Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation"

Transkript

1 Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon

2 Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse Danmarks Sask Serøgade København Ø Tlf Fax e-pos: Danmarks Sask 24 Enhver form for hel eller delvs gengvelse eller mangfoldggørelse af denne publkaon, uden skrflg samykke fra Danmarks Sask, er forbud efer gældende lov om ophavsre. Undage herfra er careen, der gver re l a cere, med angvelse af denne publkaon som klde, overenssemmelse med god skk og de omfang, som benges af formåle.

3 Forord Denne publkaon dokumenerer Danmarks Sasks forbruger- og neoprsndeks og de EU-harmonserede forbrugerprsndeks. Publkaonen ndledes med en oversg, hvor den neresserede bruger kan fnde de cenrale oplysnnger for hver af de re ndeks. I de eferfølgende kapler dokumeneres de almæssge grundlag for opgørelsen af prsndeksene og de anvende beregnngsmeoder mv. Her gennemgås skprøven af varer og eneser, de anvende væggrundlag, og de meoder der anvendes ved aggregerng af prser for ndvduelle varer og eneser l de samlede prsndeks. Dokumenaonen er også lgængelg på Danmarks Sasks hemmesde.ds.dk/prsndeks. Den elekronske verson af dokumenaonen vl modsænng l den ryke blve opdaere med løbende mellemrum. Dokumenaonen er udarbede af konorchef Carsen Boldsen. Konorfuldmægg Chrsna Paaske har såe for opsænng og redakon. Danmarks Sask, december 24 Jan Plovsng / Carsen Boldsen

4 Indholdsforegnelse 1. Oversg Forbrugerprsndekse Neoprsndekse EU-harmonsere forbrugerprsndeks (HICP) Velednng ved regulerng med prsndeks Prsndekses opbygnng Bassndeks Aggregerede prsndeks Skprøven Udvælgelse af geografske områder Udvælgelse af forrennger Udvælgelse af varer og eneser Opdaerng af skprøven EU-forordnng om skprøven Forskellge meoder l prsndsamlng Væggrundlag Dæknng af varer og eneser Opgørelse af væge for bassndeks Prsvæge under bassndeksnveau Opdaerng af væggrundlage EU-forordnng om væge Bassndeks Bassaggregaer Valg af formel l beregnng af bassndeks Den aksomaske meode Den økonomske meode Jevons, Carl og Duo ndeks Kæde bassndeks Anvende beregnngsformler Eksempel på beregnng af bassndeks Aggregerede prsndeks Referenceperoder Beregnng af kæde prsndeks Opreelse og nedlæggelse af ndeks Dekomponerng af ndeksændrnger Valg af ndeksformel Formål og anvendelse Ideel ndeks Esma for deel ndeks Skævhed forbrugerprsndekse Beregnng af forbrugerprsndekse fra Neoprsndekse Loven om neoprsndekse Anvendelse af neoprsndekse Prsbegrebe neoprsndekse Behandlng af ndreke skaer Behandlng af generelle prslskud Forudsænnger ved beregnng af neoprsndekse De ndreke skaers beydnng

5 7.6 Sammenhængen mellem neo- og forbrugerprsndekse Forskellge yper neoprsndeks Anvend beregnngsformel EU-harmonsere forbrugerprsndeks (HICP) Udvklngen af HICP Beregnng af HICP Oversg over Råds- og Kommssonsforordnnger Særlge problemer Manglende prser Indberennger med lavere hyppghed Kvalesændrnger Meoder l korrekon for kvalesændrnger Behandlng af hel nye varer eller eneser Sæsonvarer Beklædnng Frske grønsager og frug Charerreser Udsalgsprser og rabaer Andre særlge varer og eneser Uskkerhed og felsøgnng Sassk uskkerhed Skprøveuskkerhed Andre klder l uskkerhed Årsager l skævhed forbrugerprsndekse Felsøgnng Sassk felsøgnng Hsork Dealprsalle De lønregulerende prsal Regulerngsprsalle og månedsprsndekse Forbrugerprsndekse Neoprsndekse BILAG 1. Lov om beregnng af e neoprsndeks BILAG 2. Fakor l kvaleskorrekoner Leraurlse Oversg over anvende ndeksformler

6

7 Oversg 7 1. Oversg 1.1 Forbrugerprsndekse Hvad vser ndekse? Anvendelse Prsbegreb Dæknng af varer og eneser Klassfkaon Sammenlgnngsperode Frekvens Skprøven Indsamlngsperode Væggrundlag Beregnng af bassndeks Forbrugerprsndekse vser den gennemsnlge prsudvklng for varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. Forbrugerprsndekse er e økonomsk nøgleal og en cenral konunkurndkaor, der anvendes forbndelse med vurderng af den samfundsøkonomske udvklng. De er de mes almndelge mål for nflaonen. Forbrugerprsndekse anvendes også l regulerng af beløb konraker og andre former for afaler, og en række love og bekendgørelser mv. reguleres beløb med udvklngen forbrugerprsndekse. Forbrugerprsndekse opgøres på grundlag af de prser forbrugerne faksk bealer, nklusve ndreke skaer, de vl sge moms og andre afgfer, og så vd mulg frarukke generelle lskud l nedsæelse af prserne. Forbrugerprsndekse dækker de varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. Indekse dækker således også udenlandske husholdnngers forbrug Danmark og forbruge kollekve husholdnnger. Danske husholdnngers forbrug udlande er dermod kke dække. Indekse omfaer kun varer og eneser, som husholdnngerne erhverver l forbrug ved fakske bealnger. Forbrug af egne producerede varer, eller ydelser, der slles gras l rådghed af de offenlge medages kke. Køb af eerbolger og værdpaprer og udgfer l lvsforskrnger, pensonsordnnger, gaver, spl, konngener l forennger mv. og reneudgfer ndgår heller kke ndekse. De samlede forbrug opdeles på grupper af varer og eneser følge den nernaonale klassfkaon for grupperng af de prvae forbrug, COICOP (classfcaon of ndvdual consumpon by purpose). Forbrugerprsndekse opgøres med 2 som sammenlgnngsperode, de vl sge med gennemsne af 2 lg med 1. Forbrugerprsndekse beregnes og offenlggøres månedlg. Forbrugerprsndekse bygger på en skprøve på ca. 24. varer og eneser, som der ndsamles prser på fra omkrng 1.8 forrennger mv. fordel over hele lande. Sørsedelen af prserne ndhenes månedlg. For varer og eneser, hvor prserne kke varerer månedlg ndsamles prserne med lavere hyppghed, fx kvaralsvs eller halvårlg. Skprøven af varer og eneser og forrennger opdaeres løbende for a skre en akuel og repræsenav dæknng. Prserne ndsamles hver måned peroden fra den 7. l den 15. Væggrundlage opgøres på grundlag af husholdnngernes udgfer l forbrug af varer og eneser Danmark. Som klder herl anvendes naonalregnskabes opgørelse af husholdnngernes forbrug på dansk område og forbrugsundersøgelsens dealerede oplysnnger om sammensænngen af husholdnngernes forbrug. Væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. Førse rn beregnngen af forbrugerprsndekse er a beregne ndeks for de ca. 45 dealerede grupper af varer og eneser, der udgør husholdnngernes samlede forbrug; de såkalde bassndeks. For hver bassndeks følges prsudvklngen på en eller flere repræsenanvarer, der er udvalg l a dække den pågældende gruppe af varer eller eneser. Bassndeksene beregnes som kædede månedlge ndeks: Førs beregnes månedlge ndeks på grundlag af udvklngen de geomerske gennemsnsprser. Herefer ganges (kædes) de månedlge ndeks sammen l en sammenhængende dssere som vser prsudvklngen over d.

8 8 Oversg Beregnng af aggregerede prsndeks Indeksype Leebolger Eerbolger Offenlggørelse I ande rn beregnngen sammenvees bassndeksene l prsndeks for aggregerede grupper af varer og eneser, op l de samlede forbrugerprsndeks. Bassndeksene sammenvees med de relave forbrugsudgfer, de vl sge forbruge af varer eller eneser, der ndgår de enkele bassndeks, forhold l de samlede forbrug. Der beregnes og offenlggøres prsndeks for 12 hovedgrupper af varer og eneser og for ca. 15 dealerede grupper af varer og eneser. Forbrugerprsndekse er e kæde fasvægsndeks. Når væggrundlage opdaeres, kædes udvklngen ndekse med ny væggrundlag sammen med ndekse beregne med de dlgere væggrundlag. Herved fås en sammenhængende ndekssere som over d vser prsudvklngen forhold l en fas sammenlgnngsperode. Indekse for leebolger reguleres med den årlge udvklng bruohusleen for udlenngsbolger. I modsænng l andre varer og eneser er de således kke den fakske forbrugerprs, der ndgår ndeksberegnngen, men bruoprsen, dvs. egenbealng plus bolgsøe. Bolgsøe behandles som en ndkomsoverførsel, kke som e lskud, og frarækkes derfor kke. Køb af eerbolger berages som en nveserng og ndgår derfor kke forbrugerprsndekse. Dermod dækkes de fakske forbrug af eerbolger. Indekse for eerbolger reguleres med den årlge udvklng bruohusleen for udlenngsbolger. Vægen for eerbolger opgøres på grundlag af husleen for lsvarende leebolger. De er således samme ndeks, der anvendes for lee- og eerbolger. Indeksene opdaeres én gang årlg februar på grundlag af den årlge husleeudvklng frem l anuar. Forbrugerprsndekse offenlggøres den 1., eller førse hverdag herefer, måneden efer referencemåneden. De samlede forbrugerprsndeks og ndeks for hovedgrupper offenlggøres Ny fra Danmarks Sask. Saskservce (Prssask) udkommer hver måned og ndeholder ndeks for samlge grupper af varer og eneser forbrugerprsndekse. De samlede forbrugerprsndeks og samlge ndeks for grupper af varer og eneser offenlggøres.saskbanken.dk. De samlede forbrugerprsndeks offenlggøres desuden på Danmarks Sasks hemmesde,.ds.dk/prser. Yderlgere nformaon Hsore Denne dokumenaon fndes også på.ds.dk/prser. Den elekronske verson af dokumenaonen vl blve opdaere med mellemrum og vl derfor kunne afvge fra den ryke udgave. På hemmesden fndes også de akuelle væggrundlag. På.ds.dk/varedeklaraoner/898 fndes desuden en kor dokumenaon af forbrugerprsndekse. De nuværende forbrugerprsndeks er bleve offenlggor fra 1965 og frem. Prsndekse er eferfølgende før lbage l 1914 på grundlag af de dlgere offenlggore Dealprsal, og lbage l 1872 ved anvendelse af andre klder. 1.2 Neoprsndekse Hvad vser ndekse? Anvendelse Neoprsndekse vser den gennemsnlge udvklng forbrugerprserne frarukke ndreke skaer for varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. Neoprsndekse anvendes sær af prvae og offenlge vrksomheder l regulerng af konraker og l regulerng af husleekonraker. Ved beregnng af neoprsndekse frarækkes de ndreke skaer. Indekse er derfor velegne l regulerng af beløb, der kke er pålag ndreke skaer, fx forbndelse med afaler mellem vrksomheder eller ved regulerng af huslee, som kke er pålag moms. Neoprsndekse anvendes derudover l regulerng af beløb en lang række love og bekendgørelser mv.

9 Oversg 9 Prsbegreb Dæknng af varer og eneser Klassfkaon Sammenlgnngsperode Frekvens Skprøven Indsamlngsperode Væggrundlag Beregnngsmeode Indeksype Leebolger Eerbolger Lov om neoprsndekse Offenlggørelse Neoprsndekse opgøres på grundlag af de fakske forbrugerprser så vd mulg frarukke ndreke skaer, dvs. moms og varelknyede afgfer, og llag lskud l generel nedsæelse af prsen. Neoprsndekse har samme dæknng af varer og eneser som forbrugerprsndekse, de vl sge varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. De samlede forbrug opdeles på grupper af varer og eneser følge den nernaonale klassfkaon for grupperng af de prvae forbrug, COICOP (classfcaon of ndvdual consumpon by purpose). Neoprsndekse opgøres med 2 som sammenlgnngsperode, de vl sge med gennemsne af 2 lg med 1. Neoprsndekse beregnes og offenlggøres månedlg. Neoprsndekse bygger på samme skprøve af varer og eneser som forbrugerprsndekse. Skprøven opdaeres løbende for a skre en akuel og repræsenav dæknng. Prserne ndsamles hver måned peroden fra den 7. l den 15. Væggrundlage opgøres på grundlag af husholdnngernes udgfer l forbrug af varer og eneser eksklusve ndreke skaer. Væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. Vægene neoprsndekse er forskellge fra vægene forbrugerprsndekse. De skyldes, a vægene neoprsndekse beregnes på grundlag af forbruges sammensænng opgor eksklusve afgfer og lskud. Tung beskaede varer, fx alkohol, obak, fyrngsole og benzn, har derfor en lavere væg neoprsndekse end forbrugerprsndekse, og omvend. Neoprsndekse beregnes efer samme meode som forbrugerprsndekse (se ovenfor). Den enese forskel er, a der anvendes neoprser og a vægene er opgor eksklusve ndreke skaer. Der beregnes og offenlggøres prsndeks for 12 hovedgrupper af varer og eneser og for ca. 15 dealerede grupper af varer og eneser. Neoprsndekse er e kæde fasvægsndeks, hvor væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. Indekse for leebolger reguleres med den årlge udvklng egenbealngen for udlenngsbolger. Ved beregnng af neoprsndekse frarækkes bolgsøen således bruohusleen. For alle andre varer og eneser neoprsndekse lægges evenuelle lskud l prsen. Indekse for forbrug af eerbolger reguleres med den årlge udvklng neohusleen (egenbealngen) for udlenngsbolger. Vægen for eerbolger opgøres på grundlag af husleen for lsvarende leebolger. De er således samme ndeks, der anvendes for lee- og eerbolger. Indeksene opdaeres én gang årlg februar på grundlag af den årlge husleeudvklng frem l anuar. Neoprsndekse opgøres henhold l Økonommnseres bekendgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 af lov om beregnng af e neoprsndeks. Neoprsndekse offenlggøres den 1., eller førse hverdag herefer, måneden efer referencemåneden. Saskservce (Prssask) udkommer hver måned og ndeholder ndeks for samlge grupper af varer og eneser. De samlede neoprsndeks og ndeks for samlge grupper af varer og eneser offenlggøres.saskbanken.dk. De samlede neoprsndeks offenlggøres desuden på Danmarks Sasks hemmesde.ds.dk/prser.

10 1 Oversg Yderlgere nformaon Hsore Denne dokumenaon fndes også på.ds.dk/prser. Den elekronske verson af dokumenaonen vl blve opdaere med mellemrum og vl derfor kunne afvge fra den ryke udgave. På hemmesden fndes også de akuelle væggrundlag. På.ds.dk/varedeklaraoner/9 fndes desuden en kor dokumenaon af neoprsndekse. Neoprsndekse er opgor fra februar 1975 og frem. Indekse kan føres lbage l februar 1967 med udvklngen de dlgere offenlggore Månedsprsndeks, og lbage l anuar 1963 med udvklngen de kvaralsvse Regulerngsprsal. 1.3 EU-harmonsere forbrugerprsndeks (HICP) Hvad vser ndekse? Anvendelse Prsbegreb Dæknng af varer og eneser Klassfkaon Sammenlgnngsperode Frekvens Skprøven Indsamlngsperode Væggrundlag Beregnngsmeode De EU-harmonserede forbrugerprsndeks, HICP (Harmonsed Index of Consumer Prces) vser udvklngen forbrugerprserne de forskellge EU-lande opgor på e sammenlgnelg grundlag. HICP opgøres efer en række Råds- og Kommssonsforordnnger, der faslægger fælles regler for beregnngsmeoder og dæknng af varer og eneser. De fælles regler skal skre sammenlgnelghed mellem de forskellge EUlandes HICP. HICP opgøres med særlg henblk på sammenlgnng af prsudvklngen EU-landene og anvendes bland ande af EU-Kommssonen og Den Europæske Cenralbank (ECB) forbndelse med udformnngen af den moneære polk. HICP anvendes desuden sgende omfang forbndelse med prsregulerng af nernaonale konraker mv. HICP opgøres på grundlag af de prser forbrugerne faksk bealer (purchaser prces), dvs. forbrugerprserne nkl. moms og varelknyede afgfer og så vd mulg frarukke evenuelle lskud l generel nedsæelse af prserne. De danske HICP dækker de samme varer og eneser som forbrugerprsndekse med undagelse af forbruge af eerbolger, som kke ndgår HICP. De samlede forbrug opdeles på grupper af varer og eneser følge den nernaonale klassfkaon for grupperng af de prvae forbrug, COICOP (classfcaon of ndvdual consumpon by purpose). HICP opgøres med 1996 som sammenlgnngsperode, de vl sge med gennemsne af 1996 lg med 1. HICP beregnes og offenlggøres månedlg. HICP bygger på samme skprøve af varer og eneser som forbruger- og neoprsndekse. Skprøven opdaeres løbende for a skre en akuel og repræsenav dæknng. Prserne ndsamles hver måned peroden fra den 7. l den 15. Væggrundlage opgøres på grundlag af husholdnngernes udgfer l forbrug af varer og eneser Danmark som forbrugerprsndekse. Væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. HICP beregnes på samme måde som forbrugerprsndekse. I førse rn beregnes prsndeks for de ca. 45 dealerede grupper af varer og eneser, som lsammen udgør husholdnngernes samlede forbrug, såkalde bassndeks. I ande rn sammenvees bassndeksene med deres forbrugsandele l ndeks for aggregerede grupper af varer og eneser, op l de samlede HICP. Der beregnes prsndeks for 12 hovedgrupper af varer og eneser og for ca. 12 dealerede grupper af varer og eneser.

11 Oversg 11 Indeksype Behandlng af lee- og eerbolger Forskellen mellem HICP og forbrugerprsndekse Offenlggørelse HICP er e kæde fasvægsndeks, hvor væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. For leebolger anvendes bruohusleen for udlenngsbolger, både l opgørelse af vægen og l beregnng af prsndekse. De svarer l behandlngen af leebolger forbrugerprsndekse. Bolgsøe behandles som en ndkomsoverførsel, kke som e lskud, og frarækkes derfor kke. Eerbolger ndgår kke HICP. Fra anuar 21 og frem er den enese forskel mellem forbrugerprsndekse og HICP a eerbolger kke ndgår HICP. De danske HICP offenlggøres den 1., eller førse hverdag herefer, måneden efer referencemåneden. Samlge landes HICP offenlggøres Ny fra Danmarks Sask og Sasske Eferrennger (Indkoms, forbrug og prser). De danske HICP og samlge ndeks for grupper af varer og eneser HICP offenlggøres.saskbanken.dk. De samlede danske HICP offenlggøres desuden på Danmarks Sasks hemmesde,.ds.dk/prser. Samlge medlemslandes HICP og HICP opgor for eurolandene og hele EU kan fndes på Eurosas hemmesde.europa.eu.n/comm/eurosa. Yderlgere nformaon Hsore Denne dokumenaon fndes også på.ds.dk/prser. Den elekronske verson af dokumenaonen vl blve opdaere løbende og vl derfor kunne afvge fra den ryke udgave. De akuelle væggrundlag er også lgængelg på hemmesden. Endelg fndes på.ds.dk/varedeklaraoner/899 en kor dokumenaon af HICP. Målsænngen om prssable ndgår Maasrch-rakaen fra 1993 og Sablesog vækspagen der råde kraf forbndelse med den rede fase af ØMU en For a skre a prsudvklngen de enkele lande opgøres på e sammenlgnelg grundlag er der derfor faslag fælles regler for opgørelse af HICP en lang række Råds- og Kommssonsforordnnger. HICP er opgor fra anuar 1997 og frem. Der er eferfølgende opgor HICP-al lbage l 199, basere på udvklngen de danske forbrugerprsndeks. 1.4 Velednng ved regulerng med prsndeks Danmarks Sasks prsndeks anvendes sor omfang l regulerng af beløb konraker og andre former for afaler. Ved a regulere e beløb med e prsndeks ages der høde for prsudvklngen. Generelle renngslner Nedenfor følger nogle generelle renngslner forbndelse med anvendelse af prsndeks l regulerng af konraker: 1. Defner så klar som mulg hvlke beløb eller hvlken bealng, der skal reguleres. 2. Angv præcs hvlke ndeks, der skal anvendes l regulerng. Angv hele navne på ndekse, så msforsåelser undgås. Fx Danmarks Sasks samlede forbrugerprsndeks eller forbrugerprsndekse for ranspor (gruppe 6) fra Danmarks Sasks forbrugerprsndeks. 3. Anfør gerne hvlken klde, der er anvend. Fx.saskbanken.dk, Danmarks Sasks hemmesde.ds.dk/prser, eller Ny fra Danmarks Sask, nr. 485 af 1. november Angv fra hvlken perode, regulerngen skal ske. De vl som regel være en måned eller e år. Ved angvelse af en måned er de vgg kke blo a skrve ndekse pr. ma, da der kan være vvl om, om de er ndekse for ma måned eller de ndeks, der er offenlggor ma måned (som vedrører aprl).

12 12 Oversg Eksempel på regulerng 5. Angv hvor ofe beløbe skal reguleres. Regulerngen sker som regel med e fas nerval, fx halvårlg eller årlg, som er de mes almndelge. 6. Angv hvordan regulerngen skal beregnes. Almndelgvs skal beløbe ændres proporonal med ændrngen prsndekse mellem o peroder, de vl sge a beløbe skal reguleres med den procenvse udvklng prsndekse. Angv også hvor mange decmaler, der skal benyes, hvs beløbe skal reguleres med den procenvse udvklng prsndekse. De mes almndelge er a anvende én decmal, fx 2,3 pc. 7. Indeks for dealerede varegrupper er behæfe med sørre sassk uskkerhed end de samlede prsndeks. Samdg svnger de dealerede prsndeks ypsk mere over d end de samlede prsndeks, og sæsonen er kke nødvendgvs sabl fra år l år. Der kan ages høde herfor ved a regulere med e prsndeks for en bredere gruppe af varer eller eneser, evenuel de samlede prsndeks. 8. Ofe anvendes den gennemsnlge årlge ændrng prsndekse l regulerng. De vl sge ændrngen fra é års gennemsn l næse års gennemsn. Man kan selv beregne den gennemsnlge årlge ændrng på grundlag af de offenlggore ndeks. For de samlede forbrugerprsndeks og neoprsndeks offenlggøres den gennemsnlge årlge ændrng på hemmesden.ds.dk/prser. De mes almndelge er, a der en konrak ndgår e beløb, som skal reguleres med e prsndeks. Hvs fx e beløb på 1. kr. skal reguleres med udvklngen de samlede neoprsndeks fra anuar 23 l anuar 24, kan man beregne den procenvse ændrng og llægge ændrngen de beløb, som skal reguleres: Samle neoprsndeks for anuar 23 15,8 Samle neoprsndeks for anuar 24 17,4 Procenvs ændrng (17,4 15,8)/15,8,15 1,5 pc. Ændrng kr. 1. kr. *,15 15 kr. Regulere beløb 1. kr kr kr. De regulerede beløb kan også beregnes ved a gange de oprndelge beløb med ndekse den senese perode og dvdere med ndekse udgangsperoden: Regulere beløb 1. kr. * 17,4/15,8 115 kr. Indeks med forskellge bassår Danmarks Sasks rolle og ansvar De kan underden være nødvendg a sammenlgne ndeks med forskellge sammenlgnngsperoder, fx forbrugerprsndekse opgor med henholdsvs 21 og På.ds.dk/prser under supplerende nformaon lgger en velednng kædnng af ndeks med forskellge referenceperoder. Hvlke ndeks og hvlke meoder, der benyes l regulerng af e beløb er alene op l de parer, der ndgår konraken eller afalen. Danmarks Sask kan bså med nformaon om prsndeksene og hælpe med sasske spørgsmål, men de sker uden ansvar for Danmarks Sask. Danmarks Sask påager sg således kke urdsk eller økonomsk ansvar forbndelse med anvendelse af prsndeksene.

13 13 2. Prsndekses opbygnng Forbrugerprsndekse opgøres e herarksk sysem hvor der førs beregnes prsndeks for de mes dealerede grupper af varer og eneser, såkalde bassndeks. Eferfølgende sammenvees de dealerede prsndeks l aggregerede prsndeks, de vl sge prsndeks for sadg mere aggregerede grupper af varer og eneser, op l de samlede prsndeks. Forbrugerprsndekses opbygnng er vs fgur 1. Neoprsndekse og HICP er prncppe bygge op på samme måde. Fgur 1 Forbrugerprsndekses opbygnng Samle forbrugerprsndeks Aggregerede prsndeks (ca. 16) Bassndeks (ca. 45) Prser (ca. 24.) 2.1 Bassndeks Bassaggregaer Bassndeks Repræsenanvarer I forbrugerprsndekse er husholdnngernes forbrug opdel ca. 45 grupper af varer og eneser, såkalde bassaggregaer. Bassaggregaerne er grupper af relav homogene varer eller eneser, som lsammen udgør husholdnngernes samlede forbrug. Førse rn opgørelsen af forbrugerprsndekse er a beregne prsndeks for alle bassaggregaer, bassndeks. Bassndeksene beregnes på grundlag af de prser, der ndsamles for de varer eller eneser, der ndgår de enkele bassndeks. Bassndeksene er de grundlæggende byggesen forbrugerprsndekse, og de er de mes dealerede prsndeks, der beregnes. Beregnngen af bassndeks er nærmere beskreve kapel 5. Bassndeksene dækker over mege forskellge grupper af varer og eneser, og mens nogle bassndeks kun ndeholder en eller o varer, dækker andre over en sørre gruppe af varer eller eneser. For hver bassndeks udvælges en eller flere varer eller eneser repræsenanvarer som er valg l a repræsenere de pågældende bassndeks. Repræsenanvarernes prser følges fra måned l måned og bassndeksene beregnes på grundlag af den gennemsnlge prsudvklng for de udvalge repræsenanvarer. Der ndgår hver måned ca. 24. prser ndeksberegnngen.

14 14 Prsndekses opbygnng 2.2 Aggregerede prsndeks Aggregerede prsndeks Hovedgrupper, grupper og undergrupper Tabel 1 Over bassndeksnveau samles forbruge e herarksk sysem sadg mere aggregerede grupper af varer og eneser, op l husholdnngernes samlede forbrug af varer og eneser. Prsndeks for grupper af varer eller eneser på alle nveauer over bassndeks benævnes aggregerede prsndeks. De aggregerede prsndeks beregnes ved a sammenvee de bassndeks, der ndgår her, med deres respekve andele af husholdnngernes samlede udgfer l forbrug. Beregnngen af aggregerede prsndeks er nærmere beskreve kapel 6. Forbrugerprsndekse er opdel 12 hovedgrupper, der lsammen dækker husholdnngernes samlede forbrug af varer og eneser. Hver hovedgruppe er opdel e anal grupper af varer eller eneser, som gen kan opdeles e anal undergrupper. Hovedgrupper forbrugerprsndekse 1 Fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer 2 Alkoholske drkkevarer og obak 3 Beklædnng og fodø 4 Bolg 5 Bolgudsyr og husholdnngseneser 6 Sundhed 7 Transpor 8 Kommunkaon 9 Frd og kulur 1 Uddannelse 11 Resauraner og hoeller 12 Andre varer og eneser Den herarkske opbygnng af prsndekse er llusrere fgur 2 nedenfor med hovedgruppen fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer som eksempel. Fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer besår af en række grupper, kød, grønsager, brød- og kornproduker mv., som hver gen besår af e anal undergrupper. Kød besår således af undergrupperne oksekød, kalvekød, svnekød m.fl. Undergrupperne besår af e eller flere bassndeks. For oksekød opgøres bland ande bassndeks for almndelg hakke oksekød, og hakke økologsk oksekød. De herarkske sysem er sammenhængende på den måde, a ndeks på e lavere nveau ald kan sammenvees l ndeks på høere nveau. De samlede forbrugerprsndeks kan fx beregnes ved a sammenvee delndeksene eller smpelhen ved a sammenvee alle ca. 45 bassndeks med samme resula. Dee prncp gælder på alle nveauer. Fx kan ndekse for hovedgruppen ranspor beregnes ved a sammenvee ndeksene for grupperne under ranspor eller ved a sammenvee alle bassndeks under ranspor.

15 Prsndekses opbygnng 15 Fgur 2 Opbygnng af forbrugerprsndekse Forbrugerprsndeks al Hovedgruppe Indeks for fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer Hovedgruppe Indeks for alkoholske drkkevarer Indeks for andre hovedgrupper Gruppe Indeks for kød Gruppe Indeks for grønsager Indeks for andre grupper Undergruppe Indeks for oksekød Undergruppe Indeks for kalvekød Indeks for andre undergrupper Bassndeks Hakke oksekød, almndelg Bassndeks Hakke oksekød, økologsk Bassndeks for andre yper oksekød Repræsenanvare Hakke oksekød, maks. 1 pc. fed Repræsenanvare Hakke oksekød, over 1 pc. fed Indvduel vare Hakke oksekød, 8-1 pc. fed, 1 kg. Forrenng A Indvduel vare Hakke oksekød, 8-1 pc. fed,5 kg. Forrenng B Indvduelle varer fra andre forrennger

16 16

17 Skprøven Skprøven Forbrugerprsndekse skal vse prsudvklngen for de varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug på dansk område. Skprøven skal derfor være repræsenav forhold l sammensænngen af husholdnngernes forbrug af varer og eneser. Ved udagnng af skprøven ages der høde for repræsenaveen med hensyn l geografsk dæknng, dæknng af forrennger og dæknng af varer og eneser. Derudover ages der hensyn l respondenbyrde og omkosnnger. 3.1 Udvælgelse af geografske områder Prsndekse skal måle den gennemsnlge prsudvklng for hele lande. Ved udvælgelse af respondener lsræbes derfor en bred geografsk dæknng, de der ages hensyn l omsænngen af forbrugsvarer de forskellge geografske områder. Der ages dog også andre hensyn. Fx ndsamles prser for frske fødevarer, enkele andre daglgvarer og beklædnng ved hælp af prsndsamlere der besøger de udvalge forrennger. For dsse vareyper ages der hensyn l prsndsamlerkorpses geografske fordelng. For andre varer ndsamles prserne cenral, dvs. fra én responden. De gælder ypsk varer, hvor der er samme prs over hele lande, fx obak, poro, avser og medcn. Forskelle prsnveau har ngen beydnng For nogle varer eller eneser kan der være beydelge geografske forskelle prsnveaue. Forskelle prsnveau spller mdlerd kke nogen rolle for forbrugerprsndekse, der beregnes på grundlag af de gennemsnlge prsændrnger. De er således kun de omfang prsudvklngen er forskellg forskellge geografske områder, a den geografske fordelng påvrker prsndekse. 3.2 Udvælgelse af forrennger Ved udvælgelse af forrenngerne skprøven dækkes så vd mulg forskellge yper af forrennger, fx specalforrennger, supermarkeder, og dscounbukker. Cu-off samplng Respondenbyrde og omkosnnger Udvælgelse af forrennger sker med udgangspunk respondenens omsænng. Respondener med relav sor omsænng søges således dække, mens respondener med mege begrænse omsænng som hovedregel kke medages skprøven. Denne ype skprøve benævnes cu-off samplng. Udover a age hensyn l omsænngen søges de også skre a evenuel prsførende forrennger dækkes. 1 Ved udagnng af skprøven af forrennger ages hensyn l svarbyrden, og respondener med mege beskeden omsænng medages derfor som hovedregel kke skprøven. Ved udvælgelse af daglgvare- og øforrennger ages der desuden hensyn l prsndsamlerkorpses geografske placerng, således a ranspord og omkosnnger mndskes. Der ndhenes prser fra ca. 1.8 forrennger og vrksomheder lande over. 3.3 Udvælgelse af varer og eneser Repræsenanvarer De flese bassndeks dækker over e sor anal ndvduelle varer eller eneser. De er hverken mulg eller sassk hensgsmæssg a ndsamle prser på alle varer og eneser. For hver bassndeks følges prsudvklngen derfor på en eller flere repræsenanvarer, der er udvalg l a dække de pågældende bassaggrega. Ved udvæl- 1 Forskellge skprøvemeoder og deres syrker og svagheder er dskuere ILO (24) kap. 5 og Haan (1999).

18 18 Skprøven gelse af varer og eneser skal der derfor ages hensyn l a prsudvklngen for de udvalge varer skal repræsenere prsudvklngen for samlge varer bassaggregae. Indvduelle varer og eneser Varer udvælges efer omsænng Hensyn l varens leved For hver repræsenanvare udvælges konkree produker der prsfølges de forrennger der ndgår skprøven. For varer, hvor prserne ndberees på skema foreages udvælgelsen ypsk af forrenngen, evenuel efer konak med Danmarks Sask. Respondener og prsndsamlere er nformere om a udvælge de mes repræsenave varer ndenfor de enkele varespecfkaoner. I prakss beyder de a respondener og prsndsamlere nsrueres om a udvælge de varer eller eneser, der har sørs omsænng ndenfor de enkele repræsenanvarer. Derudover ages der hensyn l, a der skal være en forvennng om, a varen også kan fndes på markede en perode af en hvs længde. En sor andel af varer med mege kor leved gver mange udskfnnger skprøven og øger uskkerheden prsndekse. 3.4 Opdaerng af skprøven Formåle med den løbende opdaerng af skprøven er a skre, a den forblver repræsenav forhold l husholdnngernes fakske forbrug af varer og eneser. Skprøven gennemgås derfor løbende for a vurdere om der er fremkomme nye varer eller forrennger, som skal med skprøven. Samdg sker de a varer eller eneser, der allerede er medage skprøven, mere eller mndre udgår af handlen og derfor bør fernes fra skprøven og ersaes af andre. Skprøven af forrennger og varer og eneser gennemgås løbende således a hele skprøven hver år blver gennemgåe og opdaere. Respondener blver ved skrflg henvendelse bed om a udskfe varer der er ved a udgå af handelen og ersae dem med nye varer. Man kan mdlerd kke gå ud fra a de ald sker de nødvendge omfang. Der rees derfor henvendelse l forrennger hvs de konsaeres, a vareudvalge bør opdaeres. Ved valg af ersanngsvarer følges de generelle prncp, a man ndenfor de gvne specfkaoner vælger de varer eller eneser, der har sørs omsænng. Samdg ages der hensyn l, a der skal være en forvennng om, a varen kan fndes på markede en perode af en hvs længde. Opdaerngen af varer og eneser skprøven vedrører prncppe o forskellge suaoner. Nye varaner af eksserende varer Hel nye varer Udskfnng af forrennger For de førse skal varaner (dvs. nye modeller eller mærker) af eksserende varer så vd mulg ersaes med nye varaner, når de gamle udgår af handelen og nye kommer nd på markede. For de ande kan der være ale om hel nye varer, der kke dlgere har være ndsamle prser på. Varen er enen hel ny (fx DVD-afspllere eller Øresundsbroen) eller varen har dlgere haf så rnge omsænng, a den kke har være med skprøven. Hvs en forrenng lukker eller flyer, ersaes den så vd mulg af en ny forrenng samme område og med e lsvarende vareudvalg. For beklædnng og frske fødevarer udskfes med enkele undagelser samlge forrennger hver rede år. Samdg udskfes de flese geografske områder, hvorfra der ndsamles prser. Ved den reårge udskfnng 27 blev områderne abel 1 således faslag l prsndsamlng.

19 Skprøven 19 Tabel 1 Kommuner med prsndsamlere 27 l 21 København* Rødovre Marbo Vborg Amager Esberg* Bornholm Vordngborg Greve Frederkshavn Nyborg Århus* Ishø Hernng Odense* Aalborg* Lyngby Hllerød Rosklde Vrum Holbæk Sønderborg Taasrup Nakskov Vele * De sørse kommuner udskfes kke forbndelse med den reårge omlægnng af skprøven I forbndelse med udskfnngen af skprøven ndsamles prser fra både den gamle og nye skprøve en overlappende måned. Tl og med måneden, hvor udskfnngen fnder sed, fx ma 27, beregnes ndekse på grundlag af den gamle skprøve. Fra ma l un beregnes de månedlge prsndeks på grundlag af den nye skprøve, og de månedlge ndeks kædes herefer på ndekses værd ma. Ved a kæde ndekse skres, a en forskel prsnveaue mellem den gamle og nye skprøve kke påvrker udvklngen ndekse. 3.5 EU-forordnng om skprøven I Kommssonens forordnng (EF) Nr. 1749/96 af 9. sepember 1996 er der fassa krav l skprøven for HICP. Forbrugerprsndekse og HICP opgøres på grundlag af den samme skprøve af varer og eneser, og forordnngen følger derfor også ved opgørelsen af forbrugerprsndekse. Forordnngen ndeholder følgende mnmumsregler for skprøven: For hver delndeks skal der være e lsrækkelg anal bassaggregaer forhold l a repræsenere samlge varegrupper de enkele delndeks. For hver bassaggrega skal der være lsrækkelg med prser forhold l a repræsenere prsudvklngen for de varer, der lgger de enkele bassaggrega. Landene skal sysemask søge a denfcere nye varer og eneser, der har fåe økonomsk beydnng, og nkludere dem skprøven senes e år efer a de er denfcere. Med e lsrækkelg anal bassaggregaer eller prser menes e så sor anal, a de harmonserede forbrugerprsndeks kan berages som påldelge og sammenlgnelge. Landene skal derudover følge med, hvlke nye varer og eneser der dukker op på markede og age dem med skprøven, hvs de får økonomsk beydnng. Varer og eneser med økonomsk beydnng er defnere ved a forbruge heraf udgør mnds 1/1 af de samlede forbrug HICP. 3.6 Forskellge meoder l prsndsamlng Der ndsamles prser på fre forskellge måder: Skemandberenng Prsndsamlere, der ndsamler prser ved besøg forrennger Indberenng va prslser, kaaloger mv. Cenral prsndsamlng Skemandberenng Ved skemandberenng udsender Danmarks Sask e forryk skema l forrenngerne skprøven. Forrenngerne udfylder og ndsender skemae med prser for udvalge varer og eneser. Denne meode bruges for omkrng halvdelen af skprøven.

20 2 Skprøven Prsndsamlere Indberenng va prslser, kaaloger mv. Cenral prsndsamlng For beklædnng, frske fødevarer og enkele andre daglgvarer ndsamles prser ved a en prsndsamler besøger forrenngerne og ndsamler prser på udvalge varer. Frske fødevarer og beklædnng er præge af hyppge vareudskfnnger, kvalesændrnger og sæsonvarer med sore prsudsvng. Derfor anvendes der prsndsamlere på dsse områder. For en del forrennger ndhenes prser fra prslser eller brochurer mv. Indekse dækker også varesalg va posordre, og der ndhenes derfor også prser fra posordrekaaloger. Der ndsamles desuden prser fra Inernee og for e mndre anal forrennger ndhenes prserne elefonsk. Ved cenral prsndsamlng forsås, a prserne kke ndhenes fra den enkele forrenng eller vrksomhed, men fra en cenral ndbereer. Fx ndsender en række sørre daglgvarekæder prslser, der gælder for alle bukker de enkele kæder. Der kan også være ale om prsoplysnnger fra andre prvae eller offenlge vrksomheder, der ndsamler prser, eller hvor der er samme prs hele lande.

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

DEPARTMENT OF MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Workng Paper 2003-6 Danske selskaber udbealer udbyer som aldrg før Mee Rosborg Aagard Johannes Raaballe UNIVERSITY OF AARHUS DENMARK ISSN 1398-6228

Læs mere

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal Cand.merc.fr-sude anddaafhandlng undens omkosnnger danske pensonsordnnger - Opbygnng sammenlgnng af ÅOP-nøgleal Cusomer cos n Dansh pensons - Consrucon and comparson of cos raos uderende: Peer Nørholm

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Projektvurdering over tid

Projektvurdering over tid Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker af dskonerngsproblemsllngen Arbejdsrappor fra DMU, nr. 93 [om sde] Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

REFORM DREAMs multisektor-cge-model

REFORM DREAMs multisektor-cge-model REFORM DREAMs multsektor-cge-model Peter Stephensen Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Grane Høegh Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Peter Bache Fnansmnsteret DREAM Arbedspapr 2015:2 Aprl

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning Boteknolog gymnaset - en undersøgelse af elevernes valg af studeretnng 15. marts 2012/CPK Formålet med undersøgelsen er at undersøge udvklngen antallet af elever, der vælger en studeretnng, som gver drekte

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II Hvordan ville en rendyrke dual indkomsskaemodel virke i Danmark? Simulering af en ensare ska på al kapialindkoms Arbejdspapir II Ændre opsparingsadfærd Skaeminiserie 2007 2007.II Arbejdspapir II - Ændre

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË Drftsprøven BRUUN & HJEJLE KA M!GHELSEN POUL HEOMANN CHRSTAN CAMLLA HEl: WlLE PETER F THOMMEßEN HENRK WËOELl~wEDËlLSBORG PER MAGD CHRSTAN ðchcw MADSEN HËNRK DCHMAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD GTTE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ 53 S æ r l i g e h u s d y r o p d r æ Hvad spiser de? Mange pelsdyr er kødædere, men de er ikke mulig a give dem levende bye a spise. Derfor har forskerne udvikle en særlig slags foder, der er ilpasse

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere