Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation"

Transkript

1 Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon

2 Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse Danmarks Sask Serøgade København Ø Tlf Fax e-pos: Danmarks Sask 24 Enhver form for hel eller delvs gengvelse eller mangfoldggørelse af denne publkaon, uden skrflg samykke fra Danmarks Sask, er forbud efer gældende lov om ophavsre. Undage herfra er careen, der gver re l a cere, med angvelse af denne publkaon som klde, overenssemmelse med god skk og de omfang, som benges af formåle.

3 Forord Denne publkaon dokumenerer Danmarks Sasks forbruger- og neoprsndeks og de EU-harmonserede forbrugerprsndeks. Publkaonen ndledes med en oversg, hvor den neresserede bruger kan fnde de cenrale oplysnnger for hver af de re ndeks. I de eferfølgende kapler dokumeneres de almæssge grundlag for opgørelsen af prsndeksene og de anvende beregnngsmeoder mv. Her gennemgås skprøven af varer og eneser, de anvende væggrundlag, og de meoder der anvendes ved aggregerng af prser for ndvduelle varer og eneser l de samlede prsndeks. Dokumenaonen er også lgængelg på Danmarks Sasks hemmesde.ds.dk/prsndeks. Den elekronske verson af dokumenaonen vl modsænng l den ryke blve opdaere med løbende mellemrum. Dokumenaonen er udarbede af konorchef Carsen Boldsen. Konorfuldmægg Chrsna Paaske har såe for opsænng og redakon. Danmarks Sask, december 24 Jan Plovsng / Carsen Boldsen

4 Indholdsforegnelse 1. Oversg Forbrugerprsndekse Neoprsndekse EU-harmonsere forbrugerprsndeks (HICP) Velednng ved regulerng med prsndeks Prsndekses opbygnng Bassndeks Aggregerede prsndeks Skprøven Udvælgelse af geografske områder Udvælgelse af forrennger Udvælgelse af varer og eneser Opdaerng af skprøven EU-forordnng om skprøven Forskellge meoder l prsndsamlng Væggrundlag Dæknng af varer og eneser Opgørelse af væge for bassndeks Prsvæge under bassndeksnveau Opdaerng af væggrundlage EU-forordnng om væge Bassndeks Bassaggregaer Valg af formel l beregnng af bassndeks Den aksomaske meode Den økonomske meode Jevons, Carl og Duo ndeks Kæde bassndeks Anvende beregnngsformler Eksempel på beregnng af bassndeks Aggregerede prsndeks Referenceperoder Beregnng af kæde prsndeks Opreelse og nedlæggelse af ndeks Dekomponerng af ndeksændrnger Valg af ndeksformel Formål og anvendelse Ideel ndeks Esma for deel ndeks Skævhed forbrugerprsndekse Beregnng af forbrugerprsndekse fra Neoprsndekse Loven om neoprsndekse Anvendelse af neoprsndekse Prsbegrebe neoprsndekse Behandlng af ndreke skaer Behandlng af generelle prslskud Forudsænnger ved beregnng af neoprsndekse De ndreke skaers beydnng

5 7.6 Sammenhængen mellem neo- og forbrugerprsndekse Forskellge yper neoprsndeks Anvend beregnngsformel EU-harmonsere forbrugerprsndeks (HICP) Udvklngen af HICP Beregnng af HICP Oversg over Råds- og Kommssonsforordnnger Særlge problemer Manglende prser Indberennger med lavere hyppghed Kvalesændrnger Meoder l korrekon for kvalesændrnger Behandlng af hel nye varer eller eneser Sæsonvarer Beklædnng Frske grønsager og frug Charerreser Udsalgsprser og rabaer Andre særlge varer og eneser Uskkerhed og felsøgnng Sassk uskkerhed Skprøveuskkerhed Andre klder l uskkerhed Årsager l skævhed forbrugerprsndekse Felsøgnng Sassk felsøgnng Hsork Dealprsalle De lønregulerende prsal Regulerngsprsalle og månedsprsndekse Forbrugerprsndekse Neoprsndekse BILAG 1. Lov om beregnng af e neoprsndeks BILAG 2. Fakor l kvaleskorrekoner Leraurlse Oversg over anvende ndeksformler

6

7 Oversg 7 1. Oversg 1.1 Forbrugerprsndekse Hvad vser ndekse? Anvendelse Prsbegreb Dæknng af varer og eneser Klassfkaon Sammenlgnngsperode Frekvens Skprøven Indsamlngsperode Væggrundlag Beregnng af bassndeks Forbrugerprsndekse vser den gennemsnlge prsudvklng for varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. Forbrugerprsndekse er e økonomsk nøgleal og en cenral konunkurndkaor, der anvendes forbndelse med vurderng af den samfundsøkonomske udvklng. De er de mes almndelge mål for nflaonen. Forbrugerprsndekse anvendes også l regulerng af beløb konraker og andre former for afaler, og en række love og bekendgørelser mv. reguleres beløb med udvklngen forbrugerprsndekse. Forbrugerprsndekse opgøres på grundlag af de prser forbrugerne faksk bealer, nklusve ndreke skaer, de vl sge moms og andre afgfer, og så vd mulg frarukke generelle lskud l nedsæelse af prserne. Forbrugerprsndekse dækker de varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. Indekse dækker således også udenlandske husholdnngers forbrug Danmark og forbruge kollekve husholdnnger. Danske husholdnngers forbrug udlande er dermod kke dække. Indekse omfaer kun varer og eneser, som husholdnngerne erhverver l forbrug ved fakske bealnger. Forbrug af egne producerede varer, eller ydelser, der slles gras l rådghed af de offenlge medages kke. Køb af eerbolger og værdpaprer og udgfer l lvsforskrnger, pensonsordnnger, gaver, spl, konngener l forennger mv. og reneudgfer ndgår heller kke ndekse. De samlede forbrug opdeles på grupper af varer og eneser følge den nernaonale klassfkaon for grupperng af de prvae forbrug, COICOP (classfcaon of ndvdual consumpon by purpose). Forbrugerprsndekse opgøres med 2 som sammenlgnngsperode, de vl sge med gennemsne af 2 lg med 1. Forbrugerprsndekse beregnes og offenlggøres månedlg. Forbrugerprsndekse bygger på en skprøve på ca. 24. varer og eneser, som der ndsamles prser på fra omkrng 1.8 forrennger mv. fordel over hele lande. Sørsedelen af prserne ndhenes månedlg. For varer og eneser, hvor prserne kke varerer månedlg ndsamles prserne med lavere hyppghed, fx kvaralsvs eller halvårlg. Skprøven af varer og eneser og forrennger opdaeres løbende for a skre en akuel og repræsenav dæknng. Prserne ndsamles hver måned peroden fra den 7. l den 15. Væggrundlage opgøres på grundlag af husholdnngernes udgfer l forbrug af varer og eneser Danmark. Som klder herl anvendes naonalregnskabes opgørelse af husholdnngernes forbrug på dansk område og forbrugsundersøgelsens dealerede oplysnnger om sammensænngen af husholdnngernes forbrug. Væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. Førse rn beregnngen af forbrugerprsndekse er a beregne ndeks for de ca. 45 dealerede grupper af varer og eneser, der udgør husholdnngernes samlede forbrug; de såkalde bassndeks. For hver bassndeks følges prsudvklngen på en eller flere repræsenanvarer, der er udvalg l a dække den pågældende gruppe af varer eller eneser. Bassndeksene beregnes som kædede månedlge ndeks: Førs beregnes månedlge ndeks på grundlag af udvklngen de geomerske gennemsnsprser. Herefer ganges (kædes) de månedlge ndeks sammen l en sammenhængende dssere som vser prsudvklngen over d.

8 8 Oversg Beregnng af aggregerede prsndeks Indeksype Leebolger Eerbolger Offenlggørelse I ande rn beregnngen sammenvees bassndeksene l prsndeks for aggregerede grupper af varer og eneser, op l de samlede forbrugerprsndeks. Bassndeksene sammenvees med de relave forbrugsudgfer, de vl sge forbruge af varer eller eneser, der ndgår de enkele bassndeks, forhold l de samlede forbrug. Der beregnes og offenlggøres prsndeks for 12 hovedgrupper af varer og eneser og for ca. 15 dealerede grupper af varer og eneser. Forbrugerprsndekse er e kæde fasvægsndeks. Når væggrundlage opdaeres, kædes udvklngen ndekse med ny væggrundlag sammen med ndekse beregne med de dlgere væggrundlag. Herved fås en sammenhængende ndekssere som over d vser prsudvklngen forhold l en fas sammenlgnngsperode. Indekse for leebolger reguleres med den årlge udvklng bruohusleen for udlenngsbolger. I modsænng l andre varer og eneser er de således kke den fakske forbrugerprs, der ndgår ndeksberegnngen, men bruoprsen, dvs. egenbealng plus bolgsøe. Bolgsøe behandles som en ndkomsoverførsel, kke som e lskud, og frarækkes derfor kke. Køb af eerbolger berages som en nveserng og ndgår derfor kke forbrugerprsndekse. Dermod dækkes de fakske forbrug af eerbolger. Indekse for eerbolger reguleres med den årlge udvklng bruohusleen for udlenngsbolger. Vægen for eerbolger opgøres på grundlag af husleen for lsvarende leebolger. De er således samme ndeks, der anvendes for lee- og eerbolger. Indeksene opdaeres én gang årlg februar på grundlag af den årlge husleeudvklng frem l anuar. Forbrugerprsndekse offenlggøres den 1., eller førse hverdag herefer, måneden efer referencemåneden. De samlede forbrugerprsndeks og ndeks for hovedgrupper offenlggøres Ny fra Danmarks Sask. Saskservce (Prssask) udkommer hver måned og ndeholder ndeks for samlge grupper af varer og eneser forbrugerprsndekse. De samlede forbrugerprsndeks og samlge ndeks for grupper af varer og eneser offenlggøres.saskbanken.dk. De samlede forbrugerprsndeks offenlggøres desuden på Danmarks Sasks hemmesde,.ds.dk/prser. Yderlgere nformaon Hsore Denne dokumenaon fndes også på.ds.dk/prser. Den elekronske verson af dokumenaonen vl blve opdaere med mellemrum og vl derfor kunne afvge fra den ryke udgave. På hemmesden fndes også de akuelle væggrundlag. På.ds.dk/varedeklaraoner/898 fndes desuden en kor dokumenaon af forbrugerprsndekse. De nuværende forbrugerprsndeks er bleve offenlggor fra 1965 og frem. Prsndekse er eferfølgende før lbage l 1914 på grundlag af de dlgere offenlggore Dealprsal, og lbage l 1872 ved anvendelse af andre klder. 1.2 Neoprsndekse Hvad vser ndekse? Anvendelse Neoprsndekse vser den gennemsnlge udvklng forbrugerprserne frarukke ndreke skaer for varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. Neoprsndekse anvendes sær af prvae og offenlge vrksomheder l regulerng af konraker og l regulerng af husleekonraker. Ved beregnng af neoprsndekse frarækkes de ndreke skaer. Indekse er derfor velegne l regulerng af beløb, der kke er pålag ndreke skaer, fx forbndelse med afaler mellem vrksomheder eller ved regulerng af huslee, som kke er pålag moms. Neoprsndekse anvendes derudover l regulerng af beløb en lang række love og bekendgørelser mv.

9 Oversg 9 Prsbegreb Dæknng af varer og eneser Klassfkaon Sammenlgnngsperode Frekvens Skprøven Indsamlngsperode Væggrundlag Beregnngsmeode Indeksype Leebolger Eerbolger Lov om neoprsndekse Offenlggørelse Neoprsndekse opgøres på grundlag af de fakske forbrugerprser så vd mulg frarukke ndreke skaer, dvs. moms og varelknyede afgfer, og llag lskud l generel nedsæelse af prsen. Neoprsndekse har samme dæknng af varer og eneser som forbrugerprsndekse, de vl sge varer og eneser, der ndgår husholdnngernes forbrug Danmark. De samlede forbrug opdeles på grupper af varer og eneser følge den nernaonale klassfkaon for grupperng af de prvae forbrug, COICOP (classfcaon of ndvdual consumpon by purpose). Neoprsndekse opgøres med 2 som sammenlgnngsperode, de vl sge med gennemsne af 2 lg med 1. Neoprsndekse beregnes og offenlggøres månedlg. Neoprsndekse bygger på samme skprøve af varer og eneser som forbrugerprsndekse. Skprøven opdaeres løbende for a skre en akuel og repræsenav dæknng. Prserne ndsamles hver måned peroden fra den 7. l den 15. Væggrundlage opgøres på grundlag af husholdnngernes udgfer l forbrug af varer og eneser eksklusve ndreke skaer. Væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. Vægene neoprsndekse er forskellge fra vægene forbrugerprsndekse. De skyldes, a vægene neoprsndekse beregnes på grundlag af forbruges sammensænng opgor eksklusve afgfer og lskud. Tung beskaede varer, fx alkohol, obak, fyrngsole og benzn, har derfor en lavere væg neoprsndekse end forbrugerprsndekse, og omvend. Neoprsndekse beregnes efer samme meode som forbrugerprsndekse (se ovenfor). Den enese forskel er, a der anvendes neoprser og a vægene er opgor eksklusve ndreke skaer. Der beregnes og offenlggøres prsndeks for 12 hovedgrupper af varer og eneser og for ca. 15 dealerede grupper af varer og eneser. Neoprsndekse er e kæde fasvægsndeks, hvor væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. Indekse for leebolger reguleres med den årlge udvklng egenbealngen for udlenngsbolger. Ved beregnng af neoprsndekse frarækkes bolgsøen således bruohusleen. For alle andre varer og eneser neoprsndekse lægges evenuelle lskud l prsen. Indekse for forbrug af eerbolger reguleres med den årlge udvklng neohusleen (egenbealngen) for udlenngsbolger. Vægen for eerbolger opgøres på grundlag af husleen for lsvarende leebolger. De er således samme ndeks, der anvendes for lee- og eerbolger. Indeksene opdaeres én gang årlg februar på grundlag af den årlge husleeudvklng frem l anuar. Neoprsndekse opgøres henhold l Økonommnseres bekendgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 af lov om beregnng af e neoprsndeks. Neoprsndekse offenlggøres den 1., eller førse hverdag herefer, måneden efer referencemåneden. Saskservce (Prssask) udkommer hver måned og ndeholder ndeks for samlge grupper af varer og eneser. De samlede neoprsndeks og ndeks for samlge grupper af varer og eneser offenlggøres.saskbanken.dk. De samlede neoprsndeks offenlggøres desuden på Danmarks Sasks hemmesde.ds.dk/prser.

10 1 Oversg Yderlgere nformaon Hsore Denne dokumenaon fndes også på.ds.dk/prser. Den elekronske verson af dokumenaonen vl blve opdaere med mellemrum og vl derfor kunne afvge fra den ryke udgave. På hemmesden fndes også de akuelle væggrundlag. På.ds.dk/varedeklaraoner/9 fndes desuden en kor dokumenaon af neoprsndekse. Neoprsndekse er opgor fra februar 1975 og frem. Indekse kan føres lbage l februar 1967 med udvklngen de dlgere offenlggore Månedsprsndeks, og lbage l anuar 1963 med udvklngen de kvaralsvse Regulerngsprsal. 1.3 EU-harmonsere forbrugerprsndeks (HICP) Hvad vser ndekse? Anvendelse Prsbegreb Dæknng af varer og eneser Klassfkaon Sammenlgnngsperode Frekvens Skprøven Indsamlngsperode Væggrundlag Beregnngsmeode De EU-harmonserede forbrugerprsndeks, HICP (Harmonsed Index of Consumer Prces) vser udvklngen forbrugerprserne de forskellge EU-lande opgor på e sammenlgnelg grundlag. HICP opgøres efer en række Råds- og Kommssonsforordnnger, der faslægger fælles regler for beregnngsmeoder og dæknng af varer og eneser. De fælles regler skal skre sammenlgnelghed mellem de forskellge EUlandes HICP. HICP opgøres med særlg henblk på sammenlgnng af prsudvklngen EU-landene og anvendes bland ande af EU-Kommssonen og Den Europæske Cenralbank (ECB) forbndelse med udformnngen af den moneære polk. HICP anvendes desuden sgende omfang forbndelse med prsregulerng af nernaonale konraker mv. HICP opgøres på grundlag af de prser forbrugerne faksk bealer (purchaser prces), dvs. forbrugerprserne nkl. moms og varelknyede afgfer og så vd mulg frarukke evenuelle lskud l generel nedsæelse af prserne. De danske HICP dækker de samme varer og eneser som forbrugerprsndekse med undagelse af forbruge af eerbolger, som kke ndgår HICP. De samlede forbrug opdeles på grupper af varer og eneser følge den nernaonale klassfkaon for grupperng af de prvae forbrug, COICOP (classfcaon of ndvdual consumpon by purpose). HICP opgøres med 1996 som sammenlgnngsperode, de vl sge med gennemsne af 1996 lg med 1. HICP beregnes og offenlggøres månedlg. HICP bygger på samme skprøve af varer og eneser som forbruger- og neoprsndekse. Skprøven opdaeres løbende for a skre en akuel og repræsenav dæknng. Prserne ndsamles hver måned peroden fra den 7. l den 15. Væggrundlage opgøres på grundlag af husholdnngernes udgfer l forbrug af varer og eneser Danmark som forbrugerprsndekse. Væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. HICP beregnes på samme måde som forbrugerprsndekse. I førse rn beregnes prsndeks for de ca. 45 dealerede grupper af varer og eneser, som lsammen udgør husholdnngernes samlede forbrug, såkalde bassndeks. I ande rn sammenvees bassndeksene med deres forbrugsandele l ndeks for aggregerede grupper af varer og eneser, op l de samlede HICP. Der beregnes prsndeks for 12 hovedgrupper af varer og eneser og for ca. 12 dealerede grupper af varer og eneser.

11 Oversg 11 Indeksype Behandlng af lee- og eerbolger Forskellen mellem HICP og forbrugerprsndekse Offenlggørelse HICP er e kæde fasvægsndeks, hvor væggrundlage opdaeres med 3 års mellemrum. For leebolger anvendes bruohusleen for udlenngsbolger, både l opgørelse af vægen og l beregnng af prsndekse. De svarer l behandlngen af leebolger forbrugerprsndekse. Bolgsøe behandles som en ndkomsoverførsel, kke som e lskud, og frarækkes derfor kke. Eerbolger ndgår kke HICP. Fra anuar 21 og frem er den enese forskel mellem forbrugerprsndekse og HICP a eerbolger kke ndgår HICP. De danske HICP offenlggøres den 1., eller førse hverdag herefer, måneden efer referencemåneden. Samlge landes HICP offenlggøres Ny fra Danmarks Sask og Sasske Eferrennger (Indkoms, forbrug og prser). De danske HICP og samlge ndeks for grupper af varer og eneser HICP offenlggøres.saskbanken.dk. De samlede danske HICP offenlggøres desuden på Danmarks Sasks hemmesde,.ds.dk/prser. Samlge medlemslandes HICP og HICP opgor for eurolandene og hele EU kan fndes på Eurosas hemmesde.europa.eu.n/comm/eurosa. Yderlgere nformaon Hsore Denne dokumenaon fndes også på.ds.dk/prser. Den elekronske verson af dokumenaonen vl blve opdaere løbende og vl derfor kunne afvge fra den ryke udgave. De akuelle væggrundlag er også lgængelg på hemmesden. Endelg fndes på.ds.dk/varedeklaraoner/899 en kor dokumenaon af HICP. Målsænngen om prssable ndgår Maasrch-rakaen fra 1993 og Sablesog vækspagen der råde kraf forbndelse med den rede fase af ØMU en For a skre a prsudvklngen de enkele lande opgøres på e sammenlgnelg grundlag er der derfor faslag fælles regler for opgørelse af HICP en lang række Råds- og Kommssonsforordnnger. HICP er opgor fra anuar 1997 og frem. Der er eferfølgende opgor HICP-al lbage l 199, basere på udvklngen de danske forbrugerprsndeks. 1.4 Velednng ved regulerng med prsndeks Danmarks Sasks prsndeks anvendes sor omfang l regulerng af beløb konraker og andre former for afaler. Ved a regulere e beløb med e prsndeks ages der høde for prsudvklngen. Generelle renngslner Nedenfor følger nogle generelle renngslner forbndelse med anvendelse af prsndeks l regulerng af konraker: 1. Defner så klar som mulg hvlke beløb eller hvlken bealng, der skal reguleres. 2. Angv præcs hvlke ndeks, der skal anvendes l regulerng. Angv hele navne på ndekse, så msforsåelser undgås. Fx Danmarks Sasks samlede forbrugerprsndeks eller forbrugerprsndekse for ranspor (gruppe 6) fra Danmarks Sasks forbrugerprsndeks. 3. Anfør gerne hvlken klde, der er anvend. Fx.saskbanken.dk, Danmarks Sasks hemmesde.ds.dk/prser, eller Ny fra Danmarks Sask, nr. 485 af 1. november Angv fra hvlken perode, regulerngen skal ske. De vl som regel være en måned eller e år. Ved angvelse af en måned er de vgg kke blo a skrve ndekse pr. ma, da der kan være vvl om, om de er ndekse for ma måned eller de ndeks, der er offenlggor ma måned (som vedrører aprl).

12 12 Oversg Eksempel på regulerng 5. Angv hvor ofe beløbe skal reguleres. Regulerngen sker som regel med e fas nerval, fx halvårlg eller årlg, som er de mes almndelge. 6. Angv hvordan regulerngen skal beregnes. Almndelgvs skal beløbe ændres proporonal med ændrngen prsndekse mellem o peroder, de vl sge a beløbe skal reguleres med den procenvse udvklng prsndekse. Angv også hvor mange decmaler, der skal benyes, hvs beløbe skal reguleres med den procenvse udvklng prsndekse. De mes almndelge er a anvende én decmal, fx 2,3 pc. 7. Indeks for dealerede varegrupper er behæfe med sørre sassk uskkerhed end de samlede prsndeks. Samdg svnger de dealerede prsndeks ypsk mere over d end de samlede prsndeks, og sæsonen er kke nødvendgvs sabl fra år l år. Der kan ages høde herfor ved a regulere med e prsndeks for en bredere gruppe af varer eller eneser, evenuel de samlede prsndeks. 8. Ofe anvendes den gennemsnlge årlge ændrng prsndekse l regulerng. De vl sge ændrngen fra é års gennemsn l næse års gennemsn. Man kan selv beregne den gennemsnlge årlge ændrng på grundlag af de offenlggore ndeks. For de samlede forbrugerprsndeks og neoprsndeks offenlggøres den gennemsnlge årlge ændrng på hemmesden.ds.dk/prser. De mes almndelge er, a der en konrak ndgår e beløb, som skal reguleres med e prsndeks. Hvs fx e beløb på 1. kr. skal reguleres med udvklngen de samlede neoprsndeks fra anuar 23 l anuar 24, kan man beregne den procenvse ændrng og llægge ændrngen de beløb, som skal reguleres: Samle neoprsndeks for anuar 23 15,8 Samle neoprsndeks for anuar 24 17,4 Procenvs ændrng (17,4 15,8)/15,8,15 1,5 pc. Ændrng kr. 1. kr. *,15 15 kr. Regulere beløb 1. kr kr kr. De regulerede beløb kan også beregnes ved a gange de oprndelge beløb med ndekse den senese perode og dvdere med ndekse udgangsperoden: Regulere beløb 1. kr. * 17,4/15,8 115 kr. Indeks med forskellge bassår Danmarks Sasks rolle og ansvar De kan underden være nødvendg a sammenlgne ndeks med forskellge sammenlgnngsperoder, fx forbrugerprsndekse opgor med henholdsvs 21 og På.ds.dk/prser under supplerende nformaon lgger en velednng kædnng af ndeks med forskellge referenceperoder. Hvlke ndeks og hvlke meoder, der benyes l regulerng af e beløb er alene op l de parer, der ndgår konraken eller afalen. Danmarks Sask kan bså med nformaon om prsndeksene og hælpe med sasske spørgsmål, men de sker uden ansvar for Danmarks Sask. Danmarks Sask påager sg således kke urdsk eller økonomsk ansvar forbndelse med anvendelse af prsndeksene.

13 13 2. Prsndekses opbygnng Forbrugerprsndekse opgøres e herarksk sysem hvor der førs beregnes prsndeks for de mes dealerede grupper af varer og eneser, såkalde bassndeks. Eferfølgende sammenvees de dealerede prsndeks l aggregerede prsndeks, de vl sge prsndeks for sadg mere aggregerede grupper af varer og eneser, op l de samlede prsndeks. Forbrugerprsndekses opbygnng er vs fgur 1. Neoprsndekse og HICP er prncppe bygge op på samme måde. Fgur 1 Forbrugerprsndekses opbygnng Samle forbrugerprsndeks Aggregerede prsndeks (ca. 16) Bassndeks (ca. 45) Prser (ca. 24.) 2.1 Bassndeks Bassaggregaer Bassndeks Repræsenanvarer I forbrugerprsndekse er husholdnngernes forbrug opdel ca. 45 grupper af varer og eneser, såkalde bassaggregaer. Bassaggregaerne er grupper af relav homogene varer eller eneser, som lsammen udgør husholdnngernes samlede forbrug. Førse rn opgørelsen af forbrugerprsndekse er a beregne prsndeks for alle bassaggregaer, bassndeks. Bassndeksene beregnes på grundlag af de prser, der ndsamles for de varer eller eneser, der ndgår de enkele bassndeks. Bassndeksene er de grundlæggende byggesen forbrugerprsndekse, og de er de mes dealerede prsndeks, der beregnes. Beregnngen af bassndeks er nærmere beskreve kapel 5. Bassndeksene dækker over mege forskellge grupper af varer og eneser, og mens nogle bassndeks kun ndeholder en eller o varer, dækker andre over en sørre gruppe af varer eller eneser. For hver bassndeks udvælges en eller flere varer eller eneser repræsenanvarer som er valg l a repræsenere de pågældende bassndeks. Repræsenanvarernes prser følges fra måned l måned og bassndeksene beregnes på grundlag af den gennemsnlge prsudvklng for de udvalge repræsenanvarer. Der ndgår hver måned ca. 24. prser ndeksberegnngen.

14 14 Prsndekses opbygnng 2.2 Aggregerede prsndeks Aggregerede prsndeks Hovedgrupper, grupper og undergrupper Tabel 1 Over bassndeksnveau samles forbruge e herarksk sysem sadg mere aggregerede grupper af varer og eneser, op l husholdnngernes samlede forbrug af varer og eneser. Prsndeks for grupper af varer eller eneser på alle nveauer over bassndeks benævnes aggregerede prsndeks. De aggregerede prsndeks beregnes ved a sammenvee de bassndeks, der ndgår her, med deres respekve andele af husholdnngernes samlede udgfer l forbrug. Beregnngen af aggregerede prsndeks er nærmere beskreve kapel 6. Forbrugerprsndekse er opdel 12 hovedgrupper, der lsammen dækker husholdnngernes samlede forbrug af varer og eneser. Hver hovedgruppe er opdel e anal grupper af varer eller eneser, som gen kan opdeles e anal undergrupper. Hovedgrupper forbrugerprsndekse 1 Fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer 2 Alkoholske drkkevarer og obak 3 Beklædnng og fodø 4 Bolg 5 Bolgudsyr og husholdnngseneser 6 Sundhed 7 Transpor 8 Kommunkaon 9 Frd og kulur 1 Uddannelse 11 Resauraner og hoeller 12 Andre varer og eneser Den herarkske opbygnng af prsndekse er llusrere fgur 2 nedenfor med hovedgruppen fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer som eksempel. Fødevarer og kke-alkoholske drkkevarer besår af en række grupper, kød, grønsager, brød- og kornproduker mv., som hver gen besår af e anal undergrupper. Kød besår således af undergrupperne oksekød, kalvekød, svnekød m.fl. Undergrupperne besår af e eller flere bassndeks. For oksekød opgøres bland ande bassndeks for almndelg hakke oksekød, og hakke økologsk oksekød. De herarkske sysem er sammenhængende på den måde, a ndeks på e lavere nveau ald kan sammenvees l ndeks på høere nveau. De samlede forbrugerprsndeks kan fx beregnes ved a sammenvee delndeksene eller smpelhen ved a sammenvee alle ca. 45 bassndeks med samme resula. Dee prncp gælder på alle nveauer. Fx kan ndekse for hovedgruppen ranspor beregnes ved a sammenvee ndeksene for grupperne under ranspor eller ved a sammenvee alle bassndeks under ranspor.

Projektvurdering over tid

Projektvurdering over tid Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker af dskonerngsproblemsllngen Arbejdsrappor fra DMU, nr. 93 [om sde] Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere