad koster det at klage? Det koster 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Det koster ikke noget at klage over afgørelser vedr. ekspropriation og aktindsigt. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Kan du lægge sag an? Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme an Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i Lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter der beskrives i lokalplanen, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges (bortfalder) af planen. 4

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Lokalplanen tilvejebringes på baggrund af et ønske fra ejeren af lokalplanområdet Aars boligforening om, at der i nær fremtid skal være mulighed for at opføre boliger. For at kunne realisere boligforeningens ønsker, er en lokalplan nødvendig, idet det omhandler et større byggeri. REDEGØRELSE I det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet er der etableret et pit-stop som en facilitet i forbindelse med Himmerlandsstien. Ønsket om opførelse af boliger skal ses i sammenhæng med, at Vesthimmerlands Kommunes prognose viser, at befolkningen i Aars stiger med ca i perioden fra , hvorfor der er behov for Temakort mere end 600 ekstra boliger frem Natur og bevægelse til 2025, jf. udviklingplanen for Aars fra Herudover har Vesthimmerlands Kommune også en vision om at sikre et varieret boligudbud med forskellige boligtyper, ejerforhold og størrelser. Med lokalplanen imødekommes nogle af de ønsker Vesthimmerlands Kommune har i forhold til boligudviklingen i Aars, hvor lokalplanområdet vil kunne tilbyde forskellige typer og størrelser boliger. Lokalplanens område 24 Lokalplanområdet er ca m 2 og er beliggende i udkanten af Aars by. Området grænser op til Gl. Gislumvej mod nord, Stenildvadvej SIGNATURFORKLARING mod syd, Himmerlandsstien mod vest og Gislumvej mod Eksisterende sti øst. Forslag til nord-syd gående cykelmotorveje (delvist eksisterende) Pit-stop etableret i forbindelse med Himmerlandsstien Golfbane Faciliteten nedtages af Vesthimmerlands Kommune og vil blive genetableret andet sted udenfor lokalplanområdet. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er omfattet af en klimaring, jf. Udviklingsplan for Aars, som har til formål at arealer nord for Tingvej sikre grønne forbindelser i og omkring Aars. Aars Rundt 2 Aars Skov 5 Sikre kobling mellem Aars Anlæg og 4 Aars Grøft fritlægges Halkær Ådal 3 Forslag til forbering af Hvalpsundstiens forbindelse til bymidten Lokalplanområdet omfatter matrikelnr. 1cz, Stenildvad Gde. Forslag til sammenhængende hovedstinet Klimaring Rundt om Aars Golfbane Lokalplanens afgrænsning fremgår af kortbilag Særligt naturområde nr. 1. Beskyttet natur Skov Skovrejsningsområde 1 Klimapark Målestok 1: m 500 m 1000 m Klimaringen (markeret med grønne pile), udviklingsplanen for Aars 2011 s. 24. Lokalplanområdet set fra nord. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er et grønt græsareal, der anvendes til afgræsning. For at imødekomme klimaringens formål vil lokalplanområdet blive begrønnet. Dette kan eksempelvis være ved etablering af grøn beplantning, rekreativt område eller begrønne elementer i form af grøn parkeringsplads, så den 5

6 grønne struktur fortsat fastholdes i nogen grad. Lokalplanområdet er mod nord og vest omgivet af et nyere boligkvarter fra 2000 erne. Mod sydvest er et nyt boligkvarter, Gyvellunden, under opførelse. Det er kun en mindre del af Gyvellunden, der er udbygget indtil nu. Boligerne omkring lokalplanområdet er fritliggende enfamiliehuse, som er opført i 1-1,5 etager. Enfamiliehusene ligger åbent og frit. Mod øst, på den anden side af Gislumvej, er der fritliggende parcelhuse fra 1980 erne. Parcelhusene ligger tæt samlet i store klynger, og området har en mere lukket karakter. REDEGØRELSE I retningen mod nordvest fra lokalplanområdet er der bygget forholdsvis tæt i form af rækkehuse og dobbelthuse. Den omkringliggende bebyggelse tilbyder i nogen grad et varieret boligudbud både i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Med lokalplanen videreføres det varierede boligudbud, hvor der i lokalplanområdet åbnes mulighed for både at opføre åben-lav og tæt-lav bebyggelse i form af etageboliger, rækkehuse, dobbelthuse og fritliggende enfamiliehuse. Lokalplanområdet grænser op til Himmerlandsstien mod vest. Himmerlandsstien er en natursti, som er anlagt på den gamle jernbanestrækning gående fra Løgstør til Viborg. Nord for lokalplanrområdet er Hærvejsruten gående. Hærvejsruten følger Gislumvej mod syd. Terræn Terrænet i lokalplanområdet er faldende mod sydøst. Terrænforholdene er markante for de omkringliggende omgivelser, som ses af kortet øverst til højre. Af kortbilag 5 og 6 ses terrænforholdene i form af tværsnit foretaget langs med Stenildhøjvej og tværs gennem Gyvellunden. Tværsnittene har til formål at vise, hvordan terrænforholdene er i og omkring lokalplanområdet. Af kortbilag 7 og 8 ses hvordan den maksimale bebyggelseshøjde på op til 10 m opleves fra hhv. Gyvellunden og Stenildhøjvej. Ved hjælp af disse fire kortbilag er det muligt at danne sig et indtryk af bebyggelseshøjder og terræn. Højdemodel for lokalplanområde og omgivelser. Himmerlandsstien ligger væsentlig højere end selve lokalplanområdet. Højdeforskellen mellem Himmerlandsstien og lokalplanområdet er på ca. 3 m. Terrænforholdene langs med Stenildhøjvej har en kontinuerlig stigning gående fra ca. 28 m til 42 m. Altså en stigning på ca. 14 m. Den nærmeste bolig på Stenildhøjvej ligger i omtrent samme niveau som Himmerlandsstien. De øvrige boliger på Stenildhøjvej ligger højere og har i dag udsyn ud over lokalplanområdet. Terrænforholdene for området Gyvellunden stiger kontinuerligt fra ca. 26 m til 38 m. Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger op imod Himmerlandsstien, der må være op til 10 m høje og falder til 8,5 m mod sydøst. Lokalplanområdet er lavt beliggende sammenlignet med de omkringliggende boliger, hvilket betyder, at boligerne i lokalplanområdet vil komme til at ligge i omtrent samme niveau eller lavere end de nærmeste boliger dvs. Stenildhøjvej nr. 64 og nr. 68. Forskellen vil være ca. 2,5 m højere end boligen på Stenildhøjvej 68 og ca. 14 m lavere end boligen på Stenildhøjvej 64. 6

7 REDEGØRELSE Omgivelserne omkring lokalplanområdet Den omkringliggende arkitektur Bebyggelsen ved Gyvellunden og Stenildhøjvej er karakteristisk for 00 ernes parcelhusbyggeri, hvor det enkelte hus repræsenterer sin egen arkitektur, og hvor det kuperede terræn typisk bruges til at løfte huset op. Stenildhøjvej og Gyvellunden fremstår derfor ikke som en samlet bebyggelse, hvor form og materialer er gennemgående. De fleste enfamiliehuse er opført i blank mursten eller med pudsede facader. Få enfamiliehuse er opført i træ. Farvevalget er ikke entydigt, men de fleste boliger fremstår dæmpet både i lyse og mørke farver. Enfamiliehusene omkring lokalplanområdet har ikke et entydigt arkitektonisk udtryk. Nogle af boligerne har et særpræget udtryk, eksempelvis opførelse af vinkelbygning med hældningstag samt bolig med flad tagkonstruktion, som vist af nedenstående billeder. Enfamiliehus med vinkelbygning. Stenildhøjvej 68, Aars. Enfamiliehus med flad tagkonstruktion. Gyvellunden 14, Aars. 7

8 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Lokalplanen udarbejdes med det formål at fastsætte bestemmelser for områdets anvendelse til et boligområde. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre åben-lav og tæt-lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse, etageboliger, rækkehuse og dobbelthuse. Ved at have forskellige bebyggelsestyper tilføres større alsidighed i lokalplanområdet, idet det henvender sig til en bredere målgruppe. Aars boligforening ønsker at opføre mellem boliger i lokalplanområdet. Lokalplanen indeholder dog ikke bestemmelser om et bestemt antal boliger. Beskrivelse af delområderne Lokalplanområdet skråner mod sydøst og for at udnytte det faldende terræn opdeles lokalplanområdet i tre delområder A, B og C, som vist på kortbilag nr. 2. Delområderne får tildelt følgende muligheder: Antal af etager Delområde A Op til 10 m Op til 3 55 Delområde B Op til 8,5 m Op til 2 45 Delområde C Op til 8,5 m Op til 2 30 Bebyggelseshøjde Bebyggelsesprocent Opdelingen i delområder og fastsættelse af bebyggelseshøjde og antallet af etager, er med til at sikre, at der ikke skabes en mur-barriere ud imod Gislumvej, da bebyggelsen falder i takt med terrænet. På den måde kommer lokalplanområdet til at fremtræde åbent og indbydende set fra Gislumvej. Herudover giver det også et muligt udsyn mod sydøst for beboerne i området. Delområderne har fået tildelt hver sin bebyggelsesprocent, som falder i takt med terrænforholdene i lokalplanområdet. Idet lokalplanområdet er lavt beliggende er der ønske om at bygge højere imod Himmerlandstien, hvorfor bebyggelsestætheden vil være større i delområde A. Herefter falder bebyggelsensprocenten for delområde B og C mod sydøst. REDEGØRELSE Herudover er det tiltænkt, at lokalplanområdet skal begrønnes for at imødekomme formålet med klimaringen. Lokalplanområdet kan gøres grønt ved eksempelvis etablering af grøn beplantning, rekreativt område, opføre grønne anlæg herunder parkeringsplads m.m. Delområde A Delområde A er ca m 2. Inden for delområde A gives der mulighed for at opføre bebyggelse i flere etager i form af rækkehuse og/ eller etageboliger. Den 3. etage kan udnyttes som tagterrasse, som bolig kombineret med tagterrasse eller som bolig. Herudover vil taget på carport eller garage kunne udnyttes til tagterrasse. Tagterrassen skal disponeres på en måde, så der opstår mindst mulig indkig til den nærmeste bolig. Bebyggelsen vil være den højeste i lokalplanområdet. Bebyggelseshøjden i delområdet afviger standardbebyggelseshøjden på ca. 8,5 m for de omkringliggende boliger. Lokalplanområdet er lavere beliggende set i forhold til Himmerlandsstien, hvorfor bebyggelsen vil være i næsten samme højde som den nærmeste bebyggelse omkring området. Bebyggelsen i dette delområde vil ligge ca. 2,5 m højere end nærmeste bebyggelse omkring området, Stenildhøjvej nr. 68. For at sikre at der ikke skabes en mur-barriere skal bebyggelsen i alle delområder placeres på en måde så der skabes udsigtskorridorer fra området vest for lokalplanområdet. Inden for delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 55. Delområde B Delområdet er ca m 2. Indenfor delområdet må der opføres rækkehuse, etageboliger eller dobbelthuse. Der må opføres tagterrasse i forbindelse med boligen. Tagterrassen skal disponeres på en måde, så der opstår mindst mulig indkig til den nærmeste bolig. Den 2. etage kan udnyttes som tagterrasse, som bolig kombineret med tagterrasse eller som bolig. Herudover må taget på carport eller garage udnyttes til tagterrasse. Bebyggelsesprocenten indenfor delområdet må ikke overstige 45. 8

9 Delområde C Delområdet er ca m 2. Der må opføres fritliggende enfamiliehuse, der maksimalt må være 8,5 m i højden og det maksimale antal etager må ikke overstige to etager. Den 2. etage kan udnyttes som tagterrasse, som bolig kombineret med tagterrasse eller som bolig. Tagterrassen skal disponeres på en måde, så der opstår mindst mulig indkig til den nærmeste bolig. Bebyggelsesprocenten inden for delområdet må ikke overstige 30. Arkitektur og bebyggelse Indenfor det enkelte delområde skal bebyggelsen være ensartet i form og materialer. For at opnå variation i området skal de tre delområder have hvert sit arkitektoniske udtryk. Dog skal enten en form eller et materialevalg være gennemgående for alle tre delområder. Herved opnås en identitet for det samlede område og der opstår et kvarter. Der ikke er nogen speciel arkitektonisk fremtræden for de omkringliggende boliger, der gør, at lokalplanområdet skal have et specielt udtryk. Bebyggelsen kan udføres både med flade tage og med hældningstage i alle delområder. Fladt tag muliggør tagterrasse. Det er også muligt at kombinere fladt tag med hældningstag for at give mulighed for delvis tagterrasse. Det er muligt at integrere solcelleanlæg i tagfladen eller i bygningsfacaden, så længe anlægget fremstår som en samlet enhed og ikke virker skæmmende for omgivelserne. Den bagvedliggende tanke med solcelleenergi er at fremtidssikre byggeriet og være med til at bidrage til at tænke energi- og miljøvenligt byggeri på en funktionel måde. Ubebyggede arealer Grønne fællesarealer Inden for lokalplanområdet åbnes mulighed for at etablere rekreative arealer til fælles benyttelse for områdets beboere, så længe det ikke placeres over jordforureningen, som vist på bilag 3. Det er muligt at etablere et fællesareal i form af boldbane o. lign. over jordforureningen, REDEGØRELSE såfremt det asfalteres. Herudover skal der opføres en legeplads på minimum 100 m 2. Tekniske anlæg Inden for lokalplanområdet må opføres et selvstændigt solcelle- og/eller solfangeranlæg på en måde, så det ikke virker generende eller skæmmende for omgivelserne. Dette sikres ved at afskærme anlægget med levende hegn. Solcelle- og/eller solfangeranlægget skal fremstå som en samlet enhed. Der kan etableres akkumuleringstanke, der bl.a. kan forsynes fra solfanger og jordvarme. Akkumuleringstankene skal lægges ned i jorden eller under boligerne, således de ikke er synlige for omgivelserne. Herudover er det muligt at opsamle overfladevand i en underjordisk tank til brug i eksempelvis boligens toiletter. Herudover er det muligt at anlægge et regnvands/forsinkelsesbassin, som kan aftage de enkelte boligers regnvand/overfladevand. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet skal trafikforsynes fra nord. Politiet skal meddele samtykke til placering af overkørsler i henhold til færdselslovens 92 og 100. Inden for lokalplanområdet skal der etableres veje, således alle grunde får vejadgang. Veje skal have en bredde på minimum 7 m for at gøre det muligt at parkere på vejen og samtidig kunne komme forbi som bilist uden store udfordringer. Herudover er det muligt at etablere stier i lokalplanområdet. Der skal etableres parkeringsplads foran hver bolig, dvs. der skal minimum være 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Herudover skal der etableres en parkeringsplads med minimum 10 parkeringspladser til benyttelse for lokalplanområdets beboere og gæster, dvs. de minimum 10 parkeringspladser bliver udover de 1,5 parkeringsplads pr. bolig. 9

10 ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING Kommuneplanen Lokalplanområdet er omfattet af lokalplanramme 1.B.13 Aars. Der er ikke overensstemmelse mellem nærværende lokalplan og kommuneplanramme. For at sikre overensstemmelse mellem lokalplanens afgrænsning og anvendelsesmuligheder og kommuneplanens lokalplanrammer er der tilvejebragt tillæg nr. KP til kommuneplan. Med kommuneplantillægget ændres flere forhold, der har betydning for gennemførelsen af nærværende lokalplan. Lokalplanrammens afgrænsning ændres, og den maksimale bebyggelseshøjde ændres fra 8,5 m til 10 m. Antallet af etager ændres fra 1 etage med udnyttelig tagetage til 3 etager. Herudover ændres bebyggelsesprocenten fra 45 % til 55 %. Områdets nuværende zonestatus er landzone. Ved nærværende lokalplan vil arealet ændre zonestatus til byzone. Eksisterende lokalplan Der er ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt for lokalplanområdet. Udviklingsplan for Aars Vesthimmerlands Kommune har vedtaget en udviklingsplan for Aars i Vesthimmerlands Kommune har et defineret mål, om at have et varieret boligudbud. Lokalplanområdet er omgivet af fritliggende enfamilie. Lokalplanen er med til at øge diversiteten i området ved at give mulighed for at opføre boliger i forskellige typer og størrelser. Herved opnås et varieret boligudbud i området, der også stemmer overens med kommunens ønske. Skovbyggelinje En stor del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens 17. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne el. lign. Kortbilag 3 viser, hvor der kræves dispensation fra skovbyggelinjen. REDEGØRELSE Kommunen ønsker, at lokalplanområdet også i fremtiden er fritaget for skovbyggelinje fra evt. fremtidig etablering af skov, for at sikre den fremtidige planlægning. Derfor indskrives i lokalplanen en bestemmelse, der henviser til Bekendtgørelsen af lov om frikommuner mv. 24 a, hvor lokalplaners område sikres friholdelse fra at blive omfattet af naturbeskyttelseslovens 17 stk. 1 (om skovbyggelinje), så længe lokalplanen er gældende. Efter vedtagelsen af lokalplanen søges Naturstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet. Begrundelsen for ophævelse af skovbyggelinjen er, at der opnås en administrativ forenkling, så det ikke er nødvendigt at søge om dispensation til hver bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Vandforsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra Aars Vandværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet er udlagt til forsyning med fjernvarme. Der er tilslutningspligt. Der er mulighed for at etablere jordvarme og genvex anlæg, samt opførsel af akkumuleringstanke i jorden eller under bygningerne i lokalplanområdet. Endvidere er der mulighed for at etablere solfangere på tagfladen, bygningsfacaden eller terræn. I henhold til 17 i Tilslutningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 690 af om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg) kan der i særlige tilfælde opnås dispensation fra tilslutningspligten. Hvis der etableres solvarmeanlæg i området vil dette indgå i kommunens afgørelse. Der skal søges særskilt om dispensation ved kommunen. Ved bebyggelse, der opføres som lavenergibyggeri, skal Byrådet meddele dispensation fra til slutningspligten jf. Planlovens 19, stk. 4, og dispensationen kræver ikke naboorientering. Elforsyning Lokalplanområdet forsynes fra Energi Nord, der har forsyningspligten i området. Forsyningen af el i lokalplanområdet kan sup- 10

11 pleres med solcelleenergi. Solcelleanlæg Da der ønskes en fremtidssikret energiøkonomisk bebyggelse åbnes der mulighed for etablering af solpaneler og solceller på husenes tage og/eller bygningsfacaden samt et selvstændigt samlet solcelleanlæg. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af en spildevandsplan. I henhold til Spildevandsplanen skal lokalplanområdet seperatkloakeres, og området skal overholde en afløbskoefficent på 0,45. Det er muligt at opsamle overfladevandet i eksempelvis akkumuleringstanke, hvorfra regn-/ overfladevandet vil kunne anvendes til eksempelvis boligens toilet eller andet. Overflade-/regnvand skal afledes til søen beliggende syd for lokalplanområdet, som er vist på kortbilag nr. 3. Hvis lokalplanområdet ikke kan overholde en afløbskoefficent på 0,45, er det muligt at etablere et regnvands/forsinkelsesbassin i lokalplanområdet. Forsinkelsesbassinet vil kunne tilføre en rekreativ værdi til lokalplanområdet, idet en sø giver liv og udgør en herlighedsværdi i lokalplanområdet. Hvis der ønskes spildevandskloakering, det vil sige, at alt tag- og overfladevand bortledes lokalt i lokalplanområdet, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Affald Det er muligt at etablere mindre anlæg til affaldshåndtering. Miljøforhold Jordforurening Der er registeret jordforurening på et lille areal inden for lokalplanområdet, som vist på kortbilag 3. Arealet er kortlagt til vidensniveau 1, dvs. der er en faktisk viden om, at der har foregået aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have forårsaget jordforureningen, jf. Jordforureningslovens 4. REDEGØRELSE For arealet betyder det, at kommunen skal ansøges om tilladelse efter jordforureningslovens 8 inden der påbegyndes bygge- og anlægsarbejde og allerede ved ansøgning om udstykning. I forbindelse med ansøgningen kan kommunen stille krav om, at ansøger skal foretage nødvendige forureningsundersøgelser for at afklare om det planlagte byggeri- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt farligt. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i øvrigt konstateres ukendt forurening skal arbejdet standses og kommunen orienteres. Ejer og bruger af et areal skal, inden anvendelsen ændres til bolig, sikre sig, at de øverste 50 cm jord på ubebyggede arealer er uforurenede eller befæstede. Arealet må derfor ikke uden videre anvendes til legeplads eller et rekreativt område. Drikkevand Lokalplanområdet ligger indenfor et større område med drikkevandsinteresser, men er ikke omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Der skal tages almindeligt hensyn til grundvandet, således det ikke forurenes. Landbrugsloven Der påhviler ikke landbrugspligt i lokalplanområdet. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone og vil ved lokalplanens vedtagelse overgå til byzone. Trafikforsyning og vejlovgivning Lokalplanområdet trafikforsynes fra nord. Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselen sikkerhed og afvikling, jf. færdselslovens 100. Kommunen skal godkende nye overkørsler, nye veje og stier m.m. jf. vejloven. Overkørsler til de enkelte grunde vil blive givet i forbindelse med byggetilladelsen. Museumsloven Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde eller jordarbejde i øvrigt fremkommer spor af fortidsminder, oldsager og lignende, skal arbejdet i følge Museumslovens 27 straks 11

12 standses, og Vesthimmerlands Museum tilkaldes for besigtigelse. Arealet er forundersøgt af museet og frigivet til byggeri. Naturbeskyttelsesloven Indenfor lokalplanområdet findes ingen naturbeskyttelse. Ca. 50 meter syd for lokalplanområdet findes en 3 beskyttet sø. Søen er ikke beskyttet af søbeskyttelseslinjen på 150 meter, da den ikke har en størrelse på over 3 ha. Søen er et forsinkelsesbassin for regnvand fra Gyvellunden. Søen er dimensioneret til også at kunne modtage regn-/overfladevand fra lokalplanområdet. Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 3 stk. 2 er der foretaget miljøscreening af nærværende lokalplan samt kommuneplantillæg. Formålet har været at afgøre, hvorvidt virkeliggørelsen af planerne vil give sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet. I så fald skal planerne miljøvurderes. I screeningen for miljøvurdering er der lagt vægt på, at ændringerne der vil ske på baggrund af planen ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på miljøet. Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at planen ikke forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal der ikke foretages en miljøvurdering. REDEGØRELSE Servitut om oversigt lb. nummer Oversigtservitutten har til formål at sikre oversigt til den daværende Gislumvej tilbage i Servitutten ses ikke længere relevant, da Gl. Gislumvej ikke længere er trafikeret på samme måde som dengang. Vesthimmerlands Kommune er påtaleberettiget. Servitutten aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Servitut om offentligt kloakanlæg lb. nummer Offentlig kloakledning med tilhørende brønde mv. skal henligge uforstyrret. Der må ikke iværksættes noget, der kan være til hinder til eller skade arbejdet med kloakledningerne herunder eftersyn, driftsarbejde m.m. Servitutten er fortsat aktuel. Servitut om kloakledning lb. nummer Servitutten omhandler sikring af kloakanlæg. Ledningerne skal henligge uforstyrret. Der må ikke iværksættes noget, der kan være til hinder til eller skade arbejdet med kloakledningerne herunder eftersyn, driftsarbejde m.m. Servitutten er ikke aktuel, da den ikke vedrører lokalplanområdet. Tinglyste deklarationer Ejere og bygherrer skal selv sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. For vejarealer gælder specifikt, at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på en vej, uanset om det er en offentlig vej eller en privat fællesvej, har pligt til at forespørge i ledningsejer registret (LER) forud for gravearbejdet. 12

13 BESTEMMELSER Lokalplan nr Klokkelyngen i Aars Efter lov om planlægning (lov nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: At opdele lokalplanområdet i tre delområder A, B og C, som vist på kortbilag 2. At fastlægge muligheder for opførelse af boliger. Herudover gives mulighed for at etablere rekreative arealer. At overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. At muliggøre opførelse af fælleshus. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1. Lokalplanen omfatter ejendommen med matrikelnr. 1cz, Stenildvad Gde Lokalplanområdet er beliggende i landzone, men vil ved vedtagelse af lokalplanen overgå til byzone. Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, som vist på kortbilag 2. Områdets anvendelse Delområde A må anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse og/eller etageboliger. I forbindelse med boligerne må der opføres garage, carporte, udhus, redskabskur el. lign. Delområde B må anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og/eller etageboliger. I forbindelse med boligerne må der opføres garage, carport, udhus, redskabskur el. lign. Delområde C må anvendes til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse. I forbindelse med boligerne må der opføres garage, carport, udhus, redskabskur el. lign. Der må etableres rekreative fællesarealer. Der må opføres et selvstændigt solcelle- og/eller solfangeranlæg på terræn inden for lokalplanområdet. Anlægget skal fremstå samlet. 13

14 BESTEMMELSER Arealet markeret på bilag 3, som er forurenet jord må ikke anvendes til følsom anvendelse (bolig, have, legeplads og lignende). Hvis arealet bringes i anvendelse i udstykningen må det alene anvendes til formål såsom asfalteret p-plads, cykelsti, asfalteret boldbane o. lign. Området må i øvrigt anvendes til fælles opholdsarealer, vejog parkeringsarealer, legeplads, forsinkelses/regnvandsbassin, fælleshus, mindre fællesbygninger og plads til affaldssortering. Udstykning Der må ske udstykning inden for lokalplanområdet. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Vej Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra nord som vist på kortbilag 2. Der skal etableres en vej i lokalplanområdet, så alle grunde får vejadgang. Vejudlægget skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune. Vejen skal være minimum 7 m bred, således der er mulighed for at parkere på vejen og det samtidigt er muligt for bilister at passere. Der må etableres stiforbindelse inden for lokalplanområdet og til omgivelserne. Parkering Der skal foran hver bolig være plads til parkering. Der skal minimum etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Flere boliger kan tilsammen opfylde kravet, eksempelvis ved opførelse af carport eller carage ved hver bolig tæller denne for én parkering, herudover kan to boliger deles om én parkeringsplads. Der skal etableres et fælles parkeringsareal. Parkeringsarealet skal minimum indeholde 10 parkeringspladser, udover parkeringspladserne der etableres ved hver bolig. 6 Tekniske anlæg Ledninger, kabler mv. Elledninger, herunder vej- og parkeringspladsbelysninger må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. Belysning Belysning af veje, stier, fællesarealer og parkeringsarealer må opføres som lav parkbelysning eller lygtepæle. 14

15 BESTEMMELSER Tekniske anlæg Der må opføres et selvstændigt solcelle- og solfangeranlæg, såfremt det fremstår som en samlet enhed på terræn. Der må etableres akkumuleringstanke, der kan forsynes fra solfangeranlæg, jordvarme m.v. Akkumuleringstankene må ikke være synlige for omgivelserne og skal nedlægges i jorden eller under boligerne. Der må etableres et forsinkelses/regnvandsbassin. Bassinet skal udgøre en rekreativ værdi. Regnvand/overfladevand må opsamles i eksempelvis akkumuleringstanke og må anvendes i boligens toiletter m.m. Tanke skal nedlægges i jorden eller under bebyggelse. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.6 og 7.11 Hævet opholdsareal skal minimum være 2,5 m fra skel, jf. bygningsreglementet Bebyggelsen i delområderne skal placeres på en måde, så der skabes udsigtskorridorer for området vest for lokalplanområdet. For delområde A gælder: Den maksimale bebyggelsesprocent for delområdet er på 55. Den maksimale bebyggelseshøjde er 10 m over terræn eller et i byggetilladelsen fastlagt niveauplan. Bebyggelsen må ikke overstige tre etager. Der må opføres tagterrasse. Tagterrassen skal disponeres på en måde, så der opstår mindst mulig indkig til den nærmeste nabo. Den 3. etage kan udnyttes som tagterrasse, som bolig kombineret med tagterrasse eller som bolig. Tage på carporte eller garager kan udnyttes som tagterrasse. For delområde B gælder: Den maksimale bebyggelsesprocent er på 45. Den maksimale bebyggelseshøjde er 8,5 m over terræn eller et i byggetilladelsen fastlagt niveauplan. Bebyggelsen må ikke overstige to etager. Der må opføres tagterrasse. Tagterrassen skal disponeres på en måde, så der opstår mindst mulig indkig til den nærmeste nabo. Den 2. etage kan udnyttes som tagterrasse, som bolig kombineret med tagterrasse eller som bolig. Tage på carporte eller garager kan udnyttes som tagterrasse. 15

16 BESTEMMELSER For delområde C gælder: Den maksimale bebyggelsesprocent er på 30. Den maksimale bebyggelseshøjde er 8,5 m over terræn eller et i byggetilladelsen fastlagt niveauplan. Bebyggelsen må ikke overstige to etager. Der må opføres tagterrasse. Tagterrassen skal disponeres på en måde, så der opstår mindst mulig indkig til den nærmeste nabo. Den 2. etage kan udnyttes som tagterrasse, som bolig kombineret med tagterrasse eller som bolig. 8 Bebyggelsen ydre fremtræden 8.1 Indenfor det enkelte delområde skal bebyggelsen være ensartet i form og materialer. For at opnå variation i området skal de tre delområder have hvert sit arkitektoniske udtryk. Dog skal enten en form eller et materialevalg være gennemgående for alle tre delområder. Herved opnås en identitet for det samlede område og der opstår et kvarter Tagflader må ikke fremstå blanke eller reflekterende. Vedvarende energiformer som indebærer synlige installationer i form af solcelle- og solfangeranlæg, skal indarbejdes i bygningens arkitektur, dvs. installationen skal integreres i tagfladen eller i bygningsfacaden. Solfanger og solceller skal være antirefleksbehandlet og give så lidt refleksion, som teknisk er muligt på opsætningstidspunktet. Solceller og solfanger må ikke etableres med blanke kanter. Ubebyggede arealer 9.1 Der må etableres rekreative arealer til fælles brug for lokalplanområdets beboere. Arealet må ikke placeres over jordforureningen som vist på kortbilag nr. 3. Der må etableres et fællesareal over jordforureningen i form af boldbane o. lign såfremt det asfalteres Der skal opføres en legeplads på minimum 100 m 2. Legepladsen må ikke placeres over jordforureningen som vist på kortbilag 3. Legepladsen opføres i forbindelse med anden etape. Én etape udgør ét delområde. Lokalplanområdet skal begrønnes eksempelvis ved etablering af rekreativt areal, grøn beplantning el. lign Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning, med mindre der er opnået dispensation i henhold til 17 i Tilslutningsbekendtgørelsen. 16

17 10.2 BESTEMMELSER For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse, har Byrådet efter planlovens 19, stk. 4, pligt til at dispensere fra dette krav og efter 20, stk. 2, nr. 3, gives dispensationen uden naboorientering. 11 Andre myndigheder, tilladelser og dispensationer En del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. Placering af byggeri og lignende kræver dispensation fra skovbyggelinjen med mindre byggelinjen er ophævet. I henhold til Bekendtgørelsen af lov om frikommuner mv. 24 a, friholdes lokalplanens område fra at blive omfattet af naturbeskyttelseslovens 17 stk. 1 (om skovbyggelinje), så længe lokalplanen er gældende. 12 Ophævelse af lokalplan og servitutter 12.1 Der ophæves servitut lyst d vedrørende oversigt til den daværende Gislumvej. 13 Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af grunde i lokalplanens område. Et almennyttigt boligselskab kan træde i stedet for en grundejerforening og varetage grundejerforeningens forpligtelser ift. drift og vedligeholdelse. Hvis området ejes delvist af en boligforening skal denne indgå i en grundejerforening for hele området. Grundejerforeningen skal oprettes, når 30% af grundene er solgt. Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunalbestyrelsen, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. Kravet kan ikke stilles overfor et almennyttigt boligselskab. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, reakreativ område, tekniske anlæg og stier. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen. Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver og til at kræve nødvendig sikkerhed hos medlemmerne for eventuelle lån. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de fælles friarealer inden for hele lokalplanområdet og eventuelle fælleshuse placeret på fælles friarealer. 17

18 13.9 BESTEMMELSER Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres med en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre planen, kan Byrådet ekspropriere. 15 Vedtagelsespåtegning Forslaget er vedtaget af Vesthimmerlands Byråd den 30. april 2015 i henhold til planlovens 24. På Byrådets vegne Knud Kristensen Borgmester Henrik Kruuse Kommunaldirektør Vesthimmerlands Byråd har den xx.xx.xxx vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til planlovens 27. På Byrådets vegne Knud Kristensen Borgmester Henrik Kruuse Kommunaldirektør 18

19 Matrikelkort med afgrænsning af lokalplanområdet. BILAG BILAG NR. NR. 1 19

20 Lokalplanområdet opdeles i tre delområder A, B og C. Området trafikforsynes fra nord. BILAG BILAG NR. NR. 2 20

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere