Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation"

Transkript

1 Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon

2 Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse Danmarks Sask Serøgade København Ø Tlf Fax e-pos: Danmarks Sask 24 Enhver form for hel eller delvs gengvelse eller mangfoldggørelse af denne publkaon, uden skrflg samykke fra Danmarks Sask, er forbud efer gældende lov om ophavsre. Undage herfra er careen, der gver re l a cere, med angvelse af denne publkaon som klde, overenssemmelse med god skk og de omfang, som benges af formåle.

3 Forord Denne publkaon dokumenerer Danmarks Sasks forbruger- og neoprsndeks og de EU-harmonserede forbrugerprsndeks. Publkaonen ndledes med en oversg, hvor den neresserede bruger kan fnde de cenrale oplysnnger for hver af de re ndeks. I de eferfølgende kapler dokumeneres de almæssge grundlag for opgørelsen af prsndeksene og de anvende beregnngsmeoder mv. Her gennemgås skprøven af varer og eneser, de anvende væggrundlag, og de meoder der anvendes ved aggregerng af prser for ndvduelle varer og eneser l de samlede prsndeks. Dokumenaonen er også lgængelg på Danmarks Sasks hemmesde.ds.dk/prsndeks. Den elekronske verson af dokumenaonen vl modsænng l den ryke blve opdaere med løbende mellemrum. Dokumenaonen er udarbede af konorchef Carsen Boldsen. Konorfuldmægg Chrsna Paaske har såe for opsænng og redakon. Danmarks Sask, december 24 Jan Plovsng / Carsen Boldsen

4 Indholdsforegnelse 1. Oversg Forbrugerprsndekse Neoprsndekse EU-harmonsere forbrugerprsndeks (HICP) Velednng ved regulerng med prsndeks Prsndekses opbygnng Bassndeks Aggregerede prsndeks Skprøven Udvælgelse af geografske områder Udvælgelse af forrennger Udvælgelse af varer og eneser Opdaerng af skprøven EU-forordnng om skprøven Forskellge meoder l prsndsamlng Væggrundlag Dæknng af varer og eneser Opgørelse af væge for bassndeks Prsvæge under bassndeksnveau Opdaerng af væggrundlage EU-forordnng om væge Bassndeks Bassaggregaer Valg af formel l beregnng af bassndeks Den aksomaske meode Den økonomske meode Jevons, Carl og Duo ndeks Kæde bassndeks Anvende beregnngsformler Eksempel på beregnng af bassndeks Aggregerede prsndeks Referenceperoder Beregnng af kæde prsndeks Opreelse og nedlæggelse af ndeks Dekomponerng af ndeksændrnger Valg af ndeksformel Formål og anvendelse Ideel ndeks Esma for deel ndeks Skævhed forbrugerprsndekse Beregnng af forbrugerprsndekse fra Neoprsndekse Loven om neoprsndekse Anvendelse af neoprsndekse Prsbegrebe neoprsndekse Behandlng af ndreke skaer Behandlng af generelle prslskud Forudsænnger ved beregnng af neoprsndekse De ndreke skaers beydnng

5 7.6 Sammenhængen mellem neo- og forbrugerprsndekse Forskellge yper neoprsndeks Anvend beregnngsformel EU-harmonsere forbrugerprsndeks (HICP) Udvklngen af HICP Beregnng af HICP Oversg over Råds- og Kommssonsforordnnger Særlge problemer Manglende prser Indberennger med lavere hyppghed Kvalesændrnger Meoder l korrekon for kvalesændrnger Behandlng af hel nye varer eller eneser Sæsonvarer Beklædnng Frske grønsager og frug Charerreser Udsalgsprser og rabaer Andre særlge varer og eneser Uskkerhed og felsøgnng Sassk uskkerhed Skprøveuskkerhed Andre klder l uskkerhed Årsager l skævhed forbrugerprsndekse Felsøgnng Sassk felsøgnng Hsork Dealprsalle De lønregulerende prsal Regulerngsprsalle og månedsprsndekse Forbrugerprsndekse Neoprsndekse BILAG 1. Lov om beregnng af e neoprsndeks BILAG 2. Fakor l kvaleskorrekoner Leraurlse Oversg over anvende ndeksformler

6

7 Oversg 7 1. Oversg 1.1 Forbrugerprsndekse Hvad vser ndekse? Anvendelse Prsbegreb Dæknng af varer og eneser Klassfkaon Sammenlgnngsperode Frekvens Skprøven Indsamlngsperode Væggrundlag Beregnng af bassndeks Forbrugerprsndekse vser den gennemsnlge prsudvklng for varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. Forbrugerprsndekse er e økonomsk nøgleal og en cenral konunkurndkaor, der anvendes forbndelse med vurderng af den samfundsøkonomske udvklng. De er de mes almndelge mål for nflaonen. Forbrugerprsndekse anvendes også l regulerng af beløb konraker og andre former for afaler, og en række love og bekendgørelser mv. reguleres beløb med udvklngen forbrugerprsndekse. Forbrugerprsndekse opgøres på grundlag af de prser forbrugerne faksk bealer, nklusve ndreke skaer, de vl sge moms og andre afgfer, og så vd mulg frarukke generelle lskud l nedsæelse af prserne. Forbrugerprsndekse dækker de varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. Indekse dækker således også udenlandske husholdnngers forbrug Danmark og forbruge kollekve husholdnnger. Danske husholdnngers forbrug udlande er dermod kke dække. Indekse omfaer kun varer og eneser, som husholdnngerne erhverver l forbrug ved fakske bealnger. Forbrug af egne producerede varer, eller ydelser, der slles gras l rådghed af de offenlge medages kke. Køb af eerbolger og værdpaprer og udgfer l lvsforskrnger, pensonsordnnger, gaver, spl, konngener l forennger mv. og reneudgfer ndgår heller kke ndekse. De samlede forbrug opdeles på grupper af varer og eneser følge den nernaonale klassfkaon for grupperng af de prvae forbrug, COICOP (classfcaon of ndvdual consumpon by purpose). Forbrugerprsndekse opgøres med 2 som sammenlgnngsperode, de vl sge med gennemsne af 2 lg med 1. Forbrugerprsndekse beregnes og offenlggøres månedlg. Forbrugerprsndekse bygger på en skprøve på ca. 24. varer og eneser, som der ndsamles prser på fra omkrng 1.8 forrennger mv. fordel over hele lande. Sørsedelen af prserne ndhenes månedlg. For varer og eneser, hvor prserne kke varerer månedlg ndsamles prserne med lavere hyppghed, fx kvaralsvs eller halvårlg. Skprøven af varer og eneser og forrennger opdaeres løbende for a skre en akuel og repræsenav dæknng. Prserne ndsamles hver måned peroden fra den 7. l den 15. Væggrundlage opgøres på grundlag af husholdnngernes udgfer l forbrug af varer og eneser Danmark. Som klder herl anvendes naonalregnskabes opgørelse af husholdnngernes forbrug på dansk område og forbrugsundersøgelsens dealerede oplysnnger om sammensænngen af husholdnngernes forbrug. Væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. Førse rn beregnngen af forbrugerprsndekse er a beregne ndeks for de ca. 45 dealerede grupper af varer og eneser, der udgør husholdnngernes samlede forbrug; de såkalde bassndeks. For hver bassndeks følges prsudvklngen på en eller flere repræsenanvarer, der er udvalg l a dække den pågældende gruppe af varer eller eneser. Bassndeksene beregnes som kædede månedlge ndeks: Førs beregnes månedlge ndeks på grundlag af udvklngen de geomerske gennemsnsprser. Herefer ganges (kædes) de månedlge ndeks sammen l en sammenhængende dssere som vser prsudvklngen over d.

8 8 Oversg Beregnng af aggregerede prsndeks Indeksype Leebolger Eerbolger Offenlggørelse I ande rn beregnngen sammenvees bassndeksene l prsndeks for aggregerede grupper af varer og eneser, op l de samlede forbrugerprsndeks. Bassndeksene sammenvees med de relave forbrugsudgfer, de vl sge forbruge af varer eller eneser, der ndgår de enkele bassndeks, forhold l de samlede forbrug. Der beregnes og offenlggøres prsndeks for 12 hovedgrupper af varer og eneser og for ca. 15 dealerede grupper af varer og eneser. Forbrugerprsndekse er e kæde fasvægsndeks. Når væggrundlage opdaeres, kædes udvklngen ndekse med ny væggrundlag sammen med ndekse beregne med de dlgere væggrundlag. Herved fås en sammenhængende ndekssere som over d vser prsudvklngen forhold l en fas sammenlgnngsperode. Indekse for leebolger reguleres med den årlge udvklng bruohusleen for udlenngsbolger. I modsænng l andre varer og eneser er de således kke den fakske forbrugerprs, der ndgår ndeksberegnngen, men bruoprsen, dvs. egenbealng plus bolgsøe. Bolgsøe behandles som en ndkomsoverførsel, kke som e lskud, og frarækkes derfor kke. Køb af eerbolger berages som en nveserng og ndgår derfor kke forbrugerprsndekse. Dermod dækkes de fakske forbrug af eerbolger. Indekse for eerbolger reguleres med den årlge udvklng bruohusleen for udlenngsbolger. Vægen for eerbolger opgøres på grundlag af husleen for lsvarende leebolger. De er således samme ndeks, der anvendes for lee- og eerbolger. Indeksene opdaeres én gang årlg februar på grundlag af den årlge husleeudvklng frem l anuar. Forbrugerprsndekse offenlggøres den 1., eller førse hverdag herefer, måneden efer referencemåneden. De samlede forbrugerprsndeks og ndeks for hovedgrupper offenlggøres Ny fra Danmarks Sask. Saskservce (Prssask) udkommer hver måned og ndeholder ndeks for samlge grupper af varer og eneser forbrugerprsndekse. De samlede forbrugerprsndeks og samlge ndeks for grupper af varer og eneser offenlggøres.saskbanken.dk. De samlede forbrugerprsndeks offenlggøres desuden på Danmarks Sasks hemmesde,.ds.dk/prser. Yderlgere nformaon Hsore Denne dokumenaon fndes også på.ds.dk/prser. Den elekronske verson af dokumenaonen vl blve opdaere med mellemrum og vl derfor kunne afvge fra den ryke udgave. På hemmesden fndes også de akuelle væggrundlag. På.ds.dk/varedeklaraoner/898 fndes desuden en kor dokumenaon af forbrugerprsndekse. De nuværende forbrugerprsndeks er bleve offenlggor fra 1965 og frem. Prsndekse er eferfølgende før lbage l 1914 på grundlag af de dlgere offenlggore Dealprsal, og lbage l 1872 ved anvendelse af andre klder. 1.2 Neoprsndekse Hvad vser ndekse? Anvendelse Neoprsndekse vser den gennemsnlge udvklng forbrugerprserne frarukke ndreke skaer for varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. Neoprsndekse anvendes sær af prvae og offenlge vrksomheder l regulerng af konraker og l regulerng af husleekonraker. Ved beregnng af neoprsndekse frarækkes de ndreke skaer. Indekse er derfor velegne l regulerng af beløb, der kke er pålag ndreke skaer, fx forbndelse med afaler mellem vrksomheder eller ved regulerng af huslee, som kke er pålag moms. Neoprsndekse anvendes derudover l regulerng af beløb en lang række love og bekendgørelser mv.

9 Oversg 9 Prsbegreb Dæknng af varer og eneser Klassfkaon Sammenlgnngsperode Frekvens Skprøven Indsamlngsperode Væggrundlag Beregnngsmeode Indeksype Leebolger Eerbolger Lov om neoprsndekse Offenlggørelse Neoprsndekse opgøres på grundlag af de fakske forbrugerprser så vd mulg frarukke ndreke skaer, dvs. moms og varelknyede afgfer, og llag lskud l generel nedsæelse af prsen. Neoprsndekse har samme dæknng af varer og eneser som forbrugerprsndekse, de vl sge varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. De samlede forbrug opdeles på grupper af varer og eneser følge den nernaonale klassfkaon for grupperng af de prvae forbrug, COICOP (classfcaon of ndvdual consumpon by purpose). Neoprsndekse opgøres med 2 som sammenlgnngsperode, de vl sge med gennemsne af 2 lg med 1. Neoprsndekse beregnes og offenlggøres månedlg. Neoprsndekse bygger på samme skprøve af varer og eneser som forbrugerprsndekse. Skprøven opdaeres løbende for a skre en akuel og repræsenav dæknng. Prserne ndsamles hver måned peroden fra den 7. l den 15. Væggrundlage opgøres på grundlag af husholdnngernes udgfer l forbrug af varer og eneser eksklusve ndreke skaer. Væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. Vægene neoprsndekse er forskellge fra vægene forbrugerprsndekse. De skyldes, a vægene neoprsndekse beregnes på grundlag af forbruges sammensænng opgor eksklusve afgfer og lskud. Tung beskaede varer, fx alkohol, obak, fyrngsole og benzn, har derfor en lavere væg neoprsndekse end forbrugerprsndekse, og omvend. Neoprsndekse beregnes efer samme meode som forbrugerprsndekse (se ovenfor). Den enese forskel er, a der anvendes neoprser og a vægene er opgor eksklusve ndreke skaer. Der beregnes og offenlggøres prsndeks for 12 hovedgrupper af varer og eneser og for ca. 15 dealerede grupper af varer og eneser. Neoprsndekse er e kæde fasvægsndeks, hvor væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. Indekse for leebolger reguleres med den årlge udvklng egenbealngen for udlenngsbolger. Ved beregnng af neoprsndekse frarækkes bolgsøen således bruohusleen. For alle andre varer og eneser neoprsndekse lægges evenuelle lskud l prsen. Indekse for forbrug af eerbolger reguleres med den årlge udvklng neohusleen (egenbealngen) for udlenngsbolger. Vægen for eerbolger opgøres på grundlag af husleen for lsvarende leebolger. De er således samme ndeks, der anvendes for lee- og eerbolger. Indeksene opdaeres én gang årlg februar på grundlag af den årlge husleeudvklng frem l anuar. Neoprsndekse opgøres henhold l Økonommnseres bekendgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 af lov om beregnng af e neoprsndeks. Neoprsndekse offenlggøres den 1., eller førse hverdag herefer, måneden efer referencemåneden. Saskservce (Prssask) udkommer hver måned og ndeholder ndeks for samlge grupper af varer og eneser. De samlede neoprsndeks og ndeks for samlge grupper af varer og eneser offenlggøres.saskbanken.dk. De samlede neoprsndeks offenlggøres desuden på Danmarks Sasks hemmesde.ds.dk/prser.

10 1 Oversg Yderlgere nformaon Hsore Denne dokumenaon fndes også på.ds.dk/prser. Den elekronske verson af dokumenaonen vl blve opdaere med mellemrum og vl derfor kunne afvge fra den ryke udgave. På hemmesden fndes også de akuelle væggrundlag. På.ds.dk/varedeklaraoner/9 fndes desuden en kor dokumenaon af neoprsndekse. Neoprsndekse er opgor fra februar 1975 og frem. Indekse kan føres lbage l februar 1967 med udvklngen de dlgere offenlggore Månedsprsndeks, og lbage l anuar 1963 med udvklngen de kvaralsvse Regulerngsprsal. 1.3 EU-harmonsere forbrugerprsndeks (HICP) Hvad vser ndekse? Anvendelse Prsbegreb Dæknng af varer og eneser Klassfkaon Sammenlgnngsperode Frekvens Skprøven Indsamlngsperode Væggrundlag Beregnngsmeode De EU-harmonserede forbrugerprsndeks, HICP (Harmonsed Index of Consumer Prces) vser udvklngen forbrugerprserne de forskellge EU-lande opgor på e sammenlgnelg grundlag. HICP opgøres efer en række Råds- og Kommssonsforordnnger, der faslægger fælles regler for beregnngsmeoder og dæknng af varer og eneser. De fælles regler skal skre sammenlgnelghed mellem de forskellge EUlandes HICP. HICP opgøres med særlg henblk på sammenlgnng af prsudvklngen EU-landene og anvendes bland ande af EU-Kommssonen og Den Europæske Cenralbank (ECB) forbndelse med udformnngen af den moneære polk. HICP anvendes desuden sgende omfang forbndelse med prsregulerng af nernaonale konraker mv. HICP opgøres på grundlag af de prser forbrugerne faksk bealer (purchaser prces), dvs. forbrugerprserne nkl. moms og varelknyede afgfer og så vd mulg frarukke evenuelle lskud l generel nedsæelse af prserne. De danske HICP dækker de samme varer og eneser som forbrugerprsndekse med undagelse af forbruge af eerbolger, som kke ndgår HICP. De samlede forbrug opdeles på grupper af varer og eneser følge den nernaonale klassfkaon for grupperng af de prvae forbrug, COICOP (classfcaon of ndvdual consumpon by purpose). HICP opgøres med 1996 som sammenlgnngsperode, de vl sge med gennemsne af 1996 lg med 1. HICP beregnes og offenlggøres månedlg. HICP bygger på samme skprøve af varer og eneser som forbruger- og neoprsndekse. Skprøven opdaeres løbende for a skre en akuel og repræsenav dæknng. Prserne ndsamles hver måned peroden fra den 7. l den 15. Væggrundlage opgøres på grundlag af husholdnngernes udgfer l forbrug af varer og eneser Danmark som forbrugerprsndekse. Væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. HICP beregnes på samme måde som forbrugerprsndekse. I førse rn beregnes prsndeks for de ca. 45 dealerede grupper af varer og eneser, som lsammen udgør husholdnngernes samlede forbrug, såkalde bassndeks. I ande rn sammenvees bassndeksene med deres forbrugsandele l ndeks for aggregerede grupper af varer og eneser, op l de samlede HICP. Der beregnes prsndeks for 12 hovedgrupper af varer og eneser og for ca. 12 dealerede grupper af varer og eneser.

11 Oversg 11 Indeksype Behandlng af lee- og eerbolger Forskellen mellem HICP og forbrugerprsndekse Offenlggørelse HICP er e kæde fasvægsndeks, hvor væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. For leebolger anvendes bruohusleen for udlenngsbolger, både l opgørelse af vægen og l beregnng af prsndekse. De svarer l behandlngen af leebolger forbrugerprsndekse. Bolgsøe behandles som en ndkomsoverførsel, kke som e lskud, og frarækkes derfor kke. Eerbolger ndgår kke HICP. Fra anuar 21 og frem er den enese forskel mellem forbrugerprsndekse og HICP a eerbolger kke ndgår HICP. De danske HICP offenlggøres den 1., eller førse hverdag herefer, måneden efer referencemåneden. Samlge landes HICP offenlggøres Ny fra Danmarks Sask og Sasske Eferrennger (Indkoms, forbrug og prser). De danske HICP og samlge ndeks for grupper af varer og eneser HICP offenlggøres.saskbanken.dk. De samlede danske HICP offenlggøres desuden på Danmarks Sasks hemmesde,.ds.dk/prser. Samlge medlemslandes HICP og HICP opgor for eurolandene og hele EU kan fndes på Eurosas hemmesde.europa.eu.n/comm/eurosa. Yderlgere nformaon Hsore Denne dokumenaon fndes også på.ds.dk/prser. Den elekronske verson af dokumenaonen vl blve opdaere løbende og vl derfor kunne afvge fra den ryke udgave. De akuelle væggrundlag er også lgængelg på hemmesden. Endelg fndes på.ds.dk/varedeklaraoner/899 en kor dokumenaon af HICP. Målsænngen om prssable ndgår Maasrch-rakaen fra 1993 og Sablesog vækspagen der råde kraf forbndelse med den rede fase af ØMU en For a skre a prsudvklngen de enkele lande opgøres på e sammenlgnelg grundlag er der derfor faslag fælles regler for opgørelse af HICP en lang række Råds- og Kommssonsforordnnger. HICP er opgor fra anuar 1997 og frem. Der er eferfølgende opgor HICP-al lbage l 199, basere på udvklngen de danske forbrugerprsndeks. 1.4 Velednng ved regulerng med prsndeks Danmarks Sasks prsndeks anvendes sor omfang l regulerng af beløb konraker og andre former for afaler. Ved a regulere e beløb med e prsndeks ages der høde for prsudvklngen. Generelle renngslner Nedenfor følger nogle generelle renngslner forbndelse med anvendelse af prsndeks l regulerng af konraker: 1. Defner så klar som mulg hvlke beløb eller hvlken bealng, der skal reguleres. 2. Angv præcs hvlke ndeks, der skal anvendes l regulerng. Angv hele navne på ndekse, så msforsåelser undgås. Fx Danmarks Sasks samlede forbrugerprsndeks eller forbrugerprsndekse for ranspor (gruppe 6) fra Danmarks Sasks forbrugerprsndeks. 3. Anfør gerne hvlken klde, der er anvend. Fx.saskbanken.dk, Danmarks Sasks hemmesde.ds.dk/prser, eller Ny fra Danmarks Sask, nr. 485 af 1. november Angv fra hvlken perode, regulerngen skal ske. De vl som regel være en måned eller e år. Ved angvelse af en måned er de vgg kke blo a skrve ndekse pr. ma, da der kan være vvl om, om de er ndekse for ma måned eller de ndeks, der er offenlggor ma måned (som vedrører aprl).

12 12 Oversg Eksempel på regulerng 5. Angv hvor ofe beløbe skal reguleres. Regulerngen sker som regel med e fas nerval, fx halvårlg eller årlg, som er de mes almndelge. 6. Angv hvordan regulerngen skal beregnes. Almndelgvs skal beløbe ændres proporonal med ændrngen prsndekse mellem o peroder, de vl sge a beløbe skal reguleres med den procenvse udvklng prsndekse. Angv også hvor mange decmaler, der skal benyes, hvs beløbe skal reguleres med den procenvse udvklng prsndekse. De mes almndelge er a anvende én decmal, fx 2,3 pc. 7. Indeks for dealerede varegrupper er behæfe med sørre sassk uskkerhed end de samlede prsndeks. Samdg svnger de dealerede prsndeks ypsk mere over d end de samlede prsndeks, og sæsonen er kke nødvendgvs sabl fra år l år. Der kan ages høde herfor ved a regulere med e prsndeks for en bredere gruppe af varer eller eneser, evenuel de samlede prsndeks. 8. Ofe anvendes den gennemsnlge årlge ændrng prsndekse l regulerng. De vl sge ændrngen fra é års gennemsn l næse års gennemsn. Man kan selv beregne den gennemsnlge årlge ændrng på grundlag af de offenlggore ndeks. For de samlede forbrugerprsndeks og neoprsndeks offenlggøres den gennemsnlge årlge ændrng på hemmesden.ds.dk/prser. De mes almndelge er, a der en konrak ndgår e beløb, som skal reguleres med e prsndeks. Hvs fx e beløb på 1. kr. skal reguleres med udvklngen de samlede neoprsndeks fra anuar 23 l anuar 24, kan man beregne den procenvse ændrng og llægge ændrngen de beløb, som skal reguleres: Samle neoprsndeks for anuar 23 15,8 Samle neoprsndeks for anuar 24 17,4 Procenvs ændrng (17,4 15,8)/15,8,15 1,5 pc. Ændrng kr. 1. kr. *,15 15 kr. Regulere beløb 1. kr kr kr. De regulerede beløb kan også beregnes ved a gange de oprndelge beløb med ndekse den senese perode og dvdere med ndekse udgangsperoden: Regulere beløb 1. kr. * 17,4/15,8 115 kr. Indeks med forskellge bassår Danmarks Sasks rolle og ansvar De kan underden være nødvendg a sammenlgne ndeks med forskellge sammenlgnngsperoder, fx forbrugerprsndekse opgor med henholdsvs 21 og På.ds.dk/prser under supplerende nformaon lgger en velednng kædnng af ndeks med forskellge referenceperoder. Hvlke ndeks og hvlke meoder, der benyes l regulerng af e beløb er alene op l de parer, der ndgår konraken eller afalen. Danmarks Sask kan bså med nformaon om prsndeksene og hælpe med sasske spørgsmål, men de sker uden ansvar for Danmarks Sask. Danmarks Sask påager sg således kke urdsk eller økonomsk ansvar forbndelse med anvendelse af prsndeksene.

13 13 2. Prsndekses opbygnng Forbrugerprsndekse opgøres e herarksk sysem hvor der førs beregnes prsndeks for de mes dealerede grupper af varer og eneser, såkalde bassndeks. Eferfølgende sammenvees de dealerede prsndeks l aggregerede prsndeks, de vl sge prsndeks for sadg mere aggregerede grupper af varer og eneser, op l de samlede prsndeks. Forbrugerprsndekses opbygnng er vs fgur 1. Neoprsndekse og HICP er prncppe bygge op på samme måde. Fgur 1 Forbrugerprsndekses opbygnng Samle forbrugerprsndeks Aggregerede prsndeks (ca. 16) Bassndeks (ca. 45) Prser (ca. 24.) 2.1 Bassndeks Bassaggregaer Bassndeks Repræsenanvarer I forbrugerprsndekse er husholdnngernes forbrug opdel ca. 45 grupper af varer og eneser, såkalde bassaggregaer. Bassaggregaerne er grupper af relav homogene varer eller eneser, som lsammen udgør husholdnngernes samlede forbrug. Førse rn opgørelsen af forbrugerprsndekse er a beregne prsndeks for alle bassaggregaer, bassndeks. Bassndeksene beregnes på grundlag af de prser, der ndsamles for de varer eller eneser, der ndgår de enkele bassndeks. Bassndeksene er de grundlæggende byggesen forbrugerprsndekse, og de er de mes dealerede prsndeks, der beregnes. Beregnngen af bassndeks er nærmere beskreve kapel 5. Bassndeksene dækker over mege forskellge grupper af varer og eneser, og mens nogle bassndeks kun ndeholder en eller o varer, dækker andre over en sørre gruppe af varer eller eneser. For hver bassndeks udvælges en eller flere varer eller eneser repræsenanvarer som er valg l a repræsenere de pågældende bassndeks. Repræsenanvarernes prser følges fra måned l måned og bassndeksene beregnes på grundlag af den gennemsnlge prsudvklng for de udvalge repræsenanvarer. Der ndgår hver måned ca. 24. prser ndeksberegnngen.

14 14 Prsndekses opbygnng 2.2 Aggregerede prsndeks Aggregerede prsndeks Hovedgrupper, grupper og undergrupper Tabel 1 Over bassndeksnveau samles forbruge e herarksk sysem sadg mere aggregerede grupper af varer og eneser, op l husholdnngernes samlede forbrug af varer og eneser. Prsndeks for grupper af varer eller eneser på alle nveauer over bassndeks benævnes aggregerede prsndeks. De aggregerede prsndeks beregnes ved a sammenvee de bassndeks, der ndgår her, med deres respekve andele af husholdnngernes samlede udgfer l forbrug. Beregnngen af aggregerede prsndeks er nærmere beskreve kapel 6. Forbrugerprsndekse er opdel 12 hovedgrupper, der lsammen dækker husholdnngernes samlede forbrug af varer og eneser. Hver hovedgruppe er opdel e anal grupper af varer eller eneser, som gen kan opdeles e anal undergrupper. Hovedgrupper forbrugerprsndekse 1 Fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer 2 Alkoholske drkkevarer og obak 3 Beklædnng og fodø 4 Bolg 5 Bolgudsyr og husholdnngseneser 6 Sundhed 7 Transpor 8 Kommunkaon 9 Frd og kulur 1 Uddannelse 11 Resauraner og hoeller 12 Andre varer og eneser Den herarkske opbygnng af prsndekse er llusrere fgur 2 nedenfor med hovedgruppen fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer som eksempel. Fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer besår af en række grupper, kød, grønsager, brød- og kornproduker mv., som hver gen besår af e anal undergrupper. Kød besår således af undergrupperne oksekød, kalvekød, svnekød m.fl. Undergrupperne besår af e eller flere bassndeks. For oksekød opgøres bland ande bassndeks for almndelg hakke oksekød, og hakke økologsk oksekød. De herarkske sysem er sammenhængende på den måde, a ndeks på e lavere nveau ald kan sammenvees l ndeks på høere nveau. De samlede forbrugerprsndeks kan fx beregnes ved a sammenvee delndeksene eller smpelhen ved a sammenvee alle ca. 45 bassndeks med samme resula. Dee prncp gælder på alle nveauer. Fx kan ndekse for hovedgruppen ranspor beregnes ved a sammenvee ndeksene for grupperne under ranspor eller ved a sammenvee alle bassndeks under ranspor.

15 Prsndekses opbygnng 15 Fgur 2 Opbygnng af forbrugerprsndekse Forbrugerprsndeks al Hovedgruppe Indeks for fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer Hovedgruppe Indeks for alkoholske drkkevarer Indeks for andre hovedgrupper Gruppe Indeks for kød Gruppe Indeks for grønsager Indeks for andre grupper Undergruppe Indeks for oksekød Undergruppe Indeks for kalvekød Indeks for andre undergrupper Bassndeks Hakke oksekød, almndelg Bassndeks Hakke oksekød, økologsk Bassndeks for andre yper oksekød Repræsenanvare Hakke oksekød, maks. 1 pc. fed Repræsenanvare Hakke oksekød, over 1 pc. fed Indvduel vare Hakke oksekød, 8-1 pc. fed, 1 kg. Forrenng A Indvduel vare Hakke oksekød, 8-1 pc. fed,5 kg. Forrenng B Indvduelle varer fra andre forrennger

16 16

17 Skprøven Skprøven Forbrugerprsndekse skal vse prsudvklngen for de varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug på dansk område. Skprøven skal derfor være repræsenav forhold l sammensænngen af husholdnngernes forbrug af varer og eneser. Ved udagnng af skprøven ages der høde for repræsenaveen med hensyn l geografsk dæknng, dæknng af forrennger og dæknng af varer og eneser. Derudover ages der hensyn l respondenbyrde og omkosnnger. 3.1 Udvælgelse af geografske områder Prsndekse skal måle den gennemsnlge prsudvklng for hele lande. Ved udvælgelse af respondener lsræbes derfor en bred geografsk dæknng, de der ages hensyn l omsænngen af forbrugsvarer de forskellge geografske områder. Der ages dog også andre hensyn. Fx ndsamles prser for frske fødevarer, enkele andre daglgvarer og beklædnng ved hælp af prsndsamlere der besøger de udvalge forrennger. For dsse vareyper ages der hensyn l prsndsamlerkorpses geografske fordelng. For andre varer ndsamles prserne cenral, dvs. fra én responden. De gælder ypsk varer, hvor der er samme prs over hele lande, fx obak, poro, avser og medcn. Forskelle prsnveau har ngen beydnng For nogle varer eller eneser kan der være beydelge geografske forskelle prsnveaue. Forskelle prsnveau spller mdlerd kke nogen rolle for forbrugerprsndekse, der beregnes på grundlag af de gennemsnlge prsændrnger. De er således kun de omfang prsudvklngen er forskellg forskellge geografske områder, a den geografske fordelng påvrker prsndekse. 3.2 Udvælgelse af forrennger Ved udvælgelse af forrenngerne skprøven dækkes så vd mulg forskellge yper af forrennger, fx specalforrennger, supermarkeder, og dscounbukker. Cu-off samplng Respondenbyrde og omkosnnger Udvælgelse af forrennger sker med udgangspunk respondenens omsænng. Respondener med relav sor omsænng søges således dække, mens respondener med mege begrænse omsænng som hovedregel kke medages skprøven. Denne ype skprøve benævnes cu-off samplng. Udover a age hensyn l omsænngen søges de også skre a evenuel prsførende forrennger dækkes. 1 Ved udagnng af skprøven af forrennger ages hensyn l svarbyrden, og respondener med mege beskeden omsænng medages derfor som hovedregel kke skprøven. Ved udvælgelse af daglgvare- og øforrennger ages der desuden hensyn l prsndsamlerkorpses geografske placerng, således a ranspord og omkosnnger mndskes. Der ndhenes prser fra ca. 1.8 forrennger og vrksomheder lande over. 3.3 Udvælgelse af varer og eneser Repræsenanvarer De flese bassndeks dækker over e sor anal ndvduelle varer eller eneser. De er hverken mulg eller sassk hensgsmæssg a ndsamle prser på alle varer og eneser. For hver bassndeks følges prsudvklngen derfor på en eller flere repræsenanvarer, der er udvalg l a dække de pågældende bassaggrega. Ved udvæl- 1 Forskellge skprøvemeoder og deres syrker og svagheder er dskuere ILO (24) kap. 5 og Haan (1999).

18 18 Skprøven gelse af varer og eneser skal der derfor ages hensyn l a prsudvklngen for de udvalge varer skal repræsenere prsudvklngen for samlge varer bassaggregae. Indvduelle varer og eneser Varer udvælges efer omsænng Hensyn l varens leved For hver repræsenanvare udvælges konkree produker der prsfølges de forrennger der ndgår skprøven. For varer, hvor prserne ndberees på skema foreages udvælgelsen ypsk af forrenngen, evenuel efer konak med Danmarks Sask. Respondener og prsndsamlere er nformere om a udvælge de mes repræsenave varer ndenfor de enkele varespecfkaoner. I prakss beyder de a respondener og prsndsamlere nsrueres om a udvælge de varer eller eneser, der har sørs omsænng ndenfor de enkele repræsenanvarer. Derudover ages der hensyn l, a der skal være en forvennng om, a varen også kan fndes på markede en perode af en hvs længde. En sor andel af varer med mege kor leved gver mange udskfnnger skprøven og øger uskkerheden prsndekse. 3.4 Opdaerng af skprøven Formåle med den løbende opdaerng af skprøven er a skre, a den forblver repræsenav forhold l husholdnngernes fakske forbrug af varer og eneser. Skprøven gennemgås derfor løbende for a vurdere om der er fremkomme nye varer eller forrennger, som skal med skprøven. Samdg sker de a varer eller eneser, der allerede er medage skprøven, mere eller mndre udgår af handlen og derfor bør fernes fra skprøven og ersaes af andre. Skprøven af forrennger og varer og eneser gennemgås løbende således a hele skprøven hver år blver gennemgåe og opdaere. Respondener blver ved skrflg henvendelse bed om a udskfe varer der er ved a udgå af handelen og ersae dem med nye varer. Man kan mdlerd kke gå ud fra a de ald sker de nødvendge omfang. Der rees derfor henvendelse l forrennger hvs de konsaeres, a vareudvalge bør opdaeres. Ved valg af ersanngsvarer følges de generelle prncp, a man ndenfor de gvne specfkaoner vælger de varer eller eneser, der har sørs omsænng. Samdg ages der hensyn l, a der skal være en forvennng om, a varen kan fndes på markede en perode af en hvs længde. Opdaerngen af varer og eneser skprøven vedrører prncppe o forskellge suaoner. Nye varaner af eksserende varer Hel nye varer Udskfnng af forrennger For de førse skal varaner (dvs. nye modeller eller mærker) af eksserende varer så vd mulg ersaes med nye varaner, når de gamle udgår af handelen og nye kommer nd på markede. For de ande kan der være ale om hel nye varer, der kke dlgere har være ndsamle prser på. Varen er enen hel ny (fx DVD-afspllere eller Øresundsbroen) eller varen har dlgere haf så rnge omsænng, a den kke har være med skprøven. Hvs en forrenng lukker eller flyer, ersaes den så vd mulg af en ny forrenng samme område og med e lsvarende vareudvalg. For beklædnng og frske fødevarer udskfes med enkele undagelser samlge forrennger hver rede år. Samdg udskfes de flese geografske områder, hvorfra der ndsamles prser. Ved den reårge udskfnng 27 blev områderne abel 1 således faslag l prsndsamlng.

19 Skprøven 19 Tabel 1 Kommuner med prsndsamlere 27 l 21 København* Rødovre Marbo Vborg Amager Esberg* Bornholm Vordngborg Greve Frederkshavn Nyborg Århus* Ishø Hernng Odense* Aalborg* Lyngby Hllerød Rosklde Vrum Holbæk Sønderborg Taasrup Nakskov Vele * De sørse kommuner udskfes kke forbndelse med den reårge omlægnng af skprøven I forbndelse med udskfnngen af skprøven ndsamles prser fra både den gamle og nye skprøve en overlappende måned. Tl og med måneden, hvor udskfnngen fnder sed, fx ma 27, beregnes ndekse på grundlag af den gamle skprøve. Fra ma l un beregnes de månedlge prsndeks på grundlag af den nye skprøve, og de månedlge ndeks kædes herefer på ndekses værd ma. Ved a kæde ndekse skres, a en forskel prsnveaue mellem den gamle og nye skprøve kke påvrker udvklngen ndekse. 3.5 EU-forordnng om skprøven I Kommssonens forordnng (EF) Nr. 1749/96 af 9. sepember 1996 er der fassa krav l skprøven for HICP. Forbrugerprsndekse og HICP opgøres på grundlag af den samme skprøve af varer og eneser, og forordnngen følger derfor også ved opgørelsen af forbrugerprsndekse. Forordnngen ndeholder følgende mnmumsregler for skprøven: For hver delndeks skal der være e lsrækkelg anal bassaggregaer forhold l a repræsenere samlge varegrupper de enkele delndeks. For hver bassaggrega skal der være lsrækkelg med prser forhold l a repræsenere prsudvklngen for de varer, der lgger de enkele bassaggrega. Landene skal sysemask søge a denfcere nye varer og eneser, der har fåe økonomsk beydnng, og nkludere dem skprøven senes e år efer a de er denfcere. Med e lsrækkelg anal bassaggregaer eller prser menes e så sor anal, a de harmonserede forbrugerprsndeks kan berages som påldelge og sammenlgnelge. Landene skal derudover følge med, hvlke nye varer og eneser der dukker op på markede og age dem med skprøven, hvs de får økonomsk beydnng. Varer og eneser med økonomsk beydnng er defnere ved a forbruge heraf udgør mnds 1/1 af de samlede forbrug HICP. 3.6 Forskellge meoder l prsndsamlng Der ndsamles prser på fre forskellge måder: Skemandberenng Prsndsamlere, der ndsamler prser ved besøg forrennger Indberenng va prslser, kaaloger mv. Cenral prsndsamlng Skemandberenng Ved skemandberenng udsender Danmarks Sask e forryk skema l forrenngerne skprøven. Forrenngerne udfylder og ndsender skemae med prser for udvalge varer og eneser. Denne meode bruges for omkrng halvdelen af skprøven.

20 2 Skprøven Prsndsamlere Indberenng va prslser, kaaloger mv. Cenral prsndsamlng For beklædnng, frske fødevarer og enkele andre daglgvarer ndsamles prser ved a en prsndsamler besøger forrenngerne og ndsamler prser på udvalge varer. Frske fødevarer og beklædnng er præge af hyppge vareudskfnnger, kvalesændrnger og sæsonvarer med sore prsudsvng. Derfor anvendes der prsndsamlere på dsse områder. For en del forrennger ndhenes prser fra prslser eller brochurer mv. Indekse dækker også varesalg va posordre, og der ndhenes derfor også prser fra posordrekaaloger. Der ndsamles desuden prser fra Inernee og for e mndre anal forrennger ndhenes prserne elefonsk. Ved cenral prsndsamlng forsås, a prserne kke ndhenes fra den enkele forrenng eller vrksomhed, men fra en cenral ndbereer. Fx ndsender en række sørre daglgvarekæder prslser, der gælder for alle bukker de enkele kæder. Der kan også være ale om prsoplysnnger fra andre prvae eller offenlge vrksomheder, der ndsamler prser, eller hvor der er samme prs hele lande.

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab Danmarks Sask Naonalregnskab 9. november 00 ædnng og sæsonkorrekon af de kvaralsvse naonalregnskab Med den revderede opgørelse af de kvaralsvse naonalregnskab 3. kvaral 007 6. januar 008 blev meoden l

Læs mere

18.1 Grundlæggende information om indekset

18.1 Grundlæggende information om indekset 161 18 Neoprsndekse 18.1 Grundlæggende nformaon om ndekse 18.1.1 Navn Neoprsndekse. 18.1.2 Formål Formåle med neoprsndekse er a belyse prsudvklngen ekskl. ndreke skaer og afgfer for de varer og jeneser

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København SBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25 % moms Adresse

Læs mere

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

DEPARTMENT OF MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Workng Paper 2003-6 Danske selskaber udbealer udbyer som aldrg før Mee Rosborg Aagard Johannes Raaballe UNIVERSITY OF AARHUS DENMARK ISSN 1398-6228

Læs mere

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal Cand.merc.fr-sude anddaafhandlng undens omkosnnger danske pensonsordnnger - Opbygnng sammenlgnng af ÅOP-nøgleal Cusomer cos n Dansh pensons - Consrucon and comparson of cos raos uderende: Peer Nørholm

Læs mere

Indeksberegninger i Danmarks Statistik

Indeksberegninger i Danmarks Statistik Indeksberegnnger Danmarks Sask Indeksberegnnger Danmarks Sask Udgve af Danmarks Sask December 2005 Oplag: 300 Danmarks Sasks rykker ISBN 87-50-487-5 Prs: 227,00 kr. nkl. 25 pc. moms Adresse: Danmarks Sask

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

1 Indeksberegninger. 1.1 Indeksberegningers formål og brug. 1.2 Typer af indeks

1 Indeksberegninger. 1.1 Indeksberegningers formål og brug. 1.2 Typer af indeks 7 Ideksberegger. Ideksbereggers formål og brug Damarks Sasks deks bruges l a gve e ekel og brugbar mål for udvklge værder, rser eller mægder over d. Hvs ma har e alrække over aal fødsler sde 9 ka ma dae

Læs mere

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester 25 4. Vægtgrundlag Vægtgrundlaget i forbrugerprisindekset opgøres på grundlag af husholdningernes udgifter til forbrug af varer og tjenester. Det anvendes ved sammenvejning af basisindeksene til prisindeks

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

. : :@e. Silkebor3 købstads ; A.kt : 'Skab nr i. :,. ' Partiel byplanvedtzgt nr,. 11 '..,. 1 '.,<I. <ade 'og hus nr. : AnsveJ. ... .. '.. ' .. *.

. : :@e. Silkebor3 købstads ; A.kt : 'Skab nr i. :,. ' Partiel byplanvedtzgt nr,. 11 '..,. 1 '.,<I. <ade 'og hus nr. : AnsveJ. ... .. '.. ' .. *. Slkebor3 købsads ; q;::,, :@e 1 7 MAL?OST *, < ; Ak : Skab nr :, Parel byplanvedzg nr, 11,,, 1,< : < l , * * f!, < kommune,, 1 medfor af byplanloven (lovbekend@relse nr 160

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning 69 9 Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng 9. Grundlæggende nformaton om ndekset 9.. Navn Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng. 9..2 Formål Formålet med prsndeks for ndenlandsk vareforsynng er at belyse

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

17 Forbrugerprisindekset

17 Forbrugerprisindekset 53 7 Forbrugerprsndekset 7. Grundlæggende nformaton om ndekset 7.. Navn Forbrugerprsndekset. Udover det natonale forbrugerprsndeks opgøres det EU-harmonserede forbrugerprsndeks HICP (Harmonzed Index of

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode til Elforbrugspanelerne

Baggrundsnotat omhandlende metode til Elforbrugspanelerne Baggrundsnoa omhandlende meode l Elforbrugspanelerne 8. maj 01 1 Formål... 1 Modelbeskrvelse... 1 3 Forudsænnger for og mulge es af den lneære regressonsmodel... 3.1 OLS modellen og dens opbygnng... 3.

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Projektvurdering over tid

Projektvurdering over tid Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker af dskonerngsproblemsllngen Arbejdsrappor fra DMU, nr. 93 [om sde] Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning 133 14 Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng 14.1 Grundlæggende nformaton om ndekset 14.1.1 Navn Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng. 14.1.2 Formål Formålet med ndeksene er at belyse

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

ffi". t., i... L ts i : ri Y!, t I F I FOR 'BILosg PLANTAGrcnuNoe ,,U i F. I ta i SP*S*:g"ksh*g Fi': i i i,,

ffi. t., i... L ts i : ri Y!, t I F I FOR 'BILosg PLANTAGrcnuNoe ,,U i F. I ta i SP*S*:gksh*g Fi': i i i,, ff"..r:,. '{qryryl,:,-n &. r : :.,... L s r Y!, c #' r re E- uw OR,,U 'BLosg PLANTAGrcnuNoe n l. f r. g r, b a [: ':,, \ SP*S*:g"ksh*g \ s1. orenngens nayn cn crrrrforcdngen BLDSO PLANTAGEGRUNDE. orenngen

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

5. Basisindeks. 5.1 Basisaggregater

5. Basisindeks. 5.1 Basisaggregater 3 5. Bassndeks Forbrugerprsndekset opgøres to trn. I første trn beregnes bassndeks for de detaljerede grupper af varer og tjenester, som tlsammen udgør husholdnngernes forbrug. Bassndeksene opgøres på

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbedspapr* Mads Svendsen-Tune 13. marts 2008 Undersøgelse af prs- og ndkomstelastcteter forbrugssystemet - estmeret med AIDS Resumé: For at efterse nestnngsstrukturen forbrugssystemet

Læs mere

7 Nationalregnskabets mængdeindeks

7 Nationalregnskabets mængdeindeks 7 7 aonalregnskabes mængdendeks 7. Grundlæggende nformaon om ndekse 7.. avn aonalregnskabes mængdendeks (Realvæksen naonalregnskabsværder). aonalregnskabes mængdendeks beregnes på baggrund af o forskellge

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke. Dokumentation

Beregning af strukturel arbejdsstyrke. Dokumentation 23.05.2016 Jesper Gregers Lnaa og Sofe Andersen Beregnng af srukurel arbedssyrke. Dokumenaon Noae dokumenerer beregnngen af De Økonomske Råds Sekrearas vurderng af den srukurelle arbedssyrke. Formåle med

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori Fysk 3 Indhold Termodynamk John Nclasen 1. Sandsynlghedsteor 1.1 Symboler 1.2 Boolsk Algebra 1.3 Betngede Udsagn 1.4 Regneregler 1.5 Bayes' formel 2. Fordelnger 2.1 Symboler 2.2 Bnomal Fordelngen 2.3 ultnomal

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

10 Prisindeks for industriens omsætning af egne varer og tjenester

10 Prisindeks for industriens omsætning af egne varer og tjenester 0 0 Prsndeks for ndustrens omsætnng af egne varer og tjenester 0. Grundlæggende nformaton om ndekset 0.. Navn Prsndeks for ndustrens omsætnng af egne varer og tjenester. 0..2 Formål Formålet med det månedlge

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere