Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning"

Transkript

1 December 2013 Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning Vejledning vedrørende typiske mangler og fejl ved handlet kvæg Videncentret for Landbrug og SamMark foreslår i dette dokument konkret håndtering i tilfælde af mangler eller fejl i forbindelse med handel med kvæg. Det er organisationernes håb, at vejledningen må finde generel anvendelse over hele landet. Vejledningen revideres efter behov, dog mindst hvert andet år (næste gang: 2015). Formålet med vejledningen er at gøre det nemmere for køber og sælger selv indbyrdes at finde afgørelse på eventuelle tvister. Kan dette ikke lykkes, er der mulighed for at indbringe sagen for de almindelige domstole. Retsgrundlag Retsgrundlaget for handel med kreaturer findes fortrinsvis i købeloven, aftaleloven, auktionsvilkår eller i regler for salgslederformidling. Som udgangspunkt kan sælger og køber aftale, hvad som helst. Handel med kreaturer kan foregå mundtligt eller skriftligt, og en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig. Køber skal altid løfte bevisbyrden for, at en konstateret fejl eller mangel var til stede, da kreaturet blev leveret. Sælger har pligt til at oplyse køber om ham/hende bekendte fejl og mangler ved dyret. Dette kan for eksempel være, om et hundyr er tvilling til en tyr, om dyret er angrebet eller smittet af en smitsom kvægsygdom, eller der er unormaliteter ved patter eller yver. Sundhedsstatus Det er sælgers ansvar, at dyr ikke på leveringstidspunktet har ringere sundhedsstatus end på tidspunktet for handelens indgåelse. Hvis sundhedsstatus ændrer sig efter tidspunktet for handels indgåelse og inden aftalt tidspunkt for levering af dyr, skal sælger straks underrette køber om dette, og køber er i tilfælde af ringere status berettiget til uden omkostning at ophæve købsaftalen. Salmonellaniveau Sælger har pligt til at oplyse sin besætnings salmonellaniveau. En besætning kan ændre niveau på baggrund af en laboratorieanalyse eller ved indkøb af dyr fra en besætning med dårligere niveau. I CHR (på Internettet) vil niveauændring kunne ses, før en evt. sælgende besætningsejer har modtaget brev herom. I forbindelse med ændring af niveau på baggrund af en laboratorieundersøgelse har en besætningsejer ikke kendskab hertil, før det også kan ses af alle andre i CHR-registeret. Derfor bør man samme dag inden pålæsning af dyr kontrollere besætningens salmonellaniveau og status vedrørende andre sygdomme ved opslag i CHRregisteret. Ved niveauændring pga. indkøb, sker ændringen fra og med handelsdagen, hvilket besætningsejeren bør vide. Side 1 af 8

2 Mistanke om forekomst af anmeldepligtige sygdomme Hvis der er sendt prøver ind på baggrund af en mistanke om sygdomstilfælde i besætningen, skal sælger meddele mistanken til en eventuel køber, selvom resultatet af undersøgelsen ikke er kendt endnu. Her vil man ved fastlæggelse af sælgers overholdelse af oplysningspligten kunne tage udgangspunkt i, hvornår prøven er indsendt til laboratoriet. Andre sygdomme For andre sygdomme, som f.eks. B-streptokokker, Mycoplasma og Paratuberkulose, er der oplysningspligt, hvis smitten er fundet i besætningen. Desuden gælder de generelle regler om, at hvis solgte dyr viser sig smittede hos køber, skal denne kunne dokumentere, at smitten var til stede på handelstidspunktet og ydermere dokumentere, at hans egen besætning forud var fri for smitten. Kommissionærers ansvar Såfremt køber inden handels indgåelse har set de af ham indkøbte dyr, ligger ansvaret for indhentelse af nødvendige oplysninger og kontrol af synligt konstaterbare fejl hos køber. Købers eventuelle krav om erstatning for handelsfejl kan derfor ikke rejses mod kommissionæren. Kravene må rejses direkte mod sælger. Såfremt køber ikke inden handels indgåelse har set de af ham indkøbte dyr, ligger ansvaret for indhentelse af nødvendige oplysninger og kontrol af synligt konstaterbare fejl hos kommissionæren, der har indkøbt dyrene på købers vegne. Kommissionæren påtager sig derved et ansvar, som gør, at købers eventuelle krav om erstatning for handelsfejl må rejses mod kommissionæren. Kommissionæren kan efterfølgende søge de rejste krav godtgjort hos sælger. Det oprindelige dokument er godkendt af SamMark, Juridisk udvalg, og efterfølgende ved bestyrelsesmøde 13/ af Dansk Kvæg. Side 2 af 8

3 Videncentret for Landbrug og SamMark foreslår parterne at anvende nedenstående vejledning ved mangler eller fejl i forbindelse med handel med kvæg, når tvistigheden drejer sig om: 1. Mangel på funktionsdygtige patter / yverkirtler, malkekøer og kvier 2. Mangel på funktionsdygtige patter / yverkirtler hos ammekøer og kvier 3. Manglende yversundhed (mastitis) hos malke- og ammekvæg 4. Malkning og malketid, malkekøer og kvier 5. Drægtighed 6. Avlstyre / løbetyre 7. Andre fejl Foderpenge Foderpenge ansættes efter gennemsnitlig indkøbspris på A-blanding, jf. Håndbog i Driftsplanlægning (seneste udgave, seneste pris) således: Avlstyre over 15 mdr. gamle 15 kg A-blanding/dag Malkende køer 20 kg A-blanding/dag Ikke malkende køer og ammekøer 15 kg A-blanding/dag Kvier mere end 6 mdr. drægtige 15 kg A-blanding/dag Øvrigt kvæg 10 kg A-blanding/dag Bemærk, at priserne er ansat således, at de ud over foder også anses at yde dækning for pasning, rentetab og mulige driftstab relateret til de handlede dyr med fejl eller mangler. 1. Mangel på funktionsdygtige patter / yverkirtler, malkekøer og kvier 1.1. Hvis en ko/kvie er solgt til viderefedning har køber ikke krav på erstatning for mangler ved dyrets yver Køber dokumenterer ved dyrlægeerklæring de manglende funktionsdygtige patter / yverkirtler ved en indkøbt malkeko/-kvie. Køber skal over for sælger reklamere straks efter, at manglerne er konstateret Sælger betaler en procentdel af købsprisen til køber, hvis en ko eller kvie efter kælvning kun har tre normalt fungerende patter / kirtler. For køer af RDM, SDM-DH, DRH og krydsninger er erstatningen 25 procent af købsprisen. For dyr af jerseyracen er erstatningen 35 procent. Satserne gælder også, når der er tale om en fistel 1.4. Køber holdes skadesløs, hvis en ko eller kvie efter kælvning har mindre end tre normalt fungerende patter/kirtler, idet sælger betaler købspris minus værdi af eventuel, levendefødt kalv minus slagtepris. Herudover betaler sælger foderpenge fra dyrets ankomst til købers bedrift til aftalt slagtedato, samt eventuelle omkostninger til transport. Satserne gælder også, når der er tale om fistler Side 3 af 8

4 1.5. Sælger refunderer køber for afholdte udgifter til dyrlægeerklæring og eventuelle andre omkostninger til dyrlæge i forbindelse med den aktuelle sag. 2. Mangel på funktionsdygtige patter / yverkirtler hos ammekøer og kvier 2.1. Hvis en ko/kvie er solgt til viderefedning har køber ikke krav på erstatning for mangler ved dyrets yver Køber dokumenterer ved dyrlægeerklæring de manglende funktionsdygtige patter / yverkirtler ved en indkøbt ammeko/-kvie. Køber skal over for sælger reklamere straks efter, at manglerne er konstateret Køber har ikke krav på erstatning, selv om der efter kælvning kun er tre normalt fungerende patter/kirtler hos en ko eller kvie 2.4. Sælger betaler 20 procent af købsprisen til køber, hvis en ammeko eller kvie efter kælvning kun har to normalt fungerende patter / kirtler Køber holdes skadesløs, hvis en ko eller kvie efter kælvning har mindre end to normalt fungerende patter / kirtler, idet sælger betaler købspris minus værdi af eventuel, levendefødt kalv minus slagtepris. Herudover betaler sælger foderpenge fra dyrets ankomst til købers bedrift til aftalt slagtedato, samt eventuelle omkostninger til transport Sælger refunderer køber for afholdte udgifter til dyrlægeerklæring og eventuelle andre omkostninger til dyrlæge i forbindelse med den aktuelle sag. 3. Manglende yversundhed (mastitis) hos malke- og ammekvæg 3.1. Køber kan hos sælger søge information om celletal hos en malkeko, inden handlen indgås. I ydelseskontrollerede besætninger findes oplysningen altid. I ukontrollerede besætninger kan sælger udtage mælkeprøve af koen til undersøgelse af celletal. Køber kan derfor normalt ikke kræve erstatning på grund af højt celletal Hvis man indkøber en malkeko fra ukontrolleret besætning uden forudgående undersøgelse af celletal gælder, at hvis det inden for 21 dage efter koens ankomst til købers besætning konstateres, at koens celletal uden forekomst af klinisk mastitis ligger over , kan køber straks efter kræve forskellen mellem dyrets indkøbspris og dyrets slagtepris erstattet, såfremt han straks sender koen til slagtning. Vælger køber at beholde dyret, kan han ikke kræve erstatning Ejeren eller den, som i øvrigt er ansvarlig for en mælkeleverende besætning, der er smittet med B-streptokokker, skal give meddelelse herom til alle, der kommer i kontakt med besætningen. I tilfælde af at denne oplysningspligt ikke er overholdt og køber vælger at sende dyret til slagtning, holdes køber skadesløs idet sælger betaler købspris minus værdi af eventuel, levendefødt kalv minus slagtepris. Herudover betaler sælger foderpenge fra dyrets ankomst til købers bedrift til aftalt slagtedato, samt eventuelle omkostninger til transport. Side 4 af 8

5 Køber kan hos sælger eller i Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR) søge information om B-streptokokker i sælgers besætning, inden handelen indgås og inden indkøbte dyr bliver malket i købers besætning. Køber kan derfor ikke kræve erstatning for smitte af øvrige dyr i egen besætning med B-streptokokker Køber skal over for sælger reklamere om eventuelle mangler og fejl vedrørende yversundhed straks efter at have konstateret yverbetændelse eller anden mangel på yversundhed, for eksempel fluestik. For dyr, der er golde på handelstidspunktet og derfor producerer råmælk i de første malkedage, skal køber reklamere senest tre dage efter dyret har kælvet Køber har ikke krav på erstatning med hensyn til yversundhed hos en ko eller kvie, når skaden erkendes senere end tre dage efter dyrets første malkning hos køber, medmindre en dyrlæge kan tilbagedatere skaden til før købstidspunktet og afgiver skriftlig erklæring herom (f. eks. yverbetændelse og fluestik) 3.6. Køber skal sikre nødvendig dyrlægebehandling vedrørende manglende yversundhed og afholder samtlige omkostninger hertil samt til udstedelse af eventuelle dyrlægeerklæringer 3.7. Køber dokumenterer ved dyrlægeerklæring den manglende yversundhed ved det indkøbte kreatur Køber holdes skadesløs, hvis et indkøbt kreatur har mangler ved yversundheden. Køber vælger, om han ønsker at sende dyret til slagtning og opnå erstatning efter princippet i pkt eller at sælger skal afholde alle udgifter forbundet med at kurere den manglende yversundhed, samt et evt. ydelsestab. Køber kan dog ikke opnå erstatning ud over det beløb, som en opgørelse jf. punkt 1.4 ville udgøre Hvis den manglende yversundhed kan føres tilbage til før handelens indgåelse, refunderer sælger køber for afholdte udgifter til dyrlægeerklæring og eventuelle andre omkostninger til dyrlæge i forbindelse med den aktuelle sag. 4. Malkning og malketid, malkekøer og kvier 4.1. Køber holdes skadesløs, hvis en indkøbt ko er over 10 minutter om at blive malket, idet sælger betaler købspris minus slagtepris, minus værdi af eventuel, levendefødt kalv. Herudover betaler sælger foderpenge fra dyrets ankomst til købers bedrift til aftalt slagtedato, samt eventuelle omkostninger til transport. Sælger refunderer endvidere køber for afholdte udgifter til dyrlægeerklæring og eventuelle andre omkostninger til dyrlæge i forbindelse med den aktuelle sag Det er en almindelig handelsrisiko, hvis en kvie, der lægger mælken ned, viser sig at være længe om at blive malket, og køber har derfor ikke krav på erstatning 4.3. Hvis en kvie efter kælvning ikke vil lægge mælken ned, skal køber behandle den med oxytocin indtil otte gange eller i mindst fire dage, inden han kan gøre krav gældende over for sælger. Hvis kvien efter denne behandling med oxytocin ikke lægger mælken ned, betaler sælger til køber købspris minus værdi af eventuel, levendefødt kalv minus slagtepris. Herudover betaler sælger foderpenge fra handelsdato til aftalt slagtedato, udgifter til medicin, samt eventuelle omkostninger til transport. Side 5 af 8

6 4.4. Såfremt en kvie ikke yder mindst 10 kg energikorrigeret mælk (EKM) fire dage efter kælvning dette gælder også ved for tidlig kælvning betaler sælger til køber købspris minus værdi af eventuel, levendefødt kalv minus slagtepris. Herudover betaler sælger foderpenge fra dyrets ankomst til købers bedrift til aftalt slagtedato, samt eventuelle omkostninger til transport Såfremt en indkøbt ko viser sig at være så urolig, at den ikke er malkbar, betaler sælger til køber købspris minus værdi af eventuel, levendefødt kalv minus slagtepris. Herudover betaler sælger foderpenge fra købers modtagelse af dyret til aftalt slagtedato, samt eventuelle omkostninger til transport. Denne regel gælder ikke for indkøbte kælvekvier. 5. Drægtighed 5.1. Hvis kælvningsdato overskrides med 21 dage eller mere i forhold til forventet / lovet kælvningsdato, skal sælger betale foderpenge til køber fra forventet / lovet kælvningsdato til kælvning sker. Race Drægtighedsperiode Race Drægtighedsperiode RDM 281 dage Aberdeen Angus 281 dage SDM-DH 279 dage Galloway 283 dage Dansk Jersey 281 dage Hereford 285 dage DRH 281 dage Piemontese 291 dage Simmental 288 dage Blonde d Aquitaine 294 dage Sch. Brunkvæg 293 dage Dansk Korthorn 285 dage Grauvieh 288 dage Dansk Charolais 286 dage Highland Cattle 286 dage Limousine 291 dage Dansk Gelbvieh 290 dage Belgisk Blåhvidt 282 dage Dexter 284 dage Drægtighedsperioder for øvrige racer kan findes i programmet Dyreregistrering 5.2. Sælger refunderer køber for afholdte udgifter til dyrlægeerklæring og eventuelle andre omkostninger til dyrlæge i forbindelse med den aktuelle sag Hvis kælvedyret har gået ved tyr, og sælger oplyser dato for, hvornår kælvedyret er blevet skilt fra tyren, beregnes forventet kælvedato i henseende til mulighed for erstatning ud fra dato for adskillelse ved anvendelse af ovenstående tabel. Er der ved salget ikke angivet dato for adskillelse, regnes forventet kælvedato med basis i dyrets ankomstdato hos køber Sælger betaler erstatning til køber, når en kælveko eller kælvekvie, det vil sige en garanteret drægtig ko eller kvie, inden for 7 dage fra ankomst til købers bedrift viser sig ikke at være drægtig. Erstatningen beregnes som købspris minus slagtepris. Herudover betaler sælger foderpenge fra dyrets ankomst til købers bedrift til aftalt slagtedato, samt eventuelle udgifter til transport. Køber har ikke krav på erstatning, hvis han vælger at beholde dyret 5.5. Kvier, der er solgt som løbekvier, må ikke være drægtige. Såfremt en løbekvie viser sig at have været drægtig på handelstidspunktet, betaler sælger til køber omkostninger til dyrlæges gennemførelse af abort eller, hvis drægtigheden er for langt fremskreden til abort, forskellen mellem indkøbspris og slagtepris for kvien. Alterna- Side 6 af 8

7 tivt kan sælger tage dyret tilbage og refundere købsprisen. Herudover betaler sælger foderpenge fra dyrets ankomst til købers bedrift til aftalt slagtedato eller hjemtagelsesdato, samt eventuelle omkostninger til transport Hvis en kvie er tvilling til en tyr (en såkaldt tyrekvie), er sælger forpligtet til at oplyse om dette, og sådanne kvier må ikke sælges med betegnelsen løbekvier. Køber holdes skadesløs hvis en tyrekvie sælges som løbekvie, idet sælger betaler købspris minus slagtepris. Herudover betaler sælger foderpenge fra dyrets ankomst til købers bedrift til aftalt slagtedato, samt eventuelle omkostninger til transport Ved forekomst af stenfoster kan køber kun opnå erstatning, hvis han kan bevise, at tilstanden var til stede på købstidspunktet. 6. Avlstyre / løbetyre 6.1. Hvis en tyr, der er mindst 15 måneder gammel, viser sig at være ufrugtbar, kan køber kræve erstatning herfor Hvis en tyr er under 15 måneder gammel, når den lukkes sammen med en flok hundyr, har køber ikke krav på erstatning for eventuelt manglende lyst til bedækning Hvis en tyr ved ankomst til købers bedrift lukkes i fold eller boks med over fem ikkedrægtige hundyr, har køber ikke krav på erstatning for eventuelt manglende lyst til bedækning. Først tre uger efter ankomst til køber må tyren lukkes sammen med flere end fem hundyr 6.4. Hvis en tyr hos køber har gået sammen med hundyr på glat underlag, har køber ikke krav på erstatning for eventuelt manglende lyst til bedækning Køber skal fremsætte krav om erstatning for manglende frugtbarhed eller manglende lyst til bedækning inden femten uger efter, at tyren er lukket sammen med ikkedrægtige køer / kvier. Kommer kravet på et senere tidspunkt, har køber ikke krav på erstatning (manglende tilsyn hos køber) 6.6. Ved berettiget krav jf. punkt 6.5 som følge af manglende frugtbarhed eller manglende lyst til bedækning betaler sælger til køber købspris minus slagtepris. Herudover betales foderpenge fra tyrens ankomst til køber til aftalt slagtedato, samt eventuelle omkostninger til transport 6.7. Sælger betaler købspris minus slagtepris, hvis tyrens afstamning ikke svarer til den oplyste. Der ydes ingen erstatning for eventuelle kalve med forkert eller manglende afstamning, da køber altid bør sikre, at tyrens afstamning er bekræftet, inden tyren lukkes sammen med ikke-drægtige hundyr. 7. Andre fejl 7.1. Såfremt der konstateres klinisk paratuberkulose hos et handlet dyr mindre end 12 måneder efter dyrets ankomst til købers besætning anses det for at være en skjult fejl. Hvis køber vælger at udsætte dyret, kan han kræve forskellen mellem dyrets aktuelle slagtepris og anskaffelsesprisen for et tilsvarende sundt dyr. Side 7 af 8

8 7.2. Sælger skal inden en eventuel handel oplyse, om dyret har været test-positivt for paratuberkulose. Test-positive dyr har forhøjet risiko for at udskille paratuberkulosebakterier, uden at dyret er klinisk påvirket. Test-positive dyr omfatter Røde og Gule køer, således som dyrene klassificeres i Operation Paratuberkulose, samt alle positive test-resultater, uanset om de er testet på et godkendt laboratorium eller ved hjemmediagnostik Køber har i forbindelse med paratuberkulose ikke krav på erstatning for smittespredning i sin besætning, da sygdommen er udbredt i danske kvægbesætninger 7.4. Køber har ikke krav på erstatning, hvis indkøbte dyr leveres med samme status (niveau) for sygdomme, som de havde på tidspunktet for handels indgåelse. Køber kan inden handels indgåelse via CHR-registeret indhente information om status (niveau) for Salmonella og B-streptokokker i sælgers besætning. CHR-registret viser også, hvis der er Veterinære problemer i besætningen, d.v.s. at myndighederne har lagt restriktioner på besætningen (f.eks. offentligt tilsyn) Det er sælgers ansvar, at dyr ikke på leveringstidspunktet har ringere sundhedsstatus (niveau) end på tidspunktet for handelens indgåelse. Sælger må derfor umiddelbart inden afsendelse af dyr lade kontrollere ved opslag i CHR-registeret, om sundhedsstatus (niveau) fortsat er som på tidspunktet for handels indgåelse. Hvis sundhedsstatus (niveau) ændrer sig efter tidspunktet for handels indgåelse og inden aftalt tidspunkt for levering af dyr, skal sælger straks underrette køber om dette, og køber er i tilfælde af ringere status berettiget til uden omkostning at ophæve købsaftalen Såfremt en indkøbt drægtig ko/kvie viser sig ved handels indgåelse at have båret et foster, der er misdannet på en sådan måde, at kælvningen ikke kan foregå uden dyrlægehjælp, refunderer køber til sælger omkostninger til dyrlægens fødselshjælp og dermed forbundne behandling af dyret. Eksempler på sådanne situationer er fostre med 2 hoveder eller med ekstra lemmer placeret på ryggen. Derimod kan normalt skabte men store fostre efter tyre af mødrenes race ikke give anledning til erstatning Sælger er forpligtet til at oplyse, hvis et renracet hundyr er drægtigt ved tyr af anden race. Såfremt sælger ikke har oplyst om dette, holdes køber skadesløs ved at sælger erstatter eventuel værdiforskel på den fødte kalv og renracet kalv af moderens race Såfremt sælger ikke har oplyst om, at et renracet hundyr er drægtigt ved tyr af anden race, og hvis denne kombination af racer medfører kælvningsbesvær der kræver dyrlægehjælp, holdes køber skadesløs ved, at sælger betaler omkostninger til dyrlægebehandling af moder og kalv. Hvis moderdyret afgår til slagtning/destruktion som følge af hændelsen erstattes endvidere forskellen mellem indkøbspris og slagtepris/destruktion samt foderpenge fra dyrets ankomst til køberbesætning til dets afgang herfra, samt eventuelle omkostninger til transport. Værdi af eventuelt levende kalv skal fratrækkes erstatningen. Køber har ikke krav på erstatning for indkøbspris på moderdyret, hvis han vælger at beholde det. Side 8 af 8

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Skotsk Højlandskvæg Kvier Køer Tyre > 1 år 30 36 mdr. > 12 mdr. 12 18 mdr. 36 48 mdr. 12 24 mdr. 18 24 mdr. > 36 mdr. 24 36 mdr. 24 36 mdr. > 36 mdr. Ved

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2010 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2011 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2013 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2014 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2015 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. SEGES, februar 2016 Jørgen Skov Nielsen Landskonsulent Indhold

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Dansk Kødkvægs Årsmøde Mandag den 27. februar 2012 Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Dansk Kødkvæg Antal besætninger pr. 1. oktober 2011 Med renracede dyr og/eller krydsningsdyr

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2011 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2012 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet.

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet. Opdateret: 25. oktober 2016 Tilmelding Tilmeldingsskemaerne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. Tilmeldinger kan sendes med post til Kødkvægsskuet s sekretariat Jonna Christoffersen,

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

Statistik for kødkvægstyre anvendt på malkekvæg

Statistik for kødkvægstyre anvendt på malkekvæg Statistik for kødkvægstyre anvendt på malkekvæg I nedenstående statistik er vist niveau af fødselsegenskaber (livskraft og forløb), samt slagteegenskaber (slagtevægt og form) for kalve som har malkeracemødre

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning s Kongres 2004 Lars Holst Pedersen, dyrlæge PhD, Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet, Det burde være så simpelt! Mastitis opstår når bakterier

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2014 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2015 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN.

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. Optimering af management af dyrene i naturplejen Specialkonsulent Per Spleth Kødproduktion, SEGES HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. PUNKTER DER VIGTIGE Kategori af

Læs mere

Kvægbruget i tal DANSK KVÆG

Kvægbruget i tal DANSK KVÆG 2009 Kvægbruget i tal DANSK KVÆG Dansk Kvæg har i denne folder samlet en række statistiske oplysninger om kvægbruget og kvægsektoren. Folderen samler relevant statistisk materiale fra Dansk Kvægs basisorganisationer

Læs mere

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015 Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 16. februar 2016

Læs mere

Saneringer og smittebeskyttelse

Saneringer og smittebeskyttelse Saneringer og smittebeskyttelse Heidi Bundgaard Voss, Dyrlæge BVD-administrationen, Dansk Kvæg BVD Virus Dyret udvikler antistoffer Faren er smitte af fostre 0-5 måneder Udvikler tolerance overfor virus

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 2006 Årsrapport Indhold Forord.......................................... 2 Resume......................................... 2 Eksport af avlsdyr og sæd.......................... 4 Registreringsarbejdet.............................

Læs mere

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter Hvor finder jeg Mælkeproduktionsopgørelsen i DMS Dyreregistrering? Fast bestilling Der dannes og gemmes automatisk en MPO efter hver ydelseskontrol i en besætning, helt som det har været hidtil. Den er

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 7 Årsrapport Indhold Forord............................................... 2 Resume.............................................. 2 Eksport af avlsdyr og sæd...............................

Læs mere

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal som indgår i Pulsen og Tema i VERSION 2 "Temperaturmåleren".

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA Herning februar 2017 Michael Farre, SEGES Dyrlæge DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA DAGENS PROGRAM Baggrund Forebyggelse Hvilke køer skal behandles? Effekt af behandlinger Behandling efter label

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt...

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt... Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg Indhold 1. Generelt. 2 2. Anmeldepligt 3 3. Oplysningspligt...3 4. Saneringspligt.....4 5. Omsætningsprøver.4 6. Specialiserede

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger. Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm

Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger. Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm Indhold Indledning:... 2 Svanholm:... 3 Kælvning... 4 De første døgn... 4 Skift til fællesholdet...

Læs mere

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Sundhed Yversundhed Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Infektion, laktation % Andelen af malkende køer som er inficeret ved ydelseskontrol. Inficerede = Køer som

Læs mere

ELLETAL OG YVERSUNDHED LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER CLANDSKONTORET FOR KVÆG

ELLETAL OG YVERSUNDHED LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER CLANDSKONTORET FOR KVÆG ELLETAL OG YVERSUNDHED LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER CLANDSKONTORET FOR KVÆG 1 »CELLETAL OG YVERSUNDHED«Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Kvæg Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N Juli 1995

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

DANSK KØDKVÆG Årsrapport

DANSK KØDKVÆG Årsrapport DANSK KØDKVÆG 4 Årsrapport Indhold Forord.......................................... 2 Resume......................................... 2 Eksport af avlsdyr og sæd.......................... 4 Registreringsarbejdet.............................

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

Regler for Kvægerstatningsordningen

Regler for Kvægerstatningsordningen Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kælvning SOP-Kælvning beskriver de arbejdsgange, der sikrer dine køer en god kælvning. Beskrivelsen kommer omkring følgende emner: Håndtering af højdrægtige køer med og uden paratuberkulose Kælvetegn

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Kombi-Kryds - styring og muligheder Kombi-Kryds - styring og muligheder Kvægbruger Henrik Pedersen, Tim Specialkonsulent Morten Kargo, VFL,Kvæg/AU Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg

Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Betydning af foderniveau og udskiftning af køer for det økonomiske resultat i ammekoproduktionen V/ konsulent Marlene Trinderup, S:\Prodsyst\Kongres2003\Tema2MATOH.ppt

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Jørgen Katholm, Videncentret for Landbrug, Kvæg, og Torben Bennedsgaard, Aarhus Universitet Konklusion Bedre yversundhed med PCR PCR-mastitistesten er meget bedre til at finde

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Indlæg til LVK`s årsmøde 11/2 2016 Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Malkekvægsproducenter Lav mælkepris Høje omkostninger Høj Gæld Produktivitet Driftsresultat Besætningens holdbarhed

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg i Danmark i 2013

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg i Danmark i 2013 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 4. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 5. februar 2014 Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

SOP-Goldning beskriver de arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af dine køer.

SOP-Goldning beskriver de arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af dine køer. SOP-Goldning SOP-Goldning beskriver de arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af dine køer. Blandt emnerne er: Udvælgelse med anvendelse af huld- og kirtelprøver Processen omkring afgoldning og den

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

Sådan er Limousinen. Statistiske oplysninger benyttet i hæftet er hentet fra: Dansk Kødkvægs årsstatistik 2014 www.klassificeringskontrollen.

Sådan er Limousinen. Statistiske oplysninger benyttet i hæftet er hentet fra: Dansk Kødkvægs årsstatistik 2014 www.klassificeringskontrollen. Sådan er Limousinen Sådan er Limousinen Et hæfte til nystartede og til kommende limousineavlere om limousinekvægets adfærd og kendetegn, krydret med tips til livet med limousiner. Statistiske oplysninger

Læs mere

Pasningsaftale: Opdræt af kvier

Pasningsaftale: Opdræt af kvier Pasningsaftale: Opdræt af kvier Ejer Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Opdrætter Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Side 1 af 7 Generelt Opdrætter passer kvierne efter god landmandsskik. Opdrætter

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Værd at vide (plan og regler) Klovdag og børnedyrskue lørdag den 31. maj 2014 Hovdag søndag den 1.

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Fundament for værktøj til fejlfinding

Fundament for værktøj til fejlfinding Notat Dato 15. december 2015 Til Henrik Martinussen, Anne Marcher Holm Fra Søs Ancker / Team Sundhed, Velfærd og Reproduktion Fundament for værktøj til fejlfinding Dokumentet fungerer, som et supplement

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

DLBR Kortperiodisk opgørelse. Konteringsguide til Ø90, Version 2.0

DLBR Kortperiodisk opgørelse. Konteringsguide til Ø90, Version 2.0 DLBR Kortperiodisk opgørelse Konteringsguide til Ø90, Version 2.0 Guide til kontering i Ø90, for kvægejendom Dette hæfte er en oversigt, omfattende de hyppigst anvendte konto nr. til produktionsgrenkode

Læs mere

Notat vedr. datakvalitet af kælvningsoplysninger Opgørelse for perioden

Notat vedr. datakvalitet af kælvningsoplysninger Opgørelse for perioden Notat vedr. datakvalitet af kælvningsoplysninger Opgørelse for perioden 1.1.1985 31.12.27 Indberetning I forbindelse med en kælvning er der pligt til at indberette følgende: Koens CHR-nr. Kælvnings Kalvens

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber

Læs mere

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa Den 28. og 29. maj 2010 Indledning: Opgave ark En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske

Læs mere

DANSK KØDKVÆG Årsrapport

DANSK KØDKVÆG Årsrapport DANSK KØDKVÆG 2005 Årsrapport Indhold Eksport af avlsdyr og sæd.......................... 4 Registreringsarbejdet............................. 4 Reproduktionsresultater........................... 6 Kælvningsstatistik.................................7

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85 20. december 2013 Priser i 2014 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2014. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24 februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

Projekt Udegående Kvæg i Danmark

Projekt Udegående Kvæg i Danmark Projekt Udegående Kvæg i Danmark Malene Skjoldborg Jørgensen Animal Science, Københavns Universitet Vejleder: Hanne H. Hansen, lektor Dias 1 Baggrund Udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnet,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24. februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen Landbo Fyn På Fyn Deltager ca. 130

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge-

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge- Alt om Mælkekvalitet Stafylokokkus aureus 1 Det er den hyppigste årsag til subkliniske infektioner og høje tankcelletal. Det er vigtigt at tænke på stafylokokkerne som sår-infektioner. De forhold, der

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer Kvæg årsmøde Heden & Fjorden - 17-2 2015 Morten Kargo Fra Kvægbrugets Task Force side 27 Avlskort som kan spilles for at trække stikket

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser om købers erhvervelse

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Høj LivsProduktion & god Holdbarhed Giver top- og bundlinie Anne-Mette Søndergaard Chefrådgiver & Kvægrådgiver for LandboNords KvægRådgivning AMS@landbonord.dk I et land uden høje

Læs mere

Krydsningskalves tilvækst og form- baggrundsmateriale for udvikling af nyt værktøj til at prissætte kalve og slagtedyr

Krydsningskalves tilvækst og form- baggrundsmateriale for udvikling af nyt værktøj til at prissætte kalve og slagtedyr Krydsningskalves tilvækst og form- baggrundsmateriale for udvikling af nyt værktøj til at prissætte kalve og slagtedyr Kevin Byskov & Morten Kargo, Dansk Kvæg Projektet er udført i samarbejde med Landscentret

Læs mere

Avler skifter fra gul til blå Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk

Avler skifter fra gul til blå Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk Side 1 Artikel i Blåkvæg Da nmarks nyhedsbre v 2-3, Avler skifter fra gul til blå 2013 Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk - Det var faktisk lidt at en tilfældighed, at jeg krydsede nogle af

Læs mere