Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014"

Transkript

1 Vejledende serviceniveau 100 Juni Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket behov dækker indsatsen? 3. Hvad er formålet med indsatsen? 4. Hvem kan modtage indsatsen? Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når merudgifterne er mindst 509 kr. per måned kr. pr år. I 2014 priser. Disse takstreguleres årligt. at yde kompensation til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Formålet er endvidere, at medvirke til, at disse personer og deres familier kan leve et almindeligt liv som andre ikkehandicappede på samme alder og i samme livssituation. Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Sigtet med tilskud til merudgifter generelt, er at give modtageren mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan hans eller hendes behov bedst kan dækkes. Merudgiftsydelsen skal samtidig sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne, som yder en særlig indsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan forblive på arbejdsmarkedet. Borgere mellem 18 og folkepensions alder med varigt nedsat funktionsevne. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, langvarig ud over 3 5 år, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medførere, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Borgeren skal have sandsynliggjorte merudgifter ved den

2 daglige livsførelse, der udgør mindst kr. 6108,00 pr. år. Borgere mellem 18 og folkepensions alder der har medfødte misdannelser eller mangler kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges, merudgifterne skal udgøre mindst kr. 6000,00 pr. år. For eksempel Cøliaki og sukkersyge.. Undtaget herfra er Borgere mellem 18 og 65 år, som lider af PKU (Følings sygdom) og Alcaptonuri. Udgifter hertil afholdes af staten og særlige diæt-præparater udleveres af Kennedy Centret. Personer, der er tilkendt førtidspension, efter reglerne fra før 1. januar 2003 er ikke omfattet, medmindre de tillige har fået bevilget en hjælpeordning efter 96.og 95 Personer med varig nedsat funktionsevne, der har opsat udbetalingen af folkepension jf. 15a i lov om social pension, er omfattet. 5. Visitation Ansøgninger om nødvendige merudgifter behandles af sagsbehandler i Visitation og Rehabilitering. Ansøgning kan ske ved at gå på Aaberaa.dk under selvbetjening og hente ansøgningsskema, alternativt henvende sig til Visitation og Rehabilitering og få tilsendt ansøgningsskema. Der skal herefter ske en vurdering af, hvorvidt borgeren er omfattet af personkredsen. I forbindelse med sagsbehandling udarbejdes en udredning og fagligvurdering.. Aabenraa Kommune har valgt at bruge voksenudredningsmetoden (VUM). Voksenudredningen danner grundlag for en vurdering af behovet for eventuel tildeling af andre kompenserende ydelser efter serviceloven. Hvis der kan tildeles hjælp efter anden lovgivning, skal dette ske før bevilling af merudgifter. Ligeledes indgår i vurderingen, om øvrige medlemmer i husstanden eller dennes netværk kan bidrage i opgaveløsningen og i hvilket omfang.

3 Der lægges vægt på: at borgeren medvirker til at belyse sin sag at der bevilges kompenserende ydelser på et ensartet og objektivt grundlag at sagsbehandlingen forløber let og smidigt På baggrund af en konkret og individuel fagligvurdering træffer sagsbehandleren afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borgeren er berettiget til ydelse. Der udarbejdes et grundlag for udbetaling af merudgiftsydelse. Afgørelsen indeholder: formålet med bevillingen den bevilgede ydelsen Tidspunkt for opfølgning Tidsfrist for sagsbehandlingen er 2 måneder. Vejledning i forhold til den individuelle vurdering Pågældende skal afholde udgifter på linje med, hvad andre på samme alder og i samme livssituation har. Sagsbehandlingen tager afsæt i individuel vurdering. I vurderingen af behovet skal indgå: Medicin Receptpligtig og tilskudsberettiget medicin, der direkte relateres til den varige lidelse eller medicin som er nødvendig som følge af lidelsen. Salver/creme/specialshampoo skal være direkte relatere sig til den varige lidelse, og være lægefagligt dokumenteret som nødvendig. Der ydes merudgiftsydelse til den del af egenbetalingen, der ikke dækkes efter sundhedslovens regler eller af sygeforsikringen Danmark eller andre forsikringer. Eventuel mulighed for kronikertilskud og individuelt tilskud efter sundhedsloven skal undersøges forud for bevilling af merudgifts-ydelser, dette sker via egen læge. I kommunens afgørelse ligges til grund, at der er ansøgt om kroniker tilskud..

4 Kost og diætpræparater: Der kan ydes støtte til merudgifter til diæt, hvis der i den konkrete sag er en lægefaglig dokumentation, og den tilgrundliggende lidelse er varig. Dette kan evt. ske ved biopsi svar. Særlig diæt og kosttilskud bevilliges ligeledes kun på grundlag af lægefaglig diagnose og vejledning. Merudgiftsydelsen beregnes på baggrund af aktuelle takster fra Diabetes- og Cøliakiforeningen m.fl. Personlig pleje og beklædning: Engangsvaskeklude, vådservietter og handsker merudgifter dækkes, hvis man lider af inkontinens eller behandles med hormonsalver, hvis borgeren selv løser denne opgave. Vådservietter, såfremt de ikke kan erstattes af almindelige vaskeklude eller papir. Jf. principafgørelse udstedt den Der gøres opmærksom på, at handsker kan søges som et hjælpemiddel jf. Servicelovens 112. Såfremt borgeren er bevilget tilskud efter Servicelovens 96 om Borgerstyret Personlig Assistance, skal udgifter forbundet med handicaphjælperne i en BPA-ordning dækkes efter Servicelovens 95 og 96. Fodpleje max hver 6 uge såfremt borgeren ikke selv er i stand til at klare almindelige fodpleje dvs. hvor der ikke er tale om behandling. Hjælp til merudgifter til beklædning kan ydes til borgere, hvor handicappet er akut opstået/nyopdaget, eller hvor borgeren er nødsaget til at anskaffe anden form for beklædning eller fodtøj end det, der normalt anvendes. Sideløbende skal borgeren vejledes om, hvad der fremover bør anskaffes for at kompensere for handicappet. Borgere med f.eks. deformiteter eller særlig legemsbygning f.eks. dværge kan være omfattet. o Ekstraordinært slid på tøj og sko: Der ydes betaling af eks-tra tøj og sko, hvis dette slides udover det sædvanlige som følge af handicappet på grund af hjælpemiddel o.l. o Specialsyet/særlig tilrettet tøj eller sko: Kan ydes hvis borgeren har deformiteter, særlig kropsbygning, særlig

5 tilpasning på grund af hjælpemiddel o.l. o Ekstra beklædning: Kan ydes hvis borgeren har større forbrug f.eks. på grund af særlig mange tøjskift o.l. på grund af handicappet o Ekstra udgifter til tøjvask: Hvis funktionsnedsættelsen medfører, at beklædning, sengetøj og lignende bliver ekstraordinært hurtigt snavset og derfor skal vaskes hyppigere. I beregning af udgifter til ekstra tøjvask anvendes beregnede priser fra Asta og Allergiforbundets aktuelle takster. Denne er svarende til 1257 kr. pr ekstra 10 kg. Tøj pr. uge. En vaskemaskine forventes i gennemsnit at indeholde 5 kg. Praktiske opgaver Praktiske opgaver i hjemmet, tøjvask, rengøring, madlavning og indkøb ydes som udgangspunkt jf. Servicelovens 83.. Principafgørelse C I vurderingen tages der endvidere højde for om evt. rask ægtefælle eller andre i husstanden kan varetage opgaven. Vinduespudsning: Udvendig og indvendig vinduespudsning maksimalt 3 gange årligt af 1 time. Der ydes maksimalt kompensation svarende til løntrin 11 jf. overenskomst med FOA. Ekstra affald: Ved anskaffelse af stor affaldsbeholder betales differencen mellem normal og stor affaldsbeholder. Havearbejde: Der forudsættes at have indrettes så godt som muligt i forhold til handicappet. Græsslåning 1 time/ugentligt i perioden 15. april 15. oktober Klipning af hæk inkl. Bortskaffelse af hækaffald 4 timer en gang årligt.

6 Der ydes maksimalt i alt 28 timer per sæson. Der ydes maksimalt kompensation svarende til løntrin 11 jf. overenskomst med FOA. Der forventes, at der anvendes boligjob ordning, hvor dette er muligt, i disse tilfælde refunderes svarende til egenbetaling efter skattefradrag. Snerydning: Efter regning Boligjob ordning Der forventes at ordning vedrørende boligjob anvendes, hvor det er muligt. Kommunen udbetaler i disse tilfælde merudgiften for borgeren. Øvrige daglige og nødvendige håndsrækninger: Der ydes efter en konkret vurdering hjælp til små reparationer, praktisk hjælp til f.eks. opsætning af billeder, skift af elpærer, gaver o.l.10 time per år. Udgiften til aflønning i forbindelse med håndsrækninger opgøres efter anslået timetal med en timeløn svarende til en uuddannent medhjælper på FOA s løntrin 11. Der ydes kun i særlige tilfælde udgifter til håndsrækninger, når der er en ægtefælle/samlever i huset. Ekstra varmeudgifter: Der ydes ekstra varmeudgifter, når det efter en lægefaglig vurdering er påkrævet pga. det handicap, som borgeren søger merudgiftsydelse for. Der ydes tilskud til nødvendige rum, typisk bad og soveværelse. Jf principafgørelse 130/10 Boligudgifter: Indskud Indskud i lejebolig: Hvis flytning til handicapegnet bolig er anvist pga. borgerens funktionsnedsættelse kan indskuddet i den nye anviste bolig ydes som merudgiftsydelse.

7 Flytning Udgifter til flytning: Hvis flytning er påkrævet pga. den nedsatte funktionsevne/handicappet, kan udgifter i forbindelse med flytningen ydes som merudgiftsydelse. Udgiften til flytning dækkes med hvad der svarer til en 2- rums bolig; ca. 75 m2. Husleje Nedenstående er gældende indtil der er fundet en anden løsning. Husleje som følge af flytning på institutionslignende vilkår hvor huslejen bliver højere end huslejen i en bolig, svarende til sammenlignelig med borger i samme situation. Her dækkes merudgiften. Det forudsættes at anvisningen sker på baggrund af boligens fysiske placering ved andet tilbud. Eks. værested og personale. Dvs. boligen er at sammenligne med en institutions plads. Der er udregnet takst. Befordring: Hjælp til befordring ydes som hovedregel jf. anden bestemmelse i Serviceloven, ved Sydtrafik eller sundhedslovgivningen. Dette går forud for nedenstående. Kørsel til behandling: o Der ydes fuld støtte til transport med offentligt transportmiddel til nærmeste behandler. o Hvis borgere er gående ydes der ikke støtte til transport ved almindelig gåafstand dvs. indenfor en radius af 3 km. o Hvis borger benytter egen bil, ydes kilometertakst efter statens lave kørselstakster til nærmeste behandler o Hvis borger ikke har egen bil og ikke har mulighed for at benytte offentligt transportmiddel, ydes udgift til kørsel med flekstur Kørsel til arbejde/uddannelse

8 o Hvis borger har kassebil eller MPV-bil og må antages at have haft bil også uden sit handicap, ydes difference vedr. forsikring og benzin i forhold til almindelig bil efter kilometeropgørelse. o Hvis borger ikke antages at ville have haft bil, ydes statens laveste kørselstakst per. Kilometer fratrukket udgift til offentlig transport v. buskort eller lignende. Begge punkter ydes i forhold til at man har forholdt sig til de ligningsmæssige forhold jf. skattelovgivningen. Kørsel til fritidsaktiviteter når borgeren er afhængig af bil o Hvis borger må antages at have haft bil også uden handicap, ydes difference vedr. forsikring og benzin i forhold til alm. Bil efter kilometer opgørelse. o Hvis borger ikke antages at ville have haft bil, ydes statens laveste kørselstakst fratrukket udgift til buskort eller lignende. o Der ydes kørsel til fritidsaktivitet i nærområdet 1 til 2 gange ugentlig. Der ydes kørsel til aktiviteter uden for nærområdet efter en individuel vurdering. o Der ydes kørsel til familie og venner i nærområdet 1 gang om ugen. Der ydes kørsel til familie og venner udenfor nærområdet fire gange om året. Hente og bringe børn: Ydes kun i særlige tilfælde, hvis der er en rask ægtefælle/samlever i huset. Fx. På grund af arbejdstider eller kursusaktivitet i forbindelse med job. Fornyelse af kørekort: Der ydes merudgifter i forbindelse med krav om fornyelse af kørekort hver eller hvert andet år i forbindelse med diabetes. Ledsagelse: Der kan ikke ydes dækning af udgifter til ledsagelse efter reglerne om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse jf. principafgørelse Afgørelse truffet af Ankestyrelsen den

9 Psykologhjælp/Behandling Som udgangspunkt er behandling en regional opgave. Egen læge kan bevillige/ordinere psykologhjælp. Når borgeren bevilliges psykologhjælp er der en egenbetaling på 40 % af honoraret. Der kan efter denne søges om dækning af egenbetalingen. Udgifter til bil: Reparation af bil: Til borgere, der ikke antages at ville have haft bil, ydes tilskud til nødvendige reparationer efter forud fremsendt overslag fra autoriseret værksted. Hvis borger modtager statens laveste kørselstakts, ydes udgift til større reparationer, men ikke til almindelig service, dæk osv. Udgifter i forbindelse med bevilget handicapbil: Der ydes ikke merudgifts-ydelse til o Afdrag o Udligningsafgift på dieselbil dog dækkes differencen mellem stor kassebil og lille personvogn jf. principafgørelse Afgørelse truffet af ankestyrelsen den o Grønne afgifter o Reparation af handicapindretning i bilen For borgere over 25 år forventes at borgeren ville have haft bil. Bilforsikring Der ydes støtte til borgere som ellers ikke ville have haft bil. Der ydes kompensation for de borgere der får merudgifter til forsikring som følge af kassevogn. Der tages udgangspunkt i den præmie som skal betales ved Handicappedes Gruppeforsikring Der ydes differentieret støtte i forhold til om bilen er bevilliget som trivsels, erhvervs eller uddannelses bil.

10 7. Hvilke indsatser kan IKKE bevilges? Deltagelse i kurser, der er rettet mod borgerens handicap: Der kan ydes merudgiftsydelser til borgerens samt til evt. børn og ægtefælles deltagelse i handicaprettede kurser. Et kursus årligt. Gives ikke til samme kursus flere gange og kun hvis viden ikke kan erhverves på anden måde. Udgiften dækker f.eks. rejseudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter. Kontingenter I forbindelse med sports-udøvelse og lignende kan merudgiften ved medlemskabet i forhold til medlemskab i foreninger med sammenlignelig sport dækkes. Der ydes ikke tilskud til medlemskab af foreninger, f.eks. handicapforeninger, interesseorganisationer og lignende. Forhøjet forsikringspræmie: Forhøjelsen ydes, hvis den efter oplysning fra forsikringsselskabet skyldes borgerens handicap eller særlige handicapindretninger. Der ydes ikke dækning af udgifter til ulykkes- eller livsforsikringspræmier. Hovedrengøring i hjemmet Tilskud til ferierejser Dobbelt husførelse når man bor skiftevis i helårsbeboelse og fritidshus Behandlingsudgifter herunder tandbehandling jf. principafgørelse C Indsatsens omfang? Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Merudgifter ydes som udgangspunkt som en kontant ydelse. Gennem denne ydelsesform får borgeren mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan behovet bedst kan dækkes. Udmåling af ydelsen: Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr..måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

11 Udmåling sker som udgangspunkt for et år af gangen 9. Hvilke opgaver indgår ikke i indsatsen? 10. Er der valgmuligheder mht. leverandør? 11. Hvem leverer indsatsen? 12. Kompetencekrav til ud-fører? 13. Hvad koster indsatsen? 14. Hvordan følges op på indsatsen? Udgifter, som borgeren selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget særlige omkostninger ved den daglige livsførelse. Hjælp til egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. Udgifter til behandling. For dækning af medicinudgifter gælder, at der kun kan ydes tilskud til den del af udgiften, som ikke kan dækkes efter f.eks. sygesikringsloven, Syge-forsikringen Danmark eller andre private forsikringer. Udgifter, der kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Lov om Social Service. Borgeren vælger selv leverandør Aabenraa kommune bevilliger indsatsen som ydes som en udbetaling til borgeren. Udbetaling sker til borgers NEMkonto. Nej Indsatsen er gratis for borgeren Der foretages mindst én gang årligt en genvurdering af ansøgerens forventede merudgifter bevilling. Ved uventede og høje udgifter, som forventes at være blivende, skal udmålingen revideres snarest. Det samme gælder i de tilfælde, hvor udgifterne er lavere end oprindeligt antaget. Den årlige opfølgning vil herefter skulle foretages senest et år efter det tidspunkt, hvor den nye udmåling blev fastlagt. Uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter kan personen, der modtager merudgiftsydelse, dog ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år, regnet fra den seneste fastsættelse. Ændring vil da ske med tilbagevirkende kraft.

12 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? For væsentlige ændringer i borgerens situation og behov, som er af en midlertidig karakter, revideres udmålingen. Ved væsentlige ændringer forstås ændringer ud over 500 kr. pr. måned.. Tidsrummet for den årlige opfølgning fastholdes. Ophør: Merudgiftsydelsen er forudbetalt og bortfalder ved udgangen af den måned, hvor borgeren fylder 65 år. Hvis betingelserne for tilskuddet ikke længere er til stede, eller hvis det vurderes, at merudgifterne er lavere end oprindeligt antaget, og de samlede merudgifter ikke mindst overstiger kr. årligt, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dette konstateres. Tilskud efter 100 ophører i de tilfælde, hvor en borger, som hidtil har modtaget invaliditetsydelse, overgår til førtidspension efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler. Tilskuddet ophører med virkning fra den måned, hvor førtidspensionen kommer til udbetaling. Sagsbehandleren kan jf. retssikkerhedslovens 11, stk. 1 anmode personer, der søger om hjælp eller får hjælp om, at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og at lade sig undersøge hos læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Borgere, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen jf. retssikkerhedslovens 11, stk Klageadgang: Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til Visitation og Rehabiliering, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet. Hvis afgørelsen ikke ændres, sender Visitation og Rehabilitering klagen til endelig afgørelse i Ankenævnet. Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Social og Sundheds direktøren.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Frederikshavn Kommune Indhold 1 Beskrivelsens indhold... 2 1.1 Generelle forudsætninger for nødvendige merudgifter... 2 1.2 Generelt

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere