Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006"

Transkript

1 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

2 Highlights kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct. i skade og 27,0 pct. i liv Egenkapitalforrentning efter skat på 27,7 pct. (38,5 pct. p.a.) Omkostningsprocenten reduceret med 0,4 procentpoint til 14,4 Combined ratio reduceret fra 92,1 til 85,8 Opjustering af forventningerne til 2006: Forventet combined ratio fastholdes på omkring 87 Resultatprognosen opjusteret fra ikke under mio. kr. til mio. kr. Tilbagekøbsprogram opjusteret fra mindst mio. kr. til mio. kr. Fastholder forventningerne til 2007 Combined ratio på godt 88 Præmievækst i skade på 2 pct. Koncern 2

3 Faldende omkostningsprocent i Topdanmark Topdanmark har den laveste omkostningsprocent blandt de større danske skadeforsikringsselskaber ,8 21,0 20,6 20,4 19,1 18,3 17,2 16,8 14,6-14,6-15,6 14,8 14,7 14,7 14,4 14, ,6 14,8 14,4 14,4 16,3 16,6 16,1 16,6 20,9 19,6 21,3 19,9 20,4 19,1 18,4 19, * 1998 * 2000 * 2002 * 2004 Q1-Q E 1997 * 1999 * 2001 * 2003 * 2005 Q E *Reduceret med den estimerede effekt af IFRS Skade 2) 1) 1) Q1-Q Q ) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostningsprocenten 2) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil omk. pct. være 0,4 procentpoint lavere. 3

4 Topdanmark har den laveste combined ratio (dansk forsikring) Sammenligning af præmievækst (dansk forsikring) ,8 94,8 90,9 85,8 92,4 84,6 104,7 96,6 93,4 108,8 106, ,7 95,5 90,7 91, ,6 93,1 91,3 87,4 88,6 85, ,9 6,6 6, ,3 4,6 4,0 2,8 3,7 3,8 2,6 4,8 4,1 5,2 4,1 5, ,5 0 3) 1) 1)2) Q1-Q Q Q1-Q Q ) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostnings- og erstatningsprocenten 2) Ekskl. diskontering af erstatningshensættelser 3) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil CR være 0,6 procentpoint lavere Skade 4

5 Forventning til fortsat lav combined ratio ,6 92,4 90,9 0,7 0,6 85,8 84, > ,4 0,6-1,0-0,8 > * Q1-Q3 Q E Styrkelse af reserver Januarstorm korrigeret til et normaliseret stormforløb 2007 E * 2003 reduceret med den estimerede effekt af IFRS Forventet CR 2006 Effekt af prisnedsættelser Normaliseret skadeforløb Forbedring på arbejdsskade Forbedring på tab af erhvervsevne Forventet CR 2007 Combined ratio Skade 5

6 Ny bilforsikring billigere og bedre Forbedringer Ændrede tarifområder Fladere bonusstige Mindre hop mellem bilgrupperne Aldersrabat til kunder over 50 år Kilometertarif Risikobaserede forbedringer Risikobaserede justeringer Priser 3 ud af 4 kunder med bilforsikring i Topdanmark, vil opleve billigere bilforsikringer Meget konkurrencedygtigt produkt navnlig for personbiler, der kører få kilometer om året Omtegning af eksisterende kunder Løbende omtegning i 2007 Gennemsnitligt vil prisreduktionen være på 10% ~ godt 200 mio. kr. Skade 6

7 Kilometertarif Antal biler fordelt på kørte km Relativt fintmasket km-intervaller antal biler kørte km km km km km km over km Prishop på 8 pct. mellem de enkelte intervaller 7 Skade

8 over Høj sammenhæng mellem skadefrekvens og kilometerforbrug 400 Skadefrekvens Km Skade

9 Udsigter for skadeforsikring Hårdere konkurrence baseret på distribution, service, personale og pris 2006 Topdanmark forventer fortsat præmievækst på knap 5 pct. Præmievæksten ventes at falde gradvist henover året Den forventede præmievækst på knap 5 pct. vurderes at ligge over den generelle markedsudvikling 2007 Topdanmark forventer fortsat en præmievækst på ca. 2 pct. Trods prisreduktioner Dette forventes at ligge nogenlunde på niveau med den generelle markedsudvikling Præmierne reguleres automatisk på de fleste områder med 2,9 pct. Præmievæksten forventes påvirket af priskonkurrence på Industri, Landbrug og Privat Skade 9

10 Fortsat høj præmievækst Pct. 22,5 Præmievækst, bruttopræmie 32,0 27,0 22,0 15,2 11, Pct ,0 Sammenligning af præmievækst Q1-Q ,4 11,7 13,2 8,9 12,3 6,1 22, Q1-Q E Liv Samlet præmie Løbende præmie 10

11 Høje brutto- og nettoafkast for pensionskunder i Topdanmark Akkumulerede investeringsafkast 2002-Q Sammenligning af netto- og bruttoafkast Q1-Q Pct ,5 48,5 35,0 38,0 45,3 46,0 50,6 8 6 Pct. 5,6 6,4 5,4 4,6 6,0 4, , ,2 1,9 1,2 1,3 1,6 0 0 Liv I Liv V Liv I Liv V Liv Netto Brutto 11

12 Udsigter for livsforsikring Justerer forventningerne til den samlede præmievækst for 2006 fra pct. til pct. Fastholder vækstforventningerne for løbende præmie for 2006 på pct. Bonusgrad på 11,0 pct. i Liv I, hvilket er blandt markedets højeste Depotrente på 5,0 pct. for 2006 i Liv I Hovedparten af de øvrige markedsdeltagere ligger på 4,5 pct. Topdanmark har Danmarks mest tilfredse livkunder Større gennemslagskraft over for store virksomheder Har introduceret et nyt markedsrenteprodukt - Profilpension Venter stigende andel af nytegning i markedsrenteproduktet Lavere solvenskrav til Profilpension end til garanterede produkter Liv 12

13 Opjustering af resultatprognose for 2006 I fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 den 6/ blev resultatprognosen for 2006 opjusteret med mindst 200 mio. kr. til ikke under mio.kr. efter skat Cirka 60 mio. kr. skyldtes forbedret CR i Q3 Resten af forbedringen skyldtes øgede finansindtægter Som en følge af højere finansindtægter end ventet siden 3/ opjusteres resultatprognosen yderligere fra ikke under mio. kr. til mio. kr. efter skat Svarer til en ROE efter skat på 36 pct. Forudsætningerne i prognosen for 2006 er baseret på kurserne 17. november 2006 Koncern 13

14 Tilbagekøb svarende til en udlodningsprocent på 11 Det forventede tilbagekøb for 2006 blev ligeledes i fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 opjusteret med mindst 200 mio. kr. Lå herefter på mindst mio. kr. for 2006 Tilbagekøbet for 2006 opjusteres tilsvarende med resultatprognosen Ligger herefter på mio. kr. Tilbagekøbet for 2006 svarer til en udlodningsprocent (yield) på 11 pct. På nuværende tildspunkt er der i 2006 tilbagekøbt Topdanmark-aktier for mio. kr. Hvad der ikke måtte blive tilbagekøbt i 2006 af de resterende 417 mio. kr. vil blive lagt oven i det ordinære tilbagekøbsprogram for 2007 Siden 1998 har Topdanmark tilbagekøbt 54,3 pct. af de udestående aktier Gennemsnitskurs: 255 Koncern 14

15 - en kilde til opdateret information om Topdanmark 15

16 Disclaimer Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold i delårsrapporten kvartal Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af delårsrapporten for kvartal

17 Bilag 17

18 Kan der tjenes penge på skadeforsikring? Forudsætninger: Egenkapital 33 pct. af præmieindtægterne Combined ratio 88 Renteindtægt på hensættelser (inkl. diskonteringseffekt) svarende til 1,0 pct. af præmieindtægten Afkast af egenkapitalen 5 pct. Afkast af driften: Indtægter 100,0 Renteindtægter 1,0 101,0 Udgifter 88,0 13,0 ~ ROE = 39,0 pct. Afkast af egenkapitalen: 5,0 pct. ROE (egenkapitalforrentning) før skat 44,0 pct. Skade 18

19 Effekt af en stigning af rentekurven med 1 pct. point Umiddelbar effekt Første års effekt Efter Mio. kr. skat Kursreg. af investeringsaktiver -311 Kursreg. af erstatningshensættelser 259 Engangseffekt af rentestigning -52 Mio. kr. Efter skat Merafkast af rentebærende fordringer 27 1,1 pct. point fald i erstatningsprocent 67 1 års effekt af rentestigning 94 Engangseffekt af rentestigning -52 Resultateffekt i alt 42 Koncern 19

20 Model for aktietilbagekøb (1/2) Mio. kr. 2 x solvenskravet i skadeforsikring (præmiebaseret) ,5 x solvenskravet i livsforsikring års vækst i solvenskrav 261 0,3 x aktieeksponeringen (koncern ekskl. liv) x rentefølsomheden (koncern ekskl. liv) 52 Mio. kr finansieret af ansvarlig kapital, langfristede lån eller committed lines til moderselskabet (20 pct. af mio. kr.) -897 I alt egenkapital Koncern 20

21 Model for aktietilbagekøb (2/2) Mio. kr. Egenkapital primo 2006 Egenkapital reduceres med skatteaktiv -84 Egenkapital reduceres med goodwill -441 Værdi af egne aktier ved optionsudnyttelse 55 Værdi af egne aktier henlagt til hedging af warrantprogram 336 Kapitaldækning Forventet overskud og bevægelser på egenkapitalen efter likviditetsbelastende skat 2006 (middelværdi) Forventet kapitaldækning ultimo Rimelig kapitaldækning primo pct. af et års normalvækst i rimelig kapitaldækning Forventet rimelig kapitaldækning ultimo Tilbagekøbspotentiale Koncern 21

22 Normaliseret afkast i livsforsikring Forudsætninger: Solvensminimum: 926 mio. kr. Nødvendig kapital: 120 pct. x solvensminimum = mio. kr. Egenkapitalens investeringsafkast: 4,5 pct. Risiko- og administrationsresultat: 0,5 pct. af præmien = 16 mio. kr. Risiko- og administrationsresultat i Link: 0,2 pct. af opsparingen Positivt realiseret resultat Kundernes opsparing: Liv I : 10,3 mia. kr. Liv V: 8,0 mia. kr. Link: 0,8 mia. kr. Liv 22

23 Normaliseret afkast i livsforsikring (mio. kr.) Normaliseret Årligt Afkast af livsforsikring: Investeringsafkast af nødvendig kapital på 4,5 pct Risikotillæg: 0,40 / 0,55 pct. af kundernes opsparing pct. af risiko- og administrationsresultat Resultat i Topdanmark Link Finansiering Resultat før skat ~ ROE = 12,3 pct. Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring m.v.) 25 Kapitalforvaltning 18 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden 37 Resultat før skat Normaliseret Q ~ ROE = 19,5 pct. Realiseret Q1-Q Liv 23

24 Præmier opdelt på forretningsområde Præmier opdelt på produkter 10,2% 9,8% 4,3% 33,9% 4,3% 5,9% 12,9% 27,1% 9,2% 18,6% 23,3% 9,8% 30,9% Privat Partnere Erhverv inkl. IA Landbrug Industri & Sø Syge, ulykke og arbejdsløshed Privat Motor Erhverv Landbrug Industri Syge-, ulykke- og arbejdsløshed Arbejdsskade 24

25 Distributionskanaler Skade 2005 Liv % 3% 8% 31% 38% 33% 20% 9% 3% 23% Assurandører Danske Bank/BG Bank Andre (telefonsalg m.v.) Bilforhandlere Butikker Danica Pension Mæglere 26% Assurandører Andre (banker m.v.) Mæglere Hovedkontoret Koncern 25

26 Investeringsaktiver ultimo Q Koncern Mio. kr. ekskl. liv Liv koncern Rentebærende investeringsaktiver Øvrige aktier Indeksobligationer Investeringsejendomme Associerede virksomheder Andet Investeringsaktiver Koncerninterne mellemværender Investeringsaktiver modsvarende syge- og ulykkehensættelser Investeringsplaceringer Optjente renter Rentebærende gæld/afledte instrumenter Netto investeringsaktiver Koncern 26

27 Sammenligning af nøgletal for Q (dansk forsikring) Topdanmark 3) Codan 1) 2) Tryg 1) Alm. Brand Skade pct. 65,8 69,2 66,3 64,2 Nettogenforsikring 4,4 6,4 5,1 Skadeforløb 70,2 75,6 71,4 Omkostningspct. 14,4 19,9 16,6 Combined ratio 84,6 95,5 88,0 3,2 67,4 18,4 85,9 1) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostnings- og erstatningsprocenten 2) Ekskl. diskontering af erstatningshensættelser 3) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil CR være 0,6 procentpoint lavere Skade 27

28 Udvikling i combined ratio på koncernniveau ,8 93,7 92,4 90,9 85,8 102,4 93,8 2) 91,1 89,0 87,4 99,8 96,3 95,4 94,9 94,7 100,7 95,0 91,3 91,3 88, ) 1) 2) 1) Husleje af ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostnings- og erstatningsprocenten 2) Ekskl. diskontering af erstatningshensættelser IFRS 2005 Q1-Q Koncern 28

29 Sammenligning af bonusgrader 20 19, , ,2 11,0 7,8 6,2 5,8 3,5 10,7 6,4 13,3 4,0 3,2 2,4 2,3 6,2 5,9 8,2 4,9 8,7 3,3 3,0 7,1 0,8 1,0 0,3 0,0 3,1 3,2 12,3 10,0 9,2 8,9 7,3 6,0 4,9 4,4 2,0 11,5 7,0 6,2 1) 12,3 11,4 8,3 6,4 1) Liv I Liv V 1) Korrigeret for skyggekonto H Q1-Q Liv 29

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere